Punkt mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009"

Transkript

1 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen) Mødeleder: Finn Karlsen, Tredje næstformand, Atassut Siverth K. Heilmann fremsætter på vegne af forslagsstillerne fra Atassut. Siverth K. Heilmann (A) Der er nu, som aldrig før, fokus på misbrugsproblemer og deres følgevirkninger i det grønlandske samfund. Det er, ifølge vores vurdering i Atassut, godt og betryggende, at tabuer bliver brudt og at der fordres til handling, både hos den enkelte og hos hele samfundet. Vi står overfor enorme udfordringer i det grønlandske samfund, vi er ved at realisere selvstyre, vi arbejder for økonomisk uafhængighed, vi er i gang med arbejdet for højnelse af befolkningens uddannelsesniveau, vi er i gang med en internationaliseringsproces, alt dette på trods af at vi befolkningsmæssigt er et meget lille samfund. Forudsætningen for at vores omdannelsesproces skal lykkes optimalt, er at vi, hver især som enkelte borgere og sammen, er rustet til at deltage i de udfordringer samfundet står overfor. Heldigvis er langt de fleste borgere i landet rustet til at varetage egne og samfundets interesser, men det er samtidigt en kendsgerning at der er mange borgere, der har behov for særlig støtte og behandling.

2 Det er netop den sidste gruppe vi fra Atassut med vort nærværende forslag gerne vil sætte fokus på, for omfanget af behovet for særlig indsats for at bekæmpe misbrug af enhver art synes at være stigende i takt med at tabuer brydes. Disse brudte tabuer kan dreje sig omsorgsvigt, seksuelle krænkelser og misbrug, vold og alkoholproblemer i familien, der igen har medført misbrug hos de mennesker der er blevet udsat for en eller flere af disse ulykkelige omstændigheder i deres opvækst. Der er heldigvis mange ressourcestærke mennesker, der gerne vil være med til at kunne behandle deres medmennesker der har misbrugsproblemer, men sådan som forholdene er i dag, er muligheden for at kunne tage sig en misbrugsbehandleruddannelse i Danmark eller andre steder. Vi mener i Atassut, at der er mange gode grunde til at der bliver igangsat en hjemlig misbrugerbehandleruddannelse ved evt. at udvide de relaterede uddannelsesområder. Vi forestiller os at uddannelsen skal bygge på et socialpædagogisk grundlag, og at denne præsenteres og perspektiveres en bred vifte af faglige teorier og metoder, der er repræsentativt for misbrugsbehandlingen i Grønland. Misbrugsbehandleruddannelsen skal kvalificere de studerende bl.a. gennem en målrettet udvikling af deres personlige erfaringer til professionelle kompetencer. Desuden forestiller vi os at der skal undervises i grundlæggende pædagogisk, psykologisk og sociologisk viden samt en bred vifte af metoder, som aktuelt anvendes indenfor feltet af misbrugsbehandling samt eksisterende misbrugsbehandleruddannelser i andre lande. Det er vigtigt for os i Atassut at understrege, at vi med forslaget ikke har nogen intention om at binde uddannelsen til et bestemt behandlingsmetode, men at der bliver indhentet inspiration og at uddannelsen tilpasses det grønlandske samfund og behov. Vi har fra Atassut forud for forslaget forsøgt at få udredt hvor mange penge der bliver brugt til behandleruddannelser, men har ikke kunnet fremskaffe dokumentation, men vi forudsætter at man i forbindelse med udvalgsbehandling af nærværende forslag vil kunne få afdækket udgiftsbehovet. Med disse ord, overlader vi forslaget til behandling hos Inatsisartut.

3 Vi siger tak til fremstillingen af forslaget. Og nu medlem af Naalakkersuisuit for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke, værsgo Mimi Karlsen, Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke (IA) Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann og Knud Kristensen har stillet beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Naalakkersuisut er enig i, at der er store udfordringer i vores samfund med hensyn til bekæmpelse af misbrug af enhver art, som anført af forslagsstillerne. Som forslaget er formuleret, drejer det sig om etablering af en egentlig grønlandsk misbrugsbehandleruddannelse med henblik på hjemlig behandling af omsorgssvigt, seksuelle krænkelser / misbrug, vold, misbrug af alkohol og stoffer i familien/hjemmet, afhængighed af spil etc. I den forbindelse skal Naalakkersuisut bemærke, at et af vore eksisterende uddannelsestilbud, alkologuddannelsen, indholdsmæssigt dækker behandling af forskellige former for misbrug / afhængighed, eksempelvis alkoholisme, narkomani, ludomani etc. Uddannelsen, kaldet DAC (danish addiction counselor) gennemføres i Danmark og varer 18 mdr. DAC uddannelsen bygger på socialpædagogiske principper, hvor den studerende indføres i et behandlingsarbejde med hovedvægt på den kognitive metode. DAC har i mere end 10 år haft et tæt samarbejde med grønlandske myndigheder, og de to indbyggede praktikperioder foregår for de grønlandske studerendes vedkommende i Qaqiffik enten i Nuuk eller Ilulissat.

4 Endvidere skal det nævnes, at i pædagog- samt socialrådgiveruddannelserne indgår misbrugs- / afhængighedsområdet i større eller mindre omfang som emne enten som undervisning eller som kursustilbud. Der er således allerede bevågenhed på området i uddannelsesinstitutionerne. Endelig skal det nævnes, at Departementet for Sociale Anliggender har nedsat fem arbejdsgrupper, der skal afdække behovet for tiltag indenfor det sociale område. Gruppernes kommissorier vedrører seksuelt misbrug, fysisk og psykisk vold i nærrelationer, børns trivsel, ressourcesvage familier samt afhængighedsskabende problemer. I arbejdsgruppernes kommissorier lægges der op til, at de skal komme med anbefalinger blandt andet omkring forbedrede muligheder for og værktøjer til bekæmpelse og behandling af omsorgssvigt, seksuelt overgreb/misbrug samt fysisk og psykisk vold samt forbedrede muligheder for kompetenceudvikling. Omkring sidstnævnte skal grupperne afsøge muligheder for intensivering af efteruddannelser og kurser for faggrupper og ikke-faglærte på det sociale område med henblik på opkvalificering på nævnte områder. Gruppernes afrapportering, som foreligger ultimo oktober 2009 forventes at indeholde forslag til tiltag på uddannelsesområdet, eksempelvis i form af nye uddannelser eller kurser Arbejdsgrupperne således er i gang med et omfattende arbejde og da forslaget er omfattende, er det Naalakkersuisuts holdning, at vi bør afvente konklusionerne på anbefalingerne før der tages stilling til en eventuel etablering af en sådan. Naalakkersuisut skal derfor på baggrund af ovennævnte bemærkninger indstille, at beslutningsforslaget ikke imødekommes. Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke. Og nu til partiernes ordførere, først medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit.

5 Jane Petersen (IA) Det er Inuit Ataqatigiit s opfattelse at der er en god anledning til grundigt at debattere Atassutgruppens beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en egentlig misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Vi må jo alle ærligt erkende at samfundet som sådan står overfor store udfordringer og at vi er nødt til at revurdere vort nuværende livsførelse. Vi står idag overfor problemer som: seksuelle krænkelser, et for stort cigaretforbrug, al for høj alkoholindtagelse, stort forbrug af euforiserende stoffer, fysisk som psykisk vold i familierne, ludomani o.s.v. Det er nogle af de udfordringer vi står overfor og som vi som samfund er nødt til at stå imod sammen. Det er også sandt og bydende nødvendigt at disse samfundsproblemer til stadighed gennemdrøftes ordentligt, for kun gennem en meningsudveksling kan samfundet komme videre. Vi mener i Inuit Ataqatigiit at hvis vi skal foregå som gode eksempler for vore børn, så forudsætter det at man allerførst får has på problemerne. Og her mener vi at dette bedst kan ske gennem befolkningens aktive deltagelse i debatten og gennem en større ansvarliggørelse. Vi er således i dag pisket til nøjere at overveje den livsførelse vi dagligt præsenterer for vores børn og hvis de kommende generationer skal have en tryg opvækst, skal vi være bedre i stand til at løse problemerne. Det er ingen nem opgave og da problemområderne rækker vidt vil det naturligvis tage tid. Atassut s forslag om etablering af en egentlig misbrugsbehandleruddannelse klinger ellers godt i ørene, og de indlæringsmål som indholdsmæssigt bygger på socialpædagogiske principper er der intet galt i. Spørgsmålet er så bare om disse indlæringsønsker indholdsmæssigt ikke i forvejen er dækket af vore eksisterende uddannelsesinstitutioner eller om man i stedet skal styrke og videreudvikle opkvalificeringskurserne indenfor misbrugsbehandling? Det er jo idag sådan, at fag som misbrugs-/afhængighedsområdet allerede er obligatoriske fag i Ilulissat på pædagoguddannelsen og også findes som fag iflg. studieordningen på socialrådgiveruddanelsen i Nuuk. Set i forhold hertil må Inuit Ataqatigiit give udtryk for at vi er godt tilfredse med de læringsmål og de opkvalificeringskurser som afvikles på disse uddannelsesinstitutioner, samt at vi fortsat er indstillet på

6 at skabe de bedst mulige rammer for en faglig videreudvikling på nævnte uddannelser. Helt på linie med forslagsstillerne skal vi naturligvis stedse forbedre indsatsen på området. Men til gengæld er vi også nødt til at erkende, at en evt. stillingtagen til etablering af en dicideret misbrugsuddannelsesinstitution er alt for tidlig med det nuværende manglende beslutningsgrundlag og her spiller det naturligvis ind, at det af svaret fra Naalakkersuisut fremgår at der lige for tiden er forskellige vurderinger i spil og at fem arbejdsgrupper netop arbejder med problematikken. Arbejdsgrupperne er således netop nu igang med at afsøge muligheder for intensivering af efteruddannelser og kurser for faggrupper og ikke-faglærte på det sociale område, hvis konklusioner forventes forelagt ultimo oktober denne måned. Inuit Ataqatigiit mener derfor at vi først bør afvente arbejdsgruppernes anbefalinger, hvorfor vi afslutningsvis skal foreslå at 2. behandlingen af dette forslag udskydes til Inatsisartuts forårsmøde i Med disse bemærkninger skal vi slutte af med at sige, at vi naturligvis ikke har noget imod at dette forslag forinden forårsmødet i 2010, behandles i Inatsisartut s Kultur- og Uddannelsesudvalg. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiit s Jane Petersen. Er der kommentarer til Jane Petersens fremstilling? Ingen. Den næste er Malik Berthelsen, ordfører for Siumut. Værsgo. Malik Berthelsen (S) Forslagsstillerne har ret i når de siger, at der er mange misbrugsproblemer i samfundet, som skal bekæmpes. Heldigvis er de mange tabubelagte emner genstand for diskussion i samfundet i disse år, hvor man tidligere var bange for at tage dem op til diskussion. Vi har allerede to behandlingssteder placeret i Nuuk og Ilulissat. Ud over ved vi at der gennem aftaler mellem kommunerne og behandlerne udføres behandlinger forskellige steder i landet.

7 Selvom idéen om behandleruddannelse er god nok, har vi svært ved fra Siumuts side at se på hvilken grundlag forslagsstillerne ønsker en behandleruddannelse. For i argumentationen snakkes der mest om at vi har fået Selvstyre, globalisering og de mange problemer, der er i landet. Vi benægter ikke de fremførte ting, men forslagsstillerne beviser ikke behov for en behandleruddannelse i Grønland eller fortæller, hvor mange der fra Grønland gennemfører en behandleruddannelse eller bliver afvist fra uddannelsen, og for at få flere oplysninger ønsker vi sagen behandlet i sundhedsudvalget. En af grundene for afvisningen er, hvad Naalakkersuisoq for sociale anliggender svarede, medlemmerne af Inatsisartut Juliane Henningsen og Aleqa Hammond ved deres forslag vedrørende behandlingssted for misbrugte. Naalakkersuisoq svarede nemlig, at det er nødvendigt at undervise de manglende medarbejdere på dette område. Vi foreslår derfor forslaget behandlet i sundhedsudvalget, og tager stilling efter sagen er behandlet i udvalget. Vi siger tak til Siumut s ordfører, Malik Berthelsen. Da der åbenbart ikke er kommentarer, kører han videre. Sådan skal det være. Forslagene er helt klare. Den næste er Demokraternes ordfører, Andreas Uldum, værsgo. Andreas Uldum (D) Tak. Indledningsvis vil jeg rose Atassut for at tage fat på en relevant problemstilling. Vi kommer ikke uden om, at der er ganske store misbrugsproblemer rundt omkring i det grønlandske samfund. Heriblandt kan nævnes alkoholmisbrug, hashmisbrug, seksuelt misbrug og ludomani. Alle disse former for misbrug er i sagens natur noget, som den enkelte misbruger bør behandles for, så misbrugeren får hjælp til at stoppe med at gøre skade på sig selv eller andre. En behandling kræver dog først og fremmest, at misbrugeren er indstillet på at modtage behandling. Er misbrugeren ikke det, så er behandlingen på det nærmeste dømt til at mislykkes.

8 Er misbrugeren derimod indstillet på at modtage behandling, så er det efter Demokraternes opfattelse vigtigt, at vi som samfund er i stand til at tilbyde misbrugeren den behandling, vedkommende har brug for. Og det bringer os tilbage til kerne i nærværende forslag fra Atassut, der vil pålægge Naalakkersuisut at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. Demokraterne er skeptiske over for at etablere en bred misbrugsbehandleruddannelse i Grønland sådan som Atassut lægger op til. Først og fremmest vil vi stille spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt at have netop den slags uddannelse her i landet. I dag er det muligt at uddanne sig til eksempelvis alkolog i Danmark og Demokraterne er ikke af den opfattelse, at en grønlandsk misbruger er anderledes end en dansk, tysk eller amerikansk misbruger. Med andre ord mener vi ikke, at der er særlige grønlandske forhold, der kræver, at den teoretiske del af uddannelsen skal foregå i Grønland. Praktikperioderne for de grønlandske alkolog-studerende foregår jo netop på Qaqiffik i enten Nuuk eller Ilulissat. Derudover har Demokraterne noteret sig, at Naalakkersuisut i øjeblikket afventer resultaterne fra en række arbejdsgrupper, der kigger på forskellige tiltag til forbedringer indenfor det sociale område herunder til bekæmpelse af seksuelt misbrug og afhængighedsskabende problemer. Demokraterne ser frem til, at Naalakkersuisut fremlægger disse resultater og vil herefter tage stilling til en samlet indsats på området. Med disse bemærkninger afviser vi forslaget. Vi siger tak til Demokraternes ordfører Andreas Uldum. Der er kommentarer til Andreas Uldums fremstilling. Naja Petersen, Atassut, værsgo. Naja Petersen (A) Tak. Jeg har lige et par spørgsmål til Demokraternes ordfører, Andreas Uldum. Jeg skal citere lidt fra din fremstilling I Demokraterne er vi af den opfattelse, at vi som samfund har pligt til at tilbyde

9 misbrugeren behandling. Skal det forstås på den måde, at I støtter Atassut s forslag, og jeg forstår det på den måde, at I støtter, at der bliver oprettet en behandleruddannelse i Grønland. Jeg skal igen lige citere fra din fremstilling: En grønlandsk misbruger er ikke anderledes end en dansk, tysk eller amerikansk misbruger. Vi er også af den opfattelse, at én misbruger er én misbruger. Så vil jeg gerne spørge, da misbrug ofte har en årsag, ofte i ens vilkår. Den grønlandske kultur er en anden, mentaliteten er en anden, og vi er nok anderledes end danskere og tyskere eller i forhold til andre og har vores eget særpræg. Kan du uddybe, hvordan dette skal forstås? Tak. Vi siger tak til Naja Petersen, og nu ordføreren, værsgo. Andreas Uldum (D) Tak. Grunden til at jeg sagde på den måde om en alkoholiker er, uanset hvilken nationalitet, man har, så er en alkoholiker en alkoholiker, og der findes kun den samme behandling, som er Minnesotakuren her i landet. Så vil jeg godt tilføje, at da vi er vidende, at alkologuddannelsen i Danmark er gratis, anser vi det det som en fordel at bruge for os. Da der er to ad gangen, der uddanner sig til alkologer, anser vi det for at blive dyrt, hvis vi opstarter en alkologuddannelse her i landet. Men vi er meget enige i, at problemet med alkohol her i landet er enormt. Vi takker. Så ønsker Naja Petersen ordet igen, værsgo. Naja Petersen (A) Så vil jeg gerne spørge, hvorfor henviser I ikke sagen til udvalgsbehandling, hvis vi er meget enige? Værsgo, ordfører. Andreas Uldum (D) Tak for dit spørgsmål.

10 En af jeres begrundelser er, at der i uddannelsen skal indgå grundlæggende pædagogik og psykologi. Det er vi ikke helt enige i, da vi er af den opfattelse, at hvis man åbner et menneske, så skal man også kunne lukke det igen, forstået på den måde, at hvis man vil behandle et menneske psykologisk, så skal man også have værktøjet i orden.vi mener ikke, at det er nok med sådan en grundliggende viden. Vi siger tak, og der er ingen andre, der ønsker ordet, så vi siger tak til Demokraternes ordfører, Andreas Uldum. Næste fremstiller er Naja Petersen, Atassut. Værsgo. Naja Petersen (A) Med hensyn til den kortsigtede og landsigtede fremtid, anser vi fra Atassut s side som vigtigt, at mulighederne for behandling af vores medborgere, der er blevet misbrugere, skal være tilstrækkelige og gode, derfor foreslår vi, at der etableres uddannelse for behandlere, som er tilpasset forholdene i Grønland. Ved vores fremlæggelse af et sådant forslag skal vi også pointere, at det er et af vores formål, at vi ønsker at bane vejen for, at personer, der ønsker at arbejde som behandlere kan få en mulighed for at uddanne sig uden at sproget er en hindring. Efter at have fremført disse ord, har vi i Atassut bemærket, at Naalakkersuisut i deres svarnotat henviser til, at der en analyse i gang i fem arbejdsgrupper. Vi er fra Atassut s side ikke tvivl om at dette arbejde vil medføre konkrete og konstruktive resultater, dog håber vi at man forstår og støtter vores formål med vores forslag. Da vores ordfører grundigt har underbygget vores formål med forslaget, skal vi med disse ord indstille, at forslaget bliver positivt behandlet, og at Naalakkersuisut opfordres til, at forslaget henvises til arbejdet i de nævnte arbejdsgrupper til grundig vurdering.

11 Vi siger tak til Atassut s ordfører, Naja Petersen. Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, har kommentarer til Naja Petersens fremstilling. Inden hun får ordet, skal jeg lige minde om, at der er mad ude i gangen. Og da Naalakkeruisoq for Kultur nævnte Knud Kristensen, jeg skal lige korrigere, at det drejer sig om Knud Kristiansen. Værsgo, Agathe, medlem af Naalakkersuisut for Sundhed. Agathe Fontain, medlem af Naalakkersuisut for Sundhed (IA) Tak. Naja Petersen spurgte vedrørende overskriften behandleruddannelse til misbrugere i Grønland. Gælder det også sexmisbrugere? Tak, og så til ordføreren, værsgo. Naja Petersen (A) Den er meget lig det, som vi også drøftede i forgårs, og det var at oprette et behandlingssted for seksuelt misbrugte, som naturligvis har deres særlige opgave. Men her skal vi understrege, at eksempelvis bliver Minnesotamodellen anvendt her i Grønland til misbrugere af alkohol, hash og nogle gange af ludomaner. Her efterlyser vi, at der også er et behov her i Grønland, og det er, at grønlænderne også skal have muligheden uden, at sproget er nogen forhindring i fremtiden. Vi vil gerne, at disse kan blive behandlere for disse. Vi siger tak til taleren. Ingen har meldt sig, så vi siger tak til Naja Petersen. Den næste er Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat. Værsgo. Jakob Skade (KP) Tak. Vi vil fra Kattusseqatigiit Partiiat kommentere således: Vi er grundlæggende enige med forslagsstillerne, Atassut s medlemmer af Inatsisartut.

12 Der er bl.a. argumenteret klart for mullighederne for behandling i forslaget. Det fremgår tydeligt af planerne at Naalakkersuisut har sat sig for et stort skridt, nemlig at foretage tiltag for diverse misbrug i samfundet. Hvorfor vi, på dette grundlag, fra Kattusseqatigiit Partiiat vil opfordre til udnyttelse af eksisterende behandlingscentre i forskellige byer. Det er ligeledes glædeligt, at folk på baggrund af deres vilje til at hjælpe andre, tager på praktikophold i behandlingscentre samt at muligheden for uddannelsen nu er realiseret, som udtrykt i arbejdsgruppens redegørelse, for at bekæmpe fysiske og psykiske misbrug for derved at komme videre. Der må bakkes op om Naalakkersuisuts indskærpelse, hvori afhængighed er omtalt, af at behandlingscentre er vigtige og gavnlige for alkoholikere. Endvidere er det vigtigt at nævne, at landsstyreområdet for sociale anliggender har igangsat tiltrængte tiltag vedrørende undersøgelser i socialområdet. Med disse bemærkninger fra Kattusseqatigiit partiiat støtter vi ikke forslaget. Vi siger tak til Kattusseqatigiit Partiiat s ordfører Jakob Skade. Der er ingen kommentarer til Jakob Skade, så vi siger tak. Så fremlægger Siverth K. Heilmann på vegne af forslagsstillerne. Siverth K. Heilmann (A) Tak. På vegne af Atassut-gruppen skal jeg takke Naalakkersuisoq og ordførerne for partierne. Efter Naalakkersuisut s fremstilling kan jeg konkludere, at der ikke er tale om et egenligt nej, og det støtter vi i Atassut-gruppen. Så vi kan godt vente. Alle partierne er enige i, at Atassut s budskab skal tages alvorligt, det kan der ikke herske tvivl om. Vi må være årvågne og forebygge misbrug af enhver art, og det er mit indtryk, at alle partierne går ind for dette.

13 Derfor er jeg glad for Inuit Ataqatigiit s udmelding om, at lade gå til udvalgsbehandling til 2. behandlingen i foråret. Jeg kan forstå på Siumut s ordfører, at de også indvilger i at lade sagen gå til udvalgsbehandling, og det er det vigtigste. Inuit Ataqatigiit og andre partier nævnte, at der i Ilulissat og Nuuk findes pædagogseminarier. Disse kan også bruges til kurser. Men jeg er glad for, at Siumut s ordfører Malik Berthelsen også tilslutter sig at lade sagen gå til udvalgsbehandling til foråret. Demokraterne støtter også forslaget og støttede enkelthederne i forslaget, men til slut endte de alligevel med at forkaste forslaget. Vi har heller ikke rigtig forstået, om de går ind for en udvalgsbehandling, men tak for jeres ord alligevel. Tak til Atassut for dets fulde støtte, og vi glæder os til at få sendt sagen til udvalgsbehandling og glæder os til samarbejdet. Kattusseqatigiit Partiiat, mange tak, selvom I forkastede forslaget. Jeg håber, at problemet, som vi alle anser som et alvorligt problem, vil blive nøje afdækket og behandlet, og jeg mener at vide, at vi alle er enige. Med dette lille resumé siger jeg tak. Tak. Så har Jane Petersen kommentar til ordføreren, værsgo. Jane Petersen (IA) Tak, vi ser ud til at være meget enige, og det er meget glædeligt. Jeg vil bare gerne vide, om Atassut forestiller sig at gøre brug af allerede eksisterende uddannelser eller I forestiller jer andet? Jeg vil gerne vide, hvordan I forestiller jer udbygningen? Værsgo ordfører. Siverth K. Heilmann (A) Tak til Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, for dit spørgsmål. I begyndelsen sagde vi, at vi er på vej mod selvstændighed, og vi værdsætter en god uddannelse i alle led i samfundet og især tilpasse os i forhold til misbrug af enhver art i samfundet. Vi værdsætter, at sagen behandles og analyseres nøje i

14 udvalgsarbejdet, hvis vi eksempelvis skal forebygge de uhyggelige seksuelle misbrug, som vi ofte hører om. Jeg mener, at uanset hvor eller hvem forslagene kommer fra, om det kommer fra Atassut eller andre, skal vi i samdrægtighed prøve at løse problemet i fællesskab. Det er forslagets kerne at skabe en behandleruddannelse. Det kan være, at vi skal anvende nogle af de allerede eksisterende uddannelser. Vi kan nok ikke skabe noget splinternyt her i begyndelsen på grund af pengeknaphed, men det vigtigste er, at vi i udvalget skal vurdere disse nøje efter partiernes anbefalinger. Jeg takker. Jeg skal lige understrege, at der er stor enighed om forslaget, undskyld, Kattusseqatigiit, bortset fra Demokraterne går alle ind for, at forslaget skal til udvalgsbehandling til foråret. Så der er rigelig med tid til at skaffe sig oplysninger til den tid, hvis der bliver tvivlsspørgsmål, så jeg regner ikke med, at der bliver den store debat. Vi lader de sidste talere få lejlighed til at komme med deres bemærkninger, hvorefter vi går videre til ddet næste punkt. Så ønsker medlem af Naalakkersuisut for Sundhed ordet, værsgo. Agathe Fontain, Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed (IA) Går jeres forslag ud på at opkvalificere uddannelsen, da der altid skal en vis kvalitet, hvis man vil skabe en ny uddannelse. Forestiller I jer en uddannelse af behandlere til misbrugere af alkohol, hash og ludomani, da det åbenbart er det, I efterlyser, og skabe en egentlig uddannelse? Går I udfra uddannelsen til DCR i Danmark, eller forestiller I jer noget andet, hvor man eksempelvis lader socialarbejdere videreuddanne sig, da det jo drejer sig om at uddanne medarbejdere, der har med mennesker at gøre? Skal uddannelsen være rettet mod behandling af misbrugere af alkohol, hash og spil (ludomani), da det er lidt uklart, hvad I egentlig efterlyser? Og nu til ordføreren, værsgo. Siverth K. Heilmann (A)

15 Jeg er godt klar over, at nogle af partierne og Atassut har været inde på mange former for misbrug, og vi ved, at der findes Qaqiffik, men forslaget går ud på, jeg læser overskriften beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland, sådan lyder forslagets overskrift. Derfor efterlyser vi en uddannelse, ja, for at opgradere uddannelsen, men jeg sagde for lidt siden, at vi er åbne overfor, at man benytter sig af allerede eksisterende uddannelser for at skabe behandleruddannelsen. Det er derfor, at Atassut s ordfører i denne sag, Jane Petersen, siger, at vi med glæde vil afvente resultatet af Naalakkersuisoq s undersøgelse. Dette er vigtigere. Så jeg skal blot endnu engang takke partierne for deres støtte, selvom andre forkastede forslaget. Tak. Og så Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit øsnker ordet, værsgo. Kaali Olsen (IA) Tak. Jeg har meget svært ved at forestille mig, hvilket behandlingssted, man forestiller sig. I dag findes der tre behandlingssteder i Grønland, to Qaqiffik og Katsorsaavik, som er et privat foretagende. Alle kører efter Minnesotamodellen, men under valgkampen fremkom en privat behandler med en udtalelse om, at han/hun ikke længere er tilfreds med metoden, og at de er begyndt at holde forskellige kurser til andre metoder. I forslaget ønskes, at uddannelsen skal foregå på grønlandsk. Efter mine erfaringer findes der mange former for behandlinger, som har forskellige kvaliteter. Jeg mener ikke, at vi kan skabe en større uddannelse, hvis vi skal køre det hele på grønlandsk, hvem skal undervise i uddannelsen? Hvis der skal undervises i forskellige metoder, kan vi ikke undgå at have fremmedsprogede undervisere, selv engelsksprogede. Er det realistisk, hvis vi skal satse på en velkvalificeret uddannelse? Det mener jeg ikke, jeg mener ikke, at det er realistisk. Jeg takker. Det er disse spørgsmål, som udvalget skal beskæftige sig med. Det er heller ikke sagt her, at uddannelsen udelukkende skal foregå på grønlandsk. Men det er fremhævet, at sproget ikke skal være nogen hindring. Jeg ved ikke, om forslagsstilleren vil uddybe det. Ønsker du ordet? Værsgo.

16 Siverth K. Heilmann (A) Kort. Ja, vi finder det vigtigt, at sproget ikke skal være nogen hindring. En af fremlæggerne udtrykte, at fremmedsprog ikke kan undgås i undervisningen. Kaali Olsen, jeg mener, at enhver kan fremkomme med forslag. I forbindelse med forslaget er der fremkommet mange ord her i denne sal, som alle berører problemet. Som vores mødeleder var inde på, lad os vurdere disse sammen med Naalakkersuisut s kommende udmelding i udvalgsbehandlingen. Så kan udvalget til den tid, næste år, fremkomme med en anbefaling, som vi vil vente på med spænding, og vi er indstillet på at samarbejde. Tak. Fosrlagsstilleren har haft ordet. Der er ikke andre kommentarer, så vi siger tak til ham, og der er enighed om, at sende forslaget til 2. behandling til foråret. Og nu til det sidste punkt i dag. Undskyld, som afslutning på debatten medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, værsgo. Mimi Karlsen, Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (IA) Jeg takker for debatten angående Atassut s forslag til oprettelse af en behandleruddannelse. Jeg takker også for for det sidste ord fra Atassut s forslagsstiller. Da forslaget om oprettelse af en behandleruddannelse, og da problemerne omkring behandling af misbrugere er ret omfattende, agter man at afvente betænkningen fra familieudvalget, som i disse dage behandler sagen, og ordføreren udtrykte forståelse for Naalakkersuisut s forkastelse af forslaget og forslaget ikke kan køres videre, sådan som den ser ud. Men da det også kommer frem, at man kunne behandle forslaget i udvalget for at finde muligheder, og et flertal går ind for det, har vi gode forhåbninger til det. Men her vil jeg ikke undlade at nævne uddybelser, hvis man virkelig ønsker en grønlandsk uddannelse af behandlere, så vil det blive lettere at planlægge uddannelsen, og det vil blive lettere at tage stilling til, hvor man skal placere uddannelsen.

17 Der er forkellige behandlingsmetoder rundt om i verden, men her benytter man den samme faste metode. Så her vil det også blive et spørgsmål, om man skal oprette sådan en kopi af uddannelsen eller vi selv skal tilrettelægge programmet for uddannelsen. I vore uddannelsessteder her i Socialpædagogisk Skole og i Seminariet bliver der undervist i forskellige misbrug, og der bliver kørt forskellige kurser. I socialmedhjælperuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen har man også kurser i afhængighed af alkohol eller andean afhængighed, også i socialpædagoguuddannelsen. Ligeledes undervises der i omsorgssvigt i sundhedsmedhjælperskolen, følger af seksuelt misbrug og misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I sygeplejeskolen gennemgås der forskellige samtaleterapier og spykologisk hjælp. Så på den måde køres allerede disse uddannelser på de forskellige af vores eksisterende uddannelser, men jeg synes, at hvis man kan bestemme sig for en bestemt behandlingsmetode, er det interessante, om det bliver lettere at administrere det: Det er jo svært at forestille sig et uuddannelessted, sådan som det er beskrevet, da vi ved at en undervisning af få elever er meget dyrt, og hvis der kun findes én lærer, bliver muligheden lettere. Hermed er jeg færdig med mine kommentarer og meddeler hermed min støtte til, at forslaget sendes til udvalgsbehandling. Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for Uddannelser. Der er vist ingen, der har kommentarer dertil, det er der heller ikke. Hermed er debatten om forslaget overstået, og flertallet bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut, Atassut og Kattusseqatigiit henviser sagen til udvalgsbehandling til foråret, hvor vi vil finde ud af, om sagen kan videreføres. Hermed er behandlingen af dette punkt færdigt.

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Oktober 2009 Anbefalinger angående børns og familiers trivsel Oktober 2009 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2009 Departementet

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser INUA v/. Sygeplejelærer / Psykoterapeut MPF. Foreløbige erfaringer, Indhold, Metoder og resultater ved afholdte kurser vedrørende arbejdsledige rundt omkring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010 vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen Den lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i 1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som

Læs mere