Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune

2 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse og bilag Side 2 Forord og orientering Side 3 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 4 Særlige betingelser (SB) Side 7 Særlige arbejdsbeskrivelser for arbejdsplads (SAB) Side 15 Særlige arbejdsbeskrivelser for varmtblandet asfalt (SAB) Side 18 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 23 Bilag Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld Bilag 1 Standardformular om transportdokument Bilag 2 Standardformular om sikkerhedsstillelse Bilag 3 Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan Bilag 4 Krav til faktura Bilag 5 Oversigtskort over entreprisen Bilag 6 Entreprisegrænser Bilag 7 Rundkørsel med placering af ny vejbrønd Bilag 8 Eksempler på afstribninger Bilag 9 Placering af sinusrumleriller Bilag 10 Tillbudsliste (TBL) Bilag 11 Tilbudgivers samlede tilbud og underskrift Bilag 12 2

3 Forord og orientering Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park udbyder i offentlig licitation udførelse af nyt asfaltslidlag efter forudgående affræsning og opretning på Isterødvejen i Hørsholm Kommune fra rundkørslen ved Helsingørmotorvejen til kommunegrænsen. I hovedtrækkene er der tale om en 2-sporet vejstrækning med en længde på ca meter og med en bredde på ca. 8 meter, i alt ca m2 vejareal. Hertil kommer et stiareal langs en del af vejens sydside. Længde ca meter, bredde ca. 2 meter, i alt et stiareal på ca m2, etablering af vejstriber samt sætning af en ny vejbrønd, hævning af flydende vejriste og opretning af kantsten på en kort strækning. Strækningerne er vist på oversigtskortet på bilag 6. Belægningsbredder og entreprisegrænse fastlægges efter nærmere aftale med kommunens tilsynsførende, jf. bilag 7. På strækningen findes 1 rundkørsel, bilag 8. På dette bilag er endvidere vist placeringen af den nye vejbrønd med stikledning. På bilag 9 er vist eksempler på afstribningerne og på bilag 10 placeringen af sinusrumleriller. Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Lov nr. 572 af 6. juni 2007 med Laveste pris som tildelingskriterie. Isterødvejen er meget trafikeret i dagtimerne og har en ÅDT på ca Derfor skal arbejdet udføres som natarbejde, dvs. mellem kl. 19:00 og kl. 06:00. Hele strækningen er klassificeret som gennemfartsvej i åbent land. Mellem rundkørslen ved Helsingør-motorvejen og rundkørslen ved Sjælsmarkvej er der tale om en landevej med hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Fra Sjælsmarkvej til kommunegrænsen er det en motortrafikvej m. 90 km/t. Bemærk, at der på Isterødvejen findes 1 rundkørsel, der er inkluderet i strækningen ved Sjælsmarksvej. Arbejdet kan påbegyndes den 16. juni 2014 og skal være færdig til teknisk aflevering senest den 31. oktober Kontrakthaveren udarbejder tidsplan for delarbejdernes udførelse til godkendelse hos bygherren, der er Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park. 3

4 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Indledning Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park er ansvarlig for udbuddet og varetager tilsynet med arbejdets udførelse. Udbuddet er annonceret på www. Udbud.dk. Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt for tilbudsgiverne på Hørsholm Kommunes hjemmeside: Kommunens kontaktperson ved gennemførelsen af udbuddet er Vejingeniør Jacob Gulstad Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Mobil Spørgsmål og svar vedr. udbuddet. Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om eventuelle rettelsesblade på kommunens hjemmeside. Der kan endvidere stilles spørgsmål til udbudsmaterialet ved at fremsende skriftlige spørgsmål pr. mail til kommunens kontaktperson. I emnefeltet skal stå Spørgsmål vedr. asfaltudbud Isterødvejen. Alle spørgsmål, der er mail et senest den 20. maj 2014 kl , vil blive besvaret senest den 23. maj 2014 kl Spørgsmål, svar og rettelsesblade vil løbende i anonymiseret form blive offentliggjort elektronisk på Hørsholm Kommunes hjemmeside: Hvis noget i udbudsmaterialet er tilbudsgiveren uklart, skal han inden tilbud gives indhente nærmere oplysninger hos udbyderen senest den 20. maj 2014 kl Svar på sådanne henvendelser vil ligeledes i anonymiseret form blive offentliggjort elektronisk på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Det er tilbudsgivernes eget ansvar at holde sig opdateret om nye spørgsmål, svar og rettelsesblade mv. vedr. udbuddet. Tilbudsfrist og formkrav Tilbud skal afleveres personligt (mod kvittering) i en lukket kuvert mærket Asfaltudbud Isterødvejen og Må ikke åbnes til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Ådalsparkvej 2, Hørsholm, att.: Jacob Gulstad eller medbringes til Licitationen. Tilbudsfristen er den 2. juni 2014 kl Elektroniske tilbud modtages ikke. Tilbud afleveres på vedlagte Tilbudsliste (TBL), bilag 11 og det samlede tilbud med underskrift på bilag 12. Der skal afgives tilbud på alle posterne i TBL, dvs. enhedspriser, reguleringspriser og sumpriser. 4

5 Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige færdiggørelse, herunder alle udgifter til udførelse af de angivne arbejder, afmærkninger mv., selv om udbudsmaterialet herunder TBL ikke indeholder specifikation af disse. Det forudsættes, at tilbudsgiver har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige skal ligeledes vedlægges, men udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, da kommunen vil afkræve dokumentet samt øvrige dokumenter, der er nævnt i oversigten over bilag side 2, udleveret, inden kontrakten kan underskrives. Åbning af de indkomne tilbud Indkomne tilbud åbnes 2. juni 2014 kl i lokale B på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm i overværelse af de tilbudsgivere, der ønsker at være til stede. Tildelingskriterier Entreprisen tildeles efter kriteriet Laveste pris, dvs. den samlede entreprisedum nederst i TBL. Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen for tilbudsgiver er 30 dage. Sprog Tilbud inkl. dertilhørende materiale samt al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk. Honorar Der ydes ikke godtgørelse til tilbudsgiverne for deltagelse i tilbudsgivningen. Forbehold Tilbudsgiverne kan ikke tage forbehold for nogen del af det samlede udbudsmateriale. I givet fald vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt. Dansk Byggeris Standardforbehold anerkendes. Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5

6 Delbud Der kan ikke afgives delbud Konsortier Hvis flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til udbyderen, og det skal af tilbuddet fremgå, hvilken tilbudsgiver udbyderen kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de øvrige tilbudsgivere. Tidsplan Aktivitet Tidspunkt Offentliggørelse af udbud 5. maj 2014 Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 20. maj 2014 kl Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 23. maj 2014 kl Frist for afgivelse af tilbud og licitation 2. juni 2014 kl Offentliggørelse af vindende tilbud 4. juni 2014 Kontraktunderskrivelse 6. juni 2014 Aftaleperiode 16. juni 31. oktober

7 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. ad 2, stk. 2 "Vu rdering sm eto de" For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar b. Tilbudsliste (TBL) c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser mv.. SAB for Arbejdsplads SAB for Styring og Samarbejde SAB for Varmblandet Asfalt. TAG tilbuds- og afregningsgrundlag e. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde mindre entrepriser november 2007 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - (supplerende) for asfaltarbejder, juli 2010 Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september Bindemidler og klæbemidler Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, oktober nr af Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, oktober 2013 Håndbog for afmærkning af vejarbejder, oktober 2013 f. AB 92. g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. 7

8 h. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. ad 2, stk. 3 ad 2, stk. 6 Bygherren forventer, at entreprisen kan igangsættes fra og med den 16. juni 2014 med færdiggørelse til aflevering senest den Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud ad 3 ad 3, stk. 1 ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. Hvis flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver om udelukkelsesgrunde. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6, stk. 1 Bygherren kan forlange, at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. 8

9 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i bilag 3. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter at aflevering har fundet sted. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring ad 8, stk. 2 ad 8, stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Arbejdsplanen skal afleveres den 6. juni 2014 i forbindelse med underskrivelse af kontrakten med oplysning om igangsætningstidspunkt og færdiggørelse af entreprisen. Arbejdsplanen skal godkendes af kommunen. Lange perioder med stilstand accepteres ikke. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Bygherren har hertil udarbejdet vedlagte tjekliste Grundlag for arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsplan (se bilag 4). Planen skal accepteres af bygherren ved opstartsmødet. Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: At arbejdet kun må udføres som natarbejde, dvs. i tidsrummet kl at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i usigtbart vejr 9

10 at der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen med mindre det specifikt er aftalt med tilsynet at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 ad 14, stk. 3 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For den samlede tilbudssum gælder +/- 15 % - regulering For poster og underposter gælder +/- 100% - regulering 10

11 ad 14, stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherrens tilsyn. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via mobiltelefon. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Repræsentanten skal være i stand til at kommunikere med evt. ikke-dansktalende personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på 11

12 hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i henhold til Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober For arbejder og leverancer ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 22, stk. 6 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For / hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden / ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. 12

13 Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsættelsestidspunktet: 2% af entreprisens tilbudssum pr. påbegyndt uge efter det igangsættelsestidspunkt, der er aftalt mellem entreprenøren og kommunen. 2. For færdiggørelsestidspunktet: 5,0 % af entreprisesummen af de ikke udførte arbejder. 3. For mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning: Boden vil som følge af mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning være på kr. pr. gang. 13

14 F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed uden væsentlige mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller vedligeholdelsen. Bygherre og entreprenør kan ved flere entrepriser aftale samlet aflevering. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsansvarets ophør ad 36 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 92, 37 og 39. Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelsansvarets ophør regnes altid til en 30. september. 14

15 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads af november SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJ- DETS UDFØRELSE Arbejdet kan påbegyndes, når aftale herom mellem entreprenør og bygherre foreligger. Der må dog ikke arbejdes eller køres med entreprenørmaskiner på kommuneveje før den endelige afmærkning af vejarbejdet er etableret. 2. AFSÆTNING Afmærkning til regulering af trafikken etableres af entreprenøren og aftales med Nordsjællands Politi og Hørsholm Kommune. 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anvise vejens og stiens stationering i længderetningen samt oplyse om entreprisegrænserne i rundkørslen. 2.2 Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end det i pkt. 2.1 nævnte påhviler entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. Eventuelle oplagspladser skal aftales med tilsynet i god tid. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Trafikregulering aftales i øvrigt med Nordsjællands Politi og Hørsholm Kommune. 15

16 4.2 Materialer Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning som en del af tilbuddet, selvom det ikke indgår som en separat post i TBL. 4.3 Udførelse Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen Ved udarbejdelsen af vejafmærkningsplaner skal entreprenøren specielt være opmærksom på følgende: Arbejdspladsens længde: Der kan ikke forventes godkendt længder større end 600 m ved brug af signalanlæg. Større længde end 600 m kan i enkelte tilfælde efter aftale med bygherrens tilsyn og politiet forventes godkendt, hvis der f.eks. anvendes manuel styring af signalanlæg. Sidevejstilslutninger: Ved kryds med betydende sideveje skal anvendes manuel styring af signalanlæg. Ved ÅDT> (Isterødvejen har ÅDT på ca ) skal der anvendes manuel styring af signalanlæg. 4.4 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt. 5. LEDNINGER Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 5.1 Alment På opstartsmødet foretages aftaler om eventuelle trafikspoler, glatførestationer mv. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. 16

17 De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. 17

18 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt, februar 2012". 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at en forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes på og omkring arbejdspladsen. Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos Vejbestyrelse og eventuel Politi før arbejdet påbegyndes. Al afspærring og vejafmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", oktober 2013, og i øvrigt efter Politiets, Arbejdstilsynets og Vejbestyrelsens anvisninger. I det omfang tegningseksemplerne i "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", og Branchevejledning for Afmærkning af Vejarbejder, ikke er tilstrækkelige skal entreprenøren udarbejde særlige vejafmærkningsplaner. Samtlige udgifter for de ovenfor anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. 18

19 Såfremt bygherren vil have fjernet kørebaneafmærkningen er det anført på tilbudslisten. Såfremt bygherren skønner, at det ikke er nødvendigt af fjerne kørebaneafmærkningen, men entreprenøren mener, at det er nødvendigt for at udføre den nye belægning konditionsmæssigt skal fjernelse af kørebaneafmærkning være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. 1.5 Funktionskrav Friktionskoefficient Såfremt de i AAB stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted Jævnhed i længderetning Såfremt de i AAB stillede krav til jævnhed i længderetningen målt med profilograf, eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren, efter at afhjælpningen har fundet sted, blive pålagt betaling for eftervisning af at kravene er opfyldt. 2. MATERIALER 2.1 Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet Stenmateriale Generelt for slidlag Til grovfraktion ( 2 mm) skal bortset fra lyst tilslag anvendes klippeskærver. I åbentgraderede slidlag samt SMA skal i den samlede mængde filler indgå en bestanddel støttefiller i en mængde, der sikrer en ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer (generelle krav) Lyst tilslag: Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej og alle slidlag til ikke belyste belyste veje skal opfylde kravet til ubelyst vej. 19

20 3. UDFØRELSE Samtlige udgifter for de under AAB afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Ved affræsning af eksisterende belægning må fræsehastigheden ikke overstige 20 m pr. min. 3.1 Afretning og opretning: Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 5 dage før udførelse af belægningsarbejdet. 3.3 Klæbning Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Ved klæbning af nye og eksisterende kanter skal klæbemidlet påsprøjtes vinkelret på kanterne. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn. 3.4 Udlægning Der må ikke foretages udlægning i regnvejr eller på våde veje. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherrens tilsyn. 20

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 særlige arbejdsbeskrivelser samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 PJA SAB-TEKNIK BELÆGNINGER Asfaltarbejder Kørebaneafmærkning

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejder.

Vedligeholdelsesarbejder. UDBUDSMATERIALE for ASFALTARBEJDER 2015. Vedligeholdelsesarbejder. April 2015. Indhold ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 5 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Asfaltarbejder 2005. Særlige betingelser og beskrivelser SBB

Høje-Taastrup Kommune. Asfaltarbejder 2005. Særlige betingelser og beskrivelser SBB Marts 2005 Sag 4051-001 Høje-Taastrup Kommune Asfaltarbejder 2005 Særlige betingelser og beskrivelser SBB Særlige betingelser og beskrivelser Side 2 af 33 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ORIENTERING 4 1.1

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015

UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015 UDBUDSMATERIALE RAMMEAFTALE PÅ SLIDLAG, FRÆSNING OG REPARATIONER 2014-2015 Februar 2014 Rammeaftale Kolding Kommune, 2014-2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE AAB, Overfladebehandling 1. ALMENT... 3 1.1 Entreprenørens

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse

Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej. - Den 3. Limfjordsforbindelse. Særlige betingelser. Særlig arbejdsbeskrivelse Kørebaneafmærkning for motorvejen ved Nørholmsvej - Den 3. Limfjordsforbindelse SB SAB TAG Særlige betingelser Særlig arbejdsbeskrivelse Tilbuds- og afregningsgrundlag April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING...

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014.

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB.

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2011. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Marts 2011. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELS SIDE ORIENTERING..3 BESTEMMELSER

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Udbudsdokumenter: BUT, SB, SAB, og TAG. ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Jord- afvandings- og belægningsarbejde Februar 2016 Teknik & Miljø: Vej, park og arealdrift Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde Trafiksanering af Vennemosevej, Abild Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Læs mere

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Trafiksanering af Kongevej Jord- og belægningsarbejder Juni 2013 Revision 1 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 3 SÆRLIGE BETINGELSER

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R

U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R Tønder Kommune april 2017 U D B U D S M A T E R I A L E 2 0 1 7 for A S F A L T A R B E J D E R Udbudsmateriale for asfaltarbejde 2017 Side nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. for ASFALTARBEJDER 2015

UDBUDSMATERIALE. for ASFALTARBEJDER 2015 Vej & Park UDBUDSMATERIALE for ASFALTARBEJDER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. ORIENTERING 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 7 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Hørsholm Kommune Center for Teknik Udbudsbrev for Indhentning af tilbud på rådgiverydelser i forbindelse med udskiftning af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Den 02.02.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Danmark Cvr. 29 18 94 20 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør]

Læs mere