Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl ,50

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse af kontrakt 02/304 Tilbud om køb af ejendom 03/305 Fastsættelse af pris for jord 04/306 Erhvervelse af ejendom 05/307 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 06/308 Folkeskolens Kvalitetsrapport - lukket del 07/309 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 08/310 Orientering Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet /312 Budget /313 Kirkeskat, budget /314 Mødekalender for /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune /316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune /317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune /318 Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold /319 Lokalplanforslag nr for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" /320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune /321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet /322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet /323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats /324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune /325 Beskæftigelsesplan /326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune /327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune /328 Fordeling af flygtninge i

3 27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet /330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen /332 Folkeskolens Kvalitetsrapport /333 Orientering

4 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 453 Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\Spørgetid for medlemmer af Byrådet.doc ÅBEN SAG BY Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Ingen.

5 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /312 Budget J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Budget doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget stiller ændringsforslag om, at tilskud som vanskeligt stillet kommune fastsættes til kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: Beskatningsprocent for 2008: 25,9 Grundskyldspromille for 2008: 23,58 Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: o Grundværdierne: 12,0 o Forskelsværdierne: 8,75 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 11. oktober Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløb tirsdag, den 2. oktober 2007 kl ; dog 4. oktober 2007 kl for Økonomiudvalget. På byrådets budgetseminar den september 2007 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V, og forliget er efterfølgende blevet drøftet i budgetkoordineringsgruppen den 2. oktober Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftale om opmærksomhedspunkter til budget Bilag: Aftale vedrørende opmærksomhedspunkter for budget 2008 Samlet oversigt over nettoeffekter af de politiske beslutninger Takstoversigt, 2008 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

6 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 455 HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Borgerserevice (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 5,82 8,17 6, Driftsudgifter i alt i løbende priser

7 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 456 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Anden skat på fast ejendom (1022) Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning og generelle tilskud,efterregulering af budgetgaranti Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 102. Administration (ØK) Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforeningen PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC)

8 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 457 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Ekstra pulje til asfalt Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo Bygningsvedligeholdelse, andre Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, amtsopgaver Låneoptagelse, IT-investeringer Låneoptagelse vedrørende forsyningsvirksomheden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr

9 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 458 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand - anlæg (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand i alt (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Nettoresultat af jordforsyning 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 2. oktober 2007 kl Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT

10 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om færre fagudvalg fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af forslag om færre udvalgsmedlemmer fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 87 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af rammebesparelse på administrationen, 1000 tkr Mindreudgift til Branding, -300 tkr. kun i Mindreudgift, leasing af biler i administrationen, -500 tkr Besparelse ESDH, 0 tkr. i Besparelse portoudgifter, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 354 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -232 tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Yderligere rammebesparelse på ITområdet, -500 tkr Besparelse, kopi/print, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 289 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -236 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 57 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -44 tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

11 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Fjernelse af pulje til merudgifter på anbringelsesområdet, tkr Pulje til etablerng af voksenelevpladser og EGU, 350 tkr Pulje til medarbejderudvikling og medarbejderpleje, 500 tkr Delvis kompensation for stigende varmepriser i Brønderslev by, 300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 106 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -29 tkr Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 36 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -30 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af rute 212, 722 tkr Fjernelse af forslag om rammebesparelse - færre ruter, 300 tkr Forslag fra UP-udvalget indarbejdes, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 193 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -161 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Kompensation for årligt pensionsbidrag - nyansatte lærere, området dækker selv halvdelen af udgiften, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 1112 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -336 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF

12 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 461 Tilsyn i dagpleje, 600 tkr Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave fra 4. kvartal 2008, -145 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 368 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -70 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af stilling som gademedarbejder, 300 tkr Fjernelse af forslag om at nedlægge af ledig stilling som gademedarbejder, 410 tkr Fjernelse af forslag om at midler til stillinger overføres til pulje til forebyggende foranstaltninger, -710 tkr Fjernelse af forslag om at mindreudgifter på anbrigelseområdet - modsvares af pulje på politikområde 106, 1000 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 366 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -253 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om at byordninger overgår til rammestyring, 170 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 383 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -278 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forsalg om generelle besparelser på kulturbudget, 65 tkr Etablering af kulturpulje, 150 tkr Kulturelt samvirke, -32 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 76 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr

13 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 166 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -67 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 242 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -122 tkr Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr, førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -271 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 272 tkr Tilbud til udlændinge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 72 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -72 tkr Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Delvis fjernelse af forslag om at fjerne kommunal tilskud til madservice til hjemmeboende, 500 tkr. (restbesparelse=500 tkr.) Fjernelse af forslag om lukning af køkkenet på Risagerlund, 1241 tkr Fjernelse af forslag om at distrikt 8 kommer i udbud efter godkendelsesmodellen, 0 tkr Fjernelse om forslag til besparelser ved strukturændringer på ældreområdet, 3200 kr

14 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 463 Delvis fjernelse af forslag om at nedvurdere vækst i demografi på ældreområder, 1500 tkr. (restbesparelse = 500 tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 828 tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 60 tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr., førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -400 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 404 tkr Handicapområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 179 tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om opstramning i visitation til transport til træning efter Serviceloven, 50 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 267 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -19 tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 999 tkr

15 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 464 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -550 tkr Udgifter til vejvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Takster bygesager, -150 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 75 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -47 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om effektivisering, Rengøringsområdet, 0 t.kr. i Pulje, energibesparende foranstaltninger, -500 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 477 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -254 tkr Udgifter til bygningsvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tømningsordning for hustanke, budgettet er under forudsætning af at landområderne i tidligere Dronninglund kommune først kommer under ordningen pr , 912 tkr. i udgifter og -914 tkr. i indtægter Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nuværende nettodriftsbudget til affaldshåndtering, inden resultat af udbud og inden fremskrivning af takster til 2008 pl., tkr. i udgifter og tkr. i indtægter ANLÆG 106 Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

16 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 465 Social 10-årsplan Boligforeningen PM, 400 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til skolerenoveringer, 0 tkr. i Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til børnepasning, 0 tkr. i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Veje, 0 tkr. i Energibesparende foranstaltninger, 0 tkr. i Ekstra pulje til asfalt, 3000 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo, 0 tkr. i Bygningsvedligeholdelse, andre, 0 tkr. i Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, 3000 tkr LÅN Låneoptagelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger

17 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning og generelle tilskud, tkr Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning af tilskud vedrørende udlændinge, 132 tkr Kommunal indkomstskat F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, tkr Modregning af tidligere indregnet vedrørende valg af selvbudgettering og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat med x0,2%, tkr Forventet efterregulering af kommunal indkomstskat for 2007 i 2010, tkr

18 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 467 Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, 433 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F Af V, K, O, F, A ÆF Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Udgår af politikområde 104 IT, -197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Tilgår politikområde 102 Administration (Teknik og Miljø), 197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Udgår af politikområde 803 Teknisk service og bygninger, -107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Tilgår politikområde 102 Administration, 107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Udgår af politikområde 301 Skoler, - 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Tilgår politikområde 104 IT, 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Udgår af politikområde 501 Beskæftigelse (overførsler), -948 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Tilgår politikområde 102 Administration (lønpuljer), 948 tkr Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

19 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /313 Kirkeskat, budget 2008 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Kirkeskat, budget 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007, at kirkeskatteprocenten for år 2008 fastsættes til 1,10. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da kommunen ingen indflydelse har på fastsættelsen. Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2008 (underskud) kr kr kr kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2008 fratrækkes kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2007 på kr. Ved udgangen af år 2008 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

20 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /314 Mødekalender for 2008 J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender for 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Behandles igen efter behandling i fagudvalg. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure.

21 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab,brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 1. Takstfinansierede materielle anlægsaktiver. Nyanskaffelser i 2006 vedrørende de takstfinansierede områder er korrekt registreret i kommunens anlægskartotek, men er på grund af en bogføringsfejl ikke korrekt overført til kommunens økonomisystem. Værdien af forsyningsvirksomhedernes materielle anlægsaktiver er således opført i kommunens regnskab udvisende en saldo, der er 57,8 mio. kr. for lille. 2. Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Ved gennemgangen af drifts- og refusionskontiene for boligsikring (5.91) og boligydelse (5.92) er det konstateret, at der i regnskabsåret 2006 er bogført 13 måneders udgifter, idet januar måneds udgifter på områderne for regnskabsåret 2007 er fejlbogført i 2006 regnskabet. Det for meget bogførte beløb udgør kr. minus hjemtaget refusion på kr., i alt netto kr. Fejlbogføringen har medført forringelse af regnskabsresultatet for 2006 med ca. 1,1 mio. kr. Center for Økonomi bemærker vedrørende punkt 2, at fejlbogføringen i 2006 betyder, at en tilsvarende mindre udgift netto kr. 1,1 mio. kr. - må påregnes registreret i regnskabet for Den mindre nettoudgift i 2007 medtages i budgetopfølgningen pr med henblik på efterfølgende bevillingskorrektion i Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 Brønderslev Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere