Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika"

Transkript

1 Farmakologi Hensigtsmæssig ordination af svage analgetika Af Lene Ørskov Reuther og Jens Peter Kampmann Biografi Lene Ørskov Reuther er overlæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og deltager i det tværsektorielle samarbejde på lægemiddelområdet. Jens Peter Kampmann er overlæge ved Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital. Han har været medlem af Lægemiddelstyrelsens Medicintilskudsnævn, Registreringsnævn og Bivirkningsnævn. Forfatters adresse Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. bbh.regionh.dk 966 Forbruget af»hovedpinepiller«og andre svage analgetika er stort og formodentlig forbundet med både over- og underbehandling. Hvad er den effektive dosis i monoterapi? Kan man med fordel kombinere? Gør præparatvalget en forskel til bestemte smertetilstande? Denne gennemgang giver et grundlag for rationel brug af svage analgetika. Salget af svage smertestillende lægemidler i Danmark har igennem de seneste år været stigende og er i 2010 på i alt ca. 200 mio. døgndoser svarende til, at hver dansker indtager 40 doser pr. år. Paracetamol udgør langt den største del, nemlig ca. 130 mio. døgndoser, mens ibuprofen når op på ca. 50 mio. døgndoser. Morfinderivaterne tramadol og kodein udgør ca. 20 mio. hhv. 5 mio. døgndoser. Kombinationspræparaterne (Kodamid, Fortamol, Kodimagnyl og Treo), der tidligere blev solgt i stort omfang, bliver nu kun anvendt i ringe udstrækning, højst tilsammen ca. 20 mio. døgndoser pr. år; heraf udgør Kodimagnyl halvdelen (1). Se billedet med eksempler på anvendte svage analgetika. Om dette forbrug er hensigtsmæssigt eller ej, er umuligt at svare nøjagtigt på men man kan derimod godt angive den mest rationelle sammensætning, dvs. hvilke midler og i hvilken sekvens de som udgangspunkt bør anvendes. Artiklen fokuserer på den hensigtsmæssige behandling af nonmaligne smerter, herunder akutte smerter, f.eks. postoperative smerter, der varetages i almen praksis (f.eks. smerter ved tandekstraktion) samt mere kroniske smerter, f.eks. smerter pga. artrose- og artritsmerter, lænderygsmerter. Behandling af cancersmerter og smertebehandling i

2 palliativ medicin samt smertebehandling ved funktionelle lidelser beskrives således ikke her. Præparater, der medtages, er paracetamol (PCM), nonsteroide antiinflammatoriske analgetika (NSAID), som udgangspunkt de nonselektive NSAID, acetylsalicylsyre (ASA), kodein og tramadol samt kombinationer heraf. Vi har valgt at forsøge at svare på fire spørgsmål, der typisk kan dukke op i konsultationen: 1) Er der forskel mellem NSAID og PCM i analgetisk effekt? 2) Har NSAID en klinisk relevant antiinflammatorisk effekt? 3) Er der en additiv analgetisk effekt ved at kombinere PCM og NSAID? 4) Er der andre kombinationer der med fordel kan anvendes? 1. Er der klinisk relevant forskel i maksimal analgetisk effekt af PCM og NSAID og mellem de enkelte NSAID-præparater? Og kan man med udbytte skifte fra PCM til et NSAID, eller fra et NSAID til et andet, hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af det første præparat? Akutte smerter Ved akutte smerter er der udført flere randomiserede, kontrollerede (RCT) studier, hvor der er fundet en ligeværdig analgetisk og antipyretisk virkning af PCM og ASA, mens PCM har mindre, og ved normal dosering beskeden, antiinflammatorisk virkning end NSAID. Sammenligning af analgetikas effekt anføres typisk og også her som number needed to treat (NNT) for minimum 50% smertereduktion. Anvendt i monoterapi har PCM og ASA en analgetisk effekt med en NNT-værdi ved enkeltdosis på mg på 3-4. NSAID besidder såvel analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk effekt med en analgetisk NNT-værdi på 2-3 uden forskel mellem de tilgængelige NSAID-præparater i ækvieffektive doser (2), Boks 1. I et systematisk review fra 2010 (3), der inkluderede 21 RCT (overvejende tandkirurgi), fandtes ikke bedre effekt af NSAID end af PCM, mens et andet studie (4) fandt marginal bedre effekt af NSAID. ASA giver flere gastrointestinale (GI) bivirkninger end ibuprofen, som igen giver flere GI-bivirkninger end PCM. GI-bivirkninger ved Boks 1 / Ækvieffektive doser af udvalgte NSAID til mg paracetamol. Ibuprofen mg Naproxen 500 mg Etodolac 400 mg Nabumeton mg Diclofenac 100 mg Indometacin 100 mg 967

3 Farmakologi kortvarig anvendelse (< 1 uge) af ibuprofen i doser op til mg pr. dag er derimod som ved behandling med PCM (5). Øvre dyspepsi angives af ca. 30% ved anvendelse af NSAID, og 1,5% i langvarig NSAID-behandling får pr. behandlingsår kompliceret ulcus (blødning eller perforation). NSAID har endvidere større risiko for renale og kardiovaskulære bivirkninger end PCM. Fra dyreforsøg er der rejst mistanke om risiko for manglende eller forsinket vævs (knogle- eller bløddels)-heling efter NSAID-eksponering. Der findes kun få humane studier, der hverken be- eller afkræfter dette. Kroniske smerter Effekten af PCM og forskellige NSAID hos patienter med artrose er sammenlignet i et Cochranereview opdateret i 2009 (6). I ti RCT er med en median varighed på seks uger fandtes NSAID at have en moderat bedre effekt end PCM. Der fandtes ingen forskel i den total bivirkningsfrekvens, men risikoen for GI-bivirkninger var højere hos NSAID-behandlede end PCM behandlede patienter: 19% vs. 13%. Tilsvarende er effekten af PCM og forskellige NSAID hos patienter med reumatoid artritis sammenlignet i et Cochranereview med fire RCT er, opdateret i 2011 (7). På trods af patient- og investigator preference for NSAID gjorde metodesvagheder, at det ikke kunne konkluderes, om der var sikre forskelle i effekt mellem de to behandlingsmodaliteter. Effekten af NSAID hos patienter med lænderygsmerter er i et Cochranereview fra 2011 (8), der inkluderede 65 RCT er, fundet ligeværdig med effekten af PCM, som var associeret med færre bivirkninger end NSAID. Tilsvarende fandt man heller ikke forskel i effekt mellem de forskellige NSAID er. Der er ikke fundet studier, der har skiftet patienter med utilstrækkelig effekt af PCM til et NSAID, ligesom der heller ikke er fundet studier, der har skiftet patienter med utilstrækkelig effekt af ét NSAID til et andet. Månedsskrift for almen praksis november Har NSAID en klinisk relevant antiinflammatorisk effekt, der kan udnyttes ved behandling af f.eks. arthritis urica eller artrose- og artritsmerter, og hvis ja, hvad er så den relevante eller optimale dosis af NSAID? Som ovenfor anført er NSAID som udgangspunkt ikke mere effektivt end PCM. Ved tilstande med en udtalt inflammatorisk komponent, f.eks. arthritis urica, anbefales NSAID brugt som antiinflammatorisk middel i kortest mulig tid, f.eks. 2-5 dage, med den maksimalt tolererede dosis, og herefter halvering (eller mere) af dosis i yderligere nogle dage (9). Der er ikke fundet studier, der sammenligner PCM med NSAID til behandling af arthritis urica. Et studie har sammenlignet PCM med forskellige doser af NSAID hos patienter med artrose (10). Paracetamol, mg pr. dag, blev sammenlignet med ibuprofen, mg pr. dag hhv

4 mg pr. dag, i fire uger hos 184 patienter med knæartrose. Der fandtes ingen forskel i effekt mellem de tre grupper. Et andet studie med patienter med reumatoid artritis bekræfter, at mg ibuprofen pr. døgn ikke er bedre end mg. Der er ikke fundet andre kilder, der sammenligner lav vs. høj dosis af NSAID. 3. Er der en additiv analgetisk effekt af at tage PCM og NSAID samtidig, og hvis ja, hvad er så den optimale kombination? Et Cochranereview fra 2011 (11), der inkluderede 23 RCT er, sammenligner analgetisk kombinationsterapi (PCM, ASA, NSAID, opioider, oipioidlignende midler, f.eks. tramadol samt neuromodulatorer, f.eks. antidepressiva og antiepileptika) med et af midlerne i monoterapi hos patienter med inflammatorisk artritis, overvejende reumatoid artritis. Tolv af studierne sammenlignede PCM plus NSAID med NSAID. Ud af disse 12 små, kortvarige (2-13 uger) studier fandtes der i ni ingen forskel i analgetisk effekt mellem kombinationsterapi med PCM og NSAID og monoterapi med NSAID. I otte af de ni studier var det anvendte NSAID i kombinationsgruppen ASA. Kun ét af de ni studier sammenlignede PCM, mg plus indometacin, 50 mg med indometacin, 150 mg. I tre studier fandtes bedre analgetisk effekt af kombinationsbehandling end behandling med monoterapi. I to af de tre studier var det anvendte NSAID ASA. Kun ét af de tre studier sammenlignede PCM mg plus naproxen mg med naproxen mg. I et systematisk review fra 2010 (3), der inkluderede 21 RCT er, konkluderedes det, at kombinationen af PCM og NSAID var moderat mere effektiv til lindring af postoperative smerter end PCM og NSAID hver for sig. Der blev overvejende anvendt ibuprofen (seks studier) og diclofenac (otte studier), hvor præparaterne i monoterapi blev sammenlignet med kombinationen med anvendelse af de i monoterapi anvendte doser, f.eks. PCM 1 g vs. ibuprofen 600 mg vs. PCM mg plus ibuprofen 600 mg. 4. Er der alternative kombinationsbehandlinger end ovenstående (PCM og NSAID), f.eks. at kombinere PCM med kodein eller tramadol, eller bør man kombinere tre præparater? Og er den ene kombination bedre end den anden? Kun få studier har sammenlignet PCM med kombinationen af PCM plus kodein i de i Danmark hyppigst anvendte doser, PCM mg plus kodein 60 mg versus PCM mg. Et Cochranereview fra 2011 (12) har i 14 RCT er med 926 patienter sammenlignet effekten (4-12 timer postoperativt) af PCM plus kodein med den samme dosis af PCM alene. Her var den hyppigst anvendte sammenligning PCM 600 mg til 650 mg plus kodein 60 mg versus PCM 600 mg til 650 mg (ti studier). Kombination af PCM mg plus kodein 60 mg versus PCM mg blev 969

5 Farmakologi Ved akutte smerter er der en ligeværdig analgetisk og antipyretisk virkning af PCM og ASA. Foto: Colourbox. Månedsskrift for almen praksis november sammenlignet i tre studier. Her fandtes kombinationen at være moderat bedre end monoterapi: 68% vs. 48% oplevede mindst 50% smertereduktion med en NNT for forskellen på ca. 5. Tillæg af kodein giver en signifikant øget forekomst af bivirkninger (kvalme, svimmelhed, sedation og obstipation) ift. PCM alene. I studier, der sammenligner kombinationen af PCM plus kodein med PCM plus tramadol, er der ikke fundet forskel i effekt mellem de to kombinationer, men de anvendte doser af såvel PCM som kodein/ tramadol var for lave og usammenlignelige, til at der kan tillades nogen endegyldig konklusion af, om den ene kombination er bedre end den anden. I et RCT med 120 patienter (13) blev tripelkombinationen af PCM 1 g plus kodein 60 mg plus diclofenac 100 mg ikke fundet bedre end kombinationen af PCM 1 g plus kodein 60 mg eller PCM 1 g plus diclofenac 100 mg til postoperativ smertelindring. Der var ligeledes ingen forskel mellem de to kombinationer. Kombinationen af ASA med 60 mg kodein er ikke vist bedre end ASA alene (14). Anvendelse af Kodimagnyl, der ud over ASA indeholder kodein i en meget lav styrke, 9.6 mg, kan således betragtes at være på linje med homøopati. Der er tilsvarende ikke fundet studier, der dokumenterer effekten af Kodamid (salicylamid plus kodein plus koffein) eller Treo (ASA plus koffein).

6 Boks 2 / Ækvieffektive doser af udvalgte NSAID til mg paracetamol. PCM bør som førstevalg til både kort- og langtidsbrug. Kun ved utilstrækkelig effekt af PCM i maksimal dosis bør der skiftes til NSAID. Ved risiko for gastrointestinal blødning tillægges PPI. Der er ikke forskel i effekt mellem de forskellige NSAID, men et alternativt NSAID kan forsøges, hvis patienten ikke har reageret sufficient på det først anvendte under vanlig hensyntagen til vedkommendes risikoprofil. Ved tilstande med en udtalt inflammatorisk komponent kan NSAID i vanlig dosis bruges som førstevalg. Ved arthritis urica kan behandling med højere doser NSAID initialt dog være indiceret. Der bør maks. anvendes doser ækvieffektivt med mg ibuprofen pr. døgn. Kun ved manglende effekt af mg ibuprofen kan der forsigtigt og kortvarigt optitreres til højere doser under vanlig hensyn til patientens risikoprofil.0 Kombinationen af PCM og NSAID er marginalt mere effektiv end midlerne brugt enkeltvis; initial afvendelse af stofferne i monoterapi bør derfor forsøges først. Kombinationen af PCM plus kodein synes at være ligeværdig med PCM plus tramadol samt PCM plus NSAID. Der er ingen forskel mellem tripelkombinationen af PCM/NSAID og kodein og kombinationsbehandling med to af stofferne, hvorfor tripelterapi aldrig kan anbefales. Anvendelse af kombinationspræparaterne Kodimagnyl, Kodamid og Treo kan som udgangspunkt ikke anbefales, idet der ikke er evidens for effekt af disse. Konklusion 1. Effekten af NSAID er gennemsnitlig ikke bedre end PCM, og da NSAID besidder en større risiko for bivirkninger end PCM, bør PCM foretrækkes som førstevalg til både kort- og langtidsbrug. Kun ved utilstrækkelig effekt af PCM i maksimal dosis bør der skiftes til NSAID, der bør seponeres efter 1-2 uger, hvis der ikke er overbevisende effekt. Ved behov for NSAID anbefales pga. laveste GI-risiko og pris ibuprofen 400 mg 3 i kortest mulig tid (Boks 2). NSAID bør undgås til patienter med kardiovaskulær sygdom, men hvis indiceret vælges pga. laveste kardiovaskulære risiko naproxen 250 mg 2. Ved risiko for GI-blødning (personer > 65 år, tidligere ulcussygdom, samtidig antikoagulationsssbehandling samtidig glukokortikoidbehandling eller svær systemisk sygdom) tillægges protonpumpehæmmer (PPI) i vedligeholdesdosis, f.eks. omeprazol 10 mg 1 dgl. Risikoen for symptomatiske ulcera hos disponerede kan med supplerende PPI-behandling til et nonselektivt NSAID halveres (15). Nonselektive NSAID er kontraindicerede ved frisk GI-blødning eller ulcus eller ved anamnestisk GI-blødning eller perforation relateret til NSAID-behandling. Diclofenac anbefales ikke, grundet øget kardiovaskulær risiko selv ved kortvarig behandling sammenlignet med de øvrige NSAID, om end den absolutte risiko er lille. Der er ikke forskel i smertestillende effekt mellem de tilgængelige NSAID-præparater i ækvieffektive doser, men da der kan være forskel på, hvordan den enkelte patient reagerer på de forskellige NSAID, kan et alternativt NSAID forsøges, hvis patienten ikke har reageret sufficient på 971

7 Månedsskrift for almen praksis november 2012 Farmakologi 972 det først anvendte under ovenstående hensyntagen til patientens risikoprofil. 2. Der findes ikke evidens for, at behandling med højdosis-nsaid som udgangspunkt er bedre end behandling med lavdosis-nsaid. Ved behandling af patienter med NSAID bør man som udgangspunkt ikke behandle med højdosis-nsaid, men starte med f.eks. ibuprofen 400 mg 3, og kun hos patienter med manglende effekt af mg ibuprofen forsigtigt og kortvarigt optitrere til højere doser. Ved tilstande med en udtalt inflammatorisk komponent, f.eks. arthritis urica, anbefales NSAID brugt som førstevalg. Her kan behandling med højere doser initialt være indiceret. 3. Der findes enkelte studier, der viser en additiv effekt af PCM og NSAID. Den optimale kombination mht. dosis er ikke afklaret, men det synes hensigtsmæssigt at forsøge med PCM, 1 g plus ibuprofen 400 mg 4. Da risikoen for bivirkninger øges ved kombinationsbehandling, bør denne ikke anvendes rutinemæssigt, men kan forsøges, hvis PCM eller NSAID i monoterapi ikke har haft tilstrækkelig effekt under vanlig hensyntagen til risiko for bivirkninger. Den udbredte anvendelse af kombinationen af PCM og NSAID uden først at have prøvet midlerne i monoterapi savner derfor en rationel begrundelse, og initial afvendelse af stofferne i monoterapi bør derfor forsøges. 4. Kombinationen af PCM plus kodein er marginalt bedre end PCM alene, men skal ses ift. at kodein giver flere bivirkninger. Kombinationen af PCM plus kodein synes at være ligeværdig med PCM plus tramadol. Der synes endvidere ikke at være forskel i effekt mellem de to kombinationer af PCM plus kodein og PCM plus NSAID. Der er ingen forskel mellem tripelkombinationen af PCM/NSAID og kodein og kombinationsbehandling med to af stofferne, hvorfor tripelterapi aldrig kan anbefales. Anvendelse af kombinationspræparaterne Kodimagnyl, Kodamid og Treo kan ikke anbefales, idet der ikke er evidens for effekt af disse. Det største forbrug af de beskrevne analgetika udgøres af PCM. NSAID anvendes også hyppigt. Om forbruget er rationelt eller for stort, kan som anført ikke afgøres her, men den stigende opmærksomhed på disse præparaters risici og evt. forskel mellem analogerne både i primær- (bl.a. regionernes basislister) og i sekundærsektoren (regionernes rekommandationslister) udgør et rationelt grundlag at vælge på. Forbruget af tramadol og kodein er relativt stort, størst for tramadol, men da disse lægemidler også anvendes ved maligne tilstande, kan det ikke afgøres, om forbruget ved nonmaligne tilstande er rationelt. Disse præparater kan være et alternativ hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med PCM alene, og som ikke tåler NSAID under hensyntagen til, at tramadol og kodein har andre bivirkninger. Tramadol bør fortrinsvis anvendes i kombination med PCM (eller NSAID). Forbruget af kombinationspræparater er rationelt lavere end forbruget af enkeltstofferne. Der synes dog stadig at være plads til

8 forbedring, f.eks. information til patienterne om, at anvendelse af Kodimagnyl, Kodamid og Treo savner enhver form for dokumentation af effekt. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. Se også supplerende materiale fra MediBox Hovedpine hos voksne, spændingshovedpine: Migræne versus spændingshovedpine: Hovedpinekalender: Hovedpinedagbog: 973

9 Farmakologi Litteratur 1. (2012) www. medicine.ox.ac.uk/bandolier (2012). 3. Ong CK, Seymour RA, Lirk P et al. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth Analg 2010;110: Ahmad N, Grad HA, Haas DA et al. The efficacy of nonopioid analgesics for postoperative dental pain: a meta-analysis. Anesth Prog 1997;44: Rampal P, Moore N, Van GE et al. Gastrointestinal tolerability of ibuprofen compared with paracetamol and aspirin at over-the-counter doses. J Int Med Res 2002;30: Towheed TE, Maxwell L, Judd MG et al. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD Updated Wienecke T, Gotzsche PC. Paracetamol versus nonsteroidal anti-inflammatory drugs for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD Updated Roelofs PD, Deyo RA, Koes BW et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD Updated Jordan KM. Up-to-date management of gout. Curr Opin Rheumatol 2012;24: Bradley JD, Brandt KD, Katz BP et al. Comparison of an antiinflammatory dose of ibuprofen, an analgesic dose of ibuprofen, and acetaminophen in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 1991;325: Ramiro S, Radner H, van der HD et al. Combination therapy for pain management in inflammatory arthritis (rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, other spondyloarthritis). Cochrane Database Syst Rev 2011;(10):CD Toms L, Derry S, Moore RA et al. Single dose oral paracetamol (acetaminophen) with codeine for postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD Updated Breivik EK, Barkvoll P, Skovlund E. Combining diclofenac with acetaminophen or acetaminophen-codeine after oral surgery: a randomized, double-blind single-dose study. Clin Pharmacol Ther 1999;66: Zhang WY, Po AL. Do codeine and caffeine enhance the analgesic effect of aspirin?--a systematic overview. J Clin Pharm Ther 1997;22: Rostom A, Wells G, Tugwell P et al. Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD Månedsskrift for almen praksis november

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Farmakologisk behandling af langvarig benign smerte hos børn

Farmakologisk behandling af langvarig benign smerte hos børn Steen W. Henneberg Receptfri eller Over the counter medicin Paracetamol Acetylsalisylsyre NSAID Sekundære analgetica Opioider Amitryptilin, nortryptilin Antiepileptica Andet De fleste tilstande bør primært

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Patienter henvender sig tit til tandlægen på grund af

Patienter henvender sig tit til tandlægen på grund af VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Smertestillende og antiinflammatoriske lægemidler i tandlægepraksis Artiklen giver en aktuel oversigt over de almindeligste smertestillende og anti-inflammatoriske

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Smertekontrol. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Smertekontrol. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Smertekontrol Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Vævsskade Kirurgisk indgreb Vævsskade Aktivering af nervereceptorer (Nociceptorer) og smerteledende

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Kirurgiske indgreb i mundhulen og på kæberne medfører

Kirurgiske indgreb i mundhulen og på kæberne medfører 306 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Smertekontrol efter oral kirurgi Oral kirurgi medfører altid en større eller mindre vævsskade med deraf følgende postoperative gener, typisk hævelse, trismus og smerte.

Læs mere

1. Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering af lægemidler indeholdende flupirtin

1. Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering af lægemidler indeholdende flupirtin Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af markedsføringstilladelserne på visse betingelser samt detaljeret redegørelse for afvigelserne fra anbefalingen fra Udvalget for Risikovurdering

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Smertekvaliteter... 3 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)... 5 Akutte smerter Kroniske smerter Omregning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Indhold: Indledning Vurdering og resumé af problemstillinger fra rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb Indledning: En sufficient døgndækkende

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Smerte. Psykisk. Fysisk. Kulturelt. Socialt. Vejledning for sygehuse og almen praksis i Region Sjælland. 1.

SMERTEBEHANDLING. Smerte. Psykisk. Fysisk. Kulturelt. Socialt. Vejledning for sygehuse og almen praksis i Region Sjælland. 1. SMERTEBEHANDLING Vejledning for sygehuse og almen praksis i Region Sjælland Smerte Psykisk Fysisk Socialt Kulturelt 1. udgave Forord Denne vejledning søger at balancere god klinisk praksis med den nyeste

Læs mere

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013 Rapport Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 213 Indhold: Indledning Vurdering og resumé af før/efter rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb

Læs mere

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER En undersøgelse af registerdata vedrørende forbrug, brugere og aldersfordelinger i Danmark 2003-2013 Lene Jarlbæk MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER EN UNDERSØGELSE AF REGISTERDATA VEDRØRENDE

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Hvad er betingelserne for, at et håndkøbslægemiddel kan få generelt tilskud? Nævn mindst 4 ting, der gælder i forbindelse med receptskrivning af afhængighedsskabende lægemidler (A 4) Beskriv hvad en fase

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Behandling af cancersmerter

Behandling af cancersmerter Behandling af cancersmerter Smertebehandling til mennesker ramt af kræftsygdomme IRF 5.2.2009 Overlæge Gerd Leikersfeldt Palliativ medicinsk afdeling P20, Bispebjerg hospital gldoc@dadlnet.dk 1 IASP International

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det?

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Ved Privathospitalet Mølholm Smerte Smerte er en mester, der gør os små, En ild

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

The IRF-list. A screening tool for irrational use of medication in the elderly

The IRF-list. A screening tool for irrational use of medication in the elderly The IRF-list A screening tool for irrational use of medication in the elderly Dorte Glintborg, cand.pharm, dip. clin.pharm. Danish Institute for Rational Pharmacotherapy Drugs where the indication should

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER December 2005 Tilrettet 2007 Henrik Larsen KLINISKE RETNINGSLINIER KETAMIN TIL CANCERSMERTER udarbejdet af Overlæge Nan Sonne Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital godkendt af kvalitetsudvalge.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Tværsnitsundersøgelse Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Formål POTA: Er der en smerterelateret årsag til patientens ophold på POTA? Beskrivelse og analyse af peri-operative smerte- og bivirkningsbehandling

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne 426 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Smertepakken Pixeludgave. Poul Lunau Christensen, Palliativ Enhed Onko.afd. SUH 14 september 2017 Baseret på ESMO Guidelines

Smertepakken Pixeludgave. Poul Lunau Christensen, Palliativ Enhed Onko.afd. SUH 14 september 2017 Baseret på ESMO Guidelines Smertepakken Pixeludgave Poul Lunau Christensen, Palliativ Enhed Onko.afd. SUH 14 september 2017 Baseret på ESMO Guidelines Incidence af smerter 64% af patienter med diss. Cancer og med metastaser oplever

Læs mere

Plejestandarder for personer med osteoarthritis

Plejestandarder for personer med osteoarthritis Oversættelse til: Udfyldt af: E mail: 1 1 2 3 4 Plejestandarder for personer med osteoarthritis Personer med symptomer på osteoarthritis bør have adgang til en sundhedsperson, der er kompetent til at stille

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling med opioider til patienter med langvarige/kroniske non-maligne smerter.

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling med opioider til patienter med langvarige/kroniske non-maligne smerter. København 10. august 2016 Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling med opioider til patienter med langvarige/kroniske non-maligne smerter. introduktion Dansk Selskab

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Kommissionens tre forslag:

Kommissionens tre forslag: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 328 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og

Læs mere

Smertehåndtering i odontologisk praksis

Smertehåndtering i odontologisk praksis Smertehåndtering i odontologisk praksis Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Redegørelse vedrørende den kardiovaskulære risiko ved brug af non-selektive NSAID præparater (non-steroide antiinflammatoriske

Redegørelse vedrørende den kardiovaskulære risiko ved brug af non-selektive NSAID præparater (non-steroide antiinflammatoriske Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 265 Offentligt Redegørelse vedrørende den kardiovaskulære risiko ved brug af non-selektive NSAID præparater (non-steroide antiinflammatoriske drugs) 22. december 2008

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling Bilag II Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra PRAC s anbefaling 32 Videnskabelige konklusioner og detaljeret redegørelse for den

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: Case: Fru Nielsen på 56 år har lige gennemgået en tarmoperation. Postoperativt får hun pga. stærke smerter en kombination af morphin

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Lægemidler indeholdende dextropropoxyfen med markedsføringstilladelse i Den Europæiske Union. Styrke/ dextropropoxyfen/ paracetamol/ koffein

Lægemidler indeholdende dextropropoxyfen med markedsføringstilladelse i Den Europæiske Union. Styrke/ dextropropoxyfen/ paracetamol/ koffein BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE 1 Lægemidler indeholdende dextropropoxyfen

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Behandling af smerter hos børn i almen praksis

Behandling af smerter hos børn i almen praksis Behandling af smerter hos børn i almen praksis Forskningstræningsopgave, Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Udarbejdet af Mette Brassøe, Jens Worm Krogsgaard og Mette Bolvig Poulsen Hold

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Feb April 2011 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af forløb og resultater efter ny plan

Læs mere

Smertebehandling Per Rotbøll. Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet

Smertebehandling Per Rotbøll. Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet Smertebehandling Per Rotbøll Enheden for Akut Smerte og Rehabilitering (EASR) Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret Rigshospitalet Akut smertebehandling Indledning Smertedefinition og smerteanalyse

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere