Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet 29. maj 2009 RN A308/09 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Jeg ville bl.a. udarbejde et faktuelt notat om anvendelsen af bagatelgrænser og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Det fremgik videre af notatet, at Rigsrevisionen vil inddrage spørgsmålet om bagatelgrænser i den igangværende undersøgelse om opfyldelsen af målsætningerne med fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning, hvis der var grundlag for bemærkninger. 2. Notatet er baseret på brevveksling og drøftelser med SKAT om bagatel- og beløbsgrænserne for kontrol og inddrivelse. Dataindsamlingen har været omfattende, og SKAT har bl.a. udsendt spørgeskemaer til skatteregionerne. SKATs oplysninger er ikke kvalitetssikret af Rigsrevisionen, og Rigsrevisionen har ikke søgt yderligere dokumentation. En bagatelgrænse er en beløbsgrænse for SKATs kontrol eller inddrivelse. SKAT anvender beløbsgrænser til at prioritere indsatsen og inddrivelsen ud fra risiko- og væsentlighedsbetragtninger og i forhold til de disponible resurser. 3. SKAT har den 1. januar 2009 indført en ny ledelses- og organisationsstruktur, der bl.a. har betydning for organiseringen og ansvarsfordelingen vedrørende SKATs inddrivelse af restancer og på indsatsområdet. Oplysningerne i notatet vedrører SKATs hidtidige ledelsesog organisationsstruktur. SKAT har oplyst, at det er forventningen, at den nye struktur fremadrettet vil bidrage til en optimering, effektivisering og ensretning af hele inddrivelsesområdet. 4. SKAT har generelt oplyst, at der ikke opereres med bagatelgrænser, hvor der ikke er lovhjemmel. Udgangspunktet er, at alle borgere og virksomheder er omfattet af SKATs inddrivelse og kontrol. 5. Notatet behandler først SKATs kontrol af årsopgørelser samt kontrol i forbindelse med indsatsprojekter. Dernæst behandles bagatel- og beløbsgrænser i forbindelse med SKATs restanceinddrivelse. II. Kontrol på indsatsområdet 6. SKAT opererer ikke med bagatelgrænser for, hvornår der kan gennemføres kontrol, men der bruges beløbsgrænser til at prioritere kontrolindsatsen. Overordnet set er der 2 typer beløbsgrænser. Dels beløbsgrænser i afregningsprocessen vedrørende årsopgørelser, dels beløbsgrænser i forbindelse med SKATs indsatsprojekter.

3 2 Beløbsgrænser ved årsopgørelser 7. Der udsendes årsopgørelser til alle borgere fra medio marts. Årsopgørelser med restskatter og overskydende skatter gøres tilgængelige i borgernes skattemapper på SKATs hjemmeside. Eventuelle overskydende skatter indsættes på borgernes NemKonti op til en fastsat beløbsgrænse uden yderligere kontrol. Hvis borgerne retter i årsopgørelsen og skal have udbetalt overskydende skat under denne beløbsgrænse, udbetales beløbet ligeledes uden yderligere kontrol. 8. Årsopgørelser med udbetalinger over den fastsatte beløbsgrænse, hvilket både vedrører udbetalinger, der genereres ved den første dannelse af årsopgørelsen og efter borgernes egne rettelser, udbetales ikke automatisk, men frigives først, efter at der er gennemført kontrol ud fra SKATs retningslinjer. 9. Derudover arbejder SKAT med en beløbsgrænse i forbindelse med TastSelv-faciliteten, der kan anvendes af borgerne frem til den 1. marts i det 2. år efter indkomståret (dvs. 1. marts 2010 vedrørende årsopgørelse 2008). Såfremt borgernes ændringer i årsopgørelsen ved TastSelv medfører en udbetaling, der er mindre end en fastsat beløbsgrænse, udbetales beløbet automatisk til borgeren uden yderligere kontrol. Overskydende skat, der ligger over beløbsgrænsen, tilbageholdes i 14 dage og udbetales først, efter at SKAT har kontrolleret borgernes oplysninger i årsopgørelsen. 10. For SKATs udbetalinger gælder det i alle situationer, at en udbetaling først finder sted, efter det er undersøgt, om den pågældende skal modregnes for gæld til det offentlige. 11. På selskabsskatteområdet foretager SKAT kontrol af årsopgørelser, hvis der skal udbetales overskydende skat over en fastsat beløbsgrænse. SKAT kontrollerer i den sammenhæng for åbenlyse fejl og mangler i selskabets skatteoplysninger. Yderligere kontrol kan ske, når SKAT efterfølgende planlægger og gennemfører indsatsprojekter. 12. Selv om udbetalinger under de nævnte beløbsgrænser ikke kontrolleres, kan alle borgere og virksomheder blive omfattet af SKATs efterfølgende kontrol, hvor emner, der vurderes egnet til kontrol, udvælges som indsatsprojekter. 13. Jeg kan konstatere, at SKAT anvender beløbsgrænser ved udbetalingen af overskydende skat i forbindelse med dannelsen af årsopgørelserne. Overskydende skat under disse beløbsgrænser udbetales automatisk uden kontrol, mens overskydende skat over beløbsgrænserne først udbetales, efter at SKAT har kontrolleret oplysningerne i årsopgørelsen. Udbetalinger, der som udgangspunkt ikke kontrolleres, kan dog efterfølgende blive omfattet af SKATs kontrolindsats. 14. SKAT har desuden oplyst, at der er fastsat en række beløbsgrænser i afregningsprocessen vedrørende årsopgørelser som et værn mod misbrug, men under hensyn til at afregningsprocessen skal afvikles så effektivt som muligt. Langt hovedparten af skatteprovenuet skal ind via den automatiske afregning, og SKAT har som udgangspunkt tillid til, at borgerne indberetter korrekt. 15. På toldområdet er der desuden en række beløbsgrænser, bl.a. for told- og afgiftsfri indførsel af varer. Disse grænser er fastsat i EU- og national lovgivning. Beløbsgrænser i indsatsprojekter 16. Indsatsprojekter kan være baseret på vejledning eller kontrol eller en kombination af begge. I dette notat omtales kun indsatsprojekter, der helt eller delvist er baseret på kontrol. 17. SKATs overordnede planlægning af den samlede kontrolindsats sker på baggrund af en risikoanalyse, hvor de landsdækkende indsatsemner udvælges. Herudover udvælger skatteregionerne forskellige lokale indsatsemner.

4 3 18. SKAT prioriterer og udvælger indsatsemnerne på områder, hvor der kan være problemer med borgernes og virksomhedernes overholdelse af skattereglerne. Dette sker ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. I et givent år vil det derfor variere, hvilke områder i skattelovgivningen der er omfattet af et indsatsprojekt. Omfanget af kontrol i det enkelte indsatsprojekt afhænger af, hvor mange resurser SKAT kan og vil afsætte til indsatsprojektet. 19. De landsdækkende og regionale indsatsprojekter afgrænses ud fra flere forskellige kriterier. Kriterierne kan være beløbsgrænser. I så fald udvælges sager over et bestemt beløb. Et andet kriterium kan være en stikprøve blandt alle skattepligtige i en bestemt målgruppe, men uden at der anvendes en beløbsgrænse. Endelig er der i andre indsatsprojekter hverken fastsat beløbsgrænser eller foretaget stikprøver i målgruppen. 20. SKAT har oplyst, at praksis med at anvende beløbsgrænser ved udsøgningen af borgere og virksomheder har været gældende i årtier, og at der ikke er sket ændringer som følge af SKATs ændrede organisering eller den nye indsatsstrategi. 21. SKAT har i perioden planlagt eller gennemført 349 indsatsprojekter, der helt eller delvist er baseret på kontrol. Ud af disse projekter var der fastsat en beløbsgrænse i 102 projekter. Beløbsgrænserne varierer meget, idet beløbsgrænserne varierer fra 0 kr. for et indsatsprojekt om biler til virksomheder med en omsætning på over 332 mio. kr. for et indsatsprojekt om moms. De resterende 247 projekter var uden beløbsgrænse. 22. Boks 1 viser et konkret eksempel på sammenhængen mellem målgruppen og beløbsgrænsens størrelse i et landsdækkende indsatsprojekt med beløbsgrænse. BOKS 1. EKSEMPEL PÅ ET LANDSDÆKKENDE INDSATSPROJEKT MED BELØBSGRÆNSE Indsatsprojektet var rettet mod lønmodtagere, som angiver forkerte beløb på selvangivelsen. SKAT konstaterer fejl både på indtægts- og fradragssiden, hvoraf en del fejl kan konstateres gennem de kontroloplysninger, som SKAT automatisk modtager. SKAT har på den baggrund beregnet, at målgruppen i 2008 udgjorde lønmodtagere ud af ca. 4 mio. lønmodtagere. I denne målgruppe kunne denne type fejl optræde. Indsatsprojektet omfattede en kontrol af lønmodtagere. Indsatsprojektets beløbsgrænse blev på kr. Det er således kun lønmodtagere med mulige fejl over denne beløbsgrænse, der blev udtaget til kontrol. Det betyder samtidig, at knap lønmodtagere med en mulig fejl, der ligger under beløbsgrænsen, ikke er blevet udtaget til kontrol i dette indsatsprojekt. Disse knap lønmodtagere repræsenterer 10 % af de samlede differencer. Resultatet af indsatsprojektet blev, at godt lønmodtagere fik en forhøjelse af deres indkomst, mens godt lønmodtagere omvendt fik en nedsættelse af deres indkomst. 23. Jeg kan sammenfattende konstatere, at SKATs planlægning og gennemførelse af indsatsprojekter i en række tilfælde anvender beløbsgrænser ved udvælgelsen af sager til kontrol, og at beløbsgrænserne derved kan opfattes som en slags de facto-bagatelgrænse. Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at enhver borger/virksomhed altid kan blive udtaget til kontrol i forbindelse med et andet projekt eller som led i en stikprøvevis undersøgelse. Beløbsgrænser har i årtier været anvendt af skattemyndighederne som et kriterium for risiko og væsentlighed, eventuelt kombineret med andre kriterier, ved udsøgning af borgere og virksomheder til kontrol. Jeg kan samtidig konstatere, at beløbsgrænserne i indsatsprojekterne varierer betragteligt, da de er afstemt efter den målgruppe, som det enkelte indsatsprojekt er rettet mod, og afstemt efter de disponible personaleresurser. Derudover vil kontrolniveauet inden for et givent område af skattelovgivningen variere, alt efter hvilke emner der ud fra risiko og væsentlighed udvælges til kontrol.

5 4 III. Inddrivelsesområdet 24. SKAT har siden den 1. januar 2009 haft hjemmel på inddrivelsesområdet til at fastsætte en bagatelgrænse, der for tiden udgør 100 kr. Denne hjemmel fik SKAT ved bekendtgørelse nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. 25. SKAT har ikke anvendt andre bagatelgrænser. Derimod er der anvendt beløbsgrænser ved tilrettelæggelsen af inddrivelsen, idet SKAT har haft fokus på først at inddrive de største restancer. SKAT har begrundet denne strategi med, at det er samfundsmæssigt og socialt uacceptabelt, hvis de største skyldnere kan undlade at betale deres gæld til det offentlige, mens SKAT inddriver gæld hos de små skyldnere med alle midler. Strategien har endvidere den fordel, at SKAT kan koncentrere inddrivelsen om de sager, hvor det størst mulige provenu med færrest mulige resurser kan forventes opnået. 26. SKAT har oplyst, at alle restancer søges inddrevet, herunder også restancer under beløbsgrænsen. Den landsdækkende inddrivelsesplan 27. I inddrivelsesplanen for 2007 og 2008 blev virksomhedsrestancerne udpeget som ét blandt flere fokusområder. Virksomhedsrestancer vedrører fx manglende betaling af selskabsskat, moms og afgifter. De øvrige fokusområder var bl.a. politibøder, underholdsbidrag og daginstitutionsrestancer. Ved at prioritere virksomhedernes restancer forventede SKAT at kunne opfylde finanslovens målsætning om at fastholde restancemassen på det nuværende niveau. 28. I inddrivelsesplanen for 2008 var målet at nedbringe restancerne og gennemføre en effektiv inddrivelse af store virksomhedsrestancer defineret som restancer over en fastsat beløbsgrænse ( kr.). De øvrige fokusområder havde ikke på samme måde som for virksomhedsrestancerne udmeldt en egentlig beløbsgrænse. 29. SKAT har tilsvarende for 2009 udmeldt de fokusområder på inddrivelsesområdet, som skal være landsdækkende. Fokusområderne er opdelt i henholdsvis personrelaterede restancer og virksomhedsrestancer. Der er ikke knyttet beløbsgrænser til disse fokusområder. Lokal inddrivelse af virksomhedsrestancer 30. SKAT har oplyst, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for virksomhedsrestancer ikke har været ens over hele landet, men har været fastsat under hensyntagen til resursesituationen lokalt. Den landsdækkende beløbsgrænse (på kr.) i inddrivelsesplanen for 2008 blev således lokalt fastsat på et højere eller lavere niveau. Der har dog været en klar tendens til, at beløbsgrænserne har været ens for henholdsvis Jylland og Fyn ( kr.), mens beløbsgrænserne tilsvarende har været ens for Sjælland, København og Bornholm ( kr.). Endvidere har beløbsgrænserne typisk været lavere for nyregistrerede virksomheder ( kr.), ligesom der enkelte steder har været yderligere beløbsgrænser, der ligger lavere, og som blev anvendt, hvis der var tilstrækkelige personaleresurser til rådighed. Det kan konstateres, at intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde har været afhængig af, om den enkelte restance blev behandlet i henholdsvis Jylland og på Fyn eller i resten af landet, selv om SKAT er en enhedsorganisation. København, Sjælland og Bornholm har endvidere fastsat en beløbsgrænse, der er dobbelt så høj som den landsdækkende beløbsgrænse, der blev udmeldt i inddrivelsesplanen for Lokal inddrivelse af personrelaterede restancer 31. SKAT har oplyst, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for de personrelaterede restancer ikke har været ens over hele landet, men derimod har været afhængige af resursesituationen lokalt. Beløbsgrænserne for de personrelaterede restancer har vist et endnu mere uensartet billede end de tilsvarende beløbsgrænser for virksomhedsrestancer.

6 5 De lokalt fastsatte beløbsgrænser for de personrelaterede restancer er lavest i Jylland og på Fyn ( kr kr.), mens beløbsgrænsen er 4 gange højere i København ( kr.). Herudover har SKAT placeret restancer såsom politibøder, DSB-bøder, studielån og licensgæld til Danmarks Radio i det såkaldte Inddrivelsescenter, hvor beløbsgrænsen er endnu lavere (5.000 kr.). Det har ligeledes for de personrelaterede restancer været afgørende for intensiteten af SKATs inddrivelsesarbejde, hvor i landet den enkelte restance er blevet behandlet. 32. Jeg kan sammenfattende konstatere, at SKAT ikke har fastsat landsdækkende beløbsgrænser i perioden , bortset fra virksomhedsrestancer, hvor der i 2008 blev fastsat en beløbsgrænse ( kr.). Jeg kan videre konstatere, at den landsdækkende beløbsgrænse for virksomhedsrestancer varierer geografisk. Fx er den op til 4 gange højere i København end i Jylland og på Fyn (henholdsvis kr. og kr.). Intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde har derfor været afhængig af den geografiske placering af inddrivelsen, selv om SKAT er en enhedsorganisation. Jeg kan samtidig konstatere, at der i dele af landet har været en beløbsgrænse for virksomhedsvendte restancer, der var dobbelt så høj som den landsdækkende beløbsgrænse, der blev udmeldt i inddrivelsesplanen for Jeg kan endelig konstatere, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for iværksættelse af udlægsforretninger vedrørende personrelaterede restancer ikke har været ens (beløbsgrænsen har varieret fra kr. til kr., hvortil kommer beløbsgrænsen på kr. for Inddrivelsescentret). Det har således for de personrelaterede restancer været afgørende for intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde, hvor i landet den enkelte restance er blevet behandlet. IV. Afslutning 33. SKAT har kun anvendt en enkelt bagatelgrænse, forstået som en beløbsgrænse for SKATs kontrol eller inddrivelse. Siden den 1. januar 2009 har der således været en bagatelgrænse for inddrivelse af restancer på 100 kr. 34. SKAT har anvendt beløbsgrænser til at prioritere sin kontrolindsats. For personlige årsopgørelser har SKAT arbejdet med 2 beløbsgrænser ved udbetaling af overskydende skat. På selskabsområdet har der ligeledes været en beløbsgrænse. Uanset disse beløbsgrænser ved udbetaling af overskydende skat har alle borgere og virksomheder været omfattet af SKATs kontrol i indsatsprojekter. 35. I kontrolbaserede indsatsprojekter har SKAT anvendt beløbsgrænser som et kriterium ved udsøgningen af borgere og virksomheder. Selve beløbsgrænsen kan opfattes som en de facto-bagatelgrænse, idet kun sager over beløbsgrænsen har været udtaget til kontrol. Dette udelukker ikke, at den enkelte borger/virksomhed kan blive udtaget af et andet projekt eller af en stikprøvevis undersøgelse. Beløbsgrænserne har desuden varieret mellem projekterne, idet de er blevet fastsat ud fra forskellige målgrupper og de personaleresurser, der er disponeret til projektet. 36. SKAT har også prioriteret sin restanceinddrivelse ved hjælp af beløbsgrænser. Således har SKAT haft fokus på at inddrive de største restancer først med henblik på at effektivisere restanceinddrivelsen. SKAT har oplyst, at alle restancer søges inddrevet, herunder også restancer under beløbsgrænsen. 37. SKATs regioner anvender desuden forskellige beløbsgrænser, når de inddriver restancer, selv om SKAT er en enhedsorganisation.

7 6 38. SKAT har oplyst, at beløbsgrænser på personområdet på inddrivelsesområdet skal ensrettes på landsplan, og at det på virksomhedsområdet vurderes, om beløbsgrænserne ligeledes skal være ens. Dette finder jeg velbegrundet. 39. Min foreløbige undersøgelse af SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet har ikke givet mig anledning til bemærkninger. Oplysningerne fra SKAT vil blive inddraget i den igangværende undersøgelse om opfyldelse af målsætningerne med fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning. December 2007

Beretning til Statsrevisorerne om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning. December 2007 Beretning til Statsrevisorerne om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning December 2007 BERETNING OM FUSIONEN MELLEM DEN STATSLIGE OG KOMMUNALE SKATTE- OG INDDRIVELSESFORVALTNING

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN A202/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater (beretning nr. 15/04)

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Spr. 1_SKM_S Hvilken rationaliseringsgevinst, mener regeringen, der kan realiseres, når der tages hensyn til den allerede stedfundne udvikling i de kommunale

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II)

Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II) Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skat.dk skm@skat.dk CVR-nr 19552101 EAN.NR.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fusionen af skatteforvaltningen (II) Februar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om fusionen af skatteforvaltningen (II) Februar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om fusionen af skatteforvaltningen (II) Februar 2012 BERETNING OM FUSIONEN AF SKATTEFORVALTNINGEN (II) Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

kontrol af punktafgifter

kontrol af punktafgifter Beretning til statsrevisorerne om kontrol af punktafgifter Januar 2002 RB C601/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 14 A. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

/2016. December Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms 7/2016 Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480 908 7 / 2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere