September Reklame i medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2002. Reklame i medier"

Transkript

1 September 2002 Reklame i medier

2 2/52 Indledning Sammenfatning og konklusion Reklamemarkederne Reklamebegrebet og reklameomsætningen Annoncører Mediadata og måling af reklame Medier TV Printmedier Internettet Sammenligning af medier Forholdene i andre lande Vurdering af konkurrenceforholdene Gennemsigtighed Brancheaftaler Koncentration og dominans Samlet konklusion...50

3 3/52 Indledning Den samlede reklameomsætning i medier i Danmark udgjorde i 2000 ca. 11,3 mia. kr. Op gennem 1990 erne er reklameomsætningen i løbende priser steget mere end bruttonationalproduktet. Den største vækst er sket i en række til dels nye reklamemedier så som outdoor, gratismagasiner, TV og internettet. Der er desuden sket en relativt stærk vækst i dele af virksomhedernes øvrige reklameaktiviteter, fx hustandsomdelte tryksager. Dette har betydet, at traditionelle reklamemedier som dagblade og ugeblade har været presset på reklameomsætningen. Dagblade er dog stadig det største reklamemedie efterfulgt af distriktsblade og TV. Den største reklameomsætning findes inden for brancherne telekommunikation og edb, finansiel sektor, befordringsmidler, bøger og blade, fødevarer, rejser og transport samt detailhandel. Ca. 2/3 af den samlede reklameomsætning i medier går gennem mediabureauer, som bl.a. varetager booking og prisforhandlinger med medier i forbindelse med annoncørers køb af reklameplads. Mediabureauerne yder også strategisk rådgivning til annoncører om valg af medier og optimering af mediesammensætning. Der er mange medier i Danmark, der sælger reklameplads. Et fælles træk ved de konkurrenceretlige problemstillinger vedrørende reklame i medier er, i hvilken udstrækning medierne tilhører nærmere afgrænsede mediekategorier, der ikke kan erstatte hinanden som reklamemedier for bestemte typer annoncører. Disse mediekategorier vil udgøre selvstændige markeder for mediereklame. Annoncørernes efterspørgsel efter reklameplads i medier afhænger bl.a. af, hvilken målgruppe et medie vil kunne nå med reklamebudskabet. De enkelte annoncørers målgrupper kan være karakteriseret af geografisk lokalisering, demografiske faktorer (fx køn og alder), interesser og livsstil. Medierne er forskellige som reklamemedier i en række henseender. For det første har de enkelte mediekategorier (fx TV og aviser) forskellige funktionelle egenskaber i relation til udformning af reklamebudskaber. For det andet har medierne forskellig geografisk udbredelsesområde. For det tredje har medierne forskellig gennemslagskraft til nærmere afgrænsede målgrupper. Disse forskelligheder indebærer, at for den enkelte annoncør kan medietyperne kun i begrænset omfang substituere hinanden. Mediernes forskelligheder betyder også, at for nogle annoncører vil virkningen af et reklamebudskab forstærkes ved, at reklamering i et medie suppleres af reklamering i et andet medie. Der er her tale om medier, som er komplementære som reklamemedier, fordi de fx er egnet til forskellig udformning af samme reklamebudskab, eller fordi medierne har forskellig geografisk lokalisering. Det forhold, at samme annoncører ofte reklamerer i flere medier, betyder derfor normalt ikke, at de pågældende medier er substitutter (konkurrenter på samme marked), men at medierne er komplementære reklamemedier, som supplerer hinanden. De begrænsede substitutionsmuligheder mellem de forskellige typer af medier betyder, at det samlede område for reklamer i medier består af en række delmarkeder, der kan være karakteriseret af forskelle i mediernes funktionelle egenskaber eller ved forskelle i mediernes målgrupper. En vurdering

4 4/52 af konkurrenceforholdene skal derfor ske på det enkelte delmarked, som afgrænses af medier, der kan erstatte hinanden som formidler af samme reklamebudskab. Selv om der totalt er mange reklamemedier, vil der kunne være delmarkeder for reklame i medier, hvor der er en koncentration i udbuddet af reklamemedier, som indebærer, at der for den enkelte annoncør er relativt få relevante medievirksomheder at vælge imellem. Det vil endvidere kunne forekomme, at der er afgrænsede markeder, hvor en medievirksomhed kan have en dominerende stilling som reklamemedie. Dominerende virksomheders forretningsvilkår, priser og rabatsystemer mm. er omfattet af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling. Ligeledes vil samarbejdsaftaler mellem virksomheder på samme marked kunne være omfattet af konkurrencelovens forbud med konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencestyrelsen iværksatte i 2001 en undersøgelse, der overordnet skulle belyse struktur- og markedsforhold på området for reklamer i medier. Undersøgelsen skulle belyse forskellige udviklingstendenser på reklamemarkederne med henblik på at identificere forhold, der måtte kunne give anledning til konkurrenceproblemer. I forbindelse med undersøgelsen har Konkurrencestyrelsen udsendt ca. 70 spørgeskemaer til brancheforeninger og virksomheder, heraf godt 20 annoncører, 6 mediabureaer og ca. 35 medievirksomheder (TV-stationer, dagblade, distriktsblade og magasinudgivere). Alle virksomheder og brancheforeninger er blevet bedt om en vurdering af konkurrenceforholdene på området for reklame i medier. Fra annoncører er indhentet oplysninger om bl.a. reklameomsætning, reklamestrategi og medievalg. Fra medier er bl.a. indhentet oplysninger om produkter, forretningsbetingelser, priser, rabat-og bonusbestemmelser, målgrupper, annoncekunder, konkurrenter og eventuelle aftaler.

5 5/52 2. Sammenfatning og konklusion Det forhold, at udbuddet af reklamemedier på nogle delmarkeder er koncentreret omkring relativt få udgivere, har ikke i almindelighed ført til konkurrenceproblemer i form af mangel på valgmuligheder eller adgangsbarrierer på markederne for reklame i medier. Strukturforholdene indebærer imidlertid, at der til stadighed er potentielle konkurrenceproblemer, som kan føre til konkrete sager i henhold til konkurrenceloven. Dette gælder især på følgende tre områder: På markedet for TV-reklame er der en særlig risiko for konkurrenceproblemer. Dette skal ses på baggrund af, at TV ikke kan erstattes af andre reklamemedier, og at de nuværende tekniske og lovgivningsmæssige infrastrukturbetingelser indtil videre indebærer, at udbuddet af TVreklameplads til danske seere er begrænset. Der kan endvidere opstå konkurrenceproblemer knyttet til dominans på områder, hvor specialblade og fagblade med begrænsede substitutionsmuligheder henvender sig til relativt små afgrænsede målgrupper. Endelig er der risiko for konkurrenceproblemer, hvis et medie bliver en dominerende markedsplads for bestemte annoncetyper (fx stillingsannoncer og ejendomsannoncer) generelt eller lokalt. Prisniveauet for TV-reklamer i Danmark er højere end i de fleste andre lande. Der er 3 landsdækkende TV-stationer, der udsender specielt til danske seere. TV2 har med en seerandel på over 50 % af alle TV-reklamer en dominerende markedsstilling. Dette skal ses i sammenhæng med, at TV2 som eneste kommercielle public service station har en særstilling på det danske marked, og at TV2- kanalen i øjeblikket er den eneste kommercielle TV-kanal, der når ud til hele befolkningen. Denne særlig position betyder, at TV2 har en præferencestilling hos landsdækkende annoncører, der skal nå bredt ud i befolkningen. I juni 2002 er der indgået mediepolitisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en række ændringer på TV- og radioområdet. Et element i aftalen er, at der skal etableres et digetalt TV-net, som vil skabe grundlag for et øget udbud af TV-kanaler og andre digetale tjenester, der kan nå ud til hele den danske befolkning. På området for printmedier (aviser, ugeblade og magasiner) er der på mange delmarkeder konkurrence med stadige nydannelser, herunder nye koncepter og tilgang af nye reklamemedier. Selv om der for visse bladtyper kun er få udbydere, og der på avisområdet er et udstrakt annoncesamarbejde mellem forskellige dagblade og distriktsblade, er der på de fleste delmarkeder flere konkurrerende blade, som har tilstrækkelig styrke til, at priser og vilkår på markedet bestemmes ved konkurrence mellem bladene. Hertil kommer, at de traditionelle printmedier for en række annoncetyper er udsat for et vist konkurrencepres fra nye reklamemedier som fx internettet, gratismagasiner og nye typer distriktsaviser. De grundlæggende strukturforhold med koncentration i medieudbuddet vil imidlertid kunne føre til, at der kan opstå konkurrenceproblemer på de enkelte delmarkeder. Det er derfor nødvendigt, at der løbende er opmærksomhed på, om der er markeder for reklame i medier, hvor der er tendenser til

6 6/52 dominans (herunder markedspladser for bestemte annoncetyper) eller videregående samarbejde, der begrænser konkurrencen. 3. Reklamemarkederne 3.1 Reklamebegrebet og reklameomsætningen Reklamebegrebet omfatter virksomheders kommercielle annoncer og reklameaktiviteter, men også private husholdningers salgs- og købsannoncer samt reklame i form af oplysningskampagner fra politiske partier samt foreninger og organisationer. Reklameforbruget i Danmark er i 2000 opgjort til knap 25 mia. kr. 1, jf. tabel Det samlede reklameforbrug opdeles i reklamer og annoncer i medier på ca. 11,3 mia. kr., anden reklame 2 på ca. 8,9 mia. kr. samt ufordelte omkostninger hos reklame- og mediabureauer på 4,2 mia. kr.. Emnet for denne rapport er markederne for reklamer i medier. Udbyderne af reklameplads (eller reklametid) er medievirksomheder inden for forskellige medietyper ( fx aviser, TV og internettet). Efterspørgere af reklameplads/reklametid kaldes annoncører. Det største reklamemedie er dagbladene med en reklameomsætning på 3,4 mia. kr., som dækker 30% af det samlede reklameforbrug i medier. De næststørste reklamemedier er distriktsblade og TV, som dækker henholdsvis 20 % og 16 % af reklameforbruget i medier. Den samlede reklameomsætning i løbende priser er fra l994 til steget mere end bruttonationalproduktet, jf. tabel Der er dog forskelle mellem medierne. Der har været en relativ kraftig vækst i reklameomsætningen hos gratismagasiner, outdoor, TV og husstandsomdelte tryksager. Endvidere har der været en stor vækst i reklameomsætningen på internettet siden starten i Modsat er reklameom- sætningen i magasiner faldet, mens udviklingen i reklameomsætningen hos dagblade svarer til gennemsnittet. I 2001 er den samlede reklameomsætning i medier faldet ca. 3 % til ca. 11 mia. kr.. Dette afspejler navnlig et fald i dagbladenes annonceomsætning. 1 Dansk Oplagskontrol har siden 1994 foretaget en årlig reklameforbrugsundersøgelse. Opdragsgiver er Reklameforum, der består af organisationer og større virksomheder inden for medie- og reklamebranchen. Desuden medvirker Handelshøjskolen som særlig sagkyndig. Opgørelsen sker på grundlag af mediernes indberetninger af reklameomsætningen. Den samlede reklameomsætning svarer til godt halvdelen af al betalt massekommunikation. 2 Anden reklame indeholder virksomhedernes egen produktion af salgsfremmende foranstaltninger, der ikke indgår i reklameforbruget i medier, fx virksomhedernes egne tryksager, direct mails, udstillinger, sponsorudgifter og reklameartikler 3 Der foreligger sammenlignelige tal fra Dansk oplagskontrol fra årene l994 til 1998, hvor reklameomsætningen er opgjort brutto inklusive ydede provisioner og godtgørelser. Fra 1999 er reklameomsætningen opgjort eksklusive ydede provisioner og godtgørelser, og tallene fra 1999 og 2000 kan derfor ikke uden videre sammenlignes med tallene fra perioden Udviklingen fra 1999 til 2000 svarer dog til tendenserne fra 1994 til 1998.

7 7/52 Tabel 3.1.1: Reklameforbruget i Danmark 2000 Medier Mia.kr. 1) % af omsætning i medier Dagblade 3,4 30 Distriktsblade 2,2 20 TV 1,8 16 Årlige publikationer 2) 1,2 11 Fagblade og tidsskrifter 1,1 9 Købte magasiner 0,4 3 Gratis magasiner 0,4 3 Outdoor 0,3 3 Internettet 0,3 3 Radio 0,2 2 Biografer <0,1 <1 I alt reklame i medier 11,3 100 Husstandsomdelt tryksager 2,1 Direct mails og andre tryksager 4,2 Andet 3) 2,6 I alt anden reklame 8,9 Reklame- og mediebureauer 4) 4,2 Reklameforbrug i alt 24,4 1) Omsætningstallene er eksklusiv moms og udtrykker nettoomsætningen ekscl. ydede provisioner, godtgørelse og rabatter. 2) Fx årbøger, handelskalendere, kataloger, branchevejvisere og telefonbøger. 3) Telemarketing, udstillinger og messer, sportssponserrering og reklameartikler. 4) Opgørelsen indeholder ufordelte produktionsomkostninger hos disse bureauer som et estimat af den del af annoncørernes udgifter til reklame- og mediebureauer, som ikke er indeholdt i opgørelsen af reklameomsætningen i medierne. Kilde: Dansk Oplagskontrol.

8 8/52 Tabel 3.1.2: Indekstal for udviklingen i annonceomsætning hos udvalgte medier. 1994= Dagblade 132 Distriktsblade 126 Købte magasiner 97 Gratis magasiner 159 Fagblade, tidsskrifter 120 Outdoor 204 TV 156 I alt 132 BNP 121 Note: Indekstallene er baseret på omsætningen i løbende priser eksklusive moms men inklusive ydede provisioner og godtgørelser. Kilde: Dansk Oplagskontrol. 3.2 Annoncører Værdien for en virksomhed af at bruge reklamer skal vurderes ud fra, om reklameindsatsen skaber en meromsætning, som er større end omkostningerne ved reklameindsatsen. I praksis bestemmes annoncørernes efterspørgsel efter reklameplads i medier af en række forhold: Hvilken målgruppe virksomheden vil nå? Hvordan reklamebudskabet skal udformes for at påvirke denne målgruppe? I hvilke medier skal reklamebudskabet bringes for at nå ud til den valgte målgruppe? Det har her betydning, at varer og tjenester er forskellige. Den enkelte annoncør har derfor sin(e) specifikke målgruppe(r). Målgrupperne kan være karakteriseret af: Geografisk lokalisering (bopæl). Demografiske faktorer (fx køn, alder, civilstand, uddannelse, erhverv, indkomst ). Særlige interesser. Livsstilskategorier. Både varens/tjenesteydelsens art og målgruppen kan have betydning for, hvilken form reklamebudskabet skal have, fx om reklamen skal være informativ om produktet eller imagereklame 4. Medierne er også forskellige på flere måder: Medierne har forskellig geografisk udbredelsesområde. Medierne indgår i mediekategorier (fx aviser og TV), som hver især har deres særlige egenskaber som reklamemedier. 4 Informative reklamer lægger hovedvægten på information om produkter og priser, mens imagereklamer i højere grad søger at profilere et mærke eller en bestemt virksomhed.

9 9/52 Medierne har forskellig gennemslagskraft til forskellige målgrupper. Dette skyldes - udover mediets udbredelsesområde og tekniske egenskaber - forskelle mellem medierne i stil, indhold, emner, redaktionel linie m.m. Kvalitetsparameteret hos medievirksomhederne er således deres evne til at nå bestemte målgrupper. Annoncørens valg af reklamemedie afhænger således af mediet evne til at nå de relevante målgrupper sammenholdt med prisen på annoncepladsen 5. Mediabureauer og reklamebureauer Mediabureauer og reklamebureauer udgør et mellemled mellem annoncører og medierne. Reklamebureauernes varetager primært den kreative udformning af annoncørens reklamebudskab. I visse tilfælde varetager reklamebureauer også ydelser, som udbydes af specialiserede mediabureauer. Mediabureauernes forretningsområde er: At tilrettelægge reservering og booking i medierne af annoncer og reklamer. Strategisk rådgivning om valg af medier og optimering af mediesammensætning ud fra annoncørens målsætninger med reklameindsatsen. I den forbindelse kan mediabureauet varetage forhandlinger om priser og vilkår i forbindelse med annoncekøb. Herudover kan komme særlige ydelser, fx forudgående eller efterfølgende analyser af dækning og effekt mv. på målgruppen til brug for rådgivning om justeringer eller ændringer i kundernes kampagneplaner. Mediabureauet kan selv indhente de nødvendige data hertil men vil ofte samarbejde med en analysevirksomhed, jf. afsnit 3.3. Ca. 2/3 af den samlede reklameomsætning i medier går gennem mediebureauer. Andelen er størst for TV-reklamer, hvor mediebureauerne formidler over 90% af indkøbet af reklame. Også reklamering i dagblade formidles i stor udstrækning af mediebureaer. Samlet drejer det sig om 55 % af alle annoncer i dagblade, og for tekstannoncer i landsdækkende dagblade er andelen 80 %. Markedet for formidling af reklamer til medier er domineret af fem store mediabureauer, der alle er datterselskaber af internationale koncerner med reklamerådgivning og formidling som kerneområde 6. Herudover findes der en række mindre mediebureauer uden for hovedstadsområdet samt enkelte reklamebureauer, som også yder medieformidling. 3.3 Mediadata og måling af reklame Det er vigtigt for annoncørerne og mediabureauerne at kende de enkelte mediers (eller enkelte reklamers) evne til at nå ud til de for annoncøren relevante målgrupper (mediedokumentation). En første information er, hvor mange der har mulighed for se reklamen (kaldet dækning eller penetration). For nogle medier (jf. nedenfor) kan der også tilvejebringes information om, hvor mange der har set reklamen. 5 Mediernes priser omtales nærmere i afsnit 4, jf. tabellerne 4.4, 4.5 og Disse 5 mediebureauer, der hver især formidler en reklameomsætning på omkring 1 mia. kr., er: OMD Danmark, CIA Danmark, Carat Danmark, Mediacom Danmark og Initiativ Universal Media.

10 10/52 Til en egentlig vurdering af reklameeffekten er det derudover nødvendigt at have mere specifikke informationer om forbrugerreaktioner over for forskellige typer reklame i bestemte medier, herunder betydningen af udformning og placering mm. af reklamer (effektdokumentation). Desuden kan informationer om konkurrenters reklameindsats være relevante. I Danmark findes en række analysevirksomheder 7, der bl.a. foretager målinger og analyser af reklameforbruget i forskellige befolkningsgrupper og medier. Analysevirksomhederne udarbejder bl.a. forskellige standardmediedata, som udbydes på det almindelige marked for mediedata til alle. De vigtigste af disse omtales kort nedenfor. Index Danmark/Gallup I Danmark er der kun et officielt medieindex, som med mellemrum udbydes i licitation af brancheforeninger for medierne og reklame- og mediebureauer. Siden 1996 har det officielle index været Index Danmark/Gallup. Indexet indeholder bl.a. oplysninger om læsertal etc. i de fleste medier 8. Databasen indeholder endvidere en lang række informationer om befolkningens fordeling på demografiske faktorer (fx alder, køn, geografi, indkomst og erhverv) samt interesser, adfærd, holdninger (livsstil) og forbrugsvaner. Ved at kombinere forskellige moduler er der mulighed for til en vis grad at få et indtryk af holdningsprofiler o.l. hos den del af befolkningen, som det enkelte medie når ud til. Det er herved muligt at foretage en vis vurdering af medierne i forhold til målgrupper. Databasen vedligeholdes af Gallup ved løbende interviews af repræsentative stikprøver af befolkningen. Market*Monitor Market*Monitor er et index, som udbydes af ACNielsen AIM. Dette indeks er ligeledes opbygget i moduler omkring en database baseret på informationer indhentet ved repræsentative stikprøver 9. Market*Monitor indeholder ligesom Index Danmark/Gallup informationer om befolkningens medieforbrug, forbrugsvaner og holdninger m.v., men modulopbygningen er anderledes. Market*Monitor har moduler, som specielt belyser forbrugsmønstre inden for særlige sektorer, samt et særligt livsstilmodul Minerva Snap*Shot som opdeler den danske befolkning efter livsværdier. TV-Meter De fire danske TV-stationer (DR, TV2, TV3 og TVdanmark) har indgået en aftale med Gallup om udvikling og drift af et fælles måleinstrument. TV-meteret er baseret på et panel, som udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. De husstande, som deltager i panelet, har installeret 7 De to vigtigste er Gallup og ACNielsen AIM, som begge indgår i internationale analysevirksomheder. 8 Indexet indeholder læsertal for alle typer printmedier (dagblade, distriktsblade, ugeblade, magasiner og fagblade). Indexet har også informationer om fx outdoorreklame, biografbesøg, TV-seening og brug af internettet. Hvad angår TV og internettet, findes der imidlertid mere præcise standardmediadata end Index Danmarks, jf. nedenfor. 9 Det statistiske univers er det samme som Index Danmark/Gallup (personer på 13 år og derover), men der er forskelle i de statistiske metoder til indhentning af oplysninger.

11 11/52 særlige faciliteter på deres TV-apparater, der registrerer, hvad der bliver set af de enkelte personer i hustanden. TV-meteret gør det muligt at estimere antal seere på alle tidspunkter på alle kanaler i den danske sendeflade. Det er endvidere muligt at typebestemme seerne efter demografiske kriterier (fx alder, køn, civilstand og indkomst) og en række andre forhold (fx holdninger, egen bolig, bil og børn i husstanden). Ved hjælp af TV-meteret kan man således få en indikation af antal seere totalt og inden for nærmere afgrænsede målgrupper på såvel de enkelte udsendelser som på reklamerne. Målinger på internettet Et særkende ved internettet er, at en række data vedrørende trafikken på de enkelte web-sites kan måles umiddelbart af ejeren af en web-site. Gallup/Interaktive offentliggør hver uge trafiktal for de kommercielle danske web-sites, der er tilsluttet Foreningen af Danske InternetMedier. Trafiktallene opgøres pr. uge og omfatter samlet antal besøg, antal besøg fra en bestemt computer (unikke besøg) og samlet antal sidevisninger. Der udbydes herudover tre panelbaserede standardmålinger af brugere af internettet: Nielsen Netrating (ACNielsen AIM), Netvalue (Gallup) og MMXI Europe (MediaMetrix). Systemerne er lige som TV-meter baseret på et repræsentativt panel af personer, som har installeret særlige faciliteter på deres computere, der registrerer brugen af web-sites på internettet. Disse måleintrumenter giver en vis m lighed for at typebestemme brugere af bestemte web-sites ud fra demografiske og andre kriterier. Gallup Adfacts Gallup Adfacts er en database, der registrerer størstedelen af den kommercielle annoncering i danske medier. Databasen gør det muligt at få et overblik over bruttoannonceomsætningen fordelt på brancher 10 og medier. Desuden tilbyder Gallup specialkørsler, der i forskellig detaljeringsgrad kan vise medieforbruget og fordeling heraf for en bestemt annoncør eller et bestemt produkt. En annoncør kan herved følge en konkurrents reklameadfærd. Databasen opdateres ugentligt. For printmedier registreres alle annoncer over 250 mm. Små rubrikannoncer er således ikke medtaget. Desuden registreres reklamer i TV, radio, biograf og outdoor. Blandt de informationer, der registreres, er annoncørens navn, produkt, medie, størrelse og placering i medie. Annonceomsætningen opgøres til listepris ud fra faktisk registrerede daglige opmålinger af annoncer/reklamer i ca. 250 medier. Opgørelsen tager således ikke højde for ydede rabatter m.m.. Sammenligning af standardmåledata for forskellige medier Ved hjælp af de forskellige standardmåledata er det muligt at sammenligne de enkelte medievirksomheder inden for samme medietype. Det er imidlertid ikke i samme grad muligt at sammenligne medievirksomheder på tværs af medietyper (fx et dagblad sammenlignet med en TV-station). For de elektroniske medier TV og internettet gælder, at der findes standardmåletal, der angiver antallet af personer i forskellige målgrupper, der har set den enkelte reklame. 10 Annonceomsætningen er fordelt på 26 hovedbrancher, 139 produktgrupper og 449 produktsegmenter.

12 12/52 Tilsvarende gælder ikke for printmedierne, hvor standardmåledata refererer til antal og kategorier af læsere til bladet som sådan. Dette forhold giver TV og internettet fordel, idet disse medier ved hjælp af standardmåletal kan give en bedre mediedokumentation. Disse medier kan derfor sælge annonceplads mere specifikt svarende til annoncørens målsætninger om, at reklamen skal være set af en bestemt andel af en nærmere afgrænset målgruppe. Dette afspejler sig i den måde prissætningen sker på. TV-reklamer sælges som reklametid, hvor enhedsprisen for et reklamespot afhænger af målgruppe. Enhedsprisen kaldes TRP (target rating point) og er prisen for, at 1 % af målgruppen har set reklamespottet 11. Hvis en annoncør fx ønsker, at 20 % af en given målgruppe skal se reklamespottet, skal han købe 20 TRP i den pågældende målgruppe. Reklametiden er således variabel, idet TV-stationen garanterer, at reklamen bliver set af den købte andel af en målgruppe (antal TRP), som opgøres af de løbende målinger i TV-meter systemet. På internettet anvendes flere forskellige afregningssystemer. Det mest almindelige er, at prisen afhænger af, hvor mange gange en reklame er vist (besøg på web-sitet). Men der findes også web-sites, der knytter prisafregningen til antal brugere, der har klikket på reklamen (herunder brugere i bestemte målgrupper). Prisen på annoncer i printmedier har hidtil alene været fastsat på grundlag af annoncens størrelse, placering o.l. I modsætning til TV-reklame knyttes prisafregningen således ikke direkte til antal personer, der rent faktisk har set annoncen 12. Printmedier kan derfor ikke efter det almindelige prissystem sælge reklameplads, hvor der til en given afregningspris er knyttet en garanti for, at en bestemt andel af en given målgruppe har set reklamen. På baggrund af vigende annoncesalg og skærpede krav fra annoncører til dokumentation for penetration til bestemte målgrupper har 18 dagblade 13 i 2001 påbegyndt et samarbejde om udvikling og drift af et nyt annonceafregningssystem. 11 Enhedsprisen er større, jo mere snævert en målgruppe er afgrænset. Fx er er enhedsprisen for en TRP i målgruppen kvinder år større end for en TRP i målgruppen personer år. TV2-kanalen er den eneste danske kanal, som sælger reklametid til den brede målgruppe personer over 12 år. Enhedsprisen for denne målgruppe kaldes GRP (gross rating point), der er prisen for, at reklamespottet er set af 1 % af befolkningen over 12 år. 12 Index Danmark kan således i modsætning til TV-meter ikke fungere som et egentlig afregningssystem for reklamesalg. Via informationerne om de enkelte mediers læsertal i bestemte befolkningskategorier giver indekset alene et indirekte grundlag for dels annoncørers valg af medie (baseret på en vurdering af i hvilket omfang mediet når ud til annoncørens målgruppe) og dels mediets prissætning af reklameplads. 13 Samarbejdet omfatter både de største landsdækkende dagblade samt en række regionale og lokale dagblade svarende til i alt knap 90 % af det samlede dagbladsoplag.

13 13/52 Systemet er bygget op omkring en omfattende page traffic analyse, der har dannet grundlag for en database med informationer om læsertal inden for bestemte befolkningskategorier af forskellige typer annoncer på de enkelte sider og sektioner i dagbladene. Systemet sigter mod, at en annoncør i et dagblad lige som ved TV-reklamer kan afregnes i forhold til andelen af personer i en given målgruppe, der rent faktisk har set en bestemt annonce. Enhedsprisen kaldes QRP (quality rating point) og er prisen for, at 1 % af en given målgruppe har set annoncen. Enhedsprisen afhænger dels af en række kvalitetsparametre (annoncens format, farver og placering) og dels af målgruppe. Reklamekampagnen sælges med garanti for, at de købte annoncer bliver set af den købte andel af målgruppen (antal QRP) som opgjort af QRP-systemets database. QRP-systemet har hidtil været i en pilotfase, hvor enkelte store annoncører har afprøvet systemet. I foråret 2002 besluttede de involverede dagblade, at udvikling og drift af systemet indtil videre skulle ophøre. 3.4 Medier TV I øjeblikket er der ca. 30 reklamebærende TV-kanaler, der udsender specielt til danske seere. Heraf er 6 landsdækkende, mens resten er lokale TV-stationer. Den altovervejende del af TV-reklamer er placeret i de landsdækkende kanaler. TV2 er en delvis licensfinansieret public service station med dansk sendetilladelse. Stationen har to kanaler TV2 og TV2 Zulu. TV2 er den eneste reklamebærende TV-kanal, der når ud til alle husstande (100 % penetration) 14. TV2 Zulu udsendes via satellit og har en penetration på godt 60 %. TV3 har to kanaler TV3 (70 % penetration) og TV3+ (60 % penetration), der begge udsendes via satellit fra UK. TVdanmark har to kanaler: TVdanmark 1 (godt 50 % penetration), der udsendes via satellit fra UK, og TVdanmark 2 (75 % penetration), der udsendes fra Danmark Den eneste anden kanal med 100 % penetration er DR 1 fra TV-stationen Danmarks Radio, der er fuldt licensfinansieret og ikke udsender reklamer. 15 Public service stationer er underlagt forskellige krav om alsidighed mm. i sendefladen. Desuden har antenneforeninger og TV-kabelsystemer som udgangspunkt pligt til at udsende public service kanaler ( must carry princippet ). Udover TV2 er den licensfinansierede TV-station Danmarks Radio (DR) en public service station. TV-stationer med dansk sendetilladelse er omfattet af bestemmelser om reklame i den danske radio- og fjernsynslov. TV-kanalerne TV3, TV3+ og Tvdanmark 1 udsendes fra UK, der har mindre restriktive reklameregler. Disse kanaler kan således i modsætning til Tvkanalerne TV2, TV2 Zulu og Tvdanmark 2 sende reklamer for øl,vin, spiritus og ikke-receptpligtig medicin samt bringe reklameindslag, der er placeret inde i de ordinære udsendelser.

14 14/52 Tabel Kommercielle seerandele 2001 Station/ seersegment Andel af seere på 12 år og derover (%) Andel af seere, årige (%) TV TV TvDanmark Udenlandske TV-kanaler 2 3 Kilde: TV-meter (Gallup). TV2 er med en seerandel på 64 % af alle kommercielle (reklamebærende) TV-stationer 16 langt større end andre reklamebærende TV-stationer, jf. tabel Denne høje seerandel indebærer, at reklamer i TV2 har en seerandel på over 50 % af alle TV-reklamer i Danmark, hvorved TV2 har en dominerende stilling på TV-reklamemarkedet. Udenlandske reklamebærende TV-kanaler spiller en begrænset rolle. De to andre danske TV-stationer, TV3 og TVdanmark, har relativt større seerandele blandt unge end i den samlede voksne befolkning. Afregningssystemerne for TV-reklame er omtalt i forrige afsnit 3.3. Prisniveauer på reklame i medier udtrykkes normalt i kontaktpriser, hvorved forstås prisen (for en given annonce, TV-spot etc.) pr seere/læsere etc. I kapitel 4 sammenlignes kontaktpriser for TV-reklamer i de tre TV-stationer (og andre medier) på grundlag af listepriser og seertal. Salg af TV-reklame sker imidlertid ved omfattende rabat- og bonussystemer, hvorved en annoncørs reelle nettopris kan blive betydeligt lavere end listeprisen ( store annoncører kan opnå samlede rabatter, der overstiger 50 %). Det gennemsnitlige rabatniveau på TV-reklame ligger på % af reklameomsætningen beregnet på grundlag af listepriser 17. Hos alle tre TV-stationer er der mulighed for rabat, hvis annoncøren indgår årsaftaler om samlet reklameforbrug det følgende år. Rabatten gives i praksis på den måde, at annoncørerne får mere reklametid, end de har købt (kaldet volumenforstærkning) 18. Rabatten stiger progressivt med reklamebudgettet 19. Sådanne rabatsystemer bevirker dels, at annoncører tilskyndes til at samle reklamekøb hos en leverandør, og at store annoncører får lavere nettopriser end små annoncører. Af andre rabatter kan nævnes omsætningsrabatter, sæsonrabatter, ny kunde rabat, kombinationsrabatter og budgetandelsrabatter. Alle TV-stationers forretningsbetingelser indeholder et forbud mod videresalg af reklametid. Dette indebærer, at små annoncører ikke kan købe reklameplads i fællesskab og derved opnå større omsætningsbetinget rabat. Endvidere bevirker forbuddet, at der ikke kan indkøbes reklametid af mellem- 16 Den landsdækkende TV2-kanal har alene en seerandel på ca. 60 %. Resten dækkes af TV2 Zulu. 17 GallupAdfacts opgør reklameomsætningen til listepriser, jf. afsnit 3.3 og tabel Dansk Oplagskontrol opgør nettoomsætningen af TV-reklamer ud fra TV-stationernes indberetninger herom. jf. afsnit Annoncørerne kan derfor i praksis købe mindre reklametid for at opnå den ønskede reklametid. 19 Hos fx TV2-kanalen (2001) er mindste rabatsats 4,3 %. Herefter stiger rabatsatserne ved højere budgetstørrelser indtil højeste rabatsats på 19,3 %. Progressive rabatsystemer er karakteriseret ved rabatssatser, der stiger med omsætningen, og ved at rabatten beregnes ud fra den opnåede rabatsats på hele omsætningen.

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S

MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S Journal nr.3:1120-0100-404/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. MetroXpress Danmark A/S (herefter MetroXpress), der udgiver

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

TV2's priser og betingelser 2000

TV2's priser og betingelser 2000 1 af 20 21-06-2012 13:10 TV2's priser og betingelser 2000 Journal nr.2:801-488,cf / Fødevarer/fin Rådsmødet den 29. november 2000 Resumé 1. TvDanmark har klaget over TV2 s ændrede Priser og Betingelser

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

TV 2 NATIONALT NATIONALT

TV 2 NATIONALT NATIONALT NATIONALT PRODUKTER 9 PRISER 11 RABAT 13 GARANTI 19 GODTGØRELSE 19 BESTILLING AF REKLAMETID 20 BETALINGSBETINGELSER 23 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 8 1 PRODUKTER 1.1 NATIONAL REKLAMETID

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 2300 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 2004 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: Oktober 2004 Publicitetsrapporten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Priser og betingelser 2010

Priser og betingelser 2010 Priser og betingelser 2010 2 Kære medieindkøber Med priser og betingelser 2010, tager SBS Radio hul på et nyt spændende år, hvor det igen er vores klare målsætning at blive en stadig større og vigtigere

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

MEDIA KIT PUBLICATIONS

MEDIA KIT PUBLICATIONS MEDIA KIT 2012 PUBLICATIONS OM BIL EKSPRESSEN LÆSERPROFIL BIL EKSPRESSEN er Danmarks nye magasin om biler, men du kender os sikkert allerede. Holdet bag Bil Ekspressen består nemlig af ildsjæle med en

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

REGIONALE PRISER OG BETINGELSER 2015 FYN

REGIONALE PRISER OG BETINGELSER 2015 FYN REGIONALE FYN FYN REGIONALE HVORFOR ANNONCERE PÅ RADIO? Alle har en radio og bruger lang tid på at lytte til radio, hvilket betyder, at de kommercielle budskaber når bredt ud, høres flere gange og dermed

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2014. SBS Discovery Radio National

PRISER OG BETINGELSER 2014. SBS Discovery Radio National PRISER OG BETINGELSER 2014 SBS Discovery Radio National TRP-priser 2014 Målgruppe TRP-pris Personer 19-50 år Kr. 1.480 Personer 12-39 år Kr. 1.580 Mænd 19-50 år Kr. 1.430 Kvinder 19-50 år Kr. 1.480 Personer

Læs mere

Prisliste 2012. Herning Folkeblad Midtjyllands Avis. Horsens Folkeblad. Vejle Amts Folkeblad

Prisliste 2012. Herning Folkeblad Midtjyllands Avis. Horsens Folkeblad. Vejle Amts Folkeblad Prisliste 2012 w w w. p l u s g r u p p e n. d k Herning Folkeblad Midtjyllands Avis Horsens Folkeblad Vejle Amts Folkeblad 2012 Søndergade 47 8700 Horsens Rådhuspladsen 37, 2 1785 København V Navn Oplag

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

September 2002. Etableringen af FAS

September 2002. Etableringen af FAS September 2002 Etableringen af FAS 2/60 Etableringen af FAS Indholdsfortegnelse Sammenfatning og konklusion... 3 Konklusion... 3 Markedsbeskrivelse... 5 Virkningerne af fusionen... 6 Tilsagn... 11 Parternes

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S

Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S Journal nr. 3:1120-0401-17,/hbs/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. Ved anmeldelse af 1. juni 2001 har Metropol Online A/S

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere