Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring"

Transkript

1 Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Forsikring Forsikring Forsikring Forsikring Forsikring

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: FÆLLESBESTEMMELSER Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Hvilke personer dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Anmeldelse af skade Hvordan beregnes erstatningen? Særlige ydelser Forsikringspræmiens opkrævning og betaling samt regulering af præmie og summer Forsikringens varighed og opsigelse, samt flytning og risikoændringer Klagemuligheder, love og vedtægter. AFSNIT 2: HELTIDSULYKKESFORSIKRING Forsikringens dækning. AFSNIT 3: FRITIDSULYKKESFORSIKRING Forsikringens dækning. AFSNIT 4: SELVSTÆNDIG BØRNEULYKKE FOR ÉT BARN Forsikringens dækning. AFSNIT 5: TABEL TIL FASTSÆTTELSE AF MENGRADEN Vejledende tabel til fastsættelse af méngraden.

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker direkte følger af ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade For at opnå dækning er det et krav, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden ANDRE FØLGER 1. Drukning, kulilteforsikring, legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. 2. Direkte følger af ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse og ildebefindende det vil sige kortvarige bevidsthedstab, hvor årsagen ikke er sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse SPECIELT FOR BØRNEULYKKESFORSIKRINGEN Forsikringen dækker også: 1. Direkte følger af hjernehindebetændelse (meningitis cerebrospinalis). 2. Fuldstændigt tab af synsnerven på et eller begge øjne som følge af sygdom. 3. Fuldstændigt tab af høreevnen på et eller begge ører som følge af sygdom. Forsikringen betaler erstatning for følger af disse sygdomme, når sygdommen ikke er medfødt, og kun hvis symptomerne tidligst har vist sig 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. For punkt 2 og 3 er det endvidere en betingelse, at sygdommen første gang er symptomgivende, efter at barnet er fyldt 3 år SPORT Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke er undtaget under punkt Ved deltagelse i et enkeltstående arrangement, fx firmaarrangement, polterabend eller rund fødselsdag, dækker forsikringen ulykkestilfælde, der sker under gocart-kørsel, klatring på udendørs klatrevæg eller tandemspring med faldskærm under professionel instruktion, selv om policen ikke er udvidet med denne tillægsdækning. Ved jævnlig deltagelse i disse aktiviteter, skal forsikringen være udvidet med denne dækning Ulykkestilfælde, der indtræffer under lovlige rally, orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb i bil uden for bane i Danmark Ulykkestilfælde, der opstår ved almindelig brug af/kørsel med ATV eller lignende køretøj, på privat grund, hvis føreren er over 25 år MOTORCYKEL, SCOOTER OG 45-KNALLERT Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert, udbetales alene halv erstatning, medmindre valgfri dækning herfor er tegnet. Forsikringen dækker kun hovedlæsion, hvis den forsikrede har benyttet fastspændt styrthjælm under kørslen i overensstemmelse med færdselslovens 56 og FLYVERISIKO Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dog kun med halv erstatning. Passagerer er dækket i fuldt omfang FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE SYGDOM M.M Ulykkestilfælde, der skyldes bestående sygdom eller sygdomsanlæg Sygdom eller udløsning af eksisterende sygdomsanlæg, selv og sygdommen er stået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig, efterfølgende opstået sygdom Følger af tandlæge-, læge- eller anden behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Skader der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende Skader på kroppen, der skyldes nedslidning Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade Skade sket i forbindelse med fødsler Forgiftninger fra mad, drikke og nydelsesmidler GROV UAGTSOMHED, FORSÆT OG BERUSELSE Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede med vilje eller grov uagtsomhed Følger af ulykkestilfælde, der skyldes: Deltagelse i slagsmål. Forsikredes strafbare handlinger. Selvforskyldt beruselse. Selvforskyldt påvirkning af narkotika. Selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler. Selvmordsforsøg Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet gælder de i afsnit og nævnte undtagelser FARLIG SPORT Følger af ulykkestilfælde, der er sket under: Træning eller deltagelse i motor-, knallert- eller racer bådsløb af enhver art. Boksning. Andre selvforsvars- og kampsportsgrene.

4 Bjergbestigning Rapelling på bjergvej Faldskærmsudspring Drageflyvning Kunstflyvning Paragliding Ultralightflyvning Rafting Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående Professionel sport RÅDGIVNING Udgifter til advokatbistand og anden rådgivning KRIG OG LIGNENDE Følger af ulykkestilfælde, der skyldes udløsning af: Atomenergi Krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig Jordskælv i Danmark Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land udenfor Danmark, hvori den forsikrede opholder sig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke deltager i handlingerne MANGLENDE FØRERBEVIS TIL MOTORCYKEL Ulykkestilfælde, der rammer forsikrede under kørsel på motorcykel, hvor forsikrede ikke har lovligt kørekort HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen omfatter de forsikrede personer, der er nævnt på policen Ulykkesforsikring til nyfødte børn og indtil barnet fylder 2 år: Nyfødte børn er gratis meddækket, hvis en af forældrene har en ulykkesforsikring i Storstrøms Forsikring, eller hvis andre af forældrenes børn er omfattet af en Børneulykkesforsikring i Storstrøms Forsikring. Dækningen gælder indtil barnet fylder 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Barnet er dækket ved tandskade og med en sum på kr ved invaliditet. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Forsikringen betaler også et beløb til begravelseshjælp, hvis barnet dør af et ulykkestilfælde Børn der fødes eller optages i familien efter forsikringens tegning, og som lider af fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, er dog kun omfattet af forsikringen efter særlig aftale HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker i Norden og Grønland samt under rejser og ophold af indtil 1 års varighed i resten af Verden Til brug for en vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan Storstrøms Forsikring kræve en lægeundersøgelse i Danmark. Storstrøms Forsikring betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgiften til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen Hvis læge-, tandlæge-, fysioterapeut- eller kiropraktorhandling er påkrævet, kan Storstrøms Forsikring forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Storstrøms Forsikring betaler ikke for transport eller udgifter til ophold mv. i forbindelse med behandlingen ANMELDELSE AF SKADE Enhver skade skal straks anmeldes til Storstrøms Forsikring G/S Tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Så snart lægebehandling er endt eller skadens bliven de følger kan bedømmes, skal lægens slutattest ind sen des til Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet tilskadekomne, og lade denne undersøge af en af Storstrøms Forsikring G/S valgt læge Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette anmeldes indenfor 48 timer. Storstrøms Forsikring G/S har ret til at kræve obduktion Storstrøms Forsikring G/S betaler udgifterne til de attester, erklæringer og undersøgelser, som selskabet finder nødvendige for sagens behandling Kiropraktisk behandling sidestilles med almindelig lægebehandling, således at forsikrede for egen regning kan søge autoriseret kiropraktor. Storstrøms Forsikring G/S betaler attester udstedt af autoriseret kiropraktor på lige fod med attester ustedt af læge Storstrøms Forsikring G/S betaler rimelige udgifter for skade på briller foranlediget af et dækningsberettiget ulykkestilfælde Det er en forudsætning, at ulykkestilfældet har krævet lægebehandling, og Storstrøms Forsikring G/S er berettiget til at forlange dokumentation herfor HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN? ERSTATNING VED DØD Når et ulykkestilfælde er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldserstatningen For personer, der er fyldt 68 år, nedsættes erstat ningen til følgende procenter af forsikringssummen: 68 år: 90% 69 år: 80% 70 år: 70% 71 år: 60% 72 år og derover: 50%

5 15.13 Summen betales til forsikredes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, eller policen er påtegnet herom af selskabet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og invaliditet. Derfor fradrages det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for invaliditet, i dødserstatningen Forsikringssummen ved død andrager kr ,00 for hvert af forsikringen omfattet barn Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, betales enhver erstatning vedrørende de forsikrede børn til forsikringstageren subsidiært dennes ægtefælle. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler ERSTATNING VED INVALIDITET Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, bevirker at den forsikrede bliver varigt invalideret, betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som invaliditeten er fastsat til For personer der er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: 68 år: 90% 69 år: 80% 70 år: 70% 71 år: 60% 72 år og derover: 50% Invaliditet på under 5% berettiger ikke til erstatning. Invaliditeten kan, for følger af samme ulykkestilfælde, ikke sættes højere end 100% Der betales ikke erstatning for en før ulykkestilfældet bestående invaliditet, og en sådan kan ikke bevirke, at invaliditeten ansættes højere, end hvis den forsikrede før ulykkestilfældet havde sin fulde førlighed Invaliditeten fastsættes - uden hensyn til forsikredes erhverv - efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet på grundlag af de lægelige oplysninger og de i afsnit 5 anførte regler for ansættelse af invaliditetsgraden. Invaliditetsprocenten fastsættes, så snart de endelige følger kan bestemmes - dog senest 3 år efter ulykkestilfældet Eventuel uenighed om afgørelse truffet af selskabet, kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Ændres afgørelsen til fordel for den forsikrede, betales de hermed forbundne omkostninger af selskabet Traumatisk neurose og traumatisk hysteri erstattes med 5%, der dog kan forhøjes til 20%, når lidelsen er forbundet med kraniebrud. Denne erstatning ydes kun, hvis der i øvrigt ikke er blivende invaliditet efter ulykkestilfældet Invaliditetserstatningen betales til den forsikrede, medmindre andet skriftligt er aftalt Den fastsatte forsikringssum ved meen er gældende for hvert af forsikringen omfattet barn. Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales erstatningen til forsikringstageren subsidiært dennes ægtefælle. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn, og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler SÆRLIGE YDELSER ERSTATNING VED TANDSKADE Hvis forsikringen omfatter invaliditetsdækning og i det omfang forsikrede ikke har ret til erstatning fra den side, som fx sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller en skadevolder, betales rimelige udgifter til tandbehandling som følge af ulykkestilfælde. Ved vurdering af, hvad rimelige udgifter er, tager vi udgangspunkt i, at forsikringen dækker de udgifter til tandbehandling, som er nødvendige for at opnå samme tandstatus som før ulykken. Dvs. hvad det normalt vil koste, at få den pågældende behandling udført. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis yder fuld erstatning, hvis den pågældende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale. Dækningen har følgende begrænsninger: Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet, som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygelige forsikringer, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Hvis en beskadiget tand er led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som de forhold medfører. Tandskade opstået ved spisning, sammenbidning og tygning erstattes ikke. Når forsikringen dækker udgiften til tandbehandling efter anmeldt skade, betragter vi denne behandling som endelig, og vi yder ikke erstatning til en eventuel udskiftning, reparation eller vedligeholdelse på et senere tidspunkt. Tandproteser, der beskadiges, erstattes kun, hvis de i uheldsøjeblikket erstatter de naturlige tænder, og der samtidig kan påvises legemsbeskadigelse. Forsikringen dækker ikke følgeudgifter efter en tandskade, så som udgifter til bandager, bideskinner, forbindinger, hjælpemidler, medicin og tandbøjler. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der ikke er afsluttet senest 5 år efter, at ulykkestilfældet er sket. Behandlingen af tandskader på børn skal være afsluttet, inden forsikrede fylder 25 år BEHANDLINGS- OG TRANSPORTUDGIFTER Hvis forsikringen omfatter invaliditetsdækning og i det omfang forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, som fx sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller en skadevolder, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og/eller kiropraktor som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Behandlingen skal være helbredende. Der betales ikke for behandlinger, som det offentlige sygehusvæsen kan udføre. Udgifterne kan dækkes indtil ménprocenten er fastsat dog maksimalt i 12 måneder regnet fra skadedatoen. Der betales ikke for udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken.

6 Udgifter til medicin, forbindinger og lignende er ikke dækket Udgifter til nødvendig transport i Danmark er dækket fra uheldsstedet til nærmeste behandlingssted Den samlede godtgørelse under punkt og nævnte udgifter er begrænset til et beløb svarende til 2% af den tegnede forsikringssum for invaliditet DOBBELTERSTATNING Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for Storstrøms Forsikrings ulykkesforsikring Dobbelterstatning fra 30% invaliditet. Der udbetales dobbelterstatning, når et ulykkestilfælde medfører en invaliditetsgrad på 30% og derover Dobbelterstatningen bortfalder automatisk fra det 65. år FORSIKRINGSPRÆMIENS OPKRÆVNING OG BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Senere præmier på de anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr, som dækker de omkostninger der er forbundet med dette Hvis præmien ikke betales til tiden, sender selskabet en påmindelse om den manglende præmiebetaling og oplyser samtidig om konsekvenserne ved fortsat manglende betaling. Samtidig opkræver selskabet et ekspeditionsgebyr REGULERING AF PRÆMIE OG SUMMER Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmien reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie eller betin - gel ses ændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriftlig besked forinden FORSIKRINGENS VARIGHED, OPSIGELSE OG RISIKOÆNDRINGER Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneders varsel til en forsikringsperiodes udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) De på policen nævnte børn ophører på første forfaldsdag efter det forsikrede barns fyldte 18 år Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Enhver ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse skal straks meddeles til Storstrøms Forsikring G/S Hvis ændringen ikke er meddelt selskabet, og den nye beskæftigelse vil medføre en forøgelse af risikoen, vil forsikrede kun få erstatning i forholdet til den præmie, der er betalt, og den præmie der skulle have været betalt Såfremt den forsikrede undlader at anmelde, at han er fører af motorcykel, finder ovenstående relger tilsvarende anvendelse KLAGEMULIGHEDER, LOVE OG VEDTÆGTER Klagemuligheder: Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat og ønsker forsikrede at klage, skal det foregå på følgende måde: 1. Klagen indsendes til selskabets klageansvarlige. Det fremgår af selskabets hjemmeside, hvem der er den klageansvarlige. Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som rekvireres hos selskabet. 2. Hvis resultatet af denne klage stadig ikke er tilfredstillende kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl ) Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen kan rekvireres hos a) Storstrøms Forsikring G/S b) Ankenævnet for Forsikring c) Forsikringsoplysningen - telefon LOVE OG VEDTÆGTER. For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt Storstrøms Forsikrings til enhver tid gældende vedtægter.

7 Afsnit 2: Heltidsulykkesforsikring Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde som indtræffer i såvel arbejdstid som fritid For de på policen anførte børn dækkes hele døgnet. Afsnit 3: Fritidsulykkesforsikring Forsikringen dækker i fritiden. Ved fritiden forstås den periode, sikrede ikke er eller vil være sikret af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring Det er ved forsikringens tegning forudsat, at sikrede er beskæftiget som lønmodtager mindst 30 timer pr. uge Hvis arbejdstiden nedsættes til under 30 timer ugentlig, uden at dette følger af kollektiv overenskomst, skal sikrede give selskabet meddelelse herom. I modsat fald foreligger underforsikring Såfremt den forsikrede midlertidigt bliver arbejdsløs, dækker forsikringen dog hele døgnet i indtil 6 måneder efter arbejdsløshedens indtræden, i hvilket tilfælde de i policen hjemlede erstatningsydelser reduceres med halvdelen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der opstår ved den forsikredes arbejde eller beskæftigelse eller de forhold, hvorunder det foregår, såfremt ulykkestilfældet er omfattet af den til enhver tid gældende lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der må sidestilles hermed Forsikringen dækker ikke under militær-, hjemmeværns og civilforsvarstjeneste samt andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. Afsnit 4: Selvstændig børneulykke for ét barn Forsikringen omfatter Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr Beløbet indeksreguleret ikke. Erstatning ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde, børnelammelse eller epidemisk meningtis (meningokok) Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre. Dvs. arbejde, der er omfattet af Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden lov, der kan sidestilles med den. Vi anbringer en eventuel erstatning i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af umyndiges midler. Afsnit 5: Fastsættelse af mengraden Invaliditetsgraden fastsættes efter reglerne i Lov om arbejdsskadeforsikring om erstatning for varig men efter følgende uddrag aftrykte tabel og uden hensyn til forsikredes specielle erhverv: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne...100% Tab af synet på et øje...20% Tab af hørelsen på begge ører...75% Tab af hørelsen på et øre...10% Tab af tommelfinger...25% Tab af tommelfingers yderste led...12% Tab af pegefinger...10% Tab af pegefingers to yderste led...10% Tab af pegefingers yderste led...5% Tab af langefinger...10% Tab af langefingers to yderste led...8% Tab af langefingers yderste led...5% Tab af ringfinger...8% Tab af ringfingers to yderste led...5% Tab af lillefinger...8% Tab af lillefingers to yderste led...5% Tab af hele benet...65% Tab af fod med god protesefunktion...30% Tab af alle tæer på en fod...10% Tab af storetå og mellemfodsben...8% Tab af storetå...5% Højre Venstre Tab af hele armen... 70%...65% Tab af hånd... 60%...55% Tab af tommelfinger og mellemhåndsben... 30%...25% Er den forsikrede venstrehåndet, vurderes venstre som højre og omvendt. (Skal være anført på begæringen ved tegning). Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingel serne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege Telefon

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere