En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi"

Transkript

1 En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet 1. Indledning I næsten ti år har der været arbejdet på at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for en politisk beslutning vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. I perioden blev der gennemført trafikale, tekniske, miljømæssige og økonomiske/finansielle forundersøgelser. Disse analyser viste blandt andet, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil kunne bygges uden uoverstigelige tekniske eller miljømæssige vanskeligheder. I perioden blev der gennemført en interessetilkendegivelsesrunde, hvor der blev set på forskellige muligheder for at finansiere projektet. Sigtet med denne runde var at belyse i hvilken udstrækning den private sektor har interesse for at deltage i design, anlæg, finansiering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt. Interessetilkendegivelsesrunden viste, at hvis den private sektor skal påtage sig ansvaret for de væsentligste risici, vil det være nødvendigt med betydelig offentlig støtte til projektet. Samtidig pointerede den private sektor, at den er betænkelig ved de risici, som er forbundet med indtægterne fra både vej- og jernbanetrafikken. Som opfølgning på interessetilkendegivelsesrunden blev det besluttet at se nærmere på risiciene omkring projektets indtægter. Der er således gennemført nye trafikprognoseberegninger og jernbanens mulighed for at bidrage til finansieringen af projektet er blevet analyseret. Endelig er der foretaget nye finansielle beregninger for projektet. Disse nye analyser afsluttedes i marts I denne artikel vil der kortfattet blive redegjort for resultaterne af disse nye undersøgelser såvel som de metoder og forudsætninger der ligger til grund. Opdateringen af trafikprognoserne er blevet gennemført af FTC, som er et konsortium af danske og tyske konsulentfirmaer (Carl Bro, BVU, ISL og IntraPlan), der har opbygget en Femern Bælt trafikprognosemodel. Opdateringen af trafikprognoserne er dokumenteret i rapporten: Fehmarn Belt Forecast Analysen af jernbanens evne til at bidrage til finansieringen af projektet er gennemført af TetraPlan og er dokumenteret i rapporten: Fehmarn Belt Fixed Link - Analysis of Rail Infrastucture Payment. På baggrund af den ny trafikprognose og revurderingen af jernbanens betalingsevne, har Sund & Bælt revideret de finansielle beregninger for projektet. Resultatet af disse beregninger kan findes i rapporten: Fast forbindelse over Femern Bælt: Finansiel Analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling sammenfatningsrapport som også rummer sammenfatninger af de to øvrige rapporter. Alle de nævnte rapporter er tilgængelige på trafikministeriets hjemmeside under menupunktet publikationer. I afsnit 2 af denne artikel præsenteres den nye trafikprognoses forudsætninger og resultater. Derefter vil analysen af jernbanens evne til at bidrage til finansieringen af projektet blive Trafikdage på Aalborg Universitet

2 behandlet i afsnit 3. Slutteligt præsenteres de nye finansielle beregninger i afsnit 4 og i afsnit 5 diskuteres de næste skridt i processen frem mod en politisk stillingtagen til en fast forbindelse over Femern Bælt. 2. Nye trafikprognoser De nye trafikprognoser er en opdatering af de trafikprognoser, der blev udarbejdet op til Disse tidligere beregninger kaldes i det følgende 1999 prognosen. De nye trafikprognoser er i princippet en opdatering af 1999 prognosen, baseret på samme trafikmodel. De nye trafikprognoser har tre formål: At ændre prognoseperioden fra 2010 i de tidligere prognoser til nu 2015 At inddrage de seneste års erfaringer med ændringer i trafikmønstre, færgeruter, samfundsøkonomiske forhold, åbningen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt de seneste planer for udbygning af infrastrukturen At afprøve trafikefterspørgselens følsomhed over for konkurrerende færger Forudsætninger for de nye prognoser I de nye prognoser for trafik over en fast forbindelse forudsættes en 4-sporet motorvej og en 2-sporet jernbaneforbindelse over Femern Bælt, en såkaldt 4+2 løsning. Der er foretaget en opdatering af de socio-økonomiske forhold samt af infrastrukturforudsætningerne og af forholdene for færger, baner, vej og fly, herunder en opdatering af takstforudsætningerne. Det antages således at brugerne af en fast forbindelse over Femern Bælt skal betale en pris som svarer til de nuværende færgetakster. Prognoseberegningerne er sket ud fra to sæt forudsætninger vedrørende udviklingen i omkostningerne ved at benytte forskellige transportmidler: Basisscenario A, der bygger på principperne i det såkaldte Integrationsscenarium i den tyske infrastrukturplanlægning (BVWP Bundesverkehrswegeplanung) Basisscenario B, der i princippet er en fremskrivning af de forudsætninger, der blev anvendt i 1999-beregningerne. Forskellen mellem de to scenarier er især knyttet til forskelle i forventningerne til udviklingen i transportomkostningerne for de forskellige transportmidler. I basisscenario A forventes udviklingen at være til gunst for jernbanetransport, mens basisscenario B i højere grad forudsætter en fortsættelse af de seneste års udvikling. Forudsætningerne er sammenfattet i tabel 2.1, der viser den procentvise ændring i perioden (faste priser). Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Tabel 2.1 Trafikprognose forudsætninger, ændringer i perioden Basisscenario A Basisscenario B Vejtrafik Personbilomkostninger +15% -10% Lastbilomkostninger - 4% -6% Banetrafik Persontrafik omkostninger -30% Ingen ændring Godstrafik omkostninger -18% Ingen ændring Persontrafik hastighed Max 160 km/t Max 160 km/t Godstogs forhold forbedrede ingen ændring Flytrafik Gennemsnitsomkostninger +9% Ingen ændring Lavprisruter -25% -25% Ud over de to basisscenarier er der foretaget følsomhedsberegninger i form af fire alternative trafikscenarier for færgedriften over Østersøen. I de fire scenarier varieredes henholdsvis udbud (frekvens og sejltid) og billetpriser. De alternative scenarier er alene udført i forhold til basisscenario A og omfatter: Scenario 1: Øget udbud (+25%) på de konkurrerende færger Scenario 2: Øget udbud (+25%) samt sænkede priser på konkurrerende færger (- 25%) Scenario 3: Reduceret udbud (-25%) og højere priser (+25%) på konkurrerende færger Scenario 4: Som Scenario 2 med tillæg af en parallel færgefart mellem Rødby og Puttgarden. De konkurrerende færger omfatter ruterne mellem Danmark / det sydlige Sverige og Tyskland. Hovedresultater Tabel 2.2 viser prognosetallene for de nye prognoser sammen med tallene for den faktiske trafik i 2001 samt prognosetallene for 2010 i henhold til 1999-prognosen. Tabel 2.2 Trafikprognoseresultater Trafik pr døgn Personbiler Busser Lastbiler Faktisk trafik Prognosetal 2010 (1999 prognose) Basisscenario A Basisscenario B Vejtrafik i alt Togpassagerer Gods på tog (ton) Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Prognoserne viser, at køretøjer om dagen forventes at benytte en fast forbindelse over Femern Bælt i Dette er noget højere end 1999 prognosen, selv når man tager hensyn til, at prognosehorisonten er rykket fra 2010 til Det er primært antallet af personbiler, der er øget i forhold til 1999 prognosen, mens antallet af lastbiler ligger noget lavere. For personbilernes vedkommende er en del af forklaringen, at der i de nye beregninger forventes en lavere takst end i 1999 prognosen, nemlig 46., som var prisen for at benytte færgen i I 1999 prognosen blev det antaget at personbilstaksten var 64 (prisniveau 2002). For lastbilernes vedkommende er årsagen til ændringerne et forbedret statistisk grundlag, idet den enkelte lastbil i de nye prognoser forudsættes at være læsset med en væsentlig højere godsmængde end forudsat i 1999-prognosen. Der skal derfor færre lastbiler til at transportere den i forhold til 1999 prognosen forøgede mængde gods, der er beregnet for 2015 i de nye prognoser. Ifølge den nye trafikprognose vil der i 2015 være ca togpassagerer per døgn som rejser via en Femern forbindelse, hvilket er lavere end de ca i prognosen for Faldet i antallet af togpassagerer skyldes blandt andet de senere års afmatning i togrejser i korridoren en afmatning der blandt andet kan tilskrives et større udbud af billige flyrejser. Det lavere skøn skyldes også, at planerne om en højhastighedsbane mellem København og Hamborg er opgivet. Følsomhedsberegninger I den følgende tabel er vist de ændringer i trafiktallene i forhold til basisscenarie A, som er beregnet i de fire færgescenarier som er beskrevet ovenfor. Tabel 2.3 Følsomhed i forhold til konkurrence fra færgeruter Trafik pr. døgn Basisscenario Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 A Personbiler Busser Lastbiler Vejtrafik i alt Togpassagerer Gods på tog (ton) Som det ses af tabellen, varierer trafiktallene ikke specielt meget i de fire alternativer, så selv ret stærk konkurrence fra færgerne på Østersøen synes ikke at have den store indflydelse på trafiktallene i Ser man nærmere på følsomheden for personbiler, henholdsvis lastbiler, er de procentvise udsving for lastbilerne langt større end for personbilerne. Lastbiltrafikken på Femern Bælt forbindelsen er således noget mere følsom over for ændringer i pris og udbud på de konkurrerende færger end personbiltrafikken. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Sammenlignet med trafikken på Rødby Puttgarden i 2001 viser de nye prognoser for trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt en vækst i antallet af personbiler på % (afhængig af basisscenario), 50% vækst for busser og en vækst på 47-60% for lastbilerne. Antallet af togpassagerer forventes i 2015 at være ca. 4 gange så stort som i Analyse af jernbanens betalingsevne Det forudsættes, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil bestå af både en vejdel og en banedel. Endvidere forudsættes, at forbindelsen skal brugerfinansieres. På vejsiden er det forventede provenu produktet af de forudsatte takster og de forventede trafikmængder. Hvad angår jernbanen er det forventede provenu vurderet med udgangspunkt i en analyse af jernbanens betalingsevne. Analysen af i hvilken udstrækning jernbanedelen kan forventes at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse er iværksat som opfølgning på interessetilkendegivelsesrunden. I interessetilkendegivelsesrunden pegede deltagerne på uvished om indtægter fra en fast forbindelses jernbanedel som en betydelig del af markedsrisikoen. Udgangspunktet for analysen af jernbanens betalingsevne er jernbaneoperatørernes fordele ved at benytte den ca. 150 km. kortere rute via Femern Bælt i forhold ruten over Storebælt og gennem Jylland. Disse fordele vil kunne omsættes til betaling for brug af en fast forbindelse over Femern Bælt. De fordele som jernbaneoperatørerne opnår ved en fast forbindelse over Femern Bælt kan deles op i følgende komponenter: Besparelser i infrastrukturafgifter til de respektive jernbaneforvaltere Besparelser i driftsomkostninger (udtrykt som omkostninger/km, herunder kapitalomkostninger, driftsomkostninger, personaleomkostninger og indirekte omkostninger) Værdien af tidsbesparelser Disse besparelseselementer gør sig gældende for både gods og persontog. Men eftersom baneafgifter, omkostningsstruktur og tidsværdier er forskellige for gods og passagerer, er de blevet analyseret separat. Det bør bemærkes, at analysen har taget udgangspunkt i de nuværende infrastrukturafgiftssystemer og driftsomkostninger for person- og godstog. Disse forudsætninger kan forventes at ændre sig gennem perioden frem til åbningen af en fast forbindelse. Beregningerne af jernbaneoperatørernes fordele ved en fast forbindelse over Femern Bælt er sket på baggrund af de opdaterede trafikprognoser for 2015 og indikative driftsplaner for de to basisscenarier. Hvad angår potentiel betalingsevne på baggrund af besparelsen i infrastrukturafgift til de respektive infrastrukturforvaltere, er der gennemført et studie af de faktiske infrastruktur afgifter i På baggrund af dette studie fandtes den gennemsnitlige infrastruktur besparelse for passager og godstog ved brug af en fast forbindelse over Femern Bælt Trafikdage på Aalborg Universitet

6 sammenlignet med ruten via Storebælt. For persontog fandtes en besparelse på godt 3700 kr. i gennemsnit pr. tog og for godstog i gennemsnit godt 8000 kr. pr. tog. Spørgsmålet om klarlæggelse af driftsomkostninger blev grebet forskelligt an på passager- og godssiden. For persontog udarbejdedes, på baggrund af den indikative tidsplan fra trafikprognosen, en beregning af driftsøkonomien ved togdrift mellem København og Hamburg. Denne beregning omfattede bl.a. kapitalomkostninger, afskrivninger, løn, mm. for en rentabel togdrift over Femern Bælt. De gennemsnitlige driftsomkostninger blev på denne baggrund vurderet til 61 kr./km i en situation med fast forbindelse over Femern Bælt i modsætning 66 kr./km uden en fast forbindelse over Femern Bælt. Det give en samlet besparelse pr. persontog på knap 1500 kr. på strækningen Øresund-Hamburg. På godssiden var udgangspunktet for klarlæggelsen af driftsomkostninger eksisterende studier af driftsomkostninger for godstog samt beregningen af gennemsnitlige driftsomkostninger på baggrund af konkrete eksempler for godstransport mellem Sverige og Tyskland. De gennemsnitlige driftsomkostninger blev på denne baggrund vurderet til kr./km pr. tog, hvilket giver en besparelse på ca kr. pr. godstog ved valg af ruten via Femern Bælt frem for ruten via Storebælt. Værdien af tidsbesparelser blev for både passagerer og gods også opgjort. Dette skete med udgangspunkt i tidligere Femern undersøgelser, samt internationale tidsværdistudier og erfaringer. Værdien af tidsbesparelser er dog ikke inddraget i det endelig skøn over jernbanens evne til at bidrage finansielt til en fast forbindelse over Femern Bælt. Når værdien af de ovenstående besparelser sammenholdes med trafikprognosens resultater med hensyn til trafikmængder for person- og godstog fås de i tabel 3.1 anførte resultater. Tabel 3.1 Potentiel årlig jernbanebetaling Potentiel årlig jernbanebetaling i mio. kr., Basisscenario A Basisscenario B 2002 priser Besparelser i infrastruktur afgifter Persontog Godstog Besparelser i driftsomkostninger Persontog Godstog Samlet potentiel betaling Med den nuværende afgifts- og omkostningsstruktur, samt de nye trafikprognoser kan den potentielle indtægt fra jernbanetrafikken over den faste forbindelse over Femern Bælt anslås til mellem 336 og 414 mio. kr. pr. år (2002-priser). På denne baggrund er det besluttet i de finansielle beregninger at antage et årligt bidrag til den faste forbindelse på 370 mio. kr. fra jernbanen. I skønnet over jernbanens bidrag er besparelser i driftsomkostninger infrastrukturafgifter indregnet, mens økonomiske gevinster forbundet med tidsbesparelser ikke er indregnet. Der er således tale om et forholdsvist forsigtigt skøn over jernbanens betalingsevne. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 4. Nye finansielle beregninger De nye finansielle beregninger for Femern Bælt projektet tager afsæt i resultaterne af den nye trafikprognose, justering af takstforudsætningen på vejdelen og analysen af jernbanens evne til at bidrage finansielt. De finansielle beregninger er foretaget af Sund & Bælt. Som led i interessetilkendegivelsesrunden udvikledes en finansiel model for Femern Bælt projektet, der blev brugt til at lave finansielle analyser af forskellige organisatoriske modeller/business cases. Disse modeller spændte fra en privat BOT (Build-Operate-Transfer) model, over en statsgarantimodel til en model med ren statsfinansiering. Sigtet med de finansielle beregninger i interessetilkendegivelsesrunden var primært at illustrere de finansielle konsekvenser for de to stater. Der er således gennemført beregninger af behovet for eventuel statslig støtte til projektet og den forventede tilbagebetalingstid for statsgaranterede lån. Den finansielle model er en regnearksbaseret model, der arbejder med cash-flow i løbende priser. Modellen kan beregne konsekvenserne af ændringer i en række input variable (f.eks. anlægsomkostninger, real rente, takster/indkomst fra vejdelen, jernbanens bidrag til finansiering, TEN-støtte, etc.) i forhold til out-put variable som f.eks. behovet for statsstøtte, intern forrentning eller tilbagebetalingstid i en statsgaranti model. Modellens forudsætninger er til dels hentet fra den PLANCO/COWI model der lå til grund for den finansielle analyse i 1999 rapporterne, men på en lang række områder er modellen opdateret på baggrund den private sektors oplysninger i interessetilkendegivelsesrunden samt Sund & Bælts erfaringer fra henholdsvis Storebælt og Øresund. Dette gælder bl.a. med hensyn til gældsprofil, den tidsmæssige fordeling af anlægsomkostningerne og ramp-up periode for trafikken. Udover input i form af trafiktallene fra den nye prognose (for både basisscenario A og B) samt resultatet af analysen af jernbanens evne til at bidrage finansielt, forudsætter den finansielle model at en række andre nøglevariable defineres. I de finansielle beregninger har det danske og det tyske trafikministerium således i fællesskab antaget, at der er en årlig trafikvækst efter åbningen på 1,7%. Desuden er det forudsat, at realrenten er 4%. Der er generelt tale om forholdsvis forsigtige antagelser. Den årlige trafikvækst er sat lavere end den forventede trafikvækst på statsvejnettet på langt sigt, som er 2%. En anden forsigtig antagelse er realrenteniveauet, således har realrenten på Storebæltsforbindelsen i gennemsnit været 3,5% p.a., og på Øresund har den været 2,0% p.a. Som led i de finansielle beregninger, er der gennemført en række følsomhedsberegninger for den forventede tilbagebetalingstid. Skønnet over tilbagebetalingstiden er særligt følsomt over for de forudsætninger, som lægges til grund vedrørende trafikvækst, jernbanens betaling og realrenteniveauet. Hovedresultaterne af de nye finansielle beregninger for en statsgarantimodel fremgår af tabel 3.1, der ligeledes viser hvilke ændringer i tilbagebetalingstiden ændringer i en række af in-put variablene til hhv. en væsentlig gunstigere eller værre situation vil medføre. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Tabel 3.1 Forventet tilbagebetalingstid Basis forudsætninger - Jernbanebetaling: 370 mio. kr. pr. år - Realrente: 4 % p.a. - Trafikvækst: 1,7 % p.a. Jernbanebetaling 450 mio. kr. pr. år 300 mio. kr. pr. år Realrente 3 % p.a. 5 % p.a. Trafikvækst 2.2 % pr. år 1,2 % pr. år Basisscenario A Basisscenario B 37 år 33 år 30 år 40 år 30 år 52 år 33 år 43 år 31 år 36 år 28 år 45 år 30 år 38 år De finansielle beregninger af driftsøkonomien for de ovennævnte trafikscenarier viser, at hvis en fast forbindelse finansieres med statsgarantier, vil der ikke være behov for direkte offentlig støtte og tilbagebetalingstiden for de statsgaranterede lån forventes at være år. Tages der udgangspunkt i basisscenario B, fremgår af 3.1 at en mere gunstig realrente end forudsat kan reducere den forventede tilbagebetalingstid til 28 år og en højere trafikvækst kan reducere den forventede tilbagebetalingstid til 30 år. Med en kombination af forskellige mere gunstige forudsætninger (optimistisk case) såsom en årlig trafikvækst på 2,5%, en jernbanebetaling på 450 mio. kr./år og en realrente på 3% p.a. reduceres den forventede tilbagebetalingstid til knap 25 år. Omvendt øges tilbagebetalingstiden i sagens natur, hvis forudsætningerne er mindre gunstige (pessimistisk case). Ændres eksempelvis alene realrenten fra 4% p.a. til 5% p.a. stiger den forventede tilbagebetalingstid til 45 år. Og reduceres den årlige trafikvækst til 1,2% p.a. stiger den forventede tilbagebetalingstid til 38 år. Ændrer flere af disse forudsætninger sig på én og samme tid i negativ retning stiger den forventede tilbagebetalingstid til år. 5. Den videre proces og de næste skridt Den danske og den tyske trafikminister mødtes i Berlin i marts 2003 for at drøfte resultaterne af de nye finansielle beregninger, de nye trafikprognoser og undersøgelsen af jernbanens evne til at bidrage finansielt. Ved samme lejlighed offentliggjordes rapporterne med disse analyser. På deres møde drøftede ministrene også det videre forløb for projektet. De blev enige om, at i første omgang er der behov for at få en grundig belysning af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske, finansielle og tekniske løsninger. Fra tysk side har man udvist stor interesse for statsgaranti-modellen, som i Danmark har været anvendt på Storebælt og Øresund. Der er dog behov for at få belyst en række problemstillinger, det gælder ikke mindst spørgsmålet om værdien af de risici, som staterne påtager sig ved udstedelse af statslige garantier for låntagningen. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Det blev derfor besluttet at bede en eksisterende dansk-tysk Femern Bælt embedsmandsgruppe, bestående af repræsentanter fra de to landes trafik- og finansministerier, om at udarbejde en rapport med overvejelser vedrørende valg af organisatorisk, finansiel og teknisk løsning. Den dansk-tyske embedsmandsrapport vil foreligge ved udgangen af indeværende år. I løbet af i år vil der også blive gennemført en række supplerende Femern Bælt undersøgelser. Det drejer sig blandt andet om en ny samfundsøkonomisk analyse, som tager udgangspunkt i de metodiske anbefalinger i dansk regi og en analyse af omkostningerne til etablering af de nødvendige landanlæg på dansk side. Når resultaterne af disse undersøgelser samt embedsmandsgruppens rapport forligger, vil der kunne indledes politiske drøftelser både internt i Danmark og med tyskerne med henblik på politisk stillingtagen til projektet. 6. Referencer Fast forbindelse over Femern Bælt: Finansiel Analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling sammenfatningsrapport, Sund & Bælt, maj 2003 Fehmarn Belt An Infrastructure Investment Finansiering og Organisation, Fehmarnbelt Development Joint Venture, juni 2002 Fehmarn Belt Fixed Link, Analysis of Rail Infrastructure Payment, TetraPlan for Trafikministeriet, marts 2003 Fehmarn Belt Forecast 2002, Final Report, Fehmarn Belt Traffic Consortium, for Trafikministeriet og Bundesministerium für Verkehr, Bau und Vohnungswesen, april 2002 Fehmarn Belt Traffic Demand Study 1999, Final Report, Fehmarn Belt Traffic Consortium, for Trafikministeriet og Bundesministerium für Verkehr, januar 1999 Trafikdage på Aalborg Universitet

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Baggrund Efter en fælles beslutning truffet af den danske og den tyske trafikminister indledtes i 1995 en række forundersøgelser vedrørende en

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET NOVEMBER 2015 TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse

Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne. og omkostningsberegningerne for. den planlagte faste Femern Bælt-forbindelse Trafikudvalget (2. samling) B 26 - Bilag 3 Offentligt VIEREGG - RÖSSLER GmbH Innovative Verkehrsberatung Rådgivende udtalelse om trafikprognoserne og omkostningsberegningerne for den planlagte faste Femern

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2 Forudsætninger for beregninger

2 Forudsætninger for beregninger Notat Projekt: Femer bælt 99 Sag: Til: Miljøberegninger for Femer bælt projekt Trafikministeriet Fra: Morten Steen Petersen, Goran Jovicic 18 maj 2000 1 Indledning Dette notat beskriver udvalgte miljøeffekter

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for trafikmodelberegninger...

Læs mere

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt Trafikministeriet Tredje kontor Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Trafikministeriet Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Dokument nr.: 1100741_001 Revision nr.:

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS

Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS Das Consulting-Unternehmen des DIW Berlin Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over Femern Bælt En rapport på foranledning af Scandlines ApS Berlin, 20. Januar 2015 DIW

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt En rapport på vegne af Scandlines ApS

Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt En rapport på vegne af Scandlines ApS Das Consulting-Unternehmen des DIW Berlin Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt ApS Berlin, 25. februar 2015 DIW Econ GmbH Dr. Lars Handrich Mohrenstraße

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 2008/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet, j.nr. 600-7 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel.

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Overingeniør Gaute Borgerud, Planavdelingen, Jernbaneverket, Region Øst, Oslo og Civilingeniør Erik Mørck Jacobsen, ScanRail Consult,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere