UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS. UDBUDSMATERIALE Glambeksbakke, Bygholm Bakker Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS. UDBUDSMATERIALE Glambeksbakke, Bygholm Bakker Horsens"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 1 UDBUDSMATERIALE Glambeksbakke, Bygholm Bakker Horsens

2 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 BYGHOLM BAKKER... 4 Kulturhistorie... 6 GLAMBEKSBAKKE...7 Parcellen og tilgrænsende arealer... 8 Parcellens afgrænsning... 8 FORUDSÆTNINGER OG ØNSKER... 9 Plangrundlag... 9 NY BEBYGGELSE... 9 REGNVAND...13 TEKNISK FORHOLD...14 Vejanlæg...14 Stier...14 Parkering...14 Udgifter til vej- og stianlæg...14 Øvrige forhold...14 Myndighedsgodkendelse af vej- og stianlæg...14 Spildevand, regnvand mv...14 Elforsyning...15 Plangrundlag...15 Geotekniske forhold...15 Arkæologi...15 Landbrugspligt...15 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER...16 BEDØMMELSE...16 SKITSEFORSLAGETS OMFANG Beskrivelse Tegninger BILAG INDLEVERING KØBESUMMENS BERIGTIGELSE... 17

3 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 3 INDLEDNING Horsens Kommune udbyder nu en storparcellen Glambeksbakke i det nye byudviklingsområde Bygholm Bakker i Horsens til salg. Parcellen har et areal på ca m 2. Parcellen svarer til boligenklave 2.7 i Lokalplan , Helhedsplan, området nord for Bygholm Sø bilag 3. Parcellen udbydes til etablering af tæt-lavt byggeri i 1-2 etager. Horsens Kommune har vedtaget at indbyde interesserede købere til at aflevere købstilbud ledsaget af skitseforslag til den fremtidige udnyttelse af grunden. I det følgende er beskrevet nogle vigtige pejlemærker for den eller de ønskede bebyggelsers udformning og indhold. Den investor der tilgodeser flest muligt at de oplistede ønsker, krav og pejlemærker vil blive tilgodeset i vurderingen af de indkomne tilbud. Det tilbud der accepteres vil danne grundlag for udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan. E45 MOTORVEJ GOLFBANE GLAMBEKSBAKKE BYGHOLM SØ REMA1000 GYMNASIUM FOLKESKOLE DAGINSTITUTION AQUA FORUM FORUM HORSENS CASA ARENA ÅBJERG SKOV BYGHOLM SKOV BYGHOLM PARK BANEGÅRD CENTRUM LYSTBÅDEHAVN

4 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 4 BYGHOLM BAKKER Byudviklingsområdet Bygholm Bakker er særdeles attraktivt beliggende mellem to landskaber der er udpeget som bevaringsværdige: Mod syd den skovomkransede Bygholm Sø og mod nord Hansted Ådal der bl.a. rummer Horsens Golfklubs baner. Begge landskaber er værdifulde og store naturområder, og planområdet Bygholm Bakker udgør en økologisk forbindelse mellem disse landskaber. Området har været attraktivt i oldtiden og rummer mange fortidsminder, som er bevaret i jorden. Dele af området er udpeget som kulturarvsareal. Det er hensigten at etablere en kulturhistorisk sti, hvor områdets historie kan formidles. Historien afspejles også i boligenklavernes navne, der refererer til historiske personer med tilknytning til Bygholm, som området har hørt under. Langs områdets nordside løber Silkeborgvej der forbinder Horsens med motorvej E45 umiddelbart nordvest for området. Området ligger således tæt ved motorvej E45 og inden for kort afstand af Horsens Midtby, Horsens Fjord mv. Området er på ca. 158 ha. Området er under udbygning i overensstemmelse med Lokalplan , Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø bilag 3, som der henvises til for yderligere orientering. Området forventes at komme til at bestå af op til 1000 boliger, placeret i små og store enklaver - som øer i et smukt, grønt og bølget landskab, som også indeholder en markant gravhøj og andre kulturhistoriske levn. For at tilføre landskabet nye kvaliteter og øge naturindholdet etableres skovbælter, lunde og andre grønne læ- og rumgivende træk. Alle planter uden for de enkelte boligenklaver skal være hjemmehørende arter og plantesamfund, dvs. flere arter af træer, buske og stauder mv, som understøtter hinanden og giver gode levesteder for forskellig typer fauna. LAR og nedsivningsbassiner kan være med til at øge naturindholdet i friarealerne. Horsens Kommune ønsker, at den samlede bebyggelse vil indgå harmonisk i landskabet og afspejle tidens bedste arkitektur samtidigt med at området fremtræder grønt og naturligt. Der er ønske om mange boliger i området, så et stort antal borgere kan få glæde af at bo smukt og centralt. Det er hensigten, at områdets bebyggelser skal være af forskellig karakter, afpasset efter deres placering i området. De igangværende byggerier består af enklaverne Billeshave, Normandshave og Bjørnshave med åben-lav boliger, enklaven Munksbakke med rækkehuse og enklaven Brahesbakke med punkthuse i 2-4 etager og rækkehuse i 1-2 etager. En lokalplan for ca. 350 boliger i form af punkthuse og etagehuse i 2-5 etager er under udarbejdelse for enklaven Rantzausbakke. Området udbygges således fra nordøst mod vest, og den del der ligger øst for Søvej forventes færdigt i løbet af en kortere årrække. Området mellem Søvej og Motorvej E45, som indgår i Region Midjyllands råstofplan er helhedsplanen udlagt til boliger, erhverv og økologisk forbindelse efter udført råstofgravning. På baggrund af råstoffernes begrænsede kvalitet er det imidlertid vurderet, at udvinding ikke er rentabel, og området forventes derfor at skulle gennemgå en fornyet planlægning, overvejende til boliger og økologisk forbindelse.

5 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 5 Langs Silkeborgvej er der mulighed for at etablere bl.a. kontorer, domicilejendomme, boliger og butikker til områdets forsyning. Alle nuværende og fremtidige boligenklaver vejbetjenes via stamvejen Bygholm Bakker, der er tilsluttet Silkeborgvej i et signalreguleret kryds. Silkeborgvej indgår som primær trafikvej/overordnet vejforbindelse til den Jyske Motorvej E45 og Silkeborg m.fl., henholdsvis Horsens nordlige bydel og ringvejen vest om Horsens. Området er således beliggende særdeles attraktivt i forhold trafikbetjeningen både i forhold til Horsens og den øvrige del af kommunen og regionalt/nationalt. Området vil endvidere via eksisterende og kommende stianlæg blive forbundet til de rekreative områder beliggende omkring Bygholm Sø og til golfbanen og naturområderne i Store Hanstedådal. Helhedsplanens principipper med boligenklaver i et grønt landskab, der friholdes langs Bygholm Sø. Horsens Kommune arbejder for at den kollektive busbetjening som omfatter bybusruterne i Horsens henholdsvis lokal- og regionalruterne skal gøres mere attraktive. For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Vejene i kommunen planlægges derfor med skyldig hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Der er således allerede i planlægningen og tilrettelægningen af nye bolig og erhvervsområder indtænkt kollektiv trafikbetjening. I eksisterende byområder vil der, i det omfang det er muligt, blive indtænkt projekter, der fremmer bustrafikkens fremkommelighed på bekostning af den individuelle biltrafik.

6 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 6 Den kollektive trafikbetjening af Bygholm Bakker er planlagt udført etapevist således, at Bygholm Bakker i første omgang betjenes af lokalruterne og de regionale ruter 110, 114, og 116. Der etableres i 2018 stoppesteder for disse busser på Silkeborgvej i krydset Silkeborgvej/Bygholm Bakker. Når stamvejen Bygholm Bakker er færdigudbygget, og der er skabt sammenhæng med vejtilslutningen til Silkeborgvej ved Søvej, vil det blive undersøgt om nogle af busruterne skal omlægges via Bygholm Bakker og Lovbyvej. Således planlægges der for en til- og frakørsel for busser via Lovbyvej, idet der etableres en bussluse mellem Lovbyvej og området når Søvej afbrydes. Hvor vidt Søvej i den forbindelse vil kunne indgå, vil blive vurderet i forbindelse med den senere detailplanlægning. Som beskrevet i helhedsplanen Lokalplan bilag 3 planlægges for en trafikal fredeliggørelse af Lovbyvej. Lovbyvej skal forbeholdes den nuværende bebyggelse ved Lovbyvej-øst, samt tjene som adgangsvej til de rekreative områder Bygholm Sø, Åbjerg Skov og Bygholm Skov. Søvej vil dog stadig være tilsluttet Lovbyvej for cyklende og gående, og for den fremtidige kollektive bustrafik som skal betjene området. Der vil i forbindelse med den fortsatte udbygning af Bygholm Bakker etableres stianlæg som for nogle stiers vedkommende tjener som deciderede trafikstier og for andres vedkommende udlægges som rekreative stier/naturstier. Arbejdet med en trafikal fredeliggørelse af Lovbyvej er påbegyndt, og der er i 2017 etableret stianlæg/dobbeltrettet fællessti langs Lovbyvejs nordside på strækningen fra Lerskrænten forbi Holger Danskes Vej frem til den rekreative sti der forløber langs østsiden af området op imod Holger Danskes Vej. Herfra forventes den dobbeltrettede fællessti langs Lovbyvej forlænget mod vest således at de to trafikstier som går igennem de to boligområder (Rantzausbakke og Brahesbakke) kan tilsluttes denne sti. Lovbyvej er ligeledes blevet hastighedsdæmpet på strækningen fra Schüttesvej frem til Holger Danskes Vej i Silkeborgvej er én af de primære trafikveje der forbinder Horsens by med det vestlige opland og skaber trafi kal forbindelse til motorvej E45. Silkeborgvej, der også er adgangsvej for Bygholm Bakker, er meget trafi kbelastet og med fremkommelighedsproblemer på visse tidspunkter af døgnet. Horsens Kommune har endvidere igangsat en nærmere undersøgelser af de kapacitetsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold på Silkeborgvej mellem motorvejen og Schüttesvej med henblik på en optimering af de trafikale forhold. I denne forbindelse vil det vurderet om stianlægget der forløber langs begge sider af Silkeborgvej ved rampeanlægget kan omlægges til en sydlig placering og ført over motorvejen på en separat stibro og med forbindelse til stianlæggene i Bygholm Bakker. Kulturhistorie Området har været attraktivt i oldtiden og rummer mange fortidsminder, som er bevaret i jorden. Dele af området er udpeget som kulturarvsareal. Det er hensigten at etablere en kulturhistorisk sti, hvor områdets historie kan formidles. Historien afspejles også i boligenklavernes navne, der refererer til personer der gennem tiden har været tilknyttet herregården Bygholm, som området har hørt under.

7 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 7 GLAMBEKSBAKKE Det udbudte areal er beliggende vest for den kommende boligenklave Rantzausbakke. Som i de tidligere udbud af Brahesbakke og Rantzausbakke er der i udbuddet af Glambeksbakke stillet krav om at bebyggelsen gives en høj arkitektonisk kvalitet i såvel byggeri som landskabsbehandling. Rids af det udbudte areal for Glambeksbakke samt nuværende og fremtidige bebyggelser.

8 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 8 Parcellen og tilgrænsende arealer Parcellen er beliggende ud til åbent terræn umiddelbart nord for Åbjerg Skov og Bygholm Sø. Parcellens påtænkte afgrænsning, eksisterende terrænforhold, nabobebyggelser mv. fremgår af bilag 1 - Rids Glambeksbakke. Sydvest for parcellen ligger et areal, der er under planlægning til en daginstitution, som i øjeblikket er i udbud i totalentreprise. Bygningerne placeres centralt og sydligt inden for parcellen, og der etableres parkeringspladser i den nordlige del. Det forventes at institutionen udføres i høj arkitektonisk kvalitet og med natur som tema. Mod vest ligger Søvej med et levende hegn (overvejende egetræer) langs østsiden. Hegnet tænkes bevaret bortset fra nødvendige gennembrud til veje og stier. Mod nord Ligger stamvejen Bygholm Bakker og Bjørnshave, en enklave, hvor der opføres parcelhuse. Mod øst er marker og restarealer efter nedbrydning af en landbrugsejendom. Lokalplan 335 for Boligbebygggelsen Rantzausbakke ca. 50 meter øst for Glambeksbakke er i øjeblikket i offentlig høring. Mod syd er der en stejl skrænt, som danner nordsiden af en ca 10 meter dyb tidligere råstofgrav. Skrænten har nu skovagtig bevoksning og i bunden af grusgraven er der overvejende græs og eng, som bl.a. anvendes til hundetræning, og der ligger et klubhus. Dele af arealerne tænkes anvendt af børneinstitutionen, hvis aktiviteter vil få en høj grad af naturpræg. I den nordvestlige del af parcellen er der et levende nåletræshegn, som kan fjernes helt eller delvis. Det meste af hegnet står uden for parcellen, og det tænkes reduceret eller ryddet som et led i kommunens færdiggørelse af de grønne områder mellem Bygholm Bakkers enklaver af boliger. Terrænet inden for parcellen har et svagt fald overvejende mod sydvest, hvor det indgår i kanten af en lavning, som vil adskille Glambeksbakke fra den kommende børneinstitution. Omkring parcellen forventer Horsens Kommune at etablere rekreative grusstier, jfr Helhedsplanen, Lokalplan Parcellens afgrænsning Afgrænsningen af det udbudte areal fremgår at bilag 1 - Rids Glambeksbakke og bilag dwg-filen. De bydende kan foreslå mindre justeringer af udstrækningen af det udbudte areal, eksempelvis med henblik på at optimere disponeringen af bebyggelsen, dog under hensyntagen til terrænforhold og respektafstand til nuværende og fremtidige nabobebyggelser. Som den primære mulighed for justering kan det eksisterende regnvandsbassin foreslås reguleret i form, hvis det sikres at det kan opfylde sit formål, at bortlede nedbør ved ekstremregn fra den tilgrænsende vejanlæg mv.

9 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 9 FORUDSÆTNINGER OG ØNSKER Plangrundlag Parcellen er omfattet af kommuneplanramme 13BO12. Rammens nummer forventes ændret til 13BO15 i forbindelse med et kommuneplantillæg nr som er undervejs. Ændringen er uden betydning i forhold til dette udbud. Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres etageboliger, tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Parcellen er omfattet af Lokalplan Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Det er formålet med lokalplanen: at den samlede bebyggelse indgår harmonisk i landskabet og afspejler tidens bedste arkitektur. at fastlægge placering af bebyggelsesenklaver, opført i velafsluttede helheder med hver sin identitet og med en grøn karakter, at tilgodese kulturarv og landskabelige værdier samt mulighederne for økologisk forbindelse gennem området. Helhedsplanens kortbilag indeholder et antal enklaver af boliger angivelser af etageantal for hver enklave. Enklave nr 2.7, som svarer til Glambeksbakke, er udlagt til byggeri i 2-4 etager. Imidlertid ønsker Horsens Kommune nu, at der etableres boliger i maksimalt 2 etager, jfr nedenfor i afsnittet Ny bebyggelse. Der er løbende udarbejdet byggeretsgivende lokalplaner for enklaver af boligbebyggelser i området. Tilsvarende skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for Glambeksbakke. NY BEBYGGELSE Bygholm Bakker er et særligt byudviklingsområde i Horsens, hvorfor der i Helhedsplanen og i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner er stillet krav til den arkitektoniske og funktionelle kvalitet inden for hver enklave. Særligt skal de forhold der er beskrevet nedenfor tages i betragtning. Ny bebyggelse skal etableres i samspil med landskabet og de tilstødende bebyggelser Bebyggelsen ønskes i 1-2 etager, således at der sker en tydelig nedtrapning af bygningshøjder fra enklaven Rantzausbakkes overvejende 3-4 etager og den kommende daginstitution, som forventes opført i 1 etage. Bebyggelsen skal indpasses i det let skrånende terræn. Eventuelle terrænreguleringer mod vest skal ske i samspil med den grønne lavning, der vil adskille parcellen og den kommende daginstitution. Der skal etableres beplantning som medvirker til at indpasse byggeri og anlæg i den landskabelige sammenhæng.

10 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 10 Der skal tages hensyn til den landskabelige påvirkning af arealerne syd for parcellen, herunder skovbrynet og de rekreative arealer omkring Bygholm Sø. Bebyggelsen vil være synlig fra strækninger af Lovbyvej, som er en del af en meget benyttet rekreativ rute omkring Bygholm Sø. Hensyn til bæredygtighed i bred forstand skal indgå i byggeri, anlæg og drift Et af formålene med Lokalplan , Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø er at sikre at bæredygtige løsninger indgår i områdets og bebyggelsernes udformning. Der er indtænkt flere bæredygtighedselementer i lokalplanens overordnede disponering af området, herunder omfanget af bebyggelse, opprioritering af cyklende og gående trafik, etablering af en økologisk forbindelse, regnvandshåndteringen samt energiforsyningen i form af mulighed for fjernvarme. De bydende skal redegøre for hvordan de konkret vil indarbejde bæredygtighed i byggeri, anlæg og drift. Det er i høj grad overladt til de bydende at definere og argumentere for de valgte bæredygtighedstiltag, der vurderes som væsentlige i det pågældende projekt. Omfanget og kvaliteten af de bæredygtige intentioner og elementer vil indgå i bedømmelsen af indkomne tilbud. Friarealerne inden for området skal spille sammen med de omgivende grønne arealer, således at mange får mulighed for at få glæde af landskabet og det nye attraktive byområde. Bygholm Bakkers grønne områder og rekreative muligheder skal være rigelige og lettilgængelige for alle beboere og andre brugere. I takt med at Bygholm Bakker omdannes til boligformål vil de grønne områder mellem boligenklaverne blive åbne for offentligheden for færdsel til fods og på cykel. Glambeksbakke i sin helhed bør fremstå begrønnet og åbent med en vis variation i bebyggelsens arkitektur. Bygninger skal udføres i et nutidigt udtryk og i høj arkitektonisk kvalitet. Der ønskes harmoniske, varierende facader og fantasifulde, smukke og indbydende ydre rumdannelser. Der er forholdsvis frie hænder, hvad angår bebyggelsens udtryk. Det er dog af stor betydning, at bebyggelsen har afdæmpede farver og en vis variation, således at bebyggelsen ikke virker bastant, men levende og afstemt efter stedet, terrænet og nabobebyggelser. Vigtigt er det at helhedsindtrykket af bebyggelsen set udefra ikke bliver for larmende, men at den nye bebyggelse fremstår både varieret og som en helhed, hvor enkeltdelene er afpasset hinanden. Det skal tages i betragtning, at Glambeksbakke området vil bliver synligt og tilgængeligt fra alle sider. Farveholdningen skal være afdæmpet, så byggeriet kan falde i med omgivelserne. Der kan derfor udelukkende anvendes jordfarver og gråskala til facader samt andre afdæmpede farver (eks. mørkeblå og mørkegrøn, men dog også hvid) til vinduer, døre m.v. Facader skal fremstå med naturlige og karakterfulde materialer der patinerer smukt, eksempelvis blødstrøgne tegl, lærketræ mv. Af såvel landskabelige som arkitektoniske hensyn må der ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaseret tegl. Som tagmateriale skal anvendes røde og sorte teglsten, røde og sorte betonsten, sort naturskifer og tagpap eller der kan etableres begrønnede tage med f. eks. sedum. Ikke flade tage med tagpap skal udføres med listedækning..

11 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 11 Mindre tagflader kan have en anden beklædning. Der må ikke anvendes tagbeklædninger som zink og kobber. På flade tage må etableres solfanger- og/eller solcelleanlæg hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, hælder maksimalt 10 grader i forhold til vandret plan, er skjult bag murkroner og placeres på hver bolig/boligblok efter et ensartet princip for hele bebyggelsen. Der kan etableres tagterrasser med belægning i dæmpede farver, og der kan etableres taghaver. Der ønskes en blanding af boligtyper og størrelser som understøtter blandet beboersammensætning. Indenfor området kan der etableres såvel tæt-lav som åben-lav bebyggelse, og der ønskes fysisk og sociale variation. Området bør være attraktivt for alle. Beplantninger skal udgøre vigtige rumdannende og lægivende elementer, der giver bebyggelsen en grøn karakter med varieret flora og fauna. Beplantning skal medvirke til at bebyggelsen får sin egen karakter. Beplantningen skal give varierede oplevelser for brugerne og understørre rekreativ anvendelse, jfr nedenfor under afsnittet Rekreative og kulturelle aktiviteter og arealer. Beplantningen skal øge bebyggelsens naturindhold, eksempelvis ved at skabe levesteder og fødemuligheder for fugle og insekter. Børns nysgerrighed, leg og fysiske aktivitet skal stimuleres. Ved at bruge naturlige elementer som eksempelvis terrænudformning, beplantning og regnvandsafledning kan man med relativt enkle midler opnå meget. Ved at udforme de nære omgivelser på en måde der giver næring til fantasi og muligheder for forskellige aktiviteter, kan man aktivere udenomsarealerne, så børnene - og de voksne - i højere grad benytter disse, med de fordele dette har for sundhed og livskvalitet og for områdets generelle attraktion. Der skal være sammenhæng mellem de interne og eksterne grønne arealer. De offentligt tilgængelige, rekreative arealer mellem Bygholm Bakkers boligenklaver skal bl.a. fungere som supplement til de rekreative arealer inde i boligenklaverne. Lokalplan åbner for alsidig pleje og anvendelse, jfr lokalplanens side Ud over rekreative og visuelle kvaliteter for Bygholm Bakkers beboere skal området fremstå som en naturlig del af de offentlige, rekreative arealer omkring Bygholm Sø. Der ønskes en beskrivelse af tilbudsgiverens tanker om disse arealers fremtidige indretning og drift, specielt de umiddelbart tilgrænsende arealer.

12

13 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 13 REGNVAND Regnvand skal bruges aktivt og være et element i børn og voksnes muligheder for leg og fysisk udfoldelse. Regnvand skal nedsives inden for parcellen Bygholm Bakker er vurderet som egnet til nedsivning, og i følge Lokalplan og spildevandsplanen skal regnvand nedsives. Regnvandsløsningerne skal sikre afvanding af bygninger og veje under hverdagsregn og skybrud. Hverdagsregn skal nedsives lokalt indenfor området. Regnvand skal nedsives inden for parcellen og/eller bortledes i åbne render til et eller flere nedsivningsbassiner som muligvis kan etableres umiddelbart øst for parcellen. Der skal etableres overløb og kontrolleret overfladisk afstrømning på terræn, så man undgår skader i forbindelse med kraftig regn og skybrud. Regnvandsløsningerne skal også bidrage til at skabe rekreative rum og være med landskabeligt udformede render, grøfter, afvandingskanaler, nedsivningsbassiner og beplantning. Regnvand skal betragtes som en ressource. I processen med at forsinke regnvandet og lede det væk opstår der muligheder, der helt åbenlyst kan inspirere til leg og fysisk aktivitet. Løsningerne skal desuden bidrage til at skabe sammenhænge mellem de grønne områder og infrastruktur ved at arbejde med vandafledning på overfladen. Regnvand skal bruges aktivt og være et element i børn og voksnes muligheder for leg og fysisk udfoldelse. Parcellens bygninger, anlæg og terræn skal placeres og udformes således, at nedbør ved skybrud ledes væk fra bygninger og til render (evt. wadier) og nedsivningsbassiner med overløb til grønningen, som har naturligt fald mod sydøst. Overløb fra det eksisterende regnvandsbassin mellem Glambeksbakke og stamvejen Bygholm Bakker skal ledes igennem eller langs med Glambeksbakke til lavningen sydvest for Glambeksbakke. Bassiner og vandrender skal udformes med en landskabelig bearbejdning, så de fremstår som en naturlig del af området. Regnvandet skal håndteres i åbne vandrender i stedet for at bortlede vandet i nedgravede regnvandsrør. Disse vandrender kan, med små fald, sno sig gennem området, for til sidst at ende i et nedsivningsbassin. Nedsivning internt på parcellen kan evt. anlægges som tørre regnbede/ nedsivningsbassiner, der i regnfattige perioder kan anvendes til andre formål. Regnvandssystemet skal være fremtidssikret. Derfor skal regnvandshåndteringen etableres som et åbent system, der kan håndtere store nedbørsmængder, og samtidig skal det sikres at nedsivningen også i fremtiden kan foregå lokalt. Der henvises i øvrigt til afsnittet Parcellens afgrænsning side 8 vedrørende muligheder for ændring af det eksisterende regnvandsbassin ved stamvejen Bygholm Bakker.

14 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 14 TEKNISK FORHOLD Al byggepladstrafik til og fra parcellen skal foregå Bygholm Bakker. Vejanlæg Vej- og parkerings- og stianlæg, herunder alt udstyr i forbindelse hermed (afvanding, belysning, skilte- og afmærkning mm) skal tilgodese vejreglerne samt dimensioneringskriterier og de kvalitetskrav som indgår i Vejdirektoratets anlægs- og udbudsforskrifter. Vejmyndigheden kan dog stille supplerende krav til udformning og opbygning mv. herunder skærpede krav til trafiksikkerhed Stier Stierne i Bygholm Bakker skal forbinde de enkelte boligklynger indbyrdes og med børneinstitutionen, og de skal skabe adgang til rekreative områder mv for beboere og offentligheden. Vest, syd og øst for parcellen vil Horsens Kommune etablere grusbelagte stierne, jfr Lokalplan Placeringen af stierne fastlægges endeligt af Horsens Kommune. Intentionen er at der skal etableres en række stipassager mellem boligenhederne og de grønne fællesarealer indenfor såvel som udenfor boligområdet, som sikrer let tilgængelighed. Parkering Parkeringspladser skal etableres i overensstemmelse med Horsens Kommunes parkeringsnorm. Ved etageboliger skal der etableres cykelparkeringspladser. Udgifter til vej- og stianlæg Alle udgifter forbundet med etablering og færdiggørelse af alle interne veje samt stier der er beliggende indenfor parcellen samt tilslutninger til Bygholm Bakker og evt. stitilslutninger til de rekreative stier skal være indeholdt i tilbuddet. Øvrige forhold Alle de interne veje/boligveje og stier samt parkeringsanlæg der anlægges indenfor enklaven/boligområdet udlægges som private veje/privat fællesveje henholdsvis private stier/private fællesstier. Gennemførelsen og udgifter til den fremtidige drift og vedligeholdelse påhviler køberen. Myndighedsgodkendelse af vej- og stianlæg Sydøstjyllands Politi og Horsens Kommune, Teknik og Miljø skal godkende det samlede vej- og stiprojektet før arbejdet igangsættes. Spildevand, regnvand mv. Parcellen skal kloakeres (spildevand) efter anvisning fra Samn Forsyning ApS. Regnvand skal håndteres lokalt. Parcellen er i dag indeholdt i spildevandsplanen. Indenfor parcellen skal der etableres nødvendige nedsivningsbassiner til regnvand. Der er generelt i boringer i Bygholm Bakker truffet permeable aflejringer af sand som er velegnet til nedsivning indtil det trufne vandspejl. Dog er der i nogle af boringerne truffet enkelte indlejrede lag af silt/ler, som ikke ubetinget er egnet for nedsivning. Der vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive stillet krav om at bygherren udarbejder et vandhåndteringsnotat. Der skal planlægges for, at afledning af ekstremregn primært vil ske i sydlig retning efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

15 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 15 Vandforsyning Vandforsyning skal ske fra Samn Forsyning ApS. Varmeforsyning Området kan forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Horsens. Ledninger forløber langs stamvejen Bygholm Bakker. Elforsyning Lokalplanområdet ligger i EnergiMidts forsyningsområde. Plangrundlag For området i sin helhed gælder Lokalplan Der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for området Glambeksbakke. Den der vinder udbuddet skal bidrage efter behov til Horsens Kommunes udarbejdelse af lokalplan. Geotekniske forhold Der er igangsat geotekniske undersøgelser som vil være tilgængelige i januar Arkæologi I det kommende boligområde er der foretaget arkæologisk forundersøgelse. Ved forundersøgelsen blev der sydøst for projektområdet udpeget arealer med arkæologiske fortidsminder, som i nødvendigt omfang skal påregnes beskyttet mod skader ifm. anlægsarbejder ved etablering af hegn el. lign. efter nærmere aftale med Horsens Museum. Øvrige arealer i og omkring projektområdet er frigivet til bygge- og anlægsarbejde. Skulle der, mod forventning, fremkomme fortidsminder under arbejde i de frigivne område, skal arbejdet indstilles, og Horsens Museum skal kontaktes. Udgifterne til en evt. nødvendig undersøgelse i de frigivne områder påhviler da Slots- og Kulturstyrelsen, jf. museumslovens 27, stk. 5,2. Der henvises i øvrigt til lokalplan og Horsens Museum ved Lone Seeberg. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på hovedparten af parcellen. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. landbrugslovens 6, LBK nr 1202 af 09/10/2007. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter den kommende lokalplans vedtagelse.

16 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 16 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER Parcellen udbydes uden mindstepris. Der vil ved afgørelsen om køber blive lagt vægt på kvaliteten af det tilbudte løsningsforslag samt den tilbudte pris. Horsens Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. Horsens Kommune forbeholder sig ret til at forhandle med den vindende. Ejendommen overtages som beskrevet og beset. Der henvises til vedlagte vejledende geoteknisk rapport for ejendommen. Køber afholder alle udgifter til intern byggemodning, tilslutningsafgifter samt byggesagsbehandling. Disse udgifter skal ikke inkluderes i tilbudsprisen. Udgifter til stempling af skøde fordeles med halvdelen til køber og sælger. Køber bærer egne advokat- og rådgivningsudgifter. Købesummen berigtiges kontant ved overtagelse af ejendommen. Købesum og tinglysnings- og registreringsafgift. BEDØMMELSE Skitseforslagene vil blive administrativt bedømt med efterfølgende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Bedømmelsesudvalget består af: Jurist - Sara Westergaard Teamleder for Plan - Randi Vuust Skall Landskabsarkitekt - Bo Vestergård Salgskonsulent - Mette Munk Lauritsen Der vil ved afgørelsen blive lagt vægt på kvaliteten af det tilbudte løsningsforslag, overtagelsestidspunkt og på den tilbudte pris (det økonomisk mest fordelagtige tilbud). Ved udvælgelsen vil der særligt blive lagt vægt på følgende (ikke i prioriteret rækkefølge): at den nye bebyggelses samspil og integration med landskabet er tydelig og veludført at bebyggelsen opføres i en høj arkitektonisk standard at bebyggelsen via bearbejdning og udformning af udearealer, vej- og parkeringsarealer samt opholdsarealer sikres smukke og fantasifulde uderum der ind byder til fællesskab, nysgerrighed, ophold, leg og fysisk aktivitet for beboerne at muligheder for et varieret plante- og dyreliv tilgodeses i og omkring bebyggelsen at bæredygtighedstiltag indgår og er beskrevet at projektforslaget er i overensstemmelse med forudsætninger og krav i nærværende udbud at flest muligt af ønskerne i nærværende udbud er tilgodeset at ejendommen udbygges inden for en kort årrække at tilbudsgiveren har fremlagt relevante referencer fra sammenlignelige projekter at tilbudsgiveren har dokumenteret organisatorisk og økonomisk evne til at realisere det projekt der indgås aftale om

17 UDBUDSMATERIALE - GLAMBEKSBAKKE, BYGHOLM BAKKER, HORSENS 17 SKITSEFORSLAGETS OMFANG Beskrivelse Der ønskes en kort redegørelse for forslagets disponering og hovedidé samt en redegørelse for beplantning, materiale-, farvevalg mv. Tegninger Der skal afleveres illustrationsplan, skitsemæssige boligplaner, principsnit, facader og visualiseringer af bebyggelsen. Tegninger skal forsynes med oplysning om målforhold. Der skal redegøres for de forhold, der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen, herunder for grundens hoveddisponering, vandhåndtering, parkering, beplantning og sammenhæng med omgivelserne. Modeller modtages ikke. Derimod kan modelfotografier indgå i det indleverede materiale. BILAG Bilag 1 Rids Glambeksbakke Bilag 2 Lokalplan Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, Horsens Dwg fil INDLEVERING Tilbudsblanket og skitseprojekt skal mærkes Glambeksbakke, Bygholm Bakker og indsendes til Horsens Kommune, att. Mette Munk Lauritsen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens eller elektronisk til Tilbudsblanket og skitseprojekt skal være kommunen i hænde senest den 18. marts 2020 kl KØBESUMMENS BERIGTIGELSE Samtidig med indlevering af tilbud og skitseforslag afgives en erklæring om at bankgaranti på købesummen vil kunne stilles med dags varsel. Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale dog senest den første i måneden efter, Horsens byråd har meddelt accept af købstilbuddet. Som udgangspunkt skal byggeriet være igangsat senest 1 år efter overtagelsen og afsluttet indenfor 4 år. Er dette ikke tilfældet kan Byrådet kræve, at handelen går tilbage uden udgifter for Horsens Kommune. Overdragelse af arealet eller dele af arealet kræver samtykke fra Horsens Byråd indtil byggeriet er gennemført.

Rantzausbakke Horsens

Rantzausbakke Horsens Rantzausbakke Horsens Udbudsmateriale Indhold Indledning...3 Beskrivelse af Bygholm Bakker...4 Storparcellen Rantzausakke...9 Forudsætninger og ønsker...11 Ny bebyggelse...12 Bebyggelse, arkitektur og

Læs mere

Areal til butik Bygholm Bakker

Areal til butik Bygholm Bakker Areal til butik Bygholm Bakker Udbudsmateriale Tilbudsfrist den 4. marts 2019 Indledning Horsens Kommune udbyder et 7135 m 2 stort areal til etablering af boliger og/eller kontor med detailhandel i stueetagen.

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Boligjord ved Overmarksvej / Ringvej Syd, Horsens

Boligjord ved Overmarksvej / Ringvej Syd, Horsens Boligjord ved Overmarksvej / Ringvej Syd, Horsens Udbudsmateriale Tilbudsfrist fredag d. 3. maj 2019, kl. 12 Indledning Horsens Kommune udbyder hermed som et samlet udbud, en del af matrikel 16a, 20a og

Læs mere

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD Baggrund og formål Som følge af realiseringen af planerne for Holbæk Sportsby frigøres arealerne ved det nuværende idrætsanlæg ved Holbæk Have til andre formål. Det første

Læs mere

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan?

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan? LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-5

Forslag til LOKALPLAN 2014-5 Forslag til LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Forslag til lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens

Forslag til lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens Plan og By Teknik og Miljø Sagbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-P16-5-18 Dato: 20.12.2018 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens Ved høringsfristens

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

LOKALPLAN Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens

LOKALPLAN Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens INDHOLD INDHOLD INDHOLD BAGGRUND & FORMÅL Hvad er en lokalplan? Baggrund for lokalplanen Formål BELIGGENHED & EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018

Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018 Plangrundlag forud for lokalplanforslag til Morsbøl Søpark Dato: 22. marts 2018 Lokalplangrundlag Lokalplanmrådet er beliggende i den vestlige del af Grindsted syd for Grindsted Engsø. Området afgrænses

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Salg af Emilies Plads

Salg af Emilies Plads Salg af Emilies lads April 2012 TEKNIK OG MILJØ j j NIELS GYLDINGS GADE HAVNEALLE SØNDERGADE GRØNLANDSVEJ ÅBOULEVARDEN BORGERGADE GAMMEL HAVN 0 AMALIEGADE HØEGH GULDBERGS GADE OVE JENSENS ALLE FUGHOLM

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Tillæg 15 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Endeligt vedtaget 8. august 2016 Offentliggjort 11. august 2016 Silkeborg

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde i Frisholmparken anden etape, Them

Godkendelse af forslag til lokalplan for et boligområde i Frisholmparken anden etape, Them Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til lokalplan 40-008 for et boligområde i Frisholmparken anden etape, Them Sagsbehandler: DR20218 Sags-ID: EMN-2019-01304 Resume Plan- og Vejudvalget skal godkende,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

SKOVPARCELLER I DREJENS

SKOVPARCELLER I DREJENS SAGSNR. 12.4591 1. udkast - d. 30. maj 2014 SKOVPARCELLER I DREJENS forslag TIL NY DISPONERING forslag til ny disponering med åben-lav boliger gældende planforhold arealopgørelse Nærværende projektmappe

Læs mere

Det vil også være muligt at etablere parkeringsarealer til brug for enten private virksomheder eller offentlige funktioner i området.

Det vil også være muligt at etablere parkeringsarealer til brug for enten private virksomheder eller offentlige funktioner i området. Indhold Grunde på Strømmen 11, 15 og 17... 2 Plangrundlag... 2 Grundenes størrelse... 2 Randers Kommunes krav til byggeriet... 2 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse:... 3 Supplerende bestemmelser

Læs mere

OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING A VED DELTAKVARTERET

OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING A VED DELTAKVARTERET OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING A VED DELTAKVARTERET BAGGRUND Frederikssund Kommune ønsker at udvikle Vinge og sætter nu endnu en attraktiv grund til salg. Grunden ligger centralt i Vinge ca. 500 m fra den kommende

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) 2015-044736 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår

Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape. Salgsvilkår Charlotte Amalievej i Ålum 2. etape Salgsvilkår De 9 grunde ligger i Ålum, vest for Randers og er placeret i den vestlige udkant af Ålum by. Udstykningen ligger tæt ved skoven og med udsigt ud over marker.

Læs mere

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 1. april

Læs mere

Udbud af attraktiv landejendom i Horsens

Udbud af attraktiv landejendom i Horsens Udbud af attraktiv landejendom i Horsens Udbudsmateriale Tilbudsfrist mandag den 3. april 2019, kl. 12.00 Ejendommen Den udbudte Ejendom er beliggende på Silkeborgvej 60, 8700 Horsens, en del af matr.

Læs mere

Tillæg 20: Hjortespringet, Virklund

Tillæg 20: Hjortespringet, Virklund Tillæg 20: Hjortespringet, Virklund Silkeborg Byråd har 29. april 2019 besluttet at sende forslag til tillæg 20 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 i offentlig høring. Kommuneplantillægget er i forslag

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe Attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned mod Faxe Å. Afstanden til Faxe Bymidte er ca. 1,5 km og til Faxe Syd Station

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

U D B U D. Uhre Planetbyen. Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle. Frist for indsendelse af tilbud

U D B U D. Uhre Planetbyen. Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle. Frist for indsendelse af tilbud m U D B U D Af boligområde ved Petersmindevej, Vejle V E J L E K O M M U N E Uhre Planetbyen Frist for indsendelse af tilbud 08.12.2017 Sendes til Vejle Kommune, Juridisk Kontor Skolegade 1 Indeholder

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 30 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde nærværende lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY LOKALPLAN 05-049 BOLIGOMRÅDE VED KLOKKESTABELEN GL. HASSERIS LANDSBY Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål............................................................................ Lokalplanområdet...................................................................................

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 20. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 20 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Silkeborg Byråd 24.august 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 20 til Kommuneplan 2013-2025 Silkeborg Byråd har 24. august 2015

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund og område 1.

INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund og område 1. I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------- Redegørelse side Lokalplanens baggrund og område 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 2. 1. Dispositionsplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg Boligområde Viggo Carstensens Vej

Kommuneplantillæg Boligområde Viggo Carstensens Vej Kommuneplantillæg 19-2009 Boligområde Viggo Carstensens Vej Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode PDF Forslag Kommuneplantillæg

Læs mere

OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING B VED DELTAKVARTERET

OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING B VED DELTAKVARTERET OPLÆG TIL BOLIGUDBYGNING B VED DELTAKVARTERET BAGGRUND Frederikssund Kommune ønsker at udvikle Vinge og sætter nu endnu en attraktiv grund til salg. Grunden ligger centralt i Vinge ca. 2-400 m fra den

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 310

FORSLAG TIL LOKALPLAN 310 FORSLAG TIL LOKALPLAN 310 Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens. Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens BAGGRUND & FORMÅL BAGGRUND & FORMÅL Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen,

Læs mere

Kære Byråd. Hedehusene d. 28. marts Seniorboliger Vindinge Nord

Kære Byråd. Hedehusene d. 28. marts Seniorboliger Vindinge Nord Kære Byråd Østre Hedevej 2 4000 Roskilde Telefon +45 4656 0900 Telefax +45 4656 0979 Hedehusene d. 28. marts 2019 Seniorboliger Vindinge Nord Vi ønsker med dette notat at gøre opmærksom på en enestående

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel Helhedsplan for Højene Øst Hjørrings nye bydel Indholdsfortegnelse En helt ny bydel Hvorfor byudvikle i Højene Øst? Området Helhedsplanen Scenarier Planen 3 4 4 6 8 9 2 En helt ny bydel Højene Øst er udviklet

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 39. Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 39 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ MILJØRAPPORT MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Lov om Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, METISVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1983

LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE, METISVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1983 LOKALPLAN 07-009 BOLIGOMRÅDE, METISVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING \ MAJ 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE ---------------------------- -- --------- REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 310. Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens. Forslag til ændringer efter høringsfasen. Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

LOKALPLAN 310. Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens. Forslag til ændringer efter høringsfasen. Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens LOKALPLAN 310 Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens Forslag til ændringer efter høringsfasen. Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens BAGGRUND & FORMÅL BAGGRUND & FORMÅL Hvad er en lokalplan? Lokalplanen

Læs mere