Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE"

Transkript

1 Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed. I denne artikel gennemgås reglen og dermed betingelserne for, at man ikke skal betale skat af en fortjeneste ved boligsalg. Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Selv om parcelhusreglen er en undtagelse til hovedreglen i ejendomsavancebeskatningsloven, er det nok den bestemmelse i loven, der oftest bringes i anvendelse. Reglen findes i ejendomsavancebeskatningslovens 8. Hovedreglen bestemmer, at fortjeneste ved salg af fast ejendom er skattepligtig for personers vedkommende som kapitalindkomst. I det følgende vil jeg gennemgå parcelhusreglen og dermed betingelserne for, at man ikke skal betale skat af en fortjeneste ved salg af sin bolig. Skal have tjent til bolig Det fremgår af parcelhusreglen, at man skattefrit kan sælge sin bolig, hvis denne er under kvm under den udtrykkelige forudsætning, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand, og at ejendommen anvendes hovedsageligt til bolig. Er der tale om en ejerlejlighed, er der ingen arealbegrænsninger. Og det samme gælder, hvis der er tale om et sommerhus eller et hus opført på en lejet grund. Man skal være meget opmærksom på, at man skal have boet i boligen, efter at den opfylder betingelserne, og efter at man er blevet ejer af boligen. Det betyder for eksempel, at man ikke er skattefri, hvis man frastykker et areal for at komme under de kvm, men sælger, før udstykningssagen er afsluttet i Kort- og Matrikelstyrelsen. På samme måde vil den tidligere studerende, som overtager den bolig, forældrene købte til ham eller hende ved studiestart, ikke være skattefri ved salget, hvis vedkommende allerede er flyttet fra lejligheden på overtagelsestids- 18

2 punktet. Det hjælper altså ikke, at man har boet i boligen, hvis man ikke var ejer på boligtidspunktet. Det er ikke et krav, at ejerens anvendelse af ejendommen som bolig sker frem til salgstidspunktet. Det er tilstrækkeligt, at man har anvendt ejendommen som bolig på et tidspunkt i sin ejertid. Men det er et krav, at ejendommen på salgstidspunktet stadig anvendes af nogen som hovedsagelig bolig, jf. nedenfor. Hvornår er man ejer? Selve definitionen på ejeren eller dennes husstand er snæver. Det handler kun om ægtefælle, registreret partner, samlever og mindreårige børn. Det medfører således ikke skattefrihed, at voksne børn har boet i lejligheden. Ifølge Østre Landsrets dom SKM var det heller ikke tilstrækkeligt, at en tidligere samlever og fælles børn havde boet i boligen, når ejeren ikke selv havde haft sin bolig på ejendommen. Hvis boligen sælges for et dødsbo, kan salget ske skattefrit, hvis afdøde kunne have solgt ejendommen skattefrit. Hovedsagelig bolig At ejendommen skal være anvendt til hovedsagelig bolig skal forstås således, at mindst 50 pct. af ejendommen anvendes til bolig. En ejer af et nedlagt landbrug, som var vurderet som parcelhus, og som han tidligere selv havde beboet, var skattepligtig af fortjenesten ved salget, idet ejendommen på salgstidspunktet blev brugt som socialpædagogisk værested. Af dommen U H fremgår, at Højesteret fandt, at da ejeren i de seneste år af sin ejertid havde afskrevet på ejendommen og anvendt den i sin virksomhed, var fortjenesten skattepligtig. På salgstidspunktet var virksomheden omdannet til en selvejende institution, som ejeren af ejendommen var leder af. Ifølge dommen SKM LR kunne ejeren ikke sælge et parcelhus skattefrit, selv om ejeren og hans ægtefælle havde beboet ejendommen tidligere. I ejertiden havde ejerens ægtefælle samtidig drevet erhverv fra ejendommen. Efter fraflytningen drev ægtefællen nu i selskabsform virksomhed fra ejendommen. Ifølge den bindende forhåndsbesked kunne ejendommen ikke sælges skattefrit, idet denne ikke mere blev anvendt til boligformål. Ifølge afgørelsen er»det bl.a. en forudsætning for anvendelse af skattefritagelsesreglerne i 8, stk. 1, at der er tale om afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet i overvejende grad tjener boligmæssige formål.«ved udlejning af en bolig, som man tidligere selv har beboet, til en lejer, der eksempelvis vil bruge en del af boligen til liberalt erhverv, kan det derfor være meget hensigtsmæssigt at anføre udtrykkeligt i lejekontrakten, at den erhvervsmæssige andel aldrig må overstige f.eks. 45 pct. Herved forhindrer man, at skattevæsenet med rette kan gøre gældende, at ejendommen ikke på salgstidspunktet blev brugt til hovedsagelig bolig. Bestemmelsen kan eventuelt kombineres med et erstatningsansvar, hvis erhvervsgraden overskrides. Sommerhuse For sommerhuse antages det, at selv kortere ferieophold i ejerperioden bringer sommerhuset ind under fritagelsesreglerne i 8 stk. 2. I højesteretsdommen TfS H havde ejeren en aftale med et udlejningsfirma om, at han kunne disponere over sommerhuset i tre uger inden for en nærmere angivet periode samt derudover kunne disponere over huset efter aftale med udlejningsfirmaet. Højesteret fandt på baggrund heraf, at huset kunne sælges skattefrit. Hvor længe skal ejeren have beboet ejendommen? Der er ifølge loven ikke et bestemt tidsrum, man skal have beboet ejendommen. Men myndighederne er meget grundige med at kontrollere, at der har været tale om reel beboelse. I den forbindelse er det ikke ualmindeligt, at man tjekker varmeforbrug, elforbrug, kørselsfradrag og lignende, ligesom andre undersøgelser kan komme på tale. I sagen TfS havde sælgeren oplyst at have opgivet samlivet med sin ægtefælle, hvorefter hun havde beboet ejendommen. Ejendommen havde indtil da været udlejet. Efter to måneder genoptog hun samlivet med ægtefællen og fraflyttede ejendommen. Der var ved såvel til- som fraflytning meldt adresseændring til Folkeregisteret, ligesom der var meldt flytning til postvæsenet. Under sagen var dokumenteret et el-forbrug på 51 kwh, 5 mwh varme og 4 m3 vand i den periode, hvor ejeren havde været tilmeldt adressen hos Folkeregisteret. Landsskatteretten fandt ikke, sælgeren havde løftet sin bevisbyrde for, at hun havde opgivet sin oprindelige bopæl og reelt boede i ejendommen. I præmisserne bemærkes, at Landsskatteretten har lagt afgørende vægt på det lave forbrug af el, varme og vand i boligperioden. I sagen SKM LSR fandt Landsskatteretten derimod, at skatteyderen kunne afhænde sin ejerlejlighed skattefrit. Han havde indtil 1. juni 1997 boet i en lejlighed, som hans selskab havde lejet til ham. Den 1. juni flyttede han sammen med sin kæreste ind i en personligt ejet ejerlejlighed, som han hidtil havde udlejet. De boede i lejligheden indtil 1. juli samme år, hvor de flyttede til en nyerhvervet bolig. Lejligheden, som ejeren altså boede i én måned, solgte han den 23. juni til sit selskab. Da han ikke i den pågældende måned rådede over andre boliger, fandt man det bevist, at han havde boet i lejligheden i denne periode. Hvis en studerende overtager et tidligere forældrekøb efter forældrene typisk til en lav pris, nemlig den offentlige vurdering med fradrag af 15 pct. er det ligeledes vigtigt, at dette ikke sker for at omgå reglerne. Der skal således være tale om beboelse i en periode efter overtagelsen, og skattemyndighederne anser det som omgåelseshensigt, hvis boligen sættes til salg næsten samtidig med overtagelsen. Et salg skal altså ikke bare ske med en overtagelse et stykke ud i fremtiden. Selve formidlingsaftalen skal heller ikke være indgået næsten samtidig med overtagelsen, hvis man ikke vil udsætte sig for en antagelse om omgåelse og dermed med pligt til at betale skat. Der er næppe tvivl om, at ejendomsmægleren skal rådgive den unge, der for nylig eller måske netop har overtaget boligen fra forældrene. Ejendommens status Reglerne i lovens paragraf 8, stk. 1, drejer sig om helårsboliger. Men også et fritidshus, som har været anvendt som sådan af ejeren og dennes husstand, kan sælges skattefrit, jf. 8, stk. 2. Et helårshus, der erhverves som sommerhus, kan på samme måde sælges skattefrit, hvis det er lovligt i den pågældende kommune at»ned- 19

3 lægge«boligen for at bruge den som fritidshus. Er der derimod tale om et hus, der ligger i en kommune, der ikke accepterer anvendelse af helårsboliger som fritidshuse, vil man ikke kunne sælge skattefrit. En vigtig forudsætning er ifølge dommen TfS 1998, 118 LR. intentionen på erhvervelsestidspunktet. I denne sag havde ejeren overtaget sin mors helårsbolig, som hun herefter beboede i en årrække. Efter at moderen flyttede på plejehjem, beholdt sønnen huset og brugte det herefter som fritidsbolig. Da erhvervelsen ikke skete med henblik på anvendelse som fritidshus, kunne det ikke sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Kun én- og tofamilieshuse Ifølge loven er det kun én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, der kan blive omfattet af parcelhusreglen. Det er ikke nødvendigvis den lovlige status, men den faktiske indretning, der er afgørende. Østre Landsret har den 24. maj 2005 fundet, at en sælger af en ejendom, vurderet som et tofamilieshus, men rent faktisk indrettet med tre boliger, ikke kunne sælges skattefrit. Ejeren havde uden byggetilladelse indrettet loftsetagen på 40 kvm til beboelse. Loftsetagen var indrettet med værelser med selvstændigt køkken og bad. Herefter havde ejendommen tre lejligheder. Ejendommens tre lejligheder havde indtil salget dels været lejet ud, dels været anvendt af ejeren til privat beboelse. Østre Landsret anfører i sin præmis, at»det må lægges til grund, at ejendommen i (..) indeholder tre selvstændige lejligheder med hvert sit køkken og bad og egen adgang fra ejendommens trappeopgang. Det må endvidere lægges til grund, at ejendommens tre lejligheder i perioder reelt har været anvendt af tre forskellige husstande. På den baggrund findes ejendommen (..) ikke at være et eneller tofamilieshus, og ejendommen er derfor ikke omfattet af bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1. Det er i den henseende uden betydning, at ejendommen skattemæssigt har været vurderet som et tofamilieshus, og at den faktiske anvendelse af den tredje lejlighed eventuelt har været ulovlig.«landbrugsejendomme er som altovervejende hovedregel ikke fritaget for ejendomsavancebeskatning, men i sagen TfS 2003, 137 L blev en ejendom, der var vurderet som landbrug, men benyttet til beboelse på afståelsestidspunktet, fritaget for beskatning, selv om sælgeren i landsskatteretten var fundet at falde uden for parcelhusreglen. I Landsretten tog myndighederne bekræftende til genmæle det vil sige, at de gav skatteyderen medhold i, at ejendommen kunne sælges skattefrit, idet det var en fejl, at ejendommen ikke var omvurderet som parcelhus. Tidligere bebyggede og beboede grunde Ifølge en bindende forhåndsbesked SKM LR kunne en ryddet grund i Seest, hvor der tidligere havde ligget et parcelhus, som blev ramt af fyrværkerieksplosionen, ikke sælges avanceskattefrit i ryddet og ubebygget stand. Hvis ejeren derimod genopførte huset og flyttede ind, kunne huset senere sælges avanceskattefrit. Når et hus, som sælgeren har brugt som enten helårsbolig eller sommerhus sælges til nedrivning, er det således vigtigt, at det ikke er sælger, der river huset ned, men køberen, der står for denne opgave. Hvis huset er nedrevet, sælges der en grund, som er ejendomsavanceskattepligtig og hvis huset ikke er nedrevet, sælges der et hus, som sælgeren har brugt til bolig eller fritidshus, og som derfor kan sælges skattefrit. Ejendommen overstiger arealgrænsen Hvis grunden er kvm eller derover, skal der betales ejendomsavanceskat, medmindre man fra kommunen kan opnå en erklæring om, at der ikke kan ske udstykning. Hvis der kan ske udstykning, er der dog mulighed for skattefritagelse alligevel, hvis skattemyndighederne vil udstede en såkaldt værdiforringelseserklæring, jf. nedenfor. Hvis der ikke kan opnås en værdiforringelseserklæring, kan man normalt undgå beskatning af boligen med dertil hørende grund, såfremt man udstykker den eller de grunde, som ifølge kommunen kan udstykkes fra ejendommen. Hvis man beslutter sig for at udstykke, skal man forblive boende i boligen, indtil den opfylder betingelserne for skattefriheden, det vil sige indtil udstykningssagen er afsluttet i Kort- og Matrikelstyrelsen. Dette vil naturligvis ikke altid være muligt. Der kan for eksempel være tale om salg for et dødsbo, for en person, der skal på plejehjem, eller for en ejer, der på grund af job eller af andre årsager ikke kan blive boende det lille års tid, som det som regel tager at gennemføre udstykningen. Er det tilfældet, at der skal ske salg, før en udstykningssag kan afsluttes, vil der ofte ikke være nogen grund for sælgeren til at gennemføre udstykningen, medmindre hus og grund kan indbringe mere end den samlede ejendom, når der tillige henses til udstykningsomkostningerne. Der er imidlertid også tilfælde, hvor der på den ene side ifølge kommunen kan ske udstykning, men hvor en privatretlig servitut forhindrer dette. I så fald vil man altså ikke kunne udstykke, men må alligevel betale ejendomsavanceskat. Et eksempel på en sådan servitut finder vi i kendelse fra Klagenævnet nr , idet der på ejendommen var tinglyst en servitut med følgende ordlyd:»underskrevne Gaardejer (..) paalægger herved de fra min ejendom(..) til sommerhusbebyggelse udstykkede parceller en stedsevarende Servitut gaaende ud paa, at Udstykning ikke maa finde Sted i mindre Parceller end en halv Td.«Ejendomsmægleren fik frakendt en del af sit 20

4 salær for at have oplyst sælgerne om, at når der ikke kunne udstykkes, var der ikke skattepligt. Dette gælder kun, når der er tale om offentligretlige servitutter, og da kun, hvis myndighederne påberåber sig servitutten. Ejendoms-mægleren havde således fejlrådgivet sælgeren. I dommen SKM ØLR har Østre Landsret fundet, at der ikke var skattefrihed af avancen ved salg af en ejendom på kvm. En tidligere Landsskatteretskendelse fra 1992 om nedsættelse af ejendomsværdien på samme ejendom var ikke en»offentlig myndigheds bestemmelse«om, at der ikke kunne udstykkes fra ejendommen til selvstændig bebyggelse i EBL 8, stk. 1, 2. pkt., nr. 2's forstand, allerede fordi en på ejendommen tinglyst privatretlig servitut fra 1947 som Landsskatteretten med urette havde lagt vægt på i kendelsen fra 1992 tillod udstykning fra ejendommen og bebyggelse på det fra ejendommen udstykkede areal, hvilket også var sket i Dommen er et godt eksempel på, at tidligere afgivne erklæringer om skattefrihed ikke skal tages til indtægt for skattefrihed ved næste salg. Den servitut, der var til hinder for udstykning af en grund til selvstændig bebyggelse lød således:»paa Ejendommen (..) eller Parceller af denne maa fremtidig kun opføres 1 Beboelseshus, der skal opføres i villaagtig Bebyggelse, der ikke maa indeholde mere end een Beboelseslejlighed til een Familie, og ikke maa bygges højere end Kælder, 2 Etager og Tag uden Beboelse...«Man bør altid sikre sig skriftlig erklæring fra kommunen om, hvorvidt der kan ske udstykning. Hvis dette er tilfældet, og hvis der ikke kan opnås værdiforringelsesattest, skal sælger oplyses om risikoen/sandsynligheden for skattepligt. Det er ikke ejendomsmæglerens opgave at beregne skatten, men alene at henvise til en revisor. Det er endda sådan, at hvis ejendomsmægleren foretager beregningen og laver fejl i den forbindelse, er dette arbejde ikke omfattet af forsikringsdækning, hvorfor det stærkt må frarådes at kaste sig ud i beregningerne. Til gengæld er det overordentlig vigtigt at kunne dokumentere, at der er rådgivet om skattepligten. I den forbindelse skal nævnes, at der bør gives oplysning i punkt 14 i købsaftalen herom udover den standardoplysning, der findes i salgsprovenuet. Dette hænger sammen med, at oplysningen om skattepligten jo ret beset også er af betydning for køberen. Herudover har der altid været tvivl om vægten af standardtekster. Det er nødvendigt altid at indhente erklæringen fra kommunen om, hvorvidt der kan ske udstykning, også selv om ejendommen ligger i landzone, idet kommunen har mulighed for at dispensere fra landzonebåndet. Dette fremgår af TfS 2000, 829 LR. Værdiforringelsesattest Hvis der kan ske udstykning, har man mulighed for at spørge de regionale told- og skattemyndigheder, om en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. En sådan erklæring kan normalt først afgives, efter at det er fastslået, at udstykning af grund til selvstændig bebyggelse kan finde sted. Hvis man ikke er tilfreds med svaret, kan man klage til Told- og Skattestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at en frastykket grund ikke repræsenterer en merværdi i forhold til salgsprisen for den samlede ejendom. For at være skattefri, skal der være tale om, at ejendommen forringes væsentligt alt taget i betragtning. Dette kan bl.a. ses af en dom fra Vestre Landsret SKM VLR, ifølge hvilken sælgeren ikke kunne være skattefri for salget af sin ejendom på godt 2 ha. Der kunne udstykkes en grund på f.eks. 700 kvm, og den kunne efter syn- og skønsmandens vurdering formentlig indbringe cirka kr. i umodnet stand, udstykningsomkostningerne ansloges til kr., og restejendommen ville ikke blive forringet på grund af frastykningen. På den baggrund fandt retten ikke, at der var tale om væsentlig værdiforringelse, hvilket er forudsætningen for skattefrihed efter bestemmelsen i EBL 8, stk. 3. Vestre Landsret har i sagen SKM VLR endda fundet, at der var skattepligt ved salg af en bolig for kr. Grunden var på kvm, og skattemyndighederne ville ikke udstede værdiforringelseserklæring, da man fandt, at der kunne frastykkes en grund på 700 kvm, og dette ville ikke medføre en samlet værdiforringelse af restejendommen eller den bestående bebyggelse. Ifølge en indhentet syn- og skønserklæring ville restejendommen efter udstykning af en grund på 700 kvm have en værdi på kr. på salgstidspunktet, og den udstykkede grund ville have en værdi på kr., således at salg af restejendom og udstykket grund ville indbringe i alt kr. Landsretten fandt ikke, at dette var en væsentlig værdiforringelse. Delsalg Hvis en ejendom i sin helhed kan sælges skattefrit, kan også dele heraf sælges skattefrit. Hvis der skal ske udstykning, er det dog en forudsætning, at salget sker, inden udstykningssagen er afsluttet, idet der i modsat fald er Seminar: Nye regler for ejendomsmæglere Før sommerferien 2005 vedtog Folketinget en lang række ændringer i loven om ejendomsmægleres formidling af boliger, der træder i kraft i det nye år. Endvidere er der netop udarbejdet en ny bekendtgørelse om ejendomsformidling. Det ny regelgrundlag vil betyde omlægning af en del af de hidtidige procedurer og sædvaner i branchen. Seminaret vil behandle: kravene til formidlingsaftaler mæglers pligt til at oplyse om samarbejdsaftaler, inkl. provisioner og rabatter som modtages de fremtidige krav til oplysninger til købere om lån, finansiering m.v. mægleres mulighed fror at skrive skøder for købere samt den fremtidige struktur på ejendomsomsætningsmarkedet. Lovændringernes særlige konsekvenser for ejendomsformidlerens erstatningsansvar vil blive analyseret i tilknytning til hvert emne. Seminaret holdes på Handelshøjskolen i Århus, onsdag den 30. november 2005, kl Læs mere og tilmeld dig på vælg Kurser og konferencer. 21

5 tale om salg af en selvstændig ejendom. Det fremgår af Ligningsvejledningen, at»efter praksis har der ikke fundet udstykning sted før, der foreligger approbation fra Kort- og Matrikelstyrelsen«. Inden godkendelsen af udstykningen foreligger, er der således tale om delsalg, mens der er tale om helsalg, såfremt udstykningen er godkendt. Et eksempel på et delsalg, der var skattefrit, ser vi i sagen TfS 2000, 829 LR, hvor ejeren havde erklæring om, at udstykning ikke kunne finde sted, og hvor denne efterfølgende solgte en del af jorden til naboejendommen. Salget skete som arealoverførsel. Også salg af en ideel anpart af et tofamilieshus kan ske skattefrit, idet parcelhusreglen gælder for én- og tofamilieshuse. Det forudsættes, at sælgeren har beboet én af lejlighederne i ejertiden, og at der i øvrigt lovligt kan etableres en ideel anpart. Er der derimod tale om, at tofamilieshuset opdeles i ejerlejligheder, kan kun den lejlighed, som ejeren har beboet, sælges skattefrit, jf. Ligningsvejledningen. Heraf fremgår følgende: Efter opdeling af et tofamilieshus i to ejerlejligheder vil eventuel avance ved salg af den af ejeren beboede lejlighed være omfattet af fritagelsesbestemmelsen, medens avancen ved salg af den lejlighed, der hidtil har været anvendt til udlejning, ikke vil være omfattet, uagtet ejendommen som helhed var omfattet af fritagelsesbestemmelsen forinden opdelingen i ejerlejligheder«. Ejeren har så naturligvis den mulighed, at han sælger den bolig, han har beboet, og flytter ind i den anden bolig, som han så senere vil kunne sælge skattefrit, fordi han nu også har beboet denne. I SKM LR fandt Ligningsrådet, at ejere af ejerlejligheder, som opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1, vil være skattefri af deres andel af vederlaget for afståelse af byggeretten til opførelse af nye ejerlejligheder i en ny tagetage på ejendommen. Det er her forudsat, at den enkelte ejer kun modtager et beløb svarende til fordelingstallet for den pågældende lejlighed. De ejere, som ikke kan sælge deres ejerlejlighed efter parcelhusreglen f. eks. forældre, som har købt og udlejet til deres børn vil således blive skattepligtige af deres andel af en fortjeneste ved salg af en byggeret som nævnt. En del af købesummen for lejligheden vil dog kunne henføres til anskaffelsessummen. Andelsboliger, interessentskabslejligheder mv. Ifølge lovens 8, stk. 4, kan man ligeledes skattefrit sælge en andel i et boliginteressentskab, når der til ejerskabet er knyttet en brugsret, jf. cirkulære nr. 37 af 19. maj I sagen SKM VLR har Skatteministeriet indgået forlig i sagen, således at ministeriet anerkender, at sælgers avance ved salget af sin andel af et boliginteressentskab er skattefri. Det er naturligvis en forudsætning, at ejeren har beboet lejligheden i en del af den periode, hvor han har været ejer. Ingen fritagelse som næringsdrivende De beskrevne regler gælder ikke, hvis man er næringsdrivende med handel med fast ejendom. Man skal her være opmærksom på, at det er intentionen på erhvervelsestidspunktet. Det er således ligegyldigt, om man bor en årrække i huset, hvis man på købstidspunktet købte og solgte huse som erhverv og omvendt kan man senere end erhvervelsen blive næringsdrivende og alligevel gå fri for skat af den bolig, man erhvervede, inden man tog denne næringsvej. At man er ejendomsmægler er ikke automatisk ensbetydende med, at man er næringsdrivende inden for handel med fast ejendom. En ejendomsmægler formidler jo normalt blot andre menneskers ejendomshandler. Men hvis man ind imellem opkøber noget, som man videresælger, skal der ikke meget til, før man også bliver næringsdrivende ved handel med egen bolig. z Tillæg til artiklen om olietanke i»ejendomsmægleren«10/2005 Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar I artiklen anfører jeg, at olietanke, som man ikke har en tankattest på, skal sløjfes inden udgangen af november Som det fremgår af det tilhørende skema, er der tale om jordtanke, når der tales om sløjfning i 2005, idet overfladetanke tidligst skal sløjfes i Herudover skal det udtrykkeligt bemærkes, at hvis man på anden måde end via en tankattest, typisk ved at grave ned til olietanken, kan dokumentere tankens type og årgang, kan man følge de øvrige sløjfningsterminer, der er angivet i skemaet, såfremt kommunen godkender dokumentationen. Men har man ingen tankattest og ikke anden form for dokumentation for tankens type og alder, må man regne med, at tanken skal være sløjfet inden 1. december i år, hvis der er tale om en ståltank. Man skal i den forbindelse huske, at kommunen kan kræve, at olietanken graves op i stedet for en normal sløjfning. Der findes plasttanke, som der ikke er fastsat en sløjfningstermin for, men det gælder ifølge Miljøstyrelsen kun typegodkendte olietanke. 22 EJENDOMSMÆGLEREN NR

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skattefrit salg af parcelhus - Salg af parcelhus efter frastykning af areal over 1.400 m2. Hvilke krav stiller SKAT til beboelse i parcelhuset på det nye reducerede grundareal? Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR - 1 Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM2017.91.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af 24/10

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Salg af bolig på landet

Salg af bolig på landet - 1 Salg af bolig på landet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatningen ved salg af små landbrugsejendomme, som ejeren har anvendt som bolig, er i nogle tilfælde lidt kompliceret. Ofte

Læs mere

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Byens Ejendom Videnscenter for Byudvikling Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Etablering af tagboliger Beboelse- og erhvervsejendomme

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå 1 Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fortjeneste ved salg af et parcelhus, der har været anvendt

Læs mere

Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning

Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning - 1 Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse med et grundareal på mindre end 1.400 m 2 kan som udgangspunkt sælges skattefrit,

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Medens du har holdt ferie har jeg fået mig noget af et luxus problem.

Medens du har holdt ferie har jeg fået mig noget af et luxus problem. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Kjærgaard og Marianne Christensen v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg

Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg - 1 Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb påkalder sig fortsat stor interesse. For mange

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar?

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? - 1 Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1755 For godt 10 år siden købte min hustru og jeg en ferielejlighed med henblik

Læs mere

Rådighed over selskabets sommerhus

Rådighed over selskabets sommerhus - 1 Rådighed over selskabets sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der har fået stillet bil, bolig, båd eller sommerhus til rådighed af eget selskab, er omfattet af

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler - 1 Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Stiller et barn en bolig til rådighed for sine forældre, kan barnet vælge at lade sig beskatte

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Beskatning af små landbrugsejendomme

Beskatning af små landbrugsejendomme - 1 Beskatning af små landbrugsejendomme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene for små landbrugsejendomme har gennem de senere år givet anledning til en del tvister mellem skattevæsenet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Nielsen Frederiksværksgade 7 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 27. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Genanbringelse anvendelse af eksisterende og nyopførte landbrugsbygninger til udlejning til andre formål end landbrugsvirksomhed etablering af lejligheder til bondegårdsferie TfS 2008, 1135, TfS 2008,

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF).

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). S 2892 - Offentligt j.nr. 06-008189 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian Jensen /Michael Bjørn Hansen Spørgsmål: Skal

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer?

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? - 1 Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i februar 2015 truffet en afgørelse, der kan få vidtrækkende skattemæssige

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR

Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM LSR - 1 Fastsættelse af leje ved udlejning af bolig til forældre, SKM2016.629.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatterettens kendelse af 11/11 2016 belyser afstandskriteriet i tilknytning

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere