KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at indklagede fejlagtigt havde oplyst, at ejendommen var et fritidshus. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Den 17. juni 2004 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen. Af købsaftalen fremgik det, at der var tale om et fritidshus. Klagerne fik i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen udleveret tingbogsattest, kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, ejendomsskattebillet samt ejendomsvurdering. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling af 14. juni 2004 fremgik ligeledes, at der var tale om et fritidshus.

2 2 Endelig fremgik det af skødet, som klagerne underskrev den 25. oktober 2004, at der var tale om et fritidshus. Klagernes revisor kontaktede indklagede telefonisk i marts måned Samtalen vedrørte et skattemæssigt problem, som var opstået, idet klagerne havde fået oplyst af kommunen, at ejendommen var beregnet til helårsbeboelse. Den 25. april 2007 skrev indklagede til klagerne. Af brevet fremgik bl.a. følgende: Jeg talte efterfølgende med dig, og bekræftede, at du hos os havde købt et fritidshus. Jeg bekræftede din oplysning om, at du på handelstidspunktet havde fået oplyst, at der var tale om et helårshus uden bopælspligt og at I derfor kunne erhverve ejendommen som I ønskede. I valgte at købe ejendommen som fritidshus, hvilket fremgår af købsaftalen.( Klager 1) har oplyst, at (klager 2) så efter rådgivning fra en jurist i udenrigsministeriet vælger at tilmelde sig på adressen. Det er her problemet opstår, idet ejendommen herved registreres som helårsbeboelse med bopælspligt. Jeg har i første omgang fra kommunens administrative personale fået oplyst, at et sådant statusskift ikke kan ændres, men har nu talt med... (kommunen), som har lovet mig en grundig gennemgang af sagen hurtigst muligt. Klagernes advokat skrev den 20. juni 2007 til klagerne: Efter at have sendt brev til (kommunen) er vi nu blevet telefonisk kontaktet (Kommunen) oplyste, at hun har gennemgået kommunens sagsakter i perioden fra omkring 1980 til i dag. Ifølge kommunens oplysninger har ejendommen beliggende, stedse haft status af helårsbolig. I 1992 har kommunen i øvrigt registreret en færdigmelding af helårshus på ejendommen. Kommunen har heller ikke på noget tidspunkt givet en personlig tilladelse til andet end helårsbeboelse. Det betyder at I således som tingene ser ud i dag vil få ganske svært ved at få skattemyndighedernes accept af, at jeres fulde skattepligt til Danmark ophører i forbindelse med flytningen fra Danmark til Spanien

3 3 Klagernes advokat skitserede 3 løsningsmodeller for klagerne i forhold til skattemyndighederne. Den ene drejede sig om udlejning af boligen uopsigeligt i mindst 3 år, og den alternative mulighed var at forsøge at få ændret husets status fra helårsbolig til fritidshus, hvilket advokaten dog anså for at være særdeles vanskelig. Endnu en mulighed var at sælge huset. Klagerne henvendte sig herefter den 30. november 2007 ved brev til indklagede vedlagt kopi af klagernes advokats brev af 20. juni 2007 og bad indklagede meddele, hvilken form for erstatning/kompensation indklagede ville mene var rimelig. Klager har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over klagerne som følge af den fejlagtige oplysning i salgsopstilling og købsaftale om ejendommens status som fritidshus. Indklagede skal erstatte klagernes tab som følge af de skattemæssige problemer, fritidshusets lavere værdi ved salg samt ekstra omkostninger ved køb af andet fritidshus. Klagerne erhvervede ejendommen med henblik på anvendelse af denne som fritidshus, idet klagerne havde planer om at flytte til udlandet. Når klagerne flytter til udlandet, vil der opstå et skattemæssigt problem i forhold til at eje en helårsbolig i stedet for en fritidsbolig i Danmark. Desuden vil et fremtidigt salg af huset påvirke prisen negativt, idet udenlandsdanskere ikke vil være blandt potentielle købere. Køb af et andet fritidshus vil endvidere medføre yderligere omkostninger for klagerne. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Indklagede bestrider endvidere, at klagerne skulle have dokumenteret at have lidt et tab. Indklagede kontaktede den 25. april 2007 kommunen. Indklagede modtog imidlertid aldrig et svar herfra, men konstaterede, at kommunen i stedet havde afgivet en redegørelse til klagernes advokat. Ejendommen stod i alle dokumenter, som medfulgte ved handlen, anført som helårshus.

4 4 Ejendommen blev imidlertid erhvervet af sælger den 3. oktober 1983 som fritidshus, og har i hele perioden frem til salget udelukkende været anvendt som fritidshus, idet sælger boede i Sverige. Denne brug er aldrig blevet bestridt af kommunen, og alene af denne årsag kunne ejendommen ved analog anvendelse af boligreguleringslovens 50 sælges som fritidshus. Indklagede har drøftet dette forhold med klagerne, og indklagede forklarede klagerne, at disse enten kunne købe ejendommen som helårshus og anvende det som sådan med tilmelding af folkeregisteradresse på ejendommen eller anvende det som hidtil, som fritidshus uden bopælspligt. Problemerne opstod først, da den ene af klagerne tilmeldte sig folkeregisteret på fritidshusets adresse angiveligt for at opnå et kørselsfradrag. Ved denne registrering opstod bopælspligten, således som det beskrives i boligreguleringslovgivningens 50. Indklagede vil således råde klagerne til at bede om at få ophævet bopælspligten, således at ejendommen igen opnår den status, som den har haft i mere end 20 år. Indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe har bl.a. anført: Det bestrides, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede har oplyst, at det afgørende for ændringen af kommunens opfattelse vedrørende bopælspligten skyldes, at den ene klager har tilmeldt sig folkeregisteret på ejendommens adresse. Boligen har været anvendt som fritidsbolig, hvilket var kendt af kommunen, idet samtlige kommunale skrivelser viser, at sælger var bosat i udlandet. Kommunen har på intet tidspunkt reageret herover for. Endvidere har indklagede haft en lignende sag, dog vedrørende en ejendom i en anden kommune, hvor denne kommunes holdning er, at boligreguleringslovens 50 kan anvendes modsætningsvis. Det vil sige, at har ejendommen været anvendt som helårsbolig uden bopælspligt, kan en sådan benyttelse stadig ske. I forbindelse med at indklagede fik ejendommen til salg, oplyste en medarbejder fra kommunen, at ejendommen roligt kunne sælges som fritidshus. Indklagede har således på alle måder, forinden salgsarbejdet igangsattes, undersøgt forholdet, og det er derfor indklagedes opfattelse, at problemet aldrig ville være opstået, såfremt den ene klager ikke var flyttet ind på ejendommen og derved ændrede

5 5 ejendommens status til helårshus med bopælspligt. Nævnet udtaler: Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede i købsaftale og salgsopstilling uden forbehold anførte, at ejendommen var et fritidshus, når denne status ikke fremgik at ejendommens dokumenter. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke skriftligt hos kommunen fik oplyst, om en fremtidig ejer ville kunne anvende ejendommen som fritidsbolig, når indklagede solgte ejendommen som et fritidshus. Det fremgår af sagen, at kommunen til klagernes advokat oplyste, at ejendommen stedse havde haft status af helårsbolig, og at der ikke på noget tidspunkt havde været givet en personlig tilladelse til andet end helårsbeboelse, og indklagede har ikke godtgjort, at kommunen ville give klagerne tilladelse til andet end helårsbeboelse. Nævnet finder herefter, at indklagede er erstatningsansvarlig for det tab, klagerne måtte lide ved at have erhvervet ejendommen under urigtige forudsætninger. Nævnet finder det ikke godtgjort, at det faktum, at den ene af klagerne tilmeldte sig folkeregisteret på ejendommens adresse har haft indflydelse på ejendommens status. Spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen på ejendommen forkert, skønnes imidlertid uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål vil kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Klagerne har ikke i øvrigt dokumenteret at have lidt noget tab som følge af indklagedes fejl, og nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne. Såfremt klagerne på et senere tidspunkt dokumenterer et sådant tab, vil nævnet på ny vurdere spørgsmålet. Konklusion: Efter sagens udfald skal indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klagerne det af disse til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V.

6 Poul Søgaard formand 6

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere