Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Den selvejende institution Lindevangen

2 Udarbejdet i juni 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Lærkehøj Gitte Jensen grafiraf.dk Eksskolens Trykkeri Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf:

3 indhold 4 herbergerne på frederiksberg 6 Indledning 9 Lærkehøj 13 Lindevangen 15 Fra strategi til drift 20 Lærkehøj og lindevangen i tal 22 Mål og initiativer 2014

4 4 Herbergerne på Frederiksberg Lindevangen 31 pladser, heraf 5 eksternt Bostøtten Efterværnstilbud Udsigten Bofællesskab med 4 pladser Akutboliger for unge 8 pladser

5 5 Lærkehøj 26 pladser Akutboliger Natvarmestuen Carpe Diem Hjemløsning 6 pladser 13 pladser Tilbud til Aktivitetstilbud natvarmestuebrugere

6 6 Indledning Herberget Lindevangen og herberget Lærkehøj hører under den selvejende institution Lindevangen. Herbergerne drives efter Servicelovens 110. De udgør en del af Frederiksberg Kommunes tilbud til hjemløse. Herberget Lindevangen har eksisteret siden 1970 og i 2002 blev herberget Lærkehøj bygget ved siden af Lindevangen. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem Frederiksberg Kommune og den selvejende institution Lindevangen. Begge boformer er tilknyttet KFUKs Sociale Arbejde, der ligeledes ejer bygningerne. Mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lindevangen og Lærkehøj er der indgået en fokusaftale for Lindevangen Herberget, 31 pladser heraf 5 placeret eksternt. Bofællesskabet Udsigten, 4 pladser (Servicelovens 107). Akutboliger for Unge i alderen år, 8 pladser. Bostøtten et efterværnstilbud, der støtter borgere i egen bolig. Lærkehøj Herberget, 26 pladser. Natvarmestuen, 13 pladser. Akutboliger, 6 pladser. Carpe Diem et tilbud til natvarmestuebrugere. Hjemløsning et aktivitetstilbud til hjemløse. Det samlede tilbud drives efter Servicelovens 110. Opstart d. 1. juni Overordnet målsætning Den selvejende institution Lindevangens overordnede mål er, i samarbejde med andre aktører, at løse Frederiksberg Kommunes hjemløseproblem. Dette gøres bl.a. ved at give midlertidigt ophold til hjemløse, heriblandt mennesker med misbrug og/eller psykiske lidelser. Organisation Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, 2 daglige ledere, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd. Forstander: Søren Romar Daglig leder Lærkehøj: Mikael Christiansen Daglig leder Lindevangen: Annette Mainz

7 7 Bestyrelse Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse, som afholder minimum 4 møder om året. Bestyrelsens sammensætning pr : Formand: Kirsten Lund Larsen Næstformand: Ellen Merete Dige Menigt bestyrelsesmedlem Karin Garde Menigt bestyrelsesmedlem: Cecilie Vestergaard Raaberg Medarbejderrepræsentant Lærkehøj: Birgitte Falck-Jensen Medarbejderrepræsentant Lindevangen: Charlotte Hansen Endvidere deltager forstander og de 2 daglige ledere i bestyrelsesmøderne. Målgruppebeskrivelse Lindevangen Lindevangens målgruppe er mennesker (både enlige og børnefamilier) som dels ikke har noget sted at bo og dels har en række sociale udfordringer, som de ønsker støtte til at ændre på. Målgruppebeskrivelse Lærkehøj Lærkehøjs målgruppe er mænd og kvinder som er hjemløse eller funktionelt hjemløse med misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger. Der er tale om mennesker, som i tilknytning til ovenstående også har store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Belægning Lindevangen og Lærkehøj har i alt pladser. Begge har haft en belægningsprocent meget tæt på 100 og har samlet set haft mere end overnatninger i Dette betyder, at vi afviser mange borgere og er nødt til at henvise dem til andre 110 boformer. Det er et stort problem, da de øvrige boformer i hovedstadsregionen også ofte er fyldt op. Der har samlet set været 202 indskrivninger i 2013.

8 8 Belægningsstatistik samlet for Lindevangen og Lærkehøj ,12 % ,41 % ,55 % Der er stor søgning på Lærkehøjs Natvarmestue, der i 2013 har haft over 19 besøg i døgnet. Her er man også nødt til at afvise mange pga. pladsmangel. Med jævne mellemrum får Lindevangen og Lærkehøj henvist borgere med svære psykiatriske problemstillinger, som ikke er ordentligt udredt og hvor en plan for medicinering/behandling er så mangelfuld, at de reelt kan udgøre en risiko for personalet og andre beboere. Det er et dilemma vi altid har haft meget fokus på og som er blevet yderligere aktualiseret gennem den tragiske hændelse, der fandt sted på forsorgshjemmet Saxenhøj, hvor 2 medarbejdere blev dræbt. dia log er på landsplan, da der er stor usikkerhed på antallet. SBH Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse er gået i dialog med Ankestyrelsen og Socialministeriet for at få etableret et nationalt registreringssystem, så man kan få et overblik over hvor mange afvisninger der Manglende egnede boliger Der er i Frederiksberg Kommune stor mangel på boliger og ikke mindst boliger med en husleje der kan betales af personer på overførselsindkomst. Derfor ydes der på begge herberger massiv støtte til boligsøgning. Dette gøres bl.a. ved at medarbejderne yder teknisk support ift. boligportaler på internettet, er behjælpelige med telefonopkald samt motiverer beboerne til at skrive sig op i mindst et realistisk boligselskab. Med realistisk menes, at beboeren skal have mulighed for at betale den krævede husleje samt at ventelisten ikke er længere, end at en bolig vil blive tilbudt inden for en overskuelig fremtid. Dette betyder, at det mest realistiske er, at man søger bolig langt udenfor hovedstadsområdet.

9 Lærkehøj 9 Herberget Lærkehøj varetager opgaven med at give tilbud til den del af målgruppen af hjemløse eller funktionelt hjemløse, der har misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger. Oveni har målgruppen store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Målgruppen har meget forskellige udfordringer og Lærkehøj ændrer ofte organisering og arbejdsgange for at rumme målgruppen og blive bedre til at varetage opgaven. Af nye tiltag på Lærkehøj kan nævnes, at der er blevet oprettet et pædagogkontor på første sal. Dette er der flere årsager til. Kontoret kan tage en del af presset fra receptionen i stueetagen og fungere som fast arbejdsstation for medarbejderne, der samtidig er mere synlige for beboerne på etagen. Det giver anledning til mere private samtaler, da der er mulighed for at tale uforstyrret bag en lukket dør. Bortvisninger Lærkehøjs målgruppe er ofte meget belastet og det giver udfordringer i forhold til vold, trusler, tyveri, handel med stoffer eller andre grove overtrædelser af husreglerne. I de tilfælde kan en af konsekvenserne blive en bortvisning af beboeren eller brugeren. En bortvisning vil som udgangspunkt altid være tidsbestemt. Diskussionen i personalegruppen omkring bortvisninger af beboere, samt længden af bortvisningen, er fortsat en stor og vigtig faglig debat. Der er mange argumenter for og imod brugen af bortvisninger og der er i personalegruppen derfor ikke konsensus ift. både mængden og længden af bortvisninger. Det er samtidig en debat, der ikke kun udfordrer det fælles værdisæt, men også den enkelte medarbejders værdier, da der blandt personalet er forskellige måder at tilgå bortvisninger og deres længde på. I de tilfælde hvor en bortvisning skønnes nødvendig, vil der blive taget en individuel og konkret vurdering ift. længden af bortvisningen. Målet i sidste ende vil dog altid være, at der kun gives få og korte bortvisninger. Personalet har stadig mulighed for at mødes med den bortviste beboer, dog uden for matriklen, og derved fastholde relationen og kontakten til beboeren og fortsætte det igangværende samarbejde Fødevarebanken Lærkehøj har indledt et samarbejde med Fødevarebanken. Ud over at beboerne på Lærkehøj og i Natvarmestuen kan have glæde af dette, er det også en mulighed for tidligere beboere samt beboere i akutboligerne at få udleveret gratis, sund og nærende mad.

10 10 Sundhed Flere af Lærkehøjs beboere, og målgruppen generelt, har en del sundhedsproblemer grundet et hårdt liv på gaden med længerevarende misbrug og/eller psykiske lidelser. Derfor har Lærkehøj også fokus på den sundhedsfaglige del af hjemløseproblematikken. Lærkehøj har fastansat en sygeplejerske med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt beboerne. Dette stemmer fint i tråd med regeringens målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020, der bl.a. indeholder et mål om at styrke indsatsen for at reducere ulighed på sundhedsområdet. Udover at yde

11 11 bistand ved akut opståede sundhedsproblemer både blandt beboere på Lærkehøj, i akutboligerne og i mindre grad Lindevangen fungerer sygeplejersken ligeledes som brobygger mellem beboerne og det etablerede sundhedssystem, hvorved beboerne støttes i at gøre brug af de sundhedstilbud, der forefindes i kommunen. Ved indflytning tilbydes alle beboere på Lærkehøj en sundhedssamtale med vores sygeplejerske. Sygeplejersken følger op på indlæggelser og tilbyder følgeskab ved møder beboeren har hos eksempelvis egen praktiserende læge, sygehuset, rådgivningscenteret mm. En stor udfordring ligger i at få beboerne til at handle på de sundhedsproblemer de har, samt støtte beboerne i at opnå tillid til det etablerede sundhedssystem. Tuberkulose er et stigende problem blandt hjemløse og derfor arbejder Lærkehøj målrettet på at være med til at øge indsatsen ift. smittesporing. Dette gøres bl.a. ved, at der ved sundhedssamtalen tilbydes en tuberkulosetest. I 2013 i uge 37 blev der fra Frederiksberg Kommunes side sat fokus på sundhed. I den anledning blev der afholdt en sundhedsdag på Lærkehøj, hvor sundhedsfagligt personale fra flere fagområder stod til rådighed for beboerne bl.a. en fodterapeut, fysioterapeut, massør o.a. Beboere og brugere gav efterfølgende udtryk for glæde og tilfredshed med dagen. Faste sundheds- og motionstiltag på Lærkehøj Af faste sundhedstilbud på Lærkehøj kan nævnes træningsrummet i kælderen, deltagelse i Ombold samt fast besøg af en fysioterapeut en gang om ugen. Det, at fysioterapeuten kommer ud på Lærkehøj, gør, at beboerne føler sig imødekommet og derved har lettere ved at gøre brug af denne service. En stor og vigtig udfordring i hele arbejdet omkring sundhed er, at gøre beboere og brugere trygge ved og i stand til at acceptere og bruge det etablerede sundhedssystem. Et system, der som oftest ikke er gearet til personer med ringe social kompetence, selvværd og tålmodighed. Der er i april 2014 opstartet et samarbejde med Sundhedshuset omkring et motionstilbud for Lærkehøjs beboere, hvor motion vil blive brugt som et pædagogisk redskab. Dette tiltag har taget form på baggrund af Projekt Sundhedsfremme og Forebyggelse til Socialt Udsatte. Motionsprojektet går ud på, at en pædagog fra Lærkehøj en gang om ugen, i samarbejde med interesserede beboere, planlægger en fysisk aktivitet. Aktiviteten kan enten foregå udendørs

12 12 på offentlige arealer eller i salen på Frederiksberg Ungdomsskole. Det er en fordel for beboerne at aktiviteten udspringer fra Lærkehøj, da det for denne målgruppe vil være svært at deltage i aktiviteter i sportsklubber mm. grundet årsager som social angst, sygdom, misbrug og ringe sociale kompetencer. Projektet løber i 2 måneder og slutter ultimo juni Efterfølgende evalueres projektet, hvorefter der bliver taget stilling til, om Lærkehøj i fremtiden vil prioritere at have et fast eksternt motionstilbud til beboerne. Ingen nødovernatningspladser i vinteren 2013/2014 Lærkehøj har tidligere søgt og modtaget SATS-puljemidler til at udvide antallet af sovepladser i Natvarmestuen i vinterhalvåret de såkaldte nødovernatningspladser. Men i år valgte Lærkehøj, at man ikke ville etablere nødovernatningspladser i vinteren 2013/2014. Baggrunden for beslutningen var en evaluering af tidligere års tilbud, hvor man oplevede, at op til 30 personer overnattede. Natvarmestuen er fysisk kun er indrettet til 13 sovepladser. Natvarmestuen havde desværre to dødsfald i starten af 2013 hvilket gjorde et stort indtryk på både beboere, brugere og personale.

13 Lindevangen 13 Herberget Lindevangen oplever fortsat stor diversitet i beboersammensætningen hvad angår alder, køn, nationalitet, sprog, kultur samt sociale, fysiske og psykiske problemstillinger. De områder, der siden sidste virksomhedsplan har fyldt mest på Lindevangen, har været den fortsatte mangel på egnede boliger på Frederiksberg, en voksende gruppe af beboere med somalisk baggrund, børnefamilierne samt opkvalificering af medarbejdere. Fødeland danskere borgere født udenfor Danmark, heraf 19 somaliere 5 grønlændere 7 europæere 12 andre lande udenfor Europa Beboere med somalisk baggrund Lindevangen har i en del år haft mange beboere med somalisk baggrund særligt enlige mænd uden uddannelse og med både fysiske og psykiske problemstillinger. Lindevangen erfarer jævnligt, at en af grundene til at specielt denne gruppe opsøger herberget er, at der i somaliske kredse florerer en del myter omkring Lindevangen. Det kan være rygter om, at der er stor mulighed for at få et værelse samt efterfølgende at få anvist en bolig via kommunen. Denne gruppe med somalisk baggrund kommer med nogle særlige udfordringer. Ud over de mere åbenlyse, som kulturelle forskelle og sproglige udfordringer, har gruppen svært ved at forstå og respektere de regler og rammer, der er på Lindevangen samt i systemet i det hele taget. Personalet bruger mange ressourcer på gentagne gange at forklare og diskutere de samme temaer, såsom at man selv skal være aktivt boligsøgende, at man skal være indstillet på, at en kommende bolig ikke ligger på Frederiksberg, at man ikke bare får anvist en bolig af kommunen, at man skal indgå i et samarbejde med Lindevangen og at samtaler skal overholdes.

14 14 For at forstå denne gruppe bedre og derved fremme samarbejdet, er der fra Lindevangens side taget en del tiltag. Der har bl.a. været afholdt en temadag, hvor en somalisk født psykiater deltog, for at belyse særlige opmærksomhedspunkter ift. personer med somalisk baggrund. Der har ligeledes været afholdt temadag med fokus på post traumatisk stresssyndrom (PTSD). Børnefamilierne Der har altid boet børnefamilier på Lindevangen, men vi har på det seneste oplevet flere udfordringer med dysfunktionelle børnefamilier. For at støtte disse familier bedst muligt har Lindevangen bl.a. styrket samarbejdet med Dannerhuset samt Børne- og Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune. Ydermere er personalet blevet opkvalificeret ift. arbejdet med børnefamilier. Samtidig arbejder vi med en mere metodisk tilgang i arbejdet med børnefamilier bl.a. ved hjælp af metoden Signs of Safety. Denne metode tager udgangspunkt i at få skabt en god samarbejdsrelation mellem forældre og de professionelle. Dette gøres bl.a. ved at benytte en særlig spørgeteknik for at finde frem til de gode/ trygge situationer, der forekommer i familiens liv. Formålet er, at sætte fokus på det der virker i familiens liv. Det er dog stadig en vigtig del af metoden ikke at minimere alvoren i vanskelighederne for familien, samt at sikre at forældrene forstår de professionelles bekymring og tager ansvar for løsningen af vanskelighederne. I 2013 boede der i løbet af året 16 forskellige familier med i alt 24 børn på Lindevangen. Opkvalificering af medarbejdere Medarbejderne på Lindevangen er blevet opkvalificeret igennem kurser og temadage. Bl.a. har alle medarbejdere deltaget i et to dages kursus vedrørende kommunikation og samarbejde. Af andre kurser kan nævnes kurser omhandlende Signs of Safety, sundhed, kognitiv misbrugsbehandling, senfølger efter seksuelle overgreb, kognitiv psykiatri og metode, psykiatrisk førstehjælp samt personlighedsforstyrrelser. Denne opkvalificering af medarbejdere inden for relevante områder vil fortsætte fremadrettet.

15 Fra strategi til drift 15 Hjemløsestrategien blev afsluttet i august 2013, Frederiksberg Kommunes hjemløseplan er implementeret og tiltagene er nu kommet i drift. Det betyder konkret, at 4 indsatser under hjemløseplanen er gjort permanente. Det handler om Akutboliger, Akutboliger for Unge, bofællesskabet Udsigten og Carpe Diem. Akutboliger og Akutboliger for unge Lindevangen råder over 8 Akutboliger for Unge og Lærkehøj over 6 Akutboliger alle beliggende i Frederiksberg Kommune. Boligerne drives efter Serviceloven 110. Akutboligerne er små et-værelses lejligheder, hvor hjemløse borgere kan bo midlertidigt. Borgeren vil gennem hele forløbet modtage den nødvendige fleksible bostøtte af en case manager via ICM metoden. Antallet af støttetimer kan variere fra 2 timer til 15 timer om ugen. Ved indskrivningen udarbejdes en opholdsplan, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Innovationspris Lindevangen og Lærkehøj er, sammen med Hjemløseteamet under Støtte- og Kontaktperson-ordningen, blevet kåret som vindere af Frederiksberg Kommunes innovationspris Den eftertragtede pris er vundet på baggrund af arbejdet med Akutboligerne samt Akutboliger for Unge. Begge tilbud har eksisteret i ca. 4 år og har været en stor succes. Siden opstarten i 2010 har 90 borgere været igennem et forløb i enten en Akutbolig eller en Akutbolig for Unge. Alle boligerne er et alternativ til Lindevangens og Lærkehøjs almindelige herbergspladser. Det er vigtigt at nævne, at borgerne oplever det som positivt at have hvad der minder om egen bolig med mere selvbestemmelse og fleksibel boligstøtte, end de ville have ved en herbergsplads på Lindevangen eller Lærkehøj. Særligt de unge har haft gavn af at have, hvad der føles som eget hjem fremfor en institutionsplads og nævner, at de oplever en følelse af frihed. Dette har haft en afgørende gavnlig effekt i samarbejdet og relationen mellem den unge og case manageren. Indholdet i begge tilbud tager udgangspunkt i Housing First princippet, hvor borgeren flytter direkte ud i en bolig og får den nødvendige bostøtte. I hovedstadsområdet er det ikke muligt at skaffe permanente lejeboliger til denne målgruppe, men det er lykkedes for Lindevangen og Lærkehøj at underskrive lejekontrakt på i alt 14 lejemål i Frederiksberg Kommunes ejendomme og disse lejligheder bliver brugt til de 2 tilbud. Da lejligheden ikke er borgerens egen, betyder det, at en del af indsatsen har fokus på hvor borgeren skal bo, når denne flytter ud af akutboligen.

16 16 Udsigten Udsigten hører under Lindevangen og er oprettet under Servicelovens 107. Udsigten er et bofællesskab beliggende i en meget stor lejlighed på Frederiksberg med plads til 4 beboere. Målgruppen er primært tidligere beboere fra Lærkehøj, der ikke mestrer at bo i egen bolig og har et aktivt misbrug Der er tilknyttet 2 medarbejdere, der kommer på alle hverdage. Beboerne får individuel støtte til alle dagligdagens udfordringer, eksempelvis økonomi, personlig pleje og følgeskab til det offentlige. Kontaktpersonens rolle er at guide beboeren i selv at kunne klare en hverdag, samt støtte op omkring de ønsker beboeren har for fremtiden. Der lægges ligeledes vægt på at fællesskabet fungerer og her er der fokus på konfliktløsning, oprydning, rengøring, fællesspisning mm. Kombinationen af den fleksible støtte og beboernes mulighed for at bo i Udsigten i længere tid skaber en ejerskabsfølelse, der betyder, at de udviser et stort ansvar ift. at følge bofællesskabets og ikke mindst boligselskabets husregler.

17 17 Dette betyder, at beboerne i Udsigten er meget vellidte i nærmiljøet, selv om der har været en vis skepsis fra naboer og boligselskabet. Udsigten har fra starten været en stor succes, selv om det er en belastet beboergruppe der bor midt et almindeligt boligkompleks. Det skyldes bl.a. at rammerne ikke er institutionsprægede, bofællesskabets lille størrelse samt det individuelle arbejde, der udføres med den enkelte beboer. Beboerne i Udsigten oplever generelt at få mere kontrol over eget liv samt mindre misbrug. Carpe Diem Carpe Diem er et brobygningsprojekt, hvis primære opgave er at skabe kontakt mellem udsatte borgere og det etablerede system. Carpe Diem er oprettet under Lærkehøj efter Servicelovens 110 og bliver primært brugt af borgere, der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue. Det er en hårdt belastet gruppe, som i mange tilfælde ikke modtager hjælp andet sted fra. Mange af dem har levet på gaden i en længere periode. Carpe Diems mål er at støtte den enkelte borger med de problemstillinger borgeren har. Tilbuddet kendetegnes ved at kunne handle hurtigt samt udvise stor fleksibilitet og effektivitet i samarbejdet med den enkelte borger. Erfaringen viser at det kan tage tid at få skabt en positiv kontakt til nogle af natvarmestuebrugerne, så der er fokus på at medarbejderne udviser ro, tid og tilgængelighed og at man venter på, at den enkelte borger bliver klar til at modtage støtte. Støtten kan være kortvarig, men en del forløb strækker sig over flere måneder. Nogle borgere får støtte til små praktiske problemstillinger, som hurtigt kan afklares, men mange får tilbudt et længerevarende støtteforløb, hvor borgeren får hjælp til boligsøgning, økonomiske problemstillinger, kontakt til kommuner, misbrugsproblemstillinger mm. Dette er med henblik på at borgeren bedre kan tage kontrol over eget liv og derigennem få en øget livskvalitet. Carpe Diems 2 medarbejdere holder Natvarmestuen åben på hverdage mellem kl og for at tilbyde støtte. I 2013 var i alt 40 brugere tilknyttet Carpe Diem. Brugerne er generelt meget glade for tilbuddet og medarbejderne i Carpe Diem oplever, at indsatsen er succesfuld for langt de fleste af brugerne.

18 18 Hjemløsning Hjemløsning er den selvejende institution Lindevangens nyeste tilbud til målgruppen. Det er et projekt, der i første omgang er blevet gjort økonomisk muligt via overskydende midler fra hjemløseplanen samt en godkendelse fra Socialudvalget i Frederiksberg Kommune. Hjemløsning vil tilbyde beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud jævnfør Servicelovens 103 og 104. Projektet skal skaffe arbejdsopgaver til de hjemløse, der bliver visiteret til Hjemløsning. Der er ansat 2 medarbejdere, der ud over at være pædagoger er uddannede som henholdsvis anlægsgartner og snedker. Opgaverne kan være forskellige, men vil være indenfor gartneri, tømrer- og snedkerarbejde, lettere cykelreparationer og vedligeholdelse samt andet forefaldende arbejde. Da Hjemløsning hører under den selvejende institution Lindevangen og dermed 110, vil visitationsretten tilfalde forstanderen. Fysisk er tilbuddet placeret i lejede lokaler på Finsensvej, Frederiksberg. Målgruppen for Hjemløsning er hjemløse samt tidligere hjemløse med sociale problemer, med misbrug og/eller psykiske og fysiske lidelser. Det drejer sig hovedsageligt om borgere med tilknytning til den selvejende institution Lindevangen. De har begrænsninger i arbejdsevnen, er ikke i stand til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse på normale arbejdsmarkedsvilkår, ej heller mulighed for at deltage i tilbud om revalidering eller aktivering. Målet er at give borgerne et bedre og mere selvstændigt liv, der gør dem klar til enten at flytte i egen bolig eller fastholde den de har, samt at orientere borgerne i retning af uddannelse, arbejde og større grad af uafhængighed og selvforsørgelse. Grundet målgruppens store sociale problemer vil Hjemløsning bestræbe sig på at være et meget rummelig og fleksibelt tilbud, der tilbyder den enkelte borger opgaver passende til dennes arbejdsevne. Borgerne tilbydes rammerne til en hverdag med meningsfulde opgaver og spændende udfordringer og der skabes en proces, hvor de har muligheder for at forøge deres evner til at søge informationer til ønskede handlinger og resultater, samt komme til at føle sig som en integreret del af det øvrige samfund.

19 19 De socialpolitiske pejlemærker, 2020-målene på hjemløseområdet, samt principperne for Recovery, er rygraden i Hjemløsning. En midtvejsevaluering af hjemløsning næste år skal for hver af deltagerne vise effekten af aftalte mål på følgende områder: At brugere, der udskrives til egen bolig, fastholder denne. At brugere, der har misbrugsproblemer, kommer i behandling og forbliver stoffri eller reducerer deres misbrug efter behandling. At brugernes fysiske sundhedstilstand forbedres og de bliver styrket i deres handlekompetencer. De første beskæftigelses- og aktivitetspladser vil opstarte i juni 2014.

20 20 Lærkehøj og lindevangen i tal lærkehøj 2013 i alt 81 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer 2 % 2 7 % 6 35 % % % 13 4 % 3 Lærkehøj 2013 i alt 81 personer 12 % % 71 Alder Køn Køn kvinder mænd lindevangen 2013 i alt 91 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer % % % % % 1 1 % Lindevangen 2013 i alt 91 personer % % Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Betalingskommune Betalingskommune Lindevangen 2013 i alt 91 personer 43 % 35 Frederiksberg % 43 % 35 København % 14 % 11 Andre 7 8 % Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Forsørgelses grundlag Forsørgelsesgrundlag Lindevangen 2013 i alt 91 personer 4 % 4 % 3 3 ingen sygedagpenge % 56 kontanthjælp % 23 % 19 pension 3 3 % 0 lønindtægt % 0 dagpenge 7 8 % 0 andet 5 5 %

21 Lærkehøj og lindevangen i tal 21 lærkehøj 2013 i alt 55 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Udskrevet til 107 / 108 / 110 egen bolig familie / venner / værelse andet gaden kriminalforsorg / psyk døgnbehandling Udskrivningsårsag bortvisning efter udeblivelse ikke planlagt planlagt lindevangen 2013 i alt 60 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer

22 22 Mål og initiativer 2014 Der er i foråret 2014 blevet implementeret et nye journalsystem BOSTED, der erstatter det gamle journalsystem PCD. Dette er naturligvis en større proces, men alle medarbejdere er godt i gang med det nye system. Lindevangen og Lærkehøj vil inden udgangen af 2014 få besøg af Det Sociale Tilsyn. Begge tilbud skal re-godkendes. Hjemløsning er et nyt beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud for hjemløse. Projektet starter op d. 1. juni 2014 og der arbejdes hen imod, at Hjemløsning bliver en selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Der er indgået en fokusaftale for mellem Frederiksberg Kommune og Lindevangen og Lærkehøj. I 2014 skal nye opholdsplaner udvikles og implementeres og efterfølgende skal der udvikles et effektmålingsredskab, så vi kan måle borgerens udbytte af opholdet. Der skal udarbejdes en ny driftsoverenskomst i løbet af året. Det er et mål at få udarbejdet en pjece med oversigt over Lindevangen og Lærkehøjs samlede tilbud. I lyset af flere tragiske hændelser på institutionsområdet skal der sættes fokus på medarbejdernes sikkerhed. Samtlige procedurer og beredskabsplaner skal gennemgås.

23 herberg børnefamilier natvarmestue socialøkonomisk virksomhed bofællesskab akutboliger for unge hjemløsning fødevarebanken akutboliger forebyggelse sundhed bostøtten motion

24 Driftsoverenskomst med En del af

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ

HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG. virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ 212 HERBERGERNE PÅ FREDERIKSBERG virksomhedsplan LINDEVANGEN & LÆRKEHØJ INDhOLD INDLEDNING 2 LINDEVANGEN OG LærkEhøj I TAL 3 Belægningsprocenter 3 Betalings kommune 4 Fordeling af mænd og kvinder 5 Udskrivninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug

Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug September 2005 Finn Kenneth Hansen og Marianne Malmgren CASA Evaluering af Lærkehøj - en 94-boform for hjemløse med misbrug September 2005

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere