EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 EVALUERING AF VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Centerets virksomhed 2005 til primo maj, 2008 ADVICE A/S COPYRIGHT /05/08

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Baggrund og formål til evalueringen... 3 Rapportens disponering...4 Rapportens hovedkonklusioner Metode og analyser...6 Data og undersøgelser... 6 Indledende interviews med nøglepersoner...6 Desk research...7 Afgrænset kvalitativ undersøgelse i målgruppen...7 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af videncenterets brugere...8 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt ikke-brugere inden for målgruppen...9 Kommunikationsfaglig vurdering...9 Medieanalyse...9 Sammenlignende vurdering af effektivitet...9 Evalueringskriterier... 9 Målsætninger med centeret...10 Evalueringsspørgsmål Videncenterets brugere...12 Videncenterets målgrupper...12 Hvad siger de kvantitative undersøgelser om brugerne?...12 Respondenternes grundlæggende karakteristika...12 Respondenternes relation til arbejdsmiljø...14 Respondenternes beskæftigelse inden for arbejdsmiljø...15 Sådan opnår Respondenterne viden om arbejdsmiljø...16 Hvad gør ikke-kendere?...18 Kendskab til Videncenter for arbejdsmiljø mv...19 Primære fokusområder...20 MålgruppePotentiale for Videncenteret Indsatsen: Magasin, Portal, Nyhedsbrev og Butik..23 Vurdering af VFA s produkter...23 Kendskabet til VFA...23 Vigtige samarbejdsparters vurdering af VFA...26 Magasinet Arbejdsmiljø...26 Oplag...26 Mødet med målgruppen i undersøgelsen...27 Vigtige samarbejdsparters vurdering af magasinet...29 Kommunikationsfaglig vurdering af magasinet...29 Portalen arbejdsmiljoviden.dk...35 Mødet med målgruppen i undersøgelsen...37 Vigtige samarbejdsparters vurdering af portalen...38 Kommunikationsfaglig vurdering af portalen...38 Analyse af søgbarhed og konkurrenter...41 Nyhedsbreve...43 Mødet med målgruppen...44 Vurdering nyhedsbrevenes indhold...44 Arbejdsmiljøbutikken...45 Hvad mener Videncenterets brugere om Arbejdsmiljøbutikken?...46 Kampagnen Godt arbejde...46 Sammenligning med tidligere undersøgelse blandt SSIDmedlemmer...49

4 5. Tværgående analyser...50 vurdering af effektivitet...50 Medieanalyse...54 Overordnet...54 Generelt om kvalitetssikring og markedsføring...57 Kvalitetssikring...57 Markedsføring...58 Formidling af international viden Konklusioner...60 Relevans og overordnet målopfyldelse...60 Kvalitetssikring...60 Centeret når ud til målgruppen...60 Brugerne er tilfredse...61 Vurdering af formidlingsstrategi...61 Effektivitet...62 Indsats...62 Magasinet Arbejdsmiljø...62 Arbejdsmiljøviden.dk...63 Nyhedsbrev...63 Øvrige indsatser A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

5 1. INDLEDNING Evalueringen af Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) er gennemført af Advice A/S i perioden ultimo januar til primo maj Evalueringen har fokus på videncenterets kommunikationsindsats i den 3-årige periode fra centerets etablering i 2005 til primo 2008, jf. kommissoriet. Centeret evalueres på baggrund af centerets formål og opgaver som beskrevet i lovgivning, vedtægter og centerets strategi. Evalueringen vil gøre det muligt at fastslå, i hvilket omfang og med hvilket resultat videncenterets prioriterede opgaver er blevet løst. Derved kan evalueringen danne baggrund for en retrospektiv vurdering af centerets indsats samt som udgangspunkt for beslutninger om videncenterets fremadrettede arbejde. Evalueringsspørgsmålene, der opstilles i evalueringen, besvares systematisk ved brug af metoder som desk research, kvalitative interviewundersøgelser, kvantitative (elektroniske) spørgeskemaundersøgelser, kommunikationsfaglig vurdering og medieanalyse. BAGGRUND OG FORMÅL TIL EVALUERINGEN Videncenter for Arbejdsmiljø blev etableret 1. januar 2005 som et center under Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (daværende AMI) med henblik på at fremme kommunikationen af arbejdsmiljørelateret viden. VFA har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center. Videncenteret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. 66 i Arbejdsmiljøloven. Videncenteret er en del af arbejdsmarkedsparternes arbejdsmiljøindsats og finansieres af midler herfra. Videncenteret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for at sikre en nær kobling til eksisterende arbejdsmiljøviden. Videncenteret deler også adresse og servicefunktioner med NFA. Af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende VFA s stiftelse fremgår det, at det er hensigten, at centrets virke skal evalueres efter en 3-årig periode. Da centeret med udgangen af 2007 har eksisteret i 3 år er det helt i overensstemmelse med de oprindelige hensigter, at centeret nu evalueres. Formålet med evalueringen er nærmere beskrevet i kommissoriet vedtaget af bestyrelsen for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Evalueringen har primært fokus på videncenterets kommunikationsopgave ved magasin, portal og nyhedsbreve i forhold til de fastsatte målgrupper. Andre forhold som centerets organisering eller samarbejde med øvrige interessenter er således ikke et særskilt fokus, men vil blive berørt i den udstrækning, at det har relevans for kommunikationsopgaven. Arbejdsmiljøbutikken og kampagnen Godt Arbejde har heller ikke været et prioriteret område i A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8 3

6 opdraget til evalueringen, men behandles alligevel på overordnet niveau. RAPPORTENS DISPONERING I det følgende gives først et kort resume af evalueringens hovedkonklusioner. Herefter indgår der i afsnit 2 en beskrivelse af de anvendte metoder og de gennemførte undersøgelser og analyser. I afsnit 3 beskrives videncenterets brugere og deres relation til arbejdsmiljøområdet, som det fremgår af den store kvantitative undersøgelse, der er gennemført som en del af evalueringen. Yderligere gives en karakteristik af en stikprøve af personer i målgruppen, som ikke anvender VFA s produkter. I afsnit 4 vurderes videncenterets indsats i form af magasin, portal, nyhedsbreve og butik. Vurderingen bygger på de gennemførte kvalitative og kvantitative undersøgelser samt kommunikationsfaglig vurdering. Afsnit 5 indeholder en række tværgående analyser, der på tværs af de forskellige kommunikationsprodukter beskriver videncenterets opgaveløsning. Det gælder blandt andet analyse af effektivitet og medieanalyse. Herefter fremgår evalueringens konklusioner i afsnit 6. RAPPORTENS HOVEDKONKLUSIONER Som det vil fremgå af det følgende opnår Videncenter for Arbejdsmiljø generelt en flot målopfyldelse på alle parametre i forhold til formelle målsætninger og kommunikationsfaglige pejlemærker. Både brugere og arbejdsmarkedets parter er tilfredse med videncenterets produkter i form af portal og magasin, der når bredt ud og rammer alle dele af de definerede målgrupper. Besøgstallene på portalen har været jævnt stigende i centerets 3- årige eksistensperiode, mens magasinet i 2007 har vendt de seneste års dalende abonnenttal til en stigning. Tilfredsheden gælder også nyhedsbreve og arbejdsmiljøbutikken. Dog kan det anføres, at centeret afhængig af tolkningen af centerets målgrupper burde nå ud til flere brugere, da arbejdsmiljøstof i den overordnede og lettilgængelige form, som videncenteret også formidler, potentielt set burde være af interesse for samtlige danske virksomheder. Et andet forbedringspunkt vedrører dialogen med brugerne på portalen, som i dag er begrænset. Centerets målsætninger såvel som andre organisationers erfaringer med moderne, sociale medier peger på, at tiden kunne være moden til at gøre forsøg hermed. En overordnet vurdering af centerets effektivitet tyder på, at ressourcerne bruges effektivt navnlig når resultatet i form af stor brugertilfredshed og flere tildelte priser tages i betragtning. En vurdering af centerets formidlingsstrategi peger på, at der hidtil af gode grunde primært har været fokuseret på at skabe nogle kvalitativt gode produkter. Marketingsiden kan for fremtiden priori- 4 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

7 teres højere for at sikre endnu større tilgang af brugere i fremtiden. Centeret, herunder fortrinsvis Magasinet Arbejdsmiljø, opnår en flot gennemslagskraft i medierne. Synligheden synes særlig at være skabt i kraft af formidlingen af ni temaer og fokusartikler. Fra en kommunikationsfaglig synsvinkel er magasinet relevant og hensigtsmæssigt formidlet. Ligeså er nyhedsbrevet og portalen, dog med rum for nye tiltag og prioriteringer. Det internationale stof har spillet en begrænset rolle i videncenterets formidling indtil nu, men det bør være op til en nærmere vurdering af målgruppens behov set i forhold til værdien af udenlandske erfaringer i dansk kontekst, om denne prioritering skal ændres fremadrettet. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8 5

8 2. METODE OG ANALYSER Evalueringen bygger på data fra en række forskellige undersøgelser og metoder. Evalueringens spørgsmål besvares systematisk ved brug af metoder som desk research, kvalitative interviewundersøgelser, kvantitative (elektroniske) spørgeskemaundersøgelser, kommunikationsfaglig vurdering og medieanalyse. I det følgende gives et overblik over data og metoder. DATA OG UNDERSØGELSER I det følgende beskrives de undersøgelser, der er gennemført og på hvilke metoder, de er baserede. Det drejer sig om: Indledende interviews med nøglepersoner i VFA og samarbejdsparter/interessenter Desk research Kvalitativ interviewundersøgelse blandt målgruppen Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt videncenterets brugere, herunder specifikt: o o o Modtagere af videncenterets nyhedsbreve Abonnenter på magasinet Medlemmer af Sammenslutningen af Sikkerhedsledere (SSID) Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt personer (inden for målgruppen), der ikke er brugere af videncenteret i dag Kommunikationsfaglig vurdering af magasinet Medieanalyse af temaer beskrevet i magasinet Sammenlignende studie af effektivitet INDLEDENDE INTERVIEWS MED NØGLEPERSONER Der er gennemført indledende interviews med 14 nøglepersoner i og omkring videncenteret. Formålet er at klæde evaluator på med viden og historik vedrørende centerets virke de seneste år. Der er anvendt en åben spørgeteknik med henblik på, at sikre at alle væsentlige emner med relevans for evalueringen kommer frem. De indledende interviews har ligeledes haft fokus på vurdering af centerets opgaveløsning, forcer og udfordringer for centeret. Følgende personer er interviewet: Søren Jensen, centerchef, VFA Palle Ørbæk, direktør, NFA Ulla Skjøth, vicedirektør NFA Torben A. Sørensen, chefkonsulent og Thomas Philbert Nielsen, underdirektør, DA 6 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

9 Niels Sørensen, konsulent, LO Signe Kofoed, faglig sekretær, FTF Preben Meier Petersen, chefkonsulent, KL Jens Jensen, direktør, Arbejdstilsynet Asger Højland Lorentzen, bygningsingeniør, CRECEA Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Ledernes Hovedorganisation Bo Smith, departementschef, Beskæftigelsesministeriet Jacob Munk, sekretariatsleder, BAR Bygge & Anlæg Charlotte Albæk, sekretariatschef, Arbejdsmiljøsekretariatet (BAR erne SoSu, FOKA, U&F) Anders Kabel, sekretariatschef, Arbejdsmiljørådgiverne En række andre personer i VFA har været behjælpelige med input til evalueringen. DESK RESEARCH Den indledende desk research har taget udgangspunkt i tidligere gennemførte undersøgelser og evalueringer. Det gælder bl.a.: Evaluering af Magasinet Arbejdsmiljø En række brugertests af portalen En større målgruppeanalyse af målgruppernes ønsker og behov En mindre evaluering af portalen Endvidere inddrages andet materiale med relevans for de enkelte undersøgelsesspørgsmål i evalueringen udvalgt i samarbejde med Videncenteret, herunder bl.a.: Strategier og baggrundspapirer Webstatistikker fra portalen Læsertal/oplagstal for magasinet samt eksisterende læserundersøgelser Årsrapporter og økonomiske nøgletal AFGRÆNSET KVALITATIV UNDERSØGELSE I MÅLGRUPPEN Den afgrænsede kvalitative undersøgelse blandt 25 personer fra de forskellige målgrupper har til hensigt at afdække den totale mængde holdninger inden for gruppen af respondenter til brug for de efterfølgende kvantitative undersøgelser. Baseret på teorien om Grounded Theory 1 vil der på basis af et begrænset antal interviews foretaget inden for en afgrænset målgruppe kunne opnås et nogenlunde dækkende billede af det totale antal temaer, som figurerer i målgruppens samlede holdningsreservoir. Det er således ikke målsætningen med den kvalitative undersøgelse at opnå et fuld- 1 Grunded Theory, Glaser og Strauss 1967 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8 7

10 komment, repræsentativt billede af fordelingen af holdninger i målgruppen, men snarere at opnå indsigt i temaer til brug for de kvantitative analyser. Interviewpersonerne er udvalgt, så der både er repræsentanter fra forskellige brancher, arbejdsfunktioner, aldersgrupper, virksomhedsstørrelser og geografi. Der anvendes en semistruktureret interviewform, der har til formål både at afprøve respondenternes holdninger inden for på forhånd aftalte temaer, men også giver plads til, at respondenterne selv kan fremkomme med temaer til drøftelse, ligesom intervieweren kan improvisere uddybende spørgsmål. KVANTITATIV SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF VIDENCEN- TERETS BRUGERE Der er gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 1120 respondenter blandt videncenterets brugere. Spørgeskemaet er webbaseret, og respondenterne rekrutteret gennem udsendelse af mail, link i et nyhedsbrev eller almindelig post: o o Samtlige ca modtagere af videncenterets nyhedsbreve har modtaget en mail med opfordring til at udfylde spørgeskemaet. Der er efterfølgende sendt en rykker ud. I alt besvarede 1003 personer (27%) hele spørgeskemaet. 400 tilfældigt udvalgte abonnenter på Magasinet Arbejdsmiljø har modtaget et brev med anmodning om at logge ind på webskemaet og udfylde det. Heraf har 58 (14%) personer besvaret hele skemaet o Omkring 95% af medlemmerne (svarende til ca. 505 personer) af Sammenslutningen af Sikkerhedsledere (SSID) har som en del af foreningens månedlige nyhedsbrev modtaget en opfordring til at udfylde spørgeskemaet, hvilket 59 (12%) har valgt at gøre. Ved design af den kvantitative undersøgelse er det blevet forsøgt at opnå sammenlignelighed med en undersøgelse gennemført i 2005 blandt sikkerhedsledere 2. Dette er sket ved i videst muligt omfang at gentage denne undersøgelses spørgsmål i samme rækkefølge, hvorved der opnås en mulighed for at få et billede af centerets aktiviteter over tid. Validitet og repræsentativitet Som det fremgår ovenfor er svarprocenterne i undersøgelserne ikke høje, hvilket medfører manglende viden om resultaternes repræsentativitet blandt hele populationen, da der kan være systematiske skævheder i frafaldet. I denne type undersøgelse ses ofte, at personer med mere stærke holdninger til emnet (enten positive eller negative) i højere grad vælger at besvare skemaet, end det er tilfældet for mere indifferente personer. Der vil være en tendens til at de negative og positive ytringer udligner hinanden, og dermed ligner besvarelserne i hele populationen. Men i forhold til at 2 Kvantitativ analyse af sikkerhedsledere i Rapport om brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø, Operate A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

11 udtale sig om hele populationen, må resultaterne siges at være vejledende. Ved at relatere resultaterne af den kvantitative undersøgelse til de kvalitative interviews opnås dog en mulighed for at validere fortolkningen af resultaterne, selvom repræsentativitetsudfordringen er den samme. Det har ikke været muligt at gennemføre en bortfaldsanalyse. KVANTITATIV SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT IKKE- BRUGERE INDEN FOR MÅLGRUPPEN Der er gennemført en undersøgelse i den del af målgruppen, der ikke anvender/kender portalen eller magasinet. Undersøgelsen er gennemført blandt Zaperas danmarkspanel, hvor spørgsmålene er sendt ud til 1148 personer. Undervejs er et antal personer sorteret fra, da de ikke levede op til selektionskriterierne om at: a) Arbejde professionelt med arbejdsmiljøområdet b) Være tilknyttet arbejdsmarkedet c) Ikke almindeligvis være bruger af Magasin eller portal personer har herefter gennemført undersøgelsen. KOMMUNIKATIONSFAGLIG VURDERING Der er foretaget en analyse af kommunikationen i centerets produkter med vægt på grafisk kvalitet, artikulation, sprog og læsevenlighed. Der anvendes kommunikationsfaglige og semiotiske analyseformer med inspiration fra bl.a. Roman Jakobsons teorier. MEDIEANALYSE Der er gennemført en analyse af mediernes behandling af VFA og deres produkter. Analysen baseres på et billede af mediedagsordenen skabt gennem statistik fra Infomedia. Vi har valgt 2007 som repræsentativt for centerets målopfyldelse. I 2007 lancerede VFA en tværmedial strategi med formidling af en række temaer. Vi har analyseret temaernes gennemslagskraft samt magasinets fokusartikler. SAMMENLIGNENDE VURDERING AF EFFEKTIVITET For at opnå viden om effektiviteten i videncenterets kommunikationsindsats sammenlignes omkostninger og resultater med kendte benchmarkingdata for to lignende organisationer. Studiet vil have en overordnet karakter, men kunne medvirke til at perspektivere og debattere centerets ressourceanvendelse. EVALUERINGSKRITERIER Ifølge kommissoriet for evalueringen er det overordnede formål med evalueringen at vurdere videncenterets hidtidige indsats med udgangspunkt i lovgivning, vedtægt og videncenterets strategi med henblik på at skabe baggrund for beslutninger om videncenterets fremadrettede arbejde. 3 Ikke almindeligvis at være bruger defineres som, at man maksimalt har brugt/læst portal eller magasin en gang inden for det seneste ½ år. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8 9

12 Nedenfor sammenfattes de kriterier Videncenter for Arbejdsmiljø evalueres på baggrund af. Kriterierne formuleres, som spørgsmål, som evalueringen skal besvare. MÅLSÆTNINGER MED CENTERET Af Strategi for Videncenter for Arbejdsmiljø fremgår, at videncenteret har to kommunikationsfaglige pejlemærker, som skal ligge til grund for centerets arbejde: Videncenteret sikrer effektiv kommunikation gennem dialog med målgrupperne Videncenteret vil altid sikre høj troværdighed og kvalitetssikring i sin formidling Af kommissoriet fremgår, at evalueringen endvidere skal tage højde for de prioriteringer, som blev lagt til grund for centrets virke de første 3 år. Det drejer sig om videncenterets konkrete, målsatte opdrag om at åbne en ny portal om arbejdsmiljøviden i Danmark i år 1 og om at drive en markant videreudvikling af portalen i år 2 og 3. Videncenteret har også haft et konkret mål og opdrag om at drive og relancere et journalistisk blad om arbejdsmiljø. Af vedtægten for AMI (nu NFA) fremgår, at centret har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen. Endvidere fremgår, at Regeringens 2010 handlingsplan for fremtidens arbejdsmiljø har indgået som en væsentlig del af videncenterets prioriteringer. EVALUERINGSSPØRGSMÅL Ifølge kommissoriet er det fælles evalueringsspørgsmål for de prioriterede opgaver: I hvilket omfang og med hvilket resultat er de prioriterede opgaver blevet løst? Med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og de fremhævede målsætninger kan følgende evalueringsspørgsmål opstilles. Kommunikationsfaglige pejlemærker I hvilken udstrækning sikres effektiv kommunikation gennem dialog med målgrupperne, herunder gentagne kvalitative og kvantitative målgruppeundersøgelser? I hvilken udstrækning sikrer Videncenteret høj troværdighed og kvalitetssikring i sin formidling, bl.a. ved at anføre tydelig kildeangivelse, give overblik over øvrig viden og gennemføre kvalitetssikring med de involverede kilder til produktioner? Prioriterede indsatser I hvilken udstrækning og med hvilket resultat formår portalen arbejdsmiljøviden.dk at fungere som vejviser og skabe overblik over viden om arbejdsmiljø? I hvilken udtrækning og med hvilket resultat er der sket en relancering af Magasinet Arbejdsmiljø? 10 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

13 En detaljeret liste over evalueringsspørgsmål kan findes i Advice's metodenotat (tilbud) til evalueringsopgaven. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 /

14 3. VIDENCENTERETS BRUGERE I dette afsnit beskrives de brugere, som videncenteret når ud til gennem magasin, portal og nyhedsbrev, med udgangspunkt i respondenterne, der har deltaget i undersøgelsen. VIDENCENTERETS MÅLGRUPPER Ifølge Strategi for Videncenter for Arbejdsmiljø er centerets målgruppe Ledere og medarbejdere på danske arbejdspladser, der har et behov for information om arbejdsmiljø i deres virke på arbejdspladserne ( ) både medlemmerne af virksomhedernes sikkerhedsorganisation og andre, der arbejder med arbejdsmiljøspørgsmål, eksempelvis i ledelserne, i samarbejdsorganisationen samt i human ressource- og personaleafdelinger. Generelt skelnes der i videncenteret mellem følgende tre målgrupper: 1. Professionelle. Personer der arbejder med arbejdsmiljø i en betydelig del af deres tid. Det kan være en sikkerhedschef, arbejdsmiljørådgivere eller ansatte i faglige organisationer/arbejdsgiverorganisationer 2. Personer, der har arbejdsmiljø som en væsentlig del af deres opgave, men også har andre opgaver. Det kan være en sikkerhedsleder eller en sikkerhedsrepræsentant, der bruger mere end 5 timer ugentligt på arbejdsmiljø 3. Personer med mindre tilknytning til arbejdsmiljø. Det kan være en HR-chef, en tillidsrepræsentant eller en sikkerhedsrepræsentant, der kun bruger kort tid (måske en time ugentligt) på arbejdsmiljø. HVAD SIGER DE KVANTITATIVE UNDERSØGELSER OM BRUGERNE? I alt 1120 personer har deltaget i undersøgelsen af videncenterets produkter. På grund af mulige skævheder i udvælgelse og frafald blandt respondenterne er der ikke nødvendigvis et repræsentativt forhold mellem respondenterne i undersøgelsen og hele populationen af videncenterets brugere. Vi er imidlertid ikke bekendt med forhold, der kan begrunde en hypotese om, at respondenterne adskiller sig væsentligt, så i det følgende vil antage, at de medvirkende respondenter på mange punkter ligner hele populationen af videncenterets brugere. 84% af respondenterne kender Magasinet Arbejdsmiljø, mens 87% kender portalen arbejdsmiljøviden.dk. Der er også 87%, der modtager et eller flere af centerets nyhedsbreve. RESPONDENTERNES GRUNDLÆGGENDE KARAKTERISTIKA Blandt respondenterne er der er en lille overvægt af kvinder (55%). Ser man specifikt på ansatte i en HR-/personalefunktion er andelen af kvinder lidt større (58%), mens den for personer med ledelsesansvar er lidt lavere (50%). 12 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

15 Aldersmæssigt befinder brugerne sig typisk midt i deres arbejdsliv. Således er knap 60% af brugerne mellem 41 og 55 år. Kun knap 10% er under 35 år og knap 20% er over 56 år. 30% Respondenternes alder (fordeling i pct.) 20% 10% 0% < - 25 år år år år år år år år år 66 år > n = 1120 Respondenterne er generelt veluddannede. Således har to tredjedele en mellemlang eller lang videregående uddannelse, jf. figuren herunder. Respondenternes uddannelse (fordeling i pct.) Andet Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannet Gymnasial uddannelse Grundskole 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 1120 Med hensyn branche er flest respondenter ansat inden for kontor & administration (19%) eller social & sundhed (18%), men også undervisning & forskning (13%) og industri (12%) tegner sig for en væsentlig del af de undersøgte brugere. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 /

16 Respondenternes branche (fordeling i pct.) Andet Social og sundhed Undervisning og forskning Transport og en gros Service- og tjenesteydelser Jordbrug Kontor og administration Industri Handel Grafisk Bygge og anlæg 0% 10% 20% 30% n = 1120 Respondenterne kommer typisk fra mellemstore og store virksomheder. Således arbejder 60% af respondenterne i virksomheder med mere end 100 ansatte. Dette stemmer godt overens med en teori om, at det især er de lidt større virksomheder, der har funktionen arbejdsmiljøansvarlig eller lignende og dermed har ressourcer til at prioritere systematisk vidensopsamling på området. Af de resterende respondenter arbejder 16% i små virksomheder (0-19 ansatte) og 24% i virksomheder af en mellemstørrelse (20-99 ansatte). De kvalitative interviews viser bekræfter denne teori, om at større virksomheder har højere grad af organiseret videndeling end mindre organisationer: Jeg kopierer ofte fra bladet og giver det til andre. Vi er fire, der læser eksemplaret hver gang. Nogle gange kopierer jeg også til hele sikkerhedsgruppen og bruger opslagstavlen. Udviklingskonsulent i en kommune Og i den anden ende af skalaen: Arbejdsmiljøområdet er Ikke så kendt blandt mine kolleger. Men det er jo mit ansvar. Jeg får ikke lige gjort det. Der er så meget. Nyvalgt sikkerhedsrepræsentant på en mindre efterskole RESPONDENTERNES RELATION TIL ARBEJDSMILJØ Af undersøgelsen fremgår, at knap en tredjedel af respondenterne bruger mindre end 3 timer om ugen på arbejdsmiljø. Hver fjerde bruger omkring 25% af sin tid på arbejdsmiljø, mens ca. 15% bruger mere end 10 timer (men ikke fuld tid). 28% bruger arbejder 14 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

17 fuld tid med arbejdsmiljø. Med samlet 43% af brugerne, der anvender mellem 10 timer og fuld tid på arbejdsmiljø, må det konkluderes, at de professionelle brugere af viden om arbejdsmiljø vejer tungt blandt brugere af Videncenter for Arbejdsmiljø. Målgrupperne er også specificeret efter deres ansættelsesmæssige relation til arbejdsmiljøområdet. Her fremgår det, at 35% er medlem af sikkerhedsorganisationen, mens 21% er ansat i en HR- eller personalefunktion. 27% svarer, at de har en anden relation til området, herunder fx rådgiver, tillidshverv, journalistisk arbejde etc. Der er omkring 23% af de adspurgte, der har ledelsesansvar for to eller flere medarbejdere og således kan tænkes at have et direkte eller indirekte ansvar for medarbejdernes arbejdsmiljø. RESPONDENTERNES BESKÆFTIGELSE INDEN FOR ARBEJDS- MILJØ Af diagrammet herunder fremgår, hvilke områder inden for arbejdsmiljø respondenterne primært beskæftiger sig med. Samlebetegnelsen psykisk arbejdsmiljø skiller sig i særlig grad ud, da 45% er respondenterne har angivet dette som en af op til tre mulige prioriteringer. Dernæst følger emnerne arbejdspladsvurdering og fysisk arbejdsmiljø som begge er udpeget af 32% af respondenterne. Billedet, der danner sig af de 25 kvalitative interviews bredt i målgrupper, er også, at der på tværs af brancher er særlig interesse for det psykiske arbejdsmiljø: Der er altid et eller andet, der kan bruges: Stress, fravær, det psykiske arbejdsmiljø generelt. Det gør de godt Miljøleder på stor fødevarevirksomhed Kun ca. hver 10. respondent peger på personalepolitik og HR som et af deres primære arbejdsområder. Dette skal ses i sammenhæng med, at kun knap hver 5. bruger angav at være ansat i en HR- eller personalefunktion. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 /

18 Emner som respondenterne primært beskæftiger sig med (respondenter kunne angive op til 3 emner) Psykisk arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering Fysisk arbejdsmiljø Arbejdet i sikkerhedsorganisationen Arbejdsmiljøledelse Sikkerhed Stress Sygefravær Trivsel Overholdelse af regler og lovgivning Ergonomi Personalepolitik/HR Arbejdsulykker Kemisk arbejdsmiljø Sundhedsfremme Arbejdsskader Certificering Indeklima Samarbejdsproblemer Andet Støj Computerarbejde Arbejdsmiljøregnskab Motion Rygepolitik Fysisk inaktivt arbejde Hudlidelser 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 1120 SÅDAN OPNÅR RESPONDENTERNE VIDEN OM ARBEJDSMILJØ Den kvantitative undersøgelse belyser såvel informationskanaler som kilder, informationens form og efterspurgte emner hos respondenterne. I forhold til typen af informationskanal viser figuren herunder, at langt de fleste respondenter anvender elektroniske nyhedsbreve til at orientere sig i arbejdsmiljøstof. 4 Konkret anvender mange respondenter arbejdsmiljøviden.dk (73%) og Magasinet Arbejdsmiljø (59%) som kilde til information. Aviser og nyhedsmedier er også vægtet relativt højt. 4 Det skal dog bemærkes, at en væsentlig andel af respondenterne i undersøgelsen netop er udvalgt som følge af deres abonnement på et elektronisk nyhedsbrev. Ser man specifikt på respondenter rekrutteret via medlemskab af SSID eller som abonnent på Magasin Arbejdsmiljø (og således ikke som nyhedsbrevsmodtagere) angiver 83% af førstnævnte gruppe og 52% af sidstnævnte elektroniske nyhedsbrev. Samlet set må altså forventes en lidt lavere andel, hvis resultatet vægtes. 16 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

19 Typer af kanaler til viden anvendt af respondenterne (respondenter kunne angive flere kanaler) Elektroniske nyhedsbreve Portalen arbejdsmiljoviden.dk Aviser og nyhedsmedier Magasinet Arbejdsmiljø Andre hjemmesider Konferencer og møder Fagblade Kurser Nyhedsbreve, trykt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% n = 1120 Respondenterne er også blevet bedt om at udpege deres vigtigste kilde til viden blandt de mange muligheder. Her udpeger flest (21%) nyhedsbreve som den vigtigste kilde. Herefter følger det faglige netværk/kolleger) (18%), arbejdsmiljoviden.dk (17%) og andre hjemmesider (10%). I den kvalitative undersøgelse svingede respondenterne fra begejstring for VFA s tilbud til mere mådeholdne positive tilkendegivelser og andre bud på indgange: Magasinet er simpelthen min bibel! Sikkerhedsleder på en mindre fødevarevirksomhed Nyhedsbreve, magasin og den slags kan være fine nok, men når det kommer til stykket, er det næsten altid lettest at google sig frem til det, man leder efter. Ansat i sikkerhedsafdelingen hos en stor produktionsvirksomhed Ser man på, hvem der er de væsentligste leverandører af arbejdsmiljøviden til respondenterne i undersøgelsen, figurerer Videncenter for Arbejdsmiljø på listen hos 8 ud at 10, hvilket peger på, at VFA er en væsentlig indgang for respondenterne ganske som det hedder i strategien. Næsten ligeså mange personer angiver Arbejdstilsynet som leverandør af viden. Også branchearbejdsmiljørådene og faglige organisationer leverer viden til respondenterne i undersøgelsen. Det gælder for hhv. 67% og 47% af respondenterne. 41% bruger Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som også er leverandør af forskningsmæssigt indhold i videncenterets formidling. A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 /

20 Kilder til viden anvendt af respondenterne (respondenter kunne angive flere kanaler) Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet (AT) Branchearbejdsmiljøråd, (BAR) Faglige organisationer Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA, tidligere AMI) Virksomheden/institutionen Arbejdsmiljørådgivere/bedriftssundhedstjeneste (BST) Interesseorganisationer, herunder SSID 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% n = 1120 Erfaringerne fra de kvalitative viser samme respons. Respondenterne kvalificerer ofte deres valg af indgange: Jeg oplever, at portalen er god til det generelle, hvor jeg holder mig opdateret. Hvis det er noget helt konkret, jeg skal vide, bruger jeg Arbejdstilsynet. HR-CSR-ansvarlig i en privat konsulentvirksomhed Respondenterne er endvidere blevet bedt om at tage stilling til, hvilke emner de især efterspørger viden indenfor. Her er det de bløde områder, der er i fokus. Psykisk arbejdsmiljø topper listen og er efterspurgt blandt 36% af respondenterne. Emnerne sygefravær, samarbejdsproblemer, stress, trivsel og sundhedsfremme er alle på de næstfølgende pladser efterspurgt af ca. 20% af respondenterne. I bunden af listen findes en del af de mere traditionelle områder. Fx interesserer det fysiske arbejdsmiljø kun 9% af respondenterne. Sygdomme, arbejdsulykker og arbejdsskader efterspørges som emne alle tre af blot omkring 5% af respondenterne. Herefter har respondenterne taget stilling til, hvilken form den efterspurgte viden helst bør antage. Praktiske værktøjer bliver efterspurgt af godt halvdelen (53%) af respondenterne, mens lidt færre efterspørger viden om forebyggelse (42%). Herefter følger i rangorden ny viden (32%), problemløsning (30%), konkrete eksempler fra virksomheder (29%) og ny lovgivning og regler (26%). Kun lidt mere end hver 8. respondent (13%) understreger, at informationen bør være branchespecifik. HVAD GØR IKKE-KENDERE? En mindre delundersøgelse satte fokus på, hvordan personer med arbejdsmiljøopgaver som en del af deres arbejde, der ikke kender VFA eller kun meget sjældent anvender VFA s information, tilegner sig viden om arbejdsmiljø. 18 A D V I C E A / S 1 5 / 0 5 / 0 8

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker - et spørgsmål om holdning. Af Dir., cand.phil. Søren Grinsted

Forebyggelse af arbejdsulykker - et spørgsmål om holdning. Af Dir., cand.phil. Søren Grinsted Forebyggelse af arbejdsulykker - et spørgsmål om holdning Af Dir., cand.phil. Søren Grinsted Baggrund Antallet af arbejdsulykker i Danmark er for højt. Forebyggelse af arbejdsulykker er derfor et særligt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED V. PROJEKTKOORDINATOR MARTHA MONRAD HANSEN 13. oktober 2016 Dagsorden 1. Hvorfor denne indsats? Baggrund Partnerskabets sammensætning Målgruppe 2. Hvad viser vores undersøgelser?

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere