Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier"

Transkript

1 Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etableringen af et sammenhængende letbanenet i hovedstadsområdet. Der er gennemført trafikmodelberegninger for et referencescenario (benævnt Basis 2025) og 4 scenarier; Scenarie 1A, scenarie 1B, scenarie 2A og scenarie 2B. Fælles for alle scenarierne er letbanelinjerne, L-B1 Ishøj st. Nærum st. (hvor strækningen Ishøj st. Lundtofteparken indgår i basis 2025) L-B2 Brøndby Strand st. Lyngby st. L-C Ballerup st. Lundtofteparken L-D Øresund st. Kokkedal st. L-E1 Herlev st. Lufthavnen For scenarie 1A og 1B er følgende linjer ens: L-A Lyngby st. Avedøre Holme L-E2 Tingbjerg Lufthavnen I scenarie 1A er letbanelinjen L-F Rødovre/Hvidovre Buddinge opbygget med to loop, ved Pile Allé og ved Vangedevej, og en sløjfe mellem København H og Pile Allé. I Scenarie 1B kører letbanelinje L-F mellem Rødovre st. og Buddinge, med loop ved Vangedevej. I scenarie 1B er metroen til Ny Ellebjerg forlænget til Hvidovre Hospital. Et kort over linjeføringerne i scenarie 1A og scenarie 1B kan ses på nedenstående Figur Dato: Notatnr.: Rev:1 Udarbejdet af: AT Kontrolleret / godkendt:hp/hp Filnavn: S:\ Letbanenet RH\Dokumenter\ _1_Resultater.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 Figur 1 Linjeføring scenarie 1A og scenarie 1B For scenarie 2A og 2B er følgende linjer ens: L-A Lyngby st. Avedøre Holme L-E2 Gladsaxe Trafikplads Lufthavnen I scenarie 2A kører letbanelinje L-F mellem Rødovre - Hvidovre Buddinge st., med loop ved Pile Allé og sløjfe mellem København H og Pile Allé. I scenarie 2B kører letbane L-F Rødovre st. Buddinge st. uden loop eller sløjfe. Metroen forlænges fra Ny Ellebjerg st. til Hvidovre Hospital i scenarie 2B. En figur med linjeføringerne for scenarierne 2A og 2B er vist på Figur 2. Side 2

3 Figur 2 Linjeføring scenarie 1A og scenarie 1B Kapaciteten på vejnettet, er på de strækninger hvor letbanen kører i blandet tracé, blevet reduceret med 20%. Grøntiderne i de lysregulerede kryds hvor letbanen passerer, er reduceret med 5 sekunder. Trafikmodelberegningerne er gennemført for 2025 ved brug af trafikmodellen OTM version 5.4. De generelle beregningsforudsætninger for 2025 er kort beskrevet i notatets afsnit 2, medens en række resultater for trafikberegningerne med fokus på letbanens passagertal er gengivet i de efterfølgende afsnit. 2 Beregningsforudsætninger Trafikmodellen OTM beskriver trafikkens omfang og -fordeling for såvel biltrafikken, den kollektive trafik samt cykeltrafikken. Modelberegningerne foretages under en række givne forudsætninger vedrørende infrastrukturen og trafikbetjeningen, samt de demografiske, byplanmæssige og socioøkonomiske forhold i det enkelte beregningsår. Beregningerne omfatter hverdagsdøgntrafikken, opdelt på myldretidsperioderne og øvrige døgnperioder, i hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Side 3

4 I forhold til dagens situation (2012) er der forudsat en udbygning af infrastrukturen og trafikbetjening primært svarende til udbygninger og forbedringer, der på nuværende tidspunkt foreligger vedtaget og finansieret til implementering. De væsentligste forudsatte ændringer i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til 2025 er følgende: Nordhavnsvejen er etableret som 4-sporet vej mellem Helsingørmotorvejen og Kalkbrænderihavnsgade Motorring 4 er udbygget til 6 spor mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Frederikssundmotorvejen er udbygget med 4 spor mellem Motorring 4 og Tværvej. Tværvej er etableret som 2-sporet vej mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej. Køge Bugt Motorvejen er udbygget til 8 spor mellem Greve Syd og Køge. Helsingørmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Øverødvej og Hørsholm Syd. Der er etableret en ny bane mellem København og Ringsted over Køge, der betjenes med en køreplan, som skitseret af Trafikstyrelsen primo 2013 Der er etableret dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød Metrocityringen er etableret i København og der etableret en metrolinje mellem København H og Nordhavnen (Trælastholmen). Der er etableret en letbane langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj Station. Der er foretaget en tilpasning af buslinjerne i København til ovennævnte udbygninger af den kollektive trafik. Der er forudsat etableret ny vejforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Køreplanerne for S-togsbetjeningen er justeret for at tage højde for de forbedringer af betjeningen, der vil blive muliggjort af implementeringen af nyt signalprogram. Derudover er det forudsat at en udbygningen af en metrolinje med 6 stationer mellem Hovedbanegården og Ny Ellebjerg st. vedtages og er i drift i basisåret Befolkningstallet i hovedstadsområdet og deres geografiske fordeling er fremskrevet til prognoseåret med udgangspunkt i Danmarks Statistiks kommunefordelte og aldersfordelte Befolkningsfremskrivning Der er forudsat en samlet vækst i befolkningstallet på personer, så det samlede befolkningstal i hovedstadsområdet i 2025 forventes at være på personer. Antal af arbejdspladser og deres geografiske fordeling samt fordeling på brancher, er fremskrevet med udgangspunkt i en kommuneopdelt fremskrivning, som DTU Transport har foretaget i 2011 til brug for den kommende Landstrafikmodel. Det forventede antal arbejdsplader i hovedstadsområdet i 2025 er , hvilket er en stigning på i forhold til Fremskrivningen af udviklingen i personbilsejerskabet og befolkningens indkomstudvikling er foretaget på basis af den forventede udvikling i bruttonationalproduktet (BNP), som opgjort af Finansministeriet (ADAM-fremskrivning fra Danmarks Konvergensprogram 2012). Side 4

5 Kørselsomkostningerne med bil er forudsat at følge den forventede stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin (målt i faste priser) baseret på Energistyrelsens prognose for udviklingen i benzin- og dieselpriserne. Dette medfører en stigning i forbrugerprisen på 95 oktan benzin på 1,9 procent for perioden Takstniveauet i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet forudsættes at stige i reale priser med 10 procent for perioden baseret på forventede udvikling i lønninger og brændstof, en takstnedsættelse i 2013 samt en forudsætning om, at takststigningsloftet vil blive udnyttet fuldt ud af trafikselskaberne. For en mere detaljeret beskrivelse af forudsætningerne henvises til Metroselskabets rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen, Juni Side 5

6 3 Beregningsresultater 3.1 Overordnede nøgletal Tabel 1 viser antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter hovedtransportmidlerne; bil, gang og kollektiv trafik. I alle scenarier stiger antallet kollektive ture som følge af forbedringerne i det kollektive net. Tabel 1 Antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet 2025 Basis 2025 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Bil chauffør passager Cykel Gang Kollektiv trafik I alt personture Ændring ift. Basis 2025 Bil chauffør passager Cykel Gang Kollektiv trafik I alt personture Det samlede antal personture falder med mellem 200 og 500 ture, afhængigt af scenariet. De største fald opstår for ture med bil, hvor der opleves et fald på omkring ture. Antallet af kollektive ture stiger i alle scenarierne med mellem ture. Side 6

7 Tabel 2 og Tabel 3 viser antal påstigere og passagerkm i den kollektive trafik pr. hverdagsdøgn opdelt efter anvendt kollektivt transportmiddel. I påstigningstallet er indregnet omstigninger inden for og mellem de enkelte kollektive linjer. Tabel 2 Antal tusind påstigere per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort på kollektive transportmidler Basis 2025 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbane I alt Ændring ift. Basis 2025 Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbane I alt Tabel 3 Antal tusind passagerkm per hverdagsdøgn i den kollektive trafik, opgjort på kollektive transportmidler Basis 2025 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbane I alt Ændring ift. Basis 2025 Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbane I alt Side 7

8 Det samlede antal påstigere i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet stiger med op til 1,4 %. Dette skyldes stigningen i antallet af påstigere på letbanen, hvor der opleves en vækst på omtrent påstigere pr. hverdagsdøgn. Stigningen i letbanepåstigere resulterer i et fald i antallet af påstigere på bus, tog og metro. For antallet af passagerkm i den kollektive trafik ses en lille stigning på mindre en 1 %. 3.2 Letbane Tabel 4 viser antallet af påstigere på letbaner, fordelt på linjer. Da OTM aggregerer linjer der løber på samme linjeføring og standsningsmønster, vil disse påstigere fordeles tilfældigt på en linje. Derfor skal Tabel 4 kun ses som vejledende for påstigere på linjer. Tabel 4 Antal påstigere på letbaner, fordelt på linjer Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Ishøj st - Nærum st Brøndby Strand st - Lyngby st Lyngby st - Avedøre Holme Ballerup st - Lundtofteparken Øresund st - Kokkedal st Herlev st - Lufthavnen Tingbjerg/Buddinge st - Lufthavnen Rødovre/Hvidovre - Buddinge I alt Trafikmodelberegningerne viser, at der for de 4 letbanenet kommer mellem og flere påstigere på letbanerne. De følgende tabeller, Tabel 5 - Tabel 11 viser antallet af påstigere for hver letbanelinje. I tabellerne er de stationer og strækninger der betjenes af flere letbanelinjer angivet med kursiv, og antallet af påstigere på disse stationer er ikke et udtryk for antal påstigere for den givne linje, men for totalen af alle linjer. For en oversigt over stop, med angivelse af hvilke linjer de betjener, henvises til bilag. Det skal bemærkes, at der som en konsekvens af trafikmodellens zoneinddeling ikke på enkelte strækninger foretages en korrekt fordeling af letbanepåstigerne på de enkelte nabostationer. Disse stop vil være markeret med en stjerne, og antallet af påstigere er gældende for 2 eller flere stoppesteder. Side 8

9 Tabel 5 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Ring 3 Basis 2025 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Nærum st Lundtofteparken v/dtu v/akademivej v/lundtoftegårdsvej v/lyngby Centrum Lyngby st Gammelmosevej Buddinge St Buddinge Torv Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Hovedgade Herlev St Lyskær Islevbro Ejby Hersted Inustripark Glostrup Hospital Glostrup st Park Alle Vallensbækvej Vallensbæk st Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj st Tabel 6 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Ring 3 afgrening Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Åskellet Tranehaven/Park Alle Brøndbyvestervej Brøndbyhallen Albergparken* v/brøndby Strand Centrum* Brøndby Str. st Side 9

10 Tabel 7 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Lyngby st. Avedøre Holme Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Lyngby st Gammelmosevej Buddinge st Buddinge Torv Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Sydmarken TV-Byen Novembervej Vandtårnsvej Høje Gladsaxe Torv Tingbjerg SØ Husumvej/Kobbelvænget Husum Torv Husum st Slotsherrensvej Jyllingevej Tæbyvej Rødovre Centrum Rødager Alle Roskildevej Rødovre st Park Alle Hvidovre Hospital vest Hvidovre Hospital Arnold Nielsen Boulevard Hvidovre Rådhus Brostykkevej Friheden st Gl. Køge Landevej Avedøre Holme, indgang(n)* Stamholmen/Jernholmen(NØ)* Jernholmen/Kystholmen(SØ)* Kystholmen/Industriholmen(S)* Kystholmen/Kanalholmen(SV)** Kanalholmen/Stamholmen(NV)** Side 10

11 Tabel 8 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Lundtofteparken - Ballerup st. Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Lundtofteparken v/bygning v/bygning v/bygning v/akademivej Øst v/lyngbygårdsvej v/lyngby Centrum Lyngby st Nybrovej Aldershvilevej Bagsværd st Vadstrupvej Værebroparken Åvej Sortemosevej Lauttrupparken Terminalstien IHK Ballerup Byvej Malmparken st Ballerup Blvd/Tempovej Psykiatrisk Hospital, Ballerup Ballerup Centret Ballerup st Side 11

12 Tabel 9 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Kokkedal st. Øresund st. Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Kokkedal st Ådalsparken Hørshol Sygehus Kongevejscentret* Hørsholm Midtpunkt* Rungstedvej* Forskerparken Ubberødvej Gl Holte, Øverødvej Nærum st Lundtofteparken v/bygning v/bygning v/bygning v/akademivej Øst v/lyngbygårdsvej Jægersborg st Lyngbyvej/IKEA Snogegårdsvej Mosebuen Vangede st Røntoftevej Gladsaxevej/Frederiksborgvej Emdrup Torv Bispebjerg Torv Tuborgvej Bispebjerg Hospital Bispebjerg st Haraldsgade Jagtvej Frederik Bajers Plads Blegdamsvej Sølvtorvet Nørreport st Teglgårdsstræde Rådhuspladsen Axeltorv København H (Tivoli) Klavebod Brygge Islands Brygge Islands Brygge st Amagerfælledvej Amager Boulevard Vermlandsgade Laplandsgade Prags Boulevard Lergravsvej Øresund st Side 12

13 Tabel 10 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Herlev st./tingbjerg/gladsaxe Trafikplads Lufthavnen Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Herlev st Åfløjen Husum Torv Kobbelvænget/Husumvej Gladsaxe Trafikplads Sydmarken TV Byen Novembervej Tingbjerg SV Tingbjerg NV Tingbjerg NØ Tingbjerg SØ Veksøvej Astrupvej Brønshøj Torv Degnemose Alle Bellahøj Hulgårds Plads Glasvej Nørrebro st Nørrebrohallen Stefansgade Nørrebros Rundel Griffenfeldsgade Fælledvej Søtorvet Nørreport st Teglgårdsstræde Rådhuspladsen Glyptoteket Langebro N Langebro S Ørestads Boulevard Amager Boulevard Amagerbro st Øresundsvej Elbagade Sundbyvester Plads Gyldenrisvej Tårnbyvej Lufthavnsboulevarden Terminal Terminal Terminal Side 13

14 Tabel 11 Antal påstigere per hverdagsdøgn på letbane Rødovre Buddinge Rødovre Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Rødovre st Damhustorvet Ålholm Plads Ålholm st Domus Vista Dalgas Boulevard Søndre Fasanvej De Små Haver Frederiksberg Runddel Platanvej st Frederiksberg Allé Vesterbro Torv København H (Vesterbrogade) Axeltorv Rådhuspladsen Teglgårdsstræde Nørreport st Sølvtorvet Blegdamsvej Frederik Bajers Plads Jagtvej Haraldsgade Bispebjerg st Bispebjerg Hospital Tuborgvej Bispebjerg Torv Emdrup Torv Gladsaxevej/Frederiksborgvej Erik Bøghs Alle* Søborg Torv* Gladsaxe Rådhus Buddinge Torv Buddinge st Gladsaxevej Vandtårnsvej Høje Gladsaxe Vest Høje Gladsaxe Torv Marienborg Alle København H (Reventlowsgade) Gasværksvej Saxogade Enghave Plads Vesterfælledvej Ny Carlsberg Vej Valby Langgade/Gl. Jernbanevej Valby st Toftegårds Plads Ny Ellebjerg st Folehaven Vigerslevparken Arnold Nielsen Boulevard Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital vest Park Alle Side 14

15 I Tabel 12 - Tabel 18 er passagerbelastningerne fordelt på strækninger og linjer vist. De strækninger der betjenes af flere letbanelinjer er angivet med kursiv. Nørreport st. - Teglgårdsstræde er den strækning med den højeste belastning af passagerer, mellem og , på et hverdagsdøgn. Tabel 12 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Ring 3 Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Nærum st.-lundtofteparken Lundtofteparken-v/DTU v/dtu-v/akademivej v/akademivej-lundtoftegårdsvej Lundtoftegårdsvej-Lyngby Centrum Lyngby Centrum-Lyngby st Lyngby st.-gammelmosevej Gammelmosevej-Buddinge st Buddinge st.-buddinge Torv Buddinge Torv-Gladsaxevej Gladsaxevej-Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Trafikplads-Dynamovej Dynamovej-Herlev Hospital Herlev Hospital-Herlev Hovedgade Herlev Hovedgade-Herlev st Herlev st.-lyskær Lyskær-Islevbro Islevbro-Ejby Ejby-Hersted Inustripark Hersted Inustripark-Glostrup Hospital Glostrup Hospital-Glostrup st Glostrup st.-park Alle Park Alle-Vallensbækvej Vallensbækvej-Vallensbæk st Vallensbæk st.-bækkeskovvej Bækkeskovvej-Vejlebrovej Vejlebrovej-Ishøj st Tabel 13 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Ring 3 afgrening Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Glostrup st.-åskellet Åskellet-Tranehaven/Park Alle Tranehaven/Park Alle-Brøndbyvestervej Brøndbyvestervej-Brøndbyhallen Brøndbyhallen-Albergparken Albergparken-v/Brøndby Strand Centrum v/brøndby Strand Centrum-Brøndby Strand st Side 15

16 Tabel 14 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Lyngby st. - Avedøre Holme Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Lyngby st.-gammelmosevej Gammelmosevej-Buddinge st Buddinge st.-buddinge Torv Buddinge Torv-Gladsaxevej Gladsaxevej-Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Trafikplads-Sydmarken Sydmarken-TV Byen TV Byen-Novembervej Novembervej-Husum Torv Buddinge Torv-Vandtårnsvej Vandtårnsvej-Høje Gladsaxe Torv Høje Gladsaxe Torv-Tingbjerg SØ Tingbjerg SØ-Kobbelvænget Kobbelvænget/Husumvej-Husum Torv Husum Torv-Husum st Husum st.-slotsherrensvej Slotsherrensvej-Jyllingevej Jyllingevej-Tæbyvej Tæbyvej-Rødovre Centrum Rødovre Centrum-Rødager Alle Rødager Alle-Roskildevej Roskildevej-Rødovre st Rødovre st.-park Alle Park Alle-Hvidovre Hospital vest Hvidovre Hospital vest-hvidovre Hospital Hvidovre Hospital-Arnold Nielsen Boulevard Arnold Nielsen Boulevard-Hvidovre Rådhus Hvidovre Rådhus-Brostykkevej Brostykkevej-Friheden st Friheden st.-gl. Køge Landevej Gl. Køge Landevej-Avedøre Holme Avedøre Holme-Stamholmen/Jernholmen* Stamholmen/Jernholmen-Jernholmen/Kystholmen* Jernholmen/Kystholmen-Kystholmen/Industriholmen* Kystholmen/Industriholmen-Kystholmen/Kanalholmen* Kystholmen/Kanalholmen-Kanalholmen/Stamholmen** Kanalholmen/Stamholmen-Avedøre Holme** Side 16

17 Tabel 15 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Lundtofteparken Ballerup st. Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Lundtofteparken-v/Bygning v/bygning 116-v/Bygning v/bygning 303-v/Bygning v/bygning 450-v/Akademivej øst v/akademivej øst-v/lundtoftegårdsvej v/lundtoftegårdsvej-lyngby Centrum Lyngby Centrum-Lyngby st Lyngby st.-nybrovej Nybrovej-Aldershvilevej Aldershvilevej-Bagsværd st Bagsværd st.-vadstrupvej Vadstrupvej-Værebroparken Værebroparken-Åvej Åvej-Sortemosevej Sortemosevej-Lauttrupparken Lauttrupparken-Terminalstien IHK Terminalstien IHK-Ballerup Byvej Ballerup Byvej-Malmparken st Malmparken st.-ballerup Blvd/Tempovej Ballerup Blvd/Tempovej-Psykiatrisk Hospital, Ballerup Psykiatrisk Hospital, Ballerup-Ballerup Centret Ballerup Centret-Ballerup st Side 17

18 Tabel 16 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Kokkedal st. - Øresund st. Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Kokkedal st.-ådalsparken Ådalsparken-Hørshol Sygehus Hørshol Sygehus-Kongevejscentret Kongevejscentret-Hørsholm Midtpunkt* Hørsholm Midtpunkt-Rungstedvej* Rungstedvej-Forskerparken Forskerparken-Ubberødvej Ubberødvej-Gl Holte, Øverødvej Gl Holte, Øverødvej-Nærum st Nærum st.-lundtofteparken Lundtofteparken-v/Bygning v/bygning 116-v/Bygning v/bygning 303-v/Bygning v/bygning 450-v/Akademivej øst v/akademivej øst-v/lundtoftegårdsvej Lundtoftegårdsvej-Jægersborg st Jægersborg st.-lyngbyvej/ikea Lyngbyvej/IKEA-Snogegårdsvej Snogegårdsvej-Mosebuen Mosebuen-Vangede st Vangede st.-røntoftevej Røntoftevej-Gladsaxevej/Frederiksborgvej Gladsaxevej/Frederiksborgvej-Emdrup Torv Emdrup Torv-Bispebjerg Torv Bispebjerg Torv-Tuborgvej Tuborgvej-Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital-Bispebjerg st Bispebjerg st.-haraldsgade Tagensvej-Jagtvej Jagtvej-Frederik Bajers Plads Frederik Bajers Plads-Blegdamsvej Blegdamsvej-Sølvtorvet Sølvtorvet-Nørreport st Nørreport st.-teglgårdsstræde Teglgårdsstræde-Rådhuspladsen Rådhuspladsen-Axeltorv Axeltorv-København H (Tivoli) København H (Tivoli)-Klavebod Brygge Klavebod Brygge-Islands Brygge Islands Brygge-Islands Brygge st Islands Brygge st.-amagerfælledvej Amagerfælledvej-Amager Boulevard Amager Boulevard-Vermlandsgade Vermlandsgade-Laplandsgade Laplandsgade-Prags Boulevard Prags Boulevard-Lergravsvej Lergravsvej-Øresund st Side 18

19 Tabel 17 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Herlev st./tingbjerg/gladsaxe Trafikplads Lufthavnen Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Herlev st.-åfløjen Åfløjen-Husum Torv Husum Torv -Kobbelvænget/Husumvej Kobbelvænget/Husumvej Veksøvej Gladsaxe Trafikplads-Sydmarken Sydmarken-TV Byen TV Byen-Novembervej Novembervej-Tingbjerg SV Tingbjerg SØ-Tingbjerg SV Tingbjerg SV-Tingbjerg NV Tingbjerg NV-Tingbjerg NØ Tingbjerg NØ-Tingbjerg SØ Tingbjerg SØ-Veksøvej Veksøvej-Astrupvej Astrupvej -Brønshøj Torv Brønshøj Torv-Degnemose Alle Degnemose Alle-Bellahøj Bellahøj -Hulgårds Plads Hulgårds Plads-Glasvej Glasvej-Nørrebro st Nørrebro st.-nørrebrohallen Nørrebrohallen-Stefansgade Stefansgade -Nørrebros Rundel Nørrebros Rundel-Griffenfeldsgade Griffenfeldsgade-Fælledvej Fælledvej-Søtorvet Søtorvet-Nørreport st Nørreport st.-teglgårdsstræde Teglgårdsstræde-Rådhuspladsen Rådhuspladsen-Glyptoteket Glyptoteket-Langebro N Langebro N-Langebro S Langebro S-Ørestad Boulevard Ørestad Boulevard-Amager Boulevard Amager Boulevard-Amagerbro st Amagerbro st.-øresundsvej Øresundsvej-Elbagade Elbagade-Sundbyvester Plads Sundbyvester Plads-Gyldenrisvej Gyldenrisvej-Tårnbyvej Tårnbyvej-Lufthavnsboulevarden Lufthavnsboulevarden-Terminal Terminal 1-Terminal Terminal 2-Terminal Side 19

20 Tabel 18 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på letbane Rødovre - Budding Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Rødovre st-damhustorvet Damhustorvet-Ålholm Plads Ålholm Plads-Ålholm st LR-st Ålholm st.-domus Vista Domus Vista-Dalgas Boulevard Dalgas Boulevard-Søndre Fasanvej Søndre Fasanvej-De Små Haver De Små Haver-Frederiksberg Runddel Frederiksberg Runddel-Platanvej st Platanvej st.-frederiksberg Allé Frederiksberg Allé-Vesterbro Torv Vesterbro Torv-København H (Vesterbrogade) København H (Vesterbrogade)-Axeltorv Axeltorv-Rådhuspladsen Rådhuspladsen-Teglgårdsstræde Teglgårdsstræde-Nørreport st Nørreport st.-sølvtorvet Sølvtorvet-Blegdamsvej Blegdamsvej-Frederik Bajers Plads Frederik Bajers Plads-Jagtvej Jagtvej-Haraldsgade Haraldsgade-st.-Bispebjerg st Bispebjerg st.-bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital-Tuborgvej Tuborgvej-Bispebjerg Torv Bispebjerg Torv-Emdrup Torv Emdrup Torv-Gladsaxevej/Frederiksborgvej Gladsaxevej/Frederiksborgvej-Erik Bøghs Alle Erik Bøghs Alle-Søborg Torv Søborg Torv-Gladsaxe Rådhus Gladsaxe Rådhus-Buddinge Torv Buddinge Torv-Buddinge st Buddinge Torv-Gladsaxevej Gladsaxevej-Vandtårnsvej Vandtårnsvej-Høje Gladsaxe Vest Høje Gladsaxe Vest-Høje Gladsaxe Torv Høje Gladsaxe Torv-Marienborg Alle Marienborg Alle-Gladsaxevej/Frederiksborgvej København H (Reventlowsgade)-Gasværksvej Gasværksvej-Saxogade Saxogade-Enghave Plads Enghave Plads-Vesterfælledvej Vesterfælledvej-De Små Haver De Små Haver-Ny Carlsberg Vej Ny Carlsberg Vej-Valby Langgade/Gl. Jernbanevej Valby Langgade/Gl. Jernbanevej-Valby st Valby st.-toftegårds Plads Toftegårds Plads-Ny Ellebjerg st Ny Ellebjerg st.-folehaven Folehaven-Vigerslevparken Vigerslevparken-Arnold Nielsen Boulevard Arnold Nielsen Boulevard-Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital-Hvidovre Hospital vest Hvidovre Hospital vest-park Alle Park Alle-Rødovre St Side 20

21 3.3 Metro Antallet af påstigere per hverdagsdøgn på de eksisterende metrolinjer M1 og M2 er vist i Tabel 19. I Tabel 20 er vist det samlede antal påstigere på M3 og M4 Passagerbelastninger på metrolinjerne er vist i Tabel 21 og Tabel 22, for hhv. M1 og M2 og M3 og M4. Tabel 19 Antal påstigere per hverdagsdøgn på Metro M1 og M2 Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Vanløse Flintholm Lindevang Fasanvej Frederiksberg Forum Nørreport Kongens Nytorv Christianshavn Islands Brygge DR Byen Sundby Bella Center Ørestad Vestamager Amagerbro Lergravsparken Øresund Amager Strand Femøren Kastrup Lufthavnen Total Side 21

22 Tabel 20 Antal påstigere per hverdagsdøgn på Metro M3 og M4 Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B M4 v/ Hvidovre Hospital v. Vigerslevparken Metro v/ Vigerslev Ny Ellebjerg Mozarts Plads v/ Slusen v/ Teglholmen v/ Enghave Brygge v/ Fisketorvet M3+M4 København H Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport M3 Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørrebro Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Alle Enghave Plads M4 Nordhavn v/ Trælastholmen Total M Total M Total M4 + M Side 22

23 Tabel 21 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metro M1 og M2 Basis 2025 Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Vanløse-Flintholm Flintholm-Lindevang Lindevang-Fasanvej Fasanvej-Frederiksberg Frederiksberg-Forum Forum-Nørreport Nørreport-Kgs. Nytorv Kgs. Nytorv-Christianshavn Christianshavn-Islands Brygge Islands Brygge-DR Byen DR Byen-Sundby Sundby-Bella Center Bella Center-Ørestad Ørestad-Vestamager Christianshavn-Amagerbro Amagerbro-Lergravsparken Lergravsparken-Øresund Øresund-Amager Strand Amger Strand-Femøren Femøren-Kastrup Kastrup-Lufthavnen Side 23

24 Tabel 22 Passagerbelastninger per hverdagsdøgn på metro M3 og M4 Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B M4 v/ Hvidovre Hospital-v. Vigerslevparken Metro v. Vigerslevparken Metro-v/ Vigerslev v/ Vigerslev-Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg-Mozarts Plads Mozarts Plads-v/ Slusen v/ Slusen-v/ Teglholmen v/ Teglholmen-v/ Enghave Brygge v/ Enghave Brygge-v/ Fisketorvet v/ Fisketorvet-København H M3+M4 København H-Rådhuspladsen Rådhuspladsen-Gammel Strand Gammel Strand-Kongens Nytorv Kongens Nytorv-Marmorkirken Marmorkirken-Østerport M3 Østerport-Trianglen Trianglen-Poul Henningsens Plads Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel Vibenhus Runddel-Skjolds Plads Skjolds Plads-Nørrebro Nørrebro-Nørrebros Runddel Nørrebros Runddel-Nuuks Plads Nuuks Plads-Aksel Møllers Have Aksel Møllers Have-Frederiksberg Frederiksberg-Frederiksberg Alle Frederiksberg Alle-Enghave Plads Enghave Plads-København H M4 Østerport-Nordhavn Nordhavn-v/ Trælastholmen Side 24

25 3.4 Bus I nedenstående Tabel 23 er opgjort antallet af påstigere på udvalgte buslinjer. Tabel 23 Antal påstigere fordelt på buslinjer pr. hverdagsdøgn Type Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B S-buslinier 150S S S S S I alt A-buslinjer 1A A A A A A A I alt E Øvrige busser Vejtrafikken Det samlede biltrafikarbejde per hverdagsdøgn, opgjort på køretøjstype er vist i Tabel 24 Tabel 24 Trafikarbejde i mio. køretøjskm. pr. hverdagdøgn Basis Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Personbil 36, , , , ,1720 Varebil 4,5554 4,5563 4,5567 4,5565 4,5567 Lastbil 2,0228 2,0228 2,0225 2,0229 2,0230 Bus 0,2071 0,1823 0,1823 0,1836 0,1836 I alt biltrafik 43, , , , ,9353 Ændring ift. Basis 2025 Personbil -0,0982-0,0980-0,1020-0,1028 Varebil 0,0009 0,0013 0,0012 0,0013 Lastbil 0,0000-0,0003 0,0001 0,0002 Bus -0,0248-0,0248-0,0235-0,0235 I alt biltrafik -0,1221-0,1218-0,1243-0,1248 Side 25

26 Kort med trafikbelastningerne på vejnettet i hovedstadsområdet fremgår af bilag. Bilaget indeholder kort med optegninger af trafikbelastninger i de enkelte scenarier og basis, Der findes desuden kort med de ændrede trafikbelastninger på vejnettet for de 4 scenarier set i forhold til basissituationen. Side 26

27 4 Emissioner og CO2-udslip Luftforureningsberegningerne er baseret på resultaterne fra trafikmodelberegningerne, samt på emissionsfaktorer for de forskellige køretøjstyper. Beregningerne er gennemført for trafik udlagt på det samlede beregningsvejnet i Hovedstadsområdet. Beregningerne er gennemført for år 2025 for scenarierne. For hvert scenarie er beregnet trafikkens energiforbrug og det tilknyttede CO 2 -udslip. De anvendte faktorer er opstillet med udgangspunkt i principperne i COPERT IV, som er EUs officielle model for emissioner fra vejtrafikken. Heri angives emissionsfaktorer for personbiler, varebiler, lastbiler og busser afhængig af rejsehastighed. I COPERT-modellen skelnes der mellem et stort antal af køretøjstyper baseret på brændstoftype (benzin/diesel), motorstørrelse og emissionsnorm. På baggrund af trafikberegningerne for person-, vare- og lastbiltrafik i de enkelte scenarier samt den danske bilparks sammensætning og alder beregnes de samlede emissioner for hvert scenarie. Vognparkens fordeling på køretøjskategorier og emissionsnormer er baseret på et arbejde udført af DTU, som til brug for DMU s opgørelser af emissioner fra transportområdet har opgjort antallet af biler fordelt på brændstoftype, motorstørrelse og emissionsklasse samt det gennemsnitlige årlige kørselsomfang. Beregningerne er lavet for år 2008 og der er i forlængelse heraf opstillet prognoser for 2015 og CO2 udslip Med udgangspunkt i trafikmodelberegningerne er CO 2 -udslippet for vejtrafikken og den kollektive trafik opgjort for de enkelte scenarier. For bane- og bustrafikken er trafikarbejdet, i form af tog-/vognkm, opgjort for de forskellige togsystemer og kombineret med emissionsfaktorer fra TEMA2010, Københavns Kommune klima 2025 og Metroselskabet, som gør at det samlede CO 2 -udslip kan opgøres. Tabel 25 viser det årlige trafikarbejde og CO 2 -udslippet for den kollektive trafik i hovedstadsområdet i basis- og fællesscenarierne. Side 27

28 Tabel 25 Det opgjorde trafikarbejde (mio. tog/buskm) og CO2-udslip per år Basis Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2A Scenarie 2B Togtype Mio km pr år CO tons/år Mio km pr år CO tons/år Mio km pr år CO tons/år Mio km pr år CO tons/år Mio km pr år CO tons/år Bus 75,23 62,37 66,50 55,13 66,50 55,13 66,86 55,43 66,86 55,43 S-tog 23,70 51,38 23,70 51,38 23,70 51,38 23,70 51,38 23,70 51,38 Regionaltog og IC, diesel 8,00 26,07 8,00 26,07 8,00 26,07 8,00 26,07 8,00 26,07 Regionaltog og IC, el 3,05 7,64 3,05 7,64 3,05 7,64 3,05 7,64 3,05 7,64 Øresundstog,el 6,64 22,86 6,64 22,86 6,64 22,86 6,64 22,86 6,64 22,86 Lokalbane 3,35 10,91 3,35 10,91 3,35 10,91 3,35 10,91 3,35 10,91 Metro 10,35 10,41 10,35 10,41 11,01 11,08 10,35 10,41 11,01 11,08 Letbane 3,11 5,33 16,67 28,57 15,90 27,25 16,84 28,86 16,07 27,54 I alt 133,43 196,97 138,26 212,97 138,15 212,32 138,79 213,56 138,68 212,91 Tabel 26 viser det opgjorde årlige CO 2 -udslip i 1000 tons og brændstofforbrug for biltrafikken i scenarierne og ændringer heri set i forhold til Basis. Udslippet og forbruget for vejtrafikken er opgjort på tre områder. Indre bydele, Ringbyen og Korridorerne. Indre bydele dækker centralkommunerne. Ringbyen er området afgrænset mellem centralkommunerne og Motorring 4. Korridorerne omfatter det øvrige OTM område. Tabel 26 Årligt brændstofforbrug og CO 2 -udslip for vejtrafik, 1000 tons pr. år Vejtrafik Basis 2025 Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B Brændstofforbrug i alt (excl. bus) 823,12 821,42 821,43 821,37 821,44 Indre bydele 90,25 Ringbyen 249,78 Korridorerne 483,09 CO 2 -udslip i alt (excl. bus) 2.595, , , , ,06 Indre bydele 284,55 Ringbyen 787,65 Korridorerne 1.523,18 Ændring ift. Basis 2025 Brændstofforbrug -1,70-1,69-1,76-1,69 CO 2 -udslip -5,38-5,34-5,54-5,33 Tabel 27 viser det samlede årlige CO2 udslip i tusind tons. I forhold til basisscenariet vil der ske en stigning i CO2 udledningen på tons årligt. Stigningen skyldes det forøgede udslip som letbanerne bidrager med, som følge af udbygningen af letbanenettet. Side 28

29 Tabel 27 Årligt CO 2 -udslip, 1000 tons pr. år Basis 2025 Sc. 1A Sc. 1B Sc. 2A Sc. 2B CO2 vejtrafik (excl. Bus) 2.595, , , , ,06 CO2 kollektiv trafik 196,97 212,97 212,32 213,56 212,91 CO2 udslip i alt 2.792, , , , ,97 Ændring ift. basis 10,62 10,01 11,05 10,62 10,62 Side 29

30 Bilag Tabel 28 Påstigere letbaner scenarie 1A, opgjort efter linjer og stationer pr. hverdagsdøgn Linje(r) Stop Påstigere D Kokkedal st. 130 Ådalsparken 210 Hørsholm Sygehus 30 Kongevejscentret* 300 Hørsholm Midtpunkt *LB 0 Rungstedvej* 10 Forskerparken 150 Ubberødvej 40 Gl Holte, Øverødvej 690 Jægersborg st Lyngbyvej/IKEA 470 Snogegårdsvej 740 Mosebuen 200 Vangede st Røntoftevej 190 København H (Tivoli) 6430 Kalvebod Brygge 250 Islands Brygge 3150 Islands Brygge st Amagerfælledvej 1040 Vermlandsgade 1410 Laplandsgade 890 Prags Boulevard 530 Lergravsvej 400 Øresund st. 380 B1+D Nærum st B1+C+D Lundtofteparken 1000 Lyngbygårdsvej 2620 B1 v/dtu 220 v/akademivej 120 Park Alle 430 Vallensbækvej 230 Vallensbæk st. 590 Bækkeskovvej 110 Vejlebrovej 520 Ishøj st Side 30

31 C+D v/bygning v/bygning v/bygning v/akademivej Øst 420 B1+C v/lyngby Centrum 2410 A+B1+B2+C Lyngby st A+B1+B2 Gammelmosevej 1190 Buddinge St Gladsaxe Trafikplads 1070 A+B1+B2+F Buddinge Torv 2510 Gladsaxevej 3430 B1+B2 Dynamovej 690 Herlev Hospital 1880 Herlev Hovedgade 1640 Herlev st Lyskær 950 Islevbro 390 Ejby 1130 Hersted Inustripark 1090 Glostrup Hospital 1340 Glostrup st B2 Åskellet 60 Tranehaven/Park Alle 100 Brøndbyvestervej 260 Brøndbyhallen 230 Albergparken* 420 v/ Brøndby Strand Centrum* 0 Brøndby Str. st. 180 C Nybrovej 200 Aldershvilevej 300 Bagsværd st 1000 Vadstrupvej 320 Værebroparken 340 Åvej 210 Sortemosevej 220 Lauttrupparken 30 Terminalstien IHK 580 Ballerup Byvej 140 Malmparken st. 730 Ballerup Blvd/Tempovej 160 Psykiatrisk Hospital, Ballerup 110 Side 31

32 Ballerup Centret 70 Ballerup st. 710 D+F Gladsaxevej/Frederiksborgvej 2370 Emdrup Torv 1560 Bispebjerg Torv 2230 Tuborgvej 720 Bispebjerg Hospital 1060 Bispebjerg st Haraldsgade 2810 Jagtvej 1860 Frederik Bajers Plads 1420 Blegdamsvej 4570 Sølvtorvet 630 A Sydmarken 100 TV Byen 450 Novembervej 720 Husum st Slotsherrensvej 360 Jyllingevej 350 Tæbyvej 390 Rødovre Centrum 1320 Rødager Alle 380 Roskildevej 200 Hvidovre Rådhus 530 Brostykkevej 130 Friheden St 1110 Gammel Køge Landevej 80 Avedøre Holme, indgang (N)* 200 Stamholmen/Jernholmen (NØ)* 0 Jernholmen/Kystholmen (SØ)* 0 Kystholmen/Industriholmen (S)* 0 Kystholmen/Kanalholmen (SV)** 10 Kanalholmen/Stamholmen (NV)** 60 A+E1 Husum Torv 3290 A+F Rødovre st Park Alle 340 Hvidovre Hospital Vest 340 Hvidovre Hospital 1590 Arnold Nielsen Boulevard 250 E1 Herlev St 2220 Åfløjen 640 Kobbelvænget/Husumvej 2200 Side 32

33 E2 Tingbjerg SV 1240 Tingbjerg NV 630 Tingbjerg NØ 2090 Tingbjerg SØ 830 E1+E2 Veksøvej 3480 Astrupvej 1000 Brønshøj Torv 2450 Degnemose Alle 1750 Bellahøj 2730 Hulgårds Plads 2870 Glasvej 1090 Nørrebro St Nørrebro Hallen 1460 Stefansgade 890 Nørrebros Rundel 3510 Griffenfeldsgade 2410 Fælledvej 5520 Søtorvet 1220 Glyptoteket 680 Langebro N 1180 Langebro S 1510 Ørestad Boulevard 1560 Amagerbro St Øresundsvej 4410 Elbagade 2770 Sundbyvester Plads 4670 Gyldenrisvej 460 Tårnbyvej 2170 Lufthavnsboulevarden 890 Terminal 1 40 Terminal Terminal D+E1+E2 Amager Boulevard 3190 D+E1+E2+F Nørreport st Teglgårdsstræde 1460 Rådhuspladsen D+F Axeltorv 470 Side 33

34 F København H (Vesterbrogade) 530 Vesterbro Torv 330 Frederiksberg Alle 760 Platanvej St 380 Frederiksberg Runddel 250 De Små Haver 520 Søndre Fasanvej 700 Dalgas Boulevard 750 Domus Vista 820 Ålholm st 300 Ålholm Plads 180 Damhustorvet 310 Erik Bøghs Alle* 0 Søborg Torv* 1210 Gladsaxe Rådhus 250 Vigerslevparken 330 Folehaven 10 Ny Ellebjerg St 580 Toftegårds Plads 140 Valby st Valby Langgade/Gl. Jernbanevej 280 Ny Carlsberg Vej 30 Vesterfælledvej 190 Enghave Plads 1120 Saxogade 110 Gasværksvej 100 København H (Reventlowsgade) 470 Marienborg Alle 130 Høje Gladsaxe Vest 850 Vandtårnsvej 290 Høje Gladsaxe Torv 340 I alt Side 34

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS Iterativ beregningsproces foretaget med OTM Christian Overgård Hansen COH ApS OTM Trafikmodellen for Hovedstadsområdet siden midten af 1990 erne: Første version 1994/95 til brug for systemvalg (OTM 1.0)

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025 Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025... 1 Indledning Dette notat omhandler de opstillede beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af trafikprognoser

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler 1. version... Indholdet i notatet 1 Baggrund for analysen... 2 2 Analysens fremadrettede anvendelse... 4 3 Analyse: Dekomponering

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget. Selvom ændringerne har skabt

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen

Køretider for letbane til Lufthavnen A036209, Køretider for letbane til Lufthavnen 1 Brøndby Strand-løsningen 1 1.362 50 0 0 1.135 114 114 00:01:54 00:01:54 00:02:06 42,9 36,5 33,2 Park Allé/Ring 3 1.362 50 20 00:02:06 33,2 4 716 50 0 0 489 68 68 00:01:08 00:06:21 00:06:59 38,0 29,3

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

KKR Hovedstaden. En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet. Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen

KKR Hovedstaden. En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet. Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen KKR Hovedstaden En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen Fingerplanen Udfordringer og løsninger er ikke de samme overalt Den indre by

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere