Punkt mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009"

Transkript

1 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen) Mødeleder: Finn Karlsen, Tredje næstformand, Atassut Siverth K. Heilmann fremsætter på vegne af forslagsstillerne fra Atassut. Siverth K. Heilmann (A) Der er nu, som aldrig før, fokus på misbrugsproblemer og deres følgevirkninger i det grønlandske samfund. Det er, ifølge vores vurdering i Atassut, godt og betryggende, at tabuer bliver brudt og at der fordres til handling, både hos den enkelte og hos hele samfundet. Vi står overfor enorme udfordringer i det grønlandske samfund, vi er ved at realisere selvstyre, vi arbejder for økonomisk uafhængighed, vi er i gang med arbejdet for højnelse af befolkningens uddannelsesniveau, vi er i gang med en internationaliseringsproces, alt dette på trods af at vi befolkningsmæssigt er et meget lille samfund. Forudsætningen for at vores omdannelsesproces skal lykkes optimalt, er at vi, hver især som enkelte borgere og sammen, er rustet til at deltage i de udfordringer samfundet står overfor. Heldigvis er langt de fleste borgere i landet rustet til at varetage egne og samfundets interesser, men det er samtidigt en kendsgerning at der er mange borgere, der har behov for særlig støtte og behandling.

2 Det er netop den sidste gruppe vi fra Atassut med vort nærværende forslag gerne vil sætte fokus på, for omfanget af behovet for særlig indsats for at bekæmpe misbrug af enhver art synes at være stigende i takt med at tabuer brydes. Disse brudte tabuer kan dreje sig omsorgsvigt, seksuelle krænkelser og misbrug, vold og alkoholproblemer i familien, der igen har medført misbrug hos de mennesker der er blevet udsat for en eller flere af disse ulykkelige omstændigheder i deres opvækst. Der er heldigvis mange ressourcestærke mennesker, der gerne vil være med til at kunne behandle deres medmennesker der har misbrugsproblemer, men sådan som forholdene er i dag, er muligheden for at kunne tage sig en misbrugsbehandleruddannelse i Danmark eller andre steder. Vi mener i Atassut, at der er mange gode grunde til at der bliver igangsat en hjemlig misbrugerbehandleruddannelse ved evt. at udvide de relaterede uddannelsesområder. Vi forestiller os at uddannelsen skal bygge på et socialpædagogisk grundlag, og at denne præsenteres og perspektiveres en bred vifte af faglige teorier og metoder, der er repræsentativt for misbrugsbehandlingen i Grønland. Misbrugsbehandleruddannelsen skal kvalificere de studerende bl.a. gennem en målrettet udvikling af deres personlige erfaringer til professionelle kompetencer. Desuden forestiller vi os at der skal undervises i grundlæggende pædagogisk, psykologisk og sociologisk viden samt en bred vifte af metoder, som aktuelt anvendes indenfor feltet af misbrugsbehandling samt eksisterende misbrugsbehandleruddannelser i andre lande. Det er vigtigt for os i Atassut at understrege, at vi med forslaget ikke har nogen intention om at binde uddannelsen til et bestemt behandlingsmetode, men at der bliver indhentet inspiration og at uddannelsen tilpasses det grønlandske samfund og behov. Vi har fra Atassut forud for forslaget forsøgt at få udredt hvor mange penge der bliver brugt til behandleruddannelser, men har ikke kunnet fremskaffe dokumentation, men vi forudsætter at man i forbindelse med udvalgsbehandling af nærværende forslag vil kunne få afdækket udgiftsbehovet. Med disse ord, overlader vi forslaget til behandling hos Inatsisartut.

3 Vi siger tak til fremstillingen af forslaget. Og nu medlem af Naalakkersuisuit for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke, værsgo Mimi Karlsen, Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke (IA) Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann og Knud Kristensen har stillet beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Naalakkersuisut er enig i, at der er store udfordringer i vores samfund med hensyn til bekæmpelse af misbrug af enhver art, som anført af forslagsstillerne. Som forslaget er formuleret, drejer det sig om etablering af en egentlig grønlandsk misbrugsbehandleruddannelse med henblik på hjemlig behandling af omsorgssvigt, seksuelle krænkelser / misbrug, vold, misbrug af alkohol og stoffer i familien/hjemmet, afhængighed af spil etc. I den forbindelse skal Naalakkersuisut bemærke, at et af vore eksisterende uddannelsestilbud, alkologuddannelsen, indholdsmæssigt dækker behandling af forskellige former for misbrug / afhængighed, eksempelvis alkoholisme, narkomani, ludomani etc. Uddannelsen, kaldet DAC (danish addiction counselor) gennemføres i Danmark og varer 18 mdr. DAC uddannelsen bygger på socialpædagogiske principper, hvor den studerende indføres i et behandlingsarbejde med hovedvægt på den kognitive metode. DAC har i mere end 10 år haft et tæt samarbejde med grønlandske myndigheder, og de to indbyggede praktikperioder foregår for de grønlandske studerendes vedkommende i Qaqiffik enten i Nuuk eller Ilulissat.

4 Endvidere skal det nævnes, at i pædagog- samt socialrådgiveruddannelserne indgår misbrugs- / afhængighedsområdet i større eller mindre omfang som emne enten som undervisning eller som kursustilbud. Der er således allerede bevågenhed på området i uddannelsesinstitutionerne. Endelig skal det nævnes, at Departementet for Sociale Anliggender har nedsat fem arbejdsgrupper, der skal afdække behovet for tiltag indenfor det sociale område. Gruppernes kommissorier vedrører seksuelt misbrug, fysisk og psykisk vold i nærrelationer, børns trivsel, ressourcesvage familier samt afhængighedsskabende problemer. I arbejdsgruppernes kommissorier lægges der op til, at de skal komme med anbefalinger blandt andet omkring forbedrede muligheder for og værktøjer til bekæmpelse og behandling af omsorgssvigt, seksuelt overgreb/misbrug samt fysisk og psykisk vold samt forbedrede muligheder for kompetenceudvikling. Omkring sidstnævnte skal grupperne afsøge muligheder for intensivering af efteruddannelser og kurser for faggrupper og ikke-faglærte på det sociale område med henblik på opkvalificering på nævnte områder. Gruppernes afrapportering, som foreligger ultimo oktober 2009 forventes at indeholde forslag til tiltag på uddannelsesområdet, eksempelvis i form af nye uddannelser eller kurser Arbejdsgrupperne således er i gang med et omfattende arbejde og da forslaget er omfattende, er det Naalakkersuisuts holdning, at vi bør afvente konklusionerne på anbefalingerne før der tages stilling til en eventuel etablering af en sådan. Naalakkersuisut skal derfor på baggrund af ovennævnte bemærkninger indstille, at beslutningsforslaget ikke imødekommes. Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke. Og nu til partiernes ordførere, først medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit.

5 Jane Petersen (IA) Det er Inuit Ataqatigiit s opfattelse at der er en god anledning til grundigt at debattere Atassutgruppens beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en egentlig misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Vi må jo alle ærligt erkende at samfundet som sådan står overfor store udfordringer og at vi er nødt til at revurdere vort nuværende livsførelse. Vi står idag overfor problemer som: seksuelle krænkelser, et for stort cigaretforbrug, al for høj alkoholindtagelse, stort forbrug af euforiserende stoffer, fysisk som psykisk vold i familierne, ludomani o.s.v. Det er nogle af de udfordringer vi står overfor og som vi som samfund er nødt til at stå imod sammen. Det er også sandt og bydende nødvendigt at disse samfundsproblemer til stadighed gennemdrøftes ordentligt, for kun gennem en meningsudveksling kan samfundet komme videre. Vi mener i Inuit Ataqatigiit at hvis vi skal foregå som gode eksempler for vore børn, så forudsætter det at man allerførst får has på problemerne. Og her mener vi at dette bedst kan ske gennem befolkningens aktive deltagelse i debatten og gennem en større ansvarliggørelse. Vi er således i dag pisket til nøjere at overveje den livsførelse vi dagligt præsenterer for vores børn og hvis de kommende generationer skal have en tryg opvækst, skal vi være bedre i stand til at løse problemerne. Det er ingen nem opgave og da problemområderne rækker vidt vil det naturligvis tage tid. Atassut s forslag om etablering af en egentlig misbrugsbehandleruddannelse klinger ellers godt i ørene, og de indlæringsmål som indholdsmæssigt bygger på socialpædagogiske principper er der intet galt i. Spørgsmålet er så bare om disse indlæringsønsker indholdsmæssigt ikke i forvejen er dækket af vore eksisterende uddannelsesinstitutioner eller om man i stedet skal styrke og videreudvikle opkvalificeringskurserne indenfor misbrugsbehandling? Det er jo idag sådan, at fag som misbrugs-/afhængighedsområdet allerede er obligatoriske fag i Ilulissat på pædagoguddannelsen og også findes som fag iflg. studieordningen på socialrådgiveruddanelsen i Nuuk. Set i forhold hertil må Inuit Ataqatigiit give udtryk for at vi er godt tilfredse med de læringsmål og de opkvalificeringskurser som afvikles på disse uddannelsesinstitutioner, samt at vi fortsat er indstillet på

6 at skabe de bedst mulige rammer for en faglig videreudvikling på nævnte uddannelser. Helt på linie med forslagsstillerne skal vi naturligvis stedse forbedre indsatsen på området. Men til gengæld er vi også nødt til at erkende, at en evt. stillingtagen til etablering af en dicideret misbrugsuddannelsesinstitution er alt for tidlig med det nuværende manglende beslutningsgrundlag og her spiller det naturligvis ind, at det af svaret fra Naalakkersuisut fremgår at der lige for tiden er forskellige vurderinger i spil og at fem arbejdsgrupper netop arbejder med problematikken. Arbejdsgrupperne er således netop nu igang med at afsøge muligheder for intensivering af efteruddannelser og kurser for faggrupper og ikke-faglærte på det sociale område, hvis konklusioner forventes forelagt ultimo oktober denne måned. Inuit Ataqatigiit mener derfor at vi først bør afvente arbejdsgruppernes anbefalinger, hvorfor vi afslutningsvis skal foreslå at 2. behandlingen af dette forslag udskydes til Inatsisartuts forårsmøde i Med disse bemærkninger skal vi slutte af med at sige, at vi naturligvis ikke har noget imod at dette forslag forinden forårsmødet i 2010, behandles i Inatsisartut s Kultur- og Uddannelsesudvalg. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiit s Jane Petersen. Er der kommentarer til Jane Petersens fremstilling? Ingen. Den næste er Malik Berthelsen, ordfører for Siumut. Værsgo. Malik Berthelsen (S) Forslagsstillerne har ret i når de siger, at der er mange misbrugsproblemer i samfundet, som skal bekæmpes. Heldigvis er de mange tabubelagte emner genstand for diskussion i samfundet i disse år, hvor man tidligere var bange for at tage dem op til diskussion. Vi har allerede to behandlingssteder placeret i Nuuk og Ilulissat. Ud over ved vi at der gennem aftaler mellem kommunerne og behandlerne udføres behandlinger forskellige steder i landet.

7 Selvom idéen om behandleruddannelse er god nok, har vi svært ved fra Siumuts side at se på hvilken grundlag forslagsstillerne ønsker en behandleruddannelse. For i argumentationen snakkes der mest om at vi har fået Selvstyre, globalisering og de mange problemer, der er i landet. Vi benægter ikke de fremførte ting, men forslagsstillerne beviser ikke behov for en behandleruddannelse i Grønland eller fortæller, hvor mange der fra Grønland gennemfører en behandleruddannelse eller bliver afvist fra uddannelsen, og for at få flere oplysninger ønsker vi sagen behandlet i sundhedsudvalget. En af grundene for afvisningen er, hvad Naalakkersuisoq for sociale anliggender svarede, medlemmerne af Inatsisartut Juliane Henningsen og Aleqa Hammond ved deres forslag vedrørende behandlingssted for misbrugte. Naalakkersuisoq svarede nemlig, at det er nødvendigt at undervise de manglende medarbejdere på dette område. Vi foreslår derfor forslaget behandlet i sundhedsudvalget, og tager stilling efter sagen er behandlet i udvalget. Vi siger tak til Siumut s ordfører, Malik Berthelsen. Da der åbenbart ikke er kommentarer, kører han videre. Sådan skal det være. Forslagene er helt klare. Den næste er Demokraternes ordfører, Andreas Uldum, værsgo. Andreas Uldum (D) Tak. Indledningsvis vil jeg rose Atassut for at tage fat på en relevant problemstilling. Vi kommer ikke uden om, at der er ganske store misbrugsproblemer rundt omkring i det grønlandske samfund. Heriblandt kan nævnes alkoholmisbrug, hashmisbrug, seksuelt misbrug og ludomani. Alle disse former for misbrug er i sagens natur noget, som den enkelte misbruger bør behandles for, så misbrugeren får hjælp til at stoppe med at gøre skade på sig selv eller andre. En behandling kræver dog først og fremmest, at misbrugeren er indstillet på at modtage behandling. Er misbrugeren ikke det, så er behandlingen på det nærmeste dømt til at mislykkes.

8 Er misbrugeren derimod indstillet på at modtage behandling, så er det efter Demokraternes opfattelse vigtigt, at vi som samfund er i stand til at tilbyde misbrugeren den behandling, vedkommende har brug for. Og det bringer os tilbage til kerne i nærværende forslag fra Atassut, der vil pålægge Naalakkersuisut at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Demokraterne er skeptiske over for at etablere en bred misbrugsbehandleruddannelse i Grønland sådan som Atassut lægger op til. Først og fremmest vil vi stille spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt at have netop den slags uddannelse her i landet. I dag er det muligt at uddanne sig til eksempelvis alkolog i Danmark og Demokraterne er ikke af den opfattelse, at en grønlandsk misbruger er anderledes end en dansk, tysk eller amerikansk misbruger. Med andre ord mener vi ikke, at der er særlige grønlandske forhold, der kræver, at den teoretiske del af uddannelsen skal foregå i Grønland. Praktikperioderne for de grønlandske alkolog-studerende foregår jo netop på Qaqiffik i enten Nuuk eller Ilulissat. Derudover har Demokraterne noteret sig, at Naalakkersuisut i øjeblikket afventer resultaterne fra en række arbejdsgrupper, der kigger på forskellige tiltag til forbedringer indenfor det sociale område herunder til bekæmpelse af seksuelt misbrug og afhængighedsskabende problemer. Demokraterne ser frem til, at Naalakkersuisut fremlægger disse resultater og vil herefter tage stilling til en samlet indsats på området. Med disse bemærkninger afviser vi forslaget. Vi siger tak til Demokraternes ordfører Andreas Uldum. Der er kommentarer til Andreas Uldums fremstilling. Naja Petersen, Atassut, værsgo. Naja Petersen (A) Tak. Jeg har lige et par spørgsmål til Demokraternes ordfører, Andreas Uldum. Jeg skal citere lidt fra din fremstilling I Demokraterne er vi af den opfattelse, at vi som samfund har pligt til at tilbyde

9 misbrugeren behandling. Skal det forstås på den måde, at I støtter Atassut s forslag, og jeg forstår det på den måde, at I støtter, at der bliver oprettet en behandleruddannelse i Grønland. Jeg skal igen lige citere fra din fremstilling: En grønlandsk misbruger er ikke anderledes end en dansk, tysk eller amerikansk misbruger. Vi er også af den opfattelse, at én misbruger er én misbruger. Så vil jeg gerne spørge, da misbrug ofte har en årsag, ofte i ens vilkår. Den grønlandske kultur er en anden, mentaliteten er en anden, og vi er nok anderledes end danskere og tyskere eller i forhold til andre og har vores eget særpræg. Kan du uddybe, hvordan dette skal forstås? Tak. Vi siger tak til Naja Petersen, og nu ordføreren, værsgo. Andreas Uldum (D) Tak. Grunden til at jeg sagde på den måde om en alkoholiker er, uanset hvilken nationalitet, man har, så er en alkoholiker en alkoholiker, og der findes kun den samme behandling, som er Minnesotakuren her i landet. Så vil jeg godt tilføje, at da vi er vidende, at alkologuddannelsen i Danmark er gratis, anser vi det det som en fordel at bruge for os. Da der er to ad gangen, der uddanner sig til alkologer, anser vi det for at blive dyrt, hvis vi opstarter en alkologuddannelse her i landet. Men vi er meget enige i, at problemet med alkohol her i landet er enormt. Vi takker. Så ønsker Naja Petersen ordet igen, værsgo. Naja Petersen (A) Så vil jeg gerne spørge, hvorfor henviser I ikke sagen til udvalgsbehandling, hvis vi er meget enige? Værsgo, ordfører. Andreas Uldum (D) Tak for dit spørgsmål.

10 En af jeres begrundelser er, at der i uddannelsen skal indgå grundlæggende pædagogik og psykologi. Det er vi ikke helt enige i, da vi er af den opfattelse, at hvis man åbner et menneske, så skal man også kunne lukke det igen, forstået på den måde, at hvis man vil behandle et menneske psykologisk, så skal man også have værktøjet i orden.vi mener ikke, at det er nok med sådan en grundliggende viden. Vi siger tak, og der er ingen andre, der ønsker ordet, så vi siger tak til Demokraternes ordfører, Andreas Uldum. Næste fremstiller er Naja Petersen, Atassut. Værsgo. Naja Petersen (A) Med hensyn til den kortsigtede og landsigtede fremtid, anser vi fra Atassut s side som vigtigt, at mulighederne for behandling af vores medborgere, der er blevet misbrugere, skal være tilstrækkelige og gode, derfor foreslår vi, at der etableres uddannelse for behandlere, som er tilpasset forholdene i Grønland. Ved vores fremlæggelse af et sådant forslag skal vi også pointere, at det er et af vores formål, at vi ønsker at bane vejen for, at personer, der ønsker at arbejde som behandlere kan få en mulighed for at uddanne sig uden at sproget er en hindring. Efter at have fremført disse ord, har vi i Atassut bemærket, at Naalakkersuisut i deres svarnotat henviser til, at der en analyse i gang i fem arbejdsgrupper. Vi er fra Atassut s side ikke tvivl om at dette arbejde vil medføre konkrete og konstruktive resultater, dog håber vi at man forstår og støtter vores formål med vores forslag. Da vores ordfører grundigt har underbygget vores formål med forslaget, skal vi med disse ord indstille, at forslaget bliver positivt behandlet, og at Naalakkersuisut opfordres til, at forslaget henvises til arbejdet i de nævnte arbejdsgrupper til grundig vurdering.

11 Vi siger tak til Atassut s ordfører, Naja Petersen. Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, har kommentarer til Naja Petersens fremstilling. Inden hun får ordet, skal jeg lige minde om, at der er mad ude i gangen. Og da Naalakkeruisoq for Kultur nævnte Knud Kristensen, jeg skal lige korrigere, at det drejer sig om Knud Kristiansen. Værsgo, Agathe, medlem af Naalakkersuisut for Sundhed. Agathe Fontain, medlem af Naalakkersuisut for Sundhed (IA) Tak. Naja Petersen spurgte vedrørende overskriften behandleruddannelse til misbrugere i Grønland. Gælder det også sexmisbrugere? Tak, og så til ordføreren, værsgo. Naja Petersen (A) Den er meget lig det, som vi også drøftede i forgårs, og det var at oprette et behandlingssted for seksuelt misbrugte, som naturligvis har deres særlige opgave. Men her skal vi understrege, at eksempelvis bliver Minnesotamodellen anvendt her i Grønland til misbrugere af alkohol, hash og nogle gange af ludomaner. Her efterlyser vi, at der også er et behov her i Grønland, og det er, at grønlænderne også skal have muligheden uden, at sproget er nogen forhindring i fremtiden. Vi vil gerne, at disse kan blive behandlere for disse. Vi siger tak til taleren. Ingen har meldt sig, så vi siger tak til Naja Petersen. Den næste er Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat. Værsgo. Jakob Skade (KP) Tak. Vi vil fra Kattusseqatigiit Partiiat kommentere således: Vi er grundlæggende enige med forslagsstillerne, Atassut s medlemmer af Inatsisartut.

12 Der er bl.a. argumenteret klart for mullighederne for behandling i forslaget. Det fremgår tydeligt af planerne at Naalakkersuisut har sat sig for et stort skridt, nemlig at foretage tiltag for diverse misbrug i samfundet. Hvorfor vi, på dette grundlag, fra Kattusseqatigiit Partiiat vil opfordre til udnyttelse af eksisterende behandlingscentre i forskellige byer. Det er ligeledes glædeligt, at folk på baggrund af deres vilje til at hjælpe andre, tager på praktikophold i behandlingscentre samt at muligheden for uddannelsen nu er realiseret, som udtrykt i arbejdsgruppens redegørelse, for at bekæmpe fysiske og psykiske misbrug for derved at komme videre. Der må bakkes op om Naalakkersuisuts indskærpelse, hvori afhængighed er omtalt, af at behandlingscentre er vigtige og gavnlige for alkoholikere. Endvidere er det vigtigt at nævne, at landsstyreområdet for sociale anliggender har igangsat tiltrængte tiltag vedrørende undersøgelser i socialområdet. Med disse bemærkninger fra Kattusseqatigiit partiiat støtter vi ikke forslaget. Vi siger tak til Kattusseqatigiit Partiiat s ordfører Jakob Skade. Der er ingen kommentarer til Jakob Skade, så vi siger tak. Så fremlægger Siverth K. Heilmann på vegne af forslagsstillerne. Siverth K. Heilmann (A) Tak. På vegne af Atassut-gruppen skal jeg takke Naalakkersuisoq og ordførerne for partierne. Efter Naalakkersuisut s fremstilling kan jeg konkludere, at der ikke er tale om et egenligt nej, og det støtter vi i Atassut-gruppen. Så vi kan godt vente. Alle partierne er enige i, at Atassut s budskab skal tages alvorligt, det kan der ikke herske tvivl om. Vi må være årvågne og forebygge misbrug af enhver art, og det er mit indtryk, at alle partierne går ind for dette.

13 Derfor er jeg glad for Inuit Ataqatigiit s udmelding om, at lade gå til udvalgsbehandling til 2. behandlingen i foråret. Jeg kan forstå på Siumut s ordfører, at de også indvilger i at lade sagen gå til udvalgsbehandling, og det er det vigtigste. Inuit Ataqatigiit og andre partier nævnte, at der i Ilulissat og Nuuk findes pædagogseminarier. Disse kan også bruges til kurser. Men jeg er glad for, at Siumut s ordfører Malik Berthelsen også tilslutter sig at lade sagen gå til udvalgsbehandling til foråret. Demokraterne støtter også forslaget og støttede enkelthederne i forslaget, men til slut endte de alligevel med at forkaste forslaget. Vi har heller ikke rigtig forstået, om de går ind for en udvalgsbehandling, men tak for jeres ord alligevel. Tak til Atassut for dets fulde støtte, og vi glæder os til at få sendt sagen til udvalgsbehandling og glæder os til samarbejdet. Kattusseqatigiit Partiiat, mange tak, selvom I forkastede forslaget. Jeg håber, at problemet, som vi alle anser som et alvorligt problem, vil blive nøje afdækket og behandlet, og jeg mener at vide, at vi alle er enige. Med dette lille resumé siger jeg tak. Tak. Så har Jane Petersen kommentar til ordføreren, værsgo. Jane Petersen (IA) Tak, vi ser ud til at være meget enige, og det er meget glædeligt. Jeg vil bare gerne vide, om Atassut forestiller sig at gøre brug af allerede eksisterende uddannelser eller I forestiller jer andet? Jeg vil gerne vide, hvordan I forestiller jer udbygningen? Værsgo ordfører. Siverth K. Heilmann (A) Tak til Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, for dit spørgsmål. I begyndelsen sagde vi, at vi er på vej mod selvstændighed, og vi værdsætter en god uddannelse i alle led i samfundet og især tilpasse os i forhold til misbrug af enhver art i samfundet. Vi værdsætter, at sagen behandles og analyseres nøje i

14 udvalgsarbejdet, hvis vi eksempelvis skal forebygge de uhyggelige seksuelle misbrug, som vi ofte hører om. Jeg mener, at uanset hvor eller hvem forslagene kommer fra, om det kommer fra Atassut eller andre, skal vi i samdrægtighed prøve at løse problemet i fællesskab. Det er forslagets kerne at skabe en behandleruddannelse. Det kan være, at vi skal anvende nogle af de allerede eksisterende uddannelser. Vi kan nok ikke skabe noget splinternyt her i begyndelsen på grund af pengeknaphed, men det vigtigste er, at vi i udvalget skal vurdere disse nøje efter partiernes anbefalinger. Jeg takker. Jeg skal lige understrege, at der er stor enighed om forslaget, undskyld, Kattusseqatigiit, bortset fra Demokraterne går alle ind for, at forslaget skal til udvalgsbehandling til foråret. Så der er rigelig med tid til at skaffe sig oplysninger til den tid, hvis der bliver tvivlsspørgsmål, så jeg regner ikke med, at der bliver den store debat. Vi lader de sidste talere få lejlighed til at komme med deres bemærkninger, hvorefter vi går videre til ddet næste punkt. Så ønsker medlem af Naalakkersuisut for Sundhed ordet, værsgo. Agathe Fontain, Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed (IA) Går jeres forslag ud på at opkvalificere uddannelsen, da der altid skal en vis kvalitet, hvis man vil skabe en ny uddannelse. Forestiller I jer en uddannelse af behandlere til misbrugere af alkohol, hash og ludomani, da det åbenbart er det, I efterlyser, og skabe en egentlig uddannelse? Går I udfra uddannelsen til DCR i Danmark, eller forestiller I jer noget andet, hvor man eksempelvis lader socialarbejdere videreuddanne sig, da det jo drejer sig om at uddanne medarbejdere, der har med mennesker at gøre? Skal uddannelsen være rettet mod behandling af misbrugere af alkohol, hash og spil (ludomani), da det er lidt uklart, hvad I egentlig efterlyser? Og nu til ordføreren, værsgo. Siverth K. Heilmann (A)

15 Jeg er godt klar over, at nogle af partierne og Atassut har været inde på mange former for misbrug, og vi ved, at der findes Qaqiffik, men forslaget går ud på, jeg læser overskriften beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland, sådan lyder forslagets overskrift. Derfor efterlyser vi en uddannelse, ja, for at opgradere uddannelsen, men jeg sagde for lidt siden, at vi er åbne overfor, at man benytter sig af allerede eksisterende uddannelser for at skabe behandleruddannelsen. Det er derfor, at Atassut s ordfører i denne sag, Jane Petersen, siger, at vi med glæde vil afvente resultatet af Naalakkersuisoq s undersøgelse. Dette er vigtigere. Så jeg skal blot endnu engang takke partierne for deres støtte, selvom andre forkastede forslaget. Tak. Og så Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit øsnker ordet, værsgo. Kaali Olsen (IA) Tak. Jeg har meget svært ved at forestille mig, hvilket behandlingssted, man forestiller sig. I dag findes der tre behandlingssteder i Grønland, to Qaqiffik og Katsorsaavik, som er et privat foretagende. Alle kører efter Minnesotamodellen, men under valgkampen fremkom en privat behandler med en udtalelse om, at han/hun ikke længere er tilfreds med metoden, og at de er begyndt at holde forskellige kurser til andre metoder. I forslaget ønskes, at uddannelsen skal foregå på grønlandsk. Efter mine erfaringer findes der mange former for behandlinger, som har forskellige kvaliteter. Jeg mener ikke, at vi kan skabe en større uddannelse, hvis vi skal køre det hele på grønlandsk, hvem skal undervise i uddannelsen? Hvis der skal undervises i forskellige metoder, kan vi ikke undgå at have fremmedsprogede undervisere, selv engelsksprogede. Er det realistisk, hvis vi skal satse på en velkvalificeret uddannelse? Det mener jeg ikke, jeg mener ikke, at det er realistisk. Jeg takker. Det er disse spørgsmål, som udvalget skal beskæftige sig med. Det er heller ikke sagt her, at uddannelsen udelukkende skal foregå på grønlandsk. Men det er fremhævet, at sproget ikke skal være nogen hindring. Jeg ved ikke, om forslagsstilleren vil uddybe det. Ønsker du ordet? Værsgo.

16 Siverth K. Heilmann (A) Kort. Ja, vi finder det vigtigt, at sproget ikke skal være nogen hindring. En af fremlæggerne udtrykte, at fremmedsprog ikke kan undgås i undervisningen. Kaali Olsen, jeg mener, at enhver kan fremkomme med forslag. I forbindelse med forslaget er der fremkommet mange ord her i denne sal, som alle berører problemet. Som vores mødeleder var inde på, lad os vurdere disse sammen med Naalakkersuisut s kommende udmelding i udvalgsbehandlingen. Så kan udvalget til den tid, næste år, fremkomme med en anbefaling, som vi vil vente på med spænding, og vi er indstillet på at samarbejde. Tak. Fosrlagsstilleren har haft ordet. Der er ikke andre kommentarer, så vi siger tak til ham, og der er enighed om, at sende forslaget til 2. behandling til foråret. Og nu til det sidste punkt i dag. Undskyld, som afslutning på debatten medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, værsgo. Mimi Karlsen, Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (IA) Jeg takker for debatten angående Atassut s forslag til oprettelse af en behandleruddannelse. Jeg takker også for for det sidste ord fra Atassut s forslagsstiller. Da forslaget om oprettelse af en behandleruddannelse, og da problemerne omkring behandling af misbrugere er ret omfattende, agter man at afvente betænkningen fra familieudvalget, som i disse dage behandler sagen, og ordføreren udtrykte forståelse for Naalakkersuisut s forkastelse af forslaget og forslaget ikke kan køres videre, sådan som den ser ud. Men da det også kommer frem, at man kunne behandle forslaget i udvalget for at finde muligheder, og et flertal går ind for det, har vi gode forhåbninger til det. Men her vil jeg ikke undlade at nævne uddybelser, hvis man virkelig ønsker en grønlandsk uddannelse af behandlere, så vil det blive lettere at planlægge uddannelsen, og det vil blive lettere at tage stilling til, hvor man skal placere uddannelsen.

17 Der er forkellige behandlingsmetoder rundt om i verden, men her benytter man den samme faste metode. Så her vil det også blive et spørgsmål, om man skal oprette sådan en kopi af uddannelsen eller vi selv skal tilrettelægge programmet for uddannelsen. I vore uddannelsessteder her i Socialpædagogisk Skole og i Seminariet bliver der undervist i forskellige misbrug, og der bliver kørt forskellige kurser. I socialmedhjælperuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen har man også kurser i afhængighed af alkohol eller andean afhængighed, også i socialpædagoguuddannelsen. Ligeledes undervises der i omsorgssvigt i sundhedsmedhjælperskolen, følger af seksuelt misbrug og misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I sygeplejeskolen gennemgås der forskellige samtaleterapier og spykologisk hjælp. Så på den måde køres allerede disse uddannelser på de forskellige af vores eksisterende uddannelser, men jeg synes, at hvis man kan bestemme sig for en bestemt behandlingsmetode, er det interessante, om det bliver lettere at administrere det: Det er jo svært at forestille sig et uuddannelessted, sådan som det er beskrevet, da vi ved at en undervisning af få elever er meget dyrt, og hvis der kun findes én lærer, bliver muligheden lettere. Hermed er jeg færdig med mine kommentarer og meddeler hermed min støtte til, at forslaget sendes til udvalgsbehandling. Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for Uddannelser. Der er vist ingen, der har kommentarer dertil, det er der heller ikke. Hermed er debatten om forslaget overstået, og flertallet bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut, Atassut og Kattusseqatigiit henviser sagen til udvalgsbehandling til foråret, hvor vi vil finde ud af, om sagen kan videreføres. Hermed er behandlingen af dette punkt færdigt.

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 28. maj 2014 FM 20141156 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre årlige evalueringer af behandlingsindsatsen

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM 2015/105 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87.

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87. 14. mødedag, torsdag 22. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Josef Tuusi Motzfeldt, Formand for

Læs mere

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkesuisut pålægges at rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq med henblik på

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN s Børnekonvention som inatsisartutlov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014.

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Rettelsesblad Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Det er under indstillingen til FM 2014/29 tilføjet, at også ATASSUT sammen med Siumut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 143 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) Mødeleder: Palle Christiansen,

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere