Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning nr. 5 til samme lov: Vejledning om særlig støtte til voksne. og Bekendtgørelse nr om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde af 13. december Sundhedslovens 142 om lægelig behandling for stofmisbrug (substitutionsbehandling) er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Hvad dækker indsatsen Social behandling af stofmisbrugere. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Fristen kan dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til dag- eller døgnbehandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Behandlingsgarantien vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling. Der er særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Der skal iværksættes behandling af unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole, senest 14 dage efter henvendelse fra forældre eller den unge. Målgruppen Alle stofmisbrugere i Køge Kommune kan få et tilbud om social behandling for deres misbrug. Af hensyn til differentiering af tilbuddet kan brugergruppen opdeles i flere undergrupper: Brugernes alder Voksne over 18 år, hvor tilbuddet ydes af Social- og Sundhedsforvaltningen. Unge under 18 år, hvor tilbuddet ydes af Børne- og Ungeforvaltningen. Særlige målgrupper: Psykisk syge stofmisbrugere (dobbeltdiagnose). Prostituerede stofmisbrugere. Gravide stofmisbrugere. 1

2 Stofmisbrugere med børn. Stofmisbrugere der er HIV smittede. Unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug. Typisk anvendte stoffer Hash, eventuelt kombineret med partystoffer (amfetamin, ecstasy og kokain). Partystoffer (Rekreativt misbrug, ses sjældent i behandlingssystemet, før forbruget er udvidet til også at omfatte andre euforiserende stoffer). Opiater, typisk heroin til inhalering eller injicering. Det er almindeligt at brugen af euforiserende stoffer suppleres med alkohol og med sove-/nervemedicin. I forhold til målgruppen skelnes der mellem illegale stoffer og lægeordineret medicin. Køge Kommune behandler således ikke borgere, som alene er afhængige af lægeordineret medicin. Dette er en sundhedsopgave. Det overordnede mål for indsatsen og de værdier og normer, indsatsen bygger på Overordnet politik på stofmisbrugsbehandlingsområdet Køge Kommunes tilbud for stofmisbrugere har som overordnet mål at sørge for rådgivningstilbud, behandlingstilbud samt aktivitets- og samværstilbud i henhold til Serviceloven. Køge Kommune tilbyder ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling til personer, der har misbrugs- eller afhængighedsproblemer. Indsatsen har til formål at opnå stabilisering, reduktion eller stoffrihed i forhold til den enkeltes situation og medvirke til at øge de personlige ressourcer, således at personen bliver bedre i stand til at tage vare på egen tilværelse og løse bagved liggende problemer. Værdier og normer Der tilstræbes en helhedsorienteret behandlingsindsats, der koordineres med kommunens øvrige indsats over for borgeren og dennes familie. Indsatsen skal ske på en respektfuld måde og må ikke udsætte brugerne for umyndiggørelse - den enkeltes ønske om at bestemme over egen person, og egen tilværelse skal respekteres. Familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i alle faser af behandlingen. Mål Behandlingen skal bidrage til at reducere/stabilisere stofmisbrug og deraf afledte problemer samt arbejde hen mod stoffrihed, for dem der er motiveret. Behandlingen skal tilbydes på det mindst indgribende niveau for brugeren og så vidt muligt i nærmiljøet. 2

3 Behandlingen sker i samarbejde med behandlingspsykiatrien, praktiserende læge, sygehus, Familierådgivningen, Jobcenter m.fl. for at opnå en koordineret indsats. Stofmisbrugeren tilbydes, at familie og netværk kan inddrages i behandlingen. I forlængelse af behandlingen skal de nødvendige støtteforanstaltninger tilbydes i samarbejde med kommunens øvrige enheder. Indsatsen på området skal til stadighed udvikles og være tidssvarende. I forvaltningens vurdering af forskellige tilbuds egnethed indgår en vurdering af sammenhængen mellem indsats, pris og det forventelige udbytte for den enkelte borger. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes Køge Kommune driver selv Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter som har 83 pladser, heraf 20 pladser i Aktivitets- og samværstilbuddet på Kajen. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har et tæt samarbejde med Center for alkohol- og stofbehandling i Roskilde (CAS), der varetager den lægelige behandling med euforiserende stoffer (substitutionsbehandling). Roskildehjemmet, en 110 boform, der skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, herunder misbrug, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Hanne Mariehjemmet i Roskilde, der er et krisecenter for prostituerede stofmisbrugere i henhold til Servicelovens 109. Behandlingspsykiatrien og Socialpsykiatrien i Køge. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter tilbyder 101, Lov om Social Service Afklaring af behandlingsbehov samt kortlægning af fysiske, psykiske og sociale ressourcer og problemstillinger. Tilbud om to til tre anonyme samtaler, inden brugeren træffer beslutning om indskrivning. Rådgivning og vejledning om behandlings-, forebyggelsesog aktivitets- og samværstilbud. Psykologisk udredning af brugerne som grundlag for behandlingsplanlægning. Ambulant psykologbehandling. Terapeutiske samtaler og korte forløb med brugerne individuelt eller i gruppe. Krisesamtaler med pårørende. Afgiftning, ambulant eller i døgnregi. NADA akupunkturbehandling. 3

4 Indstilling til dag- eller døgnbehandlingstilbud i eller uden for Region Sjælland. Gruppe-aktiviteter Gruppe-behandling. 104, Lov om Social Service Aktivitets- og samværstilbud i værestedet på Kajen, herunder støttende samtaler i eget hjem. Lavtærskeltilbud til brugere, der enten ikke ønsker eller ikke magter egentlig behandling og som på grund af sociale eller sundhedsmæssige forhold har behov for omsorg eller for hjælp til de daglige funktioner. Kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter. Brugernetværk. 142 Sundhedsloven Substitutionsbehandling, sårbehandling og behandling for hepatitis. Varetages af CAS i samarbejde med Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Behandlingscentret tager udgangspunkt i brugerens egne mål med stoffrihed og skadesreduktion som to yderpunkter. Private behandlingssteder For brugere, der har behov for behandlingstilbud ud over det som Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter kan tilbyde, udredes behovet og der udarbejdes en behandlingsplan, som indstilles til Socialafdelingen. Afbrydelse, ændring eller genoptagelse af behandling Behandlingen afbrydes, hvis brugeren kræver det, idet brugeren rådgives om eventuelle konsekvenser eller risici ved at afbryde en given behandling på et givet tidspunkt i forløbet, eller hvis brugeren ikke involverer sig i behandlingen og det efter drøftelse med behandlingsstedet står klart, at brugeren ikke ønsker eller magter at ændre på dette. Behandlingen ændres (sted, metode, intensitet og/eller behandlere), hvis brugeren ikke profiterer af behandlingen og det efter drøftelse med behandlingsstedet står klart, at brugeren ikke kommer til det, eller hvis brugerens adfærd, trods gentagne henstillinger, fra behandlingsstedet skønnes at være en væsentlig hindring for at øvrige brugere kan profitere af behandlingen. Behandlingen genoptages, hvis brugeren atter henvender sig med ønske om og behov for behandling for stofmisbrug Hvordan sikres opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommunen, er ligesom alle andre, omfattet af servicelovens regler om skærpet underretningspligt efter 153 og 154 i Lov om Social 4

5 hjemmeboende børn Service. Underretningspligten efter 153 indtræder, hvis personen, der udfører en opgave, får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten efter 154 gælder for alle borgere og indtræder, hvis et barn eller en ung under 18 år, udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Ved indskrivning i Køge Rådgivnings- og behandlingscenter er der opmærksomhed på eventuelle hjemmeboende børn og Familierådgivningen underrettes, hvis der er mistanke i forhold til barnets trivsel. Visitationsprocedure for voksne Den i Serviceloven fastsatte behandlingsgaranti lyder på max 14 dage fra henvendelsen til tilbud er iværksat. I Køge Kommune er målsætningen, at der højst går fem hverdage fra første henvendelse hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter til første visitationssamtale. Visitation sker på baggrund af brugerens eget udtrykte ønske om behandling for sit stofmisbrug. Brugeren henvender sig, på eget initiativ eller på opfordring fra eksempelvis pårørende, egen læge eller Jobcenter, til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller til Handicap og Psykiatri i Social- og Sundhedsafdelingen. For brugere der ønsker behandling, afklarer misbrugsrådgiverne ønsker og behov, hvorefter der udarbejdes en behandlingsplan. Behandlingsplanen koordineres med kommunens sociale handleplaner og med brugerens samtykke med andre relevante instanser, for eksempel Kriminalforsorgen, CAS og psykiatrisk afdeling. Der træffes aftale om opgavefordelingen. Som en del af planarbejdet udarbejdes et visitationsskema med et behandlingsforslag. Behandlingsforslag drøftes på ugentlige behandlingskonferencer. Behandlingskonferencen visiterer til egne tilbud, herunder aktivitets- og samværstilbudet på Kajen. Visitation til eksterne dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Handicap og Psykiatri i Socialafdelingen på baggrund af vurderinger i behandlingsplanen. Substitutionsbehandling ordineres af lægen ved Center for alkohol- og stofbehandling i Roskilde (CAS) på baggrund af egen henvendelse eller henvisning fra Køge- Rådgivnings og Behandlingscenter (KRB). I tilfælde af egen direkte henvendelse henviser CAS borgeren til samtale i KRB, hvor han/hun orienteres om øvrige relevante behandlingstilbud. Behandlingsforløbene koordineres på regelmæssige behandlingskonferencer mellem KRB og CAS. Visitationsprocedure for un- Kommunen har ansvar for, at børn og unge der har brug for sær- 5

6 ge under 18 år lig støtte, herunder unge med misbrug, får den støtte, som de har behov for jfr. bestemmelserne i servicelovens kapitel 11. Visitation sker på baggrund af forældrenes og/eller den unges eget ønske om behandling for sit misbrug og/eller på opfordring fra for eksempel pårørende, egen læge, skole m.fl. Det er Familierådgivningen, der foretager den faglige vurdering af, hvorvidt den unges behov for behandling af misbrug kan søges afhjulpet i dag- eller døgnbehandling Familierådgivningen henviser til forskellige typer af tilbud til unge med misbrug afhængig af omfanget af misbrug og kompleksiteten i de unges problemer, herunder psykisk sygdom, manglende skoletilknytning, kriminalitet mm. Som regel er misbruget kun en del af den unges problemer, og derfor skal den unge have hjælp og støtte til hele sin situation ikke kun misbruget. I særlige situationer er det påkrævet at iværksætte behandling inden for 14 dage fra den unge og/eller forældrenes henvendelse, når det er vurderet, at forbruget af euforiserende stoffer har fået et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det må betragtes som misbrug eller afhængighed, der medfører fysiske, psykiske og / eller sociale skader hos den unge, jfr. 101 stk.3. jf. 1 stk.2 i bek.nr af 13. december 2006, samt 140 stk.2. Tilbud skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år. Behandlingsgaranti Køge Kommune overholder behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet, og iværksætter en behandling senest 14 dage efter at brugeren udtrykker ønske om behandling. Det skal dog bemærkes, at det er yderst sjældent, at brugere påberåber sig behandlingsgarantien. Langt hovedparten vægter det forberedende arbejde og egen deltagelse i processen højere end tidsperspektivet. Unge under 18 år, der har et misbrug af en sådan karakter så de har svært ved at modtage støtte efter de almindelige regler, er omfattet af behandlingsgarantien på 14 dage, jf. 101, stk. 3 i Serviceloven. Muligheden for frit valg Ifølge 101, stk. 3 i Serviceloven kan en person, der er visiteret til behandling, vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det kommunen har visiteret til. Kommunen informerer brugerne om denne ret. I praksis udmøntes den ved at brugeren inddrages i valget af behandlingssted frem for, at kommunen vælger et behandlingssted og herefter orienterer brugerne om deres ret til at vælge et andet af tilsvarende karakter. 6

7 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Som grundlag for visitationen udarbejder Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter en behandlingsplan, som beskriver de enkelte faser i den behandling, der aftales med brugeren. Behandlingsplanen udarbejdes og opdateres i dialog mellem Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, bruger, kommune og andre relevante instanser, for eksempel CAS, Psykiatrisk Afdeling, egen læge og Kriminalforsorgen. Herved sikres at der til stadighed er sammenhæng med den sociale handleplan, som kommunen tilbyder efter 141 i Serviceloven, CAS og psykiatriens behandlingsplaner og Kriminalforsorgens handleplaner. Behandlingsplanen justeres og udbygges løbende i takt med, at faserne gennemføres og mål eller delmål udføres eller ændres. Der holdes regelmæssige møder med CAS og med Kriminalforsorgen om såvel fælles brugere som generelle problemstillinger. Monitorering af indsatsen For at sikre de førnævnte mål for indsatsen opfølges der på borgerens behandlingsplan efter endt behandlingsforløb. Alle borgere oplyses i en samtykkeerklæring om, at de vil blive kontaktet senest 1 måned efter behandlingsforløbet er afsluttet og igen 6 måneder efter endt behandlingsforløb. Det gælder de borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som: - færdigbehandlet - udskrevet til et andet tilbud - udskrevet til hospital - udskrevet med anden årsag - udeblevet Det er personalet på Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter der vil varetage opfølgningen på de borgere, der har været indskrevet der, altså dem over 18 år. Hvis der er problematikker ud over misbruget, vil Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter rådgive borgeren i forhold til det, og evt. henvise til anden instans. For at opnå konkret og detaljeret viden og information om indsatsen har Køge Kommunen opstillet måltal for indsatsen for de forskellige grupper af stofmisbrugere. Disse tal bruges til styring og udvikling af området. Måltal Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri. Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret eller stabiliseret deres misbrug. Andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling indenfor 12 måneder. 20 pr. år 20 pr. år 7 pr. år Behandlingsindsatsen monitoreres yderligere via indberetning til 7

8 Stofmisbrugsdatabasen, som samler data til brug for Servicestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Lægemiddelstyrelsen. Indberetningerne er lovpligtige i henhold til Retssikkerhedslovens 82 og Bekendtgørelsen om Retssikkerhed og Administration på Det Sociale Område 58. Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugerinddragelsen sker ved at brugerne, afpasset i forhold til den enkeltes evner og muligheder, tager ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger og at der etableres et samarbejde omkring gennemførelse af behandlingsplanen og et fælles ansvar for det terapeutiske arbejde. Det tilstræbes endvidere at brugerne, alt efter evner og muligheder, deltager i planlægningen og udførelsen af forskellige aktiviteter i På Kajen. Regler for betaling for kost og logi mv. Under ophold i døgnbehandling betaler brugeren en opholdsbetaling, bestående af en kostdel og en logidel. Opholdsbetalingens størrelse fastsættes af behandlingsstedet, idet den skal modsvare de faktiske udgifter. For brugere, der modtager sociale ydelser, afgør Socialafdelingen hvor stor en del af opholdsbetalingen brugeren selv kan betale. Her tages hensyn til visse faste udgifter samt et beløb til personlige udgifter (lommepenge). For brugere, der har udgifter til egen bolig, bortfalder betalingen for logi. Hvis Socialafdelingen afgør, at brugeren ikke er i stand til at betale den fulde opholdsbetaling, betaler kommunen restbeløbet. Information om sagsbehandling og klageadgang I Social- og Sundhedsafdelingen og i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter føres journal over henvendelser, samtaler og aftaler. Journalen er et redskab til at fastholde erindringen om informationer mellem bruger, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Social- og Sundhedsafdelingen samt om afgørelser, der er truffet om brugerens behandling. Journalerne er derfor et fælles redskab. Brugeren vil altid under eller efter en behandling have adgang til at se sin egen sag, dog med det forbehold, at hvis brugeren er meget medtaget af misbrug eller sygdom, kan han blive opfordret til at komme tilbage senere. Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udsendt en Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling. Klagevejledningen er tilgængelig for alle. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante klageregler. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceud- Alle medarbejdere har ved ansættelsen en relevant grunduddannelse, ofte suppleret med en terapeutisk efteruddannelse og/eller 8

9 vikling relevante praktiske erfaringer. Det tilstræbes, at personalegrupperne sammensættes med en bred tværfaglighed og med en køns- og aldersmæssig spredning. De behandlingsfaglige kompetencer vedligeholdes og udvikles bl.a. gennem et individuelt uddannelsesprogram for den enkelte medarbejder, afhængig af grunduddannelse, arbejdsopgaver og eventuel efteruddannelse. Alle medarbejdere med behandlingsopgaver modtager supervision som gruppesupervision, sagssupervision og i fornødent omfang personlig supervision. Information om de kvalitetskrav m.m., som kommunen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaver efter 101. Køge Kommune har ikke egne tilbud til dag- og døgnbehandling, men samarbejder i stedet med en række dag- og døgntilbud om disse opgaver. Køge Kommune samarbejder kun med tilbud, der er optaget på Tilbudsportalen og dermed godkendt af beliggenhedskommunen og på sigt af de sociale tilsyn som generelt egnede i forhold til målgruppe og opgave. Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man blandt andet kan søge på tilbud, målgruppe og ydelse og kombinere sig frem, så man kan finde relevante tilbud og sammenligne disse både hvad angår indhold og pris. Der henvises til Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Køge Kommune har på baggrund af KL s anbefalinger på misbrugsområdet formuleret en række overordnede fremtidige mål for indsatsen på en række områder på misbrugsområdet: Der formuleres en strategi for tidlig opsporing af misbrug. Der udvikles metoder til tidligere opsporing af borgere med en misbrugsadfærd, som endnu ikke er åbenlyst synlig. Der etableres formelle samarbejdsstrukturer, der sikrer, at den viden om risikoadfærd blandt unge, som indsamles via de relevante aktører, bringes ind i planlægningen af en fælles indsats. Tilsvarende gælder for risikoadfærd blandt forældre, som observeres på skoler og i daginstitutioner. For at sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen udarbejdes der en strategi, der sikrer, at alle relevante aktører hver især bidrager til den samlede indsats på misbrugsområdet. 9

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard for social behandling ved stofmisbrug ved Behandlingscenter Odense... 1 Lovgrundlag... 1 1. Målgruppen... 2 2. Mål med indsatsen, herunder værdier og normer i indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune KVALITETSSTANDARD 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG EFTER 101 I LOV OM SOCIAL SERVICE. Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Brugervejledning - Hvordan kommer jeg i behandling Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Københavns Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal fungere som information til

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere