ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning"

Transkript

1 ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning Gældende fra

2 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse skal du altid kontakte ihi Bupas Healthline for at få behandlingen godkendt: tlf.: Ved hospitalsindlæggelse skal du ligeledes kontakte Healthline for at få behandlingen godkendt. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Godkendelsen foretages på baggrund af en lægehenvisning eller journaludskrift med diagnose og oplysninger om dato for første symptom. Hvis behandlingen er dækningsberettiget, stiller ihi Bupa en betalingsgaranti, dvs. at ihi Bupa afregner direkte med hospitalet/behandleren. Healthline Udover at stille behandlingsgarantier hjælper Healthline endvidere med rådgivning, når du skal vælge et egnet behandlingssted samt rådgivning om behandling (second opinion). Alle typer behandlinger inklusiv tilvalgsdækningerne: ambulant fysioterapi, ergoterapi på klinik, kiropraktorbehandling/osteopati, akupunktur, zoneterapi, konsultation hos psykolog og/eller psykiater og misbrugsafvænning og Privat skadestue og privat vagtlæge skal forhåndsgodkendes af ihi Bupa via Healthline. Customer Service Hvis du har spørgsmål vedrørende administration af din police, bedes du kontakte vores Customer service på: tlf.: fax: Min Side På Min Side har du adgang til en komplet oversigt over alle dine dokumenter (forsikringspolice, fornyelser, status vedrørende de senest refunderede skader etc.). Gå ind på og klik på Min Side. Første gang du logger på, skal du bruge de første 7 cifre i dit policenummer og din fødselsdato. Online customer Du har mulighed for blive online kunde, således at din police udelukkende bliver serviceret online. Tilmeld dig på under Min Side. Som online kunde får du besked via , når vi har nye oplysninger vedrørende din police. 2

3 Forsikringsbetingelser - gruppeordning Gældende fra 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Arbejdsdygtighed 1.3 Helbredsoplysninger ved tegning 1.4 Selskabets godkendelse 1.5 Anciennitet 1.6 Police og skadebehandling 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Retten til erstatning 2.3 Obligatoriske gruppeordninger med mere end 20 forsikrede 2.4 Karenstid medforsikrede 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede 3.2 Medforsikrede 3.3 Børn 4 Hvor forsikringen dækker 4.1 Dækningsområde 5 Hvad forsikringen omfatter 5.1 Dækning sygeudgifter 5.2 Dækningsberettiget transport 5.3 Valg af transportmiddel 5.4 Kørsel i egen bil 5.5 Selskabets ansvar ved transport 6 Tilvalgsdækninger 6.1 Dækninger A og B 7 Behandling 7.1 Behandlingskvalitet 8 Erstatning 8.1 Erstatningsbeløb 8.2 Rabatter 8.3 Tilbagebetalingspligt 8.4 Forsikringssummer 9 Undtagelse fra erstatning 9.1 Tidligere eller bestående lidelser 9.2 Undtagelser 10 Hvordan skaden anmeldes 10.1 Skadeanmeldelse 3

4 10.2 Anvendelse af tilvalgsdækningerne 10.3 Udbetaling 10.4 NemKonto 10.5 Anmeldelse af hospitalsophold 10.6 Klager vedrørende sagsbehandling 11 Dækning fra tredje part 11.1 Anden forsikring 11.2 Offentlig dækning 11.3 Samarbejdspligt 11.4 Ansvarlig skadevolder 12 Præmiebetaling 12.1 Fastsættelse af præmie 12.2 Betalingsterminer 12.3 Betalingsansvarlig 12.4 Udeståender 13 Nødvendige oplysninger til Selskabet 13.1 Personlige oplysninger 13.2 Oplysningspligt 13.3 Helbredsoplysninger generelt 14 Overdragelse, opsigelse og ophør 14.1 Krav for overdragelse af rettigheder 14.2 Fornyelse af forsikring 14.3 Opsigelsesret 14.4 Svigagtige og urigtige oplysninger 14.5 Selskabets hæftelse 14.6 Ophør af produkt 14.7 Ophør af retten til erstatning 14.8 Plejehjem eller varig behandlingsinstitution 14.9 Ophør ved udtrædelse af gruppeordning Ophør af medforsikredes forsikring Ophør ved flytning Ændring af dækning Udvidelse af dækning 15 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig 15.2 Ankenævn 15.3 Værneting Ordliste 4

5 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkendes af Selskabet og forblive gældende skal ansøger have fast folkeregisteradresse i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget) Sverige, Norge eller Finland og være dækket af den nationale sygesikring i et af de ovennævnte lande. 1.2 Arbejdsdygtighed Desuden er det et krav at forsikrede er fuldt arbejdsdygtig ved forsikringens ikrafttrædelsesdag, og forsikrede skal som minimum have en ugentlig, gennemsnitlig arbejdstid på 8 timer, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 1.3 Helbredsoplysninger ved tegning Forsikringen tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 1.4 Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan godkendes og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. 1.5 Anciennitet Selskabet tilbyder at overtage anciennitet fra eventuelle tidligere tilsvarende forsikringer. Det gælder både for forsikringstagerens eksisterende aftaler for forsikrede virksomhed samt for nye medarbejdere og deres ægtefælle/samlever/registrerede partner under 60 år og hjemmeboende børn under 21 år, der indtræder i forsikringen. Overtagelse af anciennitet kræver dog, at forsikringstager og/eller forsikrede uden ugrundet ophold og senest 3 måneder efter ordningens ikrafttrædelse, skriftligt dokumenterer eventuel opsparet anciennitet hos et andet forsikringsselskab overfor Selskabet. Overtagelse af anciennitet kræver endvidere et ubrudt forsikringsforhold, dvs., at forsikringen fortsætter hos Selskabet fra den dato, hvor den er opsagt hos et andet forsikringsselskab. Er der tale om et brudt forsikringsforhold, anses dækningen hos Selskabet som en nytegnet forsikring, jf Police og skadebehandling Alle policedokumenter udstedes på Selskabets kontor i København. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode Ikrafttrædelsesdato, forsikringsperiode og dækning fremgår af policen. 2.2 Retten til erstatning Ved nytegning af forsikringsaftalen indtræder retten til erstatning pr. ikrafttrædelsesdatoen. 2.3 Obligatoriske gruppeordninger med 20 eller flere forsikrede For obligatoriske gruppeordninger med 20 eller flere forsikrede medarbejdere gælder, at forsikringen dækker udgifter til tidligere kendte sygdomme/lidelser, når medarbejderen har været forsikret i 2 år. Præ-eksisterende kroniske lidelser er aldrig omfattet af forsikringen, dog dækkes følgesygdomme til kroniske lidelser når medarbejderen har været forsikret i 2 år. For eventuelt medforsikrede under denne ordning gælder, at udgifter til lidelser/sygdomme, som medforsikrede var bekendt med eller burde have været bekendt med på ikrafttrædelsestidspunktet, ikke dækkes, ej heller efter 2 år, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 5

6 2.4: Karenstid medforsikrede For eventuelt medforsikrede indtræder retten til erstatning først 2 måneder efter dækningens ikrafttræden medmindre Selskabet overtager anciennitet ved dokumenteret overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et andet sygeforsikringsselskab. Eventuel overtagelse af anciennietet sker i overensstemmelse med 1.5. Ved pludselig opstået alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst opstået efter dækningens ikrafttræden, indtræder retten til erstatning dog samtidig hermed. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede Forsikringen dækker den eller de personer der er navngivet i policedokumentet. 3.2 Medforsikrede Ægtefælle/samlever/registreret partner og hjemmeboende børn under 21 år af forsikrede kan medforsikres med samme dækning på særlige vilkår til en særlig præmie. Ægtefælle/samlever/registreret partner kan dog ikke kan tegne forsikringen, hvis de er fyldt 60 år på ikrafttrædelsestidspunktet. Ingen af de medforsikrede kan tegne tilvalgsdækning for Privat skadestue og privat vagtlæge. 3.3 Børn Det er en betingelse for medforsikring af børn, at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, (nyfødte skal tilmeldes senest 3 måneder efter fødslen). Endvidere skal en af de forsikrede have forældremyndighed over barnet. 4 Hvor forsikringen dækker 4.1 Dækningsområde Forsikringen dækker dækningsberettigede udgifter i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Sverige, Norge, Finland og Tyskland, efter forhåndsgodkendelse af Selskabet. Behandling uden for føromtalte lande dækkes kun efter forhåndsgodkendelse fra Selskabet. 5 Hvad forsikringen omfatter 5.1 Dækning sygeudgifter Dækning vurderes og afgøres altid på baggrund af lægehenvisning eller lægelig godkendelse af Selskabets lægekonsulenter. Alle ydelser skal forhåndsgodkendes af Selskabet. Selskabet vurderer og afgør, om de er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) diagnostiserende konsultation hos speciallæge b) 1 lægeordineret kontrolbesøg hos speciallæge c) 1 second opinion af en af Selskabets interne lægekonsulenter pr. diagnose d) lægeordineret laboratorieundersøgelse e) lægeordineret røntgenundersøgelse 6

7 f) lægeordineret scanning g) andre undersøgelser ordineret af speciallæge h) forebyggende operationer hvis forsikrede er særligt disponeret for en arvelig lidelse, herunder, men ikke begrænset til kræft i æggestokkene, som følge af et genetisk cancersyndron, og/eller der foreligger positive gentest herfor i) rekonstruktiv kirurgi efter ulykke eller som følge af en forebyggende operation godkendt af Selskabet. Forsikringen dækker rekonstruktiv kirurgi ved max. 1 tilfælde pr. forsikrede og pr. forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb inklusiv fornyelser af denne, j) lægeordineret operation k) lægeordineret indlæggelse på hospital eller klinik l) laboratorie- og røntgenundersøgelse, scanning og anden lægebehandling ved indlæggelse m) ambulant for- og efterbehandling på hospital eller klinik i forbindelse med indlæggelse. Efterbehandling dog i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag, n) receptpligtig medicin i maksimalt 6 måneder fra første dækningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Det er et krav at medicinen er udskrevet som hjælp mod den diagnose/sygdom som forsikrede har været, skal eller er indlagt for, o) ophold, behandling, m.m. i forbindelse med psykiatrisk indlæggelse erstattes maksimalt med DKK i forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb inklusiv fornyelser af denne, p) cancerbehandling, cancer- og celleprøver, medicin, konsultationer og behandling som også omfatter cellegiftsbehandling og strålebehandling, Såfremt den forsikrede tilbydes et samlet behandlingsforløb i offentligt regi i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Sverige, Norge eller Finland, som af Selskabet vurderes at være af samme relevans og kvalitet som den behandling, der kan tilbydes i privat regi, skal det offentlige tilbud benyttes. q) 8 individuelle krisepsykologbehandlinger pr. hændelse pr. forsikrede pr. forsikringsår. Behandlingen skal være udført af en psykolog. Udgiften for 1 krisepsykologbehandling refunderes med maksimalt DKK 1.200, r) individuelle lægeordinerede psykologbehandlinger med maksimalt 10 behandlinger pr. forsikrede pr. forsikringsår. Årsagen til behandlingsforløbet skal være egen livstruende eller langvarig sygdom. Behandlingen skal være udført af en psykolog med autorisation efter dansk ret (Cand. Psych. Aut.). Udgiften for 1 lægeordineret psykologbehandling refunderes maksimalt med taksten svarende til overenskomsten mellem Den Offentlige Sygesikring og Dansk Psykolog Forening, s) lægeordineret genoptræning i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag, ved indlæggelse på autoriseret behandlingssted t) lægeordineret fysioterapi-, kiropraktor-, osteopati-, zoneterapi- og/eller akupunkturbehandling under indlæggelse samt efterbehandling i forbindelse med indlæggelse - dog maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos fysioterapeut/kiropraktor/osteopat/zoneterapeut og/eller akupunktør, 7

8 u) lægeordineret sygepleje i hjemmet i maksimalt 30 dage i uafbrudt forlængelse af dækningsberettiget operation eller indlæggelse. Maksimalt 1 behandlingsforløb pr. forsikrede pr. forsikringsår, v) max. 5 lægeordinerede konsultationer hos autoriseret diætist pr. forsikrede pr. forsikringsår for personer med et BMI > 35, w) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til 4 måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede og nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat, x) ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler mens man er indlagt på hospital, y) lægeordineret rekreation på offentlig godkendt institution i uafbrudt forlængelse af dækningsberettiget behandling. Forsikringen dækker maksimalt op til DKK regnet fra første rekreationsdag pr. forsikrede pr. forsikringsår. 5.2 Dækningsberettiget transport Transport og/eller ledsagelse dækkes kun hvis sygdommen og/eller behandlingen er dækket af forsikringen. Følgende transportudgifter dækkes: a) dokumenterede transportudgifter hvis Selskabet vurderer at forsikrede af medicinske årsager ikke kan transportere sig selv til erstatningsberettiget behandling i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Sverige, Norge, Finland eller Tyskland, b) rimelige og nødvendige dokumenterede transportudgifter hvis Selskabet har henvist til behandling som ligger mere end 100 km fra forsikredes folkeregisteradresse, I tilfælde hvor Selskabet har henvist til behandlingssted som ligger mere end 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og forsikrede vælger et behandlingssted som ligger længere væk, dækkes kun de transportudgifter, som svarer til de udgifter der ville blive erstattet for transport til det sted Selskabet har henvist til, c) transport for 1 medicinsk ledsager, hvis Selskabet vurderer at medicinsk ledsager er nødvendig og transporten af forsikrede er lægeordineret i henhold til 5.2.a, d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling af medforsikret barn under 21 år, e) udgifter til forsikrede og eventuel godkendt ledsagers returrejse til forsikredes folkeregisteradresse, hvis forsikrede er berettiget til dækning af transport. 5.3 Valg af transportmiddel Selskabet vurderer og godkender valg af transportmiddel. 5.4 Kørsel i egen bil Godkendt transport i bil erstattes efter Statens til enhver tid gældende laveste takst for privat kørsel i egen bil. 5.5 Selskabets ansvar ved transport Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 8

9 6 Tilvalgsdækninger 6.1 Dækninger A og B Hvis der er valgt nogen af nedenstående tilvalgsdækninger fremgår det af policen. Alle behandlinger på tilvalgsdækningerne skal forhåndsgodkendes af Selskabet. Behandlinger som ikke er forhåndsgodkendt dækkes ikke. Fysioterapi- og/eller psykologbehandlinger kræver desuden lægehenvisning. Fysioterapi- og/eller psykologbehandlinger uden lægehenvisning dækkes ikke. Tilvalgsdækningerne erstatter følgende typer behandling Tilvalgsdækning A: 15 individuelle ambulante fysioterapi-, ergoterapi-, kiropraktik-, osteopati-, akupunktur- og/eller zoneterapibehandlinger. Maksimalt 15 behandlinger samlet for alle behandlingsformer pr. forsikringsår, Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. For zoneterapi specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) og for akupunktur specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af læge, eller af godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB), 10 individuelle psykologbehandlinger og/eller individuelle psykiatriske behandlinger. Maksimalt 10 konsultationer sammenlagt pr. forsikringsår. Udgiften for 1 psykiatrisk konsultation refunderes med maksimalt DKK 900. Medicin i forbindelse med psykiatrisk behandling dækkes ikke. Psykologbehandlingerne skal udføres af psykolog som er tilknyttet overenskomsten med Den Offentlige Sygesikring. Udgiften for 1 psykologbehandling refunderes med taksten svarende til overenskomsten mellem Den Offentlige Sygesikring og Dansk Psykolog Forening, Maksimalt 1 behandlingsforløb i alt til misbrugsafvænning af alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug. Forsikrede kan under forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb inklusiv fornyelser af denne, maksimalt få erstatning for et samlet fast beløb på op til DKK Senere eller yderligere dækning under denne eller en anden police hos Selskabet ændrer ikke ved den anførte begrænsning. Retten til erstatning indtræder 6 måneder efter forsikredes indtræden i tilvalgsdækningen. Tilvalgsdækning B: 50 % af udgifterne for privat skadestue og privat vagtlæge. Selskabet erstatter maksimalt 4 konsultationer hos privat vagtlæge pr. forsikringsår. 7 Behandling 7.1 Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i forsikredes bopælsland. Desuden er det en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 9

10 8 Erstatning 8.1 Erstatningsbeløb Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor behandlingen finder sted. Forsikringen dækker kun udgifter for udført behandling. Alle beløb som Selskabet beslutter at refundere, regnes med under den årlige forsikringssum pr. forsikrede pr. forsikringsår. 8.2 Rabatter Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellem Selskabet og hospitaler/læger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagere i Selskabet. 8.3 Tilbagebetalingspligt I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end forsikrede af Selskabet skønnes berettiget til, er forsikrede forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede/forsikringstager og Selskabet. 8.4 Forsikringssummer Den maksimale årlige forsikringssum på gruppeordningen er lig med det gennemsnitlige antal forsikrede pr. forsikringsår opgjort pr. hovedforfald multipliceret med DKK Den samlede maksimale årlige forsikringssum er dog minimum DKK Selskabet og forsikringstager kan aftale en anden maksimal årlig forsikringssum for gruppeordningen, og i det tilfælde vil det indgå i kontrakten mellem Selskabet og forsikringstager. Den årlige forsikringssum pr. person er ubegrænset inden for gruppeordningens samlede maksimale årlige forsikringssum. 9 Undtagelse fra erstatning 9.1 Tidligere eller bestående lidelser Forsikringen dækker ikke udgifter til sygdom, lidelser eller legemssvaghed samt følger af sådanne som forsikringstager og/eller forsikrede var bekendt med eller burde være bekendt med ved forsikringens tegning, eller tidligere har haft symptomer på, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 9.2 Undtagelser Selskabet yder endvidere ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) kosmetiske operationer og behandlinger, medmindre operation/behandling er medicinsk betinget og godkendt af Selskabet, b) fedme- og/eller diabetesoperationer, c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIVantistoffer (HIV-positiv). Dog dækkes sygdomme relateret til AIDS og HIV-antistoffer (HIVpositiv), såfremt de er opstået som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttræden eller ved ulykke under normalt arbejde. I sidstnævnte tilfælde skal forsikrede dog inden 14 dage efter ulykkens opståen, informere Selskabet herom, samt afgive negativ test for HIV-antistof, d) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug. Se dog tilvalgsdækning A. e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prævention, herunder sterilisation, g) provokeret abort. Dækket er dog de tilfælde, hvor aborten er medicinsk betinget, 10

11 h) graviditet, fødsel og efterbehandling samt enhver form for fertilitetsundersøgelse/ behandling inkl. hormonbehandling, insemination og undersøgelse eller anden behandling i relation hertil, i) enhver form for eksperimentiel pleje, behandling hos naturlæger eller homøopater og med natureller homøopatisk medicin, andre alternative behandlingsformer samt pleje som ikke indgår i den medicinske eller kirurgiske behandling, j) behandling af seksuel dysfunktion, k) al tandbehandling og tandkirurgi, l) behandling hos naturlæger eller homøopater og med natur-eller homøopatisk medicin samt andre alternative behandlingsformer, m) attester, der ikke er rekvireret af Selskabet, n) behandling for sygdomme under militærtjeneste, o) sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i: krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, terrorhandling, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ej), p) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, q) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, r) epidemier, som er taget under offentlig behandling, s) professionel sport, t) aftalt besøg, behandling eller operation på hospital eller klinik, hvorfra forsikrede er udeblevet. Udgiften opkræves hos forsikrede, u) organtransplantation, v) medicin, se dog 5.1.n, w) gentest, x) speciallæger i almen medicin, y) lægehenvisninger, z) medlemsskaber, æ) psykologbehandling som ikke kan relateres til en dækningsberettiget krise, langvarig eller livstruende sygdom, eksempelvis, men ikke begrænset til parterapi, ø) akut behandling, å) forebyggende behandling, se dog 5.1 h, 11

12 aa) massage. 10 Hvordan skaden anmeldes 10.1 Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskabet skal ske uden ugrundet ophold efter at forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. For at være berettiget til erstatning for dækningsberettiget behandling skal Selskabet altid forhåndsgodkende behandlingen/udgiften. Det er altid et krav, at Selskabet modtager originale, kvitterede og specificerede regninger fra forsikrede eller behandlingsstedet samt medicinsk information i form af lægejournaler og policenummer. Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at få de originale bilag tilbage. Det scannede bilag påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen Anvendelse af tilvalgsdækningerne Efter forhåndsgodkendelse af Selskabet, bestiller forsikrede selv tid hos behandler. Derefter skal forsikrede sende relevante bilag til Selskabet i henhold til I henhold til Ligningslovens 30 skal der i forbindelse med behandling hos kiropraktor foreligge en skriftlig erklæring fra en kiropraktor, der har autorisation efter dansk ret, om at forsikrede har behov for behandling. I forbindelse med misbrugsafvænning skal der foreligge en skriftlig lægeerklæring om, at forsikrede har brug for behandlingen Udbetaling Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes originale, kvitterede og specificerede bilag/regninger forsynet med policenummer til Selskabet NemKonto Ihi Bupa anvender NemKonto-systemet i forbindelse med udbetaling af erstatninger til dig. Du skal derfor kun opdatere dine kontooplysninger ét sted i NemKonto-registret. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din Nemkonto. I så fald skal du kontakte os. Ovenstående indebærer, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af oplysninger om din Nemkonto. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for NemKonto-systemet, men har overdraget databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til virksomheden KMD A/S. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene at udbetale penge fra os til dig. Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på med digital signatur eller ved at kontakte din bank Anmeldelse af hospitalsophold Hospitalsophold skal uden ugrundet ophold anmeldes til Selskabet med angivelse af lægens diagnose Klager vedrørende sagsbehandling Reklamation i forbindelse med Selskabets skadesbehandling skal anmeldes uden ugrundet ophold, og senest 6 måneder efter sagens afgørelse. 12

13 11 Dækning fra anden side 11.1 Anden forsikring Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes og dækning under denne forsikring vil være subsidiær til sådan anden dækning Offentlig dækning Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der fuldt eller delvist allerede er blevet dækket af det offentlige Samarbejdspligt Forsikringstager og/eller forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til uden ugrundet ophold at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. Endvidere skal forsikringstager og/eller forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser Ansvarlig skadevolder Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadeholder. 12 Præmiebetaling 12.1 Fastsættelse af præmie Præmien fastsættes af Selskabet. Præmien reguleres hvert år til hovedforfaldsdatoen på grundlag af regulering af forsikringssummer og dækninger, historisk skadeudvikling samt forventet skadeudvikling Betalingsterminer Forsikringstager kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig eller helårlig betaling. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Ændringer i betalingstermin kan kun ske med 1 måneds skriftligt varsel til hovedforfald Betalingsansvarlig Forsikringstageren er ansvarlig for at præmien betales rettidigt til Selskabet Udeståender Hvis Selskabet ikke har modtaget præmiebetaling har Selskabet ret til at udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede/forsikringstager og Selskabet. 13 Nødvendige oplysninger til Selskabet 13.1 Personlige oplysninger Forsikringstager og/eller forsikrede er pligtige til skriftligt at melde navne- og bopælsændring. Endvidere skal forsikredes dødsfald anmeldes. I tilfælde af manglende meddelelse herom er Selskabet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf Oplysningspligt Forsikringstager og/eller forsikrede er i øvrigt forpligtet til at meddele Selskabet alle tilgængelige oplysninger til brug for Selskabets behandling af forsikredes krav mod Selskabet Helbredsoplysninger generelt Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse til enhver, som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder læger og hospitaler. Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale vedrørende forsikredes helbred. 13

14 14 Overdragelse, ændringer og ophør 14.1 Krav for overdragelse af rettigheder Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen Fornyelse af forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfald Opsigelsesret Forsikringstager og Selskabet kan opsige forsikringen pr. hovedforfald med 1 måneds skriftligt varsel, og tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 måneder Svigagtige og urigtige oplysninger Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, ændret originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig Selskabets hæftelse Hvis forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham afgivet oplysning var urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå Ophør af produkt Selskabet kan med 3 måneders varsel til hovedforfald stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe Ophør af retten til erstatning Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. Dog refunderes dækningsberettigede udgifter afholdt i forsikringsperioden i indtil 6 måneder fra forsikringens ophør. Følger af en i forsikringsperioden opstået tilskadekomst eller sygdom er højst dækket i 6 måneder efter forsikringens ophør og skal forhåndsgodkendes af Selskabet i henhold til Plejehjem eller varig behandlingsinstitution Forsikringen ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på plejehjem eller varig behandlingsinstitution Ophør ved udtrædelse af gruppeordning Forsikringen ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt forlader den gruppe, hvorigennem forsikringen er tegnet, og/eller ophører med at være erhvervsaktiv Ophør af medforsikredes forsikring Medforsikredes forsikring ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt medarbejderens (forsikrede) forsikring ophører, og/eller når medforsikrede ægtefælle/samlever/registrerede partner fylder 67 år/medforsikrede børn fylder 21 år Ophør ved flytning Forsikringen ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt ikke længere har fast folkeregisteradresse i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Sverige, Norge eller Finland og/eller ikke længere er dækket af den nationale sygesikring i et af de førnævnte lande Ændring af dækning Forsikringstager kan ændre dækningen til pr. hovedforfald med 1 måneds skriftlig varsel til Selskabet og under forudsætning af, at de i 1 nævnte betingelser er opfyldt. 14

15 14.13 Udvidelse af dækning Selskabet behandler udvidelsen af dækning som en ansøgning i overensstemmelse med Tvister, værneting m.v. 15.1: Klageansvarlig Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K att: Den klageansvarlige, eller på 15.2: Ankenævn I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. 15.3: Værneting Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting. 15

16 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. Alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst: BMI: Bopælsland: Dokumenter: Forfaldsdato: Fornyelse: Forsikrede: Forsikring: Forsikringsbetingelser: Forsikringstager: Hospitalsindlæggelse: Hovedforfaldsdato: ihi Bupa (inkl. vi/os/vores): Ikrafttrædelsesdato: Karenstid: Krisehjælp: Kronisk lidelse: Alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst foreligger, når Selskabets lægekonsulent og den behandlende læge er enige om dette. Forkortelse for Body Mass Index og udregnes ved at dividere en persons vægt i kilo med kvadratet på personens højde i meter. BMI'et for en mand, som vejer 80 kg og som er 1,80 m høj, er således 80 (1,80 x 1,80=3,24) = 24,7. Det land, hvor den forsikrede har sin primære bopælsadresse, mens forsikrede er dækket af forsikringen. Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, policedokumenter o.l. Dato hvor præmien skal betales. Den automatiske fornyelse af forsikringen pr. hovedforfaldsdato. De personer der er omfattet af den forsikring, som er aftalt mellem forsikringstager og Selskabet og som er navngivet i policedokumentet. Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet. Betingelserne for den tegnede forsikring. Den (juridiske eller fysiske) person, der har indgået aftale med Selskabet. Operation eller lægebehandling på et hospital eller en klinik når det er medicinsk nødvendigt at blive indlagt. Fornyelse af forsikringen. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Dato nævnt i policedokumentet på hvilken forsikringen træder i kraft, medmindre andet er angivet i forsikringsbetingelserne. En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen hvor forsikringen ikke yder nogen dækning, medmindre andet er angivet i 2. Ved krisehjælp forstås behandling af kriser, der er udløst af udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier etc. Lidelse/sygdom, der karakteriseres ved en vedvarende tilstand med blivende følger som ikke alle bedres og med behov for rehabilitering og langvarig behandling eller pleje. 16

17 Medforsikrede: Normalt arbejde: Operation: Optagelsesbegæring: Policedokumentet: Professionel sport: Præeksisterende kronisk lidelse: Psykolog: Rekreation: Selskabet: Skade: Specielle vilkår: Standardvilkår: Forsikredes ægtefælle/samlever/registrerede partner og hjemmeboende børn op til 21 år. Disse personer regnes alle som forsikrede hvis de er nævnt i policen. iht. 9.2.c) omfatter følgende erhverv: Læger og tandlæger, sygeplejersker, laboratoriepersonale, sundhedspersonale, tandlægeassistenter, ambulancepersonale, jordemødre, personale inden for brandvæsenet, politimænd/kvinder samt fængselspersonale. Et operativt indgreb som ikke inkluderer endoskopier og scanninger, selvom disse undersøgelser kræver narkose. Ansøgnings blanket A, Helbredserklæring B og/eller kontrakten/aftalen. Policedetaljer der angiver den købte forsikringstype, årlig præmie og andre specielle vilkår. Sport, der udøves mod betaling. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence samt opvisninger udenfor konkurrence. Lidelse/sygdom, som forsikrede var bekendt med eller burde have været bekendt med på ikrafttrædelsestidspunktet. Udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed og jobskifte, samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom og dødsfald, behandles under tilvalgsdækning A. Lægeordineret kurophold i forbindelse med kritisk sygdom, såsom cancer, slagtilfælde, multipel sklerose og lignende. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Det økonomiske krav der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I Selskabets vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens opståen. Begrænsninger, indskrænkninger eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i policedokumentet. Selskabets standardforsikringsvilkår uden specielle begrænsninger, indskrænkninger eller betingelser. Gældende pr. 1. januar 2011 Forbehold for fejl og udeladelser 17

18 Kontakt ihi Bupa s Customer service for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åben alle hverdage 09:00 15:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Healthline for rådgivning og forhåndsgodkendelse af undersøgelse og behandling Åben alle hverdage 09:00 15:00 Tel: Fax: Kontakt ihi Bupa s 24-timers alarmservice for krisehjælp uden for Healthline s åbningstid Tel: Alle opkald optages og kan blive aflyttet. ihi Bupa er brand-navnet for Bupa Denmark Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Insurance Limited er registreret i England nr The British United Provident Association Limited, Registreret i England og Wales nr Hjemsted: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og livsnervesymbolet er registrerede varemærker Bupa Alle rettigheder forbeholdt 33CD1-21 / DANISH 18

ihi Bupa Sundhedsforsikring International

ihi Bupa Sundhedsforsikring International ihi Bupa Sundhedsforsikring International Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2009 DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Sådan bruger du forsikringen 8 Refusionsoversigt 11 Forsikringsbetingelser 20 Ordliste 3 Sådan bruger

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - Skandinavien & Tyskland Gældende fra 2009 DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 5 Din sundhed og tryghed 6 Sådan fungerer forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger

IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger IHI Skandinavisk Sundhedsforsikring - for gruppeordninger Gældende fra 2008 DKK Vi prioriterer dit helbred frem for alt Med en IHI forsikring kommer du hurtigt tilbage på arbejde igen 2 Din forsikringsguide

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra DKK

ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra DKK ihi Bupa Sundhedsforsikring - International Gældende fra 2009 - DKK 2 Din forsikringsguide Side 4 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 5 Din sundhed og tryghed 7 Hvem kan tegne forsikringen? 8 Sådan

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser

Generelle forsikringsbetingelser Generelle forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2018 1. Optagelse 1.1.1 Som nye forsikringstagere i Sygeforsikringen "danmark" (og dermed som medlemmer) kan optages personer, som har bopæl i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring

VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring VI TAGER HÅND OM DIG International Hospitalsforsikring Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Sådan bruger du forsikringen 7 Dækningsoversigt 9 Forsikringsbetingelser 21 Ordliste 2 3 SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company.

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company. As the headquarters of ihi Bupa are moving from Denmark to the UK on 2nd December 2009, at that time the named insurer on your insurance policy, which is currently the Danish branch of Bupa Insurance Limited

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra Januar 2016 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Fritid/Arbejdstid til ansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD)

Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Sundhedsforsikring for Centralforeningen For Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen Af Officerer i Danmark (HOD) Hvad dækker Trygs sundhedsforsikring? Med Trygs Sundhedsforsikring får du hurtig og nem

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere