Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet 29. maj 2009 RN A308/09 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Jeg ville bl.a. udarbejde et faktuelt notat om anvendelsen af bagatelgrænser og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Det fremgik videre af notatet, at Rigsrevisionen vil inddrage spørgsmålet om bagatelgrænser i den igangværende undersøgelse om opfyldelsen af målsætningerne med fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning, hvis der var grundlag for bemærkninger. 2. Notatet er baseret på brevveksling og drøftelser med SKAT om bagatel- og beløbsgrænserne for kontrol og inddrivelse. Dataindsamlingen har været omfattende, og SKAT har bl.a. udsendt spørgeskemaer til skatteregionerne. SKATs oplysninger er ikke kvalitetssikret af Rigsrevisionen, og Rigsrevisionen har ikke søgt yderligere dokumentation. En bagatelgrænse er en beløbsgrænse for SKATs kontrol eller inddrivelse. SKAT anvender beløbsgrænser til at prioritere indsatsen og inddrivelsen ud fra risiko- og væsentlighedsbetragtninger og i forhold til de disponible resurser. 3. SKAT har den 1. januar 2009 indført en ny ledelses- og organisationsstruktur, der bl.a. har betydning for organiseringen og ansvarsfordelingen vedrørende SKATs inddrivelse af restancer og på indsatsområdet. Oplysningerne i notatet vedrører SKATs hidtidige ledelsesog organisationsstruktur. SKAT har oplyst, at det er forventningen, at den nye struktur fremadrettet vil bidrage til en optimering, effektivisering og ensretning af hele inddrivelsesområdet. 4. SKAT har generelt oplyst, at der ikke opereres med bagatelgrænser, hvor der ikke er lovhjemmel. Udgangspunktet er, at alle borgere og virksomheder er omfattet af SKATs inddrivelse og kontrol. 5. Notatet behandler først SKATs kontrol af årsopgørelser samt kontrol i forbindelse med indsatsprojekter. Dernæst behandles bagatel- og beløbsgrænser i forbindelse med SKATs restanceinddrivelse. II. Kontrol på indsatsområdet 6. SKAT opererer ikke med bagatelgrænser for, hvornår der kan gennemføres kontrol, men der bruges beløbsgrænser til at prioritere kontrolindsatsen. Overordnet set er der 2 typer beløbsgrænser. Dels beløbsgrænser i afregningsprocessen vedrørende årsopgørelser, dels beløbsgrænser i forbindelse med SKATs indsatsprojekter.

3 2 Beløbsgrænser ved årsopgørelser 7. Der udsendes årsopgørelser til alle borgere fra medio marts. Årsopgørelser med restskatter og overskydende skatter gøres tilgængelige i borgernes skattemapper på SKATs hjemmeside. Eventuelle overskydende skatter indsættes på borgernes NemKonti op til en fastsat beløbsgrænse uden yderligere kontrol. Hvis borgerne retter i årsopgørelsen og skal have udbetalt overskydende skat under denne beløbsgrænse, udbetales beløbet ligeledes uden yderligere kontrol. 8. Årsopgørelser med udbetalinger over den fastsatte beløbsgrænse, hvilket både vedrører udbetalinger, der genereres ved den første dannelse af årsopgørelsen og efter borgernes egne rettelser, udbetales ikke automatisk, men frigives først, efter at der er gennemført kontrol ud fra SKATs retningslinjer. 9. Derudover arbejder SKAT med en beløbsgrænse i forbindelse med TastSelv-faciliteten, der kan anvendes af borgerne frem til den 1. marts i det 2. år efter indkomståret (dvs. 1. marts 2010 vedrørende årsopgørelse 2008). Såfremt borgernes ændringer i årsopgørelsen ved TastSelv medfører en udbetaling, der er mindre end en fastsat beløbsgrænse, udbetales beløbet automatisk til borgeren uden yderligere kontrol. Overskydende skat, der ligger over beløbsgrænsen, tilbageholdes i 14 dage og udbetales først, efter at SKAT har kontrolleret borgernes oplysninger i årsopgørelsen. 10. For SKATs udbetalinger gælder det i alle situationer, at en udbetaling først finder sted, efter det er undersøgt, om den pågældende skal modregnes for gæld til det offentlige. 11. På selskabsskatteområdet foretager SKAT kontrol af årsopgørelser, hvis der skal udbetales overskydende skat over en fastsat beløbsgrænse. SKAT kontrollerer i den sammenhæng for åbenlyse fejl og mangler i selskabets skatteoplysninger. Yderligere kontrol kan ske, når SKAT efterfølgende planlægger og gennemfører indsatsprojekter. 12. Selv om udbetalinger under de nævnte beløbsgrænser ikke kontrolleres, kan alle borgere og virksomheder blive omfattet af SKATs efterfølgende kontrol, hvor emner, der vurderes egnet til kontrol, udvælges som indsatsprojekter. 13. Jeg kan konstatere, at SKAT anvender beløbsgrænser ved udbetalingen af overskydende skat i forbindelse med dannelsen af årsopgørelserne. Overskydende skat under disse beløbsgrænser udbetales automatisk uden kontrol, mens overskydende skat over beløbsgrænserne først udbetales, efter at SKAT har kontrolleret oplysningerne i årsopgørelsen. Udbetalinger, der som udgangspunkt ikke kontrolleres, kan dog efterfølgende blive omfattet af SKATs kontrolindsats. 14. SKAT har desuden oplyst, at der er fastsat en række beløbsgrænser i afregningsprocessen vedrørende årsopgørelser som et værn mod misbrug, men under hensyn til at afregningsprocessen skal afvikles så effektivt som muligt. Langt hovedparten af skatteprovenuet skal ind via den automatiske afregning, og SKAT har som udgangspunkt tillid til, at borgerne indberetter korrekt. 15. På toldområdet er der desuden en række beløbsgrænser, bl.a. for told- og afgiftsfri indførsel af varer. Disse grænser er fastsat i EU- og national lovgivning. Beløbsgrænser i indsatsprojekter 16. Indsatsprojekter kan være baseret på vejledning eller kontrol eller en kombination af begge. I dette notat omtales kun indsatsprojekter, der helt eller delvist er baseret på kontrol. 17. SKATs overordnede planlægning af den samlede kontrolindsats sker på baggrund af en risikoanalyse, hvor de landsdækkende indsatsemner udvælges. Herudover udvælger skatteregionerne forskellige lokale indsatsemner.

4 3 18. SKAT prioriterer og udvælger indsatsemnerne på områder, hvor der kan være problemer med borgernes og virksomhedernes overholdelse af skattereglerne. Dette sker ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. I et givent år vil det derfor variere, hvilke områder i skattelovgivningen der er omfattet af et indsatsprojekt. Omfanget af kontrol i det enkelte indsatsprojekt afhænger af, hvor mange resurser SKAT kan og vil afsætte til indsatsprojektet. 19. De landsdækkende og regionale indsatsprojekter afgrænses ud fra flere forskellige kriterier. Kriterierne kan være beløbsgrænser. I så fald udvælges sager over et bestemt beløb. Et andet kriterium kan være en stikprøve blandt alle skattepligtige i en bestemt målgruppe, men uden at der anvendes en beløbsgrænse. Endelig er der i andre indsatsprojekter hverken fastsat beløbsgrænser eller foretaget stikprøver i målgruppen. 20. SKAT har oplyst, at praksis med at anvende beløbsgrænser ved udsøgningen af borgere og virksomheder har været gældende i årtier, og at der ikke er sket ændringer som følge af SKATs ændrede organisering eller den nye indsatsstrategi. 21. SKAT har i perioden planlagt eller gennemført 349 indsatsprojekter, der helt eller delvist er baseret på kontrol. Ud af disse projekter var der fastsat en beløbsgrænse i 102 projekter. Beløbsgrænserne varierer meget, idet beløbsgrænserne varierer fra 0 kr. for et indsatsprojekt om biler til virksomheder med en omsætning på over 332 mio. kr. for et indsatsprojekt om moms. De resterende 247 projekter var uden beløbsgrænse. 22. Boks 1 viser et konkret eksempel på sammenhængen mellem målgruppen og beløbsgrænsens størrelse i et landsdækkende indsatsprojekt med beløbsgrænse. BOKS 1. EKSEMPEL PÅ ET LANDSDÆKKENDE INDSATSPROJEKT MED BELØBSGRÆNSE Indsatsprojektet var rettet mod lønmodtagere, som angiver forkerte beløb på selvangivelsen. SKAT konstaterer fejl både på indtægts- og fradragssiden, hvoraf en del fejl kan konstateres gennem de kontroloplysninger, som SKAT automatisk modtager. SKAT har på den baggrund beregnet, at målgruppen i 2008 udgjorde lønmodtagere ud af ca. 4 mio. lønmodtagere. I denne målgruppe kunne denne type fejl optræde. Indsatsprojektet omfattede en kontrol af lønmodtagere. Indsatsprojektets beløbsgrænse blev på kr. Det er således kun lønmodtagere med mulige fejl over denne beløbsgrænse, der blev udtaget til kontrol. Det betyder samtidig, at knap lønmodtagere med en mulig fejl, der ligger under beløbsgrænsen, ikke er blevet udtaget til kontrol i dette indsatsprojekt. Disse knap lønmodtagere repræsenterer 10 % af de samlede differencer. Resultatet af indsatsprojektet blev, at godt lønmodtagere fik en forhøjelse af deres indkomst, mens godt lønmodtagere omvendt fik en nedsættelse af deres indkomst. 23. Jeg kan sammenfattende konstatere, at SKATs planlægning og gennemførelse af indsatsprojekter i en række tilfælde anvender beløbsgrænser ved udvælgelsen af sager til kontrol, og at beløbsgrænserne derved kan opfattes som en slags de facto-bagatelgrænse. Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at enhver borger/virksomhed altid kan blive udtaget til kontrol i forbindelse med et andet projekt eller som led i en stikprøvevis undersøgelse. Beløbsgrænser har i årtier været anvendt af skattemyndighederne som et kriterium for risiko og væsentlighed, eventuelt kombineret med andre kriterier, ved udsøgning af borgere og virksomheder til kontrol. Jeg kan samtidig konstatere, at beløbsgrænserne i indsatsprojekterne varierer betragteligt, da de er afstemt efter den målgruppe, som det enkelte indsatsprojekt er rettet mod, og afstemt efter de disponible personaleresurser. Derudover vil kontrolniveauet inden for et givent område af skattelovgivningen variere, alt efter hvilke emner der ud fra risiko og væsentlighed udvælges til kontrol.

5 4 III. Inddrivelsesområdet 24. SKAT har siden den 1. januar 2009 haft hjemmel på inddrivelsesområdet til at fastsætte en bagatelgrænse, der for tiden udgør 100 kr. Denne hjemmel fik SKAT ved bekendtgørelse nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. 25. SKAT har ikke anvendt andre bagatelgrænser. Derimod er der anvendt beløbsgrænser ved tilrettelæggelsen af inddrivelsen, idet SKAT har haft fokus på først at inddrive de største restancer. SKAT har begrundet denne strategi med, at det er samfundsmæssigt og socialt uacceptabelt, hvis de største skyldnere kan undlade at betale deres gæld til det offentlige, mens SKAT inddriver gæld hos de små skyldnere med alle midler. Strategien har endvidere den fordel, at SKAT kan koncentrere inddrivelsen om de sager, hvor det størst mulige provenu med færrest mulige resurser kan forventes opnået. 26. SKAT har oplyst, at alle restancer søges inddrevet, herunder også restancer under beløbsgrænsen. Den landsdækkende inddrivelsesplan 27. I inddrivelsesplanen for 2007 og 2008 blev virksomhedsrestancerne udpeget som ét blandt flere fokusområder. Virksomhedsrestancer vedrører fx manglende betaling af selskabsskat, moms og afgifter. De øvrige fokusområder var bl.a. politibøder, underholdsbidrag og daginstitutionsrestancer. Ved at prioritere virksomhedernes restancer forventede SKAT at kunne opfylde finanslovens målsætning om at fastholde restancemassen på det nuværende niveau. 28. I inddrivelsesplanen for 2008 var målet at nedbringe restancerne og gennemføre en effektiv inddrivelse af store virksomhedsrestancer defineret som restancer over en fastsat beløbsgrænse ( kr.). De øvrige fokusområder havde ikke på samme måde som for virksomhedsrestancerne udmeldt en egentlig beløbsgrænse. 29. SKAT har tilsvarende for 2009 udmeldt de fokusområder på inddrivelsesområdet, som skal være landsdækkende. Fokusområderne er opdelt i henholdsvis personrelaterede restancer og virksomhedsrestancer. Der er ikke knyttet beløbsgrænser til disse fokusområder. Lokal inddrivelse af virksomhedsrestancer 30. SKAT har oplyst, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for virksomhedsrestancer ikke har været ens over hele landet, men har været fastsat under hensyntagen til resursesituationen lokalt. Den landsdækkende beløbsgrænse (på kr.) i inddrivelsesplanen for 2008 blev således lokalt fastsat på et højere eller lavere niveau. Der har dog været en klar tendens til, at beløbsgrænserne har været ens for henholdsvis Jylland og Fyn ( kr.), mens beløbsgrænserne tilsvarende har været ens for Sjælland, København og Bornholm ( kr.). Endvidere har beløbsgrænserne typisk været lavere for nyregistrerede virksomheder ( kr.), ligesom der enkelte steder har været yderligere beløbsgrænser, der ligger lavere, og som blev anvendt, hvis der var tilstrækkelige personaleresurser til rådighed. Det kan konstateres, at intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde har været afhængig af, om den enkelte restance blev behandlet i henholdsvis Jylland og på Fyn eller i resten af landet, selv om SKAT er en enhedsorganisation. København, Sjælland og Bornholm har endvidere fastsat en beløbsgrænse, der er dobbelt så høj som den landsdækkende beløbsgrænse, der blev udmeldt i inddrivelsesplanen for Lokal inddrivelse af personrelaterede restancer 31. SKAT har oplyst, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for de personrelaterede restancer ikke har været ens over hele landet, men derimod har været afhængige af resursesituationen lokalt. Beløbsgrænserne for de personrelaterede restancer har vist et endnu mere uensartet billede end de tilsvarende beløbsgrænser for virksomhedsrestancer.

6 5 De lokalt fastsatte beløbsgrænser for de personrelaterede restancer er lavest i Jylland og på Fyn ( kr kr.), mens beløbsgrænsen er 4 gange højere i København ( kr.). Herudover har SKAT placeret restancer såsom politibøder, DSB-bøder, studielån og licensgæld til Danmarks Radio i det såkaldte Inddrivelsescenter, hvor beløbsgrænsen er endnu lavere (5.000 kr.). Det har ligeledes for de personrelaterede restancer været afgørende for intensiteten af SKATs inddrivelsesarbejde, hvor i landet den enkelte restance er blevet behandlet. 32. Jeg kan sammenfattende konstatere, at SKAT ikke har fastsat landsdækkende beløbsgrænser i perioden , bortset fra virksomhedsrestancer, hvor der i 2008 blev fastsat en beløbsgrænse ( kr.). Jeg kan videre konstatere, at den landsdækkende beløbsgrænse for virksomhedsrestancer varierer geografisk. Fx er den op til 4 gange højere i København end i Jylland og på Fyn (henholdsvis kr. og kr.). Intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde har derfor været afhængig af den geografiske placering af inddrivelsen, selv om SKAT er en enhedsorganisation. Jeg kan samtidig konstatere, at der i dele af landet har været en beløbsgrænse for virksomhedsvendte restancer, der var dobbelt så høj som den landsdækkende beløbsgrænse, der blev udmeldt i inddrivelsesplanen for Jeg kan endelig konstatere, at de lokalt fastsatte beløbsgrænser for iværksættelse af udlægsforretninger vedrørende personrelaterede restancer ikke har været ens (beløbsgrænsen har varieret fra kr. til kr., hvortil kommer beløbsgrænsen på kr. for Inddrivelsescentret). Det har således for de personrelaterede restancer været afgørende for intensiteten i SKATs inddrivelsesarbejde, hvor i landet den enkelte restance er blevet behandlet. IV. Afslutning 33. SKAT har kun anvendt en enkelt bagatelgrænse, forstået som en beløbsgrænse for SKATs kontrol eller inddrivelse. Siden den 1. januar 2009 har der således været en bagatelgrænse for inddrivelse af restancer på 100 kr. 34. SKAT har anvendt beløbsgrænser til at prioritere sin kontrolindsats. For personlige årsopgørelser har SKAT arbejdet med 2 beløbsgrænser ved udbetaling af overskydende skat. På selskabsområdet har der ligeledes været en beløbsgrænse. Uanset disse beløbsgrænser ved udbetaling af overskydende skat har alle borgere og virksomheder været omfattet af SKATs kontrol i indsatsprojekter. 35. I kontrolbaserede indsatsprojekter har SKAT anvendt beløbsgrænser som et kriterium ved udsøgningen af borgere og virksomheder. Selve beløbsgrænsen kan opfattes som en de facto-bagatelgrænse, idet kun sager over beløbsgrænsen har været udtaget til kontrol. Dette udelukker ikke, at den enkelte borger/virksomhed kan blive udtaget af et andet projekt eller af en stikprøvevis undersøgelse. Beløbsgrænserne har desuden varieret mellem projekterne, idet de er blevet fastsat ud fra forskellige målgrupper og de personaleresurser, der er disponeret til projektet. 36. SKAT har også prioriteret sin restanceinddrivelse ved hjælp af beløbsgrænser. Således har SKAT haft fokus på at inddrive de største restancer først med henblik på at effektivisere restanceinddrivelsen. SKAT har oplyst, at alle restancer søges inddrevet, herunder også restancer under beløbsgrænsen. 37. SKATs regioner anvender desuden forskellige beløbsgrænser, når de inddriver restancer, selv om SKAT er en enhedsorganisation.

7 6 38. SKAT har oplyst, at beløbsgrænser på personområdet på inddrivelsesområdet skal ensrettes på landsplan, og at det på virksomhedsområdet vurderes, om beløbsgrænserne ligeledes skal være ens. Dette finder jeg velbegrundet. 39. Min foreløbige undersøgelse af SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet har ikke givet mig anledning til bemærkninger. Oplysningerne fra SKAT vil blive inddraget i den igangværende undersøgelse om opfyldelse af målsætningerne med fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

indsatsen mod momskarruselsvindel

indsatsen mod momskarruselsvindel Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel September 2006 RB A303/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 12 A. Baggrund...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 08-004222 Dato : 21. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

ToldSkats indsats mod sort økonomi

ToldSkats indsats mod sort økonomi Beretning til statsrevisorerne om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2005 RB A303/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 14 A. Undersøgelsens baggrund og

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt J.nr. j.nr. 09-126473 Dato : 29.09.09 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal 2009. Kristian

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om fejludbetalinger af sociale ydelser Februar 2014 BERETNING OM FEJLUDBETALINGER AF SOCIALE YDELSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 3 II. Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren August 2012 BERETNING OM AKTIVITETER OG UDGIFTER I PRAKSISSEKTOREN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«.

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5. september 2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002

REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 REDEGØRELSE OM MULTINATIONALE SELSKABER OG TRANSFER PRICING AFGIVET I HENHOLD TIL V 6 AF 31. OKTOBER 2002 OKTOBER 2003 V 6 af 31. oktober 2002: Folketinget vedtog den 31. oktober 2002 følgende forslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger. Februar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om a-kassernes rådighedsvurderinger Februar 2008 BERETNING OM A-KASSERNES RÅDIGHEDSVURDERINGER i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere