Tilsynsrapport. Oktober Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj."

Transkript

1 Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Teamleder Gertrud Andersen, afdelingsleder Sanne Ferdinandsen og områdeleder Margit Beuchert Seniorkonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført den 9. oktober Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med teamleder Gertrud Andersen, afdelingsleder Sanne Ferdinandsen og områdeleder Margit Beuchert. Der er ved denne lejlighed kun gennemført en delvis fysisk gennemgang af stedet. I et forsøg på en højere grad af inddragelse af de sociale tilbud i den praktiske gennemførelse af tilsynet, herunder ligeledes i dialogen om indholdet i rapporterne, har Granhøjen inden tilsynsbesøget haft lejlighed til at gennemgå og udfylde dele af den af tilsynet anvendte interviewguide. Kommentarerne derfra er gennemgået og drøftet med stedet, og indgår i denne rapport. Tilsynsrapporten har været til høring på Granhøjen Grundtvigsvej. Om tilsynets helhedsindtryk Botilbuddet Grundtvigsvej indgår som en del af en større koncern, med flere selvstændige organisationer og socialøkonomiske virksomheder, som hver især bidrager med forskellige opgaver i koncernen. På trods af organisationens størrelse er der en god og stærk sammenhængskraft, med en overordnet klar professionel og veldefineret faglig profil. Om de gennemførte tilsyn i Granhøjens enkelte enheder og her Grundtvigsvej kan det siges, at der vurderes at være et generelt højt fagligt niveau med engagerede medarbejdere der brænder for det de foretager sig. Der er en synlig ledelse, herunder et mellemlederniveau der aktivt deltager i møder med de lokale afdelinger og som understøtter den organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner. Der er udarbejdet en virksomhedsplan med organisationsbeskrivelse og strategi for , med mål for dokumentation af Granhøjens indsatser og resultater med SIP (Sociale Indikator Programmer), international certificering af organisationen (ISO 9001) og andre mål om implementering af opgaver og rutiner relateret til personale og ikke mindst til brugerne. Granhøjens beboere har i efteråret 2012 deltaget i en brugertilfredshedsundersøgelse, der er udført af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Der er etableret en rigtig god og informativ hjemmeside og et intranet, som internt fungere med nye onlineværktøjer, der kommunikativt tilfredsstiller alle Granhøjens nødvendige informations, kommunikations og administrative behov. Alle Granhøjens bo og beskæftigelsestilbud er koblet op herpå. Samlet vurdering Grundtvigsvej er et længerevarende botilbud til voksne fra 18 år og opefter jf. 108 i Lov om Social Service. Beboerne er dog langt overvejende i alderen 25 til 60 år. Botilbuddet har siden sidste tilsynsbesøg ændret status fra et midlertidigt botilbud jf. SEL 107 til et længerevarende botilbud jf. SEL 108, idet Grundtvigsvej i praksis har vist sig som et tilbud til borgere med et mere omfattende behov for pleje og omsorg og et længerevarende behov for støtte i dagligdagen. Der er tale om beboere med vanskeligheder, som følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser, primært diagnoserne autisme, Aspergers eller lettere hjerneskade. Granhøjen beskriver generelt, at deres pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang med en systemisk og narrativ indfaldsvinkel, hvor praktisk arbejde, behandling og undervisning betragtes som forskellige dele af den samme proces. På Grundtvigsvej får beboerne en dagligdag med faste rutiner og menneskeligt nærvær. Der lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling. Der er fokus på beboernes stærke sider, deres evner og færdigheder. Der arbejdes på vedligeholdelse af det allerede indlærte og videreudvikle den enkeltes ressourcer. Forudsigelighed er vigtigt for at beboerne kan finde egne rammer og egen struktur i hverdagen. Interviewguide tilsyn 2/26

3 Der er god overensstemmelse mellem de udsagn der fremkom under samtalen og de oplysninger tilsynet på forhånd havde indsamlet. Tilsynet fik, ligesom ved tidligere besøg, et indtryk af botilbuddet Grundtvigsvej som et tilbud med kompetente medarbejdere og en pædagogisk praksis der vidner om mange års erfaring med hvad der virker, kombineret med stor tålmodighed, stor tolerance og et stort engagement. Udvikling og fornyelse har været generelle fokuspunkter på Granhøjen gennem mange år, hvilket ved dette tilsynsbesøg både organisatorisk og dokumentationsmæssigt slår igennem også i Granhøjens lokale tilbud, her Grundtvigsvej. Der er styr på medicinhåndtering, procedurer omkring magtanvendelse og dokumentationen i forhold til kommunerne, handleplaner, statusrapporter og de strategiske planer i forhold til det fremadrettede arbejde med beboerne er fulgt med. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger mulige problemer af betydning Kritisk tilstand afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen Organisation og drift: Ingen Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ingen Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen Interviewguide tilsyn 3/26

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Grundlag og vurdering Botilbuddet Grundtvigsvej er beliggende på Grundtvigsvej 4 i Nykøbing Sj. by, ikke langt fra byens gågade. Det er tale om en ældre villa med plads til 6 beboere. Til ejendommen hører en dejlig lukket have. 1.b Indretning Fællesfaciliteterne består af et stort fælles køkken, opholdsstuer, værksted m.m. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er god udnyttet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje er frie og i god stand. 1.e Alarmer Der er opsat røgalarmer, som løbende bliver tjekket i forbindelse med eftersyn af brandmateriel. 1.f Andet 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Er ikke omfattet af det kommunale bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger 2.c Planlagt vedligeholdelse 2.d Andet (Evt anden offentlig myndighedstilsyn, rapporter e.l. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/26

5 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er ophængt let overskuelig krise og beredskabsplan, som anfører hvordan der skal handles og hvem der skal kontaktes i tilfælde af brand eller ulykke. Der er udarbejdet beredskabsplan som gennemgås jævnligt med både medarbejdere og beboere. Beredskabsplanen er en del af stedets APV, og der er udleveret små kort med vejledning til medarbejderne omkring akuthjælp. Mikkel Helmig Kjærsgaard er Granhøjens sikkerhedsansvarlige. Han er uddannet brandmand og har ansvaret for det samlede beredskab, herunder brandmateriel og kurser i brandslukning og førstehjælp. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der er endnu ikke gennemført evakueringsøvelse, men det oplyses at det vil indgå fremadrettet. Det er dog aftalt, at hvis der skulle opstå brand, så mødes man ved flagstangen og der gøres mandtal. 3.c Brandtilsyn Der foretages løbende kontrol af om materiellet er intakt og på plads i alle afdelinger, samt om flugtveje mv. er frie. Der har været gennemført lokalt brandtilsyn i januar d Brandøvelse Se 3e. 3.e Førstehjælp Samtlige medarbejdere har, og skal gennemføre, førstehjælpskursus og elementært brandøvelseskursus. Der gennemføres opfølgningskurser hvert 2. år. Hvert år i november/december gennemføres førstehjælpskursus, for nogen som opdatering af tidligere kurser. Kurserne er rettet mod både beboere, medarbejdere. Føromtalt medarbejder er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse kurser. 3.f Andet Mikkel Helmig Kjærsgaard er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre kurser i førstehjælp og elementært brandøvelse. Kurserne er rettet mod både beboere, medarbejdere og eksterne kursister. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 5/26

6 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Botilbuddet Grundtvigsvej er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens fødevarekontrol. 4.b Andet 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Organisation, drift og forretningsgange 5 Drifts og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts og udviklingsaftale Grundtvigsvej er godkendt til at modtage 8 beboere i henhold til Lov om social service b Udviklingstendenser Grundtvigsvej har i 2012 ændret status fra et midlertidigt botilbud jf. SEL 107 til et længerevarende botilbud jf. SEL 108, idet Grundtvigsvej i praksis har vist sig som et tilbud til borgere med et mere omfattende behov for pleje og omsorg og et længerevarende behov for støtte i dagligdagen. I forbindelse med omorganiseringen (fusionen af Granhøjens 7 tilbud efter SEL 107 til ét samlet tilbud med 7 afdelinger, herunder ændrede bestyrelsesforhold) arbejdes ligeledes med ændring af bestyrelsesforholdene på Granhøjens længerevarende tilbud jf. SEL 108. Der er nogen efterspørgsel efter pladser til beboere til målgruppen. Der er fokus på struktur, ro og rummelighed. Interviewguide tilsyn 6/26

7 5.c Projekter Udvikling og fornyelse har været generelle fokuspunkter på Granhøjen gennem mange år, hvilket ved dette tilsynsbesøg både organisatorisk og dokumentationsmæssigt slår igennem også i Granhøjens lokale tilbud. Således indgår Grundtvigsvej i Granhøjens igangværende projekter, oplistet herunder: Dokumentation: Granhøjen dokumenterer indsatser og resultater med SIP, (Sociale Indikator Programmer), som styres af CFK, Region Midtjylland. Der er andet år Granhøjen dokumenterer med SIP, og det betyder at der er kommet flere data, så evt. udvikling eller ændring i tilstanden kan registreres. Brugertilfredshedsundersøgelse: Der er udarbejdet undersøgelse af beboertilfredsheden, som ligeledes er gennemført og bearbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, se Granhøjens hjemmeside. Certificering: Granhøjen er i en proces med at blive internationalt certificeret, en såkaldt ISO Arbejdet foregår i samarbejde med Dansk Standard. Processen er startet ultimo 2012 og hele 2013 er brugt til at udvikle organisationsstrukturen og implementere nye opgaver og rutiner. Der er udviklet en kvalitetsledelseshåndbog, som er grundlaget for en præaudit, der forventes at skulle fortages primo Virksomhedsplan: Der er udarbejdet en virksomhedsplan med organisationsbeskrivelse og strategi for Der foreligger en status for virksomhedsplanen december Takstblad: Der arbejdes fortsat med takstblad for 2014, som tager udgangspunkt i beboernes funktionsniveau. 5.d Andet Implementering af dokumentationsmetoden SIP betyder at der kan genereres individuelle rapporter for den enkelte beboer, som kan supplere den pædagogiske handleplan. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/26

8 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Der er fremsendt regnskab for 2012 for Grundtvigsvej til Odsherred Kommune. Bemærkninger til dette samt budget 2014 drøftes på særskilte møder mellem Granhøjens øverste ledelse, Granhøjens eksterne revision samt tilsynet. 6.b Andet Trekroner Revision A/S reviderer regnskab. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Tilbuddets økonomi administreres af en ekstern økonomiafdeling (Kilden), som er beliggende på Granhus i Annebergparken 38, 4500 Nykøbing Sj. 7.b Kasse og regnskabsregulativ 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Tilbuddet får udsendt aconto beløb, som afdelingslederen administrerer efter interne retningslinjer. 7.e Andet 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/26

9 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Der er aktuelt 7 indskrevne beboere, herunder 2 eksternt i mere selvstændige lejligheder. Grundtvigsvej er godkendt til at modtage 8 beboere, herudover et antal beboere i mere selvstændige boliger knyttet til Grundtvigsvej. 8.b Alder Beboerne er aktuelt i alderen mellem 33 og 58 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Grundtvigsvej er et botilbud, efter 108 i Lov om Social Service, til voksne overvejende mellem 25 og 60 år. Der er tale om beboere med vanskeligheder, som følelsesmæssige skader samt psykiske og/eller sociale tilpasningsvanskeligheder. Beboerne kan i tilknytning hertil have forskellige psykiatriske lidelser, primært diagnoserne autisme, Aspergers eller med lettere hjerneskade. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Ingen. 8.e Andet 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Den bærende idé på Granhøjen er, at alle har noget at byde på, og at alle har en plads at udfylde. For langt de fleste beboere giver det større selvværd og en tro på, at man uanset problemernes omfang har en chance for at klare sig og komme videre i tilværelsen. På Granhøjen er man fælles om ansvaret for at sikre ligeværdige relationer både indbyrdes og beboere og ansatte imellem. Interviewguide tilsyn 9/26

10 9.b Pædagogisk målsætning På Grundtvigsvej lægges vægt på at skabe en naturlig og god hverdag, som giver beboerne mulighed for tryghed og udvikling. Der er fokus på beboernes stærke sider, deres evner og færdigheder. Der er arbejdes på vedligeholdelse af det allerede indlærte og videreudvikle den enkeltes ressourcer. Dagen inddeles i tider, måltider, arbejde, pauser mv. (ADLtræning), som hjælper beboerne med at få en overskuelig hverdag. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Der arbejdes endvidere med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Gennem det daglige arbejde, beboermøder, individuelle samtaler og samværet i dagligdagen, gennemlever beboerne processer der gennem selvforvaltningspædagogiske principper, bidrager til styrkelse af beboernes livsbemestring, øger evne og kompetence til at træffe frie valg og dermed indflydelse på eget liv. 9.e Andet Granhøjen har et behandlerteam bestående af terapeuter og psykologer, som jævnligt samles med afdelingsleder og områdeleder for det enkelte tilbud, hvor de sikre sammenhæng i og koordinering af indsatsen for den enkelte borger ud fra en systemisk og narrativ metode. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret Hver beboer får tildelt en kontaktperson. 10.b Deltager beboerne i praktiske opgaver Ja, alle beboere bidrager efter evne. 10.c Har beboerne faste pligter Ja, alle beboere bidrager efter evne. Interviewguide tilsyn 10/26

11 10.d Beboermøder/husmøder Der afholdes husmøder 1 gang ugentlig, hvor husets regler og aktiviteter drøftes. 10.e Medindflydelse Der er løbende dialog og alle har stor medindflydelse på, hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. 10.f Samtale med beboerne Beboerne har samtale med kontaktpersonen én gang ugentligt, men foregår mere uformelt. Heri kan også indgå spørgsmål i forhold til handleplan, med mål og delmål. 10.g Andet 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE Ikke aktuelt 11.a Udbetaling af lomme og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til brugerne 11.d Skriftlig procedure 11.e Andet 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 11/26

12 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Alle beboere udarbejder i samarbejde med medarbejderne et budget, til hjælp for at styre den enkeltes økonomi. Der oprettes to konti i banken, hvor den ene er spærret og den anden som en åben rådighedskonto. Budgetterne bliver gennemgået med pågældendes sagsbehandler. Alle generelle retningslinjer fremgår af Granhøjens Blå Bog En praktisk pædagogisk vejledning. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja, beboerne er bekendt med disse procedurer. Mange har brug for hjælp og for dem udarbejdes en skriftlig aftale om administration af pågældendes økonomi. Der kan være dilemmaer forbundet med en aftale om administration beboermidler, hvorfor disse kan drøftes i forbindelse dialogen som finder sted i visitationen. 12.c Anden udbetaling til brugerne Der sker kun anden udbetaling, hvis det er aftalt med kommunen, eksempelvis udbetaling af rådighedsbeløb. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Sagsbehandler (Granhøjens egen) varetager administrationen i forhold til kommunen og bogholderiet varetager regnskab for den enkelte borger. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Beboerne indbetaler hver måned til fælles kostkasse, som der bliver aflagt regnskab for 1 gang om måneden. Rengøring bliver primær betalt af bofællesskabet. Rejser bliver betalt af beboer selv. Tur i svømmehal, bowling mm bliver betalt af bofællesskabet. 12.f Andet (eks. revision) Der er én gang om året, revisionsbesøg i forhold til årsregnskaberne. 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 12/26

13 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Granhøjen benytter sig derfor af Voksenudredningsmetoden (VUM), som skal sætte standarder for indskrivningen på Granhøjens botilbud. Metoden giver mulighed for konkret vurdering af borgerens behov for støtte og de økonomiske overvejelser indgår således som en integreret del af sagsbehandling og visitation. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Inden for de første 3 måneder udarbejder Granhøjen en pædagogisk handleplan, baseret på anbringende kommunes 141 handleplan. Efter de første 6 måneder skrives en statusrapport, og efter det første år en behandlingsplan. Derudover udarbejdes, statusrapporter, ydelsesbeskrivelser mm efter behov. 13.c Løbende justering af planerne Statusrapporter skrives minimum én gang om året, med udgangspunkt i de punkter der fremgår af den pædagogiske handleplan. Når der er ændringer, i hvilke områder der skal arbejdes med (målene for den enkelte beboer), udarbejdes en revideret pædagogisk handleplan. Behandlingsplanen revideres hvert 2. år. 13.d Andet 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagtimerne er primært afsat til dagbeskæftigelse via Nygårdens beskæftigelsestilbud eller Regnbuegårdens beskæftigelsestilbud. Man går altså på arbejde, dog i en beskyttet beskæftigelse, som af kommunerne finansieres adskilt fra botilbuddet. Interviewguide tilsyn 13/26

14 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Der er en god behandlingsmæssig sammenhæng i botilbud og dagbeskæftigelse, som giver beboerne den nødvendige støtte og det mentale rum til udvikling med afsæt i egne præmisser. Praktisk arbejde, undervisning og behandling, opfattes som forskellige dele af den samme proces. 14.c Eksterne aktiviteter 14.d Tvungen/frivillig deltagelse 14.e Andet 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er et stort fokus på kosten på Grundtvigsvej, som i alle Granhøjens tilbud, ligesom der er fokus på sund og nærende kost i køkkenet på Tjørneparken, hvor beboerne spiser indimellem. Beboerne på Grundtvigsvej tilbydes deltagelse i et centralt koordineret vægtvogterprogram. 15.b Tilberedning centralt/lokalt 15.c Kostplan 15.d Brugers indflydelse og medvirken Beboerne på Grundtvigsvej går op i deres kost, men der er mere fokus på omsorgsdelen og støtte i forhold til beboernes beskæftigelsestilbud. 15.e Andet 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 14/26

15 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer 16.b Seksualoplysning/undervisning Med udgangspunkt i drøftelser om dette tema i botilbuddet Rørmosegård, er der i Granhøjens regi aftalt igangsætning af et generelt projekt om seksualundervisning. 16.c Prævention 16.d Andet 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Det er ikke tilladt at indtage og/eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på Grundtvigsvej. 17.b Politik for området Hvis en beboer overtræder reglen inviteres til dialog og samarbejde omkring det videre ophold. Der arbejdes med at få beboeren til at tage ansvar for om vedkommende fortsat ønsker at opholde sig på Grundtvigsvej. Grundtvigsvej har ikke vanskeligheder i forhold til dette spørgsmål. 17.c Andet 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse Interviewguide tilsyn 15/26

16 18.a Politik på området Granhøjen har beskrevet værdier, hvor tilgangen hertil ikke skelner mellem mennesker på baggrund af den etniske oprindelse. Der skelnes mellem mennesker ud fra ideen om, at vi alle kommer fra forskellige kulturer, og arbejdet består i at forstå den kultur, og på den måde blive i stand til at skabe samarbejde. 18.b Integration 18.c Forældresamarbejde, tolk 18.d Andet 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Medicinhåndteringen er forankret i Skovhus Privathospital. Der foreligger retningslinjer for medicinhåndtering, som kontrolleres og opdateres af sygeplejerske fra Skovhus Privathospital. 19.b Opbevaring Ordinationen foregår fra Skovhus, som indledende samarbejder med tidligere ordinerende læge. Medicinen opbevares i medicinskab og doseres i ugeæsker. Der er udpeget en medicinansvarlig på Det Gamle Kogeri, som deltager i medicinmøder og opfølgningskurser. 19.c Er reglerne kendte og følges de Der afholdes månedlige møder for de medicinansvarlige på Granhøjens botilbud, hvor evt. problemstillinger og ny lovgivning, ny viden om medicin drøftes. 19.d Andet 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 16/26

17 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke drøftet. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler 20.c Andet 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Ikke drøftet. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme 21.d Brug af engangshandsker 21.e Rengøringsplaner 21.f Andet Beboerne gør rent hos dem selv en gang ugentlig med støtte fra medarbejderne. Det oplyses, at beboerne er meget stolte af deres hjem. 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Påbud: Interviewguide tilsyn 17/26

18 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Granhøjen har en opdateret hjemmeside, hvor alle afdelinger fremgår. Der udfærdiges løbende information til beboere, pårørende og kommuner m.fl. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Granhøjen har etableret intranet, som internt kommunikationssystem. Planner4You giver er et nyt onlineværktøj, der tilfredsstiller alle Granhøjens nødvendige informations, kommunikations og administrative behov. Alle Granhøjens bo og beskæftigelsestilbud er koblet op herpå. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Interne retningslinjer og vejledninger fremgår af den Blå Bog En praktisk pædagogisk vejledning og en Personalehåndbog, som ligger på intranettet. 22.d Andet 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Granhøjen har ingen pårørenderåd. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.c Tilgængelighed Interviewguide tilsyn 18/26

19 23.f Andet Granhøjen vægter dialog og samarbejde højt, og anser netværket for en væsentlig del af behandlingen på stedet. Der afholdes netværksmøder min. 1 gang årligt og altid efter behov, ligesom der 12 gange årligt afholder pårørendedage og andre fællesarrangementer. Granhøjen afholder ind i mellem fagkurser, hvor også pårørende tilbydes at deltage. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Sidste referat er et statusreferat, hvor det primære formål har været, at få endelige underskrifter på nye vedtægter og forretningsorden efter fusionering, samt underskrifter på budget b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Der foreligger vedtægter, forretningsorden og sidste referat fra bestyrelsesmøde den 20. september c Tilgængelighed 24.d Andet 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole Ikke aktuelt 25.a Godkendelse af undervisningsplaner 25.b Årlig opsamling og rapportering 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem Interviewguide tilsyn 19/26

20 25.d Andet 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Grundtvigsvej har ikke udført magtanvendelser siden sidste tilsynsbesøg. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Granhøjen benytter sig som udgangspunkt ikke af magtanvendelser. Når det sker, har Granhøjen beskrevet procedure for, hvordan disse situationer håndteres. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Der undervises løbende i spørgsmålet om magtanvendelse og der er udarbejdet en skriftlig vejledning, som er tilgængelig for alle bostederne på beboerdatabasen i Planner4You. En magtanvendelse vil blive fulgt op konkret i forhold til brugeren og for medarbejderen gennem supervision og personalemøder. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen Interviewguide tilsyn 20/26

21 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager 27.e Andet 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Personaleforhold og arbejdsmiljø 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Granhøjens medarbejdere er tværfagligt sammensat, og består af bl.a. pædagoger, terapeuter, sundhedsfagligt personale, håndværkere m.v. Granhøjen vægter uddannelse højt, og alle pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode. 28.b Brug af vikarer 28.c Personaleflow En lang række af Granhøjens medarbejdere har været ansat i Granhøjens regi i en årrække. Da organisationen rummer så mange tilbud er der god mulighed for jobrotation både mellem botilbuddene samt i beskæftigelsen. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Områdelederen for botilbuddene er ansvarlig for at der sker en løbende tilpasning af antal medarbejdere og beboere i de enkelte botilbud, således at dette modsvarer godkendte normering og aktuel belægning. Afdelingsleder udarbejder i samarbejde med teamleder og personalet vagtplaner løbende. Interviewguide tilsyn 21/26

22 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der foreligger stillingsbeskrivelser alle medarbejdere på det udførende niveau. Det gælder således for afdelingsledere, teamledere og projektmedarbejdere. Projektmedarbejdere er her det pædagogiske personale, som indgår i dagligdagen på de enkelte af Granhøjens botilbud. Granhøjens personalehåndbog og stillingsbeskrivelser skal ses i en sammenhæng med ansættelseskontrakten. 28.f Lokalaftaler 28.g Andet 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der er udarbejdet en Personalehåndbog for alle Granhøjens medarbejdere, ligesom der er udarbejdet den Blå bog til det pædagogiske personale. Heraf fremgår opgaver og vejledninger om forskellige personaleforhold samt praktisk pædagogiske forhold. Er tidligere udleveret til Tilsynet. 29.b Personalemøder Der afholdes løbende personalemøder, som udgangspunkt 1 gang ugentlig, hvor også områdeleder, supervisor og/eller forstander deltager efter behov. Dagsorden vil altid indeholde faste punkter, som beboere, medicin og nyt fra ledelsen. 29.c MUS Det er teamlederen, der afholder MUS samtaler med projektmedarbejderne, mens afdelingsleder afholder LUS samtaler med teamleder. Interviewguide tilsyn 22/26

23 29.d Kursusfordeling Alle Granhøjens pædagogiske medarbejdere gennemgår en 3 årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, ligesom medarbejderne løbende deltager i relevante kurser, herunder bl.a. førstehjælp og elementær brand, magtanvendelse, konflikthåndtering, narrativ skriftlighed, medicinhåndtering, kurser omkring specifikke problematikker (f.eks. borderlinebehandling, ADHD m.v.). 29.e Supervision Granhøjens medarbejdere modtager løbende supervision af såvel interne som eksterne supervisorer. Der er desuden etableret et centralt behandlerteam på tværs af Granhøjens botilbud, bestående af bl.a. supervisorer, terapeuter, områdeleder og forstander, som kontinuerligt samarbejder omkring tilrettelæggelse og tilpasning af behandlingsindsatsen for den enkelte beboer. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere 29.g Problemer i strukturen Den organisatoriske sammenhæng mellem de enkelte enheder og de centrale støttefunktioner, sikres af områdeleder og de 3 afdelingsledere, samt gennem synlig ledelse og konkret brug af kommunikationssystemet. 29.h Andet Der er desuden etableret et centralt behandlerteam på tværs af Granhøjens botilbud, bestående af bl.a. supervisorer, terapeuter, områdeleder og forstander, som løbende samarbejder omkring tilrettelæggelse og tilpasning af behandlingsindsatsen for den enkelte beboer. Der er desuden et samarbejde med lægekonsulent, psykiater. 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der er udarbejdet skriftlig vejledning omkring sygefravær og procedure ved sygemelding i Granhøjens personalehåndbog, som udleveres til alle medarbejdere, og som er tilgængelig på Granhøjens intranet. Interviewguide tilsyn 23/26

24 30.b Politik ved højt fravær Granhøjen er meget opmærksom på medarbejdernes trivsel, og forsøger via kontinuerlig sparring og supervision at undgå længerevarende sygdom. Granhøjen har desuden tegnet sundhedsforsikringer til alle medarbejdere, som skal sikre medarbejderne den bedst tænkelige hjælp og behandling i tilfælde af sygdom. 30.c Andet 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Der er udarbejdet skriftlig rygepolitik i henhold til lovgivningen. Er set af tilsynet. Granhøjen har desuden tidligere tilbudt rygestopkurser til de ansatte. 31.b Andet 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Der er en skriftlig politik på området og fremgår af Personalehåndbogen. Det er ikke tilladt for medarbejdere at være påvirkede af alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden. 32.b Andet 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/26

25 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Granhøjens Botilbud arbejder med udarbejdelse af en kompetenceplan, som forventes færdig i foråret Aktuelt indgår kompetenceudvikling i medarbejdernes individuelle MUS samtaler. 33.b Interne kurser Se pkt. 29 d. 33.c Eksterne kurser Se pkt. 29 d. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Der er gennemført APV i foråret Der er på alle Granhøjens botilbud stort fokus på arbejdsmiljøet både det fysiske og psykiske, og der er udarbejdet en APV på hvert botilbud, som løbende drøftes og følges op i overensstemmelse med lovgivningen. 34.b Fysisk arbejdsmiljø 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler Interviewguide tilsyn 25/26

26 34.d Psykisk arbejdsmiljø Som en del af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø gennemgår alle pædagogiske medarbejdere kurser i bl.a. konflikthåndtering, som bidrager til at klæde medarbejderne bedst muligt på til det daglige arbejde med beboerne. Derudover har Granhøjen indgået aftale med et akutkriseberedskab, som er til rådighed og kan tilkaldes alle døgnets 24 timer 365 om året, såfremt der er behov for dette. 34.e Arbejdsulykker 34.f Andet 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/26

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynrapport 2013 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. november 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere