Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE"

Transkript

1 Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed. I denne artikel gennemgås reglen og dermed betingelserne for, at man ikke skal betale skat af en fortjeneste ved boligsalg. Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Selv om parcelhusreglen er en undtagelse til hovedreglen i ejendomsavancebeskatningsloven, er det nok den bestemmelse i loven, der oftest bringes i anvendelse. Reglen findes i ejendomsavancebeskatningslovens 8. Hovedreglen bestemmer, at fortjeneste ved salg af fast ejendom er skattepligtig for personers vedkommende som kapitalindkomst. I det følgende vil jeg gennemgå parcelhusreglen og dermed betingelserne for, at man ikke skal betale skat af en fortjeneste ved salg af sin bolig. Skal have tjent til bolig Det fremgår af parcelhusreglen, at man skattefrit kan sælge sin bolig, hvis denne er under kvm under den udtrykkelige forudsætning, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand, og at ejendommen anvendes hovedsageligt til bolig. Er der tale om en ejerlejlighed, er der ingen arealbegrænsninger. Og det samme gælder, hvis der er tale om et sommerhus eller et hus opført på en lejet grund. Man skal være meget opmærksom på, at man skal have boet i boligen, efter at den opfylder betingelserne, og efter at man er blevet ejer af boligen. Det betyder for eksempel, at man ikke er skattefri, hvis man frastykker et areal for at komme under de kvm, men sælger, før udstykningssagen er afsluttet i Kort- og Matrikelstyrelsen. På samme måde vil den tidligere studerende, som overtager den bolig, forældrene købte til ham eller hende ved studiestart, ikke være skattefri ved salget, hvis vedkommende allerede er flyttet fra lejligheden på overtagelsestids- 18

2 punktet. Det hjælper altså ikke, at man har boet i boligen, hvis man ikke var ejer på boligtidspunktet. Det er ikke et krav, at ejerens anvendelse af ejendommen som bolig sker frem til salgstidspunktet. Det er tilstrækkeligt, at man har anvendt ejendommen som bolig på et tidspunkt i sin ejertid. Men det er et krav, at ejendommen på salgstidspunktet stadig anvendes af nogen som hovedsagelig bolig, jf. nedenfor. Hvornår er man ejer? Selve definitionen på ejeren eller dennes husstand er snæver. Det handler kun om ægtefælle, registreret partner, samlever og mindreårige børn. Det medfører således ikke skattefrihed, at voksne børn har boet i lejligheden. Ifølge Østre Landsrets dom SKM var det heller ikke tilstrækkeligt, at en tidligere samlever og fælles børn havde boet i boligen, når ejeren ikke selv havde haft sin bolig på ejendommen. Hvis boligen sælges for et dødsbo, kan salget ske skattefrit, hvis afdøde kunne have solgt ejendommen skattefrit. Hovedsagelig bolig At ejendommen skal være anvendt til hovedsagelig bolig skal forstås således, at mindst 50 pct. af ejendommen anvendes til bolig. En ejer af et nedlagt landbrug, som var vurderet som parcelhus, og som han tidligere selv havde beboet, var skattepligtig af fortjenesten ved salget, idet ejendommen på salgstidspunktet blev brugt som socialpædagogisk værested. Af dommen U H fremgår, at Højesteret fandt, at da ejeren i de seneste år af sin ejertid havde afskrevet på ejendommen og anvendt den i sin virksomhed, var fortjenesten skattepligtig. På salgstidspunktet var virksomheden omdannet til en selvejende institution, som ejeren af ejendommen var leder af. Ifølge dommen SKM LR kunne ejeren ikke sælge et parcelhus skattefrit, selv om ejeren og hans ægtefælle havde beboet ejendommen tidligere. I ejertiden havde ejerens ægtefælle samtidig drevet erhverv fra ejendommen. Efter fraflytningen drev ægtefællen nu i selskabsform virksomhed fra ejendommen. Ifølge den bindende forhåndsbesked kunne ejendommen ikke sælges skattefrit, idet denne ikke mere blev anvendt til boligformål. Ifølge afgørelsen er»det bl.a. en forudsætning for anvendelse af skattefritagelsesreglerne i 8, stk. 1, at der er tale om afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet i overvejende grad tjener boligmæssige formål.«ved udlejning af en bolig, som man tidligere selv har beboet, til en lejer, der eksempelvis vil bruge en del af boligen til liberalt erhverv, kan det derfor være meget hensigtsmæssigt at anføre udtrykkeligt i lejekontrakten, at den erhvervsmæssige andel aldrig må overstige f.eks. 45 pct. Herved forhindrer man, at skattevæsenet med rette kan gøre gældende, at ejendommen ikke på salgstidspunktet blev brugt til hovedsagelig bolig. Bestemmelsen kan eventuelt kombineres med et erstatningsansvar, hvis erhvervsgraden overskrides. Sommerhuse For sommerhuse antages det, at selv kortere ferieophold i ejerperioden bringer sommerhuset ind under fritagelsesreglerne i 8 stk. 2. I højesteretsdommen TfS H havde ejeren en aftale med et udlejningsfirma om, at han kunne disponere over sommerhuset i tre uger inden for en nærmere angivet periode samt derudover kunne disponere over huset efter aftale med udlejningsfirmaet. Højesteret fandt på baggrund heraf, at huset kunne sælges skattefrit. Hvor længe skal ejeren have beboet ejendommen? Der er ifølge loven ikke et bestemt tidsrum, man skal have beboet ejendommen. Men myndighederne er meget grundige med at kontrollere, at der har været tale om reel beboelse. I den forbindelse er det ikke ualmindeligt, at man tjekker varmeforbrug, elforbrug, kørselsfradrag og lignende, ligesom andre undersøgelser kan komme på tale. I sagen TfS havde sælgeren oplyst at have opgivet samlivet med sin ægtefælle, hvorefter hun havde beboet ejendommen. Ejendommen havde indtil da været udlejet. Efter to måneder genoptog hun samlivet med ægtefællen og fraflyttede ejendommen. Der var ved såvel til- som fraflytning meldt adresseændring til Folkeregisteret, ligesom der var meldt flytning til postvæsenet. Under sagen var dokumenteret et el-forbrug på 51 kwh, 5 mwh varme og 4 m3 vand i den periode, hvor ejeren havde været tilmeldt adressen hos Folkeregisteret. Landsskatteretten fandt ikke, sælgeren havde løftet sin bevisbyrde for, at hun havde opgivet sin oprindelige bopæl og reelt boede i ejendommen. I præmisserne bemærkes, at Landsskatteretten har lagt afgørende vægt på det lave forbrug af el, varme og vand i boligperioden. I sagen SKM LSR fandt Landsskatteretten derimod, at skatteyderen kunne afhænde sin ejerlejlighed skattefrit. Han havde indtil 1. juni 1997 boet i en lejlighed, som hans selskab havde lejet til ham. Den 1. juni flyttede han sammen med sin kæreste ind i en personligt ejet ejerlejlighed, som han hidtil havde udlejet. De boede i lejligheden indtil 1. juli samme år, hvor de flyttede til en nyerhvervet bolig. Lejligheden, som ejeren altså boede i én måned, solgte han den 23. juni til sit selskab. Da han ikke i den pågældende måned rådede over andre boliger, fandt man det bevist, at han havde boet i lejligheden i denne periode. Hvis en studerende overtager et tidligere forældrekøb efter forældrene typisk til en lav pris, nemlig den offentlige vurdering med fradrag af 15 pct. er det ligeledes vigtigt, at dette ikke sker for at omgå reglerne. Der skal således være tale om beboelse i en periode efter overtagelsen, og skattemyndighederne anser det som omgåelseshensigt, hvis boligen sættes til salg næsten samtidig med overtagelsen. Et salg skal altså ikke bare ske med en overtagelse et stykke ud i fremtiden. Selve formidlingsaftalen skal heller ikke være indgået næsten samtidig med overtagelsen, hvis man ikke vil udsætte sig for en antagelse om omgåelse og dermed med pligt til at betale skat. Der er næppe tvivl om, at ejendomsmægleren skal rådgive den unge, der for nylig eller måske netop har overtaget boligen fra forældrene. Ejendommens status Reglerne i lovens paragraf 8, stk. 1, drejer sig om helårsboliger. Men også et fritidshus, som har været anvendt som sådan af ejeren og dennes husstand, kan sælges skattefrit, jf. 8, stk. 2. Et helårshus, der erhverves som sommerhus, kan på samme måde sælges skattefrit, hvis det er lovligt i den pågældende kommune at»ned- 19

3 lægge«boligen for at bruge den som fritidshus. Er der derimod tale om et hus, der ligger i en kommune, der ikke accepterer anvendelse af helårsboliger som fritidshuse, vil man ikke kunne sælge skattefrit. En vigtig forudsætning er ifølge dommen TfS 1998, 118 LR. intentionen på erhvervelsestidspunktet. I denne sag havde ejeren overtaget sin mors helårsbolig, som hun herefter beboede i en årrække. Efter at moderen flyttede på plejehjem, beholdt sønnen huset og brugte det herefter som fritidsbolig. Da erhvervelsen ikke skete med henblik på anvendelse som fritidshus, kunne det ikke sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Kun én- og tofamilieshuse Ifølge loven er det kun én- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, der kan blive omfattet af parcelhusreglen. Det er ikke nødvendigvis den lovlige status, men den faktiske indretning, der er afgørende. Østre Landsret har den 24. maj 2005 fundet, at en sælger af en ejendom, vurderet som et tofamilieshus, men rent faktisk indrettet med tre boliger, ikke kunne sælges skattefrit. Ejeren havde uden byggetilladelse indrettet loftsetagen på 40 kvm til beboelse. Loftsetagen var indrettet med værelser med selvstændigt køkken og bad. Herefter havde ejendommen tre lejligheder. Ejendommens tre lejligheder havde indtil salget dels været lejet ud, dels været anvendt af ejeren til privat beboelse. Østre Landsret anfører i sin præmis, at»det må lægges til grund, at ejendommen i (..) indeholder tre selvstændige lejligheder med hvert sit køkken og bad og egen adgang fra ejendommens trappeopgang. Det må endvidere lægges til grund, at ejendommens tre lejligheder i perioder reelt har været anvendt af tre forskellige husstande. På den baggrund findes ejendommen (..) ikke at være et eneller tofamilieshus, og ejendommen er derfor ikke omfattet af bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1. Det er i den henseende uden betydning, at ejendommen skattemæssigt har været vurderet som et tofamilieshus, og at den faktiske anvendelse af den tredje lejlighed eventuelt har været ulovlig.«landbrugsejendomme er som altovervejende hovedregel ikke fritaget for ejendomsavancebeskatning, men i sagen TfS 2003, 137 L blev en ejendom, der var vurderet som landbrug, men benyttet til beboelse på afståelsestidspunktet, fritaget for beskatning, selv om sælgeren i landsskatteretten var fundet at falde uden for parcelhusreglen. I Landsretten tog myndighederne bekræftende til genmæle det vil sige, at de gav skatteyderen medhold i, at ejendommen kunne sælges skattefrit, idet det var en fejl, at ejendommen ikke var omvurderet som parcelhus. Tidligere bebyggede og beboede grunde Ifølge en bindende forhåndsbesked SKM LR kunne en ryddet grund i Seest, hvor der tidligere havde ligget et parcelhus, som blev ramt af fyrværkerieksplosionen, ikke sælges avanceskattefrit i ryddet og ubebygget stand. Hvis ejeren derimod genopførte huset og flyttede ind, kunne huset senere sælges avanceskattefrit. Når et hus, som sælgeren har brugt som enten helårsbolig eller sommerhus sælges til nedrivning, er det således vigtigt, at det ikke er sælger, der river huset ned, men køberen, der står for denne opgave. Hvis huset er nedrevet, sælges der en grund, som er ejendomsavanceskattepligtig og hvis huset ikke er nedrevet, sælges der et hus, som sælgeren har brugt til bolig eller fritidshus, og som derfor kan sælges skattefrit. Ejendommen overstiger arealgrænsen Hvis grunden er kvm eller derover, skal der betales ejendomsavanceskat, medmindre man fra kommunen kan opnå en erklæring om, at der ikke kan ske udstykning. Hvis der kan ske udstykning, er der dog mulighed for skattefritagelse alligevel, hvis skattemyndighederne vil udstede en såkaldt værdiforringelseserklæring, jf. nedenfor. Hvis der ikke kan opnås en værdiforringelseserklæring, kan man normalt undgå beskatning af boligen med dertil hørende grund, såfremt man udstykker den eller de grunde, som ifølge kommunen kan udstykkes fra ejendommen. Hvis man beslutter sig for at udstykke, skal man forblive boende i boligen, indtil den opfylder betingelserne for skattefriheden, det vil sige indtil udstykningssagen er afsluttet i Kort- og Matrikelstyrelsen. Dette vil naturligvis ikke altid være muligt. Der kan for eksempel være tale om salg for et dødsbo, for en person, der skal på plejehjem, eller for en ejer, der på grund af job eller af andre årsager ikke kan blive boende det lille års tid, som det som regel tager at gennemføre udstykningen. Er det tilfældet, at der skal ske salg, før en udstykningssag kan afsluttes, vil der ofte ikke være nogen grund for sælgeren til at gennemføre udstykningen, medmindre hus og grund kan indbringe mere end den samlede ejendom, når der tillige henses til udstykningsomkostningerne. Der er imidlertid også tilfælde, hvor der på den ene side ifølge kommunen kan ske udstykning, men hvor en privatretlig servitut forhindrer dette. I så fald vil man altså ikke kunne udstykke, men må alligevel betale ejendomsavanceskat. Et eksempel på en sådan servitut finder vi i kendelse fra Klagenævnet nr , idet der på ejendommen var tinglyst en servitut med følgende ordlyd:»underskrevne Gaardejer (..) paalægger herved de fra min ejendom(..) til sommerhusbebyggelse udstykkede parceller en stedsevarende Servitut gaaende ud paa, at Udstykning ikke maa finde Sted i mindre Parceller end en halv Td.«Ejendomsmægleren fik frakendt en del af sit 20

4 salær for at have oplyst sælgerne om, at når der ikke kunne udstykkes, var der ikke skattepligt. Dette gælder kun, når der er tale om offentligretlige servitutter, og da kun, hvis myndighederne påberåber sig servitutten. Ejendoms-mægleren havde således fejlrådgivet sælgeren. I dommen SKM ØLR har Østre Landsret fundet, at der ikke var skattefrihed af avancen ved salg af en ejendom på kvm. En tidligere Landsskatteretskendelse fra 1992 om nedsættelse af ejendomsværdien på samme ejendom var ikke en»offentlig myndigheds bestemmelse«om, at der ikke kunne udstykkes fra ejendommen til selvstændig bebyggelse i EBL 8, stk. 1, 2. pkt., nr. 2's forstand, allerede fordi en på ejendommen tinglyst privatretlig servitut fra 1947 som Landsskatteretten med urette havde lagt vægt på i kendelsen fra 1992 tillod udstykning fra ejendommen og bebyggelse på det fra ejendommen udstykkede areal, hvilket også var sket i Dommen er et godt eksempel på, at tidligere afgivne erklæringer om skattefrihed ikke skal tages til indtægt for skattefrihed ved næste salg. Den servitut, der var til hinder for udstykning af en grund til selvstændig bebyggelse lød således:»paa Ejendommen (..) eller Parceller af denne maa fremtidig kun opføres 1 Beboelseshus, der skal opføres i villaagtig Bebyggelse, der ikke maa indeholde mere end een Beboelseslejlighed til een Familie, og ikke maa bygges højere end Kælder, 2 Etager og Tag uden Beboelse...«Man bør altid sikre sig skriftlig erklæring fra kommunen om, hvorvidt der kan ske udstykning. Hvis dette er tilfældet, og hvis der ikke kan opnås værdiforringelsesattest, skal sælger oplyses om risikoen/sandsynligheden for skattepligt. Det er ikke ejendomsmæglerens opgave at beregne skatten, men alene at henvise til en revisor. Det er endda sådan, at hvis ejendomsmægleren foretager beregningen og laver fejl i den forbindelse, er dette arbejde ikke omfattet af forsikringsdækning, hvorfor det stærkt må frarådes at kaste sig ud i beregningerne. Til gengæld er det overordentlig vigtigt at kunne dokumentere, at der er rådgivet om skattepligten. I den forbindelse skal nævnes, at der bør gives oplysning i punkt 14 i købsaftalen herom udover den standardoplysning, der findes i salgsprovenuet. Dette hænger sammen med, at oplysningen om skattepligten jo ret beset også er af betydning for køberen. Herudover har der altid været tvivl om vægten af standardtekster. Det er nødvendigt altid at indhente erklæringen fra kommunen om, hvorvidt der kan ske udstykning, også selv om ejendommen ligger i landzone, idet kommunen har mulighed for at dispensere fra landzonebåndet. Dette fremgår af TfS 2000, 829 LR. Værdiforringelsesattest Hvis der kan ske udstykning, har man mulighed for at spørge de regionale told- og skattemyndigheder, om en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. En sådan erklæring kan normalt først afgives, efter at det er fastslået, at udstykning af grund til selvstændig bebyggelse kan finde sted. Hvis man ikke er tilfreds med svaret, kan man klage til Told- og Skattestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at en frastykket grund ikke repræsenterer en merværdi i forhold til salgsprisen for den samlede ejendom. For at være skattefri, skal der være tale om, at ejendommen forringes væsentligt alt taget i betragtning. Dette kan bl.a. ses af en dom fra Vestre Landsret SKM VLR, ifølge hvilken sælgeren ikke kunne være skattefri for salget af sin ejendom på godt 2 ha. Der kunne udstykkes en grund på f.eks. 700 kvm, og den kunne efter syn- og skønsmandens vurdering formentlig indbringe cirka kr. i umodnet stand, udstykningsomkostningerne ansloges til kr., og restejendommen ville ikke blive forringet på grund af frastykningen. På den baggrund fandt retten ikke, at der var tale om væsentlig værdiforringelse, hvilket er forudsætningen for skattefrihed efter bestemmelsen i EBL 8, stk. 3. Vestre Landsret har i sagen SKM VLR endda fundet, at der var skattepligt ved salg af en bolig for kr. Grunden var på kvm, og skattemyndighederne ville ikke udstede værdiforringelseserklæring, da man fandt, at der kunne frastykkes en grund på 700 kvm, og dette ville ikke medføre en samlet værdiforringelse af restejendommen eller den bestående bebyggelse. Ifølge en indhentet syn- og skønserklæring ville restejendommen efter udstykning af en grund på 700 kvm have en værdi på kr. på salgstidspunktet, og den udstykkede grund ville have en værdi på kr., således at salg af restejendom og udstykket grund ville indbringe i alt kr. Landsretten fandt ikke, at dette var en væsentlig værdiforringelse. Delsalg Hvis en ejendom i sin helhed kan sælges skattefrit, kan også dele heraf sælges skattefrit. Hvis der skal ske udstykning, er det dog en forudsætning, at salget sker, inden udstykningssagen er afsluttet, idet der i modsat fald er Seminar: Nye regler for ejendomsmæglere Før sommerferien 2005 vedtog Folketinget en lang række ændringer i loven om ejendomsmægleres formidling af boliger, der træder i kraft i det nye år. Endvidere er der netop udarbejdet en ny bekendtgørelse om ejendomsformidling. Det ny regelgrundlag vil betyde omlægning af en del af de hidtidige procedurer og sædvaner i branchen. Seminaret vil behandle: kravene til formidlingsaftaler mæglers pligt til at oplyse om samarbejdsaftaler, inkl. provisioner og rabatter som modtages de fremtidige krav til oplysninger til købere om lån, finansiering m.v. mægleres mulighed fror at skrive skøder for købere samt den fremtidige struktur på ejendomsomsætningsmarkedet. Lovændringernes særlige konsekvenser for ejendomsformidlerens erstatningsansvar vil blive analyseret i tilknytning til hvert emne. Seminaret holdes på Handelshøjskolen i Århus, onsdag den 30. november 2005, kl Læs mere og tilmeld dig på vælg Kurser og konferencer. 21

5 tale om salg af en selvstændig ejendom. Det fremgår af Ligningsvejledningen, at»efter praksis har der ikke fundet udstykning sted før, der foreligger approbation fra Kort- og Matrikelstyrelsen«. Inden godkendelsen af udstykningen foreligger, er der således tale om delsalg, mens der er tale om helsalg, såfremt udstykningen er godkendt. Et eksempel på et delsalg, der var skattefrit, ser vi i sagen TfS 2000, 829 LR, hvor ejeren havde erklæring om, at udstykning ikke kunne finde sted, og hvor denne efterfølgende solgte en del af jorden til naboejendommen. Salget skete som arealoverførsel. Også salg af en ideel anpart af et tofamilieshus kan ske skattefrit, idet parcelhusreglen gælder for én- og tofamilieshuse. Det forudsættes, at sælgeren har beboet én af lejlighederne i ejertiden, og at der i øvrigt lovligt kan etableres en ideel anpart. Er der derimod tale om, at tofamilieshuset opdeles i ejerlejligheder, kan kun den lejlighed, som ejeren har beboet, sælges skattefrit, jf. Ligningsvejledningen. Heraf fremgår følgende: Efter opdeling af et tofamilieshus i to ejerlejligheder vil eventuel avance ved salg af den af ejeren beboede lejlighed være omfattet af fritagelsesbestemmelsen, medens avancen ved salg af den lejlighed, der hidtil har været anvendt til udlejning, ikke vil være omfattet, uagtet ejendommen som helhed var omfattet af fritagelsesbestemmelsen forinden opdelingen i ejerlejligheder«. Ejeren har så naturligvis den mulighed, at han sælger den bolig, han har beboet, og flytter ind i den anden bolig, som han så senere vil kunne sælge skattefrit, fordi han nu også har beboet denne. I SKM LR fandt Ligningsrådet, at ejere af ejerlejligheder, som opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1, vil være skattefri af deres andel af vederlaget for afståelse af byggeretten til opførelse af nye ejerlejligheder i en ny tagetage på ejendommen. Det er her forudsat, at den enkelte ejer kun modtager et beløb svarende til fordelingstallet for den pågældende lejlighed. De ejere, som ikke kan sælge deres ejerlejlighed efter parcelhusreglen f. eks. forældre, som har købt og udlejet til deres børn vil således blive skattepligtige af deres andel af en fortjeneste ved salg af en byggeret som nævnt. En del af købesummen for lejligheden vil dog kunne henføres til anskaffelsessummen. Andelsboliger, interessentskabslejligheder mv. Ifølge lovens 8, stk. 4, kan man ligeledes skattefrit sælge en andel i et boliginteressentskab, når der til ejerskabet er knyttet en brugsret, jf. cirkulære nr. 37 af 19. maj I sagen SKM VLR har Skatteministeriet indgået forlig i sagen, således at ministeriet anerkender, at sælgers avance ved salget af sin andel af et boliginteressentskab er skattefri. Det er naturligvis en forudsætning, at ejeren har beboet lejligheden i en del af den periode, hvor han har været ejer. Ingen fritagelse som næringsdrivende De beskrevne regler gælder ikke, hvis man er næringsdrivende med handel med fast ejendom. Man skal her være opmærksom på, at det er intentionen på erhvervelsestidspunktet. Det er således ligegyldigt, om man bor en årrække i huset, hvis man på købstidspunktet købte og solgte huse som erhverv og omvendt kan man senere end erhvervelsen blive næringsdrivende og alligevel gå fri for skat af den bolig, man erhvervede, inden man tog denne næringsvej. At man er ejendomsmægler er ikke automatisk ensbetydende med, at man er næringsdrivende inden for handel med fast ejendom. En ejendomsmægler formidler jo normalt blot andre menneskers ejendomshandler. Men hvis man ind imellem opkøber noget, som man videresælger, skal der ikke meget til, før man også bliver næringsdrivende ved handel med egen bolig. z Tillæg til artiklen om olietanke i»ejendomsmægleren«10/2005 Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar I artiklen anfører jeg, at olietanke, som man ikke har en tankattest på, skal sløjfes inden udgangen af november Som det fremgår af det tilhørende skema, er der tale om jordtanke, når der tales om sløjfning i 2005, idet overfladetanke tidligst skal sløjfes i Herudover skal det udtrykkeligt bemærkes, at hvis man på anden måde end via en tankattest, typisk ved at grave ned til olietanken, kan dokumentere tankens type og årgang, kan man følge de øvrige sløjfningsterminer, der er angivet i skemaet, såfremt kommunen godkender dokumentationen. Men har man ingen tankattest og ikke anden form for dokumentation for tankens type og alder, må man regne med, at tanken skal være sløjfet inden 1. december i år, hvis der er tale om en ståltank. Man skal i den forbindelse huske, at kommunen kan kræve, at olietanken graves op i stedet for en normal sløjfning. Der findes plasttanke, som der ikke er fastsat en sløjfningstermin for, men det gælder ifølge Miljøstyrelsen kun typegodkendte olietanke. 22 EJENDOMSMÆGLEREN NR

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Copenhagen Business School 2014 Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Real Property Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfattere: Rikke Schneider Jensen

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere