Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19."

Transkript

1 Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Pia á Grømma, samt medarbejderrepræsentanter Kristina Frandsen og Nina Schjötz Tilsynskonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført den 6. december 2012 og den 19. august Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med leder Pia á Grømma og medarbejderrepræsentanterne Kristina Frandsen (pædagog) og Nina Schjötz (terapeut). En fysisk gennemgang af hele botilbuddet og samtaler med beboergruppe er foretaget i december Tilsynsrapporten har været til høring på Møllegården. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynsbesøgene på Møllegården foregår som altid i en åben og imødekommende atmosfære. Der er styr på dokumentationen og efterspurgt materiale udleveredes uden tilbageholdenhed. Tilsynet fik et indtryk af Møllegården, som et godt og velfungerende tilbud, hvor der stræbes efter et højt fagligt niveau med kompetente medarbejdere. Ved det første besøg havde tilsynet lejlighed til at se et af de unges værelser og en pavillonlejlighed, og havde derudover samtaler med den gruppe af unge som var i stedets dagtilbud. De unge var informerede om tilsynsbesøget og deltog aktivt i samtalen med tilsynet. Samlet vurdering Møllegården er et botilbud for yngre normaltbegavede borgere, i alderen er fra 17 til 25 år ved indskrivning, med forskellige typer af psykiske og psykiatriske problemstillinger. Møllegårdens ydelser og kompetencer ligger primært indenfor personlighedsforstyrrelser, herunder også borderline, skizofreni samt ADHD og stofbetingede psykoser. Herudover kan modtages borgere med angst, depression, social fobi, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Pædagogisk skabes en ramme hvor der lægges vægt på den enkeltes trivsel og formåen, med henblik på at styrke selvværd og uafhængighed. Møllegården har beskrevet deres arbejder som tagende udgangspunkt i en kognitivt miljøterapeutisk referenceramme og har fokus på relation, inklusion og livshistorie. Af samtalen fremgår en god overensstemmelse mellem lederens idé og Møllegårdens konkrete virkelighed. Visioner og mål er beskrevet og det er tilsynets vurdering, at leder og medarbejderrepræsentant fremstiller et realistisk og afbalanceret forhold mellem beskrevne visioner og mål, sat overfor dagligdagens konkrete professionelle virksomhed. En mere konsekvent opdatering og systematiseret dokumentation er igangsat, hvilket understøtter det gode generelle indtryk. Tilsynet har tidligere bemærket overfor Møllegården, at de med fordel kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelsen af en virksomhedsplan eller strategiplan for det eller de kommende år. Dette er nu aktualiseret i forbindelse med den nye Tilsynsreform, hvor en sådan vil blive et krav. Virksomhedsplanen vil kunne præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, og supplere med et konkret formuleret fælles arbejds og værdigrundlag, som samtidigt vil sætte en ramme for Møllegården og dermed skabe basis for en skarpere behandlingsprofil. Der er styr på økonomien, men den generelt vigende tilgang på området har igangsat overvejelser på Møllegården, om Møllegårdens udbud og kommunernes eventuelle krav om ændringer i opgaveløsning. Dette har afstedkommet en reduktion af Møllegårdens døgnbehandlingspladser og etablering af et selvstændigt, og indtil videre, internt dagbehandlingstilbud. Ved den fysiske gennemgang og de seneste besøg, har lokalerne fremtrådt pæne, rene og ryddelige. Sikkerheden for de unge og personalet er i orden og flugtveje er ryddet. Interviewguide tilsyn 2/25

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/25

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Møllegårdens Botilbud er en del af en landejendom med hestestutteri og er beliggende i en lille landsby med gode trafikforbindelser (bus og tog) til det øvrige Odsherred. Der er i omegnen en bred vifte af tilbud til fritid, skole og arbejde. Møllegårdens botilbud opdelt i 2 enheder, 1 bofællesskab og 4 pavillonlejeligheder, hvor pavillonlejelighederne ligger på en nabogrund ca. 25 m fra landejendommen. 1.b Indretning Bofællesskabet er indrettet i en længe af gården, som et familielignende bofællesskab med 4 værelser på ml. 14 og 16 m2. Fællesarealer består af køkken/alrum, stue, bryggers og bad. Huset er i alt på 120 m2. Til bofællesskabet er tilknyttet personale, der som hovedregel er til stede fra kl. 7:30 24:00. Der er sovende nattevagt i hovedhuset. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer God. Pavillonlejelighederne er alle på 48 m2 og indeholder køkken, bad, stue og soveværelse. Der er personale fra kl. 10:00 22:00. Der er sovende nattevagt i hovedhuset. Indehaver af Møllegårdens Botilbud bor i hovedhuset. 1.d Sikring af flugtveje God. 1.e Alarmer I bofællesskabet er opsat almindelige batterirøgalarmer. I pavillonlejlighederne. Er opsat røgalarmer tilsluttet 220voltsnettet. Disse kontrolleres regelmæssigt. 1.f Andet 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Interviewguide tilsyn 4/25

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Er ikke omfattet af det kommunale bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen. 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen. 2.d Andet (evt. anden offentlig myndigheds tilsyn e.l.) 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Møllegården har udarbejdet en Brand og evakueringsplan, som beskriver procedure for kontakt til alarmcentralen. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Brand og evakueringsplanen indeholder oplysninger om mødesteder, for både bofællesskabet og beboere i pavillonerne. Nyansatte og nye beboere bliver orienteret om procedure ved brand hurtigst muligt. 3.c Brandtilsyn Møllegården er ikke omfattet af det kommunale brandtilsyn. 3.d Brandøvelse Der er aftalt brandøvelse 1 2 gange årligt og gennemføres af Beredskabet i Odsherred Kommune. 3.e Førstehjælp Flere medarbejdere har førstehjælpskursus, men det oplyses at de bør opdateres. Det oplyses, at Beredskabet i Odsherred Kommune kontaktes i den anledning. 3.f Andet 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Møllegårdens Botilbud er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens levnedsmiddelkontrol. Interviewguide tilsyn 5/25

6 4.b Andet 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Møllegården er privatejet og har ikke driftsaftaler med Odsherred Kommune. Møllegården er godkendt som botilbud efter SEL 107 og har aktuelt etableret et dagbehandlingstilbud godkendt efter SEL 103 og b Udviklingstendenser Møllegården er godkendt til 12 pladser, som var fordelt på 4 pladser i bofællesskabet, 4 pladser i pavillonlejlighederne (mellemstation) og 4 udslusningspladser. De havde hver deres takst, som indgik i beregningen af det samlede budget for Møllegårdens botilbud. Denne konstruktion har vist sig uhensigtsmæssig, idet udslusningspladserne ikke havde den nødvendige tilgang og derfor ikke økonomisk bæredygtig. Forløbet på Møllegården deles fortsat op i indslusningen, mellemstationen og udslusning, men budgetlægningen for 2013 tager afsæt i 8 pladser fordelt på 4 bofællesskabspladser og 4 pladser i pavillonlejligheder. Til gengæld for denne ændring i botilbuddet, har der vist sig et behov for et velorganiseret og veltilrettelagt dagbehandlingstilbud. Se nedenfor. 5.c Projekter Dagbehandlingstilbuddet har været et projekt, som er oparbejdet gennem det sidste år og er nu endeligt igangsat pr. 1. august Dagbehandlingstilbuddet er primært til de unge som i forvejen bor på tilbuddet, men kan dog også benyttes af kommuner som et særskilt dagbehandlingstilbud til unge, som bor hjemme eller i et andet botilbud. 5.d Andet 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/25

7 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Kommunen har modtaget årsregnskab for 2012 og kan konstatere et godt resultat med et mindre overskud. Der er ligeledes fremlagt budget for 2014, med en fremskrivning på 1.3 %. Taksten for 2014 er fastsat til kr , heraf kr i egenbetaling. Budgetforudsætning for 2013 og 2014 er i forhold til 2012 nedskrevet fra 12 til 8 pladser. 6.b Andet Møllegården har i 2013 skiftet revisor fra Trekroner Revision Roskilde til Revisorgården Holbæk. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Der er ansat medarbejder til bogføring og Møllegården har et løbende samarbejde med revisionen. 7.b Kasse og regnskabsregulativ 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Møllegården er privatejet og har ingen bestyrelse. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/25

8 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Møllegården har 6 ud af 8 pladser besat, på hhv. 2 i bofællesskabet og 4 i pavillonlejlighed. 8.b Alder Beboerne er aktuelt i alderen fra 20 til 30 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Møllegården modtager yngre normaltbegavede borgere i alderen er fra 17 til 25 år (ved indskrivning), med forskellige typer af psykiatriske problemstillinger. Møllegårdens ydelser og kompetencer ligger primært indenfor personlighedsforstyrrelser, herunder også borderline, skizofreni og ADHD og stofbetingede psykoser. Herudover kan modtages borgere med angst, depression, social fobi, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Forløbet på Møllegården deles op, således: Indslusningen, Stabiliserings/refleksionsperiode og Udslusning. Indslusningen og en del af stabiliseringsperioden kan foregå enten i bofællesskabet eller i pavillon. Stabiliserings/refleksionsperioden kan foregå i bofællesskabet, men vil typisk foregå i en pavillonlejelighed. Udslusningen foregår i en pavillonlejlighed eller måske i selvstændig lejlighed. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Ingen. 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/25

9 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Møllegårdens vision er beskrevet på deres hjemmeside og er, i uddrag, beskrevet således: Møllegården er et sted som respekterer de unge som kompetente mennesker. Et sted som fokuserer på muligheder, og et sted som ikke kun fokusere på det åbenlyse, men tør gå et lag dybere ned Relationen til de unge har altid været grundstenen på Møllegården, uden en bæredygtig relation opnår man ikke tillid og tillid er afgørende, hvis et menneske skal tage et andet i hånden og bevæge sig ind på ukendte områder og påbegynde et arbejde med sin egen selvudvikling Relationen er værdifuld men relationen kan ikke stå alene, den skal følges op af faglig teoretisk viden, som løbende skal opdateres i forhold til nye indfaldsvinkler. Vores viden skal kunne vække genklang, aha oplevelser i de unge, det vil sige vi skal kunne omsætte og videre give vores viden Personalet på Møllegården skal være empatiske, engagerede mennesker, der besidder en indre ro, styrke og rummelighed. De skal være nysgerrige, videbegærlige og debatterende 9.b Pædagogisk målsætning Møllegårdens pædagogiske målsætning er på deres hjemmeside beskrevet således: Møllegården skal til en hver tid forsøge at skabe de pædagogiske rammer, der giver den enkelte unge de bedst mulige forudsætninger for trivsel, læring, dannelse og personligudvikling. Møllegården arbejder ud fra en kognitivt miljøterapeutisk referenceramme og har fokus på relation, inklusion og livshistorie. Recovery er et centralt begreb på Møllegården, tanken om, at mennesker med sindsledelse kan komme sig helt eller delvist. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Interviewguide tilsyn 9/25

10 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Møllegårdens praksis tager sit afsæt følgende teoretiske grundlag: Maslow s behovs pyramide Synliggørelse af kompetencer og huller i udviklingen. Tydeliggørelse af indsats behov. Kaizen (De små skridts metode) Gå så langsomt frem at det kun kan lykkes, styrker modet til udvikling og forandring. SET (Samtalemetode), der er støttende, empatisk og tydeliggør sandhed og konsekvens. Kognitiv terapi Omstrukturering af uhensigtsmæssige tanker og adfærd. Kost og motion er en vigtig ingrediens i den daglige praksis og der arbejdes med det hele menneske, krop og psyke hænger sammen. 9.e Andet Møllegården har et behandlingsteam, som består af leder, en pædagog og stedets psykoterapeut. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er de unges tilknytning til medarbejderne organiseret Beboerne får en fast kontaktperson, der følger dem igennem opholdet og som samtidig hjælper med at være tovholder for de ting beboerne skal. Kontaktpersonen, eller i dennes fravær anden medarbejder, deltager som bisidder i alle behandlingssammenhænge eller situationer, hvor beboeren har behov for eller ønsker støtte. 10.b Deltager de unge i praktiske opgaver I bofællesskabet er man aktivt deltagende i alle forhold vedrørende dagligdagen. Dagligdagen er basis for det pædagogisk behandlende miljø. I pavillonlejlighederne har man som udgangspunkt selv ansvaret for sin lejlighed. Begge grupper får den fornødne støtte, som vil afspejle den enkelte borgers funktionsniveau. 10.c Har de unge faste pligter I bofællesskabet har de unge en fast maddag. Interviewguide tilsyn 10/25

11 10.d Ungemøder Der afholdes beboermøder en gang ugentlig. 10.e Medindflydelse Møllegården har fokus på beboernes indflydelse på eget tilværelse. Gennem beboermøder, individuelle samtaler og samværet i dagligdagen, gennemlever beboerne processer der gennem selvforvaltningspædagogiske principper, bidrage til styrkelse af beboernes livsbemestring og indflydelse på eget liv. 10.f Samtale med barn/ung 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE Er ikke aktuelt for Møllegården. 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 11/25

12 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Det vurderes på Møllegården, at der ofte er behov for en relativ stram økonomistyring af beboermidler. Ved indflytningen skrives en samarbejdsaftale, hvori også økonomi kan være en vigtig del. Her lægges op til, at den unge accepterer, at personalet indgår i hjælpen med at holde styr på den unges økonomi. Den unge får oprettet to konti, hvor den ene er spærret og den anden benyttes som en kost og lommepengekonto. De unge aftaler med kontaktpersonen, hvor meget og på hvilke dage den unge kan få overført penge til deres lommepengekonto. Det er naturligvis frivilligt for den enkelte unge at indgå i denne aftale, også selvom denne har vanskeligt ved at styre sin økonomi. Møllegården er opmærksom på at mange forskellige faktorer spiller ind på, hvor vidt den enkelte unge er i stand til at modtage støtte. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja, det fremgård endvidere af den skriftlige samarbejdsaftale mellem Møllegården og beboeren. 12.c Anden udbetaling til brugerne 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Betaling for kost og husleje foreligger skriftlig og fremgår i øvrigt også af Møllegårdens hjemmeside. 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 12/25

13 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Ja Nej Bemærkninger: Alle beboere har en handleplan, det er dog ikke altid kommunerne får udarbejdet en handleplan inden indflytningen. Handleplanen bliver udarbejdes i et samarbejde mellem den unge og behandlingsteamet (Leder, socialpædagog og psykoterapeut). Herefter melder alle ansatte ind via BBJ journal med observationer og tanker om de beskrevne punkter i planen, som bliver taget med til næste handleplansmøde (hver måned). Der skrives statusrapport 2 gange årligt, som benyttes ved statusmøderne med sagsbehandler, som ofte fra kommunens side ønskes afholdt 1 gang årligt. 13.c Løbende justering af planerne Mål i statusrapporterne bliver løbende justeret, i forblindelse med evt. ændringer i den unges dagligdag eller udvikling. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: ingen. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Møllegården har fra august 2013 valgt at etablere et dagbehandlingstilbud på Møllegården. Begrundelsen er, at de unge som Møllegården er rettet mod, igen og igen oplever ikke at kunne inkluderes på arbejdsmarked, i uddannelse, nærmiljø, sport etc. Møllegården ser ikke målgruppens problem, som værende ikke kunne gennemføre uddannelse eller fastholde et arbejde, men som konsekvensen af den tilstand de unge befinder sig i. Møllegården dagbehandlingstilbud sætter derfor fokus på det, der besværliggør den unges liv identitet, selvværd, selvtillid, tillid til andre, behovstilfredsstillelse/behovsudsættelse etc. Altså basale udviklingspsyko Interviewguide tilsyn 13/25

14 logiske faktorer der spænder ben for, at den unge kan fungere tilfredsstillende i sociale sammenhænge og være motiveret til selvrealisering. Møllegården sætter dagbehandlingen i en ramme af almindelige dagligdags funktioner, iblandet terapiforløb og motion. Der er udarbejdet ugeprogram, som opdeler dagen i perioder, som giver mening for den enkelte. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Møllegården er et miljøterapeutisk tilbud, hvorfor det tilstræbes at alle aktiviteter hjælper til, at beboerne får det bedre med sig selv, deres venner og familie. Aktiviteterne tilrettelægges så de bedst muligt understøtter den enkeltes udviklingsbehov. Der foretages løbende faglig refleksion herpå. 14.c Eksterne aktiviteter Beboerne har naturligvis selv ønsker om aktiviteter, som fx biograf, koncerter, udstillinger, tivoli etc. hvor Møllegården kan indgå i betalingen. Hvert år i uge 28 og 29 arrangeres der ferie for alle unge i 710 dage. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Det oplyses at alle aktiviteterne er frivillige, men at det ikke giver mening, hvis beboerne forbliver udenfor fællesskabet og de aktiviteter der tilbydes. 14.e Andet 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Møllegården har udarbejdet en kostpolitik. Møllegården fortæller, at sund og varieret kost er vigtig for psyken, og er derfor et område som har stort fokus. Der er en klar holdning til kostens indflydelse på aktivitets og energiniveau og er dermed af stor betydning for den behandlingsmæssige indsats. De unge skal under opholdet lære at vælge sunde madvarer og forstå vigtigheden af at leve sundt og næringsrigt. Interviewguide tilsyn 14/25

15 15.b Tilberedning centralt/lokalt De unge laver selv mad, med støtte fra medarbejderne. 15.c Kostplan I botilbuddet handles der fast hver lørdag, ud fra en tilrettelagt madplan, som de unge selv har været med til at planlægge og skrive indkøbslisten til. Beboerne finder de relevante ingredienser i kogebøger og vil på den måde lære at sammensætte en god og sund kostplan. I pavillonlejlighederne klarer beboerne indkøb og madlavning selv. Omkring kl. 17 vil en medarbejder de første 4 dage i ugen cirkulere mellem lejlighederne og er behjælpelig. 15.d Brugers indflydelse og medvirken 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Møllegården har ingen faste retningslinjer. Møllegården har ingen vanskeligheder hermed, men der vil blive handlet konkret hvis der sådanne opstår. 16.b Seksualoplysning/undervisning 16.c Prævention 16.d Andet 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 15/25

16 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Alle unge får udleveret en skriftlig velkomst til Møllegården ved indskrivning. Af den fremgår at alkohol og medicin er en dårlig cocktail, hvorfor alkohol ikke hører hjemme på Møllegården. For at man skal kunne arbejde realistisk og ærligt med sig selv, er det vigtigt at man ikke er påvirket og gemmer sig bag alkoholens virkning. 17.b Politik for området 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse Er ikke aktuelt Møllegården. 18.a Politik på området 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Møllegården har en administrativ vejledning vedrørende medicinhåndtering, som indgår i Møllegårdens indkøbte journalsystem, BBJjournal, og har en medicinansvarlig. Vejledningen evalueres og evt. revideres mindst hvert halve år. Interviewguide tilsyn 16/25

17 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i aflåst medicinskab i kontorpavillonen. 19.c Er reglerne kendte og følges de Reglerne er kendte af alle og efterleves. 19.d Andet 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed Er ikke aktuelt for Møllegården. 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler 20.c Andet 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Man er på Møllegården meget opmærksom på problematikken og ser sammenhængen mellem indre og ydre kaos. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Interviewguide tilsyn 17/25

18 21.c Smitsomme sygdomme 21.d Brug af engangshandsker 21.e Rengøringsplaner Der er ikke udarbejdet egentlige rengøringsplaner, men alle beboere deltager og har udover eget værelse fået tildelt et rengøringsområde på fællesarealet som skal passes. Det er vigtigt at den unge selv udfører arbejdet, men får dog støtte og vejledning undervejs. Den unge lærer at håndtere den helt basale rengøring, mens de bor på Møllegården, med henblik på selv kunne klare hygiejniske gøremål, når de forlader stedet og skal klare sig selv. 21.f Andet 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Møllegården har en god skriftlig information om deres virksomhed. Der er ligeledes en god og informativ hjemmeside som løbende opdateres b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Beboerne får udleveret skriftligt materiale om Møllegården, herunder en Velkommen til Møllegården med oplysninger om regler og retningslinjer. 22.d Andet 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 18/25

19 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Møllegården har ingen pårørendebestyrelse. Der er et samarbejde med forældre i konkrete forhold vedrørende den enkelte beboer. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.c Tilgængelighed 23.f Andet Uanset hvilken form for lidelse eller vanskeligheder som det drejer sig om, vil det altid påvirke den unges nærmeste pårørende meget. Derfor er det Møllegårdens erfaring, at det ofte er hensigtsmæssigt at der i behandlingen indgår pårørendesamtaler. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Møllegården har ikke bestyrelse, idet Møllegården er privatejet. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder 24.c Tilgængelighed 24.d Andet 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/25

20 25 Intern skole Er ikke aktuelt for Møllegården. 25.a Godkendelse af undervisningsplaner 25.b Årlig opsamling og rapportering 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem 25.d Andet 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Der er ikke indberettet magtanvendelser i 2012 og b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Alle sager vil blive efterbehandlet, både hvad angår det behandlingsmæssige og de forhold der retter sig mod den medarbejder der har gennemført den pågældende magtanvendelse. 26.c Andet (herunder evt. statistik) 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Odsherred Kommune har ikke modtaget klager. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Møllegården har ikke modtaget klager. Interviewguide tilsyn 20/25

21 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager 27.e Andet 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Møllegården er godkendt til at have 9,1 medarbejdere inkl. leder. Aktuelt er ansat: 2 socialpædagoger, 2 håndværkere, 1 psyko og tankefeltsterapeut og 1 administrativ medarbejder. I forbindelse med konkrete kreative temaer inviteres personer med særlig kvalifikationer fx kunstterapi ol. 28.b Brug af vikarer 28.c Personaleflow 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Arbejdstidstilrettelæggelsen foretages af leder. Personalet høres og evt. bytte kan efterkommes. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Det oplyses, at alle medarbejdere har en funktionsbeskrivelse. Særlige funktioner er fordelt i forhold til konkrete kvalifikationer og fremgår af den enkeltes ansættelseskontrakt. 28.f Lokalaftaler Møllegården har ikke indgået overenskomst for medarbejderne. Interviewguide tilsyn 21/25

22 28.g Andet Det oplyses, at der er mulighed for lønforhandling hvert år i juni måned. 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Ansvarsfordelingen er beskrevet i funktionsbeskrivelsen. 29.b Personalemøder Der er personalemøde hver 4. uge. 29.c MUS Der gennemføres MUS hvert år i januar. Sidste gennemført i januar d Kursusfordeling Tage op løbende, skal være relevant for Møllegården. 29.e Supervision Gennemføres hver 4. uge forskudt for personalemøderne. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere De første 14 dage af et ansættelsesforhold tilrettelægges som introperiode. 29.g Problemer i strukturen Ingen. 29.h Andet 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Sygefraværet registreres i dataløn. Interviewguide tilsyn 22/25

23 30.b Politik ved højt fravær Fremgår af medarbejdernes ansættelseskontrakt. 30.c Andet 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Rygning er ikke tilladt indendørs på Møllegården. Fremgår ligeledes af ansættelseskontrakten. 31.b Andet 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Det er ikke tilladt at drikke alkohol på Møllegården, heller ikke ved festlige lejligheder med de unge. Det er ikke tilladt at møde på arbejde påvirket af alkohol eller stoffer. 32.b Andet 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder fremgård af ansættelseskontrakten og hænger sammen med arbejdsfunktionerne. Interviewguide tilsyn 23/25

24 33.b Interne kurser Ingen prioritering. 33.c Eksterne kurser Ingen prioritering. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Det er ikke aktuelt for Møllegården at modtage studerende i praktik. Der er derfor ikke formuleret uddannelseskrav og forventninger til studerende. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne APV er gennemført ved interview og der er udarbejdet en handleplan med prioriteret liste med kritiske punkter 24. april b Fysisk arbejdsmiljø 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler 34.d Psykisk arbejdsmiljø 34.e Arbejdsulykker 34.f Andet 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/25

25 35 MEDarbejde Er ikke aktuelt for Møllegården. 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget 35.c Andet 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 25/25

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Asgaard Bofællesskab Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Fonden Asgaard 2014 Indhold Indledning 2 Beskrivelse 2 Målgruppe 3 Brugerråd 3 Visitering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Siriusparken. Bo og servicetilbud. Siriusvej 10, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Siriusparken. Bo og servicetilbud. Siriusvej 10, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Siriusparken Bo og servicetilbud Siriusvej 10, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri - tlf. 99442200 Centerleder: Susanne Peyk Vicecenterleder: Helle Friedrichsen

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø August 2013 Sags nr. 2013-42462 Pædagogisk tilsyn 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af tilsyn. 3 Tilsynsbesøgets

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere