Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Den selvejende institution. Lindevangen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Den selvejende institution Lindevangen

2 Udarbejdet i juni 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Lærkehøj Gitte Jensen grafiraf.dk Eksskolens Trykkeri Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf:

3 indhold 4 herbergerne på frederiksberg 6 Indledning 9 Lærkehøj 13 Lindevangen 15 Fra strategi til drift 20 Lærkehøj og lindevangen i tal 22 Mål og initiativer 2014

4 4 Herbergerne på Frederiksberg Lindevangen 31 pladser, heraf 5 eksternt Bostøtten Efterværnstilbud Udsigten Bofællesskab med 4 pladser Akutboliger for unge 8 pladser

5 5 Lærkehøj 26 pladser Akutboliger Natvarmestuen Carpe Diem Hjemløsning 6 pladser 13 pladser Tilbud til Aktivitetstilbud natvarmestuebrugere

6 6 Indledning Herberget Lindevangen og herberget Lærkehøj hører under den selvejende institution Lindevangen. Herbergerne drives efter Servicelovens 110. De udgør en del af Frederiksberg Kommunes tilbud til hjemløse. Herberget Lindevangen har eksisteret siden 1970 og i 2002 blev herberget Lærkehøj bygget ved siden af Lindevangen. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem Frederiksberg Kommune og den selvejende institution Lindevangen. Begge boformer er tilknyttet KFUKs Sociale Arbejde, der ligeledes ejer bygningerne. Mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lindevangen og Lærkehøj er der indgået en fokusaftale for Lindevangen Herberget, 31 pladser heraf 5 placeret eksternt. Bofællesskabet Udsigten, 4 pladser (Servicelovens 107). Akutboliger for Unge i alderen år, 8 pladser. Bostøtten et efterværnstilbud, der støtter borgere i egen bolig. Lærkehøj Herberget, 26 pladser. Natvarmestuen, 13 pladser. Akutboliger, 6 pladser. Carpe Diem et tilbud til natvarmestuebrugere. Hjemløsning et aktivitetstilbud til hjemløse. Det samlede tilbud drives efter Servicelovens 110. Opstart d. 1. juni Overordnet målsætning Den selvejende institution Lindevangens overordnede mål er, i samarbejde med andre aktører, at løse Frederiksberg Kommunes hjemløseproblem. Dette gøres bl.a. ved at give midlertidigt ophold til hjemløse, heriblandt mennesker med misbrug og/eller psykiske lidelser. Organisation Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, 2 daglige ledere, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd. Forstander: Søren Romar Daglig leder Lærkehøj: Mikael Christiansen Daglig leder Lindevangen: Annette Mainz

7 7 Bestyrelse Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse, som afholder minimum 4 møder om året. Bestyrelsens sammensætning pr : Formand: Kirsten Lund Larsen Næstformand: Ellen Merete Dige Menigt bestyrelsesmedlem Karin Garde Menigt bestyrelsesmedlem: Cecilie Vestergaard Raaberg Medarbejderrepræsentant Lærkehøj: Birgitte Falck-Jensen Medarbejderrepræsentant Lindevangen: Charlotte Hansen Endvidere deltager forstander og de 2 daglige ledere i bestyrelsesmøderne. Målgruppebeskrivelse Lindevangen Lindevangens målgruppe er mennesker (både enlige og børnefamilier) som dels ikke har noget sted at bo og dels har en række sociale udfordringer, som de ønsker støtte til at ændre på. Målgruppebeskrivelse Lærkehøj Lærkehøjs målgruppe er mænd og kvinder som er hjemløse eller funktionelt hjemløse med misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger. Der er tale om mennesker, som i tilknytning til ovenstående også har store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Belægning Lindevangen og Lærkehøj har i alt pladser. Begge har haft en belægningsprocent meget tæt på 100 og har samlet set haft mere end overnatninger i Dette betyder, at vi afviser mange borgere og er nødt til at henvise dem til andre 110 boformer. Det er et stort problem, da de øvrige boformer i hovedstadsregionen også ofte er fyldt op. Der har samlet set været 202 indskrivninger i 2013.

8 8 Belægningsstatistik samlet for Lindevangen og Lærkehøj ,12 % ,41 % ,55 % Der er stor søgning på Lærkehøjs Natvarmestue, der i 2013 har haft over 19 besøg i døgnet. Her er man også nødt til at afvise mange pga. pladsmangel. Med jævne mellemrum får Lindevangen og Lærkehøj henvist borgere med svære psykiatriske problemstillinger, som ikke er ordentligt udredt og hvor en plan for medicinering/behandling er så mangelfuld, at de reelt kan udgøre en risiko for personalet og andre beboere. Det er et dilemma vi altid har haft meget fokus på og som er blevet yderligere aktualiseret gennem den tragiske hændelse, der fandt sted på forsorgshjemmet Saxenhøj, hvor 2 medarbejdere blev dræbt. dia log er på landsplan, da der er stor usikkerhed på antallet. SBH Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse er gået i dialog med Ankestyrelsen og Socialministeriet for at få etableret et nationalt registreringssystem, så man kan få et overblik over hvor mange afvisninger der Manglende egnede boliger Der er i Frederiksberg Kommune stor mangel på boliger og ikke mindst boliger med en husleje der kan betales af personer på overførselsindkomst. Derfor ydes der på begge herberger massiv støtte til boligsøgning. Dette gøres bl.a. ved at medarbejderne yder teknisk support ift. boligportaler på internettet, er behjælpelige med telefonopkald samt motiverer beboerne til at skrive sig op i mindst et realistisk boligselskab. Med realistisk menes, at beboeren skal have mulighed for at betale den krævede husleje samt at ventelisten ikke er længere, end at en bolig vil blive tilbudt inden for en overskuelig fremtid. Dette betyder, at det mest realistiske er, at man søger bolig langt udenfor hovedstadsområdet.

9 Lærkehøj 9 Herberget Lærkehøj varetager opgaven med at give tilbud til den del af målgruppen af hjemløse eller funktionelt hjemløse, der har misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger. Oveni har målgruppen store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Målgruppen har meget forskellige udfordringer og Lærkehøj ændrer ofte organisering og arbejdsgange for at rumme målgruppen og blive bedre til at varetage opgaven. Af nye tiltag på Lærkehøj kan nævnes, at der er blevet oprettet et pædagogkontor på første sal. Dette er der flere årsager til. Kontoret kan tage en del af presset fra receptionen i stueetagen og fungere som fast arbejdsstation for medarbejderne, der samtidig er mere synlige for beboerne på etagen. Det giver anledning til mere private samtaler, da der er mulighed for at tale uforstyrret bag en lukket dør. Bortvisninger Lærkehøjs målgruppe er ofte meget belastet og det giver udfordringer i forhold til vold, trusler, tyveri, handel med stoffer eller andre grove overtrædelser af husreglerne. I de tilfælde kan en af konsekvenserne blive en bortvisning af beboeren eller brugeren. En bortvisning vil som udgangspunkt altid være tidsbestemt. Diskussionen i personalegruppen omkring bortvisninger af beboere, samt længden af bortvisningen, er fortsat en stor og vigtig faglig debat. Der er mange argumenter for og imod brugen af bortvisninger og der er i personalegruppen derfor ikke konsensus ift. både mængden og længden af bortvisninger. Det er samtidig en debat, der ikke kun udfordrer det fælles værdisæt, men også den enkelte medarbejders værdier, da der blandt personalet er forskellige måder at tilgå bortvisninger og deres længde på. I de tilfælde hvor en bortvisning skønnes nødvendig, vil der blive taget en individuel og konkret vurdering ift. længden af bortvisningen. Målet i sidste ende vil dog altid være, at der kun gives få og korte bortvisninger. Personalet har stadig mulighed for at mødes med den bortviste beboer, dog uden for matriklen, og derved fastholde relationen og kontakten til beboeren og fortsætte det igangværende samarbejde Fødevarebanken Lærkehøj har indledt et samarbejde med Fødevarebanken. Ud over at beboerne på Lærkehøj og i Natvarmestuen kan have glæde af dette, er det også en mulighed for tidligere beboere samt beboere i akutboligerne at få udleveret gratis, sund og nærende mad.

10 10 Sundhed Flere af Lærkehøjs beboere, og målgruppen generelt, har en del sundhedsproblemer grundet et hårdt liv på gaden med længerevarende misbrug og/eller psykiske lidelser. Derfor har Lærkehøj også fokus på den sundhedsfaglige del af hjemløseproblematikken. Lærkehøj har fastansat en sygeplejerske med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse blandt beboerne. Dette stemmer fint i tråd med regeringens målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020, der bl.a. indeholder et mål om at styrke indsatsen for at reducere ulighed på sundhedsområdet. Udover at yde

11 11 bistand ved akut opståede sundhedsproblemer både blandt beboere på Lærkehøj, i akutboligerne og i mindre grad Lindevangen fungerer sygeplejersken ligeledes som brobygger mellem beboerne og det etablerede sundhedssystem, hvorved beboerne støttes i at gøre brug af de sundhedstilbud, der forefindes i kommunen. Ved indflytning tilbydes alle beboere på Lærkehøj en sundhedssamtale med vores sygeplejerske. Sygeplejersken følger op på indlæggelser og tilbyder følgeskab ved møder beboeren har hos eksempelvis egen praktiserende læge, sygehuset, rådgivningscenteret mm. En stor udfordring ligger i at få beboerne til at handle på de sundhedsproblemer de har, samt støtte beboerne i at opnå tillid til det etablerede sundhedssystem. Tuberkulose er et stigende problem blandt hjemløse og derfor arbejder Lærkehøj målrettet på at være med til at øge indsatsen ift. smittesporing. Dette gøres bl.a. ved, at der ved sundhedssamtalen tilbydes en tuberkulosetest. I 2013 i uge 37 blev der fra Frederiksberg Kommunes side sat fokus på sundhed. I den anledning blev der afholdt en sundhedsdag på Lærkehøj, hvor sundhedsfagligt personale fra flere fagområder stod til rådighed for beboerne bl.a. en fodterapeut, fysioterapeut, massør o.a. Beboere og brugere gav efterfølgende udtryk for glæde og tilfredshed med dagen. Faste sundheds- og motionstiltag på Lærkehøj Af faste sundhedstilbud på Lærkehøj kan nævnes træningsrummet i kælderen, deltagelse i Ombold samt fast besøg af en fysioterapeut en gang om ugen. Det, at fysioterapeuten kommer ud på Lærkehøj, gør, at beboerne føler sig imødekommet og derved har lettere ved at gøre brug af denne service. En stor og vigtig udfordring i hele arbejdet omkring sundhed er, at gøre beboere og brugere trygge ved og i stand til at acceptere og bruge det etablerede sundhedssystem. Et system, der som oftest ikke er gearet til personer med ringe social kompetence, selvværd og tålmodighed. Der er i april 2014 opstartet et samarbejde med Sundhedshuset omkring et motionstilbud for Lærkehøjs beboere, hvor motion vil blive brugt som et pædagogisk redskab. Dette tiltag har taget form på baggrund af Projekt Sundhedsfremme og Forebyggelse til Socialt Udsatte. Motionsprojektet går ud på, at en pædagog fra Lærkehøj en gang om ugen, i samarbejde med interesserede beboere, planlægger en fysisk aktivitet. Aktiviteten kan enten foregå udendørs

12 12 på offentlige arealer eller i salen på Frederiksberg Ungdomsskole. Det er en fordel for beboerne at aktiviteten udspringer fra Lærkehøj, da det for denne målgruppe vil være svært at deltage i aktiviteter i sportsklubber mm. grundet årsager som social angst, sygdom, misbrug og ringe sociale kompetencer. Projektet løber i 2 måneder og slutter ultimo juni Efterfølgende evalueres projektet, hvorefter der bliver taget stilling til, om Lærkehøj i fremtiden vil prioritere at have et fast eksternt motionstilbud til beboerne. Ingen nødovernatningspladser i vinteren 2013/2014 Lærkehøj har tidligere søgt og modtaget SATS-puljemidler til at udvide antallet af sovepladser i Natvarmestuen i vinterhalvåret de såkaldte nødovernatningspladser. Men i år valgte Lærkehøj, at man ikke ville etablere nødovernatningspladser i vinteren 2013/2014. Baggrunden for beslutningen var en evaluering af tidligere års tilbud, hvor man oplevede, at op til 30 personer overnattede. Natvarmestuen er fysisk kun er indrettet til 13 sovepladser. Natvarmestuen havde desværre to dødsfald i starten af 2013 hvilket gjorde et stort indtryk på både beboere, brugere og personale.

13 Lindevangen 13 Herberget Lindevangen oplever fortsat stor diversitet i beboersammensætningen hvad angår alder, køn, nationalitet, sprog, kultur samt sociale, fysiske og psykiske problemstillinger. De områder, der siden sidste virksomhedsplan har fyldt mest på Lindevangen, har været den fortsatte mangel på egnede boliger på Frederiksberg, en voksende gruppe af beboere med somalisk baggrund, børnefamilierne samt opkvalificering af medarbejdere. Fødeland danskere borgere født udenfor Danmark, heraf 19 somaliere 5 grønlændere 7 europæere 12 andre lande udenfor Europa Beboere med somalisk baggrund Lindevangen har i en del år haft mange beboere med somalisk baggrund særligt enlige mænd uden uddannelse og med både fysiske og psykiske problemstillinger. Lindevangen erfarer jævnligt, at en af grundene til at specielt denne gruppe opsøger herberget er, at der i somaliske kredse florerer en del myter omkring Lindevangen. Det kan være rygter om, at der er stor mulighed for at få et værelse samt efterfølgende at få anvist en bolig via kommunen. Denne gruppe med somalisk baggrund kommer med nogle særlige udfordringer. Ud over de mere åbenlyse, som kulturelle forskelle og sproglige udfordringer, har gruppen svært ved at forstå og respektere de regler og rammer, der er på Lindevangen samt i systemet i det hele taget. Personalet bruger mange ressourcer på gentagne gange at forklare og diskutere de samme temaer, såsom at man selv skal være aktivt boligsøgende, at man skal være indstillet på, at en kommende bolig ikke ligger på Frederiksberg, at man ikke bare får anvist en bolig af kommunen, at man skal indgå i et samarbejde med Lindevangen og at samtaler skal overholdes.

14 14 For at forstå denne gruppe bedre og derved fremme samarbejdet, er der fra Lindevangens side taget en del tiltag. Der har bl.a. været afholdt en temadag, hvor en somalisk født psykiater deltog, for at belyse særlige opmærksomhedspunkter ift. personer med somalisk baggrund. Der har ligeledes været afholdt temadag med fokus på post traumatisk stresssyndrom (PTSD). Børnefamilierne Der har altid boet børnefamilier på Lindevangen, men vi har på det seneste oplevet flere udfordringer med dysfunktionelle børnefamilier. For at støtte disse familier bedst muligt har Lindevangen bl.a. styrket samarbejdet med Dannerhuset samt Børne- og Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune. Ydermere er personalet blevet opkvalificeret ift. arbejdet med børnefamilier. Samtidig arbejder vi med en mere metodisk tilgang i arbejdet med børnefamilier bl.a. ved hjælp af metoden Signs of Safety. Denne metode tager udgangspunkt i at få skabt en god samarbejdsrelation mellem forældre og de professionelle. Dette gøres bl.a. ved at benytte en særlig spørgeteknik for at finde frem til de gode/ trygge situationer, der forekommer i familiens liv. Formålet er, at sætte fokus på det der virker i familiens liv. Det er dog stadig en vigtig del af metoden ikke at minimere alvoren i vanskelighederne for familien, samt at sikre at forældrene forstår de professionelles bekymring og tager ansvar for løsningen af vanskelighederne. I 2013 boede der i løbet af året 16 forskellige familier med i alt 24 børn på Lindevangen. Opkvalificering af medarbejdere Medarbejderne på Lindevangen er blevet opkvalificeret igennem kurser og temadage. Bl.a. har alle medarbejdere deltaget i et to dages kursus vedrørende kommunikation og samarbejde. Af andre kurser kan nævnes kurser omhandlende Signs of Safety, sundhed, kognitiv misbrugsbehandling, senfølger efter seksuelle overgreb, kognitiv psykiatri og metode, psykiatrisk førstehjælp samt personlighedsforstyrrelser. Denne opkvalificering af medarbejdere inden for relevante områder vil fortsætte fremadrettet.

15 Fra strategi til drift 15 Hjemløsestrategien blev afsluttet i august 2013, Frederiksberg Kommunes hjemløseplan er implementeret og tiltagene er nu kommet i drift. Det betyder konkret, at 4 indsatser under hjemløseplanen er gjort permanente. Det handler om Akutboliger, Akutboliger for Unge, bofællesskabet Udsigten og Carpe Diem. Akutboliger og Akutboliger for unge Lindevangen råder over 8 Akutboliger for Unge og Lærkehøj over 6 Akutboliger alle beliggende i Frederiksberg Kommune. Boligerne drives efter Serviceloven 110. Akutboligerne er små et-værelses lejligheder, hvor hjemløse borgere kan bo midlertidigt. Borgeren vil gennem hele forløbet modtage den nødvendige fleksible bostøtte af en case manager via ICM metoden. Antallet af støttetimer kan variere fra 2 timer til 15 timer om ugen. Ved indskrivningen udarbejdes en opholdsplan, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Innovationspris Lindevangen og Lærkehøj er, sammen med Hjemløseteamet under Støtte- og Kontaktperson-ordningen, blevet kåret som vindere af Frederiksberg Kommunes innovationspris Den eftertragtede pris er vundet på baggrund af arbejdet med Akutboligerne samt Akutboliger for Unge. Begge tilbud har eksisteret i ca. 4 år og har været en stor succes. Siden opstarten i 2010 har 90 borgere været igennem et forløb i enten en Akutbolig eller en Akutbolig for Unge. Alle boligerne er et alternativ til Lindevangens og Lærkehøjs almindelige herbergspladser. Det er vigtigt at nævne, at borgerne oplever det som positivt at have hvad der minder om egen bolig med mere selvbestemmelse og fleksibel boligstøtte, end de ville have ved en herbergsplads på Lindevangen eller Lærkehøj. Særligt de unge har haft gavn af at have, hvad der føles som eget hjem fremfor en institutionsplads og nævner, at de oplever en følelse af frihed. Dette har haft en afgørende gavnlig effekt i samarbejdet og relationen mellem den unge og case manageren. Indholdet i begge tilbud tager udgangspunkt i Housing First princippet, hvor borgeren flytter direkte ud i en bolig og får den nødvendige bostøtte. I hovedstadsområdet er det ikke muligt at skaffe permanente lejeboliger til denne målgruppe, men det er lykkedes for Lindevangen og Lærkehøj at underskrive lejekontrakt på i alt 14 lejemål i Frederiksberg Kommunes ejendomme og disse lejligheder bliver brugt til de 2 tilbud. Da lejligheden ikke er borgerens egen, betyder det, at en del af indsatsen har fokus på hvor borgeren skal bo, når denne flytter ud af akutboligen.

16 16 Udsigten Udsigten hører under Lindevangen og er oprettet under Servicelovens 107. Udsigten er et bofællesskab beliggende i en meget stor lejlighed på Frederiksberg med plads til 4 beboere. Målgruppen er primært tidligere beboere fra Lærkehøj, der ikke mestrer at bo i egen bolig og har et aktivt misbrug Der er tilknyttet 2 medarbejdere, der kommer på alle hverdage. Beboerne får individuel støtte til alle dagligdagens udfordringer, eksempelvis økonomi, personlig pleje og følgeskab til det offentlige. Kontaktpersonens rolle er at guide beboeren i selv at kunne klare en hverdag, samt støtte op omkring de ønsker beboeren har for fremtiden. Der lægges ligeledes vægt på at fællesskabet fungerer og her er der fokus på konfliktløsning, oprydning, rengøring, fællesspisning mm. Kombinationen af den fleksible støtte og beboernes mulighed for at bo i Udsigten i længere tid skaber en ejerskabsfølelse, der betyder, at de udviser et stort ansvar ift. at følge bofællesskabets og ikke mindst boligselskabets husregler.

17 17 Dette betyder, at beboerne i Udsigten er meget vellidte i nærmiljøet, selv om der har været en vis skepsis fra naboer og boligselskabet. Udsigten har fra starten været en stor succes, selv om det er en belastet beboergruppe der bor midt et almindeligt boligkompleks. Det skyldes bl.a. at rammerne ikke er institutionsprægede, bofællesskabets lille størrelse samt det individuelle arbejde, der udføres med den enkelte beboer. Beboerne i Udsigten oplever generelt at få mere kontrol over eget liv samt mindre misbrug. Carpe Diem Carpe Diem er et brobygningsprojekt, hvis primære opgave er at skabe kontakt mellem udsatte borgere og det etablerede system. Carpe Diem er oprettet under Lærkehøj efter Servicelovens 110 og bliver primært brugt af borgere, der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue. Det er en hårdt belastet gruppe, som i mange tilfælde ikke modtager hjælp andet sted fra. Mange af dem har levet på gaden i en længere periode. Carpe Diems mål er at støtte den enkelte borger med de problemstillinger borgeren har. Tilbuddet kendetegnes ved at kunne handle hurtigt samt udvise stor fleksibilitet og effektivitet i samarbejdet med den enkelte borger. Erfaringen viser at det kan tage tid at få skabt en positiv kontakt til nogle af natvarmestuebrugerne, så der er fokus på at medarbejderne udviser ro, tid og tilgængelighed og at man venter på, at den enkelte borger bliver klar til at modtage støtte. Støtten kan være kortvarig, men en del forløb strækker sig over flere måneder. Nogle borgere får støtte til små praktiske problemstillinger, som hurtigt kan afklares, men mange får tilbudt et længerevarende støtteforløb, hvor borgeren får hjælp til boligsøgning, økonomiske problemstillinger, kontakt til kommuner, misbrugsproblemstillinger mm. Dette er med henblik på at borgeren bedre kan tage kontrol over eget liv og derigennem få en øget livskvalitet. Carpe Diems 2 medarbejdere holder Natvarmestuen åben på hverdage mellem kl og for at tilbyde støtte. I 2013 var i alt 40 brugere tilknyttet Carpe Diem. Brugerne er generelt meget glade for tilbuddet og medarbejderne i Carpe Diem oplever, at indsatsen er succesfuld for langt de fleste af brugerne.

18 18 Hjemløsning Hjemløsning er den selvejende institution Lindevangens nyeste tilbud til målgruppen. Det er et projekt, der i første omgang er blevet gjort økonomisk muligt via overskydende midler fra hjemløseplanen samt en godkendelse fra Socialudvalget i Frederiksberg Kommune. Hjemløsning vil tilbyde beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud jævnfør Servicelovens 103 og 104. Projektet skal skaffe arbejdsopgaver til de hjemløse, der bliver visiteret til Hjemløsning. Der er ansat 2 medarbejdere, der ud over at være pædagoger er uddannede som henholdsvis anlægsgartner og snedker. Opgaverne kan være forskellige, men vil være indenfor gartneri, tømrer- og snedkerarbejde, lettere cykelreparationer og vedligeholdelse samt andet forefaldende arbejde. Da Hjemløsning hører under den selvejende institution Lindevangen og dermed 110, vil visitationsretten tilfalde forstanderen. Fysisk er tilbuddet placeret i lejede lokaler på Finsensvej, Frederiksberg. Målgruppen for Hjemløsning er hjemløse samt tidligere hjemløse med sociale problemer, med misbrug og/eller psykiske og fysiske lidelser. Det drejer sig hovedsageligt om borgere med tilknytning til den selvejende institution Lindevangen. De har begrænsninger i arbejdsevnen, er ikke i stand til at opnå eller fastholde ordinær beskæftigelse på normale arbejdsmarkedsvilkår, ej heller mulighed for at deltage i tilbud om revalidering eller aktivering. Målet er at give borgerne et bedre og mere selvstændigt liv, der gør dem klar til enten at flytte i egen bolig eller fastholde den de har, samt at orientere borgerne i retning af uddannelse, arbejde og større grad af uafhængighed og selvforsørgelse. Grundet målgruppens store sociale problemer vil Hjemløsning bestræbe sig på at være et meget rummelig og fleksibelt tilbud, der tilbyder den enkelte borger opgaver passende til dennes arbejdsevne. Borgerne tilbydes rammerne til en hverdag med meningsfulde opgaver og spændende udfordringer og der skabes en proces, hvor de har muligheder for at forøge deres evner til at søge informationer til ønskede handlinger og resultater, samt komme til at føle sig som en integreret del af det øvrige samfund.

19 19 De socialpolitiske pejlemærker, 2020-målene på hjemløseområdet, samt principperne for Recovery, er rygraden i Hjemløsning. En midtvejsevaluering af hjemløsning næste år skal for hver af deltagerne vise effekten af aftalte mål på følgende områder: At brugere, der udskrives til egen bolig, fastholder denne. At brugere, der har misbrugsproblemer, kommer i behandling og forbliver stoffri eller reducerer deres misbrug efter behandling. At brugernes fysiske sundhedstilstand forbedres og de bliver styrket i deres handlekompetencer. De første beskæftigelses- og aktivitetspladser vil opstarte i juni 2014.

20 20 Lærkehøj og lindevangen i tal lærkehøj 2013 i alt 81 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer 2 % 2 7 % 6 35 % % % 13 4 % 3 Lærkehøj 2013 i alt 81 personer 12 % % 71 Alder Køn Køn kvinder mænd lindevangen 2013 i alt 91 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer % % % % % 1 1 % Lindevangen 2013 i alt 91 personer % % Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Betalingskommune Betalingskommune Lindevangen 2013 i alt 91 personer 43 % 35 Frederiksberg % 43 % 35 København % 14 % 11 Andre 7 8 % Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Forsørgelses grundlag Forsørgelsesgrundlag Lindevangen 2013 i alt 91 personer 4 % 4 % 3 3 ingen sygedagpenge % 56 kontanthjælp % 23 % 19 pension 3 3 % 0 lønindtægt % 0 dagpenge 7 8 % 0 andet 5 5 %

21 Lærkehøj og lindevangen i tal 21 lærkehøj 2013 i alt 55 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Lærkehøj 2013 i alt 81 personer Udskrevet til 107 / 108 / 110 egen bolig familie / venner / værelse andet gaden kriminalforsorg / psyk døgnbehandling Udskrivningsårsag bortvisning efter udeblivelse ikke planlagt planlagt lindevangen 2013 i alt 60 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer Lindevangen 2013 i alt 91 personer

22 22 Mål og initiativer 2014 Der er i foråret 2014 blevet implementeret et nye journalsystem BOSTED, der erstatter det gamle journalsystem PCD. Dette er naturligvis en større proces, men alle medarbejdere er godt i gang med det nye system. Lindevangen og Lærkehøj vil inden udgangen af 2014 få besøg af Det Sociale Tilsyn. Begge tilbud skal re-godkendes. Hjemløsning er et nyt beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud for hjemløse. Projektet starter op d. 1. juni 2014 og der arbejdes hen imod, at Hjemløsning bliver en selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Der er indgået en fokusaftale for mellem Frederiksberg Kommune og Lindevangen og Lærkehøj. I 2014 skal nye opholdsplaner udvikles og implementeres og efterfølgende skal der udvikles et effektmålingsredskab, så vi kan måle borgerens udbytte af opholdet. Der skal udarbejdes en ny driftsoverenskomst i løbet af året. Det er et mål at få udarbejdet en pjece med oversigt over Lindevangen og Lærkehøjs samlede tilbud. I lyset af flere tragiske hændelser på institutionsområdet skal der sættes fokus på medarbejdernes sikkerhed. Samtlige procedurer og beredskabsplaner skal gennemgås.

23 herberg børnefamilier natvarmestue socialøkonomisk virksomhed bofællesskab akutboliger for unge hjemløsning fødevarebanken akutboliger forebyggelse sundhed bostøtten motion

24 Driftsoverenskomst med En del af

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

STRATEGI Røde Kors Herberg for Kvinder

STRATEGI Røde Kors Herberg for Kvinder STRATEGI 2017-19 Mission tilbyder hjemløse kvinder midlertidigt ophold, hvor de får mulighed for at få en oplevelse af et trygt hjem i fællesskab med andre kvinder i samme situation. Vi hjælper beboerne

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Virksomhedsplan Lindevangen & Lærkehøj

Virksomhedsplan Lindevangen & Lærkehøj Virksomhedsplan 2011 Lindevangen & Lærkehøj Lindevangen Lindevangs Allé 7 2000 Frederiksberg www.lindevangen.dk post@lindevangen.dk Forstander: Søren Romar Daglig leder: Annette Mainz Lærkehøj Lindevangs

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere