Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL"

Transkript

1 i:\november-2000\skat-b doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997, der omfattede private investorer eller ca. 4 procent af landets 1,3 mill. aktieejere, indebar, at næsten 25 procent fik ændret deres ansættelse. Den samlede indkomstforøgelse udgjorde netto ca. 560 mill. kr. Skatteprovenuet heraf kan anslås til mill. kr. Hertil kommer en række afledede virkninger, der bl.a. kan medføre øget provenu i de følgende år. I tilknytning til hovedundersøgelsen af private investorer er undersøgt 905 selskaber, hvoraf 117 fik ansættelsen ændret med en samlet forhøjelse på 4,6 mill. kr. Resultatet af undersøgelsen understreger behovet for forenklede beskatningsregler vedr. aktieavancer samt en generel indberetningsordning, jf. det forslag som en arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med.

2 2 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL Told- og Skattestyrelsen fik den 18. august 1998 Ligningsrådets godkendelse til at iværksætte en landsdækkende kontrolundersøgelse af aktiehandel foretaget af private investorer i indkomstårene 1996 og Baggrund Baggrunden for iværksættelsen af aktieundersøgelsen var bl.a., at fra midten af 90'erne har både det børsnoterede- og unoterede aktiemarked været stigende og med rekordomsætning på det børsnoterede marked i 1994 og Markedet var i samme periode præget af mange emissioner og introduktioner. Den gunstige vækst i markedet fik mange private investorer til at investere eller forøge deres investering i aktier. Væksten m.m. indenfor aktiemarkedet har betydet, at ca. hver fjerde dansker eller ca. 1,3 millioner mennesker i dag ejer aktier. Gennem det seneste årti har det danske selvangivelsessystem og beskatningsreglerne for, hvorledes avancerne ved salg af aktier skal beskattes "Aktieavancebeskatningsloven", ændret sig en hel del gange. Seneste væsentlige ændring af loven blev foretaget i forbindelse med skattereformen i De mange ændringer i beskatningsreglerne med tilhørende overgangsregler har medført, at loven er blevet mere detaljeret og uoverskuelig, hvilket den almindelige investor i særdeleshed kan have vanskeligt ved at overskue, jf. AE-notat af 6. oktober 2000 vedr. ændring i aktieavancebeskatningen. Den landsdækkende undersøgelse blev derfor iværksat med det formål at sikre beskatning af skattepligtige aktieavancer, der ikke er selvangivet, at undersøge behovet for en generel indberetningspligt på området samt at få indblik i, hvorledes investorerne skattemæssigt forholder sig til de noget vanskelige opgørelsesregler m.m. 2. Omfang Der har tidligere været gennemført en række undersøgelser på området, men de har alle været af væsentligt mindre omfang.

3 3 Nærværende landsdækkende kontrolundersøgelse vedrører primært aktiehandler foretaget af private investorer i indkomstårene 1996 og I alt blev private investorer undersøgt. Undersøgelsen omfattede som udgangspunkt ikke juridiske personer. Årsagen til, at aktiehandler foretaget af selskaber ikke direkte var omfattet af undersøgelsen, skyldes, at skattereglerne for selskaber er lempeligere end for fysiske personer, idet avance ved salg af aktier er skattefri efter tre år. Fravalget skyldes endvidere selskabernes pligt til revision efter reglerne i aktieselskabsloven, hvorefter fejl formodentlig minimeres. Det indrapporterede kontrolmateriale indeholdt dog en del oplysninger om selskaber. Styrelsen valgte derfor at udsende alle placerbare selskabsoplysninger til de lignende myndigheder. Kun enkelte kommuner har valgt at gennemgå materialet eller foretage stikprøver. Andre har ladet det indgå som kontrolbilag til støtte for selskabsligningen på et senere tidspunkt. I alt blev 905 selskaber undersøgt. Det indsamlede kontrolmateriale omfattede aktiehandelstransaktioner fra 130 finansielle fondshandlere fra hele landet, og materialet omfattede ca transaktioner (handler). Undersøgelsen var ikke total, idet der alene indgik handler i udvalgte selskaber/lande, men der er dog tale om en meget bred og dybtgående undersøgelse af området. Undersøgelsen blev i øvrigt ramt af en fejlleverance fra et af de største pengeinstitutter, hvilket medførte en betydelig forsinkelse og udskydelse af kontrolforløbet. Den uforudsete udskydelse betød, at de indsamlede oplysninger med fordel kunne kobles sammen med den almindelige ligningsudsøgning og kontrol for indkomståret Resultaterne er derfor en kombination af kontrolundersøgelsen og almindelig ligningsmæssig indsats.

4 4 3. Resultater Af de undersøgte private investorer fik deres ansættelse ændret. Dette giver en træfprocent på 24,8. Undersøgelsen resulterede i en nettoforhøjelse i indkomstgrundlaget på 559,7 mill.kr. jf. tabel 1 svarende til en gennemsnitsforhøjelse på ca kr. Tabel 1. Kontrolundersøgelse aktiehandel Private investorer Tabellen omfatter private investorer, der har fået deres ansættelse ændret. Den enkelte private investor kan have fået foretaget flere ændringer i ansættelsen. Derfor overstiger antallet af forhøjelser/nedsættelser totaltallet på Resultater Forhøjelser Nedsættelser Nettobeløb, mill.kr. Antal Mill. kr. Antal Mill.kr. Mill.kr. Aktieindkomst vedr. aktieavancer , ,9 374,6 Kapitalindkomst vedr. aktieavancer , ,9 152,8 Skatteansætttelsen i øvrigt , ,1 32,3 I alt , ,9 559,7 Kilde: Udarbejdet af AE på grundlag af rapport vedr. kontrolundersøgelse vedr. aktiehandler Anm.1: Tallene vedrører primært , men der indgår også ændringer vedr. årene før 1996 på netto 12,3 mill.kr. og ændringer i 1998 på netto 116,1mill.kr. Anm.2: Udover de anførte tal er der foretaget ændringer vedr. avancer modregnet i tidligere årstab på 6,3 mill.kr. samt tab til modregning i senere års avance på 9,4 mill.kr. I tabel 1 er foretaget en nærmere fordeling for de private investorer, der har fået deres ansættelse ændret. Det fremgår, at langt de fleste ændringer vedrører en forhøjelse af ansættelsen( forhøjelser med i alt 590,6 mill.kr.), men der er også en del nedsættelser (873 nedsættelser med i alt 30,9 mill.kr.) Den enkelte investor kan have fået foretaget flere ændringer. Derfor overstiger antallet af forhøjelser/nedsættelser totaltallet på Ændringerne vedrører både aktieindkomst vedr. aktieavancer (aktier ejet i mere end tre år) og kapitalindkomst vedr. aktieavance (aktier ejet i mindre end tre å).

5 5 I en del af tilfældene har man fået belyst årsagen til ændringerne, jf. tabel. 2. Tabel 2. Årsager til de foretagne ansættelsesændringer Antal Forklaring er ikke oplyst i skemaer Der er generelt ikke selvangivet beløb 2348 Har selvangivet, men misforstået skattereglerne 877 Investor var af den opfattelse, at avancer ved salg af aktier ejer mere end tre år var skattefri 483 Investor var af den opfattelse, at avancer ved salg af aktier generelt var skattefri 296 Investor var af den opfattelse, at der var automatisk indberetning fra fondshandlerne 145 Invester har selvangivet i forkert rubrik 90 Kilde: Rapport vedr. kontrolundersøgelse vedr. aktiehandler Blandt årsagerne til ansættelsesændringerne kan især nævnes: at personer omfattet af "printselvangivelsen"ikke altid har været gode til at huske at selvangive skattepligtige aktieavancer og udbytter. Der er dog den generelle opfattelse, at specielt lønmodtagere og pensionister ikke har udeladt aktieavancerne med vilje, men at de har haft utroligt vanskeligt ved at forstå opgørelsesreglerne. Eksempelvis er kr's-grænsen af mange blevet opfattet som en mindstegrænse for avancebeskatning og 3-årsreglen som en skattefri årsgrænse, at investorerne var uvidende om, at afståelse af aktier ved gave eller til eget pensionsdepot skattemæssigt betragtes som salg, at investorerne i opgørelsen af kr.'s grænsen alene har medtaget børsnoterede aktier, men ikke andre elementer eksempelvis investeringsforeningspapirer og konvertible obligationer samt at mange har været af den opfattelse, at skattemyndighederne på aktieområdet havde alle relevante oplysninger i forvejen. Det har tilsyneladende været vanskeligt for den enkelte investor at holde styr på hvilke oplysninger, skattemyndighederne har og ikke har, at utrolig mange har haft svært ved at dokumentere deres køb, da de ikke har gemt bilagene. Der er i en del tilfælde rejst krav om bøder. Provenuet heraf er endnu ikke endeligt opgjort. Foreløbig er der dog kun givet få og små bøder.

6 6 4. Vurdering Resultaterne af kontrolundersøgelsen viser klart, at der vedr. aktieavancebeskatningen er behov for dels bedre kontrolforanstaltninger dels forenklede regler. Undersøgelsen vedrørte primært private investorer. Her fik næsten 25 procent ændret deres ansættelse. Det er en meget høj "træfprocent". Netto androg indkomstforhøjelsen ca. 560 mill.kr. Skatteprovenuet kan skønnes til mill.kr., idet der herudover må regnes med en vis afsmittende virkning af undersøgelsen vedr. ikke-undersøgte private investorer. Undersøgelsen omfattede private investorer eller ca. 4 procent af landets ca. 1,3 mill. aktieejere. Generelt har kontrolundersøgelsen krævet en meget stor arbejdsindsats i kommunerne. Specielt har fremskaffelsen af materiale og tilskrivningen til skatteyderne været temmelig tidskrævende. Ofte har der været kontakt til skatteyderne flere gange for at få samlet et fyldestgørende beregningsgrundlag for avance/tab. Dette understreger behovet for bedre løbende kontrolforanstaltning, såsom en indberetningsordning ved aktiehandler. For mange lønmodtagere har ændringerne i selvangivelsen betydet, at langt de fleste oplysninger er forprintet på selvangivelsen, således at disse alene skal bekræftes. Dette gælder ikke for aktieområdet, og den manglende indberetningspligt på området har begrænset skattemyndighedernes mulighed for at foretage en målrettet og effektiv kontrol. Samtidig viser undersøgelsen, at mange udover at være i tvivl om, hvilke oplysninger skattevæsenet har i forvejen har svært ved at forstå de komplicerede regler vedr. aktieavancebeskatning.

7 7 Selvom langt de fleste ændringer i indkomstansættelsen indebærer en forhøjelse, er der også i en del tilfælde tale om en indkomstnedsættelse. Resultatet af kontrolundersøgelsen viser derfor klart behov for ændringer vedr. aktieavancebeskatningen, jf. det forslag som en arbejdsgruppe under Skatteministeriet r fremkommet med (AE-notat herom af 6. oktober 2000) og som indebærer både en indberetningsordning og forenklede regler vedr. aktieavancebeskatningen.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen

Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005 Personbeskatningen September 2005 Forord Ligningsrapporten er udarbejdet i henhold til ligningsplanen for perioden 1. juli 2004 30. juni 2005,

Læs mere