Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 25. november 2009 fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 25. november 2009 fra kl. 12.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune Onsdag den 25. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering de pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende de pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 1

2 Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Her er ingen punkter til opfølgning. Boligforhold og fysiske rammer Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer siden vores seneste tilsynsbesøg. Her er ryddeligt, pænt og rent på såvel fællesarealerne som i de af beboernes boliger vi ser. I de forskellige afdelinger er der pyntet op til jul, og her spilles julemusik og bages kager. Det medvirker til at skabe en hjemlig og hyggelig stemning og atmosfære til glæde for beboerne. Ligeledes stimulerer duftene blandt andet de svageste beboernes sanser. De omsorgsmæssige forhold Under vores tilsynsbesøg er flere beboere samlet i fællesskabet, hvor de netop har spist middagsmad. Beboerne får varm mad til middag og smørrebrød til aften, samt udtrykker generel tilfredshed med maden. Enkelte pårørende giver udtryk for et ønske om øget fokus på den mad der serveres for beboere, der ikke selvstændigt kan spise og har vanskeligt ved at tygge. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering. De pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende. Medarbejderne ringer til de pårørende i henhold til at afstemme, hvem der gør hvad, ligesom der ved indflytning afholdes samtaler, hvor gensidige forventninger afstemmes. Det medvirker til at sikre et godt samarbejde. I henhold til beboere, der vanskeligt kan give udtryk for egne ønsker og behov, forefindes der kommunikationsbøger i boligerne. Her er etableret et beboer- og pårørenderåd i huset. Der skrives referat fra disse møder. Beboerne tilbydes aktivitet af såvel individuel som fælles karakter. Beboerne har mulighed for at lave forskellige kreative ting i husets aktivitetscenter, og vi kan ved selvsyn konstatere, at her er forskellige af beboernes kreationer udstillet og til salg. Flere beboere giver udtryk for, at de kommer i aktivitetscentrets for at dyrke det sociale samvær og hyggen frem for at lave reelle ting. Det medvirker ligeledes til at bevare beboernes mentale funktionsniveau. Beboerne tilbydes ligeledes aktivitet i henhold til den daglige ADL samt ved inddragelse i dagligdags gøremål som borddækning, bagning, rengøring af lettere karakter med videre. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med de aktivitetsmuligheder, de har. De pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Beboere med behov for motorisk genoptræning tilbydes dette af udefrakommende fysioterapeuter. Medarbejderne samarbejder i det omfang ressourcerne tillader det omkring denne genoptræning. Beboerne skal i nærmeste fremtid på en tur ud af huset i forbindelse med årets julefrokost. Det ser de meget frem til. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 2

3 Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Medarbejderne har været på et kursus i efteråret omkring Trivsel og Arbejdsglæde. De giver udtryk for, at de har fået et godt udbytte af dette kursus, hvilket har øget deres fokus på samarbejde og anerkendelse indbyrdes. Ligeledes har kurset omhandlet medarbejdernes kommunikation og vigtigheden af at overholde indgåede aftaler. Vi får oplyst, at der efter jul skal følges op på dette, hvilket vi ligeledes vil gøre ved vores kommende tilsynsbesøg. Her er en fast mødestruktur i form af morgenmøder og ugentlige gruppemøder med sygeplejerskerne. Ligeledes er der afholdt medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år, hvilket medvirker til at afstemme gensidige ønsker mellem medarbejdere og ledelse. Det er vores vurdering, at medarbejderne generelt har en engageret og positiv tilgang til opgaveløsningen med beboerne, er fagligt kompetente og bevidste om at inddrage beboernes ressourcer og kompetencer i dagligdagen. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes handleplaner, der forefindes i beboernes boliger. Beboerne og deres pårørende er hermed orienteret om de tildelte ydelser, jf. servicelovens bestemmelser herom. Handleplanerne indeholder beskrivelser af den støtte og pleje beboerne modtager, og her forefindes beskrivelser for hele døgnet. Ligeledes fremgår det hvornår beboerne tilbydes bad og modtager rengøring. Vi har drøftet med ledelsen, at beskrivelserne af hvad beboerne selv er ansvarlige for og hjælper med til, med fordel kan fremgå af beskrivelserne. Det er vores vurdering, at beboernes inddragelse i ADL og praktiske gøremål i dagligdagen, bør fremgå af den skriftlige dokumentation. Dette med henblik på, at det tydeligt fremgår hvordan ovenstående inddrages bevidst i et aktivitetsperspektiv, samt medvirker til at styrke og bevare beboernes funktionsniveau. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter. Magtanvendelse Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsynsbesøg. Medarbejderne er bekendte med Kommunens procedure for indberetningspligt ved magtanvendelser. Medarbejderne har løbende modtaget undervisning omkring demens, hvilket medvirker til at forebygge behovet for magtanvendelser. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 3

4 Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Ved vores kommende tilsynsbesøg vil vi følge op på: aktivitetstilbud til de svageste beboere opfølgning på kursus om trivsel og arbejdsglæde Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således årligt aflægges to tilsynsbesøg, et anmeldt og et uanmeldt. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har fået været rundt på Solbakken og har efter individuel aftale talt med flere beboere og deres pårørende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbejdere, der var på arbejde samt ledelsen. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 31. december 2009 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 4

5 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Klim Ældrecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 23. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Klim Ældrecenter. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med den hjælp, omsorg og pleje medarbejderne tilbyder dem. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en god tone. Det er i overensstemmelse med vores vurdering vi får oplyst, at de pårørende er orienteret om vores tilsynsbesøg samt er inviteret til at møde op. Ligeledes er bruger- og pårørenderådet orienteret om vores besøg. Ingen møder dog op, hvorfor vi ikke har talt med pårørende flere beboere modtager ugentlig træning ved en fysioterapeut. Medarbejderne giver udtryk for, at de har et velfungerende samarbejde med denne, hvor der løbende gøres status over beboernes funktionsniveau samt støttes op om relevante tiltag ved behov herfor det er vores vurdering, at medarbejderne har fokus på beboernes generelle sundhedstilstand, samt at de er gode til at prioritere at lave forskellige aktiviteter med beboerne indenfor de givne rammer. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne har fokus på at vedligeholde beboernes funktionsniveau i videst muligt omfang, hvilket medvirker til at sikre beboernes trivsel medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde. Ligeledes giver de udtryk for, at de har en god, åben og tryg dialog med ledelsen, der altid har tid til en snak ved behov herfor det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og meget engagerede i deres opgaveløsning med beboerne. Ligeledes er det vores vurdering, at medarbejderne har en posi- Udført af Gitte Drescher Velling 1

6 tiv tilgang til deres arbejde, der medvirker til at sikre et godt arbejdsklima, der også kommer beboerne til gode det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, grundig og retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne som opfølgning får vi oplyst, at ledelsen sammen med medarbejderne har drøftet magtanvendelse og Kommunens procedure for indberetningspligt på et fælles personalemøde. Således er alle medarbejdere nu bekendt med de gældende retningslinjer for området Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Iagttagelser og anbefalinger Lederen for Klim Ældrecenter var grundet ferie ikke til stede under vores tilsynsbesøg, hvorfor vores tilbagemelding er givet til distriktschefen for området. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Opfølgningspunkter fra vores seneste tilsynsbesøg vil fremgå under de enkelte afsnit. Boligforhold og fysiske rammer Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer siden vores seneste tilsynsbesøg. Her er fortsat en hjemlig indretning, der med ældre effekter, grønne planter og en hyggelig belysning indbyder til ophold i fællesskabet. Her er plads til 10 beboere. Aktuelt er her ingen tomme boliger. Vi får oplyst, at medarbejderne i aftenog nattetimerne yder visiteret støtte til borgerne i de ældreboliger, der ligger i tilknytning til huset. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Under vores tilsynsbesøg samles beboerne til fælles eftermiddagskaffe i stuen. Her samtales i en hyggelig tone henover bordet, og beboerne giver udtryk for, at de trives. På opslagstavlerne er der ophængt nye fotos af beboerne fra fælles bagning af klejner. Det vidner om aktivitetstiltag, der fornøjer beboerne og medvirker til at bevare deres funktionsniveau, stimulere deres sanser samt medvirker til at skabe en hjemlig stemning i huset. På den fælles opslagstavle hænger der ligeledes referat fra det seneste bruger- og pårørenderådsmøde, en menuplan samt Park-Tidende, der informerer om aktivitetstilbud for beboerne. Beboernes boliger er indrettet i overensstemmelse med deres egen interesse, smag og behov. Sidstnævnte henset til behov for pladskrævende hjælpemidler samt hensyntagen til synshandicap. De omsorgsmæssige forhold Da vi ankommer på tilsynsbesøg opholder de fleste beboere sig i deres boliger, hvor de hviler til middag. Nogle enkelte sidder i rolige omgivelser og slapper af i fællesstuen. Her er en stille og harmonisk stemning og en god atmosfære. Vi får oplyst, at der aktuelt er en elev samt en medarbejder i aktivering i huset. Disse varetager forskellige aktivitetstilbud for beboerne samt tilbyder én til én tid og ekstra opmærksomhed, når beboerne har behov for det. Medarbejderne er imødekommende og giver udtryk for, at de har set frem til vores besøg. Udført af Gitte Drescher Velling 2

7 Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med den hjælp, omsorg og pleje medarbejderne tilbyder dem. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en god tone. Det er i overensstemmelse med vores vurdering. Vi konstaterer, at medarbejderne samtaler med beboerne i en nærværende og respektfuld tone, der medvirker til at skabe tryghed for beboerne. Vi får oplyst, at de pårørende er orienteret om vores tilsynsbesøg samt er inviteret til at møde op. Ligeledes er bruger- og pårørenderådet orienteret om vores besøg. Ingen møder dog op, hvorfor vi ikke har talt med pårørende. Medarbejderne giver udtryk for, at de har et velfungerende samarbejde med de pårørende, det er i overensstemmelse med vores indtryk fra seneste tilsynsbesøg. En nyindflyttet beboer giver udtryk for, at denne har fået en god velkomst af medarbejderne og føler sig tryg i huset. Denne beboer har et kald, og giver udtryk for at medarbejderne kommer hurtigt, når denne kalder og har behov for hjælp. Det skaber tryghed. Vi har drøftet med medarbejderne, at det kan være en god ide med en velkomstpjece til nye beboere og deres pårørende. Dels for at sikre at praktisk information videregives samt for at afstemme gensidige forventninger til samarbejdet. Flere beboere modtager ugentlig træning ved en fysioterapeut. Medarbejderne giver udtryk for, at de har et velfungerende samarbejde med denne, hvor der løbende gøres status over beboernes funktionsniveau samt støttes op om relevante tiltag ved behov herfor. Beboerne tilbydes fortsat forskellige aktiviteter i løbet af ugen. I denne sammenhæng har de stor glæde af husets frivilliggruppe. Her er planlagt julefrokost for beboerne og deres pårørende, hvilket er skiltet via ophæng og skrivelser, der er omdelt i beboernes boliger. Her afholdes blandt andet lotteri, og vi får oplyst at overskuddet herfra bruges til at bage klejner, købe is om sommeren til beboerne med videre. Som opfølgning får vi oplyst, at medarbejderne fortsat prioriterer at bage, lave suppe og anden mad med beboerne, når tiden tillader det. Af det seneste referat fra bruger- og pårørenderådsmødet fremgår det, at her er et ønske om, at dele af madproduktionen kan indgå som aktiviteter for beboerne. Det er vores erfaring, at madlavning er en aktivitet, der på mange områder styrker og vedligeholder beboernes mentale og motoriske funktionsniveau, ligesom de sansemæssige stimuli medvirker til at fremme appetitten og dermed sikre en ordentlig ernæring. Denne proces vil vi følge ved vores kommende tilsynsbesøg. Beboerne spiser varm mad til frokost og smørrebrød om aftenen. Pålægget serveres på fade, hvormed beboerne selv har indflydelse på, hvad de ønsker at spise samt også her styrker deres funktionsniveau. Medarbejderne oplyser, at de i videst muligt omfang sidder med ved bordet, når beboerne spiser. Deres tilstedeværelse, udover at assistere de beboere der har behov for hjælp under måltidet, medvirker til at holde en samtale i gang. Medarbejderne giver udtryk for, at de om aftenen har vanskeligt ved at få god tid til at sidde sammen med beboerne under afvikling af måltidet, hvilket skyldes at den ene af aftenvagterne også yder støtte til borgere ude i byen. Det betyder, at nogle beboere umiddelbart efter aftensmaden lægges i seng, da de ikke kan holde til at sidde oppe til aftenvagten er tilbage i huset igen klokken 21. Det er vores vurdering, at medarbejderne har fokus på beboernes generelle sundhedstilstand, samt at de er gode til at prioritere at lave forskellige aktiviteter med beboerne indenfor de givne rammer. Det er ligeledes vores vurdering, at medarbejderne har fokus på at vedligeholde beboernes funktionsniveau i videst muligt omfang, hvilket medvirker til at sikre beboernes trivsel. Udført af Gitte Drescher Velling 3

8 Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt indbyrdes samarbejde. Ligeledes giver de udtryk for, at de har en god, åben og tryg dialog med ledelsen, der altid har tid til en snak ved behov herfor. Her er afholdt medarbejderudviklingssamtaler i år. Her er en fast mødestruktur for både dag-, aften- og nattevagter, hvor der holdes gruppemøde hver 4. uge. Der skrives referat fra disse møder, så alle medarbejdere har mulighed for at holde sig orienteret om nye tiltag samt gældende beslutninger. Medarbejderne giver udtryk for, at de føler sig vel orienteret fra ledelsen. En elev i huset giver udtryk for, at denne har fået en god introduktion til huset og opgaveløsningen med beboerne, og som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg får vi oplyst, at der er udarbejdet et skriftligt introduktionsmateriale til nyansatte medarbejdere. Det var ikke muligt at se materialet under vores tilsynsbesøg, hvorfor vi følger op på det ved vores kommende tilsynsbesøg. Medarbejderne oplyser, at de aktuelt er ved at udfylde skemaer, hvor de registrerer deres tidsforbrug ved de enkelte beboere, med henblik på fremadrettet at arbejde med kørelister. Den proces vil vi følge ved vores kommende tilsynsbesøg. Vi får oplyst, at medarbejderne aktuelt er ved at udarbejde et værdigrundlag for huset. Det drøftes på MED-møderne, ligesom politikker og instrukser for medarbejderne revideres. Den proces vil vi følge ved vores kommende tilsynsbesøg. Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever dokumentationen som noget positivt, da den også fungerer som en sikkerhed for, at gensidige forventninger med beboere og pårørende afstemmes. I samme forbindelse giver de udtryk for, at det er væsentligt, at de sikres den fornødne tid til at dokumentere. Det er vores vurdering, at medarbejderne er fagligt kompetente og meget engagerede i deres opgaveløsning med beboerne. Ligeledes er det vores vurdering, at medarbejderne har en positiv tilgang til deres arbejde, der medvirker til at sikre et godt arbejdsklima, der også kommer beboerne til gode. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes døgnrytmeplaner. Som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg kan vi konstatere, at alle beboernes døgnrytmeplaner er indskrevet elektronisk i IT-systemet Zealand Care. Også nyindflyttede beboere, der kun har boet her godt en måned, har detaljerede beskrivelser af den aktuelle hjælp og pleje over hele døgnet. Døgnrytmeplanerne forefindes tillige i en mappe hos alle beboere i deres boliger, hvormed de er orienteres om den støtte de modtager jf. servicelovens bestemmelser herom. Her fremgår det ligeledes, hvornår de får bad og rengøring. Vi har foreslået, at en kopi af kvalitetsstandarden også sættes i denne mappe. Vi har ligeledes gennemgået beskrivelser af opgaveløsningen i aften- og nattetimerne, hvilket er et godt redskab for nyansatte medarbejdere og vikarer og medvirker til en ensrettet opgaveløsning. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, grundig, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt lever op til lovgivningens krav for området. Magtanvendelse Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsynsbesøg. Det er vores vurdering, at medarbejderne har en god forståelse for deres pædagogiske tilgang til beboerne, hvilket forebygger at behovet for magtanvendelser opstår. Udført af Gitte Drescher Velling 4

9 Som opfølgning får vi oplyst, at ledelsen sammen med medarbejderne har drøftet magtanvendelse og Kommunens procedure for indberetningspligt på et fælles personalemøde. Således er alle medarbejdere nu bekendt med de gældende retningslinjer for området. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Ved vores kommende tilsynsbesøg vil vi følge op på: støtte til borgere i ældreboliger beboernes inddragelse i madlavning introduktionsmateriale til nyansatte medarbejdere kørelister ved beboerne udarbejdelse af et værdigrundlag Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således årligt aflægges to tilsynsbesøg, et anmeldt og et uanmeldt. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har været rundt på Klim Ældrecenter og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 24. november 2009 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Udført af Gitte Drescher Velling Marianne Christiansen 5

10 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Mandag den 23. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner det er vores vurdering, at de fysiske rammer giver beboerne gode muligheder for at vedligeholde og styrke deres motoriske og mentale funktionsniveau. Det er ligeledes vores vurdering, at rammerne kan gøres mere hjemlige og imødekommende til glæde for beboerne det er vores vurdering, at der blandt medarbejderne har eksisteret en kultur, hvor service har været omdrejningspunktet for den støtte og pleje der ydes. Ledelsen oplyser os om, at man fremadrettet tilsigter at implementere principperne for LeveBoMiljø konceptet yderligere, med henblik på at bevare beboernes funktionsniveau gennem inddragelse i de daglige aktiviteter. Denne nye tilgang til opgaveløsningen opleves som en udfordring for nogle medarbejdere beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp, omsorg og pleje medarbejderne tilbyder dem. Det understøttes generelt af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering de pårørende giver udtryk for generel tilfredshed med medarbejdernes indsats i opgaveløsningen, men efterlyser mere kontinuitet i kontaktpersonsystemet. Det forhold har vi drøftet med ledelsen, og har foreslået at beboerne med fordel kan have en kontaktperson i både dag-, og aftenvagten. Det er vores erfaring, at en sådan løsning medvirker til at øge medarbejdernes mulighed for faglig sparring samt medvirker til at bedre samarbejdet og kommunikationen med de pårørende Udført af Elsebeth Melgaard Pedersen og Gitte Drescher Velling 1

11 medarbejderne giver udtryk for, at de har et velfungerende indbyrdes samarbejde. Ligeledes giver de udtryk for, at de aktuelt oplever at de har meget at lave og har svært ved at få tiden til at slå til. Det understøttes af de pårørende udtalelser det er vores vurdering, at her aktuelt pågår mange nye tiltag og omstruktureringer, hvilket naturligt vil kræve tid, før en endelig effektuering og implementering. Det er ligeledes vores vurdering, at ledelsen har et stort ansvar i forhold til at sikre medarbejdernes trivsel og dermed også beboernes i den proces de gennemgår det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret og fyldestgørende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg får vi oplyst, at ledelsen fortsat ikke har afklaret med myndigheden for området, hvorvidt låsen til indgangen på to af afdelingerne er i overensstemmelse med lovgivningen. En afklaring heraf skal prioriteres, og det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Opfølgningspunkter fra vores seneste tilsynsbesøg vil fremgå under de enkelte afsnit. Boligforhold og fysiske rammer Solgården har plads til 67 beboere fordelt på 5 afdelinger. Her er 6 pladser til borgere på midlertidigt ophold. Aktuelt bor her 64 beboere. De fysiske rammer giver gode muligheder for at skabe et imødekommende og hjemligt miljø til glæde for beboerne. Det er vores vurdering, at afdelingerne fremstår forskellige i forhold til indretning af fællesarealerne. Nogle steder er der skabt hjemlige og hyggelige rammer for beboerne, mens der andre steder virker lidt mørkt og trist. Vi har drøftet med ledelsen, at grønne planter og en anden belysning vil indbyde mere til ophold i fællesskabet, og det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Man kan med fordel lade sig inspirere af demensafdelingen. Som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg kan vi konstatere, at tavlerne beregnet til at vise fotos af medarbejderne på arbejde fortsat ikke benyttes til det formål, hvilket er misvisende for beboerne og pårørende i huset. Vi har anbefalet ledelsen, at disse benyttes til formålet. Således vil såvel beboere som pårørende også have et godt overblik over, hvem de kan kontakte ved behov herfor. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Beboernes boliger er indrettet i overensstemmelse med deres egen smag og interesse. Her er opsat postkasser til beboerne ved hovedindgangen. Ledelsen oplyser os om, at det fremadrettet er meningen, at beboerne i samvær med medarbejderne selv skal tømme deres postkasser. Det er vores vurdering, at denne aktivitet via gåturen til postkassen er medvirkende til at styrke beboernes motoriske funktionsniveau, ligesom medinddragelsen i at tømme postkassen og gennemlæse posten medvirker til at styrke beboernes mentale funktionsniveau. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer giver beboerne gode muligheder for at vedligeholde og styrke deres motoriske og mentale funktionsniveau. Det er ligeledes vores vurdering, at rammerne kan gøres mere hjemlige og imødekommende til glæde for beboerne. Udført af Elsebeth Melgaard Pedersen og Gitte Drescher Velling 2

12 De omsorgsmæssige forhold Under vores tilsynsbesøg opholder flere beboere sig i fællesskabet. På nogle afdelinger er det vores indtryk, at medarbejderne har fokus på at sidde sammen med beboerne, mens beboerne på andre afdelinger sidder alene på gangene eller i fællesstuerne. Ledelsen oplyser os om, at man fremadrettet tilsigter at implementere principperne for LeveBoMiljø konceptet yderligere til gavn for beboerne. Det handler om at inddrage beboerne i de daglige aktiviteter og styrke det sociale samvær og den hjemlige følelse, hvilket medvirker til at bevare beboernes funktionsniveau. Den proces vil vi følge ved vores kommende tilsynsbesøg. Ledelsen oplyser os om, at rengøringen aktuelt igen varetages af plejepersonalet. Det begrundes i, at rengøringen kan anskues som en aktivitet, hvor beboerne og medarbejderne får mere en til en tid, samt mulighed for at lave noget fælles, hvilket også medvirker til at bevare beboernes funktionsniveau. Det er vores vurdering, at der blandt medarbejderne har eksisteret en kultur, hvor service har været omdrejningspunktet for den støtte og pleje der ydes, samt at den nye tilgang til opgaveløsningen opleves som en udfordring for nogle. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp, omsorg og pleje medarbejderne tilbyder dem. Det understøttes generelt af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering. De pårørende giver udtryk for generel tilfredshed med medarbejdernes indsats i opgaveløsningen, men efterlyser mere kontinuitet i kontaktpersonsystemet. Det forhold har vi drøftet med ledelsen, og har foreslået at beboerne med fordel kan have en kontaktperson i både dag-, og aftenvagten. Det er vores erfaring, at en sådan løsning medvirker til at øge medarbejdernes mulighed for faglig sparring samt medvirker til at bedre samarbejdet og kommunikationen med de pårørende. Her er et bruger- og pårørenderåd, der afholder møde 3-4 gange om året. Der skrives referat fra disse møder, og vi har foreslået ledelsen, at disse ophænges i fællesskabet. Således har beboerne og de pårørende mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der drøftes i dette forum. Beboerne spiser varm mad til middag og smørrebrød til aften. Vi har erfaring med, at beboerne sover bedre, når de får den varme mad til aften, hvilket vi har drøftet med ledelsen. Ligeledes har vi foreslået, at medarbejderne fremadrettet har øget fokus på beboernes medinddragelse i afviklingen af måltidet. Dette i forhold til, at beboerne (i det omfang de kan) selv vælger pålæg og smører deres mad. Det vil medvirke til at bevare beboernes funktionsniveau, samt sikre dem indflydelse på hvilken mad de ønsker at spise, hvilket ligeledes vil medvirke til at sikre en ordentlig ernæring. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Medarbejderne på Solgården har været igennem en nednormering og har pr. 1. august fået en ny gruppeleder for hele huset. Den nye leder har iværksat mange nye tiltag og omstruktureringer i den daglige opgaveløsning, hvilket har skabt lidt uro i medarbejdergruppen. Vi har foreslået lederen at udarbejde en tids- og handlingsplan over de tiltag der er i gang samt de tiltag der fremadrettet skal effektueres. Vi har bedt om at få denne plan tilsendt. Medarbejderne giver udtryk for, at de har et velfungerende indbyrdes samarbejde. Ligeledes giver de udtryk for, at de aktuelt oplever at de har meget at lave og har svært ved at få tiden til at slå til. Det understøttes af de pårørende udtalelser. Medarbejderne er som et nyt tiltag begyndt at arbejde efter kørelister. Det har de kun gjort i nogle uger, hvorfor det er for tidligt at konkludere på deres oplevelse af denne fremgangsmåde. Udført af Elsebeth Melgaard Pedersen og Gitte Drescher Velling 3

13 Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke oplever at blive vel orienteret og medinddraget i de beslutninger ledelsen aktuelt træffer. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere i forhold til den aktuelle omstruktureringsproces har været til en individuel samtale, samt at her er holdt flere fælles personalemøder og udsendt nyhedsbreve, for at imødekomme medarbejdernes behov for oplysning og information. Dette til trods er der utryghed blandt medarbejderne, hvilket ledelsen oplyser, at de snarest vil følge op på. Som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg får vi oplyst, at nogle medarbejdere er blevet overflyttet til andre afdelinger i huset, i henhold til at øge og implementere fagligheden set i et bredt perspektiv. Ledelsen oplyser os om, at man i det nye år skal til at udarbejde et værdigrundlag. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Medarbejderne oplyser, at der endnu ikke er afholdt medarbejderudviklingssamtaler. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Det er vores vurdering, at her aktuelt pågår mange nye tiltag og omstruktureringer, hvilket naturligt vil kræve tid, før en endelig effektuering og implementering. Det er ligeledes vores vurdering, at ledelsen har et stort ansvar i forhold til at sikre medarbejdernes trivsel og dermed også beboernes i den proces de gennemgår. Det forhold har vi drøftet med ledelsen, der er opmærksom på medarbejdernes oplevede sårbarhed og følger op på det. Vi vil ligeledes følge processen ved vores kommende tilsynsbesøg. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes døgnrytmeplan, der er indskrevet elektronisk i IT-systemet Zealand Care samt opbevares i beboernes egne boliger. Alle medarbejdere har adgang til systemet, men ikke alle er lige fortrolige med brugen heraf. Dette bør prioriteres, og det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret og fyldestgørende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne. Magtanvendelse Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsynsbesøg. Medarbejderne er bekendt med Kommunens procedure for indberetningspligt ved magtanvendelser. Som opfølgning på vores seneste tilsynsbesøg får vi oplyst, at ledelsen fortsat ikke har afklaret med myndigheden for området, hvorvidt låsen til indgangen på to af afdelingerne er i overensstemmelse med lovgivningen. En afklaring heraf skal prioriteres, og det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Ved vores kommende tilsynsbesøg vil vi følge op på: belysning og planter på fællesarealerne tavler over medarbejdere på arbejde Udført af Elsebeth Melgaard Pedersen og Gitte Drescher Velling 4

14 implementering af LeveBoMiljø konceptet medarbejdernes trivsel i henhold til nye tiltag udarbejdelsen af et værdigrundlag medarbejderudviklingssamtaler medarbejdernes fortrolighed med brugen af IT-systemet lås på døren til indgangen på to af afdelingerne Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således årligt aflægges to tilsynsbesøg, et anmeldt og et uanmeldt. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har fået en rundvisning på Solgården og har efter individuel aftale talt med flere beboere og deres pårørende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 24. november 2009 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen Udført af Elsebeth Melgaard Pedersen og Gitte Drescher Velling 5

15 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Hune Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 23. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hune Plejecenter. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Hune Plejecenter fremstår rent og pænt. Denne opfattelse deles af de pårørende. Beboerne oplever en god omgangstone, hvilket også svarer til vores oplevelse beboere og pårørende er samlet set tilfredse med forholdene på stedet og med den hjælp og støtte, beboerne modtager. Her er også tilfredshed med den måde, hjælpen gives på og med samarbejdet med medarbejderne det er vores vurdering, at beboerne modtager den aftalte hjælp og støtte, og at den ydes ud fra den enkeltes behov og ønsker det er vores opfattelse, at her er fokus på at skabe en tryg og indholdsrig hverdag. Det er ligeledes vores opfattelse, at tilbud om aktiviteter fortsat er et udviklingsområde, hvilket deles af de pårørende. Det vil vi følge op på ved det kommende tilsyn det er vores vurdering, at medarbejdernes faglige kvalifikationer modsvarer beboernes behov for hjælp og støtte til de omsorgsmæssige og praktiske gøremål i hverdagen. Medarbejderne fremstår engagerede og har en empatisk tilgang til beboerne man er på stedet optaget af implementeringen af ny elektronisk dokumentation, og hvordan det skal foregå. Vi anbefaler at fastsætte en deadline for endelig implementering. Det vil vi følge op på ved det kommende tilsyn Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt 1

16 Iagttagelser og anbefalinger Her er siden forrige tilsyn ansat ny leder på stedet. Lederen oplyses, at der er blevet taget godt imod. Medarbejderne har været en del af ansættelsesudvalget. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Opfølgning fra forrige tilsyn vil fremgå under De omsorgsmæssige forhold. Boligforhold og fysiske rammer Boligforholdene er uændrede siden forrige tilsyn. Vi kan konstatere, her er rent og pænt. De omsorgsmæssige forhold Vi har talt med beboere både i fællesrummene og i deres egne boliger. De udtrykker eller giver indtryk af tilfredshed med den daglige hjælp og støtte til personlige og praktiske opgaver samt medarbejdernes hensyntagen til beboernes individuelle behov. Beboerne giver udtryk for og indtryk af, at der er en god omgangstone beboere og medarbejdere imellem. De pårørende udtrykker, at det er et rart hus at komme i, hvilket også svarer til vores vurdering. Vi kommer på et tidspunkt, hvor beboerne indtager deres måltid. Vi kan konstatere, der er en opmærksomhed på at samle de beboere, der kan klare sig selv. Her skabes et fællesskab, som er med til at give kvalitet i livet. På hver etage er der en opslagstavle til diverse informationer. Der er endvidere mulighed for at synliggøre, hvilke medarbejdere der er på arbejde. De pårørende efterlyser billeder af de medarbejdere, der er på arbejde, da det skaber tryghed for, hvem man kan kontakte, hvilket også svarer til vores opfattelse. Det er vores opfattelse, at her er generel fokus på aktiviteter om dagen. Her tænkes daglig ADL træning ind. De beboere, der kan, hjælper med at lægge vaskeklude sammen, skrælle æbler, skænke kaffe op, dække bord med mere. Man taler med beboerne om årstiden, datoen, og hvilket år det er. Daglige gøremål, der er med til at stimulere både de mentale og de fysiske færdigheder. Beboerne oplyser, at der er planlagte aktiviteter, så som gudstjenester, sangaften, stoftryk og lignende. Her udover står vennekredsen for en del af de sociale arrangementer. Det er vores opfattelse, at der fortsat bør være fokus på udvikling af aktiviteter om aftenen. Vi oplyses om, at der er enkelte beboere, som er urolige og reagerer på forandringer. Der har været møde med aftenvagten og udegruppen med henblik på, hvordan man bedst mulig kan varetage de svage beboeres behov. Man har besluttet at navngive de beboere, der skal have hjælp, at der skal være ro på to tidspunkter i løbet af aftenvagten, hvilket er til måltidet samt til aftenkaffe. Derudover bestræbes det på, at det er de samme medarbejdere fra udegruppen, der kommer ind og hjælper. Det er ligeledes vores erfaring, at faste aftaler og struktur samt forudsigelighed skaber tryghed for de svage beboere. Vi oplyses om, at der er et generelt godt samarbejde med de pårørende. Når der flytter en ny beboer ind, oplyses beboeren og de pårørende om, hvilke medarbejdere der er i beboerens gruppe. Vi får endvidere oplyst, at den planlagte samtale efter tre måneder ikke er fungerende. Det er vores opfattelse, at udgangspunktet for et fortsat godt samarbejde er at få afstemt gensidige forventninger. Vi anbefaler at have fokus på genetablering af tremåneders samtalen. Vi vil følge op på dette. Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt 2

17 Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Det er vores vurdering efter samtale med medarbejderne, at de er en selvstændig og til dels selvstyrende gruppe, som besidder de rette kompetencer til at løse de opgaver, de står overfor. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres arbejdsplads og med samarbejdet og kommunikationen med kollegerne. Vi oplyses, at det er en stabil medarbejdergruppe. Medarbejderne oplyser, at der er gode muligheder for kursusvirksomhed. Der er tilbud om kursus i blandt andet demens ved demenssygeplejerske. Det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov. Det er vores vurdering, at medarbejderne arbejder engageret og har en empatisk tilgang til beboerne. Den skriftlige dokumentation Den elektroniske dokumentation er ikke kommet langt i huset, men daglige notater, adviser samt medicin modulet er i gang på stedet. Social- og sundhedsassistenterne samt leder skal på kursus i, hvordan systemet fungerer. Der er opmærksomhed på, at aften- og nattevagterne selv får indflydelse på udfyldelse af døgnrytmeplanerne. Derudover skal man i gang med at lave nye mapper til beboerne. Leder oplyser, at det ikke vides, hvordan den endelige implementering skal foregå. Det er vores opfattelse, at det er godt der er fokus på dette område. Vi anbefaler at sætte en deadline for endelig implementering af den elektroniske dokumentation, samt mapperne til beboerne. Derudover anbefaler vi at medinddrage de pårørende i udarbejdelse af handleplaner. Magtanvendelse Det er vores opfattelse, at her er generel god forståelse for at efterleve reglerne omkring magtanvendelse og indberetningspligt. Medarbejderne er bekendte med Kommunes procedure for indberetningspligt ved magtanvendelser. Her inddrages relevante samarbejdspartnere i tvivlsspørgsmål. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg samtale efter tre måneder pårørende, beboer og medarbejder imellem. Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således årligt aflægges to tilsynsbesøg, et anmeldt og et uanmeldt. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om op- Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt 3

18 gaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har fået en rundvisning på Hune Plejecenter og har efter individuel aftale talt med flere beboere og deres pårørende. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 25. november 2009 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt 4

19 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 23. november 2009 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester Hjermitslev Plejecenter. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder, beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Det er vores vurdering, at beboerne modtager den aftalte hjælp og støtte, og at den ydes ud fra den enkeltes behov og ønsker beboerne er samlet set tilfredse med forholdene og med den hjælp og støtte, de modtager. Her er også tilfredshed med den måde, hvorpå hjælpen gives og med samarbejdet med medarbejderne de fysiske rammer er velegnede til formålet at skabe et levende miljø med aktiviteter i bred forstand er et område, der bør arbejdes med i forhold til de aktuelle beboere, herunder tilbuddet i eftermiddags- og aftentimerne for at skabe trivsel og indehold i hverdagen det er vores vurdering, at medarbejderne er kompetente og har en engageret og empatisk tilgang til beboerne. Det er også vores vurdering, at deres arbejde er organiseret, så det imødekommer beboernes behov det er samlet set vores vurdering, at dokumentationen er systematisk og danner et godt grundlag for det daglige samarbejde med beboerne. Man er i gang med at implementere elektronisk dokumentation. Vi har drøftet med ledelsen, om man med fordel kunne sætte en deadline for den endelige implementering. Vi vil følge op på dette ved det kommende tilsyn Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt 1

20 her er generel god forståelse for betydningen af at efterleve reglerne omkring magtanvendelse og indberetning. Iagttagelser og anbefalinger Her er siden forrige tilsyn ansat ny gruppeleder pr. 1. september. Medarbejderne har været med i processen i at ansætte ny leder. Vi oplyses, at fokusområder fra gruppeleder har været medicinhåndteringen og elektronisk dokumentation. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Opfølgning fra forrige tilsyn vil fremgå under punkterne de omsorgsmæssige forhold, medarbejderforhold og den skriftlige dokumentation. Boligforhold og fysiske rammer De fælles fysiske rammer fremstår lyse og venlige. Her er dug på bordet, tændt stearinlys, og enkelte beboere sidder fortsat ved morgenkaffen. Her er skabt et hjemmeligt miljø, hvilket svarer overens med LeveBo konceptet. Man kan diskutere, om servicevogne skal stå fremme i miljøet, idet det efter vores vurdering kan være med til at skabe et institutionsagtigt miljø. Vi er bekendte med, at der skal etableres køkken på hver etage for herved at leve op til LeveBo konceptet. Det vil vi følge udviklingen på. De omsorgsmæssige forhold Vi har talt med beboere i begge enheder. Der udtrykkes generel tilfredshed med den daglige støtte og praktiske hjælp. De udtrykker, at medarbejderne tager udgangspunkt i deres behov og ønsker. Det svarer til vores indtryk. De pårørende er på dette anmeldte tilsyn forhindret i at deltage. Det vil vi følge op på det det kommende anmeldte tilsyn. Beboerne og de pårørende giver ligeledes udtryk for, at der er en god omgangstone mellem dem indbyrdes og med medarbejderne, hvilket svarer til vores indtryk. Enkelte beboere udtrykker, at medarbejderne er knap så synlige i miljøet. Det er vores erfaring, at tilgængelige og synlige medarbejdere skaber forudsigelighed og tryghed for de svage beboere. Vi kan konstatere, at der fortsat er et sparsomt tilbud om aktiviteter til beboerne med henblik på at vedligeholde deres færdigheder. Vi kan ligeledes konstatere, at der i medarbejdergruppen er intentioner og ønske om udvikling vedrørende aktiviteter. I medarbejdergruppen tales der om et eventuelt indkøb af en Wii, siddegymnastik en gang om ugen, hyggetime en gang om ugen med mere, og at der er et ønske om fast struktur til aktivitetstilbud dvs. den samme dag og så vidt muligt også den sammen medarbejder. Det er vores opfattelse, at medarbejderne har mange ideer til tilbud af aktiviteter. Det er vores erfaring, at man kan anvende livshistorien som hjælperedskab til at skabe aktiviteter for de aktuelle beboere, for her igennem at vedligeholde færdigheder hos den enkelte. Man har på stedet forgæves forsøgt at inddrage beboerne i dagligdags aktiviteter. Vi har drøftet med ledelsen, om det ved indflytningssamtale kan synliggøres, hvad huset tænker om medinddragelse i de daglige aktiviteter. Som nævnt i forrige rapport er det vores opfattelse, af der fortsat kan fokuseres på måltidets mange aspekter. Vi oplyses, at beboerne selv smører deres mad til aften, hvilket også er vores erfaring er med 2 Udført af Marianne Christiansen og Pia Rønneholt

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 31. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 31. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 31. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 14.10.2010 kl. 09:30 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 14.10.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 181. Tilsynsrapport fra Hune Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Herbergscentret, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Herbergscentret. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 15.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Mastruplund. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Ringsted Kommune. Søndag den 7. oktober 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Ringsted Kommune. Søndag den 7. oktober 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Ringsted Kommune Søndag den 7. oktober 2012 fra kl. 18.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Mandag den 26. april 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Mandag den 26. april 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Mandag den 26. april 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg Hvalsø Ældrecenter. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i E- huset, Københavns Kommune. Mandag den 12. april 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn i E- huset, Københavns Kommune. Mandag den 12. april 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i E- huset, Københavns Kommune Mandag den 12. april 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg i E- huset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8.

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 13.00 og Fredag den 16. december kl. 8.00 på Ådalen Indledning Vi har på vegne af Silkeborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 30. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 30. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 30. august 2010 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer Forslag til VISIONSPAPIR for social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Bilag til forslag til Visionspapir: Jammerbugt Kommunes værdigrundlag Vi sætter borgerne i centrum Vi ser borgerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune Torsdag den 22. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Mandag den 3. august 2009 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Mandag den 3. august 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Mandag den 3. august 2009 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollektivhuset. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Toftevang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Toftevang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Toftevang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. juli 2011 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Toftevang Ældrecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Bøgebakken. Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl til kl

Bøgebakken. Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl til kl TILSYNSRAPPORT Bøgebakken Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl. 10.30 til kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Tirsdag den 18. november 2014 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Tirsdag den 18. november 2014 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune Tirsdag den 18. november 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebjergcentret.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Søndag den 18. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune. Søndag den 18. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Birkebjergcentret, Næstved Kommune Søndag den 18. oktober 2015 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkebjergcentret. Generelt

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Elmehuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 6. marts 2012 fra kl.17.30

Uanmeldt tilsyn på Elmehuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 6. marts 2012 fra kl.17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Elmehuset, Københavns Kommune Tirsdag den 6. marts 2012 fra kl.17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Elmehuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Søndervang, Faxe Kommune. Tirsdag den 8. september 2015 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Søndervang, Faxe Kommune. Tirsdag den 8. september 2015 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Søndervang, Faxe Kommune Tirsdag den 8. september 2015 fra kl. 9.00 Plejecentret Søndervang er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Faxe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune. Tirsdag den 7. december 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune. Tirsdag den 7. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune Tirsdag den 7. december 2010 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Nordlys. Formålet med tilsynet

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 17. december 2015 fra kl og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 17. december 2015 fra kl og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 17. december 2015 fra kl. 9.00 og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune

TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 28. november fra kl. 9.00 og Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 28. november fra kl. 11.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn På kirkens Korshærs Herberg, Københavns Kommune. Onsdag den 9. december 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn På kirkens Korshærs Herberg, Københavns Kommune. Onsdag den 9. december 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På kirkens Korshærs Herberg, Københavns Kommune Onsdag den 9. december 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på kirkens Korshærs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Spanager, Københavns Kommune. Fredag den 11. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Spanager, Københavns Kommune. Fredag den 11. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Spanager, Københavns Kommune Fredag den 11. december 2009 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bækkebo, Rebild Kommune. Mandag den 2. december 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bækkebo, Rebild Kommune. Mandag den 2. december 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bækkebo, Rebild Kommune Mandag den 2. december 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bækkebo. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm, Københavns Kommune. Tirsdag den 1. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm, Københavns Kommune. Tirsdag den 1. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm, Københavns Kommune Indledning Tirsdag den 1. december 2009 fra kl. 13.00 Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Øster Elkær. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Knud Larvad Centret, Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Knud Larvad Centret, Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Knud Larvad Centret, Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Larvad Centret.

Læs mere