Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Notat om problemer ved BPA Dans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans"

Transkript

1 Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat gøres gør rede for en lang række af de problemer, DH har erfaret i forbindelse med implementeringen af de nye regler vedrørende BPA. Det er vurderingen fra DH, at reglerne implementeres på op mod 98 forskellige standardiserede måder i 98 kommuner i forhold til bevillinger til alle omkring borgere med BPA. Det skaber stor usikkerhed hos borgerne og rejser berettiget tvivl i forhold til, hvorvidt målet med lovgivningen på nogen måde er realiseret. Arbejdet med og omkring BPA har endvidere afdækket en lang række problemstillinger, der tilsyneladende ikke har været taget højde for under det tidligere regelsæt, men som nu kommer frem i lyset, fordi der er en intention om, at der skal være ordnede forhold for alle parter. Det kan man ikke sige, at der har været tidligere. De mange problemstillinger, de mange uklarheder, de mange usikkerheder. De har alle sammen den effekt, at borgeren bliver den svage part i forbindelse med at skulle fastholde og rekruttere sine handicaphjælpere, fordi det ikke er muligt at give ensartede vilkår og oplysninger på tværs af de enkelte ordninger/kommuner/begreber. Konkret betyder det, at borgerne, i lighed med tiden før lovens vedtagelse, kommer til at sidde og skulle bortforklare forskelligheder med den konsekvens, at der vil være gode, potentielle handicaphjælpere, der vil vælge en anden form for arbejde med mere normale og trygge vilkår og større forudsigelighed. Til trods for, at lovgivningen vedrørende BPA trådte i kraft den 1. januar 2009, har langt de fleste kommuner et år efter endnu ikke taget beslutning om, hvordan de konkret vil administrere de nye regler. Det betyder i bedste fald, at borgerne får tildelt midlertidige udmålinger med den usikkerhed om fremtiden, det medfører - i værste fald, at borgerne endnu ikke har kunnet få nogen udmåling af BPA og dermed fortsat ikke kan tilbyde deres ansatte de ordnede vilkår, som loven med dens intentioner og indhold forudsatte, ligesom borgerne fortsat er overladt til selv at skulle håndtere arbejdsgiveropgaven. Udmålingerne styres af det forkerte budget, som påvirker omfanget af bevillingerne Ifølge bekendtgørelse nr om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens 95 og 96 skal tilskuddet til BPA iht 4 udmåles fra et budget, som følger: 4. Tilskuddet efter 5, stk. 1-3 og 5, samt 8, skal udmåles fra et budget opstillet af kommunalbestyrelsen. I budgettet skal fordelingen af de enkelte poster, der ligger til grund for budgettet, være anført. Budgetposterne skal være sammenlignelige med omkostningerne ved tilsvarende aktiviteter. Den kommunale budgetlægning og implementering af reglerne vedrørende BPA er tilsyneladende mange steder baseret på en nøje beregning, dog ikke på baggrund af bekendtgørelsens angivelser, men med udgangspunkt i og henvisning til en budgetvejledning fra KL, hvor der er gjort nøje rede for de beregninger, der ligger til grund for forhandlingerne imellem kommunerne og Socialministeriet (DUT). Det betyder fx, at forudsætningen for budgettet i Brøndby Kommune, Aalborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Esbjerg Kommune og Lolland Kommune gør, at kommunen tager udgangspunkt i en forudsat beregning af udgiften til lønadministration på kroner for hver ansat handicaphjælper i en ordning samt, at der beregnes et timeantal til varetagelse af arbejdsgiveransvaret for hhv. en 95 og 96 ordning på 22,3 og 46,1 timer årligt. Også Odense Kommune og Slagelse Kommune henviser til DUT-kompensationen, førstnævnte kombineret med konkrete forudsætninger som grundlag for udmålingen til administrationsomkostningen. På samme måde benyttes grundlaget for DUT som grundlag for udmåling af løn til hjælperne. Dette ses bl.a. i Odense og Slagelse kommuners begrundelse for at vælge løntrin 11 som grundlag for udmålingen til lønomkostningen. Ministeren har tilkendegivet over for Folketingets Socialudvalg, at det må man ikke. Ud over, at det kommunale budget derved kommer til i urimeligt omfang at styre bevillingerne, så er den anførte praksis også udtryk for, at der sker en tilsidesættelse af udmålingsbekendtgørelsens ordlyd, idet kommuner i stedet for at opstille individuelle budgetter for omkostningerne m.v. til BPA, netop benytter KL's budgetnotat som handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 1/6

2 men også omfanget af bevilgede timer, både i eksisterende og nye ordninger. Det er ikke rimeligt, at beregninger i forhold til udligning af udgifter imellem staten og kommunerne kommer til at være normen for udmåling af støtte efter en konkret individuel vurdering til personer med betydelig handicap (eller andre). Beregningerne er ikke er tiltænkt denne funktion. Udmåling til løn og løndele mv. A. Løn for sammenlignelige grupper - overenskomst Ifølge bekendtgørelse nr om udmåling til BPA 5 skal kommunalbestyrelsen ved udmålingen af tilskud til dækning af omkostninger til løn til hjælpere som minimum tage udgangspunkt i lønnen for sammenlignelige faggrupper. Dette fortolkes af enkelte kommuner som overenskomsten for handicaphjælpere, men af langt de fleste som løntrin 11 i overenskomsten for social- og sundhedspersonale mellem KL og FOA. Dette gør kommunerne bl.a., fordi KL oplyser, at løntrin 11 her ligger til grund for beregningen af DUT-kompensationen. Imidlertid svarer løntrin 11 ikke til lønnen for grupper, der udfører samme arbejde som handicaphjælpere. Eksempelvis indplaceres hjemmehjælpere på løntrin 15, mens handicapledsagere indplaceres på løntrin 14. Begge disse indplaceringer fremgår af overenskomster indgået med KL som den ene part. B. Grundlaget for udmåling af timetaksten Kommunerne skal tage udgangspunkt i, at en person skal kunne leve et normalt liv som andre på samme alder og samme livssituation (i hvert tilfælde, når det gælder 96). Mange kommuner har valgt at udmåle en løn beregnet som en gennemsnitstakst pr. time - oftest beregnet ud fra 168 timer/uge. Samtidig har kommunerne langt hen ad vejen besluttet, at det skal være taksten, uanset om der er forskel imellem den gennemsnitlige og den konkrete anvendelse, fx om der falder flere timer i weekend eller om aftenen, hvilket vil medføre et behov for en højere gennemsnitlig sats. Der er altså ingen individualitet i udmålingen. Samtidig anerkender kommunerne ikke, at borgerne skal have et vist spillerum til at kunne leve et liv lige så spontant som andre, dvs. med den konsekvens, at nogle timer bliver anvendt uden for skemaet, hvilket kan medføre, at der skal være en lavere/højere takst til disse timer. Den fleksibilitet indeholder bevillingerne ikke. Konkret betyder det, at borgerne holdes i en meget stram snor i forhold til deres daglige tilrettelæggelse af hjælpen. Det indebærer risiko for, at de selv skal udrede et evt. overforbrug i kroner og ører svarende til det bevilgede. Hvis borgerne vælger at overgive deres arbejdsgiveransvar til et firma/en forening, vil denne eksterne arbejdsgiver blive økonomisk ansvarlig for det evt. overforbrug af lønkroner og vil derfor skulle påse, at borgeren ikke forbruger timerne forkert. Det vil konkret betyde, at firmaet/foreningen kommer til at skulle kontrollere borgerens anvendelse af sin bevilling i forhold til at kunne sikre økonomisk dækning i forhold til den konkrete anvendelse inden for forskellige tidspunkter på dagen og i overensstemmelse med en evt. overenskomst. Den øgede fleksibilitet, som BPA skulle give borgeren, bliver dermed gjort illusorisk, idet der nu indføres to instanser, som skal overvåge borgerens liv - ud fra hvert deres økonomiske hensyn. C. Sygefravær - løn under sygdom Der skulle opnås normale vilkår for handicaphjælperne. Et centralt element heri er aflønning i forbindelse med fravær ved sygdom. Det er blevet præciseret, at der skal være tale om fuld løn under sygdom. En tydelig udmelding. Det viser sig imidlertid, at kommunerne administrerer løn under sygdom meget forskelligt. Det er fx således, at Lolland Kommune oplyser, at der ydes sygedagpenge i 21 dage (arbejdsgiverperioden), hvorefter pligten overgår til den ansattes hjemkommune. Tilsvarende gør Ringkøbing-Skjern Kommune. Odense Kommune bestemmer, at løn under sygdom, samt løn i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag, tilkommer de ansatte, der har haft min. 74 timers beskæftigelse inden for 8 uger. Slagelse Kommune udbetaler sygedagpenge iht. dagpengeloven, dog fuld løn efter 6 måneders ansættelse. Man kan i hvert tilfælde ikke påstå, at definitionen på tværs af kommunerne er ensartet, selv når det gælder noget så simpelt som fuld løn under sygdom! D. Opnåelse af pension - karenstid Et andet centralt element i at opnå normale løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere er pensionsopsparing. Her må man også konkludere, at det er yderst vanskeligt at finde en linie på tværs af kommunerne, der afslører et rimeligt gennemskueligt mønster. handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 2/6

3 evt. allerede har en pensionsopsparing fra tidligere erhverv), have været ansat i mindst 8 timer pr. uge og være fyldt 21 år. Ringkøbing-Skjern Kommune opstiller et kriterium om 1 års ansættelse, dog minimum 1000 timers ansættelse. Tidligere opnået pensionsordning fritager for karensperioden. Man må igen konstatere, at den kommunale opfindsomhed ikke kender nogen grænser. Hvordan kan man overhovedet tale om normale vilkår, når der er tale om vidt forskellige vilkår på tværs af alle 98 kommuner? E. Anciennitet Reglerne er tydelige. Der skal udmåles til anciennitet. Men så holder tydeligheden op. Det skal være normalt set i forhold til andre områder med overenskomst. Men hvad der er normalt i de forskellige kommuner, er meget forskelligt. Det gælder fx, at Lolland Kommune udmåler til anciennitet, således at der opnås 2 kr. efter 4 års ansættelse og 10 kr. efter 10 års ansættelse. Århus Kommune har oplyst at ville udbetale anciennitetstillæg efter 3 hhv. 6 års ansættelse. Slagelse Kommune angiver, at der opnås kr. 2,50 efter 3 års ansættelse hos samme borger og kr. 7,50 ved mere end 6 års beskæftigelse hos samme borger. Ringkøbing-Skjern Kommune giver et løntrin ekstra efter hhv. 1, 4 og 8 års ansættelse. Samtidig udmåler nogle kommuner et fast tillæg til dækning af den rummelighed, der er i den enkelte ordning mhp. fx anciennitet. Da beløbet er fast, rækker det ikke nødvendigvis til at dække individuelle forhold. Det kan betyde, at personer med en fast og stabil arbejdskraft, der har været hos den samme person igennem lang tid, bliver nødt til at sige deres trofaste medarbejdere op, fordi den økonomiske ramme til anciennitet ikke kan holde. Det er ikke rimeligt, når det netop er individuelt kendskab, der er en af de største kvaliteter ved ordningen. Manglende økonomisk mulighed for at honorere det samlede lønkrav fra et hjælperteam er næppe en saglig opsigelsesgrund, og en meget snæver økonomisk ramme vil derfor være endnu et argument for ikke at vælge en arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst og dermed af et krav om saglighed i opsigelsen. Københavns Kommune vælger dog at forsøge at løse problematikken omkring rummelighed i udmålingen, herunder til anciennitet, ved at benytte løntrin 12 som udmålingsgrundlag i stedet for det løntrin 11, som kommunen med støtte i KL's notat mener sig berettiget til at benytte. Løntrin 12 er ca. 2 kr. højere end løntrin 11, hvorfor rummelighedstillægget udgør ca. 1,7 % (og dermed væsentligt under de 3,5 %, som KL angiver som et muligt tillæg). Også vedrørende anciennitet kan man se, at der ikke opnås noget normalt, men kun noget forskelligt, usikkert og urimeligt. F. Den 6. ferieuge Formålet med lovændringen var at skabe normale løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, men Folketinget, socialministeren, KL med flere har tilsyneladende besluttet, at den 6. ferieuge ikke er en almindelig del af overenskomsterne i dag. Det er yderst vanskeligt at forklare handicaphjælpere, der ansættes inden for BPA, at det ikke er en normal del af overenskomsten, når man kan se, at 6. ferieuge indgår i såkaldte sammenlignelige overenskomster på området - herunder også overenskomsten mellem KL og FOA, som i øvrigt benyttes som udmålingsgrundlag! G-dage Det fremgår ikke af reglerne og vejledning, hvordan udmålingen skal finde sted i forhold til at dække almindelige udgifter som fx G-dage. Skal der ske en særlig udmåling til dette? Skal det afregnes efter regning? Er det omfattet af den almindelige beregning af udgifter til administration af arbejdsgiveransvaret? Hvordan udmåles støtten til personer med BPA i de tilfælde, hvor personen ikke har udliciteret arbejdsgiveransvaret? Usikkerheden om dette punkt udmønter sig i, at kommuner, der undlader at udmåle til G- dage, udmåler en procentdel af lønnen til dette formål (borgeren skal holde sig inden for beløbet og ellers forklare sig fsva. grunden til et større forbrug) eller gør dette til en post, som den valgte arbejdsgiver skal afholde af administrationshonoraret. I forhold til den valgte arbejdsgiver anerkender visse kommuner ikke, at der - også efter udløb af en kontrakt med en borger - kan opstå krav, der følger af reglerne om G-dage. Også her forventes det, at den valgte arbejdsgiver afholder udgiften som led i den professionelle administration. Overenskomst og arbejdstidsregler Som det fremgår af henvendelsen fra de to fagforeninger på området, er der et stort problem vedrørende overenskomst, der ikke kun handler om udmåling af den nødvendige støtte til den nødvendige løn mv. til handicaphjælpere. Der er et problem i forhold til, hvorvidt det overhovedet er muligt at bevare og udvikle BPA i det omfang, og med det indhold, der ønskes af såvel borgerne, de ansatte og handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 3/6

4 Kommunerne vælger i nogle tilfælde at opstille regler om arbejdstid og hviletid uden smålig skelen til, om reglerne opfylder borgerens krav om fleksibilitet og lovgivningen. Kun en overenskomst sikrer borgerens ønske om størst mulig - og lovlig - fleksibilitet i planlægningen af arbejdstid og hviletid. Forsikringsansvar og udgifter Spørgsmål vedrørende forsikringer og deres dækning er endnu uafklaret. Samtidig er der en manglende kommunal villighed til at udmåle den nødvendige økonomiske dækning vedrørende forsikring. For det første er det muligt for borgerne at tegne en erhvervsansvarsforsikring, der dækker de skader, som handicaphjælperen påfører tredjemand som led i tjenesten (erhvervsansvar). En sådan forsikring vil oftest have en selvrisiko, som det er nødvendigt at udmåle støtte til, så det ikke bliver borgeren selv, der skal udrede denne ud af egen økonomi. For det andet er det ikke muligt at forsikre sig imod skader på borgerens ejendele, som påføres borgeren gennem utilsigtet handling fra handicaphjælperens side. Her er det også nødvendigt at sikre borgerne mod urimelige udgifter, som ellers kun kan udredes af borgerens egen økonomi. For det tredje er det således, at hvis borgeren afgiver arbejdsgiveransvaret til en virksomhed eller en forening, og der opstår et erstatningsansvar for de skader, som handicaphjælperen udøver på borgerens ting, der er i hjælperens varetægt, så dækker en ansvarsforsikring som udgangspunkt ikke, selvom borgeren i det tilfælde må opfattes som tredjemand. Hvis det er muligt at opnå dækning for disse skader, vil det være med en stor selvrisiko og/eller præmie. Det betyder, jf. ovenfor, at der vil være forskel i forhold til sikkerhed for erstatning på tværs af borgere, der har valgt at afgive arbejdsgiveransvaret, set i forhold til dem, der ikke har valgt at gøre dette. Det betyder også, at virksomheden eller foreningen bliver nødt til at tegne en forsikring med en relativt stor præmie/selvrisiko for at kunne imødekomme det rimelige krav om erstatning fra borgeren som tredjemand. Alternativt skal virksomheden eller foreningen være i stand til selv at dække udgifterne ud af administrationsbidraget. Hverken regelsættet eller kommunerne tager højde for de problemstillinger, der nævnes her. Konkret har bl.a. Esbjerg og Odense Kommuner besluttet at udmåle den samme dækning til borgere, der bevarer deres arbejdsgiveransvar, som til borgere der afgiver deres arbejdsgiveransvar. Muligvis vel vidende, at konsekvensen for udgifterne er forskellig i de to situationer. Det betyder, at borgeren svigtes via en for snæver udmåling, der ikke friholder borgeren fra muligheden for at blive ramt af store udgifter. Men det betyder samtidig, at det er meget lidt attraktivt for en virksomhed eller en forening at overtage arbejdsgiveransvaret, fordi det indebærer risiko for store udgifter som følge af skader på borgerens ejendele. Uforbrugte timer og midler Det kan være, at borgeren har modtaget en bevilling, der er højere end det faktiske forbrug. Det betyder, at der skal betales penge tilbage til kommunen. Det er i princippet meget rimeligt. Det er imidlertid meget forskelligt, hvilke principper kommunerne lægger op til at følge i forbindelse med den tilbagebetaling. De beregner ikke tilbagebetalingen efter de samme principper. Nogle kommuner mener, at man skal tilbagebetale med det samme gennemsnit, som udmålingen har taget udgangspunkt i - uanset om overskuddet skyldes et mindre forbrug af billige/dyre timer. I de kommuner, hvor gennemsnitsprisen ikke kan dække omkostningen ved den dyreste time, vil en ekstern arbejdsgiver kun kunne påtage sig at løse opgaven i de dyre ordninger, hvis der kan opnås dækning af de udækkede udgifter gennem varetagelse af arbejdsgiveropgaven i billige ordninger. Hvis ikke det er muligt at kompensere mellem dyre og billige ordninger, bliver konsekvensen, at borgere med dyre ordninger reelt ikke vil kunne afgive arbejdsgiveransvaret. Det giver problemer for såvel borgerne som virksomhederne eller foreningerne, der overtager arbejdsgiveransvaret. Det kan i praksis også føre til, at borgeren opnår en utilsigtet personlig gevinst, ligesom man med kreativ anvendelse af disse regler vil kunne opnå fordele ved at anvende sort arbejde. Bankgaranti Vejle Kommune vanskeliggør også valget af virksomhed og forening til at administrere arbejdsgiveransvaret, idet kommunen har besluttet at kræve banksikkerhed for udbetalte ikke anvendte beløb til virksomheden/foreningen. Vejle Kommune stiller fx krav om en sikkerhed for et beløb svarende til gennemsnittet af en måneds udbetaling baseret på 1/12 af et års udbetalinger. handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 4/6

5 Den meget detaljerede beregning i forhold til såvel budget som konkret udmåling medfører, at det kan blive yderst vanskeligt for borgeren med BPA at kunne få mulighed for på rimelig vis, og med udgangspunkt i gældende regler, selv at vælge at placere arbejdsgiveransvaret efter eget ønske hos en virksomhed eller forening, der kan og vil varetage dette. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at kunne få varetaget arbejdsgiveransvaret noget sted for de meget små beløb, der ofte bliver udmålt til dækning af administrationsomkostninger. En udmåling som i øvrigt kun baserer sig på en kalkule over praktiske arbejdsgiveropgaver, men som fx ikke afsætter midler til selve overtagelsen af det juridiske og økonomiske ansvar, herunder erstatning i forbindelse med opsigelser risici vedr. forsikringsskader mv., eller til de følgeomkostninger, der ligger i administrationsopgaven ud over kontorleje og it, herunder kørselsomkostninger, porto og materialer. Udmålingen til administration / arbejdsgiveropgaver udgør så forskellige beløb som: Kommune Kr. pr. visiteret hjælpertime Sønderborg 12 / 10 / 81 Esbjerg 12 / 10 / 82 Lolland Ca. 2,75 Vejle Ca. 5 % af hjælperlønnen3 Odense 3,34 4 Ringkjøbing-Skjern 3,80 ( 95) 2,90 ( 96) Århus 22 5 Slagelse 36 København 227 Frederikssund 23, For hhv. timer/uge op til 37 / fra / over 100 (fastsat på baggrund af budget baseret på KLs notat) 2 Samme norm som Sønderborg - grundlag ikke oplyst 3 Baseret på normen for Region Syd 4 Baseret på DUT samt konkrete forudsætninger 5 Endnu ikke endeligt fastsat, men forvaltningens indstilling 6 Baseret på DUT-kompensationen 7 Baseret på et fremlagt budget 8 Baseret på KLs notat, if. mundtlige oplysninger Til sammenligning kan det oplyses, at varetagelse af arbejdsgiveropgaven i vore nabolande oplyses at være prissat som følger: STIL(Sverige): P.t. 28 ansatte. Stil tager 19 kr. i administrationsbidrag pr. leveret time. GIL (Sverige): P.t. 18 ansatte. GIL tager 20 kr. i administrationsbidrag pr. leveret time. ULOBA (Norge): 59 administrativt ansatte og 26 rådgivere. Uloba tager 10% af lønnen i administrationsbidrag (ca. 20 kr.) I Uloba er der 15 borgere/bpa'ere pr. ansat, mens der i STIL er der 7,5 borgere/bpa'ere pr. ansat. I Danmark forventes der, hvis en administrationsomkostning på 3 kr. lægges til grund, at en medarbejder skal servicere ikke under 60 borgere, hvis der også skal være dækning for følgeomkostninger. Det er ikke muligt. Kommunerne har med andre ord ikke en klar opfattelse af den økonomiske udmåling til administrationen, når en virksomhed eller en forening, på borgerens foranledning, skal overtage arbejdsgiveransvaret. Ud over at beløbet er yderst standardiseret og for ringe til at sikre et frit valg, er der ikke tale om en konkret beskrivelse af, hvilke opgaver der skal varetages inden for det udmålte handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 5/6

6 afløsning og aflastning efter servicelovens 84. Ifølge fritvalgsdatabasen ligger omkostningen til personlig pleje i hverdagstimer, alt inklusive, på mellem kr. 264,30 og kr. 445 (hhv. billigste og dyreste kommune), personlig pleje på andre tider på mellem kr. 333 og kr. 579,62, mens prisen for praktisk hjælp svinger mellem kr. 234 og kr På trods af, at BPA og fritvalgsområdet ikke er umiddelbart sammenligneligt, er det tankevækkende, at de fleste kommuner mener, at gennemsnitprisen for en BPA for alle døgnets timer - eller for den sags skyld for ordninger med kun dyre timer - skal ligge i intervallet ca. 180 kr.-ca. 212 kr. Det er mellem 50 og 150 % lavere end prisen for hjemmehjælp. Regionerne, kommunerne og respiratorbrugere Det er ikke lykkedes for alle regionerne og alle kommunerne at blive enige om en smidig ubureaukratisk ordning, hvor borgere med respirator og BPA kan opnå en sammenhæng i dagligdagen, der gør det muligt at leve et normalt liv i forhold til andre på samme alder og i samme livssituation. Faktisk er der mange med respirator og BPA, der i øjeblikket er ved at miste deres ordning, fordi det ikke er muligt at få det til at fungere i et fornuftigt samspil mellem regionerne og kommunerne. Dette sker på trods af, at denne kombination har kunnet fungere upåklageligt i mange år, faktisk siden Socialministeriet og Sundhedsministeriet i fællesskab i 1993, og igen i 1996, udsendte regler for fordelingen af udgifter til respiratorbrugere. Nu fungerer det lige pludselig ikke mere. Handicaphjælpere med funktioner i forhold til respiratoren vil være ansat af regionerne efter sundhedslovgivningen, mens handicaphjælpere i forhold til pleje, overvågning og ledsagelse er ansat af kommunerne efter lov om social service. Regionerne føler sig ikke forpligtet af aftalen om at skulle forbedre løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, da der er tale om en social beslutning. Der vil derfor være tale om forskellige former for ansættelse inden for samme husstand, hvilket er ganske grotesk. Ja, den enkelte hjælper kan endda være ansat det ene sted noget af arbejdstiden og det andet sted i resten af arbejdstiden og dermed have forskellige rettigheder, alt efter om det er formiddag eller eftermiddag. For den enkelte borger burde der ikke være nogen forskel imellem den handicaphjælper, der betales af regionerne, og den der betales af kommunerne. Regionerne føler sig ikke bundet af aftalen i forhold til at sikre borgerne størst mulig indflydelse på, hvem det er, der skal være handicaphjælper i den enkelte husstand. Regionerne indgår aftaler med et eller få firmaer med henblik på at skaffe og formidle de personer, der inden for den enkelte husstand skal arbejde med respiratoren. Det betyder, at der sagtens kan være to leverandører af handicaphjælpere til den enkelte husstand - en som er bestilt af regionen, og en som er bestilt af borgeren. Af de rettigheder som Folketinget netop har tillagt borgerne fratages hundredevis af dem igen, fordi kommuner og regioner ikke kan blive enige, og fordi Folketinget ikke har præciseret, at disse rettigheder naturligvis også skal gælde for den gruppe af personer med BPA, der har det allerstørste behov. Folketinget har muligvis antaget, at dette måtte være en selvfølge, men al erfaring viser, at intet er en selvfølge, når det gælder regioners og kommuners evne til at finde smutveje uden om borgernes tillagte rettigheder. Det betyder, at der skal bruges flere personer end nødvendigt. Det betyder også, at borgeren stilles i en situation, hvor vedkommende ikke kan få sin dagligdag til at hænge sammen, fordi det ikke er muligt at skaffe så mange ansatte handicaphjælpere. Regionerne og kommunerne har ikke fornemmelse for, hvad det betyder for en person med et betydeligt handicap at skulle leve med handicaphjælpere for at kunne opnå fuld og lige adgang til deltagelse i samfundslivet - tværtimod resulterer deres manglende samarbejde i, at borgeren taber livet på gulvet. DH har kendskab til en borger, hvis bevilling / udmåling er ændret 3 gange siden maj 2009, hvilket har betydet, at den pågældende har indgået lønaftaler på et niveau, som ikke kan honoreres af udmålingen, og at det ikke har været muligt at indgå aftale med en ekstern arbejdsgiver Læs også: Åbent brev om Borgerstyret Personlig Assistance handicap.dk/ /notat-om-problemer-v 6/6

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA

Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA Formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken 151 9400 Nørresundby 4240 1715 ( lm@kbh- nord.dk 7 Aalborg d. 1. september 2013 Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA Helt overordnet

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere