Den sociale stofmisbrugsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN NAJA BUONO STAMER

2

3 09:14 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV DEL 2 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN NAJA BUONO STAMER KØBENHAVN 2009 SFI -- DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING. BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Afdelingsleder: Lars Pico Geerdsen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser Undersøgelsens følgegruppe: Rafai Al-Atia, Kommunernes Landsforening Preben Brandt, Rådet for Socialt udsatte Klaus Debel-Hansen, Servicestyrelsen Peter Ege, Socialforvaltningen, Københavns Kommune Ib Hansen, Centerlederforeningen Mette Kronbæk, Servicestyrelsen Ingelis Langgaard, KABS, Socialpædagogernes Landsforbund Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen Anette Poulsen, Indenrigs- og Socialministeriet Anne--Dorthe Sørensen, Danske Regioner ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Netpublikation 2009 SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 13 Undersøgelsens formål 13 Rapportens opbygning 15 2 DESIGN OG DATA 17 Brugerundersøgelsen 17 Repræsentativitetsanalyse 25 Pårørendeundersøgelsen 31 3

6 Analyser og afrapportering 35 3 BESKRIVELSE AF BRUGERNE 37 Brugernes karakteristika 37 Stofmisbrug og tidligere behandling 42 4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING 49 Formål med behandlingen 49 Intensitet af behandlingen 66 Behandlingsindhold 76 De fysiske rammer for stofmisbrugsbehandlingen 112 Brugernes tilfredshed med behandlingen 113 Brugernes behandling -- opsummering HENVISNINGSFORLØBET 129 Brugerinddragelse 130 Henvisningstid 159 Brugernes viden om deres klagerettigheder 162 Opsummering på henvisningsforløbet SAMARBEJDE MELLEM BRUGER OG KONTAKTPERSON 173 Struktur for møder med kontaktperson 173 Indholdet af bruger-kontaktpersonsamtalerne 184 Den gode kontaktperson HELHEDSORIENTERET INDSATS 197 Indsats over for psykiske problemer 198 Indsats over for fysiske problemer 222 Indsats over for sociale problemer 226 4

7 Problemer med forsørgelse og uddannelse 232 Problemer med børn 237 Problemer med kriminalitet 239 Brugerens samarbejde med de offentlige instanser 243 Opsummering for den helhedsorienterede indsats SOCIALE NETVÆRK I BEHANDLINGEN 271 Fokus på styrkelse af sociale netværk 271 Inddragelse af pårørende og partner VÆRESTEDER, SOCIALE TILBUD OG UDSLUSNING 285 Social støtte og samvær 285 Afslutning af behandling og udslusning SÆRLIGE BRUGERGRUPPER 317 De kvindelige brugere 317 Brugere med etnisk minoritetsbaggrund 320 Nye brugere 320 Misbrugstyperne DE PÅRØRENDE 323 De pårørendes livssituation 324 De pårørendes muligheder for hjælp 332 De pårørendes oplevelse af behandlingsprocessen 344 De pårørendes syn på behandlingstilbuddene 358 Barrierer i behandlingssystemet 373 De pårørendes forslag til forbedringer SAMMENFATNING 389 5

8 Metode 389 Stofmisbrugsbehandlingen 390 Henvisningsforløbet og brugerens samarbejde med kontaktpersonen 392 Den helhedsorienterede indsats 394 Socialt netværk, støtte og udslusning 395 De pårørendes perspektiv 396 LITTERATUR 399 BILAG 1: REGRESSIONER 401 RAPPORTER I SERIEN 405 SPØRGESKEMA TIL BRUGERNE 407 SPØRGESKEMA TIL PÅRØRENDE 445 6

9 FORORD Denne rapport er den anden delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Undersøgelsen bygger på et omfattende empirisk datamateriale, hvor både brugere, pårørende, behandlingsledere, kommunale medarbejdere og repræsentanter for de frivillige sociale organisationer er blevet interviewet. SFI retter en tak til alle de personer, der har medvirket i undersøgelsen. Denne delrapport belyser henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. De øvrige rapporter i serien omhandler følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 3 kortlægger behandlingstilbud og metoder i den sociale behandling. 7

10 Delrapport 4 beskriver kommunale myndigheders arbejde med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling Delrapport 5 belyser sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilken situation brugere af behandlingssystemet i 2006 befinder sig i 2-3 år efter, det vil sige i 2008/2009, og om der kan observeres nogle sammenhænge mellem behandlingstilbuddenes karakter og brugernes senere livssituation. Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Denne rapport er udarbejdet af forskningsassistent, cand.scient.pol. Maren Sørensen, cand.scient.soc. Dorthe Skov, stud.scient.soc. Christoph Houmann Ellersgaard, stud.scient.soc. Anton Grau Larsen og stud.scient.soc. Naja Buono Stamer. Stud.scient.san. Katrine Cortnum- Fly har bidraget til undersøgelsens dataindsamling og bearbejdning. Forsker Lars Benjaminsen har været projektleder på undersøgelsen, mens Finn Kenneth Hansen, CASA, har fungeret som referee på samtlige rapporter i serien. Undersøgelsen har desuden været fulgt af en følgegruppe (se kolofonen). Både referee og følgegruppe takkes for deres kommentarer. København, august 2009 JØRGEN SØNDERGAARD 8

11 RESUMÉ Denne rapport er den anden delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI gennemfører for Servicestyrelsen. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven og er gennemført i perioden december 2007 til maj Rapporten beskriver den sociale stofmisbrugsbehandling set fra brugernes og de pårørendes perspektiv. Ud fra brugernes beskrivelser og svar belyser vi, hvilken behandling brugerne modtager, og hvilke ønsker de har til behandlingen. Desuden beskriver vi den hjælp, brugerne modtager i forbindelse med problemer ud over selve stofmisbruget, herunder problemer med økonomi, bolig og psykisk helbred. De pårørendes oplevelse af stofmisbrugsbehandlingen og deres ønsker til støtte og inddragelse beskrives også. Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt stofmisbrugere i behandling, en spørgeskemaundersøgelse blandt 315 pårørende til stofmisbrugere og kvalitative interview med 30 brugere af stofmisbrugsbehandlingen og kvalitative interview med 15 pårørende. MANGE BRUGERE FÅR KUN SJÆLDENT SAMTALER Den sociale stofmisbrugsbehandling består af samtaler med behandlere, som kan have en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, 9

12 socialpædagog, sygeplejerske eller psykolog, og gruppebehandling. Blandt de brugere i spørgeskemaundersøgelsen modtager 44 pct. social stofmisbrugsbehandling sjældnere end hver 14. dag. Behandlingstilbud med så lav en intensitet karakteriserer vi som ad hoc-ydelser. De mere intensive behandlingstilbud (hvor behandling modtages oftere end hver 14. dag) kan overordnet inddeles i tre, nemlig ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Hovedparten af brugere, som modtager ad hoc-ydelser, får substitutionsbehandling med fx metadon. Deres stofmisbrugsbehandling består derfor primært af medicinsk behandling, mens de kun i begrænset omfang modtager social behandling. Der er fx kun 8 pct. i denne gruppe, som får psykologsamtaler, mod et gennemsnit på 25 pct. for alle brugerne. Samtidigt er der tale om længerevarende behandling, som primært har et stabiliserende sigte. Det er kun 26 pct. af brugerne, som modtager ad hoc-ydelser, hvor stoffrihed er et planlagt eller opnået mål for behandlingen. Blandt brugere, som modtager social stofmisbrugsbehandling hver 14. dag eller oftere, er stoffrihed planlagt eller opnået for 58 pct. Der er en klar tendens til, at brugere, som kun modtager ad hocydelser, er væsentligt mindre tilfredse med behandlingen end brugere, som får en mere intensiv social stofmisbrugsbehandling. Der er således 64 pct. af brugerne, som modtager ad hoc-ydelser, som er tilfredse eller meget tilfredse, mod et gennemsnit på 81 pct. blandt brugerne, som får samtaler eller deltager i gruppebehandling mindst hver 14. dag. BRUGERNE FØLER, AT DE BLIVER INDDRAGET Brugerne oplever i forholdsvis høj grad at have indflydelse på deres behandling, selvom et mindretal er blevet præsenteret for valgmuligheder i forhold til, hvad de skal opnå med behandlingen, og hvor behandlingen skal foregå. Det er kun 39 pct. af brugerne i substitutionsbehandling, som blev tilbudt at vælge mellem stoffri behandling og substitutionsbehandling. I de kvalitative interview giver brugerne udtryk for, at de lægger vægt på, at deres kontaktperson lytter til deres ønsker og ud fra dette vælger den rette behandling. 49 pct. af brugerne mener, at deres kontaktperson i høj grad var lydhør over for deres ønsker, da de startede deres seneste behandlingsforløb, og yderligere 27 pct. mener, at kontaktpersonen i nogen grad var lydhør. Der er desuden 75 pct. af 10

13 brugerne, som er tilfredse med deres mulighed for at justere deres behandling undervejs. Der er med andre ord en stor del af brugerne, som oplever at blive lyttet til, både i forbindelse med valg af behandling og i forbindelse med ændringer i løbet af behandlingsforløbet. Der er dog også nogle brugere, som giver udtryk for, at de har andre ønsker til deres stofmisbrugsbehandling. 20 pct. af brugerne ønsker fx at blive stoffri, selvom dette ikke er et planlagt formål med deres behandling, og 16 pct. af de brugere, som ikke er i døgnbehandling, ønsker at komme i døgnbehandling. Vi kan imidlertid ikke ud fra analyserne afgøre, om en målsætning om stoffrihed og døgnbehandling er hensigtsmæssig for disse brugere, da vi i denne rapport udelukkende belyser brugernes egne ønsker. 62 PROCENT AF BRUGERNE ANGIVER AT HAVE PSYKISKE PROBLEMER I spørgeskemaet angiver 62 pct. af brugerne at have psykiske problemer som fx depression, angst eller psykoser. Disse problemer er udbredte i alle aldersgrupper og blandt misbrugere af både opiater (dvs. heroin mv.), hash og centralstimulerende stoffer. Psykiske problemer er udbredte blandt brugerne, uanset hvilken behandlingsintensitet de modtager. Blandt brugere, som modtager ad hoc-ydelser, er der dog en markant mindre andel af brugerne med psykiske problemer, som får den hjælp, de har brug for i forbindelse med deres psykiske problemer. Blandt alle brugere med psykiske problemer er det 53 pct., som oplever i høj grad eller i nogen grad at modtage den hjælp til deres psykiske problemer, som de har brug for. 28 pct. oplever slet ikke at modtage den hjælp, de har brug for til deres psykiske problemer. For brugerne, som kun modtager ad hoc-ydelser, er det kun 36 pct., som i høj grad eller i nogen grad oplever at modtage den hjælp til deres psykiske problemer, som de har brug for, og 41 pct. oplever slet ikke at få denne hjælp. 34 pct. af brugerne, som angiver at have psykiske problemer, får behandling hos en psykiater eller psykolog. Dette svarer til 21 pct. af alle brugere. Behandlingen hos en psykiater eller psykolog foregår oftest direkte i forbindelse med stofmisbrugsbehandlingen, mens den for 24 procents vedkommende foregår i psykiatrien. 11

14 PÅRØRENDE ØNSKER MERE STØTTE Mange pårørende oplever det som en stor belastning at være pårørende til en stofmisbruger, og mange oplever ikke at få tilstrækkelig støtte og information. Halvdelen af de pårørende svarer således, at de i høj grad mangler støtte og information i forbindelse med brugerens misbrug og behandling. Der er særligt et stort ønske blandt de pårørende om at blive inddraget i brugerens stofmisbrugsbehandling, idet 56 pct. af de pårørende i høj grad ønsker at blive inddraget i behandlingen. 42 pct. af brugerne i undersøgelsen har fået en eller flere af deres pårørende inddraget i behandlingen. Inddragelsen er fx sket ved, at de pårørende har deltaget i pårørendekurser udbudt af behandlingsstedet eller har deltaget i samtaler mellem brugeren og dennes kontaktperson eller behandler. De pårørende udtrykker et klart ønske om at blive inddraget mere i behandlingen, fx oplever 62 pct. af de pårørende, at de bliver inddraget for lidt i behandlingen. Blandt brugerne er det kun 15 pct., som ønsker at få deres pårørende inddraget mere i behandlingen, mens 71 pct. af brugerne mener, at deres pårørende bliver inddraget i behandlingen i tilpas omfang. Kun 3 pct. mener, at deres pårørende bliver inddraget for meget. Der er således både blandt brugere og pårørende et ønske om, at de pårørende bliver mere inddraget i behandlingen, men ønsket er mere udbredt blandt de pårørende end blandt brugerne. 12

15 KAPITEL 1 INDLEDNING UNDERSØGELSENS FORMÅL Denne undersøgelse har til formål at belyse styrker og svagheder i den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark set fra et bruger- og pårørendeperspektiv. Rapporten beskriver brugernes og de pårørendes oplevelse af behandlingssystemets mulighed for at tilbyde den rette hjælp og støtte. Analysen af brugernes oplevelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere, samt 30 kvalitative interview med brugere i forskellige former for behandling. De pårørendes oplevelse af behandlingssystemet er belyst ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 315 pårørende samt 15 kvalitative interview. Mere specifikt er rapportens formål at belyse: Hvilken social behandling og behandlingsintensitet brugerne modtager. Hvilke forventninger brugerne og de pårørende har til behandlingen og målsætningen for denne. I hvilken grad der er overensstemmelse mellem disse ønsker og forventninger og den behandling, brugeren rent faktisk modtager. Hvilke barrierer brugerne og de pårørende oplever for opnåelse af den ønskede behandling. 13

16 Om brugerne og deres pårørende oplever, at der bliver taget hånd om deres problemer ud over misbrug i form af en helhedsorienteret indsats fra kommunens side. Brugernes oplevelse af sagsbehandlingen, herunder om den bliver koordineret hensigtsmæssigt i forhold til at etablere det bedst mulige behandlingsforløb. Brugernes mulighed for valgfrihed og selvbestemmelse fx i forhold til forskellige behandlingstyper. De pårørendes oplevelse af styrker og svagheder ved de forskellige typer behandlingstilbud. De pårørendes oplevelse af at blive inddraget i behandlingen og brugernes ønske om dette. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. I denne rapport anvender vi Servicestyrelsens afgrænsninger af social stofmisbrugsbehandling, som er en social indsats med det formål at stabilisere, reducere eller bringe et problematisk forbrug af illegale rusmidler til ophør med en intensitet, der mindst svarer til ambulant behandling (tilbud om mindst to samtaler om måneden) 1. I denne undersøgelse defineres social stofmisbrugsbehandling som samtaler med psykologer og andre behandlere på behandlingsstedet samt gruppebehandling. Medicinsk behandling herunder navnlig substitutionsbehandling samt sociale aktiviteter (eksempelvis sociale arrangementer eller sport) defineres ikke som social stofmisbrugsbehandling. Vi undersøger dog fx, hvor mange der modtager substitutionsbehandling, og om brugerne modtager sociale fritidstilbud. Ligeledes belyser undersøgelsen, hvor mange der modtager ad hoc-ydelser, dvs. modtager social stofmisbrugsbehandling med en intensitet på mindre end to samtaler om måneden. Konklusionerne i denne rapport bygger på oplevelser og holdninger blandt brugere i behandling og deres pårørende. Idet undersøgelsen inkluderer en bred gruppe af brugere og deres pårørende, er det muligt at tegne et nuanceret billede af behandlingssystemets styrker og svagheder. Rapporten afdækker ikke opfattelser og holdninger 1. Servicestyrelsen: Vejledning til monitorering af ydelser (DanRIS-Ambulant), s

17 blandt stofmisbrugere, som har valgt ikke at søge behandling. Der kan derfor være aspekter ved behandlingssystemet, som afholder disse stofmisbrugere fra at søge behandling, og som ikke bliver belyst i denne rapport. Fokus i rapporten er således ikke på, hvilke aspekter der motiverer stofmisbrugere til at søge behandling, men hvordan selve behandlingssystemet fungerer. Undersøgelsen er anden delrapport i en serie af syv, der alle omhandler forskellige aspekter af den sociale misbrugsbehandling i Danmark. De øvrige delrapporter er følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 3 kortlægger behandlingstilbud og metoder i den sociale behandling. Delrapport 4 belyser arbejdet med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 omhandler sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilke resultater af den sociale stofmisbrugsbehandling der kan identificeres 2 til 3 år efter behandlingen for brugere, der var indskrevet i behandlingssystemet i Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. RAPPORTENS OPBYGNING I kapitel 2 beskriver vi undersøgelsens design og dataindsamling, mens vi i kapitel 3 kort beskriver brugerne af den sociale stofmisbrugsbehandling, som undersøgelsen omhandler. I kapitel 4 beskriver vi den sociale stofmisbrugsbehandling, som brugerne modtager, med hensyn til formål, intensitet, indhold og fysiske rammer. Herunder belyser vi også, om der er forskelle mellem brugernes ønsker til deres behandling og den behandling, de faktisk modtager. I kapitel 5 skildrer vi brugernes 15

18 henvisningsforløb i forbindelse med start i behandlingen, hvor vi sætter særligt fokus på brugernes mulighed for selvbestemmelse, brugernes viden om deres klagerettigheder og varigheden af henvisningsforløbet. I kapitel 6 undersøger vi brugernes samarbejde med deres kontaktperson, herunder hvordan og hvor ofte de mødes, omfanget og problemet ved skiftende kontaktpersoner, samt hvilke kvaliteter brugerne mener, en god kontaktperson skal have. I kapitel 7 sætter vi fokus på kommunernes helhedsorienterede indsats og undersøger i hvilken grad, brugerne får hjælp til fysiske, psykiske og sociale problemer, samt om de oplever koordineret sagsbehandling mellem myndighederne. I kapitel 8 beskriver vi brugernes oplevelse af inddragelsen af pårørende i den sociale stofmisbrugsbehandling. I kapitel 9 skildrer vi brugernes oplevelse af udslusningsfasen samt deres anvendelse af frivillige organisationers tilbud herunder væresteder og Anonyme Narkomaner (NA). Kapitel 10 samler op på resultaterne for en række undergrupper af brugere af stofmisbrugsbehandlingen, herunder kvinder og brugere med etnisk minoritetsbaggrund. I kapitel 11 undersøger vi, hvordan pårørende til brugerne oplever den sociale stofmisbrugsbehandling. I kapitel 12 samler vi op på undersøgelsens resultater. 16

19 KAPITEL 2 DESIGN OG DATA I dette kapitel beskriver vi undersøgelsens design og empiriske grundlag. Undersøgelsen bygger på en kombination af et kvantitativt og kvalitativt empirisk grundlag i form af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview. De kvalitative interview har både til formål at kvalificere spørgeskemaer og samtidigt give en uddybende forståelse af, hvilke styrker og svagheder behandlingssystemet opleves at have. Denne model anvender vi både i forbindelse med undersøgelsen af brugernes og deres pårørendes oplevelser og holdninger. BRUGERUNDERSØGELSEN Målgruppen for denne undersøgelse er personer, som er tilknyttet det sociale stofmisbrugsbehandlingssystem i 2008, dvs. brugere af den sociale stofmisbrugsbehandling i Det er relevant at afgrænse undersøgelsen til aktive brugere af behandlingssystemet, idet formålet med undersøgelsen er at vurdere styrker og svagheder ved den sociale stofmisbrugsbehandling, hvilket kan være vanskeligt for stofmisbrugere uden kontakt med behandlingssystemet. Der kan dog være barrierer i systemet, som afholder stofmisbrugere fra at søge behandling. Sådanne 17

20 forhindringer bliver kun afdækket indirekte gennem de nuværende brugeres oplevelser. Undersøgelsen søger heller ikke at belyse årsagerne til, at brugerne af stofmisbrugsbehandlingen er stofmisbrugere. Fokus for undersøgelsen er således alene den sociale stofmisbrugsbehandling. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN SFI-Survey har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af stofmisbrugsbehandlingen, hvoraf har besvaret hele spørgeskemaet. I designet af undersøgelsen er det forsøgt at sikre en så repræsentativ respondentgruppe som muligt. Undersøgelsen er gennemført ved interview med brugere på et udvalg af behandlingscentre i hele landet. Desuden er der efter forudgående samtykke foretaget telefon- eller besøgsinterview med et antal brugere, der kommer på behandlingsstederne forholdsvis sjældent. Det har ikke været muligt at udtrække en simpel tilfældig stikprøve af alle brugere indskrevet i behandling i hele landet, da brugernes kontaktoplysninger kun kan udleveres til forskningsmæssigt brug ved forudgående samtykke. Et sådant samtykke skal indhentes af behandlingsstedet og derefter sendes til SFI, hvilket kan forventes at resultere i et forholdsvist højt frafald samtidig med, at det vil være meget ressourcekrævende for behandlingsstederne. Som alternativ har vi til undersøgelsen udvalgt 41 kommunale og regionale misbrugscentre, hvoraf nogle har flere afdelinger, samt 15 private døgnbehandlingssteder og et privat dagbehandlingscenter til undersøgelsen. Denne opdeling i døgnbehandling og anden behandling er valgt ud fra et hensyn om, at det vil give den bredeste gruppe af deltagere at træffe brugerne, hvor de får behandling. Oprindeligt havde vi udvalgt 20 misbrugscentre og 15 døgnbehandlingscentre. Det stod dog tidligt i interviewfasen klart, at det oprindelige udvalg på 20 centre var for lavt et antal, og antallet af centre blev derfor udvidet. Senere i forløbet viste det sig særligt, at der var udvalgt for få centre i København og enkelte øvrige områder, og dataindsamlingen blev forlænget, og enkelte nye centre blev inddraget i undersøgelsen. Interview fra de 41 kommunale og regionale misbrugscentre samt 15 døgnbehandlingssteder vurderes tilsammen at give et bredt billede af, hvordan brugerne oplever den sociale stofmisbrugsbehandling. 18

21 Undersøgelsen inkluderer således ikke alle kommunale og regionale misbrugscentre i Danmark eller alle døgnbehandlingsinstitutioner, da en repræsentation af alle misbrugscentre og behandlingssteder ville medføre, at kun ganske få brugere skulle interviewes hvert sted. Interviewene er fordelt således, at 183 interview er foretaget på døgnbehandlingssteder, og de resterende er foretaget på kommunale behandlingssteder. Der er foretaget en oversampling af brugere i døgnbehandling, idet kun 9,5 pct. af brugerne ifølge DanRIS og Sundhedsstyrelsens data for 2007 modtager døgnbehandling 2. Overrepræsentationen af brugere i døgnbehandling er valgt på baggrund af et ønske om at kunne tage højde for de betydelige forskelle i indholdet af behandlingen på forskellige døgninstitutioner, samt for at give større sikkerhed i estimationerne for denne behandlingstype, som relativt få brugere får. I analyserne vægter vi brugere i døgnbehandling, så deres overrepræsentation ikke påvirker resultaterne af undersøgelsen. De udvalgte kommuner og døgnbehandlingsinstitutioner er beskrevet i tabellerne 2.1 og 2.2. UDVÆLGELSE AF KOMMUNALE OG REGIONALE MISBRUGSCENTRE De kommunale eller regionale misbrugscentre varetager i langt de fleste kommuner al behandling bortset fra døgnbehandling. Alle misbrugscentre har derfor brugere med mange forskellige typer problemer og mange typer behandling. Dog kan sammensætningen i brugergruppen og deres problemer afvige fra region til region. Udvælgelsen af misbrugscentre er derfor primært sket ud fra et princip om geografisk fordeling. Vi har således udvalgt misbrugscentre i de seks største byer og mindst et misbrugscenter i hvert af de tidligere amter. Antallet af interview på hvert misbrugscenter er fastsat efter, hvor stor en procentdel af stofmisbrugere i behandling i 2006 der kom fra dette amt. 3 De steder, hvor vi har udvalgt flere misbrugscentre i et tidligere 2. Procentdelen er beregnet på baggrund af Sundhedsstyrelsen opgørelse af antal brugere indskrevet i behandling i 2007 (Narkotikasituationen i Danmark, 2008: 30) og DanRIS opgørelser over antallet af brugere indskrevet i døgnbehandling i Sundhedsstyrelsens Register over stofmisbrugere i behandling giver mulighed for at se antallet af stofmisbrugere i behandling fordelt på amtsniveau i 2006, hvilket er de senest tilgængelige oplysninger på undersøgelsestidspunktet. 19

22 amt, fordeles amtets interview blandt dem. Det medfører eksempelvis, at vi har gennemført betydeligt flere interview i Københavns Kommune end i det tidligere Sønderjyllands Amt. Derved forventer vi, at undersøgelsen er geografisk repræsentativ. Efterfølgende er misbrugscentrene udvalgt ud fra et ønske om variation i brugerantal og om at inddrage både større og mindre provinsbyer såvel som landområder. Som tabel 2.1 viser, giver disse udvælgelseskriterier en bred fordeling af misbrugscentre i Danmark. Seks kommunale og regionale misbrugscentre valgte ikke at deltage. Disse fordeler sig på tre centre i Region Sydjylland, et center i Region Midtjylland, et center i Region Sjælland og et center i Region Hovedstaden. Begrundelserne for ikke at deltage har bl.a. været, at de ikke havde de fysiske rammer til at stille lokaler til rådighed for interviewerne, at de ikke havde overskuddet til at deltage i undersøgelsen pga. personalemangel, sygdom osv., at ressourcerne på interviewtidspunktet blev brugt på implementering af it-systemer, eller en kombination af ovenstående. Det kan være problematisk for repræsentativiteten i undersøgelsen, at nogle kommunale og regionale misbrugscentre har valgt ikke at deltage. Begrundelserne for ikke at deltage kunne tyde på, at disse institutioner i særlig grad føler sig pressede personalemæssigt, ressourcemæssigt eller i forhold til de fysiske rammer. Dette pres kan have indflydelse på den service, som brugerne modtager. Udvalget af institutioner er dog generelt så dækkende geografisk, at vi vurderer, at det forholdsvist begrænsede antal institutioner, der ikke deltog i undersøgelsen, ikke har afgørende indflydelse på undersøgelsens resultater. 20

23 TABEL 2.1 Oversigt over misbrugscentre, der indgår i den kvantitative undersøgelse. Misbrugscentre Rådgivningscenter Vest, Københavns Kommune Rådgivningscenter Amager, Københavns Kommune Rådgivningscenter Nord, Københavns Kommune Rådgivningscenter Indre, Københavns Kommune Ambulatoriet i Classensgade, Københavns Kommune Stæren, Københavns Kommune Familieambulatoriet Thorasvej, Københavns Kommune Specialinstitutionen Forchammersvej, Københavns Kommune Netværket, Københavns Kommune Plan-A, privat dagbehandling Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter Brydehuset, Ballerup Kommune Kagshuset, Herlev Kommune KABS -- Hvidovre KABS -- Glostrup KABS -- Gentofte Helsingør Misbrugscenter RABS -- Roskilde Medicinudleveringen -- Roskilde Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Rådgivningscentret, Holbæk Kommune inkl. dagbehandling Kalundborg Rådgivningscenter Slagelse Kommunes Misbrugscenter Næstved Sundhedscenter Center for afhængighed, Guldborgsund Kommune Rådgivningscentret for Misbrug, Ringsted Kommune Rusmiddelcenter Odense Rusmiddelcenter Odense, voksenafdelingen Nyborg Behandlingscenter Svendborg, voksne Misbrugscentret i Sønderborg Center for Misbrug, Esbjerg Kommune Misbrugscentret, Fredericia Kommune Kolding Misbrugscenter Vejle Misbrugscenter Center for Socialt Udsatte, Horsens Sundhedscenter Vest, Ringkøbing Misbrugscenter Herning Center for Misbrugsbehandling, Århus Kommune Misbrugscentret Silkeborg Center for Stofmisbrugsbehandling, Randers Kommune Thisted Misbrugscenter -- herunder afdelingen i Morsø Kommune Center for Misbrug og Socialt Udsatte, Aalborg Kommune Misbrugscentret, Team Nord, Frederikshavn Bornholms Regionskommune, Psykiatri og Handicap 21

24 UDVÆLGELSE AF DØGNBEHANDLINGSSTEDER Størstedelen af døgnbehandlingen af stofmisbrugere foregår på institutioner, som ikke er knyttet til en bestemt kommune og derfor har brugere fra mange forskellige kommuner. Døgnbehandlingsstederne er derfor ikke udvalgt efter et så strengt geografisk princip som kommunerne, selvom der dog er søgt at opnå en vis geografisk spredning. Døgnbehandlingsinstitutionerne er derudover udvalgt ud fra et ønske om variation i forhold til behandlingsmetode, antal af brugere og ejerforhold. Stederne varierer således fra at have 6 til 60 brugere i behandling, og fordelingen på antallet af pladser svarer tilnærmelsesvis til fordelingen i populationen af døgninstitutioner. Der er både offentlige og selvejende behandlingsinstitutioner inkluderet, og deres behandlingsmetoder dækker de primært anvendte behandlingsfilosofier fra ren 12-trin 4 til socialpædagogisk tilgang. Tabel 2.2 viser, hvilke døgninstitutioner der har været med i spørgeskemaundersøgelsen trins behandling omtales også som Minnesotabehandling. For yderligere beskrivelse af denne behandlingstilgang se delrapport 3 (Behandlingstilbud og metoder). 22

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere