ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Byrådet holdt møde på rådhuset onsdag den 23. januar Mødet begyndte kl og sluttede kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Byrådet holdt møde på rådhuset onsdag den 23. januar 2008. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl.19.55."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Byrådet holdt møde på rådhuset onsdag den 23. januar 2008 Mødet begyndte kl og sluttede kl Jørgen Dich og Peter Schmiegelow havde meldt afbud 1. Bemærkninger til dagsordenen Spørgsmål til Byrådet Udtalelse fra Statsforvaltningen Forslag til svar til Statsforvaltningen Offensiv miljøindsats nedsættelse af ad-hoc udvalg Revideret kostpolitik Genoptagelse af forslag til lokalplan 1-107A Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød og forslag til kommuneplantillæg Allerøds tilbagemelding til Miljømålslovens idéfase Nedlæggelse af bolig Forslag fra SF Allerød...17 A. John Køhler anmoder om en redegørelse...18 B. Salg af Birkedal, Rørmosevænget 10, Allerød...19

2 Byrådet onsdag den 23. januar Bemærkninger til dagsordenen Det vedtoges at optage punkt 10 på dagsordenen. 2. Spørgsmål til Byrådet Indledning Ingen. 2.1 Meddelelser Indledning -

3 Byrådet onsdag den 23. januar BYRÅDET 3. Udtalelse fra Statsforvaltningen j.nr A10 Punkttype Tema Orientering Statsforvaltningen har fremsendt en udtalelse i sag hvor John Køhler på vegne af Venstres Byrådsgruppe har klaget over følgende: 1. Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af kr. til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød. 2. Kommunens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde. 3. Borgmesterens inhabilitet ved sit engagement i de indledende møder vedr. salget af erhvervsgrunde i 1997 og 2001 til Kjeld Schouboe og ved sin deltagelse i økonomiudvalget og byrådsmødet ved behandlingen af sagen. 4. Allerød Kommunes omgåelse og manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af to erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Sagsbeskrivelse Ad 1: Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for borgmester Eva stgaard i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen om donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien eller sagsbehandlingen i øvrigt. Ad. 2: Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at beslutningen om donation af kr. til katastrofeofrene falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. Ad. 3: Statsforvaltningen finder, at borgmester Eva stgaard har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af erhvervsgrund i henholdsvis 1997 og Ad. 4: Statsforvaltningen finder ikke, at Allerød Kommune omgik udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i Statsforvaltningen finder, at Allerød Kommune ved salg af erhvervsgrund i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Statsforvaltningen finder, på baggrund af oplysningerne i sagen, ikke forhold, der sandsynliggør, at grunden blev prisfastsat under markedsværdi. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udtalelsen tages til efterretning.

4 Byrådet onsdag den 23. januar Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 12. december Udvalgets indstilling Til efterretning.

5 Byrådet onsdag den 23. januar ØKONOMIUDVALGET 4. Forslag til svar til Statsforvaltningen j.nr. 07/5090 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling spunkt Statsforvaltningen har modtaget en klage fra Ralf Smidt over kommunens salg af en grund til alment boligbyggeri og anmoder kommunen om en udtalelse i anledning af klagen. Statsforvaltningen har i brev af 6. december 2007 anmodet om kommunens udtalelse i anledning af modtaget klage fra Ralf Smidt. Klageren mener at den kommunale salgspris er væsentligt under markedsprisen og at grunden ikke har været i udbud. Det er Forvaltningens vurdering at den opnåede pris er et udtryk for hvad alment boligbyggeri kan bære, idet der via lovgivningen er lagt et maksimumsbeløb for, hvad den samlede anskaffelsessum pr. etagemeter kan være. Endvidere har forslag til projekt og driftsherre, herunder købstilbud for grunden, været i udbud i Anmodning fra Statsforvaltningen, klage fra Ralf Smidt samt forslag til besvarelse vedlægges (bilag) Forvaltningen foreslår, at Statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med vedlagte forslag. Anmodning fra Statsforvaltningen, klage fra Ralf Smidt og forslag til svar. Økonomiudvalget, den 15. januar 2008: Forslaget indstilles godkendt. John Køhler afventer stillingtagen. -fh Indstillingen blev tiltrådt med 18 stemmer for. 1 medlem (LOH) stemte imod.

6 Byrådet onsdag den 23. januar ØKONOMIUDVALGET 5. Offensiv miljøindsats nedsættelse af ad-hoc udvalg j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt Byrådet skal følge op på beslutning i budgetaftalen 2008 og nedsætte et ad hoc-udvalg, der på byrådets visionsseminar skal fremlægge et forslag til organisering af en offensiv miljøindsats. Af budgetaftalen for 2008 fremgår følgende afsnit under Miljøområdet: Offensiv miljøindsats Forligspartierne ønsker at fastholde, videreudvikle og styrke Allerød Kommunes grønne profil. Det skal de kommende år ske gennem en ekstraordinær indsats for at fastholde og udbygge arbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Her skal det undersøges, hvilken af følgende to strategier vi skal vælge: A: Medlemskab af Dogme 2000 Nuværende medlemmer: Albertslund, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, København og Malmø. Indhold: 3 dogmer: 1) menneskets påvirkning på naturen skal måles, 2) der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet (agenda 21) herunder en nedbringelse af kommunens samlede energiforbrug, 3) miljøarbejdet skal forankres lokalt B: Tværkommunalt samarbejde Medlemmer: Nærtliggende kommuner i Nordsjælland Indhold: Samme som dogme. Byrådet nedsætter et ad hoc-udvalg med sekretariatsbistand fra Forvaltningen. Udvalget får til opgave at analysere og vurdere muligheder og konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser samt organisering af arbejdet. Resultatet fremstilles for byrådet i juni 2008 og kommunen fortsætter sin observatørstatus i Dogme 2000 indtil da. (citat slut) Administrationens forslag Byrådet nedsætter et ad hoc-udvalg ( 17) med deltagelse af et antal byrådsmedlemmer. Udvalget sekretariatsbetjenes af medarbejdere fra Forvaltningen. Første møde afholdes i januar Inden da udsender Forvaltningen et oplæg til udvalget. Afledte

7 Byrådet onsdag den 23. januar konsekvenser Økonomi og Finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Økonomiudvalget, den 15. januar 2008: Oversendes til Byrådet med henblik på nedsættelse af nævnte udvalg. Forvaltningen udarbejder forslag til kommissorium for udvalgets arbejde, relation til Dogmesamarbejdet samt samarbejde med andre kommuner til godkendelse på Byrådets forårsseminar. -fh Der anmeldtes 2 valggrupper: gruppe 1: Konservtive, SF, Soc.dem., Blovstrødlisten og Det Radikale Venstre. Gruppe 2 Venstre, Peter Schmiegelow og Lone Hansen. Valggruppe 1 udpegede Agnete Fog (formand), Kurt Hansen. 1 medlem meddeles senere. Valggruppe 2 udpegede John Køhler og Peter Schmiegelow. Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

8 Byrådet onsdag den 23. januar SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 6. Revideret kostpolitik j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Skal indstilles til byrådet. Der skal tages stilling til forslag til revideret kostpolitik for 0-6 årige børn. Kostpolitik på børneområdet 0-6 år, som blev vedtaget i 2003, er nu blevet revideret af en tværfaglig arbejdsgruppe, således at den er i overensstemmelse med den overordnede kostpolitik Allerød Byråd vedtog i Der er tilføjet 2 væsentlige ændringer i forslaget. Med baggrund i det slikfrie år i 2005, hvor samtlige institutioner arbejdede med at minimere sukkerindholdet i børnenes mad og drikke, er dette nu nedskrevet som et særskilt punkt i kostpolitikken. Dette indebærer, at den enkelte institution skal være opmærksom på at begrænse børnenes sukkerindtag, både i dagligdagen og ved festlige lejligheder. Den anden ændring indebærer, at den enkelte institution/dagplejeområde skal nedsætte et kostudvalg, som skal vedtage retningslinjer for institutionen, og varetage erfaringsudveksling, ajourføring og udvikling af kosttilbuddet. Derudover skal kosttilbuddet indarbejdes i Årsrapporten og løbende vurderes. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Det foreslås, at forslaget vedtages, således at kostudvalgets arbejde tilrettelægges som et udvalg under forældrebestyrelsen. Nedsættelse af kostudvalg med deltagelse af personale, vil indebære et tidsforbrug, som der aktuelt ikke er afsat ressourcer til. Endnu ikke beregnet. Den første kostpolitik på 0-6 års området var til høring inden den blev vedtaget i Ligeledes var den overordnede kostpolitik til høring i Denne reviderede udgave, har ikke været til høring. Forslag til revideret kostpolitik og anbefalinger for 0-6 årige børn. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 1. november 2007: Indstilles godkendt.

9 Byrådet onsdag den 23. januar Sundheds- og Velfærdsudvalget, 27. november 2007: Udvalget indstiller, at forældrebestyrelsen i den enkelte institution får til opgave at arbejde med kostpolitikken. Økonomiudvalget, den 4. december 2007: Udgår, jfr. punkt 1. Sundheds- og Velfærdsudvalget, den 8. januar 2008: Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Et forslag om at sagen tilbagesendes blev forkastet med 11 stemmer imod. For stemte 8 medlemmer (SF, Soc.dem, Rad, EVN, LOH). Et forslag om at slå punkt 5 og 6 i kostpolitikken sammen blev forkastet med 12 stemmer imod. For stemte 6 medlemmer (SF, Soc.dem., Rad.) Kostpolitikken blev herefter tiltrådt med 15 stemmer for. Imod stemte 4 medlemmer (SF, Rad).

10 Byrådet onsdag den 23. januar ØKONOMIUDVALGET 7. Genoptagelse af forslag til lokalplan 1-107A Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød og forslag til kommuneplantillæg j.nr P (06) Punkttype Tema spunkt Økonomiudvalget igangsatte den 8. august 2006 udarbejdelse af lokalplan for matrikel 13a Blovstrød by, Blovstrød, beliggende Kongevejen 61. Økonomiudvalget behandlede den 12. juni 2007 et udkast til lokalplanforslag 1-107A Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød samt forslag til kommuneplantillæg. Udvalget besluttede at sagen skulle genoptages, således at støjkravene overholdes ved samtlige boliger, med en støjskærm hvis maksimale højde må være 3 m samt at to boliger vest for søen udtages af forslaget. Økonomiudvalget skal tage stilling til det reviderede udkast til lokalplanforslag 1-107A Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød og forslag til kommuneplantillæg. Forslaget til lokalplan skal derefter sendes til byrådet med henblik på vedtagelse og offentliggørelse. Sagsbeskrivelse Ejendommen ligger i henhold til Regionplan 2005 i Blovstrød byområde, mens den i Allerød Kommuneplan ligger i det åbne land, og udlagt til erhvervsformål, planteskole og sommerhusudstilling. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 107, som blev vedtaget af Allerød Byråd i Lokalplan udlægger et areal til boligbebyggelse med 33 rækkehuse og dobbelthuse. Boligerne nord for søen er orienteret således at alle har haver mod syd/vest. Den eksisterende gård i lokalplanområdet bevares. Vejadgang til området foregår over den eksisterende parkeringsplads. Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om støj fra veje. Der er sket ændringer i beregningsmetoden og derfor også i db grænserne, dog vil det i realiteten ikke give væsentlige ændringer. Støjberegningerne er beskrevet i lokalplanforslaget side De boliger i lokalplanområdet, der har facade ud mod Kongevejen, kan på 1. sal have svært ved at overholde støjkravet indendørs med åbne vinduer. Dette kan dog løses ved hjælp af støjvinduer. De øvrige facader og opholdsarealer i delområde 1 og 2 ligger langt

11 Byrådet onsdag den 23. januar under grænsen på 55 db efter den gamle beregningsmetode. Bebyggelsen må derfor forventes at kunne overholde støjkravene efter den nye beregningsmetode med en støjskærm på 3 m. Langs Kongevejen findes en vejbyggelinje fra vejmidte mod vest på 25,75 meter fra vejmidte med et højdeforskelstillæg på 2 gange højden plus 1 meter. Dette areal er reserveret til fremtidig udvidelse af Kongevejen. Det er en forudsætning for lokalplanens fulde gennemførelse, at vejbyggelinjen reduceres til 20 m fra vejmidte uden højdeforskelstillæg. Alternativt kan der pålægges en fjernelsesdeklaration på støjskærm samt de skure og p-pladser der ligger inden for de 25 m fra vejmidte. I lokalplanområdet ligger en sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførsel, at der gives tilladelse til opfyldning af dele af søen for at kunne etablere vejadgang til de nye boliger mod at der etableres en erstatningsbiotop. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget videresendes til byrådet med henblik på vedtagelse og offentliggørelse. Lokalplanen giver mulighed for 33 nye boliger. Der gennemføres høring i overensstemmelse med planlovens bestemmelser på 8 uger fra den 5. februar til den 1. april Udkast til lokalplan 1-107A Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød og udkast til kommuneplantillæg. Sendes pr. post. Økonomiudvalget, den 15. januar 2008: Det indstilles, at forslaget vedtages og offentliggøres. Agnete Fog og Flemming Villadsen foreslår, at der stilles krav om lavenergibyggeri. Miljøudvalget anmodes om at fremkomme med forslag til trafikale foranstaltninger med henblik på sikker overgang på Kongevejen. -fh Økonomiudvalgets indstillinger blev tiltrådt.

12 Byrådet onsdag den 23. januar MILJØUDVALGET 8. Allerøds tilbagemelding til Miljømålslovens idéfase j.nr P20 07/4405 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt I forbindelse med at Danmark skal implementere målene i EU s vandrammedirektiv, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. skal første generation af vand- og naturplaner være færdige i december Miljøministeriet foretager indledningsvis en såkaldt idéfase fra 22. juni til 22. december 2007, hvor Miljøministeriet efterlyser idéer og kommentarer til indsatsplaner fra kommuner, borgere, interesseorganisationer m.v. Første generation af vand- og naturplaner skal være færdige i december Første fase af dette arbejde er en såkaldt idefase. Det er statens syv regionale miljøcentre, der står for idéfasen og udarbejdelsen af de efterfølgende vand- og naturplaner baseret blandt andet på input fra idéfasen. Forslagene til vand- og naturplanerne kommer i offentlig høring i sidste kvartal af Disse vil danne grundlaget for kommunens handleplan på området i perioden Vandplanerne skal sikre, at Danmark når målet om god økologisk tilstand i grundvand, vandløb, søer og havområderne inden 2015, mens naturplanerne skal sikre, at Natura 2000 områderne opnår en gunstig bevaringsstatus. For at kunne give et kvalificeret bud på ideer, der i forhold til naturog vandmiljømål og økonomi er optimale, har Allerød kommune indgået i samarbejder med oplandskommunerne til Roskilde Fjord og til Nivå systemet. Derudover har kommunen haft en konsulent til at se på konkrete vandløbsstrækninger i kommunen og vurdere målsætning m.v. Resultatet af disse arbejder, samt vores egen viden om vores vandog naturområder er kort beskrevet i et vedlagt baggrundsnotat (bilag 5) og i bilag 1-4. Bilag 1-4 er det materiale som foreslås fremsendt som Allerød kommunes svar til idéfasen. Bilag 1 og 2 er udkast til de officielle brev der fremsendes til Miljøministeriet med kommunens ideer. Bilag 3 er et kort over

13 Byrådet onsdag den 23. januar placeringen af de områder vi har kommentarer og forslag til og bilag 4 er rapporten for Nivås opland. Administrationens forslag Administrationen foreslår at bilag 1-4 med henholdsvis den fælleskommunale udmelding af ideer til Roskilde Fjords opland, Allerød kommunes statusbeskrivelse og ideer, kortbilag, samt rapport fra arbejdet med Nivå opland, fremsendes til Miljøministeriet som Allerød kommunes input til idefasen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering De foreslåede ideer, der fremgår af bilag 1-4 er baseret på de forventeligt mest økonomisk optimale tiltag set i forhold til de forventede udfordringer og krav der vil blive stillet i indsatsplanerne. Da et forslag til indsatsplan fra Miljøministeriet først foreligger i 2008 og det ikke er klarlagt, hvem der skal finansiere de endelige tiltag, der vil fremgå af vand- og naturplanerne, kan de økonomiske konsekvenser for kommunens indsats i forhold til Miljømålsloven endnu ikke vurderes. Det forventes dog at Allerød kommunes ideer til idefasen kan bidrage til at sætte fokus på de økonomisk mest optimale løsninger. Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Det Grønne Råd er blevet præsenteret for forslagene 1. Fælles brev til idefasen fra oplandskommunerne til Roskilde Fjord indeholdende ideer og baggrundsnotater 2. Brev med Allerød kommunes statusbeskrivelse og idekatalog (undtaget Roskilde fjord) 3. Kort over foreslåede projektområder, der bør undersøges nærmere 4. Rapport til Idefasen for Sjælsø, Usserød Å og Donse Å systemerne 5. Baggrundsnotat, der ikke medsendes til Miljøministeriet. Miljøudvalget, den 17. december 2007: Det indstilles, at administrationens forslag fremsendes til Miljøministeriet, idet der tages forbehold for Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget, den 15. januar 2008: Miljøudvalgets indstilling anbefales. Agnete Fog afventer stillingtagen. -fh Miljøudvalgets indstilling blev eenstemmigt tiltrådt.

14 Byrådet onsdag den 23. januar BYRÅDET 9. Nedlæggelse af bolig j.nr , Frederiksborgvej 72 Punkttype Tema spunkt Grimstrup ApS v/ Martin Pontoppidan, har ansøgt om, at nedlægge boligen på ejendommen. Ved nedlæggelse af boligen, vil bygningen overgå til erhvervsmæssig anvendelse. Ejendommen er beliggende indenfor områdeafgrænsning B6 i kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligområde. Sagsbeskrivelse Ejendommens grundareal er på m 2. På grundarealet er der en hovedbygning på 597 m 2, hvor ovennævnte helårsbeboelse udgør 131 m 2 og de resterende 466 m 2, er anvendt til erhvervsvirksomhed, bestående af autoværksted, lagerbygning, ubemandet tankstation, samt butikslokale der pt. står tomt. Herudover er der 13 m 2 udhus. Der er ved brev af den 7. december, ansøgt om kommunens principielle godkendelse til, at nedlægge bestående bolig, for ombygning til udlejning for erhvervsmæssig benyttelse. Ansøger oplyser, at boligen har været forsøgt udlejet til beboelse, men på grund af beliggenheden med udsigt til tankstation og den trafikerede Frederiksborgvej, har denne ikke kunne udlejes. Ifølge ansøger, er der modtaget flere henvendelser omkring mulighederne for etablering af erhvervslejemål i bygningen, f.eks. til anvendelse som skønhedsklinik, kontor og lignende. Ejendommen er pga. olieforurening kortlagt på vidensniveau 2. Frederiksborg Amt har, i henhold til jordforureningslovens 21, erklæret forureningen uden betydning for anvendelse af boligdelen, idet der ikke er fare for at komme i direkte kontakt med denne. Kommunen har i slutningen af sidste år modtaget ansøgning om etablering af grill og kiosk i det tidligere butikslokale. Ansøgningen er ikke afgjort, idet sagsbehandlingen afventer supplerende materiale fra ansøger, for vurdering af parkeringsbehov samt de nabo- og miljømæssige forhold. Der er i 1957, tinglyst et skøde, hvor køberen gives mulighed for opførelse af beboelsesbygning i én etage til højst til 2 familier. Skødet tillader endvidere køberen, at opføre en servicestation for benzin- og oliesalg med tilhørende vaske- og smørehal, samt forretningslokale til salg af biler, motor-cykler og knallerter.

15 Byrådet onsdag den 23. januar Parcellen må derimod ikke benyttes til virksomhed, der forårsager larm eller ilde lugt, frembyder ubehageligt skue eller på anden måde efter kommunens skøn er til ulempe for de omkringboende. Administrationens forslag 1. Forvaltningen indstiller, at der meddeles tilladelse til den ønskede anvendelsesændring, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorientering. Udarbejdelsen af naboorientering forudsætter, at ansøger præciserer den fremtidige erhvervsanvendelse. Endvidere må ansøger redegøre for, at der vil kunne etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på eget grundareal, iht. bestemmelserne i Bygningsreglementet af 95, afsnit 2.6.2, om parkering. Tilladelsen kan begrundes med henvisning til, at nedlæggelses af boligen for oprettelse af yderligere erhvervsvirksomhed på ejendommen, ikke vil ændre væsentligt på ejendommens udseende eller karakter. Ejendommen har siden slutningen af 50 erne fremstået som en erhvervsejendom, og med det erhvervsomfang der er på ejendommen i dag, kan der ikke forventes, at ejendommen i fremtid vil få en mere beboelsesmæssig karakter. 2. At der med henvisning til kommuneplanrammen og boligreguleringslovens kapitel 7-46, 47, 48 og 50, meddeler afslag på nedlæggelse af bestående bolig. I boligreguleringslovens kapitel 7 46, 47, 48 og 50 står, at der er forbud mod nedlægning og sammenlægning af boliger, mod at udleje en bolig som enkeltværelser og mod at benytte en helårsbolig til sommerbolig uden byrådets skriftlige tilladelse. Afslag på ansøgningen kan begrundes med, at ejendommen er beliggende indenfor område udlagt til boligbebyggelse, og nedlæggelsen vil medføre uhensigtsmæssig og yderligere erhvervsmæssigt prægning af området. Endvidere er der ikke hensigtsmæssigt, at nedlægge velegnede ejendomme til boligbebyggelse, under hensyntagen til den boligmangel der eksisterer i området. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Der er ikke foretaget naboorientering. Såfremt forslag 1 vedtages, foretages der naboorientering når en konkret ansøgning foreligger. Bilag

16 Byrådet onsdag den 23. januar Udvalgets indstilling Forslaget om at lejligheden nedlægges blev tiltrådt med 17 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Soc.dem.).

17 Byrådet onsdag den 23. januar BYRÅDET 10. Forslag fra SF Allerød j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Nikolaj Bührmann har på SF s vegne anmodet om på byrådsmødet at optage et punkt med forslag om, at Allerød kommune underskriver Amnestys erklæring mod starthjælp. Der henvises til Amnesty Internationals Hjemmeside om sagen: Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forslaget blev forkastet med 12 stemmer imod. For stemte 7 medlemmer (Soc.dem., SF, Rad, LOH).

18 Byrådet onsdag den 23. januar BYRÅDET A. John Køhler anmoder om en redegørelse j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Ved mail af 15. januar 2008 har John Køhler anmodet om at der optages et beslutningspunkt på byrådets dagsorden vedrørende salg af en erhvervsgrund i Vassingerød Industrikvarter Nord. Der anmodes om, at Byrådet 1) får en redegørelse for de førte forhandlinger, og 2) får mulighed for at tage stilling til det videre forløb. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Bruno Juel Pedersen rejste spørgsmålet om sin habilitet. BJP erklæredes inhabil med 18 stemmer for. Lea Herdal var ikke til stede under afstemningen. Borgmesteren gav en redegørelse. Sagen behandles i Økonomiudvalget.

19 Byrådet onsdag den 23. januar ØKONOMIUDVALGET B. Salg af Birkedal, Rørmosevænget 10, Allerød j.nr. Punkttype spunkt Tema Der foreligger købstilbud på ejendommen Birkedal. Økonomiudvalget skal tage stilling til tilbuddet. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede på møde den 22. august 2007 at iværksætte salget af ejendommen Birkedal, del af matr.nr. 11 B m.fl beliggende Rørmosevænget 10. Byrådet besluttede samtidig, at bygningerne udskilles som en særskilt ejendom med et jordtilliggende på i alt ca m2. Ejendommen er udbudt til en kontantpris på 3.5 mio. kr. Økonomiudvalget behandlede den 4. december købstilbud på 3,0 mio.kr. Tilbuddet blev forkastet. Der foreligger købstilbud på 3,3 mio.kr. Administrationens forslag Forvaltningens foreslår, at købstilbuddet modtages, idet det dog gøres som betingelse for handlen, at der tinglyses deklaration om at den til enhver tid værende ejer af ejendommen ikke vil kunne opnå dispensation/landzonetilladelse til at anvende ejendommen til erhvervsvirksomhed i form af udlejning af driftsbygningerne til lager og kontor. Forvaltningens foreslår endvidere, at der lyses deklaration om bevaring af de eksisterende driftsbygninger (kampesten) Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Ingen Indtægt 3,3 mio. kr. Udgifter til ejendomsmægler, landinspektør m.m kr. Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Økonomiudvalget, den 4. december 2007: Tilbuddet kan ikke accepteres, idet ejendommen ønskes afhændet for min. 3,2 mio.kr.

20 Byrådet onsdag den 23. januar Økonomiudvalget, den 15. januar 2008: Det indstilles, at ejendommen sælges med de af Forvaltningen anførte betingelser. Det indstilles endvidere, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. i indtægt og kr. i udgift. -fh Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt, således at der blev meddelt en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. i indtægt og kr. i udgift. Sign.: Eva stgaard, Kurt Hansen, Erik Lund, Lea Herdal, Bitten Bloch, Nikolaj Bührmann, Bjarni G. Jørgensen, John Køhler, Bjarne O Hansen, Jørn Nyegaard Poulsen, Frands Havaleschka, Esben Buchwald, Jens Grønne, Bruno Juel Pedersen, Flemming Villadsen, Miki Dam Larsen, Peter Borresen, Agnete Fog, Lone Hansen /Hardy Götze

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 30 Tillægsdagsorden Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 10. Miljøudvalget holdt møde onsdag den 27. september 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 10. Miljøudvalget holdt møde onsdag den 27. september 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 10 Miljøudvalget holdt møde onsdag den 27. september 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udkørselsforholdene

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 4 Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts 2006. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl. 20.35. Der var afbud fra Kurt Hansen. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Spørgsmål

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 8 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 28. september 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 9.35. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:01 Mødested: Codanhus, mødelokale 3. sal

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. april 2004 02.01.05G01/SA/00/10897 Annette

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 5 Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30. Der var afbud fra Frands Havaleschka. Bitten Bloch deltog ikke under punkterne 1-3.

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, mandag den 31. januar 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal udvalg Mødetidspunkt: 31. januar 2005, kl. 13:00 Åben sag: 274. Efterretning Åben sag: 275. Tidsplan for regnskabsafslutning 2004 Åben

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. april 2008 Lokale: Rådhuset i Dronninglund Tidspunkt: 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/179 Prioritering af

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å

Byplanvedtægt 20. Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å Byplanvedtægt 20 Nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 20 for et område nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Usserød Å I medfør af byplanloven

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Mandag den 20 november 2006

Dragør Kommune Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Mandag den 20 november 2006 Dragør Kommune Møde dato Brugerbestyrelsen for Dragør Havn Mandag den 20 november 2006 Blad nr. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Jess Brønden (JB), Arne Holten (AH), Carl

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.00 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/47

Læs mere

Landzonetilladelse. Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg

Landzonetilladelse. Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere