Den sociale stofmisbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN NAJA BUONO STAMER

2

3 09:14 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV DEL 2 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN NAJA BUONO STAMER KØBENHAVN 2009 SFI -- DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING. BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Afdelingsleder: Lars Pico Geerdsen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser Undersøgelsens følgegruppe: Rafai Al-Atia, Kommunernes Landsforening Preben Brandt, Rådet for Socialt udsatte Klaus Debel-Hansen, Servicestyrelsen Peter Ege, Socialforvaltningen, Københavns Kommune Ib Hansen, Centerlederforeningen Mette Kronbæk, Servicestyrelsen Ingelis Langgaard, KABS, Socialpædagogernes Landsforbund Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen Anette Poulsen, Indenrigs- og Socialministeriet Anne--Dorthe Sørensen, Danske Regioner ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Netpublikation 2009 SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 13 Undersøgelsens formål 13 Rapportens opbygning 15 2 DESIGN OG DATA 17 Brugerundersøgelsen 17 Repræsentativitetsanalyse 25 Pårørendeundersøgelsen 31 3

6 Analyser og afrapportering 35 3 BESKRIVELSE AF BRUGERNE 37 Brugernes karakteristika 37 Stofmisbrug og tidligere behandling 42 4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING 49 Formål med behandlingen 49 Intensitet af behandlingen 66 Behandlingsindhold 76 De fysiske rammer for stofmisbrugsbehandlingen 112 Brugernes tilfredshed med behandlingen 113 Brugernes behandling -- opsummering HENVISNINGSFORLØBET 129 Brugerinddragelse 130 Henvisningstid 159 Brugernes viden om deres klagerettigheder 162 Opsummering på henvisningsforløbet SAMARBEJDE MELLEM BRUGER OG KONTAKTPERSON 173 Struktur for møder med kontaktperson 173 Indholdet af bruger-kontaktpersonsamtalerne 184 Den gode kontaktperson HELHEDSORIENTERET INDSATS 197 Indsats over for psykiske problemer 198 Indsats over for fysiske problemer 222 Indsats over for sociale problemer 226 4

7 Problemer med forsørgelse og uddannelse 232 Problemer med børn 237 Problemer med kriminalitet 239 Brugerens samarbejde med de offentlige instanser 243 Opsummering for den helhedsorienterede indsats SOCIALE NETVÆRK I BEHANDLINGEN 271 Fokus på styrkelse af sociale netværk 271 Inddragelse af pårørende og partner VÆRESTEDER, SOCIALE TILBUD OG UDSLUSNING 285 Social støtte og samvær 285 Afslutning af behandling og udslusning SÆRLIGE BRUGERGRUPPER 317 De kvindelige brugere 317 Brugere med etnisk minoritetsbaggrund 320 Nye brugere 320 Misbrugstyperne DE PÅRØRENDE 323 De pårørendes livssituation 324 De pårørendes muligheder for hjælp 332 De pårørendes oplevelse af behandlingsprocessen 344 De pårørendes syn på behandlingstilbuddene 358 Barrierer i behandlingssystemet 373 De pårørendes forslag til forbedringer SAMMENFATNING 389 5

8 Metode 389 Stofmisbrugsbehandlingen 390 Henvisningsforløbet og brugerens samarbejde med kontaktpersonen 392 Den helhedsorienterede indsats 394 Socialt netværk, støtte og udslusning 395 De pårørendes perspektiv 396 LITTERATUR 399 BILAG 1: REGRESSIONER 401 RAPPORTER I SERIEN 405 SPØRGESKEMA TIL BRUGERNE 407 SPØRGESKEMA TIL PÅRØRENDE 445 6

9 FORORD Denne rapport er den anden delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Undersøgelsen bygger på et omfattende empirisk datamateriale, hvor både brugere, pårørende, behandlingsledere, kommunale medarbejdere og repræsentanter for de frivillige sociale organisationer er blevet interviewet. SFI retter en tak til alle de personer, der har medvirket i undersøgelsen. Denne delrapport belyser henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. De øvrige rapporter i serien omhandler følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 3 kortlægger behandlingstilbud og metoder i den sociale behandling. 7

10 Delrapport 4 beskriver kommunale myndigheders arbejde med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling Delrapport 5 belyser sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilken situation brugere af behandlingssystemet i 2006 befinder sig i 2-3 år efter, det vil sige i 2008/2009, og om der kan observeres nogle sammenhænge mellem behandlingstilbuddenes karakter og brugernes senere livssituation. Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Denne rapport er udarbejdet af forskningsassistent, cand.scient.pol. Maren Sørensen, cand.scient.soc. Dorthe Skov, stud.scient.soc. Christoph Houmann Ellersgaard, stud.scient.soc. Anton Grau Larsen og stud.scient.soc. Naja Buono Stamer. Stud.scient.san. Katrine Cortnum- Fly har bidraget til undersøgelsens dataindsamling og bearbejdning. Forsker Lars Benjaminsen har været projektleder på undersøgelsen, mens Finn Kenneth Hansen, CASA, har fungeret som referee på samtlige rapporter i serien. Undersøgelsen har desuden været fulgt af en følgegruppe (se kolofonen). Både referee og følgegruppe takkes for deres kommentarer. København, august 2009 JØRGEN SØNDERGAARD 8

11 RESUMÉ Denne rapport er den anden delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI gennemfører for Servicestyrelsen. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven og er gennemført i perioden december 2007 til maj Rapporten beskriver den sociale stofmisbrugsbehandling set fra brugernes og de pårørendes perspektiv. Ud fra brugernes beskrivelser og svar belyser vi, hvilken behandling brugerne modtager, og hvilke ønsker de har til behandlingen. Desuden beskriver vi den hjælp, brugerne modtager i forbindelse med problemer ud over selve stofmisbruget, herunder problemer med økonomi, bolig og psykisk helbred. De pårørendes oplevelse af stofmisbrugsbehandlingen og deres ønsker til støtte og inddragelse beskrives også. Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt stofmisbrugere i behandling, en spørgeskemaundersøgelse blandt 315 pårørende til stofmisbrugere og kvalitative interview med 30 brugere af stofmisbrugsbehandlingen og kvalitative interview med 15 pårørende. MANGE BRUGERE FÅR KUN SJÆLDENT SAMTALER Den sociale stofmisbrugsbehandling består af samtaler med behandlere, som kan have en uddannelsesbaggrund som fx socialrådgiver, 9

12 socialpædagog, sygeplejerske eller psykolog, og gruppebehandling. Blandt de brugere i spørgeskemaundersøgelsen modtager 44 pct. social stofmisbrugsbehandling sjældnere end hver 14. dag. Behandlingstilbud med så lav en intensitet karakteriserer vi som ad hoc-ydelser. De mere intensive behandlingstilbud (hvor behandling modtages oftere end hver 14. dag) kan overordnet inddeles i tre, nemlig ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Hovedparten af brugere, som modtager ad hoc-ydelser, får substitutionsbehandling med fx metadon. Deres stofmisbrugsbehandling består derfor primært af medicinsk behandling, mens de kun i begrænset omfang modtager social behandling. Der er fx kun 8 pct. i denne gruppe, som får psykologsamtaler, mod et gennemsnit på 25 pct. for alle brugerne. Samtidigt er der tale om længerevarende behandling, som primært har et stabiliserende sigte. Det er kun 26 pct. af brugerne, som modtager ad hoc-ydelser, hvor stoffrihed er et planlagt eller opnået mål for behandlingen. Blandt brugere, som modtager social stofmisbrugsbehandling hver 14. dag eller oftere, er stoffrihed planlagt eller opnået for 58 pct. Der er en klar tendens til, at brugere, som kun modtager ad hocydelser, er væsentligt mindre tilfredse med behandlingen end brugere, som får en mere intensiv social stofmisbrugsbehandling. Der er således 64 pct. af brugerne, som modtager ad hoc-ydelser, som er tilfredse eller meget tilfredse, mod et gennemsnit på 81 pct. blandt brugerne, som får samtaler eller deltager i gruppebehandling mindst hver 14. dag. BRUGERNE FØLER, AT DE BLIVER INDDRAGET Brugerne oplever i forholdsvis høj grad at have indflydelse på deres behandling, selvom et mindretal er blevet præsenteret for valgmuligheder i forhold til, hvad de skal opnå med behandlingen, og hvor behandlingen skal foregå. Det er kun 39 pct. af brugerne i substitutionsbehandling, som blev tilbudt at vælge mellem stoffri behandling og substitutionsbehandling. I de kvalitative interview giver brugerne udtryk for, at de lægger vægt på, at deres kontaktperson lytter til deres ønsker og ud fra dette vælger den rette behandling. 49 pct. af brugerne mener, at deres kontaktperson i høj grad var lydhør over for deres ønsker, da de startede deres seneste behandlingsforløb, og yderligere 27 pct. mener, at kontaktpersonen i nogen grad var lydhør. Der er desuden 75 pct. af 10

13 brugerne, som er tilfredse med deres mulighed for at justere deres behandling undervejs. Der er med andre ord en stor del af brugerne, som oplever at blive lyttet til, både i forbindelse med valg af behandling og i forbindelse med ændringer i løbet af behandlingsforløbet. Der er dog også nogle brugere, som giver udtryk for, at de har andre ønsker til deres stofmisbrugsbehandling. 20 pct. af brugerne ønsker fx at blive stoffri, selvom dette ikke er et planlagt formål med deres behandling, og 16 pct. af de brugere, som ikke er i døgnbehandling, ønsker at komme i døgnbehandling. Vi kan imidlertid ikke ud fra analyserne afgøre, om en målsætning om stoffrihed og døgnbehandling er hensigtsmæssig for disse brugere, da vi i denne rapport udelukkende belyser brugernes egne ønsker. 62 PROCENT AF BRUGERNE ANGIVER AT HAVE PSYKISKE PROBLEMER I spørgeskemaet angiver 62 pct. af brugerne at have psykiske problemer som fx depression, angst eller psykoser. Disse problemer er udbredte i alle aldersgrupper og blandt misbrugere af både opiater (dvs. heroin mv.), hash og centralstimulerende stoffer. Psykiske problemer er udbredte blandt brugerne, uanset hvilken behandlingsintensitet de modtager. Blandt brugere, som modtager ad hoc-ydelser, er der dog en markant mindre andel af brugerne med psykiske problemer, som får den hjælp, de har brug for i forbindelse med deres psykiske problemer. Blandt alle brugere med psykiske problemer er det 53 pct., som oplever i høj grad eller i nogen grad at modtage den hjælp til deres psykiske problemer, som de har brug for. 28 pct. oplever slet ikke at modtage den hjælp, de har brug for til deres psykiske problemer. For brugerne, som kun modtager ad hoc-ydelser, er det kun 36 pct., som i høj grad eller i nogen grad oplever at modtage den hjælp til deres psykiske problemer, som de har brug for, og 41 pct. oplever slet ikke at få denne hjælp. 34 pct. af brugerne, som angiver at have psykiske problemer, får behandling hos en psykiater eller psykolog. Dette svarer til 21 pct. af alle brugere. Behandlingen hos en psykiater eller psykolog foregår oftest direkte i forbindelse med stofmisbrugsbehandlingen, mens den for 24 procents vedkommende foregår i psykiatrien. 11

14 PÅRØRENDE ØNSKER MERE STØTTE Mange pårørende oplever det som en stor belastning at være pårørende til en stofmisbruger, og mange oplever ikke at få tilstrækkelig støtte og information. Halvdelen af de pårørende svarer således, at de i høj grad mangler støtte og information i forbindelse med brugerens misbrug og behandling. Der er særligt et stort ønske blandt de pårørende om at blive inddraget i brugerens stofmisbrugsbehandling, idet 56 pct. af de pårørende i høj grad ønsker at blive inddraget i behandlingen. 42 pct. af brugerne i undersøgelsen har fået en eller flere af deres pårørende inddraget i behandlingen. Inddragelsen er fx sket ved, at de pårørende har deltaget i pårørendekurser udbudt af behandlingsstedet eller har deltaget i samtaler mellem brugeren og dennes kontaktperson eller behandler. De pårørende udtrykker et klart ønske om at blive inddraget mere i behandlingen, fx oplever 62 pct. af de pårørende, at de bliver inddraget for lidt i behandlingen. Blandt brugerne er det kun 15 pct., som ønsker at få deres pårørende inddraget mere i behandlingen, mens 71 pct. af brugerne mener, at deres pårørende bliver inddraget i behandlingen i tilpas omfang. Kun 3 pct. mener, at deres pårørende bliver inddraget for meget. Der er således både blandt brugere og pårørende et ønske om, at de pårørende bliver mere inddraget i behandlingen, men ønsket er mere udbredt blandt de pårørende end blandt brugerne. 12

15 KAPITEL 1 INDLEDNING UNDERSØGELSENS FORMÅL Denne undersøgelse har til formål at belyse styrker og svagheder i den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark set fra et bruger- og pårørendeperspektiv. Rapporten beskriver brugernes og de pårørendes oplevelse af behandlingssystemets mulighed for at tilbyde den rette hjælp og støtte. Analysen af brugernes oplevelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere, samt 30 kvalitative interview med brugere i forskellige former for behandling. De pårørendes oplevelse af behandlingssystemet er belyst ved en spørgeskemaundersøgelse blandt 315 pårørende samt 15 kvalitative interview. Mere specifikt er rapportens formål at belyse: Hvilken social behandling og behandlingsintensitet brugerne modtager. Hvilke forventninger brugerne og de pårørende har til behandlingen og målsætningen for denne. I hvilken grad der er overensstemmelse mellem disse ønsker og forventninger og den behandling, brugeren rent faktisk modtager. Hvilke barrierer brugerne og de pårørende oplever for opnåelse af den ønskede behandling. 13

16 Om brugerne og deres pårørende oplever, at der bliver taget hånd om deres problemer ud over misbrug i form af en helhedsorienteret indsats fra kommunens side. Brugernes oplevelse af sagsbehandlingen, herunder om den bliver koordineret hensigtsmæssigt i forhold til at etablere det bedst mulige behandlingsforløb. Brugernes mulighed for valgfrihed og selvbestemmelse fx i forhold til forskellige behandlingstyper. De pårørendes oplevelse af styrker og svagheder ved de forskellige typer behandlingstilbud. De pårørendes oplevelse af at blive inddraget i behandlingen og brugernes ønske om dette. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. I denne rapport anvender vi Servicestyrelsens afgrænsninger af social stofmisbrugsbehandling, som er en social indsats med det formål at stabilisere, reducere eller bringe et problematisk forbrug af illegale rusmidler til ophør med en intensitet, der mindst svarer til ambulant behandling (tilbud om mindst to samtaler om måneden) 1. I denne undersøgelse defineres social stofmisbrugsbehandling som samtaler med psykologer og andre behandlere på behandlingsstedet samt gruppebehandling. Medicinsk behandling herunder navnlig substitutionsbehandling samt sociale aktiviteter (eksempelvis sociale arrangementer eller sport) defineres ikke som social stofmisbrugsbehandling. Vi undersøger dog fx, hvor mange der modtager substitutionsbehandling, og om brugerne modtager sociale fritidstilbud. Ligeledes belyser undersøgelsen, hvor mange der modtager ad hoc-ydelser, dvs. modtager social stofmisbrugsbehandling med en intensitet på mindre end to samtaler om måneden. Konklusionerne i denne rapport bygger på oplevelser og holdninger blandt brugere i behandling og deres pårørende. Idet undersøgelsen inkluderer en bred gruppe af brugere og deres pårørende, er det muligt at tegne et nuanceret billede af behandlingssystemets styrker og svagheder. Rapporten afdækker ikke opfattelser og holdninger 1. Servicestyrelsen: Vejledning til monitorering af ydelser (DanRIS-Ambulant), s

17 blandt stofmisbrugere, som har valgt ikke at søge behandling. Der kan derfor være aspekter ved behandlingssystemet, som afholder disse stofmisbrugere fra at søge behandling, og som ikke bliver belyst i denne rapport. Fokus i rapporten er således ikke på, hvilke aspekter der motiverer stofmisbrugere til at søge behandling, men hvordan selve behandlingssystemet fungerer. Undersøgelsen er anden delrapport i en serie af syv, der alle omhandler forskellige aspekter af den sociale misbrugsbehandling i Danmark. De øvrige delrapporter er følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 3 kortlægger behandlingstilbud og metoder i den sociale behandling. Delrapport 4 belyser arbejdet med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 omhandler sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilke resultater af den sociale stofmisbrugsbehandling der kan identificeres 2 til 3 år efter behandlingen for brugere, der var indskrevet i behandlingssystemet i Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. RAPPORTENS OPBYGNING I kapitel 2 beskriver vi undersøgelsens design og dataindsamling, mens vi i kapitel 3 kort beskriver brugerne af den sociale stofmisbrugsbehandling, som undersøgelsen omhandler. I kapitel 4 beskriver vi den sociale stofmisbrugsbehandling, som brugerne modtager, med hensyn til formål, intensitet, indhold og fysiske rammer. Herunder belyser vi også, om der er forskelle mellem brugernes ønsker til deres behandling og den behandling, de faktisk modtager. I kapitel 5 skildrer vi brugernes 15

18 henvisningsforløb i forbindelse med start i behandlingen, hvor vi sætter særligt fokus på brugernes mulighed for selvbestemmelse, brugernes viden om deres klagerettigheder og varigheden af henvisningsforløbet. I kapitel 6 undersøger vi brugernes samarbejde med deres kontaktperson, herunder hvordan og hvor ofte de mødes, omfanget og problemet ved skiftende kontaktpersoner, samt hvilke kvaliteter brugerne mener, en god kontaktperson skal have. I kapitel 7 sætter vi fokus på kommunernes helhedsorienterede indsats og undersøger i hvilken grad, brugerne får hjælp til fysiske, psykiske og sociale problemer, samt om de oplever koordineret sagsbehandling mellem myndighederne. I kapitel 8 beskriver vi brugernes oplevelse af inddragelsen af pårørende i den sociale stofmisbrugsbehandling. I kapitel 9 skildrer vi brugernes oplevelse af udslusningsfasen samt deres anvendelse af frivillige organisationers tilbud herunder væresteder og Anonyme Narkomaner (NA). Kapitel 10 samler op på resultaterne for en række undergrupper af brugere af stofmisbrugsbehandlingen, herunder kvinder og brugere med etnisk minoritetsbaggrund. I kapitel 11 undersøger vi, hvordan pårørende til brugerne oplever den sociale stofmisbrugsbehandling. I kapitel 12 samler vi op på undersøgelsens resultater. 16

19 KAPITEL 2 DESIGN OG DATA I dette kapitel beskriver vi undersøgelsens design og empiriske grundlag. Undersøgelsen bygger på en kombination af et kvantitativt og kvalitativt empirisk grundlag i form af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview. De kvalitative interview har både til formål at kvalificere spørgeskemaer og samtidigt give en uddybende forståelse af, hvilke styrker og svagheder behandlingssystemet opleves at have. Denne model anvender vi både i forbindelse med undersøgelsen af brugernes og deres pårørendes oplevelser og holdninger. BRUGERUNDERSØGELSEN Målgruppen for denne undersøgelse er personer, som er tilknyttet det sociale stofmisbrugsbehandlingssystem i 2008, dvs. brugere af den sociale stofmisbrugsbehandling i Det er relevant at afgrænse undersøgelsen til aktive brugere af behandlingssystemet, idet formålet med undersøgelsen er at vurdere styrker og svagheder ved den sociale stofmisbrugsbehandling, hvilket kan være vanskeligt for stofmisbrugere uden kontakt med behandlingssystemet. Der kan dog være barrierer i systemet, som afholder stofmisbrugere fra at søge behandling. Sådanne 17

20 forhindringer bliver kun afdækket indirekte gennem de nuværende brugeres oplevelser. Undersøgelsen søger heller ikke at belyse årsagerne til, at brugerne af stofmisbrugsbehandlingen er stofmisbrugere. Fokus for undersøgelsen er således alene den sociale stofmisbrugsbehandling. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN SFI-Survey har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af stofmisbrugsbehandlingen, hvoraf har besvaret hele spørgeskemaet. I designet af undersøgelsen er det forsøgt at sikre en så repræsentativ respondentgruppe som muligt. Undersøgelsen er gennemført ved interview med brugere på et udvalg af behandlingscentre i hele landet. Desuden er der efter forudgående samtykke foretaget telefon- eller besøgsinterview med et antal brugere, der kommer på behandlingsstederne forholdsvis sjældent. Det har ikke været muligt at udtrække en simpel tilfældig stikprøve af alle brugere indskrevet i behandling i hele landet, da brugernes kontaktoplysninger kun kan udleveres til forskningsmæssigt brug ved forudgående samtykke. Et sådant samtykke skal indhentes af behandlingsstedet og derefter sendes til SFI, hvilket kan forventes at resultere i et forholdsvist højt frafald samtidig med, at det vil være meget ressourcekrævende for behandlingsstederne. Som alternativ har vi til undersøgelsen udvalgt 41 kommunale og regionale misbrugscentre, hvoraf nogle har flere afdelinger, samt 15 private døgnbehandlingssteder og et privat dagbehandlingscenter til undersøgelsen. Denne opdeling i døgnbehandling og anden behandling er valgt ud fra et hensyn om, at det vil give den bredeste gruppe af deltagere at træffe brugerne, hvor de får behandling. Oprindeligt havde vi udvalgt 20 misbrugscentre og 15 døgnbehandlingscentre. Det stod dog tidligt i interviewfasen klart, at det oprindelige udvalg på 20 centre var for lavt et antal, og antallet af centre blev derfor udvidet. Senere i forløbet viste det sig særligt, at der var udvalgt for få centre i København og enkelte øvrige områder, og dataindsamlingen blev forlænget, og enkelte nye centre blev inddraget i undersøgelsen. Interview fra de 41 kommunale og regionale misbrugscentre samt 15 døgnbehandlingssteder vurderes tilsammen at give et bredt billede af, hvordan brugerne oplever den sociale stofmisbrugsbehandling. 18

21 Undersøgelsen inkluderer således ikke alle kommunale og regionale misbrugscentre i Danmark eller alle døgnbehandlingsinstitutioner, da en repræsentation af alle misbrugscentre og behandlingssteder ville medføre, at kun ganske få brugere skulle interviewes hvert sted. Interviewene er fordelt således, at 183 interview er foretaget på døgnbehandlingssteder, og de resterende er foretaget på kommunale behandlingssteder. Der er foretaget en oversampling af brugere i døgnbehandling, idet kun 9,5 pct. af brugerne ifølge DanRIS og Sundhedsstyrelsens data for 2007 modtager døgnbehandling 2. Overrepræsentationen af brugere i døgnbehandling er valgt på baggrund af et ønske om at kunne tage højde for de betydelige forskelle i indholdet af behandlingen på forskellige døgninstitutioner, samt for at give større sikkerhed i estimationerne for denne behandlingstype, som relativt få brugere får. I analyserne vægter vi brugere i døgnbehandling, så deres overrepræsentation ikke påvirker resultaterne af undersøgelsen. De udvalgte kommuner og døgnbehandlingsinstitutioner er beskrevet i tabellerne 2.1 og 2.2. UDVÆLGELSE AF KOMMUNALE OG REGIONALE MISBRUGSCENTRE De kommunale eller regionale misbrugscentre varetager i langt de fleste kommuner al behandling bortset fra døgnbehandling. Alle misbrugscentre har derfor brugere med mange forskellige typer problemer og mange typer behandling. Dog kan sammensætningen i brugergruppen og deres problemer afvige fra region til region. Udvælgelsen af misbrugscentre er derfor primært sket ud fra et princip om geografisk fordeling. Vi har således udvalgt misbrugscentre i de seks største byer og mindst et misbrugscenter i hvert af de tidligere amter. Antallet af interview på hvert misbrugscenter er fastsat efter, hvor stor en procentdel af stofmisbrugere i behandling i 2006 der kom fra dette amt. 3 De steder, hvor vi har udvalgt flere misbrugscentre i et tidligere 2. Procentdelen er beregnet på baggrund af Sundhedsstyrelsen opgørelse af antal brugere indskrevet i behandling i 2007 (Narkotikasituationen i Danmark, 2008: 30) og DanRIS opgørelser over antallet af brugere indskrevet i døgnbehandling i Sundhedsstyrelsens Register over stofmisbrugere i behandling giver mulighed for at se antallet af stofmisbrugere i behandling fordelt på amtsniveau i 2006, hvilket er de senest tilgængelige oplysninger på undersøgelsestidspunktet. 19

22 amt, fordeles amtets interview blandt dem. Det medfører eksempelvis, at vi har gennemført betydeligt flere interview i Københavns Kommune end i det tidligere Sønderjyllands Amt. Derved forventer vi, at undersøgelsen er geografisk repræsentativ. Efterfølgende er misbrugscentrene udvalgt ud fra et ønske om variation i brugerantal og om at inddrage både større og mindre provinsbyer såvel som landområder. Som tabel 2.1 viser, giver disse udvælgelseskriterier en bred fordeling af misbrugscentre i Danmark. Seks kommunale og regionale misbrugscentre valgte ikke at deltage. Disse fordeler sig på tre centre i Region Sydjylland, et center i Region Midtjylland, et center i Region Sjælland og et center i Region Hovedstaden. Begrundelserne for ikke at deltage har bl.a. været, at de ikke havde de fysiske rammer til at stille lokaler til rådighed for interviewerne, at de ikke havde overskuddet til at deltage i undersøgelsen pga. personalemangel, sygdom osv., at ressourcerne på interviewtidspunktet blev brugt på implementering af it-systemer, eller en kombination af ovenstående. Det kan være problematisk for repræsentativiteten i undersøgelsen, at nogle kommunale og regionale misbrugscentre har valgt ikke at deltage. Begrundelserne for ikke at deltage kunne tyde på, at disse institutioner i særlig grad føler sig pressede personalemæssigt, ressourcemæssigt eller i forhold til de fysiske rammer. Dette pres kan have indflydelse på den service, som brugerne modtager. Udvalget af institutioner er dog generelt så dækkende geografisk, at vi vurderer, at det forholdsvist begrænsede antal institutioner, der ikke deltog i undersøgelsen, ikke har afgørende indflydelse på undersøgelsens resultater. 20

23 TABEL 2.1 Oversigt over misbrugscentre, der indgår i den kvantitative undersøgelse. Misbrugscentre Rådgivningscenter Vest, Københavns Kommune Rådgivningscenter Amager, Københavns Kommune Rådgivningscenter Nord, Københavns Kommune Rådgivningscenter Indre, Københavns Kommune Ambulatoriet i Classensgade, Københavns Kommune Stæren, Københavns Kommune Familieambulatoriet Thorasvej, Københavns Kommune Specialinstitutionen Forchammersvej, Københavns Kommune Netværket, Københavns Kommune Plan-A, privat dagbehandling Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter Brydehuset, Ballerup Kommune Kagshuset, Herlev Kommune KABS -- Hvidovre KABS -- Glostrup KABS -- Gentofte Helsingør Misbrugscenter RABS -- Roskilde Medicinudleveringen -- Roskilde Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Rådgivningscentret, Holbæk Kommune inkl. dagbehandling Kalundborg Rådgivningscenter Slagelse Kommunes Misbrugscenter Næstved Sundhedscenter Center for afhængighed, Guldborgsund Kommune Rådgivningscentret for Misbrug, Ringsted Kommune Rusmiddelcenter Odense Rusmiddelcenter Odense, voksenafdelingen Nyborg Behandlingscenter Svendborg, voksne Misbrugscentret i Sønderborg Center for Misbrug, Esbjerg Kommune Misbrugscentret, Fredericia Kommune Kolding Misbrugscenter Vejle Misbrugscenter Center for Socialt Udsatte, Horsens Sundhedscenter Vest, Ringkøbing Misbrugscenter Herning Center for Misbrugsbehandling, Århus Kommune Misbrugscentret Silkeborg Center for Stofmisbrugsbehandling, Randers Kommune Thisted Misbrugscenter -- herunder afdelingen i Morsø Kommune Center for Misbrug og Socialt Udsatte, Aalborg Kommune Misbrugscentret, Team Nord, Frederikshavn Bornholms Regionskommune, Psykiatri og Handicap 21

24 UDVÆLGELSE AF DØGNBEHANDLINGSSTEDER Størstedelen af døgnbehandlingen af stofmisbrugere foregår på institutioner, som ikke er knyttet til en bestemt kommune og derfor har brugere fra mange forskellige kommuner. Døgnbehandlingsstederne er derfor ikke udvalgt efter et så strengt geografisk princip som kommunerne, selvom der dog er søgt at opnå en vis geografisk spredning. Døgnbehandlingsinstitutionerne er derudover udvalgt ud fra et ønske om variation i forhold til behandlingsmetode, antal af brugere og ejerforhold. Stederne varierer således fra at have 6 til 60 brugere i behandling, og fordelingen på antallet af pladser svarer tilnærmelsesvis til fordelingen i populationen af døgninstitutioner. Der er både offentlige og selvejende behandlingsinstitutioner inkluderet, og deres behandlingsmetoder dækker de primært anvendte behandlingsfilosofier fra ren 12-trin 4 til socialpædagogisk tilgang. Tabel 2.2 viser, hvilke døgninstitutioner der har været med i spørgeskemaundersøgelsen trins behandling omtales også som Minnesotabehandling. For yderligere beskrivelse af denne behandlingstilgang se delrapport 3 (Behandlingstilbud og metoder). 22

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling VISITATION OG SAGSBEHANDLING Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:17 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN DORTHE SKOV 09:17 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING VISITATION OG

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job Enhed CDAM Sagsnr. 2017-5631 Dato 24-05-2017 Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job Opsummering og baggrund Målgruppenotatet viser, at der på landsplan er et betydeligt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Tilbud målrettet stofmisbrugere 1. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Nyborg. 12 pladser, lukket. 2. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere