Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger Statistisk afrapportering Indledning Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet Fraktioner Samlet opgørelse Erhvervsaffald Husholdningsaffald Genbrugsstationer Ordning Jord Bilag Tabel B: Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg Tabel C: Affald via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg Tabel D: Mængden af husholdningsaffald pr. husstand alle kommuner Tabel E: Mængden af husholdningsaffald pr. indbygger alle kommuner side 2

3 1. Forord Denne rapport rummer de kortlagte affaldsmængder i Gladsaxe Kommune i perioden , med særlig fokus på mængderne i Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra modtageanlæg og renseanlæg, oplysninger fra Gladsaxe Kommune og Vestforbrændings registrering af affaldsmængder fra kommunen. Ved manglende oplysninger fra modtageanlæg er i mindre omfang anvendt indberetninger fra transportører. Vestforbrændings registreringer er anvendt i forbindelse med affald afleveret til forbrænding hos Vestforbrænding, affald fra genbrugsstationer i fællesordningen samt husholdningsaffald afleveret til genanvendelse, i det omfang dette affald er afleveret til behandling via Vestforbrændings aftaler med modtageanlæg. Data er hentet fra Vestforbrændings VAKS-system. Indberetninger fra modtageanlæg udgør både registreringer af erhvervsaffald og husholdningsaffald. I forbindelse med databehandlingen af indberetningerne er modtageanlæggenes oplysninger blevet vægtet højt. Rettelser i indberetningerne er dog foretaget, hvis anlæggene har indberettet oplysninger, som ikke kan kombineres ifølge ISAG-terminologien. Kortlægningen opfylder affaldsbekendtgørelsens 6, stk. 1 pkt. 1 om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på fraktioner, behandlingsform, affaldstype, erhvervsmæssig kilde og art i det omfang EAK-koden er indberettet. Endelig omfatter rapporten også affaldets fordeling på modtageanlæg, herunder hvilke modtageanlæg der har modtaget hvilke fraktioner. Veksebo Miljørådgivning har som konsulent udført kortlægningen for Vestforbrænding. God læselyst! Vestforbrænding September 2010 side 3

4 2. Opsummering på årets kortlægning I 2009 blev der ifølge indberetningerne produceret ton affald i Gladsaxe Kommune. I figur 1 er vist hvordan affaldet er fordelt på behandlingsformer. Udviklingen i den samlede affaldsmængde i kommunen i perioden er vist i figur % Husholdninger 0% 6% Erhverv 5% 6% Total 3% Genanvendelse 43% 26% 63% 36% 55% Forbrænding Deponering 53% Særlig behandling Figur 1: Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsform Det producerede affald i 2009 var fordelt på ton erhvervsaffald og ton husholdningsaffald. Dermed udgjorde erhvervsaffaldet 62% af de samlede mængder. Af det producerede affald blev 55% genanvendt, 36% blev afleveret til forbrænding, 6% blev deponeret og 3% blev specialbehandlet. Fordelingen på behandlingsformer er illustreret i figur 2. Nogle transportører og modtageanlæg har desværre indberettet oplysninger med betydelige fejl og mangler og på nogle data er der foretaget et skøn over fordelinger mellem anlæg eller erhvervskilde. I afsnit 2 er der vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af disse fejlkilder. 1 Affaldsmængderne i afsnit 3 og 4, indeholder ikke indsamlet jord, på nær det der indsamles på genbrugsstationerne. Jorden er opgjort særskilt i afsnit 5. side 4

5 3. Usikkerheder og fejlkilder 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger I kortlægningen er der brugt samme metode som i de tidligere kortlægninger for Vestforbrændings kommuner. Rapporten er igen i år blevet tilrettet efter arbejdsgruppens ønsker, hvilket indebærer at der er tilføjet yderligere noter, samt nogle få ekstra beregninger i tabeller og figurer. Når rapporten gennemlæses skal der tages højde for en nogle usikkerheder i forbindelse med affaldskortlægninger. Sammenligninger fra år til år kan være problematiske, da data er baseret på indberetninger fra flere hundrede aktører, der fortolker affaldsbekendtgørelsen på hver sin måde. Desuden vil opkøb og salg af anlæg betyde, at samme anlæg kan skifte metode i opgørelsen af affaldsmængderne fra år til år. Som eksempel så har Ågesholm genbrug og sortering ændret drastisk i måden, de indberetter affald på efter at RGS 90 A/S har overtaget anlægget. Tidligere har Ågesholm indberettet blandet bygningsaffald som fraktionen 64.00, andet genanvendeligt, men i 2009, har de opdelt det i enkeltfraktioner, der er stort set ikke indberettet noget I stedet er affaldet indberettet som brændbart affald, fraktion 19.00, samt træ, 62.00, beton, mm. Dette gør det svært at sammenligne opgørelser for 2009 med tidligere år. Kortlægningen hviler grundlæggende på, at affaldet registreres korrekt og detaljeret i forhold til erhvervskilder og de såkaldte ISAG-koder hos transportører og modtageanlæg. Jord: En vigtig ændring når man sammenligner perioden i forhold til er, at jord er taget ud af affaldsmængderne, da der er større usikkerhed omkring disse mængder og fordi de påvirker genanvendelse og deponeringsprocenter meget. For 2008 er jordmængderne større end tidligere, hvilket dels skyldes bedre indberetninger, men også at der muligvis er transporter mellem anlæg med i mængderne, dvs. dobbeltregistreringer. RGS 90 ændrede i 2008 deres indberetningspraksis, hvilket vanskeliggjorde identifikationen af mellemtransporterede mængder. For 2009 er jordmængderne i hele Vestforbrændings opland faldet betydeligt i forhold til fra ton til ton. Dette skyldes bl.a. at RGS 90, side 5

6 i forbindelse med dette års kortlægning, har indberettet mellemtransporter bedre, samt at KARA/NOVEREN I/S har givet oplysninger, der kan identificere nogle af mellemtransporterne fra Hedeland Deponi. Nogle kommuner vil dog opleve at jordmængderne for deres kommune er steget markant, mens andre falder voldsomt. Øvrigt: Ved gennemlæsningen af rapporten skal der tages højde for følgende forhold: Der er generelt et drastisk fald i mængden af bygge- og anlægsaffald, hvilket påvirker affaldsmængderne for samtlige kommuner i oplandet. De samlede affaldsmængder indenfor bygge og anlægs-sektoren er faldet meget, ca. 20% for hele Vestforbrændings området. Faldet ses tydeligst på fraktion, blandet bygningsaffald, beton, 58.00, asfalt og deponeringsaffald Pap og papirmængderne kan svinge voldsomt, da nogle af trykkerierne har nedlagt eller flyttet produktion. Ruteindsamling af papir gør, at geokilden for affaldet ikke altid registreres korrekt indberetninger: I 2008 indberetningerne var der nogle store aktører, der indberettede mangelfuldt. I 2009 har vi fået langt bedre indberetninger fra samtlige aktører. Nedenfor er listet hvilke fejl der var i 2008, samt ændringer i forhold til 2009: Ragn-Sells: I 2008 havde Ragn-Sells ikke indberettet for deres modtageanlæg, men kun transporterede mængder. Derfor blev alle mængder, som transportører havde indberettet at gå til Ragn-Sells anlægget på Prøvestenen, overført til modtagedata. Der er ikke data fra Ragn-Sells andre anlæg. I 2009 er det lige omvendt. Der har vi fået indberetning fra modtageanlæg, men ikke de transporterede mængder. Erfaringsmæssigt kan dette få indflydelse på fordelinger mellem kommuner, da transportøroplysninger angående geokilde oftest er mere korrekte. Stena Averhoff og Stena Jern og Metal: I 2008 blev modtagedata fra Stena Averhoff og Stena Jern og Metal overført fra transportørdatabasen, da deres modtageindberetning ikke indeholdt de rigtige side 6

7 geokilder, hvilket umuliggjorde arbejdet med at henføre affaldet til den kommune, hvor affaldet oprindeligt stammer fra. I 2009 har vi modtaget en fuld indberetning af alt modtaget affald fordelt på de korrekte geokilder. Der er derfor store mængder papir fra trykkerier, der skifter geokilde, da geokilden ikke har været korrekt registreret i Dette gør det svært at sammenligne opgørelser for 2009 med tidligere år. H. C. Container: H.C. Container indberettede i 2008 transporterede mængder, der lå langt over det, de normalt transporterer og med flere dubletposter. Der blev derfor set bort fra deres transportørindberetning og i stedet blev de oplysninger modtageanlæggene havde givet, overført til transportørdata. I 2009 er fejlen rettet og transportørdata skulle være korrekt. H. C. Container indberetter ikke de mængder de selv sorterer på deres anlæg, så her er data overført fra transportøroplysningerne til modtageoplysningerne. Der er dog erfaring for at nogle transportører overvurderer affaldsmængderne hentet fra den enkelte producent. Dette ses i forhold til, at modtageanlæggenes oplysninger om de samlede affaldsmængder fra en kommune ofte er lavere end det transportørerne siger, de henter i kommunen. Dette kan hænge sammen med, at nogle transportører opgør vægten af affaldet ud fra beholdervolumen eller på anden vis skønner vægten. På modtageanlægget vejes derimod hele lastbilen og her registreres den korrekte vægt for samtlige beholdere lastbilen har tømt på ruten. I 2008 blev transportørdata af papirmængderne kørt af HCS nedskrevet betydeligt, da deres storkunder var forkert registreret. I 2009 indeholder transportørindberetningen betydeligt mindre mængder end i 2008, mens modtageindberetningen er stort set uændret årene imellem. Ændringer i mængden af husholdningsaffald: Mængden af dagrenovation i de 18 kommuner er stort set uændret fra 2008 til Mængden af flasker og glas er faldet. Det samme gælder for pap og papirmængderne. I nogle kommuner er mængden af papir fra husholdninger steget meget, da vi i år har flere oplysninger fra kommunerne om de mængder der køres i de kommunale ordninger. side 7

8 4. Statistisk afrapportering 4.1. Indledning Den statistiske afrapportering er struktureret i følgende underkapitler: Erhvervsmæssig kilde Behandlingsform Affaldstype Fraktioner Ordning Den erhvervsmæssige kilde beskriver affaldsproducenten, og dermed hvilken branche affaldet produceres i. Husholdninger er også en erhvervsmæssig kilde. Behandlingsform fortæller hvilken behandling det pågældende affald har været igennem på modtageanlægget. Affaldstype er en gruppering af affald, der har visse fælles træk. Affaldstyper er jf. bilag 8, pkt. 11 i bekendtgørelse om affald; dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest. Affaldstypen storskrald bruges kun når erhvervskilden er husholdninger og kan indbefatte mange forskellige fraktioner, f.eks, jern og metal, brændbart affald og WEEE-affald En fraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Eksempler på fraktioner er papir og pap, glas, plast, jern og metal. Fraktioner er delt i et niveau 1 og 2. Fraktionen papir og pap er efter ISAGterminologien 50.00, som niveau 1. Niveau 2 inddeler fraktionen i Aviser og ugeblade, bølgepap, bedre papirkvaliteter, andet papir og pap og så har vi fra Veksebos side yderligere inddelt i en fraktionskode kontorpapir, hvilket er samme angivelse der bruges i Vestforbrændings datasystem, VAKS. Ordning angiver i hvilket regi affaldet er indsamlet, f. eks. er papir fra husholdninger oftest indsamlet i Vestforbrændings fællesordning med kuber, men nogle kommuner har også egne indsamlingsordninger til papir. Størstedelen af erhvervsaffaldet i oplandet indsamles i en anvisningsordning. Nogle få af affaldstyperne/fraktionerne er udspecificeret i deres egen ordning, f.eks. farligt affald og klinisk risiko affald. side 8

9 4.2. Erhvervsmæssig kilde I rapporten benyttes følgende erhvervsmæssige kilder: 'Husholdninger', 'Diverse erhverv', 'Institutioner/handel og kontor', 'Industri', 'Byggeri- og anlægsvirksomhed', 'Renseanlæg'. Betegnelsen 'Ikke oplyst' er for 2005 anvendt, hvis modtageanlægget ingen kilde har angivet ved indberetningen, mens der for 2006 og frem er påført kilde. Den erhvervsmæssige kilde 'Industri' er summen af registreringer fra forskellige erhvervsmæssige kilder (kilderne i ISAG-terminologien). Det kan for eksempel være 'Kemisk industri', 'Anden fremstillingsvirksomhed' og 'Forsyningsvirksomhed'. 'Diverse erhverv' er i 2008 og 2009 blevet brugt som samlegruppe for erhvervskilderne 20-30, samt erhvervskilde 2 'Institutioner/handel og kontor'. Denne sammenlægning skyldes, at der er så store udsving i hvordan aktører bruger erhvervskildekoder at sammenligninger fra år til år på enkelte koder er umulig. Hvis anlæggene har indberettet erhvervsmæssig kilde i ISAG-terminologien, er mængderne ikke talt med, da de angivne kilder betyder, at affaldet er sekundært affald, som kommer fra andre anlæg og således allerede er registreret. For 2009 er indhentet oplysninger om slam mm. fra renseanlæg. Mængderne er fordelt på kommunerne efter renseanlæggets fordelingsnøgle med henblik på, at opgørelsen af slam mm. fra kommunen så vidt muligt er sammenlignelig med andre kommuner i Vestforbrændings opland og hele landet. I tabel 1 og figur 2 herunder ses det, hvordan affaldet var fordelt på erhvervsmæssig kilde i perioden Bemærk, at affald registreret under den erhvervsmæssige kilde 'Husholdninger' er underopdelt på affaldstyper i tabel 1. side 9

10 Erhvervsmæssig kilde Affaldstype Husholdninger Dagrenovation Heraf Papir Storskrald Haveaffald Emballageaffald Heraf Pap Heraf Glas Farligt affald Husholdninger i alt Diverse erhverv Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Renseanlæg Container/omlastestation Ikke oplyst Total Tabel 1: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) 2, 3, 4. Totale affaldsmængder - fordelt på erhvervsmæssig kilde Husholdninger Diverse erhverv Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Renseanlæg Container/omlastestation Ikke oplyst Ton Figur 2: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) 3. 2 Bemærk at husholdningsindsamlet papir indgår som dagrenovation. 3 Bemærk at erhvervskilden inst., handel og kontor i 2008 og 2009 er kaldt diverse erhverv og at denne gruppe også indbefatter erhvervskilden industri. 4 Mængden af dagrenovation fra husholdninger kan også indeholde dagrenovationslignende affald fra erhverv, hvis affaldet opsamles i rute. side 10

11 Nøgletal for husholdninger Gladsaxe Kommune havde indbyggere pr , fordelt på husstande. Tabel 2 giver en oversigt over gennemsnitlig affaldsmængde pr. husstand, og pr. indbygger. Tallene for Vestforbrændings opland er eksklusiv Københavns Kommune 5. Affaldsfraktion og typer Pr. husstand (kg) Pr. indbygger (kg) I alt i kommunen Kommunen VF-opland Kommunen VF-opland (ton) Dagrenovation, restaffald Papir Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Husholdningsaffald i alt Tabel 2: Husholdningsaffald pr. husstand og pr. indbygger 2009 (kg/år) 6. I bilaget tabel D og E er vist en sammenligning af de 18 Vestforbrændings kommuner, fordelt på de samme affaldsfraktioner og typer, der er vist i tabel 2. 5 Affaldet fra den del af Københavns kommune, der ligger under Vestforbrændings opland medregnes i affaldskortlægningen for Amagerforbrænding. 6 Bemærk at den samlede mængde af husholdningsaffald ikke fremgår af tabel 2, da den kun indbefatter udvalgte fraktioner og affaldstyper. Affaldstypen farligt affald indgår f.eks. ikke. Affaldstypen storskrald indbefatter gadeindsamling af stort brændbart, WEEE-affald, madrasser, samt en række fraktioner, der afleveres på genbrugsstationen. side 11

12 4.3. Behandlingsform I rapporten benyttes følgende behandlingsformer: 'Genanvendelse', 'Forbrænding', 'Deponering', 'Midlertidig oplagring' og 'Særlig behandling 7. Betegnelsen 'Ikke oplyst' er benyttet i 2005, hvis modtageanlægget ikke har angivet nogen behandlingsform ved indberetning. Behandlingsformen 'Særlig behandling' benyttes kun i forbindelse med farligt affald. For 2006 er anlæggenes oplysninger om 'Midlertidig oplagring' bortset fra figur 2 medregnet under affald til 'Forbrænding', da der er tale om forbrændingsegnet affald der oplagres på AV-miljø eller andre store anlæg og senere køres til forbrænding på VF eller AF. I 2008 og 2009 i figur 2 er midlertidig oplagring medregnet under forbrænding. Affald med behandlingsformen 'Ikke oplyst' i hvert enkelt tilfælde er fordelt efter bedste skøn på behandlingsform. Denne fremgangsmåde er ikke anvendt i 2005, hvorfor udviklingen i fordelingen på behandlingsformer ikke er direkte sammenlignelig. Hvis anlæggene har indberettet behandlingsformerne 'Fraført' eller 'Eksporteret' i ISAG-terminologien er mængderne ikke talt med i den samlede opgørelse, idet disse mængder opfattes som sekundære. Tabel 3 viser, hvordan affaldet var fordelt på behandlingsform i perioden Tabel 4 giver en oversigt over affaldets behandling i 2009 fordelt på erhvervsmæssig kilde Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Total Tabel 3: Affaldets fordeling på behandlingsform (ton) 8. 7 Særlig behandling indbefatter f.eks. forbrænding på Kommunekemi eller til demontering af WEEE-affald, behandlingsformen bruges næsten udelukkende til farligt affald. 8 Midlertidig oplagring som behandlingsform er ikke anvendt i 2008 og 2009, da det i alle tilfælde drejer sig om oplagring af brændbart affald og derfor er behandlingsformen ændret til forbrænding. side 12

13 Kilde Genanvendelse Behandlingsform Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Renseanlæg Total Tabel 4: Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde 2009 (ton). Ifølge tabel 4 er der kun en forholdsvis lille mængde affald til forbrænding fra 'Byggeri- og anlægsvirksomhed'. Det skyldes bl.a., at en stor del af byggeaffaldet indvejes på et sorteringsanlæg. Når blandet byggeaffald indvejes, indberettes det, som om alt går til oparbejdning eller sortering, hvilket regnes som genanvendelse. Efter sortering videresendes noget til forbrænding. Denne mængde registreres på forbrændingsanlægget som kommende fra en anlægskilde, hvilket betyder, at det er sekundært affald, som ikke indgår i opgørelsen. Opdelingen på erhvervsmæssige kilder er ikke altid retvisende, bl.a. fordi modtageanlæggene har vanskeligt ved at skelne mellem kilderne 'Institutioner, handel og kontor', 'Industri' og 'Byggeri og anlæg'. Derfor er der i 2009 brugt en samlegruppe på erhvervskilder, kaldet Diverse erhverv, kilden industri der tidligere er brugt indgår nu i samlegruppen Diverse erhverv. side 13

14 I tabel 5 og figur 3 er de fire erhvervsmæssige kilder trukket ud, hvor kommunen i sin affaldsplan har fastsat mål for behandlingsform. For disse kilder vises affaldets procentvise fordeling på behandlingsform. Videre vises målene for 2008 fra kommunens affaldsplan, og regeringens mål/sigtelinier i affaldsstrategi Affaldsmængderne for diverse erhverv er sammenlignet med målene for erhvervskilderne inst., handel og kontor. Farligt affald, som går til særlig behandling, er ikke med i beregningen, og heller ikke affald fra renseanlæg eller affald, hvor der ikke er oplyst kilde. Husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering I alt Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Diverse erhverv Inst., handel og kontor Kommunen Affaldsplan Affaldsstrategi Industri Kommunen 2009 Affaldsplan Affaldsstrategi Kommunen Byggeri og anlæg Affaldsplan Affaldsstrategi Tabel 5: Affaldets fordeling på behandlingsform 2009, sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%). side 14

15 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2009 Affaldsplan 2008 Affaldsstrategi 2008 Fordeling på behandlingsformer Genanvendelse Forbrænding Deponering Husholdninger Diverse erhverv Inst., handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Figur 3: Affaldets fordeling på behandlingsform 2009, sammenholdt med målene fra kommunens affaldsplan og regeringens affaldsstrategi 2008 (%). side 15

16 Erhverv Husholdninger 4.4. Affaldstype I tabel 6 og figur 4 herunder ses, hvordan det modtagne affald var fordelt på affaldstype og behandlingsform i Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Dagrenovation Emballageaffald Haveaffald Storskrald Farligt affald Total husholdninger Erhvervsaffald Emballageaffald Haveaffald Behandlingsrest Farligt affald Bygge og anlæg Total erhverv I alt i kommunen Tabel 6: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2009 (ton). Relativ fordeling på behandlingsform Genanvendelse Deponering Forbrænding Særlig behandling Dagrenovation Emballageaffald Haveaffald Storskrald Farligt affald Total husholdninger Erhvervsaffald Emballageaffald Haveaffald Behandlingsrest Farligt affald Bygge og anlæg Total erhverv 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 4: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2009 (%). side 16

17 Emballageaffald indberettet Da der er et særligt fokus på øget genanvendelse for emballageaffald, er der lavet en særskilt oversigt over denne affaldstype. Tabel 7 viser mængden af emballageaffald fra Gladsaxe Kommune i 2009 fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion. Det skal bemærkes, at der er en stor usikkerhed knyttet til disse tal. Generelt er flasker og glas indsamlet i kommunale ordninger kortlagt som emballage, det samme gælder pap. For de andre fraktioner gælder det at affaldet kun er kortlagt som emballageaffald, hvis modtageanlægget har brugt affaldstypen emballageaffald. Der er vurderet at der ikke er indsamlet emballageaffald i de andre fraktioner end dem der er vist i tabel 7. Fraktion Husholdninger Inst., handel og kontor Erhv.mæssig kilde Industri Byggeri og anlæg Ikke oplyst Plast Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Jern & metal Træ I alt Tabel 7: Mængden af emballageaffald fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion 2009 (ton). I alt side 17

18 4.5. Fraktioner Samlet opgørelse I tabellen herunder ses affaldets fordeling på fraktioner. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særlig beh. I alt 2008 I alt Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % Tabel 8: Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) 9, ,1% 36,0% 5,6% 3,3% 100% Der er en markant stigning fra 2008 til 2009 i mængden af farligt affald, specielt de uorganiske forbindelser. Den høje mængde i 2009 skyldes at Novo Nor- 9 For 2008 og 2009 er der udspecificeret hvor stor en del af det forbrændingsegnede affald der er indsamlet fra husstande som dagrenovation, så mængden er ikke direkte sammenlignelig med tidligere år. 10 For fraktionen papir og pap, bortset fra bølgepap, 50.02, fordeles mængderne på følgende måde: Aviser og ugeblade 39%, Kontorpapir 33%, bedre papirkvaliteter 9%, andet papir og pap 19%. side 18

19 disk har produceret meget affald. I 2009 ses der for papir og pap en stor stigning i mængderne. Udover at British Tobacco Company har produceret store mængder i 2009, skyldes denne stigning især at der i 2008 var op til ton, som skulle have været registreret på Gladsaxe kommune, men som var fejlregistreret på Glostrup og Herlev kommuner. For 2009 er disse mængder registreret korrekt. Havde de også været det i 2008, ville der ses et fald i mængderne for 2009, hvilket formentlig skyldes at Søndagsavisen har ændret produktion. Derudover er der fra udkastet til den endelige rapport fjernet ca ton fra de indberettede mængder, der er registreret som kørt fra Danfiber til Dalum papir. Der er en vis usikkerhed i datagrundlaget når det gælder farligt affald, der har tidligere år været problemer med at få data fra alle anlæg. Ser man på udviklingen i mængderne af farligt affald skal det derfor gøres med det forbehold, at der muligvis er for små mængder i 2007 og bagud. side 19

20 Erhvervsaffald I tabel 9 ses erhvervsaffaldets fordeling på fraktioner. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % 62,4% 26,2% 6,3% 5,2% 100% Tabel 9: Mængder af erhvervsaffald fordelt på fraktioner 2009 (ton). side 20

21 Husholdningsaffald I tabel 10 ses husholdningsaffaldets fordeling på fraktioner. Fraktion Beskrivelse Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % Tabel 10: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner 2009 (ton). 43,5% 51,7% 4,4% 0,4% 100% side 21

22 Genbrugsstationer I tabel 11 ses affald modtaget på kommunens genbrugsstationer fordelt på erhvervskilde og fraktioner. Fraktion Beskrivelse Hushold. Div erhv. Byg./anl. I alt Animalske og veg. fedtstoffer Organiske halogenholdige forb Organiske, halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske produkter CFC-holdige køleskabe og frysere Slam Mængder i alt (ton) Fordeling i % 37% 32% 31% 100% Tabel 11: Mængder af affald til genbrugsstationer fordelt på erhvervskilder og fraktioner 2009 (ton) Fordelingen af affaldsmængden mellem erhvervskilder er foretaget ud fra kommunens fordelingsnøgler genbrugsstationerne, se bilag tabel A. side 22

23 4.6. Ordning I tabel 12 ses affaldet i kommunen fordelt på indsamlingsordning og behandlingsform. Ordning Genanv. Forbr. Dep. Særl. beh. I alt 2009 Husholdninger Dagrenovationsordning Madaffaldsordning Haveaffaldsordning Aviser og ugeblade - kuber Papir - boligselsskaber mv Papir Pap Flasker og glas - Kuber Flasker og glas Storskraldsordning Diverse storskrald m.v Diverse fra boligselskaber m.v Genbrugsstation Elektronikaffaldsordning Farligt affald - komm. indsamlet Miljøskabe I alt husholdninger Erhverv Anvisningsordning Genbrugsstation Farligt affald Batterier Fotokemikalier Olie og Benzinudskillere Have/park-affald Klinisk risikoaffald Slam fra renseanlæg Slamsugerordning I alt erhverv I alt kommunen Tabel 12: Affaldsmængder 2009 (ton) i kommunen for husstande og erhverv fordelt på indsamlingsordning og behandlingsform. side 23

24 Mængde i ton 5 Jord Jord er i følgende tabel kortlagt særskilt. De nedenstående mængder indgår ikke i de ovenstående figurer. Grunden til at jorden er trukket ud separat er at jordmængderne kun delvist indgår i 2005 og 2006 kortlægningerne og at de derfor ikke kan sammenlignes. Jordmængder Genanvendelse Deponering Behandlingsform Særlig behandling Afgiftsfritaget deponering Kommunen i alt Kommunen i alt Tabel 13: Jordmængder i kommunen i ton for erhverv og bygge og anlægsarbejde fordelt på behandlingsform. I alt Jordmængder i kommunen Afgiftsfritaget deponering Særlig behandling Deponering Genanvendelse Kommunen i alt 2008 Kommunen i alt 2009 Figur 5: Jordmængder i kommunen for erhverv og bygge og anlægsarbejde fordelt på behandlingsform. Opgørelsen af jordmængden er primært baseret på modtageanlæggenes oplysninger. Fordelingen på behandlingsformer er således opgjort efter anlæggenes oplysninger, eneste undtagelse er mængderne der går til særlig behandling. Disse mængder er udelukkende jord der er gået til RGS jordrens i Kalundborg, samt det der i RGS 90 s indberetning er angivet som forurenet jord. Afgiftsfritaget deponering betegner forurenet jord der er gået til specialdepot. side 24

25 Bilag. Indlæsning af data til Geoenviron: I Transportør og modtagedata er brugt fraktionskoder der ligger ud over dem der er defineret i ISAG. Dette gælder for eksempel kabler (benævnt 56.21), der normalt ville hedde (Jern og metal). For Gips er brugt koden De manglende koder skal oprettes i Geoenvirons stamdata bibliotek for at Standat-filen kan indlæses. Kommunen kan kontakte Veksebo Miljørådgivning ApS for nærmere oplysninger. Derudover er brugt en affaldstypekode 50 (bygge og anlægsaffald), der ikke er en standard ISAG-kode, samt erhvervskilde 80 (diverse erhverv) der er en samlekode. Begge koder skal oprettes i Geoenvirons stamdata bibliotek for at Standat-filen kan indlæses. I Excelarket for modtagedata er ordningen hvori affaldet er indsamlet angivet som en talkode. Nedenfor er en beskrivelse af de brugte koder. Beskrivelse Husholdninger Kode Dagrenovationsordning 1 Madaffaldsordning 2 Haveaffaldsordning 3 Aviser og ugeblade - kuber 5 Papir - boligselsskaber mv. 306 Papir 311 Pap 312 Flasker og glas - Kuber 7 Flasker og glas 313 Storskraldsordning 9 Diverse storskrald m.v. 310 Diverse fra boligselskaber m.v. 309 Genbrugsstation 10 Elektronikaffaldsordning 18 Farligt affald - komm. indsamlet 302 Miljøskabe 335 Erhverv Anvisningsordning 301 Genbrugsstation 10 Farligt affald 45 Farligt affald - komm. indsamlet 303 Batterier 304 Fotokemikalier 334 Olie og Benzinudskillere 336 Have/park-affald 26 Klinisk risikoaffald 55 Slam fra renseanlæg 100 Slamsugerordning 337 side 25

26 Tabel A: Fordeling af affald modtaget på genbrugsstationen 2009 I dette bilag ses det, hvordan det affald, der er modtaget på genbrugsstationerne, er fordelt på erhvervsmæssig kilde, affaldstype og behandlingsform. Den procentvise fordeling, som angives i dette bilag, er den samme som blev anvendt ved kortlægningen for 2006 og For 2009 er der rettet i nogle fordelinger der var tastet forkert, så der kan forekomme ændringer i nogle kommuner. Gladsaxe genbrugsstation Fraktion ISAG fraktion Andel Hushold ninger Andel Erhverv Andel Byggeanlæg Affaldstype Husholdnin ger Affaldstype Erhverv Behandlingsf orm Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindels Uorg. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Småt brændbart Stort brændbart Springmadrasser og fjedermøbler H2O maling Deponi Fyldplads Papir Pap Kontorpapir Flasker og emballageglas Planglas PE folie/dunke Pe-folie Plasthavemøbler Plastkofangere PVC genanvendeligt Stød og rødder Haveaffald Kabler Jern og metal Dæk Beton Mursten, tegl, gasbeton Gips Asfalt Jord Andet genanvendeligt Eternit Akkumulatorer Batterier El-skrot Kølemøbler Note: 1. Fordelingen er baseret på det princip, at affald, der afleveres af en erhvervsvirksomhed på genbrugsstationen, er erhvervsaffald, selvom det hidrører fra f.eks. en helårsbolig. Der er taget udgangspunkt i data fra evaluering af fordelingsmodellen, dvs. erhvervsandel af de besøgende. Erhverv medbringer 2½ gang så meget forbrændingsegnet pr. læs, erhverv medbringer 2 gange så meget tungt affald, og 61 % af erhvervsaffaldet hidrører fra husholdninger. For genanvendelige fraktioner (bortset fra jern og metal inkl. kabler samt haveaffald inkl. stød og rødder) er anvendt samme fordeling mellem erhvervsmæssige kilder som for forbrændingsegnet affald. Affaldstype 1 = Dagrenovation, 21 = Storskrald, 22 = Haveaffald, 23 = Erhvervsaffald, 24 = Farligt affald Behandlingsform 1 = genanvendelse, 2 = forbrænding, 3 = deponi, 4 = special behandling side 26

27 Tabel B: Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg Modtageanlæg Tabel B - Husholdningsaffald fordelt på modtageanlæg og fraktion Fraktion Mængde - ton A/S BØRGE KRISTIANSEN & SØN Kabler - (Veksebo) 9 AVERHOFF & CO A/S Aviser og blade 365 Plastflasker og -dunke (Veksebo) 1 Kontorpapir (Veksebo-VF) Bølgepap 161 DCR-Miljø Elektriske og elektroniske produkter 82 H C CONTAINER SERVICE A/S Planglas, herunder autoruder 64 H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Andet farligt affald 3 I/S Av Miljø Ikke - støvende asbest 59 Andet ikke-forbrændingsegnet 300 I/S SMOKA - Prøvestenen Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler 92 Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre 6 Andet farligt affald 11 Kemikalier fra laboratorie mv. 1 Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl 5 Affald fra prod. og forhand. af kemiske bekæmpmidler 1 Andre batterier 4 Olie- og benzinudskillere 1 Vaske- og rengøringsmiddelaffald (H) 0 Motorolie 1 Org. opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl 0 Kviksølvaffald 0 Blyakkumulatorer - (Veksebo) 3 Brandfarlige org. opløsningsmidler med organisk bundet 0 Basiske vandige opløsninger uden cyanid 0 Andre olieholdige produkter 2 Affald af lægemidler 2 I/S VESTFORBRÆNDING Forbrændingsegnet Andet forbrændingsegnet 809 Dagrenovation - (Veksebo) I/S Vestforbrænding Anlæg Nord Gips 175 Andet forbrændingsegnet 796 Aviser og blade 513 IMDEX A/S Autogummi 14 JERNPLADSEN A/S Jern og metal 331 KALLERUP GRUSGRAV A/S Ikke - støvende asbest 48 Andet ikke-forbrændingsegnet 698 KOMMUNEKEMI A/S Kviksølvaffald 0 KROGHS FLASKEGENBRUG A/S Flasker og emballageglas 984 MARIUS PEDERSEN A/S PVC 6 Elektriske og elektroniske produkter 155 HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 57 MARIUS PEDERSEN A/S - Ganløse Stød og rødder - (Veksebo) 21 Modtagestation Høje-Taastrup Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) 83 NORRECCO A/S Jord og sten Rent, uglaseret tegl 695 NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Asfalt 90 Renoflex-Gruppen A/S Baltikavej Andet ikke-forbrændingsegnet 775 RGS 90 - Grøften Træ 3 Andet forbrændingsegnet 605 Ikke forbrændingsegnet 10 PVC 1 Rent beton Andet bygge-/anlægsaffald 111 Springmadrasser - (Veksebo) 43 SPECIAL WASTE SYSTEM A/S Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl 1 Kemikalier fra laboratorie mv. 0 Affald fra prod. og forhand. af kemiske bekæmpmidler 1 STENA JERN & METAL A/S Jern og metal 509 STENA MILJØ A/S Andre batterier 14 Kviksølvaffald 6 Kemikalier fra laboratorie mv. 1 STORE HEDE KOMPOSTCENTER A/S Grene, blade, græs mv TRASBORG V/FRANK TRASBORG Tøj og Sko - (Veksebo) 27 Ukendt Flasker og emballageglas (18) Aviser og blade 127 Ågesholm Genbrugs og Fyldplads Andet forbrændingsegnet 7 Total side 27

28 Tabel C: Affald via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg Tabel C - Affald indsamlet via genbrugsstation fordelt på modtageanlæg og fraktion Mængde - Modtageanlæg Fraktion ton A/S BØRGE KRISTIANSEN & SØN Kabler - (Veksebo) 26 AVERHOFF & CO A/S Bølgepap 494 Aviser og blade 713 DCR-Miljø Elektriske og elektroniske produkter 389 H C CONTAINER SERVICE A/S Planglas, herunder autoruder 303 H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Andet farligt affald 3 I/S Av Miljø Andet ikke-forbrændingsegnet 811 Ikke - støvende asbest 158 I/S SMOKA - Prøvestenen Org. opløsningsmidler med forbindelse af halogen/svovl 0 Andre olieholdige produkter 2 Basiske vandige opløsninger uden cyanid 0 Brandfarlige org. opløsningsmidler med organisk bundet 0 Andet farligt affald 11 Sure vandige opløsninger med salt-/svovl-/fosforsyre 6 Farve/lak/maling med org. opløsningsmidler 60 Andre batterier 4 Affald fra prod. og forhand. af kemiske bekæmpmidler 1 Org. aromatiske opløsningsmidler uden halogen/svovl 5 Blyakkumulatorer - (Veksebo) 3 Kviksølvaffald 0 I/S VESTFORBRÆNDING Andet forbrændingsegnet I/S Vestforbrænding Anlæg Nord Andet forbrændingsegnet Gips 472 IMDEX A/S Autogummi 65 KALLERUP GRUSGRAV A/S Ikke - støvende asbest 131 Andet ikke-forbrændingsegnet KROGHS FLASKEGENBRUG A/S Flasker og emballageglas 271 MARIUS PEDERSEN A/S HHV - Hårde hvidevarer (Veksebo) 270 PVC 30 MARIUS PEDERSEN A/S - Ganløse Stød og rødder - (Veksebo) 30 Modtagestation Høje-Taastrup Malingsaffald (Gråzone) - (Veksebo) 83 NORRECCO A/S Rent, uglaseret tegl Jord og sten NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Asfalt 244 Renoflex-Gruppen A/S Baltikavej Andet ikke-forbrændingsegnet RGS 90 - Grøften Rent beton Springmadrasser - (Veksebo) 203 STENA JERN & METAL A/S Jern og metal STENA MILJØ A/S Andre batterier 14 Kviksølvaffald 6 STORE HEDE KOMPOSTCENTER A/S Grene, blade, græs mv Total side 28

29 Tabel D: Mængden af husholdningsaffald pr. husstand alle kommuner Mængde i kg pr. husstand Kommune Dagrenovation, restaffald Dagrenovation, bioaffald Papir Glas Pap Storskrald Haveaffald Husholdningsa ffald i alt Albertslund 691 0, Ballerup , Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød , Høje-Taastrup 593 0, Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk Hele VF Der er markeret i tabellen med rød og grøn farve hvilken kommune der er bedst. For de genanvendelige fraktioner er den højeste mængde markeret grøn og den laveste rød. For restfraktioner og storskrald er den højeste markeret rød. Den store mængde bioaffald i Gribskov kommune skyldes, at der kun ses på mængden pr. husstand, for de husstande, der har en bioaffaldsordning. For de resterende kommuner er det mængden pr. husstand fordelt over samtlige husstande i kommunen. Tabel E: Mængden af husholdningsaffald pr. indbygger alle kommuner Mængde i kg pr. indbygger Dagrenovation, Dagrenovation, Husholdnings Kommune restaffald bioaffald Papir Glas Pap Storskrald Haveaffald affald i alt Albertslund 307 0, Ballerup , Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød , Høje-Taastrup 261 0, Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk Hele VF Der er markeret i tabellen med rød og grøn farve hvilken kommune der er bedst. For de genanvendelige fraktioner er den højeste mængde markeret grøn og den laveste rød. For restfraktioner og storskrald er den højeste markeret rød. side 29

30 RAPPORTEN ER UDGIVET AF VESTFORBRÆNDINGS KOMMUNESERVICE PROJEKT & UDVIKLING SEPTEMBER 2010 Ejby Mosevej Glostrup side 30

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet...

Nøgletal for husholdninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 3.1 Ændringer i forhold til udkastet...

Læs mere

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune

Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg. for. Ballerup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009 for Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på

Læs mere

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord Opsummering på årets kortlægning Usikkerheder og fejlkilder Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009

BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009 BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGE ANLÆG 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE FURESØ KOMMUNE / AFFALDS PLAN 2013-2024 / KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings-

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsstatistik 1998

Affaldsstatistik 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 3 2000 Affaldsstatistik 1998 Berit Hallam 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 2 AFFALDSPRODUKTION...8 2.1 PRODUKTION...8 2.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD I 1998...9 2.2.1Uden slagger

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1 1 RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL INDHOLD 03 RESSOURCE- OG AFFALDSPLANENS METODE 05 STATUS FOR AFFALDSMÆNGDER 05 SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER PRODUCERET I KOMMUNEN 07 UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013 1 Affaldsstatistik 2013 Affaldsstatistik 2013 Titel: Affaldsstatistik 2013 Forfattere: Rasmus Toft Christian Fischer Nanna Aasted Bøjesen Eik Kristensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere