Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter"

Transkript

1 Notat Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter På baggrund af ændringer i refusionssatserne på beskæftigelsesområdet pr 1. januar 2011, og ønsket om at øge de virksomhedsrettede tilbud i aktiveringsindsatsen har Job og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at der skal foretages en gennemgribende omlægning af de eksisterende tilbud på Job- og Kompetencecentret. Samtidig skal det imødekomme udvalgets ønske om at begrænse indkøb af aktiveringstilbud hos eksterne aktører mest muligt. Derudover har det også indflydelse på aktiveringsindsatsen, at matchkategoriseringssystemet blev ændret i 2010 fra 5 til 3 matchgrupper (jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive) som så omfatter alle ydelser. Med den nye matchkategorisering er hovedfokus i aktiveringen, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og arbejdskraftpotentiale frem for forsørgelsesgrundlaget. Det er også dette fokus tilbuddene i Job- og Kompetencecentret indrettes efter. 22. februar 2011 Sags id: Kontaktperson: Dir. tlf.: 7065 Assens Kommunes aktiveringsindsats har i høj grad været baseret på traditionel aktivering i forskellige beskæftigelsesprojekter og på forskellige værksteder, som også har bidraget til løsningen af kommunale opgaver som for eksempel Udeholdet, der blandt andet forestår græsslåning og Serviceholdet som forestår rengøring. Den traditionelle aktivering har haft fokus på både afklaring og opkvalificering, men den direkte beskæftigelsesmæssige effekt af den type aktivering kan være vanskelig at måle. Aktivering som afvikles på arbejdspladslignende vilkår vil aldrig kunne blive det samme som aktivering på en rigtig arbejdsplads. Målinger fra Jobindsats viser også tydeligt, at den direkte beskæftigelsesmæssige effekt af vejledning og opkvalificering til især jobklare ledige er markant mindre end de virksomhedsnære tilbud 3 måneder efter aktivering.

2 A-dagpenge. Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Assens Tilbud i alt Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Vejledning og opkvalificering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Kontanthjælp. Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Tilbud i alt Assens Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Vejledning og opkvalificering Tilbud i alt Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Vejledning og opkvalificering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Andel i beskæftigelse 3 mdr. efter aktivering Kilde: Jobindsats. Opgørelsen viser den %-vise andel, der er i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering Side 2 af 15

3 Derudover er det vanskeligt for traditionel aktivering, at være omstillingsparat i forhold til ændringer i ledighedstal, metodeudvikling og generelle ændringer i den efterspurgte redskabsvifte til de forskellige ledighedsgrupper. Der er derfor behov for en tilpasning af de nuværende aktiveringstilbud på Job- og Kompetencecentret. Denne tilpasning skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser på aktiveringsområdet og Assens Kommunes overordnede beskæftigelsespolitik. Ny aktiveringsstrategi - baseret på virksomhedsforlagt aktivering Drivkraften i den nye aktiveringsstrategi i Assens Kommune baseres på et gennemgående arbejdsmarkedsfokus med hovedvægt på virksomhedsforlagt aktivering i form af virksomhedspraktikker, inddragelse af virksomhedscentre og løntilskudspladser. Udgangspunktet er dermed, at hovedaktiveringen skal være på rigtige virksomheder, hvor den enkelte ledige får det bedste indblik i hverdagen på en arbejdsplads og samtidig integreres i et arbejdsmæssigt kollegialt og socialt fællesskab. Den ledige har mulighed for at skabe netværk, være tæt på jobåbninger i eksisterende job og måske selv være med til at skabe en jobåbning eller opnå ansættelse som vikar i perioder med ekstra opgaver eller ekstra arbejdspres. Derudover giver det inspiration til at se nye job- og uddannelsesmuligheder. Allerede i 2009 intensiverede jobcentret brugen af virksomhedsrettede tilbud med etablering af ca. 680 virksomhedspraktikker til henholdsvis forsikrede og ikke-forsikrede ledige. I 2010 var dette tal øget til 1250 virksomhedspraktikker. Praktikkerne etableres i både privat og offentligt regi, og kommunen som arbejdsgiver råder over 100 praktik- og aktiveringspladser. Jobcentret arbejder nu også intensivt på etableringen af forskellige virksomhedscentre til gruppen af indsatsklare. Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem jobcenter og virksomheder, og har form af en kontrakt. Kontrakten sætter rammerne for samarbejdet og er en vigtig tilkendegivelse af, at der er tale om et egentligt samarbej- 2 Kilde: Jobindsats. Opgørelsen viser den %-vise andel, der er i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering Side 3 af 15

4 de og ikke blot en hensigtserklæring. Virksomheder som indgår aftale om et virksomhedscenter stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Virksomhedscentrene danner rammen om jobcentrets håndholdte virksomhedsrettede indsats. I virksomhedscentrene opkvalificeres de ledige fagligt og personlig, og det kan også føre til afklaring af uddannelsesmål og -muligheder. Nogle vil efterfølgende opnå ordinær ansættelse eller job med løntilskud. De ledige henvises i udgangspunktet til praktikforløb af 13 ugers varighed eller efter individuelle aftaler. Målsætningen er 20 centre med i alt 80 pladser inden udgangen af I perioden fra 1. december 2010 til 15. februar 2011 er der er etableret 16 virksomhedscentre med i alt 35 pladser. Endnu 2 aftaler med 5 pladser er på vej, og 2 aftaler er sat midlertidigt i bero på grund af arbejdsfordeling. På grund af den virksomhedsstruktur vi ser i Assens Kommune har det det vist sig, at virksomhederne ofte ikke kan etablere 4 pladser i hvert center men 1-3, hvorfor der etableres flere end 20 virksomhedscentre for at opfylde den fastsatte kvote. Et vigtigt element i en succesfuld virksomhedscenterindsats er etableringen af mentornetværk, og det indgår som en del af jobcentrets samlede arbejde med etablering af virksomhedscentre. Der vil blive uddannet virksomhedsmentorer, som vil være klar til at tage imod de ledige og guide og støtte dem på arbejdspladsen både i forhold til det faglige og det sociale. Mentorer kan ofte være afgørende i forhold til at sikre et succesfyldt forløb, idet det er med til at skabe trygge rammer, styrke mødestabilitet og fastholdelse samt udvikle gåpåmod og selvtillid. Derfor opfordrer jobcentret til, at der udvælges to mentorer ved etableringen af et virksomhedscenter. Uddannelse af mentorer, etableringen af et mentornetværk og afholdelse af temamøder for mentorer påbegyndes fra primo maj 2011 med jobcentret som tovholder. Temamøderne vil f. eks indeholde oplæg med eksterne oplægsholdere i tilknytning til aktuelle emner som psykisk sårbarhed, konfliktløsning, mennesketyper og lignende. Møderne vil også danne rammen om erfaringsudveksling og netværksdannelse. Derudover vil der blive dannet et netværk for virksomhedsledere. Netværket skal sikre at samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder er optimalt og udvikle et mødeforum for erfaringsudveksling mellem virksomheder. Side 4 af 15

5 Den udvidede og ekstraordinære indsats omkring etablering af virksomhedscentre, virksomhedsnetværk og mentornetværk er finansieret af det Lokale Beskæftigelsesråd, og en del af rådets understøttelse af indsatserne overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Sideløbende med etableringen af virksomhedscentrene arbejder jobcentret på, at etablere 50 løntilskudspladser i region og stat. Derudover har beskæftigelsesministeriet fastsat den kommunale løntilskudskvote til jobklare til at være 149. Med en bestand på 152,2 i januar 2011 er udnyttelsesgraden på kvoten 102,3 %. På baggrund af den afkortede dagpengeperiode, og det øgede fokus på at sikre erhvervserfaring til så mange som muligt er løntilskudsperioder i udgangspunktet reduceret fra 12 til 6 måneder Private løntilskudspladser er mere vanskelige at etablere i perioder hvor beskæftigelsen er under pres, men praktikpladser er fortsat en god mulighed. 25 pladser til arbejdsprøvninger nedlægges i Job- og Kompetencecentret og oprettes på virksomheder med mentorordninger. Den økonomiske krise medførte en kraftig ledighedsstigning som efterfølgende har medført en kraftig stigning i antallet af langtidsledige. Derfor har jobcenteret i samarbejde med jobcentrene i Middelfart og Nordfyns kommuner søgt og fået tilsagn om projektmidler gennem Beskæftigelsesregion Syddanmarks pulje til langtidsledighedsindsatsen. Der er tale om en regional pulje til finansiering af udgifter i jobcentrene til en beskæftigelsesindsats, der er målrettet de langtidsledige. Langtidsledige er defineret som; ledige der har været ledige 80 % af tiden det seneste år. Projektets omdrejningspunkt er en revitalisering af jobrotationsordningen. Dermed er der også et særligt uddannelses- og virksomhedsrettet fokus og en ekstraordinær indsats for at minimere antallet af borgere, der mister dagpengeretten. Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse har også mulighed for en voksenlærlingeplads, som giver en kompetencegivende uddannelse. For at sætte fokus på lediges uddannelsesmuligheder i første ydelsesperiode har jobcentret i samarbejde med Jobcenter Middelfart, TIB, Metal, 3F og forskellige uddannelsesinstitutioner udviklet et koncept, hvor ledige med ret til 6-uger selvvalgt uddannelse får præsen- Side 5 af 15

6 teret forskellige konkrete uddannelsesmuligheder. Der er blandt andet tale om uddannelse i tilknytning til de lediges faglige baggrund og også fokus på forberedende voksenundervisning (FVU) Generel uddannelse vil også fremadrettet være et centralt element i i Assens Kommunes tilbud til ledige, såfremt det er den korteste vej ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet, eller når det bringer den enkelte tættere på en ordinær uddannelse. For unge under 25 år er der et udvidet fokus på uddannelse gennem uddannelsespålæg samt tilbud om individuelle samtaler til alle hos jobcentrets erhvervs- og uddannelsesvejledere. I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO), Fugleviglund Produktionshøjskole, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle og Vestfyns Handelsskole er der et særligt fokus på unge gennem projektet EGU- Springbrættet til job eller uddannelse Projektet løber til udgangen af 2012, og skal styrke aktørerne i Assens Kommune til at identificere de unge, som er i målgruppen til EGU, så flere optages på og gennemfører et forløb. Intentionen er at styrke fokus på tilbuddet til de uddannelsessvage unge i folkeskolens afgangsklasser. I projektet skal der udvikles et mentorkorps, som er organisatorisk forankret på Fugleviglund Produktionshøjskole. Mentorerne kommer primært fra de lokale virksomheder, men det er produktionshøjskolens vejleder, der matcher den unge og mentoren. Der udvikles et fastere og forpligtende praktikpladsordninger med lokale virksomheder. Der udvikles en metode til at sikre en succesfuld overgang fra EGU en til en erhvervsuddannelse. Idet aktiveringsindsatsen forudsætter, at de virksomhedsnære tilbud er det helt centrale element vil der fremadrettet være et fortsat behov for at udvide antallet af disse pladser, men det betyder også, at behovet i Job- og Kompetencecentret ændres. Fleksibilitet og omstillingsparathed Ved omlægningen af indsatsen i Job- og Kompetencecentret er det helt afgørende, at det indrettes med størst mulig fleksibilitet i forhold Side 6 af 15

7 til indhold, volumen og form afhængig af den generelle ledighedsudvikling, sæsonudsving m.v. Dette blandt andet fordi det også i fremtiden er nødvendigt med løbende optag på Job- og Kompetencecentret. Derved er der ingen ventetid til aktiviteterne, og det er med til at sikre helhed i borgernes sagsbehandling og opretholdelse af rettidighed og aktiveringsgrad. Korterevarende fleksible tilbud skal kunne tilbydes til alle grupper i jobcentret, herunder som tidlig indsats til sygedagpengemodtagere. Det er med til at fastholde en aktiv hverdag for borgene og dermed også den korteste vej til arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Struktur og faste rammer skal være med til at skabe et tilbud, der ligner det omgivende samfund. Det er nødvendigt at tage højde for årets sæsonudsving i antallet af sygemeldte og ledige. I vinterperioden ses traditionelt det højeste antal sygemeldte. Samtidig er der også en stigning i antallet af ledige. Fra december til og med februar ser vi sædvanligvis det højest antal ledige i løbet af et år. Kapacitetspresset varierer over tid, og det betyder, at der i nogle perioder vil være en overkapacitet på Job- og Kompetencecenteret og i andre perioder mangel på kapacitet. For at sikre den fornødne fleksibilitet i forhold til kapacitetsbehov, tilbudsindhold og overholdelse af rettidighed vil det i perioder være nødvendigt dels at anvende eksterne aktører i opgaveløsningen, og dels at købe kapacitet uden for Jobog Kompetencecenteret. Derudover har nogle grupper af ledige har så omfattende barrierer og så få ressourcer, at det vil være nødvendigt at gennemføre aktiveringsforløb uden for Job- og Kompetencecentret. Det gælder f. eks for gruppen med omfattende psykiske og sociale barrierer. Forløb som afvikles på matrikler uden for Job- og kompetencecenteret betyder ikke nødvendigvis, at de gennemføres af eksterne aktører. Side 7 af 15

8 Aktiveringsgrundlag Personer Forventet Aktivering Alt inhouse Gennemsnit inhouse Low level 3 For borgere med misbrug og svære psykiske problemstillinger vil det være nødvendigt at købe forløb hos eksterne aktører indtil de nødvendige tilbud er etableret internt i Assens Kommune. Det er dermed hensigten, at der på sigt bliver et øget samarbejde med andre afdelinger i kommunen omkring tilbud til borgere med særlige behov. Medarbejderinddragelse I forbindelse med omlægningen af indsatsen er der fra januar 2011 igangsat en proces i henholdsvis jobcenter og job- og kompetencecentret, hvor alle afdelinger bidrager med input til det fremtidige indhold på baggrund af faglige vurderinger af aktivitetsbehov. In put kan løbende ske på afdelingsplan, teamplan eller individuelt gennem fremsendelse af skriftlige oplæg/forslag eller gennem mundtlig dialog. Der har været afholdt møder på afdelingsplan i jobcentret omkring behovsafdækning i forhold til den fremtidige indsats i Job- og Kompetencecenteret samt deltagelse på personalemøde i Job- og Kompetencecenteret. Indhold på Job- og Kompetencecentret 3 Kilde: Jobcenter. Aktiveringsgrundet er estimeret på baggrund af Beskæftigelsesregionens prognose for ledighedsudviklingen Side 8 af 15

9 Det løbende flow af deltagere vil blive stort med 120 helårsplaser Et antal pladser vil blive reserveret til specielt tilrettelagte forløb og parallelindsatser til indsatsklare, som forberedes og kompetenceløftes til tilknytning til et virksomhedscenter eller fastholdelse i et virksomhedscenter. Disse forløb er typisk af længere varighed end andre forløb. I forhold til tidligere er vejledning og opkvalificering er i højere grad et forforløb eller en parallelindsats til den virksomhedsrettede indsats end en selvstændig indsats med mindre der er tale om uddannelse. Dermed bliver vejledning og opkvalificering i udgangspunktet også kortere og mere målrettet end tidligere. Foruden forforløb og parallelindsatser vil der også være behov for særlige forløb for eksempelvis sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige, fleksjobtilkendte og unge. Det intensiverede fokus på aktivering i form af praktikker og løntilskudsjob samt etableringen af forforløb og parallelforløb til den virksomhedsrettede indsats medfører en kraftig reduktion i efterspørgslen på traditionel værkstedsaktivering. Derfor vil der være en overkapacitet af værkstedspladser, og på den baggrund ses metal-, træ- og syværkstederne nedlagt. Lokalet som huser Syværkstedet vil blive inddraget til de nye indsatser på Job- og Kompetencecenteret. Træ- og metalværkstedernes indretning til rigtige værksteder betyder, at det vil være omkostningstungt at ombygge dem til andre formål. Samtidig ses henvendelsen om leje af værkstederne fra Fugleviglund Produktionshøjskole som en oplagt mulighed for at udnytte de gode faciliteter og sikre et tilbud til unge allerede fra 15-års alderen. dette kan være med til at mindske tilgangen af unge til jobcenteret og bevare det målrettede fokus på uddannelsesløft til unge i Assens Kommune. På baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejdere omkring behov for indsatser i Job- og Kompetencecenteret ses det hensigtsmæssigt at etablere et praktisk baseret forløb til gruppen af ledige med færrest ressourcer. For at imødekomme borgernes behov for variation i opgaverne og sikre praktiske opgaver for den gruppe, der ikke har de fornødne ressourcer til mere boglige tilbud foreslås, at der oprettes et Serviceteam. Et Serviceteam vil spænde over tre forskellige arbejdsområder; kopifunktion, budfunktion og servicelinje. Serviceteamet vil indeholde i alt ca. 20 helårspladser og da det drejer sig om serviceopgaver vil Side 9 af 15

10 der altid være tilstrækkelige med konkrete arbejdsopgaver i og uden for Job og Kompetencecenteret. Kompetenceafklaring at skabe overblik og se sammenhænge og muligheder Der vil blive et løbende antal pladser til kompetenceafklaring og jobsøgning til jobklare kontanthjælps-, dagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere. Personlig og faglig kompetenceafklaring sker med udgangspunkt i Min kompetencemappe, der er Undervisningsministeriets redskab til at skabe overblik over og dokumentere, hvad de enkelte ledige kan og har lært gennem uddannelse, job og fritidsliv. Kompetenceafklaring vil ske gennem kombinationen af workshops, gruppearbejde og individuelt arbejde. Kompetenceafklaring og jobsøgning vil være for alle aldersgrupper. For unge under 25 vil der være et særligt fokus på uddannelse, og der vil være uddannelsesvejledere tilknyttet. Udgangspunktet vil være hurtigste vej i eller tilbage i job gennem hjælp til selvhjælp. De ledige realkompetencevurderes og de støttes, motiveres og inspireres til job- og uddannelsessøgning. Der vil også være fokus på om den enkelte ledige skal afklares i forhold til ordblinde-undervisning på VUC. Første prioritet vil være, at de ledige kommer i ordinært job/uddannelse eller løntilskud/praktik i private virksomheder. Dernæst løntilskud eller praktik i kommunen. Indholdet i jobsøgningen vil blandt andet være: Udarbejdelse af CV og ansøgninger Uopfordrede ansøgninger Uddannelsesvejledning Jobsamtalen herunder gennemslagskraft, kommunikation med ord og kropssprog, præsentere sig selv m.v. Lokalerne skal indrettes med det fornødne it-udstyr, og der skal være adgang til lokaler til fælles og individuel vejledning. Grundlæggende IT Tilegnelse af almene IT-kvalifikationer ses som et middel til at kunne oprette dokumenter og udarbejde ansøgninger, cv, sende mail, gen- Side 10 af 15

11 nemføre kompetenceafklaringen og benytte de digitale selvbetjeningsværktøjer. Nogle ledige vil have behov for grundlæggende IT i forbindelse med jobsøgning. Kompetenceudvikling for unge med psykiske og sociale barrierer Et antal pladser afsættes til forberedelse og kompetenceløft til ledige inden de skal i virksomhedscentre eller sideløbende med et virksomhedscentertilbud. Nogle i målgruppen vil have støtte-/kontaktperson, være i behandling eller andet, og der vil være et særligt fokus på at styrke den helhedsorienterede indsats. Der vil være fokus på: Personlig udvikling Træning af sociale kompetencer Motivation Målsætning Konflikthåndtering Sund livsstil Uddannelsesvejledning m.v. Der vil kunne blive tale om tilkøb af målrettet psykologbistand. Kompetenceudvikling for ledige med omfattende sociale og evt. psykiske barrierer Et antal pladser afsættes til kompetenceudvikling for ledige med sociale og evt. psykiske barrierer. Der vurderes, at være behov for specielle kompetencer og metoder til denne målgruppe og behov for målrettet undervisning i: At styrke selvtillid, selvværdsfølelse og selvmotivation At styrke de personlige kompetencer og ressourcer i forhold til at være en del af arbejdsmarkedet Vedholdende træning i stabilitet, arbejdsidentitet og opkvalificering af deltageren i forhold til arbejdsmarkedet Kommunikation Konfliktløsning Stresshåndtering Økonomi Målsætning Personlig fremtræden Jobsøgning Side 11 af 15

12 Muligheder for uddannelse Afklaring af bedst mulige valg af praktiksted, arbejde, uddannelse Erfaringer fra praktikker Forløb for sygedagpengemodtagere For sygedagpengemodtagere vil der være i alt 50 pladser løbende. En stor del af pladserne er reserveret til vejlednings- og afklaringsforløb, da denne gruppe har behov for et særligt fokus på kompetenceafklaring. En del sygemeldte vil blive raskmeldt, men med behov for ændrede jobfunktioner og nogle vil blive afklaret til fleksjob. For den samlede gruppe er det vigtigt, at der meget tidligt i sygeforløbet foregår en kompetenceafklaring således den enkelte får fokus på muligheder frem for begrænsning. Der er dermed fokus på nyorientering og tilpasning frem for afvikling. Derudover vil der være behov for fysisk afklaring i forhold til det jobrettede perspektiv, således det kan afklares hvilke jobfunktioner den enkelte vil kunne varetage fremadrettet. For borgere med psykiske problemstillinger som stress og depression vil der løbende være behov for vejledning og coaching. Erfaringer viser, at der blandt sygedagpengemodtagere er flere stress og depressionsramt i vinterhalvåret. Det er derfor nødvendigt, at aktiviteten kan tilbydes når behovet opstår. For borgere med så omfattende fysiske og/eller psykiske belastninger at der ikke kan findes en egnet virksomhed eller for borgere med behov for et forforløb inden virksomhedspraktik skal det kunne iværksættes i Job- og kompetencecenteret. Sund livsstil Motion samt generel læring om sund livsstil og sund kost vil være et løbende fokusområde. Der er indrettet et motionsrum i Job og Kompetencecentret, og der vil kunne laves aftale med Glamsbjerg Hallen eller lignende såfremt der er behov for det. Motion vil være for alle grupper i Job- og kompetencentret, men tilrettelægges fleksibelt således afviklingen kan være målrettet bestemte grupper såfremt det er mest hensigtsmæssigt. Løbende temamøder og oplæg Side 12 af 15

13 Foruden de oplistede tilbud vil der være et behov for løbende at afholde oplæg og temamøder på tværs af øvrige tilbud i Job og Kompetencecentret. Her tænkes på oplæg omkring: A-kasser Læring om økonomi og skat Kommunikation Forandringsprocesser Besøg på virksomheder Besøg af virksomheder Besøg på uddannelsesinstitutioner Besøg af uddannelsesinstitutioner Medarbejderkompetencer Medarbejderkompetencerne tilpasses det nye indhold og det forventes, at der vil blive færre fast tilknyttede medarbejdere og flere medarbejdere tilknyttede til ad hoc opgaver. Dette er med udgangspunkt i sæsonudsving i antal ledige og sygemeldte, mindre fokus på produktionsopgaver når virksomhedsindsatsen styrkes. Værkstederne stort set forventes nedlagt, og indrettet til anden type aktivering eller for eksempel udlejet til Fugleviglund Produktionshøjskole. Ændrede indsatser betyder, at der vil være et øget behov for medarbejdere med mere specialiserede kompetencer som for eksempel psykolog, fysioterapeut, diætist, kommunikation, voksenunderviser, vejlederuddannelse, coachuddannelse eller andet. Administrationen vil blive integreret i jobcenteradministrationen og fysik placeret i jobcenteret. Jobcenteradministrationen løser allerede lignende opgaver og en samlet enhed styrker sårbarheden i perioder med ferie, sygdom m.v. Opgaverne vil omfatte skemalægning og lokalefordeling, fremmøde- og fraværsadministration samt øvrig administration. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling i aktiveringsindsatsen hænger nøje sammen med et overordnet mål om at opretholdet et højt serviceniveau over for borgere, der deltager i aktivering - uanset hvilke tilbud der er tale om. Derfor vil der blive udarbejdet faste procedurer for sikring af kvalitet og udvikling af indsatsen i Job- og Kompetencecenteret. Side 13 af 15

14 I kvalitets- og resultatmålene for budget 2011 er der oplistet følgende mål for Job- og Kompetencecenteret At 85 % af brugerne udtrykker tilfredshed med Job- og kompetencecentres tilbudsvifte (valgmuligheder) i 2011 og 95 % i 2012 At 85 % af brugerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten i Jobog kompetencecentres aktiviteter i 2011, og 95 % i 2012 At 85 % af brugerne opfatter Job- og kompetencecentret som en arbejdsplads i 2011, og 95 % i 2012 At 85 % af brugerne synes, at de er kommet tættere på en afklaring af deres fremtid i 2011, og 95 % i 2012 I forbindelse med tilrettelæggelsen af det nye indhold på Job- og Kompetencecenteret vil der blive udviklet rammer, vilkår og design for de løbende borgertilfredshedsundersøgelser og evalueringskonceptet forventes færdigudviklet med udgangen af En målrettet og systematisk opfølgning på indhold og kvalitet i tilbuddene vil blandt andet ske gennem brugertilfredshedsmålinger. De ledige vil blive inddraget gennem tilbud om anonym besvarelse af elektroniske spørgeskemaer om indhold samt gennemførelse af løbende evaluerings- og dialogmøder. Derudover kan en ris/ros/forbedringstavle indgå i afdækningen af brugertilfredsheden. Jobcenteret udarbejder ugentlige fremmødestatistikker. Statistikkerne benyttes aktivt i den løbende opfølgning på Job- og Kompetencecenteret og forelægges deltagerne en gang månedligt. Løbende dialogmøder mellem Jobcenter og Job- og Kompetencecenter vil være med til at forventningsafstemme og sikre kvalitet og udvikling. Brugertilfredshedsmålinger og fremmødestatistikker bidrager til en databaseret kvalitetsudvikling og åbner en teknisk vej til belysning af kvalitetsmålenes opfyldelse. Samtidig ses det som et godt arbejdsredskab for medarbejdere og ledere til at sætte fokus på best practice. Målbare resultat- og effektmål opstilles for alle forløb, og resultaterne benyttes sammen med brugertilfredshedsmålinger og fremmødestati- Side 14 af 15

15 stikker til den løbende udvikling på Job- og Kompetencecenteret og i forhold til jobcenterets samlede aktiveringsindsats. Side 15 af 15

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Blok nr. I1 Fagudvalg: Politikområde: Innovationsblok Forventet budgetmæssige ændringer. Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Forstærket uddannelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter

Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter CABI-ANALYSE Virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere i match 2: Anvendelse og effekter De senere år har der været meget fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det er en udbredt opfattelse,

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere

Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 10. september 2010 Best Practice Case: Jobcenter Næstved er tæt på fuld rettidighed i indsatsen overfor kontantog starthjælpsmodtagere 1. Emne At sikre

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere