Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Sammenfatningsrapport"

Transkript

1 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfatningsrapport

2 Indhold 1. Indhold 3 5. Forhold omkring betalingsanlæg Teknisk løsning og organisering m.v Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger m.v Betalingsvillighed og finansielle beregninger Tekniske og tidsmæssige forhold m.v Anlægsloven 7 3. Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller Økonomi Teknisk og tidsmæssig gennemførelse Generelle forudsætninger Forhold vedrørende en anlægslov Projekteringsfasen Udbuds- og byggefasen Tidsplan Metode Trafikken over Kronprins Frederiks Bro Trafikken efter etablering af en ny fjordforbindelse Betalingsvillighed Enhedstakst Månedskort til højfrekvente brugere 10 Bilag 1 Forudgående undersøgelser af ny fjordforbindelse ved Frederikssund 24 Bilag 2 Tidsplan for en broløsning Rabat til lokale rejsende bosiddende i Frederikssund Kommune Hovedresultater vedrørende brugerfinansiering Resultater vedrørende takstmodeller Resultater af finansielle beregninger 14

3 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 3 1. Indledning I den politiske aftale mellem den daværende regering (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet, at Sund & Bælt skal udarbejde et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, finansieret gennem brugerbetaling. Parterne er enige om, at der iværksættes en nærmere analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel, der omfatter både den nye og den eksisterende fjord - forbindelse, og at Sund & Bælt får til opgave at afdække den faktiske betalingsvilje hos de potentielle brugere og udarbejde et egentligt oplæg til gennemførelse af projektet, hvor de tekniske og organisatoriske løsninger og brugerbetalingsperspektiverne, herunder mulighed erne for BroBizz m.v., sammentænkes. Udgangspunktet for de gennemførte analyser har været Vejdirektoratets VVM redegørelse for en ny fjord forbindelse. Endvidere er resultaterne baseret på COWI s indledende rapporter om brugerbetaling og trafikstrømme samt om OPP (Offentlig-Privat- Partnerskab) modeller for en forbindelse. Resultat erne af disse forudgående undersøgelser er opsummeret i bilag 1. Sund & Bælts undersøgelser er primært baseret på en teknisk udformning af en ny forbindelse som en højbro syd for Frederikssund, jf. Vejdirektoratets indstilling herom fra oktober Men resultaterne er i vid udstrækning også anvendelige for alternative tekniske løsninger. Denne rapport sammenfatter resultatet af Sund & Bælts undersøgelser. Der er endvidere udarbejdet fire del rapporter, som belyser forskellige aspekter af den stillede opgave. Disse er: Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller. Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Betalingsanlæg. Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet.

4 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ådalsvej j Odinsve 53 ej sens V Frederikssund Fred j eriks ve illum J.F. W vej sund svej vejen Oppe Sundby Lyn ge Landerslev Bygad rup ve j en sted æs ej Hylle vn ksv vej o Sk Koc nds Over Dråby ærkvej lu rge s rin o np s Br Kro erik d e Fr Frederikssund Sygehus lunds Fæ Færgelunden sv Frederik Jægerspris Aske Strandvej Figur 1 Foreslået placering af anlæg til ny fjordforbindelse ved Frederikssund Roskilde Fjord vej Marb Gerlev 4 S1 2 1 Tørslev Hage Kølholm Marbæk Fred erik Tørslevv ej S1 Lyngerup 5 3 vej Landerslev ækv Stenø 53 Tørslev ssun 6 dsv ej ej Skuldelev Strand S1 Skibbyv 4 7 Skuldelev 1 Tilslutningsanlæg, overføring af Frederikssund motorvej 2 Tilslutningsanlæg, underføring af Marbækvej 3 Overføring af Færgegårdsvej 4 Overføring af faunapassage 5 Overføring af Tørslevvej 6 Tilslutningsanlæg, underføring af Ny Landerslevvej 7 Tilslutningsanlæg, rundkørsel Skibbyvej Store Rørbæk

5 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 5

6 6 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 2. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger m.v Betalingsvillighed og finansielle beregninger Ud fra de gennemførte undersøgelser kan det konkluderes, at det inden for en 30-årig periode vil være muligt at brugerfinansiere en ny fjord forbindelse syd for Frederikssund, jf. figur 1. Dette forudsætter, at der opkræves betaling for benyttelse af såvel den nye for bindelse som den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Betalingen for benyttelsen kan enten være en enhedstakst for sammenlignelige brugere, eller en differentieret betaling med rabat til visse kundegrupper, f. eks. hyppige eller lokale brugere, og højere takster for øvrige. Prisen pr. passage vil ved en enhedstakst være ca. 13 kr. for person- og varebiler og ca. 39 kr. for lastbiler (2011 priser). Økonomien i projektet er analyseret i fire forskellige organisationsformer, der spænder fra en traditionel offentlig organisering til en model, hvor det i hoved - sagen overlades til en privat operatør at bygge og drive forbindelsen. Det konkluderes, at de tre modeller, hvor det offentlige direkte eller indirekte via en statsgaranti står for hele eller hovedparten af finansieringen, har den bedste totaløkonomi. Ved at overlade projektet til en privat operatør ville det offentlige blive frigjort fra de fleste projektrisici (overskridelser af budgetterne, forsinkelser m.v.). Det konkluderes imidlertid, at dette ikke kan opveje, at finansieringen i denne model vil blive dyrere end ved finansiering via det offentlige. Beregningerne hviler på en række forudsætninger, der kan være behæftede med usikkerhed. Der er derfor foretaget følsomhedsberegninger for projektøkonomien i en Statsgarantimodel overfor ændringer i finansieringsomkostningen, anlægsinvesteringen og trafikvæksten. De viser, at projektet er relativt robust over for ændringer i de centrale forudsæt ninger. Det fremgår samtidig, at der ved sammen fald af ugunstige udfald omkring både rente og trafikvækst, der vurderes at være de mest usikre parametre, vil være en væsentlig forlængelse af tilbagebetalingstiden Tekniske og tidsmæssige forhold m.v. Det vurderes, at en ny fjordforbindelse, udformet som en højbro, kan stå færdig 5 1 /2 år efter vedtagelse af en anlægslov. Tidsplanen er behæftet med en række usikkerheder. Bl.a. kan opstarten blive forsinket, 1 de 30 år svarer til kontraktperioden for Kliplev-Sønderborg vejprojektet, og er i øvrigt en sædvanlig kontraktperiode for OPP projekter.

7 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 7 såfremt der indgives klager over projektet med opsættende virkning. Det anbefales, at projektet opdeles i 3 entrepriser, henholdsvis højbro, broer på land og øvrige landanlæg, at højbroen udbydes efter Design & Construct modellen, mens landanlæggene udbydes som detailprojekt, og at Kronprins Frederiks Bro overtages af bygherreorganisationen, idet de nødvendige særlige vedligeholdelsesarbejder først udføres, når den nye fjordforbindelse er taget i brug. Vedrørende opkrævning af betaling for passage vurderes, at betalingsanlægget i teknisk henseende bør udformes som et såkaldt free flow anlæg uden bomme, hvor opkrævningen sker enten via en BroBizz eller ved aflæsning af nummerplade ved hjælp af videokameraer og efterfølgende fakturering, og at de årlige omkostninger til drift af betalings - anlæg ved begge forbindelser kan beregnes til ca. 21 mio. kr., hvilket svarer til ca. 20 pct. af driftsindtægterne Anlægsloven I delrapporterne gøres der opmærksom på en række særlige forhold, der udover en fastlæggelse af projektets organisering anbefales medtaget i en anlægslov. Disse er: Tilvejebringelse af hjemmel til videoovervågning, til opslag i motorkøretøjsregistret samt til at pålægge gebyr for undladelse af rettidig betaling for passage. Tilvejebringelse af hjemmel til vederlagsfri overdragelse af Kronprins Frederiks Bro fra Vejdirektoratet til projektselskabet. Præcisering af, at tilslutningen til Frederikssund motorvejen vil være en del af motorvejsanlægget, og dermed finansieres af Vejdirektoratet.

8 8 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 3. Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller 3.1. Metode Grundlaget er OTM-modellen 2, idet denne vurderes at være den mest valide til at beskrive trafikale effekter af ændringer i infrastrukturen i dette område. COWI har derfor i forbindelse med denne analyse i samarbejde med Accent gennemført en række spørgeskema under søgelser og på denne baggrund estimeret nye modeller, der kan belyse trafikken ved forskellige niveauer af brugerbetaling. I modellerne er personog varebils trafikken opdelt efter rejsefrekvens og bopæl, herunder i eller uden for Frederikssund Kommune. Beregningerne vedrørende betalingsvillighed er gennemført i samspil med de finansielle beregninger, der sammenligner totaløkonomien i forskellige organisationsmodeller. Ved sammenligningen af organisationsmodellerne er det lagt til grund, at den nye fjordforbindelse skal kunne tilbagebetales inden for en samlet tidsramme på 30 år (4 års anlægs periode og 26 års drift) Trafikken over Kronprins Frederiks Bro Som led i undersøgelsen af betalingsvilligheden er der udarbejdet en analyse af den eksisterende trafik på broen ved Frederikssund. Den viser, at den nu værende trafik på broen for en stor del er høj frekvent lokaltrafik, hvor turformål som pendling til/fra arbejde og indkøb dominerer. Det gælder først og fremmest indbyggere i Frederikssund Kommune, men der er også en stor del af brugerne af forbindelsen, der ikke har bopæl i kommunen, som i gennemsnit har så høj en turfrekvens, at de kan karakteriseres som højfrekvente brugere. 2 Ørestadstrafikmodellen. Modellen er udviklet til brug for analyser af trafikken i Hovedstadsområdet. Den kan beregne trafikken og fordelingen på transportmidler under givne forudsætninger vedrørende infrastruktur og trafikbetjening m.v.

9 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 9 Højfrekvente lokale brugere (bosiddende i Frederikssund Kommune) udgør således 51 pct. af trafikken og tegner sig i gennemsnit for 69 enkeltture pr. måned, mens højfrekvente ikke-lokale brugere udgør 37 pct. og i gennemsnit kører 50 enkeltture pr. måned Trafikken efter etablering af en ny fjordforbindelse Etableringen af en ny forbindelse syd for Frederikssund vil give øget tilgængelighed, mindre trængsel og kortere rejsetid for en del af dem, der i dag benytter Kronpris Frederiks Bro. Den øgede tilgængelighed vil alt andet lige øge trafikken over fjorden i form af ture, der i dag bliver udeladt på grund af trængsel. Men også ture, der i dag går syd om fjorden, vil kunne blive overflyttet til forbindelserne over fjorden ved Frederikssund. En prognose for trafikken efter åbningen af den nye bro uden brugerbetaling på begge forbindelser viser, at der i 2018 vil køre godt biler pr. hverdagsdøgn over de to broer ved Frederikssund. Det er ca. 30 pct. mere end i en situation med kun Kronprins Frederiks Bro. Trafikken forventes at fordele sig med knapt på Kronprins Frederiks Bro og godt på den nye bro Betalingsvillighed Analysen viser, at betalingsvilligheden generelt er relativt høj, men at trafikken dog reduceres signifikant ved indførelsen af brugerbetaling. For person- og varebiler er det beregnet, at trafikken ved en takst på 10 kr. for en enkelttur i 2011-priser vil blive reduceret med 15 pct. i forhold til en situation uden brugerbetaling, og vil ligge på personog varebiler på begge broer. Sættes taksten til 20 kr., vil trafikken udgøre ca , hvilket er 29 pct. under niveauet uden brugerbetaling. Trafikken falder således signifikant ved indførelsen af brugerbetaling, men vil ved en takst på under 16 kr. for person- og varebiler stadig ligge over den trafik der ville være i 2018, såfremt den nuværende løsning med én bro uden brugerbetaling blev videreført. Dette betyder, at brugerne alt andet lige oplever en bedre overordnet tilgængelighed, og derfor vil køre mere over broerne trods brugerbetalingen. Lastbiltrafikken har også en relativt høj betalingsvillighed, og reduceres relativt mindre end den øvrige trafik ved brugerbetaling. Således vil trafikken ved en takst på 30 kr. i 2011 priser blive reduceret med 8 pct. i forhold til en situation uden brugerbetaling. Sættes taksten til 60 kr., vil trafikken ligge 21 pct. under. Beregningerne viser, at provenuet fra brugerbetalingen stiger med stigende takster, dog kun indtil et vist niveau. Således udgør provenuet fra person- og varebiler i åbningsåret 73 mio.kr. ekskl. moms i 2011 priser, såfremt taksten er 10 kr. inkl. moms i 2011 priser, og stiger til 122 mio. kr. ved en takst på 20 kr. Provenuet fra lastbiler og busser udgør i åbningsåret 11 mio. kr., såfremt taksten er 30 kr., og 18 mio. kr. ved en takst på 60 kr. For at belyse mulighederne for at tilgodese forskellige hensyn er der opstillet en række takstscenarier. Der er ikke tale om udkast til endelige takstmodeller, men om scenarier, der belyser det økonomiske og takstmæssige råderum, der er til stede i projektet. Udgangspunkt for analysen er fuld finansiering af den nye forbindelse via en brugerbetaling på begge broer 3 og inden for en tilbagebetalingstid på maksi malt 26 driftsår, svarende til driftsperioden for Kliplev- Sønderborg vejprojektet. I det følgende redegøres først for betalingsvillig heden med en enhedstakst for sammenlignelige brugere. Dernæst beskrives to rabatmodeller, der kunne mindske eventuelle negative konsekvenser af en brugerbetaling. I undersøgelsen opdeles trafikken i person- og varebiler samt lastbiler 4 med hver sin takst. 3 I delrapport om Betalingsvillighed samt takst- og rabatmodeller konkluderes det, at en ny forbindelse ved Frederikssund ikke kan finansieres af brugerbetaling, hvis det er gratis at benytte Kronprins Frederiks Bro. 4 busser indgår under lastbiltrafikken, og det er forudsat, at disse betaler samme takst som lastbiler, idet dog de 110 rutebusser, der dagligt passerer broen, antages fritaget for betaling.

10 10 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Enhedstakst Betalingsvilligheden i dette scenarie synes overordnet set at være tilstrækkelig til, at en fuld brugerfinansiering af den nye bro ved Frederikssund er mulig. Sættes taksterne til 13 kr. for person- og varebiler og 39 kr. for lastbiler og busser, er tilbagebetalings tiden beregnet til at være 25 år, og den vil dermed holde sig indenfor en samlet ramme på 30 år (4 års anlæg og 26 års drift), jf. delrapport om Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Ved disse enhedstakster vil trafikken være ca køre tøjer pr. hverdagsdøgn fordelt med ca og på henholdsvis Kronprins Frederiks Bro og den nye fjordforbindelse Månedskort til højfrekvente brugere Brugerbetalingen vil især ramme de højfrekvente brugere af forbindelserne, der står for knap 88 pct. af trafikken. Selv ved lave takstniveauer indebærer brugerbetaling en betydelig månedlig merudgift for disse brugere. Den gennemsnitlige højfrekvente bruger kører 60 enkeltture pr. måned, hvilket ved en takst på 13 kr. giver en månedlig udgift på knap 800 kr. Dette kunne tale for, at der udarbejdes en takst model, hvor der ydes rabat til de højfrekvente brugere, mens der opkræves en højere takst for de lavfrekvente brugere. Analyserne viser, at forbindelsen kan fuldt finansieres ved en basistakst på 20 kr. for person- og varebiler og en fast pris for månedskort på 600 kr. til de høj - frekvente rejsende. Med denne pris vil det være fordel agtigt for alle rejsende, der kører mere end 30 enkeltture, at gøre brug af månedskortet. 88 pct. af de rejsende kører mere end 30 ture pr. måned, og i gennemsnit kører højfrekvente brugere 60 enkeltture pr. måned. Det betyder, at gennemsnitsprisen for de højfrekvente brugere er 10 kr. her ligge på ca køretøjer pr. hverdagsdøgn, hvilket er på niveau med situationen ved en fast takst på 13 kr. Der er betydelig usikkerhed omkring disse beregninger. Lastbiltaksten er i dette scenarie sat til 45 kr. pr. enkelttur Rabat til lokale rejsende bosiddende i Frederikssund kommune For at mindske den interne barriere i Frederikssund kommune, som brugerbetaling på broerne vil medføre, kunne der f.eks. indføres en særlig rabat ved passage af broerne for de lokale rejsende, der står for næsten 60 pct. af trafikken. Dette er belyst i beregninger, hvor taksten differentieres alt efter om brugerne af broerne er bosat i Frederikssund kommune eller udenfor kommunen. Beregningerne viser, at forbindelsen kan fuldt brugerfinansieres med en basistakst på 20 kr. pr. enkelttur for de ikke lokale rejsende i 2011 priser, og med 50 pct. rabat for de lokale brugere på denne pris, der således kommer ned på 10 kr. pr. enkelttur. Denne model giver en gennemsnitstakst for personog varebiler på 14 kr. i 2011 priser, og den totale trafik på de to broer vil i dette scenarie udgøre knapt køretøjer pr. hverdagsdøgn. Det skal bemærkes, at der er mange højfrekvente rejsende, der er bosat udenfor Frederikssund kommune, og disse vil opleve en relativt høj månedlig brugerbetaling, såfremt taksten udgør 20 kr. pr. enkelttur. Det er imidlertid ikke muligt at tilgodese de lokale rejsende, uden at sikre indtjeningen gennem en højere takst for de ikke lokale brugere. Lastbiltaksten er også i dette scenarie sat til 45 kr. pr. enkelttur. Beregningerne viser, at den gennemsnitlige pris for person- og varebiler i dette scenario vil komme til at ligge på godt 12 kr. i 2011 priser, og at der vil blive solgt ca månedskort pr. måned. Trafikken vil

11 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 11

12 12 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 4. Hovedresultater vedrørende brugerfinansiering 4.1. Resultater vedrørende takstmodeller Undersøgelserne viser, at det vil være muligt at finansiere en ny fjordforbindelse med brugerbetaling over en periode på ca. 25 år ved en gennemsnitstakst på 13 kr. pr. enkelttur i 2011 priser, forudsat at der opkræves betaling på både den nye og den gamle bro, jf. tabel 1. Af tabellen ses, at der uden en ny fjordforbindelse forventes køretøjer pr. hverdagsdøgn i Såfremt der etableres en ny fjordforbindelse, forventes trafikken at stige til ca køretøjer. Trafikken vil, såfremt der indføres brugerbetaling på begge fjordforbindelser med en gennemsnitspris for person- og varebiler på 13 kr. pr. passage, falde til ca køretøjer pr. hverdagsdøgn. Også i situationer, hvor der ydes rabat i form af månedskort eller rabat for lokale brugere vil trafikken være på dette niveau. Tabel 1 Hovedresultater af undersøgelsen af effekter af brugerbetaling Gennemsnitligt antal køretøjer i åbningsår (hverdagsdøgn) Kronprins Frederiks Bro Ny fjordforbindelse I alt Provenu i åbningsår, mio. kr priser Uden ny fjordforbindelse n.a n.a. Med ny fjordforbindelse, uden betaling n.a. Med betaling på begge forbindelser Person- og varebiler 13 kr. Lastbiler og busser 39 kr. Med betaling på begge forbindelser Person- og varebiler: Enkeltur 20 kr. Månedskort 600 kr. Lastbiler og busser 45 kr. Med betaling på begge forbindelser Person- og varebiler: Lokale 10 kr. Ikke lokale 20 kr. Lastbiler og busser: 45 kr. Med betaling på ny forbindelse Person- og varebiler 13 kr. Lastbiler og Busser 39 kr. Gratis på nuværende forbindelse Note: Taksterne er angivet som prisen for en enkelttur i 2011 priser inkl. moms

13 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 13 Alle scenarierne med betaling for benyttelse af begge forbindelser giver et årligt provenu på mio. kr., idet dette tilsikrer en tilbagebetaling på 26 år. Den økonomiske ramme betyder, at det ikke er muligt at tilgodese de højfrekvente rejsende, uden at det betyder en signifikant højere takst for de lavfrekvente brugere, ligesom det også giver en højere takst for de ikke lokale brugere, såfremt man ønsker at tilgodese de lokale brugere af broerne. Den økonomiske ramme kan derfor medføre, at der opstår fordelingsmæssige problemstillinger, når man ønsker at tilgodese særlige grupper af brugere, idet andre brugere skal finansiere disse rabatter. Den økonomiske ramme kan ændres, hvis tilbagebetalings tiden øges ud over 26 år. Hvis tilbagebetalingstiden øges til f. eks. 30 år fra ibrugtagningen, vil det medføre et økonomisk råderum af størrelsesordenen godt 300 mio. kr., som kan anvendes til at reducere

14 14 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund brugerbetalingen. Der er usikkerheder knyttet til forudsætninger om renteniveau, anlægssum og trafikprognoser, hvorfor man skal være varsom med at udstrække tilbagebetalingstiden. Det vil hverken projektøkonomisk, eller trafikalt være hensigtsmæssigt alene at opkræve betaling for en ny forbindelse. Det vil medføre, at hovedparten af trafikken vil finde sted over Kronprins Frederiks Bro, hvilket giver risiko for fortsatte kapacitets problemer på denne, mens den nye forbindelse ikke benyttes i et omfang, der står mål med den foretagne investering Resultater af finansielle beregninger Der er undersøgt fire forskellige modeller til organisering af etableringen af en ny fjordforbindelse, jf. tekstboks 1. Beregningsforudsætningerne om trafikomfang og takster m.v. samt udgifter til betalingsanlæg er baseret på resultaterne af Sund & Bælts gennemførte undersøgelser. Øvrige beregningsforudsætninger fremgår af tekstboks 2. Tekstboks 1 Organisatoriske modeller Finanslovsmodellen: Staten (Vejdirektoratet) udbyder efter vedtagelse i Folketinget i form af en anlægslov projektet som totalentreprise. Anlægssummen tilvejebringes på de årlige finanslove og afregnes med entreprenøren ved milepæle i løbet af anlægs fasen. Efter færdiggørelsen står Vejdirektoratet som ejer af forbindelsen med ansvar for driften, som dog i praksis varetages af en privat partner på basis af tidsbegrænsede driftskontrakter. Statsgarantimodellen: Modellen er brugt til rea - li seringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund og forventes også anvendt til den kommende Femern Bælt forbindelse. Den er karakteriseret ved, at ansvaret for at designe, anlægge, finansiere samt drive og vedligeholde projektet over drages til et 100 pct. statsejet aktieselskab med egen bestyrelse og direktion. Finansieringen er baseret på, at selskabet optager lån på de finansielle markeder eller som genudlån fra staten. Staten stiller garanti for lånene, hvilket med den danske stats høje kreditværdighed sikrer gunstige lånevilkår. Der opkræves bruger betaling, der efter afholdelse af udgifter til drift og vedligeholdelse anvendes til betaling af renter og afdrag på lånene. Den Internationale OPP model: Der er mange varianter i udformningen af OPP projekter internationalt. Den grundlæggende model er imidlertid, at den private OPP operatør får en kontrakt (koncession) på at designe, finansiere og anlægge forbindelsen samt efterfølgende at drive og vedligeholde den i resten af kontrakt perioden, der typisk vil være på 30 år. Betalingen fra det offentlige (Vejdirektoratet) til OPP operatøren vil bestå af en rådigheds betaling (availability payment), der kan være knyttet til overholdelse af bestemte krav til vedligeholdelsesstandard og tilgængelighed m.v. Internationalt er der også eksempler på, at betalingen erlægges i form af shadow tolls, dvs. at betalingen fra det offentlige er helt eller delvist afhængig af antallet af køre tøjer, der benytter forbindelsen. Kliplev-Sønderborg modellen: Vejdirektoratet indgik i 2010 kontrakt med et internationalt konsortium om design, byggeri og drift og vedligeholdelse af en 25 km lang motorvejsstrækning mellem Kliplev og Sønderborg. Kontrakten løber over 30 år (4 års anlægs periode og 26 års drift). Efter kontrakten betales anlægssummen kontant til kon sortiet ved ibrugtagningen. Endvidere betales der et årligt beløb for drift og vedligeholdelse. I byggefasen stiller konsortiet en garanti på 100 mio. kr. som sikkerhed for, at byggeriet gennem føres som aftalt. Endvidere stilles der en garanti på 300 mio. kr. i driftsfasen, som dog gradvist reduceres i takt med at Vejdirek toratets risici i projektet nedbringes.

15 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 15 Tekstboks 2 Centrale beregningsforudsætninger Tidshorisont på 30 år, der omfatter såvel anlægssom driftsfasen. Anlægssummen er baseret på Vejdirektoratets VVM redegørelse. Effektiviseringsgevinster i OPP modeller er baseret på COWI rapporten omtalt i bilag 1. Finansieringsomkostninger, der tager udgangspunkt i den nuværende effektive nominelle markedsrente for en 30-årig statsobligation på 3,6 pct.; hertil lægges i Statsgarantimodellen en garantiprovision på 0,15 pct., og i Kliplev-Sønderborg modellen og i den Internationale OPP model ind regnes tillæg for privat finansiering, der betyder, at finansieringsomkost ningerne udgør 7,2 pct. p.a. En risikofordeling, hvorefter risikoen for, at ind tægterne fra brugerne (markedsrisikoen) ikke lever op til det forventede, i alle modeller ligger hos det offentlige. Moms og selskabsskat indgår ikke i beregningerne; supplerende beregninger viser, at indregning heraf kun vil få marginal indflydelse på resultaterne. Resultaterne for projektøkonomien i de forskellige modeller opgøres som nutids værdien af de totale pengestrømme fra projektet. Der beregnes en tilbagebetalingstid, som er det tidspunkt, hvor indtægterne fra driften har dækket anlægsinvesteringen inklusive omkostningerne til finansiering.

16 16 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Formålet med beregningerne er at belyse totaløkonomien i de udvalgte organisatoriske løsninger. Økonomien skal ses i sammenhæng med den risiko deling, der er grundlaget for de valgte orga ni satoriske modeller. I OPP organiseringen vil hoved parten af projektets risici typisk blive overført til den private part, herunder risiko for budgetover skridelser på anlægs investeringen og de løbende driftsudgifter samt forsinkelser i levering af infrastrukturen. Dette skal afvejes i forhold til de højere finansieringsomkostninger for den private OPP operatør. Beregningsresultaterne viser, at tre af de fire organisationsmodeller har en positiv nutidsværdi for total - økonomien i en 30 års periode, hvis brugerbetalingen som enhedstakst udgør 13 kr. pr. passage for personog varebiler samt 39 kr. pr. passage for lastbiler, jf. tabel 2. Tabel 2 Projektøkonomien opgjort i nutidsværdi over 30 år Mio DKK Finanslovsmodellen Kliplev-Sønderborg modellen Statsgarantimodellen International OPP model Trafikindtægter Anlægsinvestering Driftsudgifter Betalingsanlæg inkl. drift Driftsgaranti Garantiprovision Rådighedsbetaling Totaløkonomi

17 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 17 Forskellen mellem Finanslovsmodellen og Statsgarantimodellen er alene den garantiprovision, som statsselskabet betaler til staten. Økonomien set fra statens side er således identisk i de to modeller. Teknisk set kan der dog være en forskel. Således øges statens lånebehov og ØMU-gælden direkte ved anvendelse af Finanslovsmodellen. I Statsgaranti modellen vil det samme være tilfældet ved genudlån. Derimod vil låne garantier ikke påvirke statsgælden og ØMU-gælden. Selv om Kliplev-Sønderborg modellen har en lavere nutidsværdi efter 30 år end Statsgarantimodellen og Finanslovsmodellen, når finansieringsomkostningerne og effektivitetsgevinster medregnes, kan modellen stadig have sin berettigelse som følge af en anden risikodeling, hvor hovedparten af projektets risici for budgetoverskridelser og forsinket levering overføres til den private OPP operatør. I den Internationale OPP model kan de forventede effektivitetsgevinster langt fra opveje de højere kapitalomkostninger, og projektet har en negativ nettonutidsværdi på 826 mio. kr. Staten skal årligt betale ca. 60 mio. kr. (netto efter modregning af trafikindtægter) i løbende priser i perioden fra idriftsættelse til udløb af den 30-årige koncessionsperiode. Analyserne af betalingsvillighed viser, at en takstkombination af 35 kr. for person- og varebiler og 105 kr. for lastbiler ville give det maksimale provenu for de to forbindelser. Såfremt dette takst niveau lægges til grund, ville den Internationale OPP model være rentabel og give et årligt overskud til staten på ca. 60 mio. kr. Takstniveauet vil betyde, at den samlede trafik falder til køretøjer pr. hverdagsdøgn, hvilket ligger under den forventede trafik uden en ny fjordforbindelse. Der er foretaget følsomhedsberegninger for projekt - økonomien i Statsgarantimodellen overfor ændringer i finansieringsomkostningen på 1 pct. og 2 pct. point, samt +/- 10 pct. usikkerhed på anlægsinvesteringen med en trafikvækst på henholdsvis 1,8 pct. og 1,0 pct. Størrelsesordenen af beregningsresultaterne vil også være gældende for Finanslovsmodellen og Kliplev- Sønderborg modellen. Beregningerne viser, at projektet er relativt robust over for ændringer i de centrale forudsætninger. Ved sam menfald af ugunstige udfald omkring både rente og trafikvækst, der vurderes at være de mest usikre parametre, vil der være en væsentlig forlængelse af tilbagebetalingstiden. Går denne meget ud over ca. 40 år, må projektet betegnes som økonomisk usikkert. Endvidere er der foretaget en projektøkonomisk beregning af en model, hvor der alene opkræves betaling for benyttelse af den nye fjordforbindelse, mens Kronprins Frederiks Bro fortsat kan benyttes gratis. Beregningerne er udført med det anførte gennemsnitlige takstniveau på 13 kr. for personog varebiler og 39 kr. for lastbiler. Med denne forudsætning vil det årlige provenu i åbningsåret være 58 mio. kr. ekskl. moms i 2011 priser, og tilbagebetalingstiden kan beregnes til at udgøre omkring 50 år. Såfremt beregningen gennemføres med et takstniveau på 25 kr. for person- og varebiler og 75 kr. for lastbiler, der giver det højeste provenu, bliver tilbagebetalingstiden reduceret til 40 år.

18 18 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 5. Forhold omkring betalingsanlæg 5.1. Teknisk løsning og organisering m.v. Erfaringerne med valg af betalingsanlæg i andre lande til en opgave som den ved Frederikssund samt på Storebælt og Øresund peger entydigt på, at der etableres et ORT (Open Road Tolling) anlæg. Det er et såkaldt free flow anlæg uden bomme, hvor opkrævningen sker enten via en BroBizz eller ved aflæsning af nummerplade, og efterfølgende fremsendelse af faktura. Der er ikke mulighed for at betale kontant eller med kort. I overensstemmelse med modellen for den euro pæiske bompengetjeneste organiseres tjenesten omkring dels en operatør og dels en udsteder af udstyr til registrering af passage. 0peratøren varetager driften af infrastrukturen, der omfatter drift og vedligehold af udstyr til betalingsopkrævning og tilhørende IT systemer, information og prissætning over for kunderne, aflæsning af BroBizz og videoidentifikation samt kontrol af opkrævning. Ved en ny fjordforbindelse kan operatør-opgaven varetages som en del af andre anlæg i Sund & Bælt regi, i et selvstændigt selskab eller som led i et større system for kørselsafgifter. Udstederen administrerer aftaleforholdet til kunden og står dermed for indgåelse af kundeaftale, levering af BroBizz, fakturering, samt kontrol af betaling. Opgaven som udsteder forudsættes ved en ny fjord forbindelse varetaget af en ekstern udsteder i form af f. eks. BroBizz A/S eller andre udstedere. Videokamera, billeder bagfra Laser eller VDC til identifikation af køretøj Antenne til BroBizz aflæsning Videokamera, front billeder Status signal

19 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Økonomi Ved beregningerne omkring betalingsanlæggets økonomi er anvendt resultater vedrørende trafikomfang og takster m.v., jf. afsnit 4.1. For at opnå de nødvendige stordriftsfordele er det forudsat, at centrale driftsopgaver som drift af anlæg, information, regnskab, opkrævning og kontrol varetages i samarbejde med en eller flere operatører af betalingsvej f. eks. Storebælt. Det samme gælder centrale IT opgaver som overvågning og backup. Endvidere er det forudsat, at 85 pct. af passagerne betales med anvendelse af BroBizz. De årlige omkostninger til betalingsanlæg ved begge forbindelser, inkl. afskrivninger, er på basis af disse forudsætninger beregnet til ca. 21 mio. kr. i 2011 priser, hvilket svarer til ca. 20 pct. af driftsindtægterne. I beløbet indgår en skønnet udgift til mer omkostninger ved opkrævning af betaling fra brugere, der ikke har en BroBizz, på 5 mio. kr. Dette skøn er forbundet med en betydelig usikkerhed. Udgifterne til investering i betalingsanlægget ved både den nye og den gamle Frederikssundsforbindelse skønnes med en vis usikkerhed at udgøre 18 mio. kr.

20 20 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 6. Teknisk og tidsmæssig gennemførelse 6.1. Generelle forudsætninger Det lægges til grund, at projektet udføres som en højbro (den såkaldte S1 løsning), hvilket Vejdirek toratet har anbefalet som den foretrukne løsning. Hovedparten af beskrivelsen vil dog også være dækkende for en tunnelløsning (den såkaldte S2c løsning). I organisatorisk og tidsmæssig henseende er den største forskel på en broløsning og en tunnelløsning, at sidstnævnte vurderes at have en længere udførelsesperiode. Analysen bygger på, at der etableres en særskilt og selvstændig organisation ( Statsgarantimodellen ), men de fleste beskrevne forhold vil også være gældende ved en anden organisationsform. For broløsningen er det vurderingen, at projekteringsog anlægsperioden vil være på 5 1 /2 år fra anlægslovens vedtagelse til åbning af forbindelsen Forhold vedrørende en anlægslov Generelt er den foreliggende VVM redegørelse sammen med den tekniske beskrivelse af højbroen et tilstrække - ligt teknisk og miljømæssigt grundlag for en anlægslov. Vejdirektoratet er imidlertid i færd med at undersøge visse justeringer af projektet, herunder en sydligere ilandføring på Frederikssund-siden. Resultaterne af disse undersøgelser foreligger ikke på tidspunktet for færdiggørelsen af nær værende rapport, hvorfor der tages forbehold for deres mulige indvirkning på projektet, herunder for tidsplanen. Der skal søges om principgodkendelse af projektet efter naturbeskyttelseslovens 20, hvilket forudsættes at ske parallelt med udarbejdelse af forslag til anlægslov. Den endelige godkendelse søges, når anlægsloven er vedtaget. Anlæggets placering m.v. fremgår af kortet på side 4.

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport Organisatoriske løsninger og Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. PRINCIPPER FOR OFFENTLIGT-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP)... 6 3. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ORGANISATORISKE

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere