Tilsynsrapport. Oktober Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej Hørve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve"

Transkript

1 Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads Søegaard Tilsynskonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulen Bjarne Spanggaard. Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med Søegaards leder Mads Søegaard. Der er ved denne lejlighed kun gennemført en delvis fysisk gennemgang af stedet. Til grund for denne rapport ligger en gennemgang af tidligere tilsynsrapport og kommentarer derfra, tilsammen med en mere generel drøftelse af stedets fysiske rammer, organisation og drift samt den pædagogiske praksis, personaleforhold og arbejdsmiljø. Samtalen foregik i en åben og imødekommende atmosfære, med en god og rolig stemning. Ved ankomst var det tydeligt, at både beboere og personale var vel forberedt på tilsynsbesøget. Tilsynsrapporten har været til høring i botilbuddet Søegaard. Om tilsynets helhedsindtryk Søegaard vurderes at have et generelt højt fagligt niveau med engagerede medarbejdere og en god og veldefineret professionel faglig profil. Strukturen i organisationen, med møder, supervision og metodeudvikling understøtter behandlingsinitiativer og udvikling af medarbejdernes faglige forudsætninger. Der er etableret et internt elektronisk kommunikationssystem, der understøtter organisationens pædagogiske og administrative behov for dokumentation. Der er god overensstemmelse mellem de udsagn der fremkom under samtalen og de oplysninger tilsynet på forhånd havde indsamlet. Det står klart for tilsynet at Søegaards ledelse løbende sikre, at strukturen og medarbejdernes faglige forudsætninger modsvarer beboernes behov. Samlet vurdering Søegaard er et miljøterapeutisk tilbud til normaltbegavede unge og yngre voksne fra 16 år og opefter, som alle har behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling. Der kan være tale om unge med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder, herunder personlighedsforstyrrelser og/eller sindslidelser. Der lægges vægt på et respektfuldt og imødekommende miljø, hvor det overordnede mål er at afklare den unges ressourcer og derudfra støtte den unge i at skabe et for den enkelte meningsfyldt voksenliv, hvor den unge bliver i stand til at deltage aktivt i det omgivende samfund. På Søegaard får beboerne mulighed for en dagligdag med faste rutiner og menneskeligt nærvær. Der lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling. Der er fokus på beboernes stærke sider og der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. Forudsigelighed er vigtigt for at beboerne kan finde egne rammer og egen struktur i hverdagen. Der er en generel god skriftlighed omkring det behandlingsmæssige arbejde, hvilket nu i højere grad bliver suppleret af dokumentation i forhold til organisation, personaleforhold (herunder arbejdsmiljø, politikker m.v.) og samarbejdspartnere. En nyopsat hjemmeside, med fronten udad, er god, men kunne dog fortjene mere opmærksomhed og bør optimeres på visse områder. Der er styr på medicinhåndtering, procedure omkring magtanvendelse og dokumentationen i forhold til kommunerne, herunder: handleplaner og statusrapporter. Samarbejdet med forældre og pårørende oplyses at være fint, både det formelle og det uformelle. Botilbuddet Søegaard fremtrådte ved besøget pænt, rent og ryddeligt og der ses en god vedligeholdelsesstandard. Sikkerheden for beboere og medarbejderne er i orden og flugtveje ryddet. Der er udarbejdet en beredskabsplan indeholdende sorg/kriseplan. Interviewguide tilsyn 2/24

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer Ingen Bemærkninger. Organisation og drift. Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/24

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed og fysiske rammer Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer Søegaard er beliggende i Vallekilde, en lille landsby ikke langt fra Hørve, med gode transportmuligheder til Holbæk og Nykøbing. Tilbuddet Søegaard består af 4 huse, hvoraf Søegaards hovedbygning også fungerer som fælleshus med køkken og fællesarealer og central administration. På 1. sal er der desuden indrettet værelser med plads til 3 unge. De 2 øvrige huse ligger i umiddelbar nærhed af fælleshuset og giver plads til yderligere 6 unge, fordelt med 3 unge i hvert hus. Alle har eget værelse, og derudover er der køkken, badeværelse samt opholdsrum i alle husene. Derudover råder Søegaard over endnu et hus beliggende i Holbæk, Midtvejshuset Billebo, ca. 25 km fra Vallekilde. Billebo benyttes som et tilbud til en gruppe af unge, som kan profitere af et mindre bofællesskab som udslusning fra husene i Vallekilde. 1.b Indretning Husene er godt indrettet og velegnet til formålet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Fælleshuset og Midtvejshuset Billebo er besigtiget og godt udnyttet. 1.d Sikring af flugtveje Ok. 1.e Alarmer Der er sat røgalarmer op i alle huse, herunder også i Billebo. 1.f Andet 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/24

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Søegaard er ikke omfattet af kommunens bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger 2.c Planlagt vedligeholdelse 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en Beredskabsplan, samt en tilhørende Sorg/Kriseplan, som er lagt ind på Søegaards elektroniske system (www.danjournal.dk). Beredskabsplan, samt sorg/kriseplan er blevet udleveret til tilsynet. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsøvelse er ikke gennemført, men det er aftalt og indgår i Beredskabsplanen, at man i tilfælde af brand har fælles mødested ved tilbuddets flagstang. 3.c Brandtilsyn Er ikke omfattet af kommunalt brandtilsyn. 3.d Brandøvelse Er ikke gennemført. 3.e Førstehjælp De fleste medarbejdere har førstehjælpskursus. 3.f Andet 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 5/24

6 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Er ikke omfattet af kontrol fra Fødevarestyrelsen. 4.b Andet 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Organisation, drift og forretningsgange 5 Drifts og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Søegaard er en selvejende institution uden driftsaftale med kommunen. 5.b Udviklingstendenser Søegaard har gennem årene udviklet sig til et solidt fagligt velfunderet og differentieret behandlingstilbud, med et fint samarbejde med bl.a. Center for Specialundervisning for voksne (CSU) og Erhvervsuddannelsescentret (EUC) begge beliggende i Holbæk. 5.c Projekter Søegaard har tidligere medvirket i udarbejdelsen af et projekt med overskriften Styrket aktiverings og behandlingsindsats for socialt udsatte og sårbare unge i alderen år, med henblik på opstart i Oplæget er udarbejdet til brug for et intensiveret samarbejde med den offentlige sektor, om de unge som har vanskelig ved at indgå i de etablerede tilbud. Der er tale om en kombination af undervisning, værested, afklaring af evt. beskæftigelsesmuligheder og basal viden om det begyndende voksenliv. Projektet er i drift og Søegaard har aktuelt 1 beboer i projektet via Jobcentret. 5.d Andet 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/24

7 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Søegaard har en god økonomi. Der er fremsendt årsrapport for 2011, som Odsherred Kommune har taget til efterretning. Budget 2013 er ligeledes modtaget og godkendt af kommunen. 6.b Andet Fonden Søegaard har i marts måned 2011 ansøgt om erhvervelse af ejendommen Vallekilde 119, som Fonden Søegaard på det tidspunkt var lejer af. Odsherred Kommune har den 11. maj 2011 fremsendt godkendelse heraf. Købet af ejendomme afstedkom en reduktion af Søegaards takst med 660 kr. pr. måned. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Søegaard har egen bogholder og samarbejder med Trekroner Revision A/S. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Der er nedfældet retningslinjer for adgang til netbank for alle almindelige driftskonti. Der er ligeledes retningslinjer for attestation med angivelse af beløbsgrænser for attestationsberettigede personer. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Bestyrelsen er altid ind over regnskab og budgetter. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Bankudskrift afstemmes månedsvis med bogføring af den ansvarlige bogholder. Kasse optælles af leder og afstemmes månedligt af bogholder. 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/24

8 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Søegaard er godkendt med 9 pladser i Vallekilde og 5 i Midtvejshuset Billebo. Der er aktuelt indskrevet hhv. 8 og 3 beboere. 8.b Alder Søegaard er godkendt til aldersgruppen fra 15 år og opefter. Aktuelt er de ungen i alderen år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen er normalt til velbegavede unge som alle har behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling. Nogle kommer hjemmefra og andre unge kommer med én eller flere indlæggelser bag sig. Der er tale om unge med alvorlige emotionelle og sociale vanskeligheder, herunder personlighedsforstyrrelser eller sindslidelser. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Der er dog indskrevet én ung diagnosticeret med forstyrrelser indenfor autismespekteret. 8.e Andet Tilsynet har foreslået en revision af Søegaards godkendelse inden overdragelse af tilsynet i nyt regi. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At afklare den unges ressourcer og derudfra støtte den unge i at skabe et, for den enkelte, meningsfyldt voksenliv, hvor den unge bliver i stand til at deltage aktivt i det omgivende samfund. 9.b Pædagogisk målsætning At tilvejebringe muligheder indenfor hvilke den unge kan udvikle sig emotionelt, socialt og intellektuelt, således at der skabes mulighed for symptomlettelse, større jegstyrke og modet til forandring. Interviewguide tilsyn 8/24

9 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Grundlæggende er målsætningen den samme, der tages dog højde for den enkeltes aktuelle potentiale og personlige udviklingstrin, hvilket konkret også kommer til udtryk i om man bor i fælleshuset, i et af de nærliggende huse eller i midtvejshuset Billebo. Behandlingen i Søegaard tager sit afsæt i den miljøterapeutiske tænkning og er baseret på en kombination af åben systemteori og psykodynamisk udviklingspsykologi. Der arbejdes med etablering, opretholdelse og udvikling af den unges relationer til omverdenen og der arbejdes således med følgende mål: At mindske angst, At opbygge større jegstyrke, At styrke evnen til kontakt og tilknytning til andre unge og voksne, At opnå succes ved indlæring af nye færdigheder, At tilegne sig større forståelse af omverdenen, At få et rimeligt og realistisk forhold til familie og venner. For enkelte unge suppleres behandlingen med individuel psykoterapi, hos ekstern psykolog. 9.e Andet 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets/den unges tilknytning til de voksne organiseret. 10.b Deltager barnet/den unge i praktiske opgaver 10.c Har børnene/de unge faste pligter Hver af de unge har en kontaktperson, som er koordinerende i behandlingsarbejdet og udarbejder behandlingsoplæg til behandlingskonferencerne. De unge indgår i de almindelige dagligdags funktioner og har opgaver i den forbindelse. Ved fællesspisning er der indkøb og madlavning, som støttes af medarbejderne og foregår således sammen med medarbejderne. Som udgangspunkt er de unge pligtige til at deltage i de funktioner der er nødvendiggjort af fællesskabet, dog kan den enkelte unge være i en konkret situation, som vanskeliggør en selvstændig og aktiv deltagelse. Interviewguide tilsyn 9/24

10 10.d Børne/ungemøder Der er husmøde én gang om ugen. I afdelingen Vallekilde tirsdage og i Billebo torsdage. 10.e Medindflydelse Der gennemføres beboermøder om generelle problemer én gang om måneden. 10.f Samtale med barn/ung Den unge har én ugentlig samtale med sin kontaktperson, som har til formål at muliggøre relationsdannelse og skabe rum for samtale om det den unge føler behov for. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge For de under 18årige benyttes takstabel udsendt af KL. Indgår som en del af behandlingsarbejdet. 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure Er beboeren under 18 år træffes benyttes som ovenfor beskrevet KL s taksttabel, hvilket der bliver orienteret om i forbindelse med visitationen. Det er en procedure, som også fremgår af et skrift om forventninger til de unge på Søegaard. Proceduren er kendt og indgår i det samlede koordinerende behandlingsarbejde, med kontaktpersonen som tovholder. 11.e Andet 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/24

11 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Er beboeren over 18 år fastlægges egenbetalingen og rådighedsbeløb af visiterende kommune og gerne i forbindelse med visitationen. Egenbetalingen vil primært dække boligudgiften, idet beboerne selv råder over kostdelen. Beboerne modtager hjælp til at administrere rådighedsbeløbet, som udover kostdelen, skal dække personlige fornødenheder, herunder medicin og tandlæge, samt tøj og lommepenge. Det er en procedure, som fremgår af et skrift om forventninger til de unge på Søegaard. Proceduren er kendt og indgår i det samlede koordinerende behandlingsarbejde, med kontaktpersonen som tovholder. 12.c Anden udbetaling til brugerne 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Se ovenfor (12.a) 12.f Andet (eks. revision) 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Behandlingsplanerne ligger i et medarbejderværktøj, Danjournal, kontrolleret af Datatilsynet. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der udarbejdes altid referat af behandlingskonferencerne, som bruges i det videre behandlingsarbejde. Interviewguide tilsyn 11/24

12 13.c Løbende justering af planerne Planerne justeres på behandlingskonferencerne. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Hverdagen er kendetegnet ved at have en høj grad af forudsigelighed. Aktiviteterne er planlagte og aftalte, men der er naturligvis også plads til spontane indfald. De fleste unge følger typisk et skoleforløb eller et praktikforhold. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter I det miljøterapeutiske arbejde indgår alle de elementer af aktiviteter den unge konfronteres med, således at aktiviteten understøtter den unges mulighed for at arbejde med egen udvikling og træning i at skabe sig et meningsfyldt voksenliv med egen livsbemestring. 14.c Eksterne aktiviteter Søegaard har mange forskellige aktivitetstilbud i hverdagen, og også i weekender og ferieperioder for de unge, der ikke tager hjem. Der arrangerer f.eks. morgenmotion, styrketræning og badminton i den nærliggende sportshal, udflugter og ferierejser. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Søegaard har klare holdninger til den kost de unge får og den indvirkning kosten har for den enkeltes velbefindende. Der er ikke nedskrevet en kostpolitik, men Søegaard er dog inde i overvejelser om at gøre det. Interviewguide tilsyn 12/24

13 15.b Tilberedning centralt/lokalt Der er ugentlig fællesspisning som foregår i fælleshuset, men ellers tilberedes maden ude i husene hvor de unge bor. 15.c Kostplan Der udarbejdes ikke kostplaner, men den unge som har maddag bestemmer menuen. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Se ovenfor. 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det er en regel, at de unge IKKE må sove sammen fra søndagtorsdag. Fredaglørdag og lørdagsøndag er o.k., hvis begge er indforstået med dette. Man er på Søegaard meget opmærksomme og aktive i forhold til problematikker omkring det at være kærester og det at sove sammen eller hos hinanden. Erfaringsmæssigt vides, at det kan give vanskeligheder i forbindelse med at få startet rettidigt næste dag. 16.b Seksualoplysning/undervisning Indgår i behandlingsarbejdet. 16.c Prævention 16.d Andet 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Indgår i behandlingsarbejdet. Interviewguide tilsyn 13/24

14 17.b Politik for området Søegaard oplyser at de har 0tollerence i forhold til hash og anden form for misbrug. Ingen alkohol til de under 18årige, og overfor de over 18årige søges indarbejdet et naturligt forhold til alkohol. Der er dog ingen alkohol på hverdagene uanset alder, undtagen til fællesspisning om mandagen, hvor det er o.k. med et 12 glas vin til maden for dem som er over 18 år. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ikke aktuelt for Søegaard. 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Søegaard har en vejledning om medicinhåndtering, senest revideret den 3. oktober Vejledning er udleveret til tilsynet. Interviewguide tilsyn 14/24

15 19.b Opbevaring Al medicin, såvel håndkøbsmedicin som lægeordineret, opbevares aflåst skab i køkkenalrummet i fælleshuset. De unge har hver deres skuffe med deres eget indkøbte medicin, samt deres doseringsæsker for en uge af gangen. De unge over 18 år, kan have en aftale om at opbevare deres egen medicin i doseringsæsker på eget værelse, dog kun for en uge af gangen, resten er som beskrevet opbevaret i aflåst skab i fælleshuset. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet Medarbejderne følger lægens/psykiaterens instruks om den ordinerede medicin nøje. Udskrift af den aktuelle ordination lægges altid i skuffen hvor den unges medicin opbevares. Ordinationen skrives desuden ind i Dan Journal under den enkelte beboers medicinkort. Medarbejderne orienterer lægen/psykiateren om relevante observationer, herunder om observationer af evt. bivirkninger eller andre problematiske tilstande som følge af medicineringen. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Ikke aktuelt for Søegaard. 20.c Andet 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 15/24

16 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Det oplyses, at man er meget opmærksom på dette, som for Søegaards målgruppe, kan være en særlig problematik. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme I disse tilfælde kontaktes Embedslægen. 21.d Brug af engangshandsker 21.e Rengøringsplaner 21.f Andet 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Søegaard har en opdateret hjemmeside, hvor afdelinger, målgruppe og metode fremgår. Det oplyses, at hjemmesiden fortsat er under revision. Der udfærdiges endvidere løbende information til beboere, pårørende og kommuner m.fl. Søegaard har endvidere udarbejdet brochuremateriale til samarbejdspartnere og brugere. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Indgår i visitationen og den første præsentation. Interviewguide tilsyn 16/24

17 22.d Andet 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Der er ingen forældrebestyrelse. 23.c Tilgængelighed 23.f Andet Søegaard har et fint samarbejde med forældre og pårørende, som altid er velkomne til at kontakte Søegaards leder for at blive orienteret om den unge eller om beslutninger vedrørende den unges ophold på Søegaard. Mindst én gang årligt inviteres til forældremøde, hvor også sagsbehandler deltager. Her bliver statusrapport, udarbejdet af Søegaard, gennemgået. Der er en ringeaftale én gang om ugen, hvor forældre kan kontakte medarbejder med henblik på orientering. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Ikke drøftet. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder 24.c Tilgængelighed Interviewguide tilsyn 17/24

18 24.d Andet Søegaard er en selvejende institution (Fond) med en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, alle med relevante faglige kvalifikationer. 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Ikke aktuelt for Søegaard. 25.b Årlig opsamling og rapportering 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem 25.d Andet 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Søegaard har ikke udøvet magtanvendelse i flere år tilbage. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Søegaard er bekendt med reglerne om indberetning af magtanvendelser. Der er udleveret materiale om tilladt og ikke tilladt magtanvendelse og emnet indgår i Søegaards Beredskabsplan om vold og trusler, kriseberedskab m.v. Søegaard er blevet tilbud gennemførelse af et temamøde om magtanvendelse af tilsynet. Interviewguide tilsyn 18/24

19 26.c Andet (herunder evt. statistik) Når der ansættes en medarbejder på Søegaard, så udleveres bekendtgørelserne, både for børn og unge samt for voksne, sammen med ansættelseskontrakten. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Ingen. Ingen. Af brochurematerialet fremgård en klagevejledning. 27.e Andet 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Personalet fordeler sig på det samlede tilbud med: 14 medarbejdere på Søegaard og 4,95 medarbejdere på Billebo, og består af lærere, sygeplejersker og pædagoger med tilknyttet støttefunktioner, som socialrådgiver og praktisk personale. Der arbejdes med en teamstruktur, med veldefinerede og differentierede roller. Herudover er afsat midler til psykiatrisk bistand, svarende til 160 timer årligt. Interviewguide tilsyn 19/24

20 28.b Brug af vikarer Søegaard har tilknyttet 2 faste vikarer. Vikarforbruget er dog meget lavt, idet sygefraværet er reduceret til et minimum. 28.c Personaleflow Meget lavt. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Der er udarbejdet en skabelon, som på medarbejdermøderne søges tilrette i forhold til den enkelte medarbejder. Evt. bytte skal gennem ledelsen. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier 28.f Lokalaftaler Søegaard har ikke indgået overenskomst, og har derfor ingen lokalaftaler. 28.g Andet 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Ingen skriftlig. 29.b Personalemøder Der er medarbejdermøde 1 gang pr. måned, som også indeholder drøftelser om udvikling af det miljøterapeutiske behandlingsarbejde. 29.c MUS Søegaard afholder medarbejderudviklingssamtaler ca. hver 8.9. Måned. Disposition udleveret. Interviewguide tilsyn 20/24

21 29.d Kursusfordeling Søegaard har fastlagt et internt 2årigt miljøterapeutisk uddannelsesforløb i et samarbejde med SEDAC, som Søegaard selv er medstifter af. SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. Konsulenter på uddannelsen er cand. psych. Anne Hollænder, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi og cand. psych. Heidi Rose specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Begge med erfaring fra miljøterapeutiske behandlingsinstitutioner. 29.e Supervision Medarbejderne får supervision hver anden uge. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Der indgår introduktionsforløb og medarbejderne vil ikke indgå i den fastlagte normering den første måned. 29.g Problemer i strukturen 29.h Andet 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Søegaard har et meget lille sygefravær. Der er en stor omsorg for hinanden, når presset bliver for hårdt og evt. afspadsering drøftes. 30.b Politik ved højt fravær 30.c Andet 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/24

22 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Søegaard har nedfældet en rygepolitik, som fremgår af nyoprettet personalehåndbog og fremgår endvidere af medarbejdernes ansættelseskontrakt. 31.b Andet 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Søegaard har ikke nedskrevet en misbrugspolitik. 32.b Andet 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Søegaard er en del af et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder (SEDAC) som har fokus på, at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. De enkelte opholdssteder gives mulighed for at arbejde på egen videreudvikling ved: At introducere nye medarbejdere i miljøterapi, udviklingspsykologi og tænkning om organisation og ledelse, At tilbyde medarbejderne undervisning på et niveau, der er relevant for at den enkelte kan arbejde på sin egen udvikling som miljøterapeut, At tilbyde lederne fortsat mulighed for at arbejde på egen udvikling. Interviewguide tilsyn 22/24

23 33.b Interne kurser Se ovenfor. 33.c Eksterne kurser 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) Ikke drøftet. 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Søegaard har gennemført APV, som vil blive uploaded i løbet af 1. kvartal 2013 Søegaards DanJournal. Indtil dette er gjort, foreligger APVen i APVmappen på kontoret i fælleshuset (Vallekildevej 121), hvilket medarbejderne er bekendt med. Søegaard har efter tilsynsbesøg haft besøg af arbejdstilsynet (6. november 2012). Tilsynsførende havde ingen bemærkninger og Søegaard har fået en Grøn Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Der er endvidere udarbejdet en Beredskabsplan, samt en tilhørende Sorg/Kriseplan, som er lagt ind på Søegaards elektroniske system (www.danjournal.dk). Beredskabsplan, samt sorg/kriseplan er blevet udleveret til tilsynet. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler 34.d Psykisk arbejdsmiljø Se ovenfor 34.b 34.e Arbejdsulykker Interviewguide tilsyn 23/24

24 34.f Andet 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MEDarbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Er ikke relevant for Søegaard 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget 35.c Andet 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 24/24

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse.

leder Merete Bonne. Opholdstedet har i år 2009 skiftet leder. Den tidligere leder har valgt at fratræde sin stilling efter 24 års ansættelse. Skabelon til pædagogisk tilsynsrapport for Opholdssteder Familieafdelingen, Frederiksberg kommune Opholdssted Leder Tilsyn afholdt med deltagelse af : Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 8 og 29, 1809

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere