19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57."

Transkript

1 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen Siumut) (1. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Det er Siumuts landstingsgruppe og på vegne af gruppen er det Ole Thorleifsen som skal fremlægge. Ole Thorleifsen, foreslagsstiller, Siumut. Vi hører tit om FN s børnekonventions artikler, som indeholder børnenes rettigheder i hele verdenen, og vi ved at samfundet er forpligtet til at sikre barnets interesser og er forpligtet til at beskytte, at barnet har ret til at give udtryk for sin mening, at de har ret til gratis undervisning, og at samfundet har ansvar for at udvikle barnets personlighed, evner og til et aktivt liv i sin undervisning, samt at udvikle barnets egne kulturelle og nationale værdier mm. Børnekonventionen fyldte 18 år den 20. november Det er en stor dag for børn, skolelærere, omsorgspersoner, organisationer og politikere i hele verden. De unge der fylder 18 år i år er, dem der er vokset op efter Børnekonventionens tilblivelse. I anledning af dens 18 års fødselsdag den 20. november 2007, ønskede UNICEF, at alle skoler sætter Børnekonventionen på skemaet, og har gentagne gange opfordret regeringer til at sikre at undervisningen om børns rettigheder gøres obligatorisk i Folkeskolen. Vi bør tage den opfordring alvorligt, så vi kan leve op til vort ansvar på 1

2 dette område. FN s Børnekomité, overvåger, hvordan Børnekonventionen efterleves i alle de lande, der har tilsluttet sig og de forskellige organisationer her i Grønland bruger ressourcer på, at udarbejde materialer om børnekonventionen til alle, f.eks. Paarisa, Sorlak, MIPI og jeg ved at UNICEF producerer undervisningsmaterialer om børnekonventionen, med hjemmesider, film, litteratur, læsebøger med lærervejledning, dvd og undervisningsforslag og inspiration til projektopgaver. Det sundt, at skoleelever gennemgår en dannelses proces og derved tilegner sig viden og holdninger om de problematikker, som vedrører børns rettigheder og muligheder. Det er Grønland, der har det overordnede ansvar for, at Børnekonventionen respekteres i Grønland gennem information og lovgivning på alle relevante områder. Men det er kommunerne, der har ansvar for, at konventionen lokalt omsættes til politik og praksis. De fleste af de beslutninger, der vedrører børns behov og rettigheder, træffes jo i lokalt, f.eks. i skolen også i de andre institutioner og forvaltninger. Vi må derfor fortsætte med, at opfordre alle kommuner til at inddrage FN's Børnekonvention i undervisningen, i samarbejde med UNICEF, Red Barnet, Børnerådet, MIPI, Sorlak og med de relevante organisationer. Vi vil derfor anbefale, at børnekonventionen bliver en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen, for vi er ikke tvivl om at der skal fokuseres mere på børns rettigheder i folkeskolen, for eleverne skal kende deres rettigheder med demokrati som grundlag. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til forslagsstilleren og nu er det landsstyremedlemmet for familier og sundhed på vegne af landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse, forskning og kirke med en besvarelse. Arkalo Abelsen, Landsstyremedlem for Familie og Sundhed, Atassut. Jeg vil på vegne af Landsstyret takke Siumuts Landstingsgruppe for deres beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at arbejde for at FN s børnekonvention bliver til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Forslagsstillerne begrunder deres forslag med bl.a., at UNICEF har ønsket, at alle skoler sætter 2

3 børnekonventionen på skoleskemaet. FN' s Børnekonvention, som blev vedtaget på FN' s generalforsamling i 1989 er et udtryk for en international enighed om, at børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Landsstyret støtter fuldt ud Børnekonventionens intentioner og anser det som vigtig signal at sende, at Børnekonventionens retningslinier er en del af den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Landsstyret mener imidlertid, at forslaget allerede indgår som et obligatorisk emne i faget samfundsfag på mellemtrinnet, hvor et af læringsmålene netop siger, at eleverne skal have kendskab til internationalt samarbejde om børns levevilkår og rettigheder. Læringsmålet betoner ikke alene vigtigheden af det internationale samarbejde om børnenes rettigheder men skal desuden omhandle hvordan andre børn lever i andre dele af verdenen. På ældetrinnet er det ikke bare børnenes rettigheder, der skal undervises i, men eleverne skal også få kendskab til internationale, statsligt uafhængige, interesseorganisationer omkring menneskerettigheder, miljø mv. I læreplanens undervisningsforslag henvises direkte til FN s børnekonvention og i forslagene til evalueringsmetoder opfordres der derudover til at diskutere andre organisationer som arbejder med børnenes rettigheder i internationalt perspektiv. Efter Landsstyrets mening er UNICEF s og Siumuts Landstingsgruppes ønsker allerede imødekommet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder, hvorfor Landsstyret skal indstille at forslaget forkastes. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til landsstyremedlemmet for familier og sundhed og nu går vi over til partiernes ordførere, først Doris Jakobsen, Siumut og efterfølgende Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit. 3

4 Doris Jakobsen, Siumuts ordfører. Siumut finder det yderst vigtigt, at vi kan bekendtgøre på en utvetydig og klar måde hvilke værdier vi har som et samfund og som verdensborgere, og skal derfor opfordre Landsstyret for at arbejde for, at indlemme FN s børnekonvention som en del af den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Der sker en stor offentlig debat vedrørende børnenes forhold idet sidste år, derfor finder Siumut det mest passende, at børnene selv finder det leje de er i og på denne måde støtte op om deres deltagelse i debatten. Erfaringer viser, at når de går op i og behandler forskellige emner og tilkendegiver deres meninger kan yde indflydelse på deres familiers og ikke mindst deres forældres syn på tilværelsen og dermed bidrage til meningsdannelsen i samfundet. Som gode eksempler herpå kan vi give debatten omkring brugen af tobak og alkoholholdige drikke. Siumut er af den mening, at initiativet der ikke er en omkostning, men som bliver fremlagt med de bedste hensigter ikke kan overses, derfor vil vi støtte op om den indstille den til behandling i Landstingets kultur og uddannelsesudvalg. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til Doris Jakobsen, Siumut og nu er det Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit og efterfølgende Lene Knüppel, Demokraterne. Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiits ordfører. Børnene er menneskehedens mest sårbare medlemmer. For at tage vare på dem vedtog De forenede Nationers generalforsamling den 20. november 1989 konventionen om Barnets Rettigheder. Børnekonventionen er en slags grundlov for alverdens børn. Den fastslår, at alle børn og unge har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig bedst muligt. Grønlands Landsting har tiltrådt konventionen som gældende fra 1. januar Det betyder at Grønland har anerkendt barnets medfødte ret til et godt liv. 4

5 Således har vi voksne forpligtet os til at sikre børn økonomisk tryghed, delagtiggøre dem i det sociale og kulturelle liv og garantere dem sundhed og uddannelse. Alligevel er det svært at fremkalde et helstøbt fotografi af Grønland som et børnevenligt samfund for alle børn for der er visse mørke skygger på det ellers lyse billede. Kun ved at se børns virkelighed i øjnene og åbne for den ærlige dialog opnår vi den erkendelse, der skal til for at skabe den nødvendige forandring. Vi skal inddrage børn og unge i dialogen og vi skal blive bedre til at lytte til dem. Udtalelser for og af børn skal opmuntres. De kulturelle institutioner, skolen og medierne må stilles til rådighed for børn og unges kreative udfoldelse. Børn og unge må gennem sang, digtning, drama og malerier give udtryk for deres meninger og drømme om vejen for et bedre liv. Børnekonventionens artikel 12 sikrer, at barnet har ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne mening respekteres. Børnekonventionens artikel 13 sikrer barnets ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, blandt andet i form af kunst. Inuit Ataqatigiit prioriterer kampen for barnets rettigheder højt, og vi mener at vi i Grønland skal gøre større bestræbelser for at efterleve disse rettigheder. Varetagelsen af og udbredelsen af kendskabet til børns rettigheder er et fælles ansvar. Skolen er et vigtigt sted at udbrede kendskabet til børnenes egne rettigheder. Inuit Ataqatigiit tager til efterretning, at der allerede påhviler skolen pligt til at udbrede kendskabet til FN s Konvention om børns rettigheder, og indstiller forslaget til forkastelse. Sluttelig vil vi ikke undlade at henlede opmærksomheden på Landsstyrets uklare politik til netop overholdelsen af barnets internationalt anerkendte rettigheder. Det er vi nødsasget til at melde ud, 5

6 fordi Landsstyret på den ene side stolt understreger, at hjælpeforanstaltninger til børn tager udgangspunkt i Børnekonventionen og på den anden side underkender Landsstyret de nyeste forskningsresultater, der påviser, at Grønland ikke overholder Børnekonventionens artikel 27. Der er således ikke overenstemmelse med hvd Landsstyret siger og deres handlinger. Derfor er vi nødt til at spørge Siumutgruppen som forslagstillere: hvorfor undervise Folkeskolens elever i deres internationale rettigheder, når landsstyret alligevel ikke vil rette sig efter dem? Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit og nu er det Lene Knüppel, Demokraterne og efterfølgende Knud Kristiansen, Atassut. Lene Knüppel, Demokraternes ordfører. Demokraterne glæder sig over dette beslutningsforslag fra Siumuts landstingsgruppe. Det er Demokraternes opfattelse, at vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at lære børn om deres rettigheder. Vi støtter derfor varmt op om det foreliggende forslag, som vil gøre børnekonventionens indhold til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Når dette er sagt, så vil Demokraterne samtidigt minde om, at det er endnu vigtigere, at Grønland lever op til sine forpligtelser i henhold til FN s børnekonvention. Her tænker vi særligt på artikel 27, hvor det fremgår, at børn har ret til gode levevilkår. Hvis forældrene ikke kan sørge for det, skal staten hjælpe. Vi er alle bekendt med gennem dokumentationen i MIPIs rapporter at der er en del børn i dagens Grønland, som går sultne i seng og sultne i skole. Det er vi forpligtet til at handle på politisk. Det gælder både i kommunerne, i Landstinget og i Landsstyret og i den sidste ende Den danske Stat som overfor FN skal dokumentere, at Rigsfællesskabet overholder FN s børnekonvention. 6

7 Landsstyremedlem for Familie Arkalo Abelsens skråsikre udtalelse om, at Grønland lever op til FN s børnekonvention, står således i skærende kontrast til de statiske data, som i dag foreligger om børnefattigdom i Grønland. Det er ikke tillidsvækkende. FNs komité for barnets rettigheder skrev i 2005, at den var bekymret over manglen på statistiske data om implementeringen af konventionen i Grønland. Komiteen anbefalede blandt andet, at man fortsatte med og forstærkede fremskaffelsen af specifik information i tal og procenter af nationalbudgettet med hensyn til implementeringen af konventionen i Grønland, for at give mulighed for en ordentlig vurdering af, i hvilken grad konventionens ord og hensigter overholdes. Demokraterne er på baggrund af ovenstående kendsgerninger uforstående overfor, Landsstyrets og partierne Siumut og Atassuts afvisning af pkt. 124 om nedsættelsen af en tænketank, som skulle udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Det er godt og fornuftigt at undervise børn om deres rettigheder men det klinger hult og er dobbeltmoralsk hvis vi som samfund ikke overholder de selv samme rettigheder. Med disse bemærkninger henviser Demokraterne forlaget til behandling i Landstingets Udvalg for Uddannelse. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til Lene Knüppel, Demokraterne og nu er det Knud Kristiansen, Atassut og efterfølgende Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Knud Kristiansen, Atassuts ordfører. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger til Landstingsgruppen Siumut s 7

8 nærværende beslutningsforslag: Det er for os i ATASSUT vigtigt at børnene i vort samfund har et godt kendskab til deres rettigheder. For jo mere vore børn har kendskab til deres rettigheder jo mere vil de opbygge selvtillid og øge deres selvstændige vurderingsevne, samtidigt vil deres følelse og bevidsthed som en del af verdenssamfundet blive styrket. Vi har fra ATASSUT deltaget helhjertet i arbejdet for at Den Gode Skole, Atuarfitsialak, blev realitet. Vi ligeledes af den overbevisning at Atuarfitsialak i høj grad drager hensyn til at børnene får gode redskaber både i forhold til hjemlige forhold og i forhold til internationale forhold. Dette sikrer, at vore børn får en alsidig og internationalminded undervisning, det er selvfølgelig vigtigt at undervisningen og formålet med undervisningen bliver ajourført i løbet af tiden. Vi mener i ATASSUT, at det foreslåede allerede indgår i undervisningen og i særdeleshed hos mellemtrinet, og dermed opfyldt, det vil sige at undervisningen af børnene om deres rettigheder og om deres forhold i det daglige liv allerede indgår i undervisningen. Vi bemærker i øvrigt fra ATASSUT, at Landsstyret i sit svar tydeligt dokumenterer dette forhold, og dette støtter vi fra ATASSUT, og skal dermed understrege, at vi ikke støtter forslaget. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi siger tak til Knud Kristiansen, Atassut og nu er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Vi vil fra Kattusseqatigiit Partiiat kommentere Siumuts landstingsmedlemmers forslag således: vi er glade for at FN's børnekonvention indskærpes i forslaget. Ikke mindst fordi folkets rettigheder og ansvar som gør at beskyttelse af børn præciseres eller indskærpes. Det er derfor Kattusseqatigiit Partiiat sammen med Inuit Ataqatigiit og Demokraterne at nogle forældre, der ikke kan varetage deres børns behov fuld ud, fremlagde beslutningsforslag om nedsættelse af en landstingskommission for at bekæmpe børnefattigdom for at sikre beskyttelse af 8

9 børn og ikke mindst mulighed for bedst mulig opvækst, uddannelse og fremtid med politikken. Dog fik vores forslag afslag fra Landsstyrekoalitionen uden tegn på forståelse. Kattusseqatigiit Partiiat støtter forslaget derfor for at give bedst muligheder for børn samt for bedre viden om deres rettigheder trods Landsstyrets anbefaling om afslag. Og med disse korte bemærkninger indstiller vi sagen til behandling i relevant udvalg inden andenbehandling. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Nu er det Doris Jakobsen, Siumut. Derefter landsstyremedlemmet for familier og sundhed,. Doris Jakobsen, Siumuts ordfører. Tak. Først en tak til samtlige partiers ordfører, ikke mindst Siumutgruppen og Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat som støtter forslaget. Jeg kom lidt sent har jeg ikke kunnet fremsætte forslaget. For det første skal jeg gøre opmærksom på, at man i Landsstyrets svarnotat henvises til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni Det er ikke en forordning men en bekendtgørelse, fordi det er meget vigtigt at man internationalt eller med hensyn til konventionen med hensyn til børns rettigheder. Sidste år da UNICEF fejrede jubilæum sidste år, så blev det krævet at samtlige lande som har været med til at underskrive denne konvention, at så skal børns rettigheder tages op som et fag i skolen. Men jeg har selv her i Nuuk for eksempel spurgt børnene om hvor meget de har kendskab til børnenes rettigheder. Der er mange mange skolebørn, der slet ikke har kendskab til børnenes rettigheder. Og med hensyn til børnenes rettigheder når det bliver uvist om dette, selv de små og når de så bliver undervist i seksuel misbrug med hensyn til vold med mere, så altså de sværere overskrifter, når de så får at vide hvilke rettigheder de har, så er det ligesom om, de vågner op og lige åbner sig for 9

10 omverdenen. Og derfor er det helt nødvendigt, og vi kan heller ikke undvære at disse rettigheder om i børneskolen. Hjemmestyrets bekendtgørelse og som blev henvist fra Landsstyret nemlig nr. 16 af 24. juli 2003 har jeg nærlæst. Heri står det, at for det meste mennesker og ældste elever altså skal med hensyn til mindre, med hensyn til de mellemste, så står der ikke noget om børnekonventionen eller børns rettigheder. Med hensyn til de ældste så står der blandt andet noget om det, nemlig med hensyn til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juli 2003, tredje formål, fag formål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder. I stk. 3 står der i det internationalt samarbejde så er Grønland placeret i Nordiske lande og at man så skal have kendskab til FN-forholdene. Det internationale samarbejde inkludere FN, NATO og Europarådet, som de nordiske landes samarbejde. Og disse fagområde står stadig kun. Men jeg tror alligevel, at det skal være en opfordring, at lærerne skal undervise i disse. Så er er så, at der bliver sagt, hvorfor Landsstyret ligesom ikke føre tilsyn. Selvfølgelig når vi ser lærestaben her i Grønland, så er der mange danskere, og der er så mange, at det ville være umuligt at føre tilsyn med undervisningen. Men vi kan lave en undersøgelse, hvor lærerne skal påkræves om at undervise børnene og børns rettigheder fra den mindste, mellemste og ældste elever. Det der står i forordning eller bekendtgørelse er ikke nok med hensyn til undervisningen. Med disse bemærkninger er det mig en glæde, at flertallet henviser punktet til udvalgsbehandling og jeg håber at denne debat ligesom ville være en animering til lærestaben her i Grønland til at undervise børnene i dette fag. Ane Hansen, mødeleder, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så på vegne af forslagsstillerne Doris Jakobsen, og nu er det landsstyremedlemmet for familier og sundhed. Vær så god. Arkalo Abelsen, Landsstyremedlem for Familier og Sundhed. Ja tak. Dette forslag, det varetager jeg på vegne af Landsstyret fordi landsstyremedlemmet med vigtig 10

11 grund ikke kan være til stede her. Først så skal jeg lige præcisere dette, at vi fra Landsstyrets side med hensyn til dette forslag, at den skal afslås, fordi i forordningerne og bekendtgørelserne så står det ellers meget klart, at med hensyn til det der blev nævnt, det skal være med i undervisningen. Og her er det vist nok også på sin plads at får præciseret, at der bliver udfærdiget forordninger, så sætter man rammerne. Og ud fra forordningen så bliver detaljerne indviet ved at få udarbejdet bekendtgørelser. Forordninger og bekendtgørelser skal ske ligesom forordninger følges. Det vil sige, at selvom det ikke står direkte i forordningen, men står i bekendtgørelsen, så skal de også følges ligesom en forordning skal. Og med denne præcisering, så skal jeg udtale, at vi fra Landsstyrets side med hensyn til forkastelse af dette forslag og baggrunden dertil er, at forslagets intentioner allerede pågår. Og jeg vil lige med en begrundelse udtale følgende: at man i bekendtgørelsen af nr. 16 af 24. juli 2003 med hensyn til de yngste trin, så står der, at når børns levevilkår og liv i udlandet, de skal have kendskab til. Og når vi så går videre, og med hensyn til mellemtrinet, så står der, at børns levevilkår og rettigheder også i internationalt samarbejde, det skal man have et kendskab til. Og afslutningsvis med hensyn til de ældste trin, så at man i internationalt med hensyn til menneskerettigheder, miljø og med mere, og så er det interesseorganisationer, der ikke er bundet af stater, dem skal have kendskab til. Det er at man har sikret, at man i forbindelse med vores grundlæggende lovgivning og bekendtgørelser, at disse skal opplimenteret??? også fordi de er blevet indstillet. Det er noget man skal undervise i i folkeskolen. Den viden vi, som blev nævnt både fra Inuit Ataqatigiit og Demokraterne og de kan tro, at vi har givet afslag på 124 og det samme fra Kattusseqatigiit Partiiat, den vil jeg ikke vende tilbage til. Men Landstinget og Landsstyret er vidende om, at man også i det grønlandske samfund, så er det forældre med mange forskellige grunde ikke altid fuldt ud har draget omsorg for deres børn, og i løbet af årene har ved forskellige lovgivninger lavet nogen vedtagelser lovgivningsmæssigt for at afhjælper. Det er altså boligtilskud, børnetilskud og med mere hjælpeforanstaltninger. Og disse er 11

12 ikke for gamle dage folk diskuterede meget enormt om. Nogle af dem må tilpasses dagens Grønland, og det er så den målsætning man har både i Landstinget og i Landsstyret. Det er derfor. Selvfølgelig hvis man ikke havde haft sådanne beslutninger i folkeskolen, så ville vi fra Landsstyret have godkendt forslaget. Jeg ved ikke, og når den bliver sendt til udvalg, hvordan man kan få ændret de allerede eksisterende rolle der findes. Men det er noget som Landstinget skal tage beslutning om i udvalget. Men det er på baggrund af det står der, at vi meget klart har givet afslag om det, ligesom Inuit Ataqatigiits ordfører har sagt det. Tak. Ane Hansen, mødeleder, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var så landsstyremedlemmet for familier og sundhed og den næste det er Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit og efterfølgende Ole Thorleifsen, Siumut. Vær så god. Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiits ordfører. Tak. Jeg vil blot gentage, at selvfølgelig fra Inuit Ataqatigiits side, så er vi glade for, at med hensyn til børns internationale rettigheder at Siumut også har stillet forslag herom. Og det er også på sin plads og hensigtsmæssigt at man i folkeskolen skal fokusere om den, og undervise og oplyse om det. Men vi har også nærlæst bekendtgørelsen og er enige med landsstyremedlemmet, at det er målsætning at man Siumuts side, da den allerede pågår, og derfor mener vi ikke, at der er grund til at komme med nogen ekstra krav oveni. Og det er på baggrund for dette forslag. Jeg har lagt mærke til at Doris Jakobsen fra Siumut i sit andet indlæg med hensyn til målsætninger der er blevet nævnt, som man skal have kendskab, at man har taget bestemmelser både i bekendtgørelsen og det er man ikke tilfreds med. Og at retningslinier via bekendtgørelsen og udtaler uden om disse. Men er vidende at man i forbindelse med lov, så er bekendtgørelserne placeret meget højt, og disse bekendtgørelser i henhold til Landsstyret ressortområde, så er i henhold til de benævnte, for at beskytte sig og rettigheder i bekendtgørelsesform. Og derfor mener jeg, at børn og deres forældre allerede har meget gode rettigheder i den henseende. 12

13 Og vi mener, at det er hensigtsmæssigt at man udfærdiger retningslinier via bekendtgørelser. Derfor skal jeg blot udtale, at bekendtgørelsen udgår og indholdet også i orden. Og i den forbindelse så skal jeg udtale, at vi i forbindelse med formiddag, så har vi fået diskuteret igen og fået lov til at vi i vores arbejde i Landstinget, det er vores ansvarsomåde, det vi skal have grundlag for en mere generelt syn og sikre dem ved lovgivningsarbejde. Og med hensyn til vi skal ikke komme ind i de talarbejder, dette kan pålægges til Landsstyret ved bemyndigelser. Og vi mener også, at denne bekendtgørelse også er god nok. Og jeg skal udtale, at vi er glade for at en sådan overskrift stilles til behandling. Og ikke mindst er jeg glad for, at den fra Siumut fremsatte denne overskrift til behandling. Grunden til at jeg sige sådan er, at i fredags da vi stillede forslag omkring FN's børnekonvention og vi ikke kan overholde den fuldt ud her i Grønland. Vi havde en meget stor debat i flere timer, og hvor vi blev meget varme og hengivne, og et par dage efter, så sagde den politiske ordfører at denne er meget kedelig, og at debatten fik den vurderet som om, at vi bruger børn som værktøj og vil have magtkamp inden debatten. Ja det er helt forunderligt, at man kan sige sådan. Og her vi har været til valgkamp for at komme ind i Landstinget, fordi vi forsvare nogen, og vi har nogen målsætninger, vi ville gerne opfylde. Og disse ved at udnytte denne mål eller mulighed, så arbejder vi inderligt for at opfylde disse. Det kan være andre personer, måske fiskere og private næringsdrivende og kontormedarbejdere, de bliver forsvaret og har særskilte hjerte. Både i Demokraterne, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat med hensyn til at man får så vidt muligt de mest optimale vilkår. Og det er der vi arbejder her. Derfor vil vi ikke have udsagn om, at vi bruger børn i denne debat blot for at have magten. Selvfølgelig forsvare vi vores forslag. Selvfølgelig mens vi er landstingsmedlemmer og med hensyn til debatoplæg om at være børn, det skal vi også stille. Derfor mange tak til Siumut, at I har så taget dette overskrift op igen. Og hvis og såfremt de ikke er blevet skyllet og bane vej for via bekendtgørelse så ville vi have støttet jer meget. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit og den næste er Ole Thorleifsen, Siumut og efterfølgende Lene Knüppel, Demokraterne. 13

14 Ole Thorleifsen, forslagsstiller, Siumut. Ja til seneste ordfører Asii Chemnitz Narup, mange tak. Med hensyn til Siumuts ordføre, du forsvare den. Vi fra Siumut finder det vigtigt at børn, at vi kan have en dialog sammen med den, og have en opvækst, og de er ud fra vores fælles værdier. Og derfor vore børn, at vi betragter som værktøj som noget objekter og får dem opvækst, det vil vi ikke have fra Siumuts side. Det er også derfor at man forinden undervisningen med hensyn til børn og deres barns rettigheder, at det også tages stillingtagen at børnene snarest muligt. Selvfølgelig kommer vi op til valgkamp for at have indflydelse. Men vores personlige syn, den kom også frem med hensyn til respekt for medmennesker ikke blot gøre sådan, at hvilken som helst der sagde, at så tager vi imod, men det er nødvendigt, at man i forbindelse med målsætninger i livet, at man kan have samarbejde. Og det er også derfor, at man i undervisningen, at børn med hensyn til FN's børnekonvention, at børnene også er med i samarbejdet. Det er det ønske vi har. At man også medtager dette i forbindelse med bekendtgørelsen, og det er det vi har ønsket. Den pågår og den har startet fra 2002, vedrørende skoleforordningen hvor man sætter barnet i centrum. Hvor det er det grønlandske værdier i henhold til dem, at vi gennemføre undervisningen. Derfor kan man ikke overse dette. Og her i Landsstyrets svarnotat så blev det også påvist at i målsætningen så sætter man som det vigtigste, at de andre landes børns vilkår. Her finder vi det vigtigt at børns vilkår her i Grønland og det skal tage udgangspunkt fra de enkelte børn. Og det er derfor at de får støtte i undervisningen i folkeskolen og får udviklet deres rettigheder. Det er også derfor at vi ville arbejde aktiv for det. Og i forbindelse med udvalgsbehandling så skal vi være med i dialogen, og jeg regner også med, at I ville også være med i behandlingen. Tak. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så Ole Thorleifsen, Siumut og den næste er Lene Knüppel, Demokraterne og efterfølgende Emilie Olsen, Atassut. 14

15 Lene Knüppel, Demokraternes ordfører. Tak. Demokraterne tager til efterretning at der er lovgivet om dette emne i en bekendtgørelse. Men vi mener fortsat, at det er på sin plads at få vurderet i Landstingets uddannelsesudvalg om og hvordan bekendtgørelsen efterleves i praksis på landets skoler. Herunder om den nuværende lovgivning og implementering af denne foregår på et betryggende niveau. Tak. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var så Lene Knüppel, Demokraterne og nu er det Emilie Olsen, Atassut og efterfølgende landsstyreformanden. Emilie Olsen, Atassut. Det bliver ganske kort. At denne debat prøver man at få den drejet hen imod 124 som vi har haft en meget stor og enorm debat af. Men det blev også sagt, at Demokraterne, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat, at det er ligesom har dem alene, der har en børnepolitik. Vi har allerede redegjort for at landsstyrekoalitionen har fremsat noget i 2001 vedrørende børn. Og dette har man dokumenteret i en sag, der pågår. Jeg vil ikke gentage den debat, der skete i fredags, og hvis man ikke kan acceptere mindretal, så kan man gentage det, og fremlægge det igen. Vi skal fra Atassut give udtryk for at vi har en børnepolitik, og man kommer også ind i valgkampen. Ja, vi går til valgkamp med at have en bred familiesyn og have en service over for dem. Derfor mener vi, at udmeldingerne at vi ligesom ikke har nogen børnepolitik. Jeg mener, at det er ikke er korrekt. Vi er alle sammen landstingsmedlemmer her. Det er også meget synligt at vi har en børnepolitik. Fordi at man gentager det der skete i forgårs om man blander det alt ind. Jeg mener ikke, at det ikke lyder så godt, at det bliver så taget op igen hele tiden, hvor oppositionen fik afslag, så er der ligesom en grammofonplade med hak i, som man gentager hele tiden. Jeg mener, at det at have gentagelser hele tiden, det er når man blander ind i overskrifterne, så bliver vi jo fornærmet. 15

16 Tak. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så Emilie Olsen, Siumut og den næste er landsstyreformanden og efterfølgende landsstyremedlemmet for familier og sundhed. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Ja tak. Det er til Inuit Ataqatigiits ordfører Asii Chemnitz Narup og hun kom hele tiden med en udmelding i, at oppositionen Demokraterne, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat alene er dem, der har børnepolitik, det er overhovedet ikke korrekt. At børn gode vilkår, det arbejder vi ihærdigt fuldt ud fra Landsstyrets side og arbejder med den. Og på vegne af Siumut Partiiat som formand, vil jeg gerne udtale, at vi også fra Siumut værdsætter den meget højt, at vore børn har gode vilkår i deres opvækst, at børn har bedre muligheder og bane vejen for at kunne komme ind i voksenlivet. Vi har indført opsparingsmulighed hvor oppositionen har været meget imod. Ja i dag med hensyn til at man skal have læring i opsparing, det har jo indvirkning i voksenlivet. Derfor uanset om der er nogen der siger nej. Og selvom der er nogen der griner, så skal de ikke tro, at de alene har noget formål vedrørende børn. Siumut og Atassut har også sådan noget tilsvarende. Det er jo ikke dem alene, det er hele befolkningen her i Grønland der alvorligt arbejder for at børn skal have bedst mulige optimale vilkår. Derfor at man kommer med nogen ukorrekte og fremprovokere hinanden, lad os stoppe det, og have et samarbejde, for det er mange store ting, vi har samarbejde med. og man kan ikke altid have udgangspunkt i politik, uanset om vi er i opposition eller er i koalition, og det at kunne have en dialog, det må være større i stedet for at afkræfte og nedgøre hinanden og sige noget, vi ikke har nogen målsætninger, det er meget kedelige ting her. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så landsstyreformanden. Den næste er landsstyremedlemmet for familier og sundhed. Vær så god. 16

17 Arkalo Abelsen, Landsstyremedlem for Familier og Sundhed, Atassut. Til Lene Knüppel hun spurgte om, om man ville sikre med hensyn til børns rettigheder, at det skal være obligatorisk undervisningsfag i folkeskolen og i henhold til beslutninger fra det centrale hold, så er det kommunerne selv der tilrettelægger undervisningen. Og jeg er også vidende om, at de enkelte kommunalbestyrelser har også godkendt undervisningsfagene i de enkelte skoler. Derfor er vi også glade for med hensyn til lovgivningen, at man arbejder med lovgivningen i de forskellige skoler. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så landsstyremedlemmet for familier og sundhed. Og nu er det på vegne af forslagsstillerne Doris Jakobsen som den sidste ordfører. Doris Jakobsen, Siumuts ordfører. Ja det bliver ganske kort og for at få præciseret at det ikke er noget særsyn, at Siumut værdsætter børn og det skal vi også fortsætte ligesom alle andre partier. Vi vil gøre noget bedst muligt i vores målsætninger. Det er en del af dem. Ja landsstyremedlemmet for sundhed og Inuit Ataqatigiit har sagt dertil, det er først med bekendtgørelsen. Og når man læse bekendtgørelsen i samfundsfag og formålet, undervisning og det man skal opnå hos de yngste, mellemste og ældste trin. Det der vedrøre børnekonventionen, det er ikke nok det, der står der. Efter at have sagt dette, så skal jeg få præciseret, at opfølgning af bekendtgørelsen i skolerne i den betragtning er heller ikke som værende tilfredsstillende og derfor er de hensigtsmæssigt, at dette forslag videresendes til udvalgsbehandling, således at bekendtgørelsen der bliver vurderet og må vurdere og også opfølgning af bekendtgørelsen. Derfor vil jeg blot ønsker udvalget god arbejdsløst. Ane Hansen, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så Doris Jakobsen på vegne af forslagsstillerne, der med er behandlingen af punkt 57 færdig. Forslaget støttes af Siumut, Kattusseqatigiit Partiiat og Demokraterne og bliver sendt til Landstinget Kultur, uddannelses og kirkeudvalg forinden andenbehandlingen. 17

18 Og forslaget støttes ikke af Landsstyret, Atassut og Inuit Ataqatigiit. Og nu er vi så nået til dagsordenspunkt

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE Tak, fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet ser frem til samarbejdet med jer. Over hele verden arbejder Red Barnet

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 NYE VEJE. Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000.

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 NYE VEJE. Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000. NYE VEJE Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 Rapport Indholdsfortegnelse: Forord og Indledning Status over børn og unges vilkår i dagens Grønland Status over børn og unges situation

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne?

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne? 11. mødedag, torsdag den 25. april 2002 kl. 13:00 Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbent. Formandskabet har modtaget nogen flere henvendelser fra flere landstingsmedlemmer, som er forhindret

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut 4. mødedag tirsdag den 11. Marts 2008 Dagsordenens punkt 81. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med FM 2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse. (Fremsat

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere