Hånd under velfærden. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hånd under velfærden. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Budget

2 Hånd under velfærden - og udvikling med ildhu Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil med budget 2015 bevare og udvikle det serviceniveau for børn, unge, voksne og ældre, som er etableret i Vi vil holde hånd under velfærden samtidigt med, at vi med økonomi og ildhu understøtter de udviklingsspor, vi allerede har sat i gang og som er så vigtige for Nyborg Kommunes fremtid: Campusdannelsen, moderniseringen af Nyborg Slot, samarbejdet med kinesiske investorer mv. Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er økonomisk ansvarlige partier. Vi mener, at den førte politik i sidste byrådsperiode har skabt den robusthed i Nyborg Kommunes økonomi, som vi nu ser resultatet af i form af den gode økonomi i såvel regnskab 2014 som budget De omfattende strukturomlægninger på skole- og ældreområdet samt øvrige tilpasninger af kommunens service i sidste byrådsperiode er ikke kommet uden en meget stor indsats såvel som afsavn fra både borgere og ansatte. Derfor er der nu brug for udvikling med velfærden i behold. Der er ikke brug for omfattende besparelser, udliciteringer og serviceforringelser skjult under besmykkende papirord som effektivisering af driftsmekanismer. Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti fremsætter derfor vores eget budgetforslag. 1. Den økonomiske politik Som følge af den seneste økonomiaftale mellem KL og regeringen er kommunerne blevet underlagt strammere krav til den økonomiske planlægning. Derfor skal der være overskud på den ordinære drift, ikke alene i budgetåret (2015) men også i overslagsårene ( ). Endvidere anmodes kommunerne om at vedtage målsætninger på fire økonomiske områder som vil fremgå længere nede. Vi mener, at kommunens økonomiske politik skal sikre både robusthed og manøvredygtighed i overslagsårene. Men vi ønsker ikke som Venstre og Dansk Folkeparti at låse sigtekornet fast på omfattende besparelser allerede i 2016 udelukkende af hensyn til et højere anlægsniveau i alle årene eller en hurtigere gældsafvikling allerede nu. Venstre og Dansk Folkeparti synes, at lynaftrapning af dækningsafgiften er vigtigere end ordentlige vilkår for vores borgere. Vi, derimod, prioriterer velfærd. Partierne anerkender den hårde kerne af udfordringer, som Nyborg Kommune i de kommende år vil stå overfor. Det er udfordringer, som hovedsageligt handler om indbyggertal og den demografiske fordeling af befolkningen (færre unge, flere ældre). Derfor vil vi vedtage følgende økonomiske målsætninger, som danner udgangspunkt for vores forslag til budget 2015: 1. Det ordinære driftsresultat skal i alle årene være mindst 20 millioner kroner. 2. Der skal i alle årene budgetteres med anlægsudgifter for minimum 40 millioner kroner. 3. Der fastsættes et gældsloft for kommunen på det nuværende gældsniveau (200 millioner). 4. Likviditet skal altid være minimum 32 millioner (1000 kroner pr. borger). 2

3 Partierne mener, at denne økonomiske politik understøtter ønsket om udvikling med velfærden i behold. En udvikling, der sker i respekt for den store opgave, som vores skoler, daginstitutioner og plejecentre m.fl. løser hver eneste dag. Vi mener, vores økonomiske politik er tro mod kommunens muligheder. Vi vil på en ansvarlig måde sikre, at børn, unge, voksne og ældre fortsat vil have adgang til god pleje, pasning, læring, skolegang mv. Vores økonomiske politik betyder i runde tal, at vi bruger 75 millioner på anlæg i 2015 og har et sparekrav på 13 millioner i 2016 (se bilagene for flere detaljer). S, SF og Ø ønsker at gennemføre besparelserne i 2016 ud fra et helhedsblik på alle kommunale områder og ikke ved, at hvert område hver for sig får tildelt en grønthøsterspareramme som foreslået af V og DF. Derfor foreslår vi, at byrådet samles i to døgn i maj måned for at blive enige om, hvordan besparelserne skal gennemføres og på hvilke områder. Materiale og beslutningsgrundlag til de to døgn udarbejdes af forvaltningen med relevant inddragelse af fagudvalg i samlet regi af økonomiudvalget. I de to døgn indhentes eksperter udefra. 2. Vigtigste indsatsområder i budget 2015 Campus Nyborg Uddannelsesrådet i Nyborg Kommune repræsenterer alle parter på området for ungdomsuddannelser, og rådet har med stor dedikation forfulgt visionen om at samle ungdomsuddannelserne i et campus. Alle parter er derfor nu enige om visionen: at samle de merkantile ungdomsuddannelser, det almene gymnasium, HF og kommunens 10. klasser ved det nuværende Nyborg Gymnasium under én enstrenget ledelse. Dette vil geografisk udgøre Campus, men ungdomsvejledningen, Ungdomsskolen og VUC er også vigtige deltagere i Campus. Denne campusdannelse er en vision, som blev lanceret af S, SF, R og K i 2013, og som forligspartierne bag budget 2014 besluttede at arbejde for. Partierne bag nærværende budgetforslag har som topprioritet at arbejde målrettet og imødekommende for, at det Campus, som uddannelsesrådet har skitseret, også bliver til virkelighed. Formålet er at fastholde nuværende ungdomsuddannelser og på sigt at tiltrække ungdomsuddannelse inden for de tekniske områder. Formålet er også et attraktivt ungemiljø samt synergi mellem uddannelserne og et fagligt læringsmiljø med langt flere muligheder. Plan for lystbådehavnen S, SF og Ø vil give Teknik- og Miljøudvalget mandat til at udarbejde en plan for modernisering af lystbådehavnen. Planen skal udarbejdes i løbet af 2015 og kunne bruges som beslutningsoplæg inden udgangen af Vi ønsker at optage lån til at finansiere modernisering af havnen. Kommunen kan på baggrund af partiernes økonomiske politik (se pkt. 1) låne 29 millioner i hhv og 2017 til formålet. Partierne finder det fuldkomment rimeligt at optage lån til blivende formål som disse, idet både nuværende og kommende borgere vil få gavn af en moderniseret lystbådehavn. International linje på Danehofskolen S, SF og Ø ønsker at støtte og styrke den internationale linje på Danehofskolen, som er blevet udviklet nu. Den internationale linje skaber gode og motiverende dannelses- og læringsmuligheder for de ældre elever. Den styrker deres muligheder og sproglige kompetencer i en internationaliseret verden, og den udvider de unges horisont på en meningsfuld måde. I samspil med Nyborg Gymnasiums internationale og engelsksprogede IB uddannelse giver det mulighed for fagligt samarbejde og for øget optag af elever til Nyborg Gymnasium blandt herboende unge. 3

4 Nybygninger af daginstitutionerne Tumlebillen og Myretuen S, SF og Ø ønsker at befæste den markante kvalitetsudvikling inden for 0-6 års området, som partierne også har stået bag de senere år. Dagtilbudsstrukturen er i store træk tilpasset til børnetallet, normeringerne er forbedret væsentligt, og der er afsat 11 millioner de kommende fire år til løbende moderniseringer af de fysiske rammer og udeområder. Med nybygninger af Tumlebillen og Myretuen vil to af de daginstitutioner, der er i dårligst stand og dårligst indrettede til formålet, få et ordentligt skub i den rigtige pædagogiske retning. Udvidede åbningstider i 3 daginstitutioner En behovsundersøgelse har vist, at hver fjerde forældre har behov for en times længere åbent i daginstitutioner primært mellem om eftermiddagen. S, SF, og Ø ønsker at hjælpe familierne til en bedre balance mellem arbejde og fritid. Vi er bevidste om, at vi ikke imødekommer alles behov ved kun at holde længere åbent i tre daginstitutioner i hhv. Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. Men det er en forsigtig begyndelse og afprøvning i lyset af begrænsede økonomiske ressourcer. 68 nye boliger i alment boligbyggeri i denne byrådsperiode S, SF og Ø vil understøtte mulighederne for en befolkningsfremgang i kommunen ved en ambitiøs plan for nye, attraktive almennyttige boliger på de gamle havnearealer. Den almennyttige boligforening Holmegården har option på køb af to byggegrunde hos DSB, og partierne ønsker, at Byrådet muliggør disse boligprojekter gennem kommunens indskud til landsbyggefonden i 2015 og Cykelsti på Storebæltsvej S, SF og Ø vil prioritere alle midler til cykelstier i 2015 til at få løst de store udfordringer langs Storebæltsvej ikke mindst hen over motorvejsbroen. Der er tale om en stærkt befærdet vej med mange utrygge situationer for cyklisterne. Formålet er at skabe bedre sikkerhed og formålet er at skaffe bedre cykeladgang ikke mindst til det moderniserede Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Derfor er der afsat ikke mindre end 10,5 millioner kommunale kroner, og vi forudsætter statslig medfinansiering herudover. Økologisk Kommune S, SF og Ø i foreslår, at Byrådet gennem relevante fagudvalg forbereder et beslutningsgrundlag for Byrådets tilslutning til en målsætning om, at minimum 60 procent af kommunale køkkeners råvareindkøb bliver økologisk herunder afdækker muligheder for en økonomisk omkostningsneutral indfasning. Fødevareministeriet har afsat 28 millioner til et projektsamarbejde, hvor de, der vedtager målsætningen, får hjælp til at omstille deres køkkener til økologi. En undersøgelse fra en forskningsenhed ved Aarhus Universitet viser, at otte ud af ti forbrugere går ind for mere økologi i offentlige køkkener. I forhold til den folkelige opbakning ser det dermed ud til, at tiden er moden for at tage nogle seriøse skridt i den rigtige retning for måltidskvalitetens skyld, af hensyn til øgningen af de økologiske arealer og af hensyn til et renere miljø og en bedre natur for vores børn og børnebørn. 4

5 Tillidsreform S, SF og Ø vil i løbet af 2015 have gennemført en kortlægning af opgaverne i hjemmeplejen med henblik på at gennemføre en tillidsreform uden minuttyranni. Reformen skal frigøre tid til borgerne, og give plads til at medarbejderne i hjemmeplejen kan bruge deres faglighed. En stor del af landets kommuner har allerede afskaffet tidsregistrering. Partierne ønsker derfor, at Nyborg Byråd iværksætter en proces, hvor der inddrages erfaringer om tillidsreformer fra andre kommuner. Oprettelse af frivilligcenter De humanistiske foreninger i Nyborg Kommune mangler et sted at være, et sted at samarbejde og et sted at mødes og udveksle erfaringer. Ved to borgermøder i sidste byrådsperiode har foreningerne udtrykt stort ønske om en frivillighedskonsulent og et frivilligcenter. En frivillighedskonsulent blev ansat i sidste byrådsperiode, og nu ønsker S, SF og Ø at styrke de frivilliges vilkår yderligere. De frivillige gør en uvurderlig indsats for borgere i kommunen og for fællesskabet. Genoptræning Der er et stigende behov for genoptræning efter borgeres udskrivelse fra sygehus, og derudover har Nyborg Kommune mange borgere med senhjerneskade. S, SF og Ø vil prioritere flere medarbejdere til genoptræning. Det er påkrævet, hvis servicemålet om maksimum 14 dages ventetid på genoptræning efter udskrivelse skal overholdes. Kontrol med social dumping Nyborg Kommune har en udbudspolitik, der forpligter kommunens aftaleparter i byggerier mv. til at have overenskomstsvarende forhold for de ansatte også hos underleverandører. S, SF og Ø mener, at kommunen bør have bedre mulighed for at kontrollere og dermed finde frem til de arbejdsgivere, der ikke overholder klausulerne. Det er ikke rimeligt, at de brodne kar vinder udbud på unfair betingelser, fordi de kan underbyde konkurrenter, som overholder reglerne. Det er også uacceptabelt at dumpe lønnen og arbejdsvilkårene, fordi det er til skade for dem, der arbejder under disse forhold. Og det er til skade for dem, der er uden arbejde - mens arbejde, de kunne have haft, varetages af mennesker, der er pressede nok til at acceptere alt for ringe vilkår. Kongens Fadebur pop-up marked og studiemiljø på havnearealer Nyborg Kommune har haft et meget frugtbart samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt om innovationscampen 48 timer studerende fra alle studieretninger på EAL (bygningskonstruktører, serviceøkonomer mv.) mødtes i 48 timer for at tænke ideer til byudvikling. S, SF og Ø ønsker at følge op på ideerne og sætter midler af til, at man i regi af projektet kan gå videre med to af de tiltag, der både virker realisable og attraktive på den korte bane: Pop-up markedsplads ved de gamle DSB værkstedsbygninger (i form af containere) og indretning af midlertidige studiemiljøer til såvel ungdomsuddannelser og folkeskoler på DSB-arealerne. 5

6 Legeplads i byen S, SF, og Ø vil styrke bymiljøet for børnefamilier og turister ved at etablere en legeplads i byen, som skal designes i samklang med kulturarvsprojektet ved Nyborg Slot. Placering og udformning af legepladsen skal forberedes gennem samarbejde på tværs af relevante udvalg. Grøn Anlægsfond Nyborg Kommune rummer flere af landets mest naturskønne områder, der indbyder til bevægelse og oplevelser. Det er af uvurderlig værdi at forbedre kvaliteten af naturen og de bynære rekreative arealer. Bedre formidling og en god adgang til natur bør ses i lyset af ønsker om øget bosætning, øget turismesatsning og udvikling i forbindelse med slotsprojektet. På sigt ønskes udarbejdet en specifik friluftstrategi der konkretiserer, hvordan friluftslivet kan udvikles og forbedres i hele kommunen, og hvilke potentialer der skal prioriteres, f.eks. sammenhængende stiruter, motionspladser, rekreativ udnyttelse af kyst og vand. Ofte er det ikke muligt at realisere større natur- og rekreative projekter uden en kommunal medfinansiering. S, SF og Ø ønsker derfor at etablere en grøn anlægsfond, der dækker behovet for en økonomisk platform til med kort varsel eller i større projektansøgninger at kunne gå ind i projekter, som bidrager til at opfylde mål i en udviklingsstrategi på friluftslivs- og naturområdet. Øget budget til bygningsvedligeholdelse S, SF og Ø anerkender, at kommunens bygningsmasse skal vedligeholdes på et acceptabelt niveau. Derfor øger vi puljen til bygningsvedligeholdelse fra 3,5 til 4,5 millioner om året. - På de næste sider følger tre bilag med en samlet oversigt over S, SF og Ø s prioriteringer på drift og anlæg - i disse bilag fremgår den konkrete økonomi - 6

7 Bilag 1: Resultatopgørelse Driftsresultat på 49 mio. kr. faldende til 20 mio. kr. NB: Tallene uden for det gule område er ikke korrigeret og stemmer derfor kun omtrentligt. Imidlertid stemmer bundlinjen, og fordeling af prioriteringer til drift og anlæg fremgår af bilag 2 og 3. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter og generelle tilskud Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms Driftsudgifter og renter Teknik- og Miljøudvalg Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve Politisk råderum Heraf nye tiltag 2015 (se bilag 3) Effektivisering og besparelser Ordinært driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Årets resultat Likviditet, primo Likviditet, ultimo

8 Bilag 2: anlægsudgifter Byggemodning, natur og miljø Pulje til byggemodning og byudvikling Byggemodningsaftale NFS Landsbyforskønnelse Pulje til nedrivning af faldefærdige huse m.v. 800 Veje og infrastruktur Parkeringspladser m.v. - Slottet Parkeringspladser ved NIF 592 Parkeringspladser ved Nyborghallerne 1355 NFS-investeringsplan (afledte udgifter) Fortov, Sprotoften 150 Cykelsti Storebælstvej Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v Skoler og dagtilbud Pulje til folkeskoler Tumlebillen, Myretuen: nybyggeri Pulje til daginstitutioner Idræt og kultur Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Renovering af friluftsscenen på Nyborg Vold 110 Bylegeplads 1000 Renovering af tag på Mads Lerches gård Social, sundhed og ældre Velfærdsteknologiske løsninger (Skylle/Tørretoilet/Bidet) 300 Pulje til bygningsvedligeholdelse Facaderenovering og torvet i Nyborg (fondsansøgning) Fællesudgifter og reserver m.v. Tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v Holmegården, 68 boliger ved havn Opfølgning på 48 timer 2000 Grøn fond Anlægsreserve 4245 I alt Page 1 8

9 Bilag 3: Drift Strategisk Infrastrukturplan for Fyn (Byregion Fyn) Finansiering øget telebus: mindreudgifter Fynbus International linje på Danehofskolen Finansiering fra 7 mill pulje Udvidet åbningstid og fleksible pasningstilbud Etablering af Ungeråd Tilskud til klargøring af tennisbaner Drift af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og fritidscenter Borgerforeningens Hus Kontrakt med Mobile Fitness om brug af APPen Nyborg-80 Life Frivilligcenter og aktiv borgerinddragelse Forhøjelse af tilskud til Danehofmarkedet Kinasatsning Slottet Lokal model for erhverv og turisme i Nyborg Drift af turistinfo-skærme Ansøgning fra Bevillingsnævnet Ansættelse af fundraiser i 2-årigt projekt kontrol enhed social dumping medarbejder til alkohol genoptræning senhjerneskade Projekt for udsatte grupper Finansiering genoptr mv af sundhedspulje Samlede nye udgifter i forhold til model Sparekrav model 6 (fra forvaltning på anmodning fra S, SF, Ø) Samlet sparekrav i S,SF, Ø budgetforslag Page 1 9

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE

KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2014 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE KØBENHAVNS KOMMUNE BUDGETFORSLAG 1 BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN ENGHAVE PLADS FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE INDHOLD Generelle Bemærkninger til Budgetforslag... 3 BEVILLINGER

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere