Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl ,50

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse af kontrakt 02/304 Tilbud om køb af ejendom 03/305 Fastsættelse af pris for jord 04/306 Erhvervelse af ejendom 05/307 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 06/308 Folkeskolens Kvalitetsrapport - lukket del 07/309 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 08/310 Orientering Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet /312 Budget /313 Kirkeskat, budget /314 Mødekalender for /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune /316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune /317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune /318 Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold /319 Lokalplanforslag nr for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" /320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune /321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet /322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet /323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats /324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune /325 Beskæftigelsesplan /326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune /327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune /328 Fordeling af flygtninge i

3 27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet /330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen /332 Folkeskolens Kvalitetsrapport /333 Orientering

4 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 453 Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\Spørgetid for medlemmer af Byrådet.doc ÅBEN SAG BY Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Ingen.

5 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /312 Budget J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Budget doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget stiller ændringsforslag om, at tilskud som vanskeligt stillet kommune fastsættes til kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: Beskatningsprocent for 2008: 25,9 Grundskyldspromille for 2008: 23,58 Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: o Grundværdierne: 12,0 o Forskelsværdierne: 8,75 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 11. oktober Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløb tirsdag, den 2. oktober 2007 kl ; dog 4. oktober 2007 kl for Økonomiudvalget. På byrådets budgetseminar den september 2007 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V, og forliget er efterfølgende blevet drøftet i budgetkoordineringsgruppen den 2. oktober Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftale om opmærksomhedspunkter til budget Bilag: Aftale vedrørende opmærksomhedspunkter for budget 2008 Samlet oversigt over nettoeffekter af de politiske beslutninger Takstoversigt, 2008 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

6 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 455 HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Borgerserevice (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 5,82 8,17 6, Driftsudgifter i alt i løbende priser

7 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 456 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Anden skat på fast ejendom (1022) Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning og generelle tilskud,efterregulering af budgetgaranti Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 102. Administration (ØK) Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforeningen PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC)

8 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 457 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Ekstra pulje til asfalt Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo Bygningsvedligeholdelse, andre Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, amtsopgaver Låneoptagelse, IT-investeringer Låneoptagelse vedrørende forsyningsvirksomheden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr

9 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 458 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand - anlæg (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand i alt (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Nettoresultat af jordforsyning 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 2. oktober 2007 kl Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT

10 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om færre fagudvalg fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af forslag om færre udvalgsmedlemmer fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 87 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af rammebesparelse på administrationen, 1000 tkr Mindreudgift til Branding, -300 tkr. kun i Mindreudgift, leasing af biler i administrationen, -500 tkr Besparelse ESDH, 0 tkr. i Besparelse portoudgifter, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 354 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -232 tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Yderligere rammebesparelse på ITområdet, -500 tkr Besparelse, kopi/print, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 289 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -236 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 57 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -44 tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

11 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Fjernelse af pulje til merudgifter på anbringelsesområdet, tkr Pulje til etablerng af voksenelevpladser og EGU, 350 tkr Pulje til medarbejderudvikling og medarbejderpleje, 500 tkr Delvis kompensation for stigende varmepriser i Brønderslev by, 300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 106 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -29 tkr Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 36 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -30 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af rute 212, 722 tkr Fjernelse af forslag om rammebesparelse - færre ruter, 300 tkr Forslag fra UP-udvalget indarbejdes, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 193 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -161 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Kompensation for årligt pensionsbidrag - nyansatte lærere, området dækker selv halvdelen af udgiften, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 1112 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -336 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF

12 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 461 Tilsyn i dagpleje, 600 tkr Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave fra 4. kvartal 2008, -145 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 368 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -70 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af stilling som gademedarbejder, 300 tkr Fjernelse af forslag om at nedlægge af ledig stilling som gademedarbejder, 410 tkr Fjernelse af forslag om at midler til stillinger overføres til pulje til forebyggende foranstaltninger, -710 tkr Fjernelse af forslag om at mindreudgifter på anbrigelseområdet - modsvares af pulje på politikområde 106, 1000 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 366 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -253 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om at byordninger overgår til rammestyring, 170 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 383 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -278 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forsalg om generelle besparelser på kulturbudget, 65 tkr Etablering af kulturpulje, 150 tkr Kulturelt samvirke, -32 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 76 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr

13 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 166 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -67 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 242 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -122 tkr Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr, førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -271 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 272 tkr Tilbud til udlændinge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 72 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -72 tkr Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Delvis fjernelse af forslag om at fjerne kommunal tilskud til madservice til hjemmeboende, 500 tkr. (restbesparelse=500 tkr.) Fjernelse af forslag om lukning af køkkenet på Risagerlund, 1241 tkr Fjernelse af forslag om at distrikt 8 kommer i udbud efter godkendelsesmodellen, 0 tkr Fjernelse om forslag til besparelser ved strukturændringer på ældreområdet, 3200 kr

14 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 463 Delvis fjernelse af forslag om at nedvurdere vækst i demografi på ældreområder, 1500 tkr. (restbesparelse = 500 tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 828 tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 60 tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr., førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -400 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 404 tkr Handicapområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 179 tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om opstramning i visitation til transport til træning efter Serviceloven, 50 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 267 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -19 tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 999 tkr

15 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 464 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -550 tkr Udgifter til vejvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Takster bygesager, -150 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 75 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -47 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om effektivisering, Rengøringsområdet, 0 t.kr. i Pulje, energibesparende foranstaltninger, -500 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 477 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -254 tkr Udgifter til bygningsvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tømningsordning for hustanke, budgettet er under forudsætning af at landområderne i tidligere Dronninglund kommune først kommer under ordningen pr , 912 tkr. i udgifter og -914 tkr. i indtægter Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nuværende nettodriftsbudget til affaldshåndtering, inden resultat af udbud og inden fremskrivning af takster til 2008 pl., tkr. i udgifter og tkr. i indtægter ANLÆG 106 Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

16 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 465 Social 10-årsplan Boligforeningen PM, 400 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til skolerenoveringer, 0 tkr. i Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til børnepasning, 0 tkr. i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Veje, 0 tkr. i Energibesparende foranstaltninger, 0 tkr. i Ekstra pulje til asfalt, 3000 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo, 0 tkr. i Bygningsvedligeholdelse, andre, 0 tkr. i Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, 3000 tkr LÅN Låneoptagelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger

17 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning og generelle tilskud, tkr Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning af tilskud vedrørende udlændinge, 132 tkr Kommunal indkomstskat F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, tkr Modregning af tidligere indregnet vedrørende valg af selvbudgettering og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat med x0,2%, tkr Forventet efterregulering af kommunal indkomstskat for 2007 i 2010, tkr

18 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 467 Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, 433 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F Af V, K, O, F, A ÆF Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Udgår af politikområde 104 IT, -197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Tilgår politikområde 102 Administration (Teknik og Miljø), 197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Udgår af politikområde 803 Teknisk service og bygninger, -107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Tilgår politikområde 102 Administration, 107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Udgår af politikområde 301 Skoler, - 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Tilgår politikområde 104 IT, 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Udgår af politikområde 501 Beskæftigelse (overførsler), -948 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Tilgår politikområde 102 Administration (lønpuljer), 948 tkr Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

19 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /313 Kirkeskat, budget 2008 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Kirkeskat, budget 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007, at kirkeskatteprocenten for år 2008 fastsættes til 1,10. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da kommunen ingen indflydelse har på fastsættelsen. Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2008 (underskud) kr kr kr kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2008 fratrækkes kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2007 på kr. Ved udgangen af år 2008 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

20 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /314 Mødekalender for 2008 J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender for 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Behandles igen efter behandling i fagudvalg. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure.

21 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab,brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 1. Takstfinansierede materielle anlægsaktiver. Nyanskaffelser i 2006 vedrørende de takstfinansierede områder er korrekt registreret i kommunens anlægskartotek, men er på grund af en bogføringsfejl ikke korrekt overført til kommunens økonomisystem. Værdien af forsyningsvirksomhedernes materielle anlægsaktiver er således opført i kommunens regnskab udvisende en saldo, der er 57,8 mio. kr. for lille. 2. Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Ved gennemgangen af drifts- og refusionskontiene for boligsikring (5.91) og boligydelse (5.92) er det konstateret, at der i regnskabsåret 2006 er bogført 13 måneders udgifter, idet januar måneds udgifter på områderne for regnskabsåret 2007 er fejlbogført i 2006 regnskabet. Det for meget bogførte beløb udgør kr. minus hjemtaget refusion på kr., i alt netto kr. Fejlbogføringen har medført forringelse af regnskabsresultatet for 2006 med ca. 1,1 mio. kr. Center for Økonomi bemærker vedrørende punkt 2, at fejlbogføringen i 2006 betyder, at en tilsvarende mindre udgift netto kr. 1,1 mio. kr. - må påregnes registreret i regnskabet for Den mindre nettoudgift i 2007 medtages i budgetopfølgningen pr med henblik på efterfølgende bevillingskorrektion i Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 Brønderslev Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. oktober 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00 - kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere