Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010

2 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse 7. juni 2010 RN A408/10 I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres møde den 20. januar 2010 om at udarbejde et notat om SKATs indsats i forbindelse med sommerhusejeres forpligtelse til at betale skat af lejeindtægter. 2. Det overordnede formål med notatet er at undersøge, om SKAT har ydet en målrettet indsats i forbindelse med sommerhusejeres forpligtelse til at betale skat af eventuelle indtægter fra udlejning af sommerhuse. Ved en målrettet indsats forstår Rigsrevisionen i denne sammenhæng, at SKAT har tilrettelagt indsatsen på sommerhusområdet med henblik på at sikre, at flest muligt selvangiver deres lejeindtægter korrekt. Indsatsen bør endvidere prioriteres under hensyntagen til øvrige indsatsområder. Rigsrevisionen har undersøgt 3 forhold: om SKAT har prioriteret indsatsen ud fra væsentlighed og risiko om SKAT har gennemført indsatsen i overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi om SKAT har tilrettelagt den fremtidige indsats på dette område i overensstemmelse med erfaringer fra indsatsen. 3. Notatet har fokus på SKATs indsats i forhold til beskatning af indtægter fra udlejning af privatejede sommerhuse (fritidsboliger) i Danmark. Udlejning af sommerhuse kan ske gennem udlejningsbureauer eller ved privat udlejning. 4. SKAT angiver på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, at der findes ca sommerhuse i Danmark. Heraf udlejes ca , svarende til ca. 16 %. Figur 1 viser fordelingen af sommerhuse, der udlejes henholdsvis ikke udlejes.

3 2 Figur 1. Antal sommerhuse i Danmark, herunder antal udlejede sommerhuse sommerhuse i alt Sommerhuse, der ikke udlejes Udlejede sommerhuse gennem udlejningsbureau Privatudlejede sommerhuse Note: Der er i gennemsnit 1,4 ejer pr. sommerhus. Omregnet til antal sommerhusejere er tallet på landsplan ca Heraf udlejer ca ejere deres sommerhuse. Kilde: SKAT har baseret sig på oplysninger fra Danmarks Statistik (antal sommerhuse på landsplan) og Feriehusudlejernes Brancheforening (antal udlejede sommerhuse). Figur 1 viser, at ca sommerhuse i Danmark lejes ud, heraf formidles ca , dvs. ca. 83 %, gennem udlejningsbureauer. De resterende sommerhuse udlejes privat gennem fagblade, aviser, internet m.m. Figur 1 viser desuden, at ca sommerhuse ikke udlejes. Notatet omfatter SKATs indsats i forhold til begge udlejningsformer. Uddrag af reglerne for beskatning af indtægter fra udlejning af sommereller fritidshuse Fast bundfradrag: Ejeren har som udgangspunkt et fast bundfradrag (i 2010 forventeligt på kr.) i bruttolejeindtægten. Herefter er der et fradrag på 40 % af den resterende lejeindtægt. Regnskabsmæssigt fradrag: Ejeren får fradrag for visse dokumenterede udgifter efter en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Kilde: 5. Indtægter fra udlejning af et sommerhus er skattepligtig indkomst for ejeren af sommerhuset. Det er dog kun en del af indtægterne, der skal beskattes, da ejeren har ret til nogle fradrag. Der findes 2 forskellige fradragsmuligheder, som udlejer kan vælge mellem: et fast bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. SKAT har registreret oplysninger om, hvorvidt en borger ejer et sommerhus. Disse oplysninger anvendes bl.a. i forbindelse med beregningen af ejendomsværdiskatten. SKAT kommer imidlertid ikke automatisk i besiddelse af oplysninger om eventuel udlejning af sommerhuset. Det skyldes, at indtægter ved sommerhusudlejning i modsætning til visse andre indtægter som fx løn og renteindtægter ikke automatisk indberettes til SKAT. Den enkelte udlejer skal derfor selv indberette eventuelle indtægter. 6. Før fusionen i november 2005 havde kommunerne ansvaret for indsatsen vedrørende beskatning af indtægter ved udlejning af sommerhuse. Efter fusionen varetages området af SKAT enten på regionalt eller på landsdækkende plan. Notatet behandler SKATs indsats på området efter fusionen, da det ikke er muligt for SKAT at tilvejebringe data fra tiden før fusionen. 7. Rigsrevisionen har gennemgået SKATs planlægning og risikoanalyser på området samt dokumentation for indsatsprojekter, effektmålinger, evalueringer og SKATs fremtidige initiativer på området. Notatet har i udkast været forelagt Skatteministeriet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet.

4 3 II. SKATs prioritering af indsatsen på sommerhusområdet 8. Ifølge SKAT er indsatsen på sommerhusområdet prioriteret ud fra overvejelser om væsentlighed og risiko. Indsatsen på et givet område, fx udlejning af sommerhuse, er derfor prioriteret i forhold til mulige indsatser på øvrige områder og i forhold til SKATs resursesituation. 9. SKAT arbejder ud fra en generel indsatsstrategi (af SKAT benævnt den bærende strategi), som skal sikre, at flest mulige borgere og virksomheder efterlever skatte- og afgiftsreglerne. SKAT ønsker, at indsatsen er baseret på den rette balance mellem vejledning og kontrol, og at indsatsen tager udgangspunkt i skatteyderens evne og vilje til at selvangive korrekt. Grundantagelsen er, at flertallet af skatteyderne har vilje til at selvangive korrekt. Nogle skatteydere mangler imidlertid den fornødne viden til at gøre det. SKATs strategi indebærer, at SKAT ønsker at bruge sin viden om borgere og virksomheder til at målrette indsatsen mod områder, hvor der er størst risiko for, at skatteyderen begår fejl i angivelsen af skatter og afgifter. Målet er, at borgere og virksomheder i højere grad indberetter korrekt første gang, og at mødet med SKAT bliver til en mere positiv oplevelse for de borgere og virksomheder, som ønsker at følge reglerne. Disse borgere og virksomheder betegner SKAT som medspillere. Strategien skal samtidig gøre det muligt for SKAT at sætte hårdere og mere målrettet ind over for borgere og virksomheder, som bevidst forsøger at snyde. SKAT betegner disse skatteydere som modspillere. Strategien bygger desuden på, at SKAT skal foretage en differentieret indsats, dvs. anvende forskellige virkemidler for at få de forskellige målgrupper til at selvangive korrekt. I praksis er der tale om, at information og vejledning vurderes mest effektivt over for medspillere, der har et ønske om at selvangive korrekt, men som muligvis mangler den fornødne viden om reglerne. Over for modspillere, der som udgangspunkt ikke ønsker at selvangive korrekt, vil der derimod i højere grad være behov for kontrol og sanktioner. SKATs samlede prioritering sker på baggrund af forudgående risikoanalyser, der er udarbejdet af SKATs regioner og af afdelinger i SKATs Hovedcenter. SKATs medarbejdere udarbejder til brug for prioriteringen risikoark, der identificerer den økonomiske væsentlighed af et givet område og barrierer for, at der sker en korrekt afregning. Den økonomiske væsentlighed måles ud fra det beløb, som statskassen vurderes at gå glip af som følge af manglende indberetning. Barrierer kan være forhold, der gør det vanskeligt for skatteyderen at indberette korrekt, fx komplicerede regler, eller forhold, som gør det vanskeligt for SKAT at kontrollere området. På grundlag af risikoarket udregnes en samlet risikoscore, som indgår i en samlet årlig prioritering på ledelsesniveau. 10. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at indsatsen på sommerhusområdet har indgået i SKATs planlægningsproces på lige fod med en række andre indsatsområder. På baggrund heraf indledte SKAT i 2007 en indsats på regionalt plan. Indsatsen vedrørte indkomståret 2006, som var det første hele indkomstår efter fusionen i Denne indsats blev senere udvidet til en landsdækkende indsats vedrørende indkomståret Rigsrevisionens gennemgang af materialet, der er udarbejdet forud for indsatsen på sommerhusområdet, viser, at området havde en relativt lav risikoscore målt på økonomisk væsentlighed. Til gengæld var der tale om et område, hvor SKAT kunne opnå gode resultater med relativt få resurser. SKAT har herudover oplyst, at området blev valgt ud fra en vurdering af, at området havde politisk og mediemæssigt fokus. Vurdering 11. Min gennemgang har vist, at SKAT som led i planlægningen af hele SKATs område har prioriteret indsatsen på sommerhusområdet ud fra væsentlighed og risiko. SKATs vurdering viste, at området havde en relativt lav risikoscore målt på økonomisk væsentlighed, men Indkomståret Dét år, sommerhusejeren har haft indtægt fra udlejning af sit sommerhus. Sommerhusejeren skal senest den 1. maj det efterfølgende år indberette lejeindtægter på selvangivelsen. Indsatsåret Dét år, SKAT kontrollerer sommerhusejerens selvangivelse.

5 4 SKAT valgte at prioritere en indsats på området, da man her kunne opnå gode resultater med relativt få resurser. III. SKATs tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatser vedrørende indkomstårene 2006 og Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT har tilrettelagt indsatsen på sommerhusområdet i overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi, og om SKAT har opnået viden om, hvilke virkemidler der fungerer bedst over for henholdsvis med- og modspillere på dette område. 13. For at indhøste erfaringer om, hvordan en indsats på et givet område bedst tilrettelægges, bruger SKAT i vid udstrækning pilotprojekter. Pilotprojekter vil typisk blive gennemført på regionalt plan. Udfaldet af pilotprojekterne er afgørende for, hvad der videre skal ske, herunder om der fx skal følges op med et landsdækkende projekt, og for, hvilke virkemidler der skal tages i brug i den videre indsats. Pilotprojektet 14. SKATs indsats på sommerhusområdet blev indledt i 2007 med et regionalt pilotprojekt vedrørende indkomståret Pilotprojektet blev tilrettelagt som et kontrolprojekt, hvor SKAT på baggrund af oplysninger fra 11 udlejningsbureauer kontrollerede, hvorvidt sommerhusejere indberettede korrekte lejeindtægter for udlejning af deres sommerhuse i indkomståret SKAT kontrollerede sommerhusejeres selvangivelser. 17 % af sommerhusejerne havde slet ikke indberettet eller ikke indberettet det korrekte beløb. I tilfælde, hvor SKATs kontrol afslørede fejl i indberetningerne, valgte SKAT desuden at gennemføre kontrol af tidligere indkomstår. Samlet medførte pilotprojektet, at de kontrollerede sommerhusejere, der ikke havde indberettet korrekt, fik forhøjet indkomsten med i alt 9 mio. kr. Hertil kom bøder på knap 0,5 mio. kr. EKSEMPEL PÅ ET KONTROLRESULTAT I én sag havde en sommerhusejer intet selvangivet om udlejning, selv om der havde været en bruttolejeindtægt på kr. Nettobeløbet til beskatning udgjorde kr., hvilket udløste en skatteregning på kr. Herudover blev udlejeren pålagt en administrativ bøde på kr. Kilde: Skatterådets årsberetning SKAT oplyser, at godt 60 % af de gennemførte ændringer i forbindelse med pilotprojektet vedrørte sommerhusejere, der slet ikke havde selvangivet lejeindtægter for indkomståret 2006, mens ca. 40 % vedrørte sommerhusejere, der havde selvangivet et lavere beløb end det, der fremgik af oplysningerne fra bureauerne. 17. På baggrund af pilotprojektet vurderede SKAT, at de manglende selvangivelser for lejeindtægter skyldtes både manglende kendskab til reglerne og bevidst undladelse af indberetning af lejeindtægter. Den landsdækkende indsats 18. På baggrund af pilotprojektet besluttede SKAT at iværksætte en landsdækkende indsats for indkomståret Indsatsen var for det første baseret på information og vejledning over for skatteydere, som ønsker at selvangive korrekt, men mangler kendskab til reglerne. Indsatsen var for det andet baseret på kontrol over for dem, som bevidst ikke ønsker at selvangive korrekt. Der blev afsat 7 årsværk til projektet. SKATs evaluering af projektet har dog vist, at SKAT har brugt 10 årsværk på projektet, da omfanget af kontroldelen blev større end forventet.

6 5 SKAT vurderede på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet, at der med en total kontrol på landsplan kunne være tale om indkomstforhøjelser på ca. 145 mio. kr. Skatten heraf ville som minimum udgøre ca. 35 %, svarende til ca. 50 mio. kr. En total kontrol ville dog efter SKATs vurdering være relativt resursekrævende og ikke nødvendigvis en omkostningseffektiv anvendelse af SKATs resurser. 19. I overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi valgte SKAT i første omgang en oplysnings- og vejledningskampagne. Kampagnen indeholdt information om skattereglerne på området og en varsling af, at SKAT efterfølgende ville kontrollere indberetningerne på området. SKAT baserede indsatsen på en antagelse om, at hovedparten af de sommerhusejere, der udlejer deres sommerhuse, er medspillere, dvs. de ønsker at indberette lejeindtægterne korrekt og betale den retmæssige skat efterfølgende. SKAT antog i forlængelse heraf, at hvis lejeindtægterne fra de udlejede sommerhuse ikke indberettes korrekt, skyldes det som udgangspunkt manglende kendskab til de gældende regler. SKAT vurderede samtidig, at den varslede kontrolindsats ville kunne påvirke modspillere, som ikke nødvendigvis havde en intention om at følge de gældende regler. Indkomstforhøjelse er et udtryk for den ændring af indkomsten, som SKAT foretager på baggrund af SKATs gennemførte kontroller. Det skattemæssige provenu af en indkomstforhøjelse udgør ifølge SKAT gennemsnitligt ca. 35 %. 20. Det primære formål med den landsdækkende indsats var således at øge sommerhusejernes kendskab til reglerne på området og dermed gøre det lettere for sommerhusudlejere at indberette lejeindtægter korrekt. Sekundært var formålet at påvirke modspillere til at indberette deres lejeindtægter. 21. Kampagnen bestod af landsdækkende, regionale og lokale annoncekampagner via radio, tv, aviser og internet. Endvidere sendte SKAT pjecer til udlejningsbureauerne, som de kunne dele ud til deres kunder. Sideløbende hermed gennemførte SKAT en indsats over for sommerhusejere, der udlejer på egen hånd, fx via annoncering på internettet, i fagblade, aviser m.m. 22. Som et væsentligt element i indsatsen sendte SKAT ca informationsbreve til sommerhusejere. Det svarer til ca. 10 % af alle sommerhusejere i Danmark. Brevene blev sendt i april Fristen for indberetning af lejeindtægter for indkomståret 2007 var 1. maj Derfor kunne sommerhusejerne nå at tage højde for oplysningerne, når de selvangav lejeindtægter i Et uddrag af brevet er gengivet herunder. UDDRAG AF BREV TIL SOMMERHUSEJERE Lejer du dit sommerhus ud? SKAT gennemfører i 2008 en landsdækkende oplysningskampagne vedrørende udlejning af fritidsboliger. Med kampagnen ønsker vi at gøre det lettere for dig som ejer af et sommerhus eller en anden fritidsbolig at sætte dig ind i reglerne for udlejning. [Her henviser SKAT til den medsendte pjece for yderligere information] I løbet af efteråret 2008 vil SKAT følge op på, om kampagnen har virket. Det er derfor vigtigt, at du indberetter eventuelle lejeindtægter. Har du fx lejet dit sommerhus ud i 2007, skal du huske at oplyse det på din årsopgørelse senest 1. maj Med venlig hilsen SKAT Kilde: SKATs informationsbrev.

7 6 23. Overordnet set foretog SKAT en tilfældig udvælgelse af modtagerne af brevene. Brevene blev både sendt til sommerhusejere, der lejede ud, og sommerhusejere, der ikke lejede ud. Udvælgelsen skete på baggrund af oplysninger fra indkomståret SKAT sendte breve til ejere, der ikke havde selvangivet lejeindtægter for indkomståret 2006, og breve til ejere, der for indkomståret 2006 havde selvangivet lejeindtægter. Desuden udvalgte SKAT sommerhuse, så flere forskellige ejerforhold var repræsenteret, fx én eller flere ejere. 24. SKATs tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen med udsendelsen af informationsbrevene muliggjorde, at SKAT efterfølgende kunne vurdere effekten af denne del af indsatsen. Som effekt forventede SKAT, at informationsbrevene ville øge sommerhusejernes kendskab til reglerne, så flere indberetter eventuelle lejeindtægter korrekt. 25. SKAT gennemførte effektmålingen af det landsdækkende sommerhusprojekt ultimo SKAT målte effekten ved at se på, om brevene førte til, at enten flere selvangav indtægter ved sommerhusudlejning, eller at der blev selvangivet et højere beløb. Målingen blev baseret på en sammenligning af indkomstårene 2006 og Målingen viste ifølge SKAT, at informationsbrevene havde en ringe effekt, da stigningen i antallet af sommerhusejere, der havde selvangivet lejeindtægter, var minimal, og da det indberettede beløb ikke var steget fra indkomståret 2006 til I forlængelse af effektmålingen iværksatte SKAT i 2008 en opfølgende kontrolindsats af sommerhusejeres indberetninger på selvangivelsen vedrørende indkomståret Disse oplysninger blev sammenlignet med udlejningsbureauernes oplysninger om lejeindtægter. Endvidere foretog SKAT kontroller af 596 sommerhusejere, der havde udlejet privat gennem annoncering på internettet og andre medier. Samlet kontrollerede SKAT sommerhusejere, svarende til en stikprøve på ca. 10 % af det samlede antal sommerhusejere, der udlejer deres sommerhuse. Da projektet blev videreført i 2009 fik SKAT mulighed for i mindre omfang at inddrage indkomståret Tabel 1 viser resultaterne af SKATs kontrolindsats. Tabel 1. Resultaterne af SKATs kontrolindsats 1) Udlejning ved Kontrollerede sommerhusejere Ændringsprocent 1) Indkomstforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse Antal % Mio. kr. Kr. Bureau ,5 30,2 ca Ejeren ,9 3,7 ca I alt ,9 - Ændringsprocenten indeholder både indkomstforhøjelser og -nedsættelser. De følgende kolonner indeholder alene tal for indkomstforhøjelser. Note: I de tilfælde, hvor SKAT har foretaget ændringer, har SKAT også foretaget kontrol af tidligere indkomstår. Indkomstforhøjelsen indeholder derfor reguleringer, der vedrører indkomstårene 2008, 2007, 2006 og Hovedparten af reguleringerne vedrører indkomståret Kilde: SKAT. Tabel 1 viser, at 27,5 % af sommerhusejerne ikke havde indberettet lejeindtægten korrekt i de tilfælde, hvor sommerhusejeren havde udlejet gennem et bureau. Kontrollerne medførte, at sommerhusejerne fik forhøjet deres indkomst med i alt 30,2 mio. kr. Skatteprovenuet udgør ca. 35 % heraf, dvs. godt 10 mio. kr.

8 7 Tabellen viser videre, at 28,9 % af de sommerhusejere, der udlejede privat, ikke havde indberettet lejeindtægten korrekt. Det svarer til resultatet af kontrollen af de sommerhusejere, der udlejede gennem bureauer. I lighed med pilotprojektet havde ca. 60 % af de udlejere, der ikke havde indberettet korrekt, slet ikke indberettet indtægter, mens ca. 40 % havde indberettet for lidt. Omkring 25 sommerhusudlejere havde opgivet for meget og fik derfor nedsat deres indkomst. SKAT har oplyst, at der samlet er foretaget nedsættelser svarende til knap 0,5 mio. kr. Samlet viste SKATs kontroller, at der var fejl i mere end hver 4. indberetning. 27. Af de i alt kontrollerede sommerhusejere, der havde udlejet gennem et udlejningsbureau, havde 765 modtaget et informationsbrev. Kontrollerne viste, at disse sommerhusejere fik forhøjet deres indkomst i stort set samme grad som udlejere, der ikke havde modtaget et informationsbrev. SKAT konkluderede på den baggrund, at informationsbrevene kun havde en meget begrænset effekt. SKAT konkluderede desuden, at der var en mindre gruppe af ejere, der i et eller andet omfang udviste modspilleradfærd, da disse ejere, på trods af information om reglerne, ikke selvangav lejeindtægter. Kontrollerne, der omfattede ca. 10 % af alle sommerhusejere, der udlejer, førte samlet til, at sommerhusejernes indkomster blev forhøjet med i alt knap 34 mio. kr. SKAT har oplyst, at det i en række sager er blevet vurderet, om udlejer skal pålægges en sanktion, typisk i form af en bøde. En del af disse sager er endnu ikke afsluttet. Indtil videre er der udstedt bøder på knap 0,5 mio. kr. 28. Det landsdækkende projekt er endnu ikke helt afsluttet. Ifølge SKAT skyldes det primært, at 2 udlejningsbureauer ikke vil udlevere kontroloplysninger, selv om SKAT har anmodet Skatterådet om at pålægge bureauerne at udlevere oplysningerne. 29. Skatterådet kan efter skattekontrollovens 8 D pålægge fx udlejningsbureauer af sommerhuse at udlevere oplysninger om udlejeres forhold. 30. SKAT har både i forbindelse med pilotprojektet vedrørende indkomståret 2006 og den landsdækkende indsats vedrørende indkomståret 2007 anmodet Skatterådet om at udstede pålæg, så oplysninger kan indhentes via udlejningsbureauer. I sidstnævnte indsats var der enkelte lokale og 3 landsdækkende bureauer, der af principielle årsager ikke frivilligt ønskede at udlevere udlejningsoplysninger til SKAT. SKAT sendte derfor en ny anmodning til Skatterådet om at pålægge bureauerne at udlevere oplysninger. Sagen blev behandlet på Skatterådets møde i februar 2009, hvor Skatterådet tiltrådte SKATs anmodning. På trods heraf mangler 2 udlejningsbureauer endnu at udlevere kontroloplysninger. SKAT forventer, at oplysningerne vil føre til yderligere ca kontroller. Udlejningsbureauerne sendte sagen til Folketingets Ombudsmand i oktober Ombudsmanden har ikke afsluttet sin bedømmelse af sagen. Vurdering 31. Min gennemgang har vist, at SKAT for indkomstårene 2006 og 2007 har gennemført en indsats på sommerhusområdet i overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi. Indsatsen var baseret på information og vejledning samt efterfølgende kontrol. Kontrolindsatsen viste, at informationsbrevene kun havde en meget ringe effekt på dette område, da ca. hver 4. sommerhusudlejer ikke indberettede lejeindtægter korrekt. Dette gjaldt også sommerhusudlejere, der kort tid forinden var blevet vejledt om reglerne. Indsatsen har dermed givet SKAT viden om, at der på dette område findes mange skatteydere, der må betegnes som modspillere. På baggrund af resultaterne fra indsatsen må det konstateres, at strate- Skattekontrollovens 8 D Stk. 1. Offentlige myndigheder og bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer samt partrederier skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Skatterådets bestemmelse.

9 8 gien om i første omgang at basere indsatsen på information og vejledning ikke har været velbegrundet på dette område. IV. SKATs fremtidige indsats på sommerhusområdet 32. Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT anvender erfaringerne fra indsatsen og tilrettelægger den fremtidige indsats i overensstemmelse hermed. SKAT har udarbejdet en samlet evaluering af det landsdækkende projekt. I evalueringen beskrives erfaringerne med projektet og projektets resultater. Evalueringen indeholder desuden overvejelser om den fremtidige indsats på området, herunder hvilke virkemidler der skal anvendes. I evalueringen konkluderer SKAT, at information og vejledning på dette område har haft ringe effekt, mens kontrolvirkemidlet har vist sig at være effektivt. 33. Det fremgår af evalueringen, at SKAT vurderer, at det fremover bør være obligatorisk for udlejningsbureauer o.l. at indberette indtægter fra udlejning af ferieboliger. Dette vil ifølge SKAT medføre, at der kun i begrænset omfang bliver behov for en indsats over for sommerhusejere, der udlejer gennem et bureau. Den fremtidige indsats vil herefter kunne koncentreres om sommerhusejere, der udlejer privat. Indførelse af obligatorisk indberetning fra bureauerne vil ifølge SKAT kræve en ændring af skattekontrolloven. SKAT har oplyst, at man i sammenhæng med en obligatorisk indberetning fra bureauerne overvejer at forhøje det faste fradrag for udlejning af sommerhuse. Vurdering 34. Min gennemgang har vist, at SKAT i overensstemmelse med de foreløbige erfaringer fra indsatsen på området overvejer nye initiativer, dels om indberetningspligt fra udlejningsbureauerne, dels om forhøjelse af fradraget ved udlejning af sommerhuse. Initiativerne skal sikre en øget efterlevelse af skattereglerne om udlejning af sommerhuse. Jeg kan imidlertid konstatere, at initiativerne endnu ikke er sat i værk, og effekten heraf kan derfor ikke vurderes. En indberetningspligt for udlejningsbureauer vil kunne medføre, at flere sommerhusejere vil vælge at udleje privat eller benytte udenlandske udlejningsbureauer. Jeg finder det derfor afgørende, at SKAT parallelt med en eventuel indberetningspligt fra bureauerne overvejer, hvordan kontrollen over for sommerhusejere, der udlejer via andre kanaler, kan gennemføres. SKAT har oplyst, at SKAT vil risikovurdere og prioritere sommerhusområdet som en integreret del af SKATs samlede risikoanalyse. V. Afsluttende bemærkninger 35. Ved fusionen i november 2005 overtog SKAT ansvaret for indsatsen vedrørende beskatning af indtægter ved sommerhusudlejning. SKAT har herefter gennemført indsatser på sommerhusområdet vedrørende indkomstårene 2006 og Indsatsen er hovedsageligt gennemført i perioden En indsats på sommerhusområdet indgik i SKATs prioriteringsproces på lige fod med mulige indsatser på en række andre områder. Processen omfattede en vurdering af væsentlighed og risiko. Vurderingen viste, at området havde en relativt lav risikoscore målt på økonomisk væsentlighed. SKAT valgte at prioritere en indsats på området, da man her kunne opnå gode resultater med relativt få resurser.

10 9 SKATs indsats blev i overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi baseret på information og efterfølgende kontrol. Kontrolindsatsen viste, at information og vejledning kun har haft en meget ringe effekt på dette område, da mere end hver 4. sommerhusudlejer ikke havde indberettet deres lejeindtægter korrekt. Heraf havde hovedparten slet intet selvangivet. Dette gjaldt også sommerhusudlejere, der kort tid forinden var blevet vejledt om reglerne. Indsatsen har dermed givet SKAT viden om, at der på dette område findes mange skatteydere, der må betegnes som modspillere. SKAT vurderer på baggrund af indsatsen, at det fremover bør være obligatorisk for udlejningsbureauer o.l. at indberette indtægter fra udlejning af ferieboliger. Dette vil kræve en ændring af skattekontrolloven. En obligatorisk indberetning fra bureauerne vil gøre det muligt for SKAT at koncentrere indsatsen om sommerhusejere, der udlejer privat. En obligatorisk indberetning vil desuden forhindre situationer, hvor bureauer ikke ønsker at udlevere oplysninger om lejeindtægter til SKAT. I sammenhæng med en eventuel obligatorisk indberetning fra bureauerne overvejer SKAT at forhøje det faste bundfradrag for udlejning af sommerhuse. 37. Samlet har min gennemgang vist, at SKAT ved hjælp af de hidtidige projekter har opnået en viden om, at der på sommerhusområdet findes mange skatteydere, der må betegnes som modspillere. På baggrund af resultaterne fra indsatsen må det konstateres, at strategien om i første omgang at basere indsatsen på information og vejledning ikke har været velbegrundet på dette område. Jeg finder det rigtigt og nødvendigt, at SKAT nu overvejer fremtidige initiativer, herunder særligt en obligatorisk indberetning af lejeindtægter fra udlejningsbureauer. Jeg kan imidlertid konstatere, at der endnu ikke er sat nye initiativer i værk. Rigsrevisionen afgav i 2008 beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne bemærkede hertil, at SKAT bør overveje balancen mellem forebyggelse og kontrol og arbejde videre med at tydeliggøre, om der skal benyttes forebyggelse eller kontrol over for forskellige skatteydere og forskellige typer af skatter og afgifter. Det er min opfattelse, at indsatsen over for sommerhusudlejning er et eksempel på et område, hvor SKAT har arbejdet videre med at udmønte og tydeliggøre den generelle indsatsstrategi. Med så klart et resultat på dette område er det min opfattelse, at SKAT nøje bør overveje, om der er den rette balance mellem vejledning og kontrol på SKATs øvrige indsatsområder. Jeg vil i en ny undersøgelse følge op på SKATs generelle indsatsstrategi. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Nordsøen

Ejerlejlighedsforeningen Nordsøen SKAT Høkervej 5 DK-9492 Blokhus Telefon 98 24 93 33 Telefax 98 20 82 40 danland.blokhus@ferie.dk www.feriehotelnordsoen.dk www.danland.dk 28. marts 2014 Vedrørende indkomståret 2012 og tidligere Bestyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere