Evalueringskulturen på Højbo Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringskulturen på Højbo Friskole"

Transkript

1 Evalueringskulturen på Højbo Friskole Når vi anvender ordet evalueringskultur, er det fordi, vi betragter hvad evaluering kan gøre for undervisningen i et fremadrettet perspektiv. Udover at diagnosticere de enkelte elevers faglighed er det nødvendigt for at opnå en kvalificeret skoleudvikling, at vi ser på hele vores organisation. Vi skal i dag være omstillingsparate og kunne ind kooperere nye krav og tiltag. På Højbo Friskole foretages evaluering på flere forskellige niveauer: Overordnet evalueres der ud fra at få afklaret, hvornår praksis fungerer allerbedst, og hvad der skaber rammerne for dette. Vi skal i fællesskab finde frem til, hvad der er udviklende faktorer, og hvordan de implementeres i organisationens primære drift, praksis, rutiner etc. for herigennem at blive en integreret del af daglig praksis. Der er i deadlines kalender afsat datoer for opfølgning, og evt. iværksættelse af nye ønskede initiativer. Overordnet arbejdes der ud fra en kompetence evaluering, som arbejder med at koble evaluering, læring og metodeudvikling sammen. Der arbejdes frem imod at udvikle og udbygge enkeltpersoners og gruppekompetence indflydelse på de områder og funktioner, der har indvirkning på deres egen præstation og på skolens samlede præstation. I forbindelse med måling af de opnået faglige mål, arbejdes der med mål-evaluering og virkningsevaluering. Hvert år i juni måned afleveres gruppelærerne/ klasselærerne elevbeskrivelser, hvor det her fremgår hvilke faglige og sociale udvikling, det enkelte barn har opnået i løbende skoleår. I beskrivelsen indgår de faglige fag som dansk, matematik og sprogfag, og for trin 3 elever, også de naturvidenskabelige fag. Skolen foretager løbende evaluering, dels på de ugentlige trinmøder og dels på fælles lærermøder, hvor de enkelte elevers faglige og sociale udvikling tages op. En gang årligt afholder ledelse, lærergruppe og repræsentanter for skolens fritidsklub et to dages kursus, hvor evaluering at skolens samlede undervisningsplan og nye fokusområder indgår. Næste opfølgnings møde bliver 1. Marts Højbo Friskole er en trindelt opbygget skole, hvor hvert trin har formuleret deres måde at anvende evaluering. Evaluering på Trin 1 Det indgår som en naturlig del af dagligdagen, at vi iagttager, vurderer, evaluerer børnenes sociale, emotionelle og faglige kompetencer. Og vi ser, at et godt socialt miljø i klassen giver det nødvendige overskud til at forstå og arbejde med det faglige stof. Vi er som lærere opmærksomme på at børnenes styrker auditivt, visuelt og kinæstetisk er individuelle, og at eleverne derfor har forskellige måder at lære og tilegne sig kundskaber på. Børnehaveklassen - K.T.I ( Kontrolleret tegneiagttagelse). Testen tages i starten og igen i slutningen af børnehaveklassen. Testen er en mundtlig dikteret tegneopgave, som læreren læser op for børnene, mens de tegner og følger lærerens sproglige instrukser. Denne test tages, så lærerne kan se elevens kompetencer og modenhed, samt barnet i forhold til struktur- forståelses- arbejdsform, og derved forstå barnets muligheder og udvikling, så det derved styrkes og støttes bedst muligt..

2 Dansk - Evaluering sker løbende ved at følge det enkelte barns faglige ud vikling og i forbindelse med fællesemner og opgaver for hele klassen stilles individuelle krav og opgaver, som er hhv. lettere eller sværere end tidligere. Endvidere evalueres der på elevernes læselyst og udvikling og efter op fordring fra skolen læser eleverne 20 min. hjemme dagligt. - OS 64 (Ord/ stillelæsnings test, 64 ord) evaluerer fagligt standpunkt i læsning i 1. klasse. OS 120 (Ord/ Stillelæsningstest, 120 ord) evaluerer fagligt standpunkt i læsning i 2. klasse. SL 60 (Sætningslæsningstest) evaluerer fagligt standpunkt i læsning i 3. klasse. Prøverne tages efterår og forår og viser det læseniveau klassen har og den spredning, der er mellem eleverne. God eller svag læser skal have lige mulighed for at udvikle deres færdigheder og blive dygtigere gennem læsning af fællestekster læsning af bøger af forskellige sværhedsgrader. - ST3,tages efterår og forår i 3. klasse og evaluerer fagligt standpunkt i stavn ing. Prøven peger på fejltyper, hvor eleverne er usikre, og hvor undervisnin gen derfor bør sætte ind. Matematik - MG1, MG2, MG3 (Matematik Grundlæggende 1., 2. og 3. klasse) Prøven/ evalueringen tages i foråret. Prøven bruges fremadrettet til at tilret telægge undervisningen, så hver enkelt elev kan udvikle sig og rette fokus på stærke såvel som svage sider i sin kunnen. Gruppe, emneorienteret undervisning - Der evalueres løbende gennem mundtlige og praktiske opgaver ved emnets afslutning. Her evaluerer eleverne også hinanden. De skal bruge evalueringen til at blive klar over, hvad de lærer af et forløb og også meget gerne blive opmærksom på, hvordan de bedst lærer. Trivsel og sociale kompetencer - Det er vigtigt, at der er et miljø i klassen, hvor man kan tale om følelser, handlinger, omgangstone, kammeratskaber og selverkendelser. Man skal kunne reflektere over sig selv og andre, lære at lytte til og mærke andre og udvikle sine empatiske kompetencer. Fællesskabet i klassen og den enkelte elev synliggøres. I perioder formuleres målsætning for indsats og videre udvikling. Eleverne deltager aktivt i konflikt-løsning og andre tiltag. Alle klassens lærere arbejder hen mod de sociale mål og gruppelæreren koordinerer og evaluerer på trinmøder og fælles lærermøde. Barnets trivsel og faglige og sociale udvikling evalueres på det årlige hjem mebesøg og i samarbejde med barn, forældre og lærer sættes der faglige og sociale mål for den kommende periode. Evaluering på Trin 2

3 Dansk Evaluering sker løbende gennem afgrænsede skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser. Skriftlige fremstillinger og mundtlige fremlæggelser i forskellige genrer. Læsning er en del af mange fag og evalueres på trinet, så der kan undervises i et samspil. Endvidere evalueres der på elevernes læselyst og -hastighed gen nem opfordring fra skolen med 30 min. læsning hjemme dagligt. ST4, ST5 og ST6 evaluerer fagligt standpunkt i stavning. Efterårsprøven viser, om eleverne har lært det i det foregående år, som er forudsætning for det aktuelle års undervisning. Prøven peger på fejltyper, hvor eleverne er usikre, og hvor undervisningen derfor bør sætte ind. Forårsprøven viser, om eleven har lært det i årets løb, som man har bestræbt sig på. SL60 og SL40 evaluerer fagligt standpunkt i læsning. Prøven viser det læseniveau klassen har og den spredning, der er mellem eleverne. God eller svag læser skal ha lige mulighed for at udvikle deres fær digheder og for at blive dygtigere. En balance mellem fællestekster og indivi duelle tekster. Diktat Gullhøj, 4., 5. og 6. kl. evaluerer elevens ugentlige fremgang i stavning og retskrivning, der giver mulighed for løbende skift af sværhedsgrad i niveau. Matematik FG4, FG5 og FG6 (Færdigheder Grundlæggende) Prøven/evalueringen foretages om efteråret. Prøven bruges fremadrettet til at tilrettelægge undervisningen, så hver enkelt elev kan udvikle sig og rette fokus på stærke såvel som svage sider i sin kunnen. MG4, MG5 og MG6 (Matematik Grundlæggende) Prøven/evalueringen foretages i foråret. Prøven bruges fremadrettet til at tilrettelægge undervisningen, så hver enkelt elev kan udvikle sig og rette fokus på stærke såvel som svage sider i sin kunnen. Aflevering af ugentlige opgaver giver løbende et overblik over elevernes sta tus. Hvor er stoffet indlært og hvor skal der sættes ind over for den enkelte elev/klassen. Gruppe, emneorienteret undervisning Der evalueres løbende gennem mundtlige/skriftlige fremlæggelser ved emnets afslutning. Her evaluerer eleverne også hinanden. De skal bruge evalueringen til at blive klar over, hvad de lærer af et forløb, og også meget gerne til at blive opmærksom på hvordan de bedst lærer. Desuden skal de bruge evalueringer som udgangspunkt for at sætte mål for deres egen videre udvikling. Evalueringsskema til emneundervisning bruges af eleverne. Engelsk Skriftlig test vedr. de mest brugte grammatiske vendinger. Testen er en ind sætningsøvelse og tages på klassens niveau efterår og forår. Her falder ting på plads, der gør det lettere for elev/lærer at bygge videre på elevens kundskaber og færdigheder.

4 Trivsel/sociale kompetencer Evalueres løbende i hverdagen via emner i klassen, klassemøder og elevernes trinmøde samt samtaler med den enkelte elev. Fællesskabet i klassen og den enkelte elev synliggøres. I perioder formuleres målsætning for indsats og videre udvikling. Eleverne deltager aktivt i konfliktløsning og andre tiltag. Alle klassens lærere arbejder hen mod de sociale mål og gruppelæreren koordinerer og evaluerer på trinmøde eller fælles lærermøde. Både faglige og sociale kompetencer evalueres ved skole- hjemsamtaler. Samtale med definition af faglige og sociale mål. Eleven involveres aktivt i processen via et skema der forberedes hjemme med forældrene. Der bliver afholdt 2 forældremødet om året baseret mest på klassens trivsel og status. Meningen med evaluering Lærerens evalueringer i forskellige undervisningsforløb skal give indsigt i hvad eleverne lærer, og hvordan de bedst lærer det som er mål for undervisningen. Evalueringer skal så godt som muligt vise hvad eleverne har let eller svært ved. De skal give læreren grundlag for at vurdere hvad der gør den specifikke indlæring let eller svært for eleven, og hvad der kan hjælpe ham eller hende videre i en faglig udvikling. Det er også vigtigt at eleverne får mulighed for selvevaluering. Læreren lader den enkelte elev evaluere sit eget udbytte samt klassens udbytte som helhed. Det giver eleverne og læreren et overblik over hvor klassen kan tage udgangspunkt næste gang de skal arbejde med samme faglige område, sådan at eleverne kan bygge videre på det de har lært, og genoptage det det de ikke blev fortrolige med. Evalueringer skal desuden anvendes i forbindelse med skole-hjemsamtaler og i samarbejdet med kollegaer på trinet eller i forbindelse med at en anden lærer skal overtage en klasse. Evaluering på Trin 3 Evalueringskulturen på trin 3 Evalueringen på trin 3 består af en både fremadrettet og en mere statusorienteret evaluering. Evalueringen skal synliggøre elevens styrker og svagheder og herved give mulighed for at eleven og læreren i fællesskab kan opstille mål for elevens videre udvikling, og herved sikre at eleven udvikler sine faglige og sociale kompetencer og muligheder. Evalueringen skal også give læreren indsigt i hvad eleven lærer igennem forskellige undervisningsforløb, og hvordan og hvornår eleven lærer bedst. Evalueringen skal desuden anvendes i forbindelse med skole-hjemsamtaler, samt i samarbejdet mellem de lærer der har eleven i de forskellige fag. Trivsel og sociale kompetencer Evalueres løbende i hverdagen via samtaler i klassen, klassemøder og individuelle samtaler, samt ved det ugentlige trinmøde. Evalueringen er både rettet mod den enkelte elev, men også mod den samlede gruppe. Inden udarbejdelse af elevmapperne og den årlige skole/hjemsamtale evalueres den enkelte elevs trivsel og sociale kompetencer på trinmødet. Visioner: Udarbejdelse og brug af samtaleblad i forbindelse med skole/hjemsamtaler.

5 Dansk I faget dansk evalueres eleverne på trin 3 i forhold til de opstillede mål for faget. Udgangspunktet for evalueringen er den individuelle samtale, som både finder sted i forbindelse med den almindelige undervisning, samt i forbindelse med skole-hjemsamtalen. Samtalen suppleres med en skriftlig evaluering, både i forbindelse med elevmapperne, men også ved returnering af elevarbejde. I 9. kl. indebærer evalueringen også brug af karakterer. Eleverne får en standpunktskarakter i februar og en årskarakter før de skriftlige afgangsprøver i maj. Eleverne faglige standpunkt i retstavning og tegnsætning evalueres løbende gennem arbejde med og brug af forskellige diktater. I 9. kl. evalueres elevens faglige standpunkt ved brug af tidligere års FSA afgangsprøver i dansk ret stavning. Elevernes skriftlige fremstilling evalueres løbende gennem afgrænsede skrift lige opgaver/ oplæg. Der evalueres både under og efter skriveprocessen. Evalueringen har følgende omdrejningspunkter: Evne til at skrive forståeligt, klart og varieret. Evne til at udtrykke sine tanker og følelser igennem skriftsproget. Elevens genrebevidsthed. Evne til korrekt sprogbrug, retstavning og tegnsætning. Evne til at styre skriveprocessen, samt tekstens komposition. I 9. kl. evalueres eleverne ved at der arbejdes med tidligere års FSA afgangsprøver i dansk skriftlig fremstilling. Den fremadrettede evaluering sikres ved individuelle samtaler når den rettede tekst returneres til eleven. For at sikre at eleven fortsat udvikler sin læsekompetence, evalueres eleven også i brugen af forskellige læsemåder ved forskellige læseformål, genrer og medier. Eleven evalueres i: Forskellige læsestrategier Indholdsforståelse Hastighed Evalueringen foregår løbende ved forskellige bundne læseopgaver med tilhørende opgaver. I 9. kl. evalueres eleverne gennem arbejde med tidligere års FSA afgangsprøver i læsning. Eleverne evalueres i den mundtlige dimension gennem bundne opgaver og fremlæggelser. Evalueringen synliggøres gennem en fælles dialog i klassen, men også som individuelle samtaler. Evalueringen tager udgangspunkt i: - Analyse, fortolkning, perspektivering af forskellige tekster og andre udtryks former. - Tale forståeligt og klart i en form der passer til situationen. - Brug af retorik. - Evne til at indgå i samtaler og diskussion. I tiden op til afgangsprøverne evalueres eleverne ved at gennemføre forskellige prøveeksamer. Evaluering af matematik - Trin 3 I faget matematik evalueres eleverne i forhold til de opstillede mål for faget.

6 I forbindelse med skiftet fra trin 2 til trin 3, gives der en grundig overlevering i form af samtaler og forskelligt dokumentationsmateriale fra den gamle matematiklærer til den nye. Hver elev gennemgås med hensyn til fagligt standpunkt og måder at arbejde med matematik på. To gange årligt gennemfører eleverne faglige test, FG- og MG- prøver. Prøverne er diagnostiske, dvs. de peger i retning af elevens stærke og svage sider. Prøverne evalueres med eleven gennem individuelle samtaler og sammenholdes med tidligere prøver. Ved de årlige samtaler på skolen mellem forældre, elev og lærer, deltager matematiklæreren. Her tales elevens færdigheder og arbejdsindsats igennem. Ligeledes tales der om fremadrettet om hvordan eleven kan arbejde på at forbedre og udvikle sin matematiske kunnen. Dette kan ske ved at der aftales personlige målsætninger indenfor faget for eleven. I undervisningen fører lærer og elev løbende en dialog om den matematikfaglige udvikling. Undervisningen tilrettelægges således at eleverne individuelt får støtte til at udvikle sig, og evt. forbedre områder, som eleven har behov for. I samtalerne tilstræbes det at eleven opnår et realistisk billede af sit niveau og udviklingspotentiale. Der lægges overvejende vægt på hvordan eleven kan dygtiggøre sig fremadrettet. Der gives ikke årskarakterer i 7. og 8. klasse. Eleven skal dog have mulighed for at få bedømt skriftlige opgaver ud fra karakterskalaen. Læreren vurderer hvornår dette kan ske. I 9. klasse for eleven standpunktskarakterer og årskarakter i hhv. færdighedsregning og problemregning. Terminsprøven afholdes typisk umiddelbart før vinterferien og bedømmes, som en almindelig afgangsprøve. I 9. klasse gives eleverne jævnligt mulighed for at prøve opgavesæt der ligner de afsluttende prøver. Elevens besvarelser evalueres grundigt og individuelt, ikke nødvendigvis med en karakter efter 7-skalaen. Orienterings fagene geografi, biologi, samfundsfag og historie I 7. og 8. kl. arbejdes der tematisk med orienterings fagene i gruppetimerne, i 9. kl. arbejdes der fag opdelt. For at synliggøre elevernes faglige niveau, samt faglige udvikling, får eleverne ofte en lille test ved forløbets start og igen efter forløbet. Denne form for evaluering peger frem mod FSA` s prøveform i biologi og geografi. Samtidig evalueres der løbende gennem skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser ved temaets afslutning. Denne evalueringsform leder frem mod den mundtlige prøveform i samfundsfag og historie, samt den fastlagte projektopgave i 7. og 8. kl. og den obligatoriske projektopgave i 9. kl. Ved den mundtlige fremlæggelse evalueres eleven i sin faglige viden, men også sin evne til at formidle sin viden til andre. Evalueringen er fremadrettet og skal hjælpe eleven til at blive bevidst om sin egen: - faglige kunne - formidlingsform - kropssprog - stemmeføring - sproglig formulering Evalueringen inddrager alle i gruppen som aktivt deltagende. Eleverne lærer at give hinanden en fremadrettet og konstruktiv respons. Efter projektets eller temaets afslutning vil den tilknyttede lærer ofte have en individuel samtale med den enkelte elev i gruppen. Denne samtale skal hjælpe eleven til at opstille mål for sin videre læring. Ved projektopgaverne i 7. og 8. kl. samt den obligatoriske i 9. kl. gives der en 3-delt vurdering. Eleven får en skriftlig udtalelse som evalueres gennem en mundtlig dialog mellem elev og vejleder. Hvis eleven ønsker det, gives der også en karakter.

7 Logbogen inddrages i perioder som evalueringsværktøj, specielt ved projektopgaverne hvor logbøgerne indgår i den samlede bedømmelse. Engelsk I faget engelsk evalueres eleverne på trin 3 ud fra de opstillede mål for faget. Engelskundervisningen har en meget mundtlig tilgang til faget, dette afspejler sig således også i evalueringsformen. Eleverne i 7.-8.kl. evalueres løbende gennem en fælles dialog/ samtale i klassen, men også ved den individuelle samtale og oplæsning. For at sikre at eleven udvikler sin grammatiske kunne og forståelse, evalueres den ved regelmæssige skriftlige tests og korte stile. I 9. kl. udvides evalueringsformen så der evalueres både gennem læsning, mundtlige fremlæggelser og samtale. Elevernes grammatiske kunnen og forståelse evalueres gennem stilskrivning. Tysk At lære et sprog er en kompleks proces som kraver et sammenspil af forskellige færdigheder. Derfor bliver eleverne løbende vurderet i følgende områder: lytteforståelse læseforståelse tekstforfatning redegørelse I 7. kl. evalueres eleven i udtale og opbygning af basisordforråd (både enkelte ord og faste vendinger). Spørgsmål til enkle tekster vurderer elevernes lytte- og læseforståelse. Eleven skal kunne uddrage og anvende relevante informationer og bruge strategier til at gætte sig frem. Tekstforfatning sker efter givet tekstmønster som eleven skal kunne anvende på sig selv. Vurdering af redegørelse foregår parvis eller som gruppearbejde, hvor elever udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog, med særlig vægt på spørge- og svarteknikker. I 8. kl. skal eleverne kunne både læse og skrive længere tekster. I løbet af året skriver eleverne 3 stile, to individuelle og en som gruppearbejde. Vægten af vurderingen ligger mere på et korrekt sprogbrug. Sprogbruget evalueres løbende gennem forskellige grammatiske opgaver og test, samt gennem elevens arbejde med rettelse af egen stil. Evalueringen er især rettet mod korrekt bøjning af udsagnsordene, anvendelse af kasus og præpositioner. I 9. kl. fortsætter arbejdet med elevernes korrekte sprogbrug i tekstforfatning og redegørelse. Vægten ligger nu mere på en forståelse af kultur- og samfundsforhold i Tyskland. Eleverne skal kunne anvende deres grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier. Vurderingen lægger vægt på at eleverne kan diskutere forskellige aspekter af et emne og formulerer sin mening på tysk. Musik og idræt Eleverne evalueres løbende mundtlig. Der gives både respons til den enkelte elev og til hele gruppen. Herudover evalueres eleverne i forbindelse med musik ved at de spiller ved forskellige arrangementer, ex julemarked, sommerfesten og musikfestivalen.

8 Fra skoleåret 12/13: Hver elev vil ved slutningen af 9. kl. få en individuel udtalelse som vedlægges afgangsbeviset.

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole På Kværkeby Friskole arbejder vi med en evalueringskultur, der giver os mulighed for at skabe de bedste rammer og det bedste læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Evalueringskultur 2012 2013

Evalueringskultur 2012 2013 Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019

Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019 Årsplan for 9. A & B klasse i Dansk for skoleåret 2018/2019 Undervisningen er tilrettelagt således, så den følger retningslinjerne fra Fælles Mål for faget dansk. Vi ønsker, at eleverne skal udvikle et

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Undervisningsplan for hjemkundskab

Undervisningsplan for hjemkundskab Undervisningsplan for hjemkundskab Hjemkundskab introduceres fra 0. klasse og afsluttes i 9. klasse, som en integreret del af fagene: biologi, fysik, idræt (motion/svømning), geografi, samfundsfag, historie,

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Fagplan for Engelsk Pegasus

Fagplan for Engelsk Pegasus Fagplan for Engelsk Pegasus På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de forskellige fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Mundtlig kommunikation

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Af jord er vi kommet

Af jord er vi kommet Evaluering af Matematik for 5 og 6 kl.: Af jord er vi kommet Heden, Samsø, Ulla Fredsøe Undervisningsplan Emne: Af jord er vi kommet Fag: Matematik 6. kl. Forløbsperiode: August September 2013 Begrundelse

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. Evalueringsfokus

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål for tysk Tysk Formålet med undervisningen i tysk Link til undervisningsministeriet - CL-strukturer quiz Undervisningen skal lede På Grønbjerg er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ODENSE FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Fagligt fungerer klassen på den måde, at bogligt arbejde skal være meget struktureret, så arbejder klassen rigtigt godt.

Fagligt fungerer klassen på den måde, at bogligt arbejde skal være meget struktureret, så arbejder klassen rigtigt godt. 2012/2013 Carl Aage Brunsvig,Eva R Lademann, Tom S Jørgensen Status: Klassen generelt. Klassen består af 6 drenge, Sebastian, Rasmus, Laurits, Lucas, Nicklas og Emil og 2 piger Cecilie og Monica. Klassen

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen I evalueringen indgår en vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere