Referat Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden 103. Opfølgning af referat 104. Indsatsområder Ansøgninger til LBR fra eksterne aktører 106. Opfølgning Masterplan - revidering af overordnet tids- og handleplan 107. Beskæftigelsespolitiske målsætninger for Dabatoplæg fra Beskæftigelsesregion Syddanmark - beskæftigelsespolitiske udfordringer 109. Rapport fra Region Syddanmark - "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler" 110. Nøgletal fra Dansk Arbejdsgiverforening 111. Opfølgning på fleksjobkampagne 112. Statistik 113. Budgetopfølgning pr. 28. februar Omlægning af indsatsen på Job- og Kompetencecenteret 115. Effektivindsats.dk 116. Kvalitet i aktiveringsindsatsen 117. Langtidsledighedskampagne 118. JobCAMP EGU-Konference 120. Beskæftigelsesrådets beskæftigelseskonference 102. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 103. Opfølgning af referat Ingen bemærkninger Sager til afgørelse 104. Indsatsområder 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til de Lokale Beskæftigelsesråd for Rådet anbefales at støtte kommunen og jobcentret i, at fastholde den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i langtidsledigheden og for at de svagere ledige ikke parkeres på offentlig forsørgelse, men får en aktiv og virksomhedsrettet indsat og kommer tilbage i job. Af skrivelsen fremgår: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsnetmentorer. På mødet i LBR den 14. februar blev det besluttet at indsatsområderne for 2011 besluttes endeligt på mødet den 21. marts Det indstilles at: Rådet beslutter hvilke indsatsområder, der ønskes prioriteret i 2011 Indsatsområder 2011.pdf Rådet bakker op om de udmeldte indsatsområder samt understøtter kommunens indsats for de unge. Derudover er der opmærksomhed på seniorjobordningen Ansøgninger til LBR fra eksterne aktører Der fremsendes mange ansøgninger til rådet fra eksterne aktører. For at sikre en ens og kvalificeret sagsbehandling foreslås det, at der fremadrettet benyttes et fast ansøgningsskema og at sagsbehandlingstiden for ansøgninger fastsættes til 4 uger. Sekretariatet har udarbejdet forslag til ansøgningsskema. Derudover foreslås det, at rådet bemyndiger Arbejdsmarkedschefen til at beslutte om ansøgninger, som ikke henhører under indsatsområderne i 2011 skal forelægges rådet.

3 Der indstilles til, at rådet drøfter ansøgningsskemaet og sagsbehandlingstiden samt bemyndiger Arbejdsmarkedschefen til at behandle ansøgninger, som ikke henhører under de besluttede indsatområder for Ansøgningsskema LBR.doc Rådet beslutter at det skema der er udarbejdet kan benyttes og giver arbejdsmarkedschefen benyndigelse til at behandle ansøgninger, som ikke henhører under de besluttede indsatsområder. Rådet ønsker, at det oplyses på hjemmesiden hvilke indsatsområder der er prioriteret. Rådet ønsker en kvartalsvis opgørelse over indkomne ansøgninger Opfølgning Masterplan - revidering af overordnet tids- og handleplan I sit møde den 31. januar 2011 besluttede Job- og Arbejdsmarkedsudvalget at inddrage Det Lokale Beskæftigelsesråd i udarbejdelsen af masterplanen. Job- og Arbejdsmarkedsudvalget tog samtidig den overordnede tids- og handleplan til efterretning. Den 14. februar 2011 drøftede Det Lokale Beskæftigelsesudvalg Job- og Arbejdsmarkedsudvalgets invitation. Det Lokale Beskæftigelsesråd er positivt indstillet for at indgå i arbejdet med masterplanen, men finder at tids- og handleplanen er meget stram. Der foreligger i øvrigt særskilt referat fra drøftelserne. Referatet vedlægges som bilag. På baggrund af Det Lokale Beskæftigelsesråds udtalelse vedrørende tids- og handleplanen foreslås følgende reviderede tids- og handleplan ligeledes indeholdende arbejdet med beskæftigelsesplanen. 28. februar 2011: JAU drøfter sagen på baggrund af fællesmødet den 14. februar med LBR. 21. marts 2011: LBR drøfter sagen på baggrund af fællesmødet den 14. februar 2011 samt JAUs behandling 28. februar april 2011: JAU drøfter ministerens udmelding af mål for Beskæftigelsesplan april 2011: Fællesmøde JAU og LBR vedrørende beskæftigelsesplan 2012 med samme proces som tidligere år. Fællesmødet afvikles på Glamsbjerg Hotel i tidsrummet 10-15, med morgenkaffe fra klokken 9.30

4 2. maj 2011: JAU drøfter resultatet fra fællesmødet 13. april maj 2011: Afholdelse af arbejdsseminar på Assens Rådhus klokken 12-17, med diverse interessenter vedrørende masterplanen. 6. juni 2011: JAU behandler 1. udkast til Beskæftigelsesplan Juni måned 2011: Formandskaberne for JAU og LBR samler op fra arbejdsseminariet. 8. august 2011: JAU drøfter resultatet af arbejdsseminariet. 15. august 2011: LBR drøfter resultatet af arbejdsseminariet. 5. september 2011: JAU behandler forslag til masterplan med henblik på gennemførelse af høring. 3. oktober 2011: JAU behandler forslag til masterplan med tilhørende høringssvar og udarbejder indstilling til Byrådet. Justering af tids- og handleplanen kan komme på tale. Der indstilles til, at den reviderede tids- og handleplan godkendes. Referat fællesmøde 14. februar 2011.pdf Oplæg til fællesmøde 14. februar.pdf Der er fremsat ønske om, at fællesmødet den 13. april starter klokken 8.30 og slutter klokken Rådet har drøftet relevante interessenter til arbejdsseminar 16. maj, og der er forslag om at invitere LO, DA, FTF, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra handicaporganisationer. LO og DA opfordres til hver at udpege 2-3 relevante virksomheder. Sager til drøftelse/forberedelse 107. Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2012 Sagsfremtilling: Beskæftigelsesministeren har udmeldt målene for 2012.

5 Målene for 2011 er fastholdt: Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Mål: Unge skal i uddannelse eller job. Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal fortsat have fokus på at imødegå en stigning i ledigheden og især langtidsledigheden. Der skal gøres en ekstra indsats for ledige som befinder sig i sidste del af dagpengeperiode. Derudover skal der gøres en ekstra indsats for at fastholde fokus på de svagere grupper. Beskæftigelsesrådet og Arbejdsmarkedsstyrelsen har endvidere udviklet en pjece med input til at forbedre og udvikle jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Beskæftigelsesministeren opfordrer kommuner og LBR til at benytte pjecen i arbejdet med beskæftigelsesplanen og den lokale strategi for virksomhedssamarbejdet. Der indstilles til, at rådet drøfter ministermålene og pjecen. Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.pdf Notat vedr beskæftigelsesministerens mål for 2012.pdf Pjece_Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder.pdf Rådet har drøftet de opstillede mål og ser et særligt fokus på mål 1-3. Sager til orientering/efterretning 108. Dabatoplæg fra Beskæftigelsesregion Syddanmark - beskæftigelsespolitiske udfordringer Fremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet et debatoplæg omkring de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens frem mod I oplægget opsummeres 4 centrale fokusområder i den lokale beskæftigelsesindsats i Assens. Unge skal have en uddannelse 17 pct. af de unge under 30 år, som bor i Assens, modtager i dag offentlig forsørgelse. Og kun 81 pct. af de unge i Assens gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket afspejler, at der er en høj andel af unge som enten ikke påbegynder eller afbryder uddannelse. Langtidsledigheden skal nedbringes At nedbringe langtidsledigheden, så det undgås at langtidsledigheden sætter sig fast og fører til, at flere borgere i Assens trækkes helt ud af arbejdsmarkedet og marginaliseres. Vejen tilbage i beskæftigelse går primært gennem en målrettet jobsøgning baseret på faglig og geografisk fleksibilitet. En tidlig og intensiv kontakt fra jobcenteret med den enkelte ledige båret af en konkret viden om aktuelle jobåbninger og muligheder vil være et væsentligt middel til at imødegå langtidsledigheden.

6 For nogle ledige vil der imidlertid være behov for målrettet opkvalificering og/eller et forløb i en konkret virksomhed, for at målet om ordinær beskæftigelse kan nås. Virksomhedssamarbejdet skal udvides og styrkes At udvide og styrke samarbejdet med de lokale virksomheder om at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen. For både langvarige ledige, udsatte grupper, unge m.v. gælder, at forløb i konkrete virksomheder giver de bedste effekter. En øget anvendelse af virksomhedsrettede forløb vil få flere i job og samtidig også medføre økonomiske gevinster for kommunen. Tilgangen til førtidspension skal bremses udsatte grupper skal tættere på arbejdsmarkedet At bremse tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger og at øge erhvervsdeltagelsen blandt udsatte grupper, herunder indvandrere og efterkommere. Et styrket samarbejde og effektiv koordination mellem de vigtigste lokale aktører, kommunale forvaltninger mv. om den enkelte borger kan styrke resultaterne Der indstilles til, at rådet tager debatoplægget til efterretning Assens debatoplæg 2012.pdf Rådet har drøftet oplægget og foreslår, at debatoplægget danner grundlag for Beskæftigelsesplanen Rapport fra Region Syddanmark - "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler" Region Syddanmark udarbejder hvert år en rapport om uddannelsesforholdene i regionen. Den skal bl.a. understøtte regionens strategiarbejde, herunder den regionale udviklingsplan, og Syddansk Uddannelsesaftale samt alle de aktiviteter der i øvrigt foregår i regionen. Rapporten giver en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark med henblik på at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Uddannelsesniveauet har været stigende i Region Syddanmark, men da det også generelt har været stigende i det øvrige Danmark, ligger Region Syddanmark stadig relativt lavt. Det gælder uanset om vi ser på beskæftigede, arbejdsløse eller personer udenfor arbejdsstyrken. Der er relativt færre med en lang videregående uddannelse og relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse i Region Syddanmark end i hovedparten af de øvrige regioner På længere sigt handler det bl.a. om at få de unge til i højere grad at søge, starte på og især gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

7 Selve valget af ungdomsuddannelse i kommunerne er bl.a. afhængigt af socialøkonomiske forhold. Uddannelsesvalget hænger således sammen med uddannelsesniveauet i kommunens arbejdsstyrke og branchefordelingen for de beskæftigede i kommunen. Ligeledes er der sammenhæng mellem forældres og deres børns opnåede uddannelsesniveau, således at jo højere uddannelsesniveau forældrene har, jo større sandsynlighed er der for, at børnene får et højt uddannelsesniveau, At bryde den sociale arv er således én måde, der kan benyttes for at få hævet uddannelsesniveauet. På lang sigt forventes uddannelsesniveauet i Region Syddanmark fortsat at være lidt lavere end i hele landet. Lidt flere i Region Syddanmark ventes at slutte med en erhvervskompetencegivende uddannelse end i hele landet, men relativt færre i Region Syddanmark slutter med en videregående uddannelse og relativt flere med en erhvervsfaglig uddannelse. Og der er langt til målet om, at mindst 95% skal have en ungdomsuddannelse - især trækker drengene ned. Der er endvidere langt til målet om, at mindst 50% skal have en videregående uddannelse, selvom det lige er opnået for pigernes vedkommende. Specielt er der derfor behov for at motivere flere drenge til at få en kompetencegivende uddannelse. Der indstilles til, at rådet tager rapporten til efterretning Sammenfatning uddannelse i Region Syddanmark.pdf Rapporten er taget til efterretning 110. Nøgletal fra Dansk Arbejdsgiverforening Bodil Boesgaard har fremsendt Dansk Arbejdsgiverforenings LBR Nøgletal 4/2010 vedr. Jobcenter Assens Assens_2010_4_Nøgletal.pdf Nøgletallene er drøftet og taget til efterretning. I forhold til overholdelse af rettidighed for de ledige udtaler LBR, at det anses for fornuftigt at ansætte ressourcer til manuel krydstjekning på baggrund af den mangelfulde itunderstøtning, og set i lyset af de lediges krav på samtaler og aktivering Opfølgning på fleksjobkampagne Assens Kommune har oplevet en kraftig stigning i antallet af ledige fleksjobtilkendte i forbindelse med finanskrisen. I vinteren 2010/2011 er der gennemført en fleksjobkampagne i de lokale aviser. Kampagnen omfattede en ½ sides avisannonce, der blev indrykket i alt 6 gange på en 5-ugers periode i lokalaviserne. I annoncen opfordres lokale virksomheder til at indgå en fleksjobaftale og direktørerne fra to lokale virksomheder udtaler sig om fordelene ved at ansætte medarbejdere i fleksjob,

8 Kampagne blev bakket op af en pressemeddelelse, som oplyste om fordelene ved at ansætte en medarbejder i fleksjob. Kampagnen har på nuværende tidspunkt ikke ført til konkrete fleksjobansættelser. Et begrænset antal virksomheder har henvendt sig til Jobcenterets fleksjobkonsulenter for at høre mere om fleksjobansættelser. Fleksjobkonsulenterne vurderer, at flere virksomheder har fået kendskab til ordningen, men det tager tid inden effekten af kampagne kan ses. Hvis der skal ses større effekter kan det være en mulighed at gennemføre en massiv markedsføringsindsats for en udvalgt gruppe af fleksjobvisiterede gennem annoncer med individuelle jobprofiler og information om fleksjobordningen kombineret med et kompetenceafklaringsforløb, så den enkelte har større indsigt i egne muligheder. Der indstilles til, at rådet tager opfølgningen til efterretning. Annonce - fleksjobkampagne.pdf Opfølgning på fleksjobkampagne.doc Rådet tager opfølgningen til efterretning 112. Statistik Sags antal og rettidighed: Antallet af forsikrede ledige er steget med 261 personer i januar måned. Denne stigning er i et omfang lig stigningen samme periode året før. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er forholdsvist konstant omkring 750 borgere. Der er et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, både blandt unge gruppen og borgerne over 30 år. Antallet af sygedagpengesager er steget med 86 sager. Antallet af sager over 52 uger er på niveau med december måned, hvilket er 87 sager. Stigningen i antallet af sygedagpenge sager forventes at stige i februar. Rettidigheden for forsikrede ledige kendes ikke i januar, men i december var den 73% for samtaler og 89% for aktivering. Rettidigheden på kontanthjælpsområdet er meget høj for samtaler for match 1 og match 2, med henholdsvis 95% og 89%. Match 3 har en rettidighed der er på 55%. Rettidigheden for aktivering af kontanthjælps-modtagere er 89%. Unge: Der er sket et fald i antallet af unge forsikrede ledige. Der er dog stadig flere unge der er ledige i januar end der var i november. Aktiveringsgraden for unge kontanthjælpsmodtagere er stadig den samme som november. 17% af de ledige unge er i et virksomhedsrettet tilbud og 37% er aktiveret i et tilbud. Der er friholdt 45 unge fra aktivering. Disse friholdelser er barsler og sygdom. Virksomhedsområdet: Der er kommet flere borgere på ledighedsydelse. Det er en stigning på 4 personer, og en stigning på 2 personer med sager med en varighed over 52 uger.

9 Der har været en stigning i antallet af virksomhedsbesøg fra virksomheds-konsulenterne i januar. Der er afholdt 274 virksomhedsbesøg. Der har ligeledes været en stigning i antallet af telefonkontakter. Kontakterne fra virksomhederne til jobcentret er faldet fra 25 i december til 15 henvendelser i januar. Stigningen i de nationale målinger i forbindelse med virksomhedscentre viser for første gang siden september en stigning i antallet af borgere i match 2 der er i virksomhedsrettet tilbud. Assens har stadig et højt niveau af virksomhedsaktivering. Der indstilles til, at rådet tager månedsstatistikken til efterretning. Februar 2011.doc Rådet tager månedsstatistikken til efterretning Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Der indstilles til, at rådet tager budgetopfølgningen til efterretning Budgetopfølgning - LBR XLS Rådet tager budgetopfølgningen til efterretning Omlægning af indsatsen på Job- og Kompetencecenteret På mødet den 31. januar 2011 besluttede Job- og Arbejdsmarkedsudvalget, at nedlægge indsatserne på Job- og Kompetencecenteret med henblik på at øge de virksomhedsrettede aktiviteter i aktiveringsindsatsen samt begrænse brugen af eksterne aktører mest muligt. Drivkraften i den nye aktiveringsstrategi får hovedvægt på virksomhedsforlagt aktivering i form af virksomhedspraktikker, inddragelse af virksomhedscentre og løntilskudspladser. Dermed intensiveres den virksomhedsrettede indsats for de indsatsklare. Traditionel vejledning og afklaring på værksteder erstattes i udgangspunktet af virksomhedsnær aktivering eller målrettes opkvalificering til praktikforløb. Det betyder en overkapacitet af værkstedspladser hvorfor Metal-, Træ- og Syværkstedet nedlægges. Det skal bemærkes, at Fugleviglund Produktionshøjskole har vist interesse for at leje værkstedsfaciliteter i Job- og Kompetencecenteret. For ledige der ikke kan indgå i virksomhedsrettet aktivering og med behov for praktisk indhold i indsatsen etableres der et internt serviceteam, som rummer

10 budfunktion, kopifunktion og servicelinje. Indholdsmæssigt indrettes indsatsen i Job- og Kompetencecenteret efter at understøtte den virksomhedsrettede aktivering kombineret med personlig og faglig kompetenceafklaring samt uddannelsesvejledning. For unge og andre, for hvem det er hurtigste vej til beskæftigelse, sikres en fortsættelse af det særlige uddannelsesfokus. For indsatsklare ledige vil der blive tilrettelagt forforløb og parallelforløb, der fungerer som forberedelse og kompetenceløft inden eller sideløbende med virksomhedspraktikker i virksomhedscentre. Forløbene vil blandt andet have fokus på personlig udvikling, træning af sociale kompetencer, motivation og målsætning. For sygemeldte vil der være vejlednings- og afklaringsforløb, fysisk afklaring samt løbende tilbud om stress- og depressionsforløb. For alle målgrupper vil der være et stort fokus på afdækning af muligheder gennem personlig og faglig kompetenceafklaring, ligesom tilegnelse af almene ITkvalifikatoner tilbydes alle med behov herfor. Motion og læring om sund livsstil et er løbende fokusområde, og aktiviteter kan afvikles på tværs af ledighedsgrupper eller målrettes bestemte grupper. Derudover vil der være løbende temamøder og oplæg på tværs af de øvrige tilbud om emner, der spænder fra økonomi og skat til kommunikation og forandringsudvikling. Job- og Kompetencecenteret indrettes med størst mulig fleksibilitet i forhold til indhold, volumen og form afhængigt af den generelle ledighedsudvikling samt sæsonudsving i ledighed og sygemeldinger. For at imødekomme perioder med knaphed på kapacitet samt sikring af tilbud til borgeren med særlige aktivitetsbehov som misbrugere og borgere med massive barrierer og begrænsede ressourcer, vil det være nødvendig, at købe kapacitet uden for uden for Job- og Kompetencecenteret og også afvikle egne forløb uden for Job- og Kompetencecenteret. Der indstilles til, at rådet tager oplægget til efterretning Notat vedr. omlægning af Job- og Kompetencecenteret.pdf Rådet tager oplægget til efterretning. Efter ønske fra rådet er det undersøgt om Job- og Kompetencecentret kan omlægges til en selvvejende instituiton. Juridisk er dette muligt, men det vil ikke give en positiv effekt, hvorfor det ikke anses for hensigtsmæssigt Effektivindsats.dk I februar måned har Arbejdsmarkedsstyrelsen har lanceret effektivindsats.dk Effektivindsats.dk er et it-værktøj, som skal give kommunerne et overblik over økonomien på beskæftigelsesområdet.

11 Det henvender sig til kommunernes økonomimedarbejdere og jobcentermedarbejdere, som arbejder med planlægning og budgettering på beskæftigelsesområdet. Formålet med Effektivindsats.dk er at: Skabe overblik over sammenhængen mellem kommunens beskæftigelsesindsats og udgifter til området Give kommunen mulighed for at afprøve forskellige aktiveringsindsatser og se hvad de koster Gøre det nemmere at tilrettelægge aktiveringsindsatsen i kommunen og lave budgetter på beskæftigelsesområdet Give kommunen et fælles udgangspunkt for dialog med kommunaldirektører, beskæftigelsesudvalg, beskæftigelsesregionen m.m. om planlægning og budgettering på beskæftigelsesområdet. Effektivindsats.dk giver kommunen et overblik over økonomien på beskæftigelsesområdet for fem forskellige målgrupper: kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere, revalidender og fleksjobvisiterede på ledighedsydelse. Kommunen kan afprøve forskellige aktiveringsindsatser og se, hvad den valgte indsats koster kommunen. F.eks. kan kommunen sammenligne, hvad det koster at vælge én aktiveringsindsats overfor kommunens sygedagpengemodtagere frem for en anden. Effektivindsats.dk gør det muligt at udregne kommunens samlede driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og se, om udgifterne overskrider det nye fælles driftsloft. Der er orienteret om Effektivindsats.dk 116. Kvalitet i aktiveringsindsatsen Det Regionale Beskæftigelsesråd Syddanmark har fået foretaget en analyse af kvalitet i aktiveringsindsatsen rapporten er på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside. I tilknytning til rapporten er der til inspiration udarbejdet en guide til udvikling af en strategi for kvalitet i aktiveringsindsatsen. Beskæftigelsesrådet opfordrer det politisk udvalg til i samarbejde med LBR at sætte udvikling af en kvalitetsstrategi på dagsorden. Beskæftigelsesrådet vil gerne deltage i en drøftelse af emnet på et kommende møde med LBR. Kvalitet i aktiveringsindsatsen.pdf Kvalitet i aktiveringsindsatsen rapport 2011.pdf Rådet indstiller til, at det drøftes på næste fællesmøde med Job- og Arbejdsmarkesudvalget.

12 Meddelelser 117. Langtidsledighedskampagne Beskæftigelsesregion Syddanmark iværksætter en langtidsledighedskampagne i foråret Kampagnen dækker hele regionen. Dorthe Dahlstrup orienterede om kampagnen 118. JobCAMP 2011 KL afholder JobCAMP 3. og 4. november 2011 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Der findes endnu ikke yderligere information om JobCAMP Formand og næstformænd har mulighed for at deltage EGU-Konference Undervisningsministeriet inviterer til Egu-konferencedag den 14. april i København. Temaet for konferencen er fremtiden for erhvervsgrunduddannelsen Program EGU-konference (4).pdf 120. Beskæftigelsesrådets beskæftigelseskonference Beskæftigelsesrådets beskæftigelseskonference. Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer til konference om beskæftigelsesindsatsen mandag den 2. maj 2011 fra kl til Der bliver som i de foregående år inviteret en bred deltagerkreds til konferencen med det ønske at sætte fokus på en sammenhængende og koordineret indsats imellem de forskellige politikområder i regionen. Frist for tilmelding er den 15. april 2011 og tilmelding kan ske på Beskæftigelsesregionens hjemmeside Beskæftigelseskonference - Invitation og program.pdf

13 Det er muligt for alle at deltage. Hver enkelt tilmelder sig selv af hensyn til tilmelding til workshops.

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter

Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter Notat Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter På baggrund af ændringer i refusionssatserne på beskæftigelsesområdet pr 1. januar

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B

Velfærdsforvaltningen. Referat. til mødet i. Jobudvalget. 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Velfærdsforvaltningen Referat til mødet i Jobudvalget 16. august 2012 i Jobcentret, mødelokale 1.34 B Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 89 "Vejle-loven" på beskæftigelsesområdet 181 181 00.22.00-P08-2-11

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere