En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi"

Transkript

1 En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet 1. Indledning I næsten ti år har der været arbejdet på at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for en politisk beslutning vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. I perioden blev der gennemført trafikale, tekniske, miljømæssige og økonomiske/finansielle forundersøgelser. Disse analyser viste blandt andet, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil kunne bygges uden uoverstigelige tekniske eller miljømæssige vanskeligheder. I perioden blev der gennemført en interessetilkendegivelsesrunde, hvor der blev set på forskellige muligheder for at finansiere projektet. Sigtet med denne runde var at belyse i hvilken udstrækning den private sektor har interesse for at deltage i design, anlæg, finansiering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt. Interessetilkendegivelsesrunden viste, at hvis den private sektor skal påtage sig ansvaret for de væsentligste risici, vil det være nødvendigt med betydelig offentlig støtte til projektet. Samtidig pointerede den private sektor, at den er betænkelig ved de risici, som er forbundet med indtægterne fra både vej- og jernbanetrafikken. Som opfølgning på interessetilkendegivelsesrunden blev det besluttet at se nærmere på risiciene omkring projektets indtægter. Der er således gennemført nye trafikprognoseberegninger og jernbanens mulighed for at bidrage til finansieringen af projektet er blevet analyseret. Endelig er der foretaget nye finansielle beregninger for projektet. Disse nye analyser afsluttedes i marts I denne artikel vil der kortfattet blive redegjort for resultaterne af disse nye undersøgelser såvel som de metoder og forudsætninger der ligger til grund. Opdateringen af trafikprognoserne er blevet gennemført af FTC, som er et konsortium af danske og tyske konsulentfirmaer (Carl Bro, BVU, ISL og IntraPlan), der har opbygget en Femern Bælt trafikprognosemodel. Opdateringen af trafikprognoserne er dokumenteret i rapporten: Fehmarn Belt Forecast Analysen af jernbanens evne til at bidrage til finansieringen af projektet er gennemført af TetraPlan og er dokumenteret i rapporten: Fehmarn Belt Fixed Link - Analysis of Rail Infrastucture Payment. På baggrund af den ny trafikprognose og revurderingen af jernbanens betalingsevne, har Sund & Bælt revideret de finansielle beregninger for projektet. Resultatet af disse beregninger kan findes i rapporten: Fast forbindelse over Femern Bælt: Finansiel Analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling sammenfatningsrapport som også rummer sammenfatninger af de to øvrige rapporter. Alle de nævnte rapporter er tilgængelige på trafikministeriets hjemmeside under menupunktet publikationer. I afsnit 2 af denne artikel præsenteres den nye trafikprognoses forudsætninger og resultater. Derefter vil analysen af jernbanens evne til at bidrage til finansieringen af projektet blive Trafikdage på Aalborg Universitet

2 behandlet i afsnit 3. Slutteligt præsenteres de nye finansielle beregninger i afsnit 4 og i afsnit 5 diskuteres de næste skridt i processen frem mod en politisk stillingtagen til en fast forbindelse over Femern Bælt. 2. Nye trafikprognoser De nye trafikprognoser er en opdatering af de trafikprognoser, der blev udarbejdet op til Disse tidligere beregninger kaldes i det følgende 1999 prognosen. De nye trafikprognoser er i princippet en opdatering af 1999 prognosen, baseret på samme trafikmodel. De nye trafikprognoser har tre formål: At ændre prognoseperioden fra 2010 i de tidligere prognoser til nu 2015 At inddrage de seneste års erfaringer med ændringer i trafikmønstre, færgeruter, samfundsøkonomiske forhold, åbningen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt de seneste planer for udbygning af infrastrukturen At afprøve trafikefterspørgselens følsomhed over for konkurrerende færger Forudsætninger for de nye prognoser I de nye prognoser for trafik over en fast forbindelse forudsættes en 4-sporet motorvej og en 2-sporet jernbaneforbindelse over Femern Bælt, en såkaldt 4+2 løsning. Der er foretaget en opdatering af de socio-økonomiske forhold samt af infrastrukturforudsætningerne og af forholdene for færger, baner, vej og fly, herunder en opdatering af takstforudsætningerne. Det antages således at brugerne af en fast forbindelse over Femern Bælt skal betale en pris som svarer til de nuværende færgetakster. Prognoseberegningerne er sket ud fra to sæt forudsætninger vedrørende udviklingen i omkostningerne ved at benytte forskellige transportmidler: Basisscenario A, der bygger på principperne i det såkaldte Integrationsscenarium i den tyske infrastrukturplanlægning (BVWP Bundesverkehrswegeplanung) Basisscenario B, der i princippet er en fremskrivning af de forudsætninger, der blev anvendt i 1999-beregningerne. Forskellen mellem de to scenarier er især knyttet til forskelle i forventningerne til udviklingen i transportomkostningerne for de forskellige transportmidler. I basisscenario A forventes udviklingen at være til gunst for jernbanetransport, mens basisscenario B i højere grad forudsætter en fortsættelse af de seneste års udvikling. Forudsætningerne er sammenfattet i tabel 2.1, der viser den procentvise ændring i perioden (faste priser). Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Tabel 2.1 Trafikprognose forudsætninger, ændringer i perioden Basisscenario A Basisscenario B Vejtrafik Personbilomkostninger +15% -10% Lastbilomkostninger - 4% -6% Banetrafik Persontrafik omkostninger -30% Ingen ændring Godstrafik omkostninger -18% Ingen ændring Persontrafik hastighed Max 160 km/t Max 160 km/t Godstogs forhold forbedrede ingen ændring Flytrafik Gennemsnitsomkostninger +9% Ingen ændring Lavprisruter -25% -25% Ud over de to basisscenarier er der foretaget følsomhedsberegninger i form af fire alternative trafikscenarier for færgedriften over Østersøen. I de fire scenarier varieredes henholdsvis udbud (frekvens og sejltid) og billetpriser. De alternative scenarier er alene udført i forhold til basisscenario A og omfatter: Scenario 1: Øget udbud (+25%) på de konkurrerende færger Scenario 2: Øget udbud (+25%) samt sænkede priser på konkurrerende færger (- 25%) Scenario 3: Reduceret udbud (-25%) og højere priser (+25%) på konkurrerende færger Scenario 4: Som Scenario 2 med tillæg af en parallel færgefart mellem Rødby og Puttgarden. De konkurrerende færger omfatter ruterne mellem Danmark / det sydlige Sverige og Tyskland. Hovedresultater Tabel 2.2 viser prognosetallene for de nye prognoser sammen med tallene for den faktiske trafik i 2001 samt prognosetallene for 2010 i henhold til 1999-prognosen. Tabel 2.2 Trafikprognoseresultater Trafik pr døgn Personbiler Busser Lastbiler Faktisk trafik Prognosetal 2010 (1999 prognose) Basisscenario A Basisscenario B Vejtrafik i alt Togpassagerer Gods på tog (ton) Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Prognoserne viser, at køretøjer om dagen forventes at benytte en fast forbindelse over Femern Bælt i Dette er noget højere end 1999 prognosen, selv når man tager hensyn til, at prognosehorisonten er rykket fra 2010 til Det er primært antallet af personbiler, der er øget i forhold til 1999 prognosen, mens antallet af lastbiler ligger noget lavere. For personbilernes vedkommende er en del af forklaringen, at der i de nye beregninger forventes en lavere takst end i 1999 prognosen, nemlig 46., som var prisen for at benytte færgen i I 1999 prognosen blev det antaget at personbilstaksten var 64 (prisniveau 2002). For lastbilernes vedkommende er årsagen til ændringerne et forbedret statistisk grundlag, idet den enkelte lastbil i de nye prognoser forudsættes at være læsset med en væsentlig højere godsmængde end forudsat i 1999-prognosen. Der skal derfor færre lastbiler til at transportere den i forhold til 1999 prognosen forøgede mængde gods, der er beregnet for 2015 i de nye prognoser. Ifølge den nye trafikprognose vil der i 2015 være ca togpassagerer per døgn som rejser via en Femern forbindelse, hvilket er lavere end de ca i prognosen for Faldet i antallet af togpassagerer skyldes blandt andet de senere års afmatning i togrejser i korridoren en afmatning der blandt andet kan tilskrives et større udbud af billige flyrejser. Det lavere skøn skyldes også, at planerne om en højhastighedsbane mellem København og Hamborg er opgivet. Følsomhedsberegninger I den følgende tabel er vist de ændringer i trafiktallene i forhold til basisscenarie A, som er beregnet i de fire færgescenarier som er beskrevet ovenfor. Tabel 2.3 Følsomhed i forhold til konkurrence fra færgeruter Trafik pr. døgn Basisscenario Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 A Personbiler Busser Lastbiler Vejtrafik i alt Togpassagerer Gods på tog (ton) Som det ses af tabellen, varierer trafiktallene ikke specielt meget i de fire alternativer, så selv ret stærk konkurrence fra færgerne på Østersøen synes ikke at have den store indflydelse på trafiktallene i Ser man nærmere på følsomheden for personbiler, henholdsvis lastbiler, er de procentvise udsving for lastbilerne langt større end for personbilerne. Lastbiltrafikken på Femern Bælt forbindelsen er således noget mere følsom over for ændringer i pris og udbud på de konkurrerende færger end personbiltrafikken. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Sammenlignet med trafikken på Rødby Puttgarden i 2001 viser de nye prognoser for trafikken på en fast forbindelse over Femern Bælt en vækst i antallet af personbiler på % (afhængig af basisscenario), 50% vækst for busser og en vækst på 47-60% for lastbilerne. Antallet af togpassagerer forventes i 2015 at være ca. 4 gange så stort som i Analyse af jernbanens betalingsevne Det forudsættes, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil bestå af både en vejdel og en banedel. Endvidere forudsættes, at forbindelsen skal brugerfinansieres. På vejsiden er det forventede provenu produktet af de forudsatte takster og de forventede trafikmængder. Hvad angår jernbanen er det forventede provenu vurderet med udgangspunkt i en analyse af jernbanens betalingsevne. Analysen af i hvilken udstrækning jernbanedelen kan forventes at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse er iværksat som opfølgning på interessetilkendegivelsesrunden. I interessetilkendegivelsesrunden pegede deltagerne på uvished om indtægter fra en fast forbindelses jernbanedel som en betydelig del af markedsrisikoen. Udgangspunktet for analysen af jernbanens betalingsevne er jernbaneoperatørernes fordele ved at benytte den ca. 150 km. kortere rute via Femern Bælt i forhold ruten over Storebælt og gennem Jylland. Disse fordele vil kunne omsættes til betaling for brug af en fast forbindelse over Femern Bælt. De fordele som jernbaneoperatørerne opnår ved en fast forbindelse over Femern Bælt kan deles op i følgende komponenter: Besparelser i infrastrukturafgifter til de respektive jernbaneforvaltere Besparelser i driftsomkostninger (udtrykt som omkostninger/km, herunder kapitalomkostninger, driftsomkostninger, personaleomkostninger og indirekte omkostninger) Værdien af tidsbesparelser Disse besparelseselementer gør sig gældende for både gods og persontog. Men eftersom baneafgifter, omkostningsstruktur og tidsværdier er forskellige for gods og passagerer, er de blevet analyseret separat. Det bør bemærkes, at analysen har taget udgangspunkt i de nuværende infrastrukturafgiftssystemer og driftsomkostninger for person- og godstog. Disse forudsætninger kan forventes at ændre sig gennem perioden frem til åbningen af en fast forbindelse. Beregningerne af jernbaneoperatørernes fordele ved en fast forbindelse over Femern Bælt er sket på baggrund af de opdaterede trafikprognoser for 2015 og indikative driftsplaner for de to basisscenarier. Hvad angår potentiel betalingsevne på baggrund af besparelsen i infrastrukturafgift til de respektive infrastrukturforvaltere, er der gennemført et studie af de faktiske infrastruktur afgifter i På baggrund af dette studie fandtes den gennemsnitlige infrastruktur besparelse for passager og godstog ved brug af en fast forbindelse over Femern Bælt Trafikdage på Aalborg Universitet

6 sammenlignet med ruten via Storebælt. For persontog fandtes en besparelse på godt 3700 kr. i gennemsnit pr. tog og for godstog i gennemsnit godt 8000 kr. pr. tog. Spørgsmålet om klarlæggelse af driftsomkostninger blev grebet forskelligt an på passager- og godssiden. For persontog udarbejdedes, på baggrund af den indikative tidsplan fra trafikprognosen, en beregning af driftsøkonomien ved togdrift mellem København og Hamburg. Denne beregning omfattede bl.a. kapitalomkostninger, afskrivninger, løn, mm. for en rentabel togdrift over Femern Bælt. De gennemsnitlige driftsomkostninger blev på denne baggrund vurderet til 61 kr./km i en situation med fast forbindelse over Femern Bælt i modsætning 66 kr./km uden en fast forbindelse over Femern Bælt. Det give en samlet besparelse pr. persontog på knap 1500 kr. på strækningen Øresund-Hamburg. På godssiden var udgangspunktet for klarlæggelsen af driftsomkostninger eksisterende studier af driftsomkostninger for godstog samt beregningen af gennemsnitlige driftsomkostninger på baggrund af konkrete eksempler for godstransport mellem Sverige og Tyskland. De gennemsnitlige driftsomkostninger blev på denne baggrund vurderet til kr./km pr. tog, hvilket giver en besparelse på ca kr. pr. godstog ved valg af ruten via Femern Bælt frem for ruten via Storebælt. Værdien af tidsbesparelser blev for både passagerer og gods også opgjort. Dette skete med udgangspunkt i tidligere Femern undersøgelser, samt internationale tidsværdistudier og erfaringer. Værdien af tidsbesparelser er dog ikke inddraget i det endelig skøn over jernbanens evne til at bidrage finansielt til en fast forbindelse over Femern Bælt. Når værdien af de ovenstående besparelser sammenholdes med trafikprognosens resultater med hensyn til trafikmængder for person- og godstog fås de i tabel 3.1 anførte resultater. Tabel 3.1 Potentiel årlig jernbanebetaling Potentiel årlig jernbanebetaling i mio. kr., Basisscenario A Basisscenario B 2002 priser Besparelser i infrastruktur afgifter Persontog Godstog Besparelser i driftsomkostninger Persontog Godstog Samlet potentiel betaling Med den nuværende afgifts- og omkostningsstruktur, samt de nye trafikprognoser kan den potentielle indtægt fra jernbanetrafikken over den faste forbindelse over Femern Bælt anslås til mellem 336 og 414 mio. kr. pr. år (2002-priser). På denne baggrund er det besluttet i de finansielle beregninger at antage et årligt bidrag til den faste forbindelse på 370 mio. kr. fra jernbanen. I skønnet over jernbanens bidrag er besparelser i driftsomkostninger infrastrukturafgifter indregnet, mens økonomiske gevinster forbundet med tidsbesparelser ikke er indregnet. Der er således tale om et forholdsvist forsigtigt skøn over jernbanens betalingsevne. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 4. Nye finansielle beregninger De nye finansielle beregninger for Femern Bælt projektet tager afsæt i resultaterne af den nye trafikprognose, justering af takstforudsætningen på vejdelen og analysen af jernbanens evne til at bidrage finansielt. De finansielle beregninger er foretaget af Sund & Bælt. Som led i interessetilkendegivelsesrunden udvikledes en finansiel model for Femern Bælt projektet, der blev brugt til at lave finansielle analyser af forskellige organisatoriske modeller/business cases. Disse modeller spændte fra en privat BOT (Build-Operate-Transfer) model, over en statsgarantimodel til en model med ren statsfinansiering. Sigtet med de finansielle beregninger i interessetilkendegivelsesrunden var primært at illustrere de finansielle konsekvenser for de to stater. Der er således gennemført beregninger af behovet for eventuel statslig støtte til projektet og den forventede tilbagebetalingstid for statsgaranterede lån. Den finansielle model er en regnearksbaseret model, der arbejder med cash-flow i løbende priser. Modellen kan beregne konsekvenserne af ændringer i en række input variable (f.eks. anlægsomkostninger, real rente, takster/indkomst fra vejdelen, jernbanens bidrag til finansiering, TEN-støtte, etc.) i forhold til out-put variable som f.eks. behovet for statsstøtte, intern forrentning eller tilbagebetalingstid i en statsgaranti model. Modellens forudsætninger er til dels hentet fra den PLANCO/COWI model der lå til grund for den finansielle analyse i 1999 rapporterne, men på en lang række områder er modellen opdateret på baggrund den private sektors oplysninger i interessetilkendegivelsesrunden samt Sund & Bælts erfaringer fra henholdsvis Storebælt og Øresund. Dette gælder bl.a. med hensyn til gældsprofil, den tidsmæssige fordeling af anlægsomkostningerne og ramp-up periode for trafikken. Udover input i form af trafiktallene fra den nye prognose (for både basisscenario A og B) samt resultatet af analysen af jernbanens evne til at bidrage finansielt, forudsætter den finansielle model at en række andre nøglevariable defineres. I de finansielle beregninger har det danske og det tyske trafikministerium således i fællesskab antaget, at der er en årlig trafikvækst efter åbningen på 1,7%. Desuden er det forudsat, at realrenten er 4%. Der er generelt tale om forholdsvis forsigtige antagelser. Den årlige trafikvækst er sat lavere end den forventede trafikvækst på statsvejnettet på langt sigt, som er 2%. En anden forsigtig antagelse er realrenteniveauet, således har realrenten på Storebæltsforbindelsen i gennemsnit været 3,5% p.a., og på Øresund har den været 2,0% p.a. Som led i de finansielle beregninger, er der gennemført en række følsomhedsberegninger for den forventede tilbagebetalingstid. Skønnet over tilbagebetalingstiden er særligt følsomt over for de forudsætninger, som lægges til grund vedrørende trafikvækst, jernbanens betaling og realrenteniveauet. Hovedresultaterne af de nye finansielle beregninger for en statsgarantimodel fremgår af tabel 3.1, der ligeledes viser hvilke ændringer i tilbagebetalingstiden ændringer i en række af in-put variablene til hhv. en væsentlig gunstigere eller værre situation vil medføre. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Tabel 3.1 Forventet tilbagebetalingstid Basis forudsætninger - Jernbanebetaling: 370 mio. kr. pr. år - Realrente: 4 % p.a. - Trafikvækst: 1,7 % p.a. Jernbanebetaling 450 mio. kr. pr. år 300 mio. kr. pr. år Realrente 3 % p.a. 5 % p.a. Trafikvækst 2.2 % pr. år 1,2 % pr. år Basisscenario A Basisscenario B 37 år 33 år 30 år 40 år 30 år 52 år 33 år 43 år 31 år 36 år 28 år 45 år 30 år 38 år De finansielle beregninger af driftsøkonomien for de ovennævnte trafikscenarier viser, at hvis en fast forbindelse finansieres med statsgarantier, vil der ikke være behov for direkte offentlig støtte og tilbagebetalingstiden for de statsgaranterede lån forventes at være år. Tages der udgangspunkt i basisscenario B, fremgår af 3.1 at en mere gunstig realrente end forudsat kan reducere den forventede tilbagebetalingstid til 28 år og en højere trafikvækst kan reducere den forventede tilbagebetalingstid til 30 år. Med en kombination af forskellige mere gunstige forudsætninger (optimistisk case) såsom en årlig trafikvækst på 2,5%, en jernbanebetaling på 450 mio. kr./år og en realrente på 3% p.a. reduceres den forventede tilbagebetalingstid til knap 25 år. Omvendt øges tilbagebetalingstiden i sagens natur, hvis forudsætningerne er mindre gunstige (pessimistisk case). Ændres eksempelvis alene realrenten fra 4% p.a. til 5% p.a. stiger den forventede tilbagebetalingstid til 45 år. Og reduceres den årlige trafikvækst til 1,2% p.a. stiger den forventede tilbagebetalingstid til 38 år. Ændrer flere af disse forudsætninger sig på én og samme tid i negativ retning stiger den forventede tilbagebetalingstid til år. 5. Den videre proces og de næste skridt Den danske og den tyske trafikminister mødtes i Berlin i marts 2003 for at drøfte resultaterne af de nye finansielle beregninger, de nye trafikprognoser og undersøgelsen af jernbanens evne til at bidrage finansielt. Ved samme lejlighed offentliggjordes rapporterne med disse analyser. På deres møde drøftede ministrene også det videre forløb for projektet. De blev enige om, at i første omgang er der behov for at få en grundig belysning af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske, finansielle og tekniske løsninger. Fra tysk side har man udvist stor interesse for statsgaranti-modellen, som i Danmark har været anvendt på Storebælt og Øresund. Der er dog behov for at få belyst en række problemstillinger, det gælder ikke mindst spørgsmålet om værdien af de risici, som staterne påtager sig ved udstedelse af statslige garantier for låntagningen. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Det blev derfor besluttet at bede en eksisterende dansk-tysk Femern Bælt embedsmandsgruppe, bestående af repræsentanter fra de to landes trafik- og finansministerier, om at udarbejde en rapport med overvejelser vedrørende valg af organisatorisk, finansiel og teknisk løsning. Den dansk-tyske embedsmandsrapport vil foreligge ved udgangen af indeværende år. I løbet af i år vil der også blive gennemført en række supplerende Femern Bælt undersøgelser. Det drejer sig blandt andet om en ny samfundsøkonomisk analyse, som tager udgangspunkt i de metodiske anbefalinger i dansk regi og en analyse af omkostningerne til etablering af de nødvendige landanlæg på dansk side. Når resultaterne af disse undersøgelser samt embedsmandsgruppens rapport forligger, vil der kunne indledes politiske drøftelser både internt i Danmark og med tyskerne med henblik på politisk stillingtagen til projektet. 6. Referencer Fast forbindelse over Femern Bælt: Finansiel Analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling sammenfatningsrapport, Sund & Bælt, maj 2003 Fehmarn Belt An Infrastructure Investment Finansiering og Organisation, Fehmarnbelt Development Joint Venture, juni 2002 Fehmarn Belt Fixed Link, Analysis of Rail Infrastructure Payment, TetraPlan for Trafikministeriet, marts 2003 Fehmarn Belt Forecast 2002, Final Report, Fehmarn Belt Traffic Consortium, for Trafikministeriet og Bundesministerium für Verkehr, Bau und Vohnungswesen, april 2002 Fehmarn Belt Traffic Demand Study 1999, Final Report, Fehmarn Belt Traffic Consortium, for Trafikministeriet og Bundesministerium für Verkehr, januar 1999 Trafikdage på Aalborg Universitet

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt En rapport på vegne af Scandlines ApS

Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt En rapport på vegne af Scandlines ApS Das Consulting-Unternehmen des DIW Berlin Undersøgelse af den aktuelle cost-benefit-analyse for en fast forbindelse over Femern Bælt ApS Berlin, 25. februar 2015 DIW Econ GmbH Dr. Lars Handrich Mohrenstraße

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten En Evaluering af Projektøkonomien For Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten November 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Investeringer...

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi

Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi 1 Store transportprojekter - Før-og-efter studier af trafik og økonomi Mette K. Skamris Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Paper præsenteret ved Trafikdage på AUC, 21 august 1995. Dette paper

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa OSLO STOCKHOLM KØBENHAVN HAMBURG Øresund-Hamburg en ny stærk vækstkorridor Når den faste forbindelse under Fe- derne samfund men et must, når det mern Bælt står færdig

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Organisatoriske løsninger og finansielle beregninger. Delrapport Organisatoriske løsninger og Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. PRINCIPPER FOR OFFENTLIGT-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP)... 6 3. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ORGANISATORISKE

Læs mere