ihi Bupa Sundhedsforsikring International

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Sundhedsforsikring International"

Transkript

1 ihi Bupa Sundhedsforsikring International Gældende fra

2 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse skal du altid kontakte ihi Bupas Medical Centre for at få behandlingen godkendt: tlf.: Ved hospitalsindlæggelse skal du ligeledes kontakte Medical centre for at få behandlingen godkendt. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Godkendelsen foretages på baggrund af en lægehenvisning eller journaludskrift med diagnose og oplysninger om dato for første symptom. Hvis behandlingen er dækningsberettiget, stiller ihi Bupa en betalingsgaranti, dvs. at ihi Bupa afregner direkte med hospitalet/behandleren. Medical Centre Udover at stille behandlingsgarantier hjælper Medical Centre endvidere med rådgivning, når du skal vælge et egnet behandlingssted samt rådgivning om behandling (second opinion). Kundeservice Hvis du har spørgsmål vedrørende administration af din police, bedes du kontakte vores Kundeservice på: tlf.: fax: Min Side På Min Side har du adgang til en komplet oversigt over alle dine dokumenter (forsikringspolice, fornyelser, status vedrørende de senest refunderede skader etc.). Gå ind på og klik på Min Side. Første gang du logger på, skal du bruge de første 7 cifre i dit policenummer og din fødselsdato. Online customer Du har mulighed for blive online kunde, således at din police udelukkende bliver serviceret online. Tilmeld dig på under Min Side. Som online kunde får du besked via , når vi har nye oplysninger vedrørende din police. 2

3 Forsikringsbetingelser International Gældende fra 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Antagelse på standardvilkår 1.3 Antagelse på specielle vilkår 1.4 Ændring af helbredstilstand 1.5 Selskabets godkendelse 1.6 Police og skadebehandling 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Karenstid ved nytegning 2.3 Pludselig hændelse 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede 3.2 Børn 3.3 Nyfødte børn 4 Hvor forsikringen dækker 4.1 Dækningsområde 5 Hvad forsikringen omfatter 5.1 Dækning sygeudgifter 5.2 Dækningsberettiget transport 5.3 Forsikringssum transport 5.4 Valg af transportmiddel 5.5 Kørsel i egen bil 5.6 Selskabets ansvar ved transport 6 Behandling 6.1 Behandlingskvalitet 7 Erstatning 7.1 Erstatningsbeløb 7.2 Rabatter 7.3 Tilbagebetalingspligt 7.4 Sygeforsikringen "danmark 8 Undtagelse fra erstatning 8.1 Tidligere eller bestående lidelser 8.2 Undtagelser 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1 Skadeanmeldelse 9.2 Udbetaling 9.3 NemKonto 3

4 9.4 Anmeldelse af hospitalsophold 9.5 Klager vedrørende sagsbehandling 10 Dækning fra anden side 10.1 Anden forsikring 10.2 Offentlig dækning 10.3 Samarbejdspligt 10.4 Selskabets ret overfor ansvarlig skadevolder 10.5 Selskabets ret overfor Sygeforsikringen danmark 11 Præmiebetaling 11.1 Fastsættelse af præmie 11.2 Aldersbestemt præmie 11.3 Betalingsterminer 11.4 Betalingsansvarlig 11.5 Udeståender 11.6 Rabat Sygeforsikringen danmark 12 Nødvendige oplysninger til Selskabet 12.1 Personlige oplysninger 12.2 Oplysningspligt 12.3 Helbredsoplysninger generelt 13 Overdragelse, opsigelse og ophør 13.1 Krav for overdragelse af rettigheder 13.2 Fornyelse af forsikring 13.3 Opsigelsesret 13.4 Svigagtige og urigtige oplysninger 13.5 Administrationsgebyr 13.6 Selskabets hæftelse 13.7 Ophør af produkt 13.8 Ophør af retten til erstatning 13.9 Plejehjem eller varig behandlingsinstitution Ophør ved flytning Ændring af dækning Udvidelse af dækning 14 Tvister, værneting m.v Tvistløsning 14.2 Ankenævn 14.3 Værneting Ordliste 4

5 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse For at forsikringen kan godkendes af Selskabet og forblive gældende skal ansøger have fast folkeregisteradresse i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget) Sverige, Norge eller Finland og være dækket af den nationale sygesikring i et af de ovennævnte lande. 1.2 Antagelse på standardvilkår For at forsikringen kan godkendes af Selskabet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemessvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 år på optagelsestidspunktet. 1.3 Antagelse på specielle vilkår Såfremt betingelserne i 1.2 ikke er opfyldt, og ansøger ikke er fyldt 80 år på optagelsestidspunktet, har Selskabet mulighed for at tilbyde forsikringen på specielle vilkår. Beslutter Selskabet at tilbyde forsikringen på specielle vilkår vil disse fremgå af policedokumentet. 1.4 Ændring af helbredstilstand Ændres ansøgers helbredstilstand efter optagelsesbegæringen er underskrevet og før Selskabets godkendelse, er ansøger forpligtet til straks at oplyse Selskabet herom. 1.5 Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan godkendes og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at optagelsesbegæringen godkendes og at præmien betales til Selskabet rettidigt. 1.6 Police og skadebehandling Alle policedokumenter udstedes på Selskabets kontor i København. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode Forsikringen træder i kraft fra den dato optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet. Ikrafttrædelsesdato, forsikringsperiode og forsikringssum fremgår af policen. Selskabet kan aftale andet tidspunkt med forsikringstager. 2.2 Karenstid ved nytegning Retten til erstatning indtræder ved nytegning af forsikringsaftalen i henhold til tegningen først 4 uger efter forsikringens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke ved dokumenteret overflytning fra en tilsvarende forsikring hos et andet sygeforsikringsselskab. 2.3 Pludselig hændelse Ved pludselig opstået alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst opstået efter forsikringens ikrafttræden, indtræder retten til erstatning dog samtidig hermed. 3 Hvem forsikringen omfatter 3.1 Forsikrede Forsikringen dækker den eller de personer der er navngivet i policedokumentet, herunder tilmeldte børn under 16 år. 3.2 Børn Forsikredes børn under 16 år kan medforsikres gratis, såfremt kravene om antagelse på normale vilkår jf. 1.2 er opfyldt. Når medforsikrede børn fylder 16 år, opkræves præmie fra førstkommende hovedforfaldsdato. Det er desuden en betingelse for medforsikring, at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, og at barnet er registreret på samme adresse som en af de forsikrede, der har forældremyndigheden. 5

6 3.3 Nyfødte børn Der skal indsendes optagelsesbegæring for nyfødte/adopterede børn og i tilfælde af adoption skal den forsikrede endvidere indsende en Helbredserklæring B for det adopterede barn. Hvis en af forældrenes forsikringer har været i kraft i mindst 12 måneder, kan nyfødte børn af en af disse, uanset kravene i 1.2, medforsikres uden optagelsesbegæring. Dog skal en kopi af fødselsattesten indsendes senest 3 måneder efter fødslen. 4 Hvor forsikringen dækker 4.1 Dækningsområde Forsikringen dækker dækningsberettigede udgifter i hele verden, medmindre andet er anført i policedokumentet. 5 Hvad forsikringen omfatter 5.1 Dækning sygeudgifter Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af Selskabet. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) diagnostiserende konsultation hos speciallæge, b) 1 lægeordineret kontrolbesøg hos speciallæge, c) 1 second opinion af en af Selskabets interne lægekonsulenter pr. diagnose, d) lægeordineret laboratorieundersøgelse, e) lægeordineret røntgenundersøgelse, f) lægeordineret scanning, g) andre undersøgelser ordineret af speciallæge, h) pacemaker, i) organtransplantation dækkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløb, maksimalt DKK 1 million, og kun organer fra mennesker og både transplantation og organ skal forhåndsgodkendes af Selskabet, j) lægeordineret operation, k) lægeordineret indlæggelse på hospital eller klinik, l) laboratorie- og røntgenundersøgelse, scanning og anden lægebehandling ved indlæggelse, m) for- og efterbehandling på hospital eller klinik i forbindelse med indlæggelse i maksimalt 6 måneder, n) receptpligtig medicin i maksimalt 6 måneder fra første dækningsberettigede behandlingsdag i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Det er et krav at medicinen er udskrevet som hjælp mod den diagnose/sygdom som den forsikrede har været, skal eller er indlagt for, 6

7 o) ophold, behandling, m.m. i forbindelse med psykiatrisk indlæggelse erstattes maksimalt med DKK i forsikringens samlede løbetid gennem et livsforløb inklusiv fornyelser af denne, p) lægeordineret genoptræning i maksimalt 6 måneder fra første behandlingsdag, ved indlæggelse på autoriseret behandlingssted, q) lægeordineret fysioterapi-, kiropraktor- og/eller osteopatibehandling under indlæggelse samt efterbehandling i forbindelse med indlæggelse - dog maksimalt 4 måneder fra første behandlingsdag hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller osteopat, r) lægeordineret sygepleje i hjemmet i uafbrudt forlængelse af dækningsberettiget operation eller indlæggelse. Maksimalt DKK pr. dag og maksimalt DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår, s) max. 5 lægeordinerede konsultationer hos autoriseret diætist per forsikrede per forsikringsår for personer med et BMI > 35, maksimalt DKK 750 pr. konsultation, t) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til 4 måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede og nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat, u) ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler mens man er indlagt på hospital, v) skadestuebehandling udenfor bopælslandet ved akut sygdom eller tilskadekomst, w) helbredsundersøgelse hvert andet forsikringsår, maksimalt DKK pr. undersøgelse, x) lægeordineret rekreation på offentlig godkendt institution i uafbrudt forlængelse af dækningsberettiget behandling. Forsikringen dækker maksimalt op til DKK 750 pr. dag i højst 3 uger pr. forsikrede pr. forsikringsår. 5.2 Dækningsberettiget transport Transport og/eller ledsagelse dækkes kun hvis sygdommen og/eller behandlingen er dækket af forsikringen. Følgende transportudgifter dækkes: a) dokumenterede transportudgifter hvis Selskabet vurderer at den forsikrede af medicinske årsager ikke kan transportere sig selv til erstatningsberettiget behandling i Skandinavien samt rimelige og nødvendige transportudgifter udenfor Skandinavien, b) rimelige og nødvendige dokumenterede transportudgifter hvis Selskabet har henvist til behandling som ligger mere end 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse, I tilfælde hvor Selskabet har henvist til behandlingssted som ligger mere end 100 km fra den forsikredes permanente helårsadresse og den forsikrede vælger et behandlingssted som ligger længere væk, dækkes kun de transportudgifter, som svarer til de udgifter der ville blive erstattet for transport til det sted Selskabet har henvist til, c) transport for 1 medicinsk ledsager, hvis Selskabet vurderer at medicinsk ledsager er nødvendig og transporten af den forsikrede er lægeordineret i henhold til 5.2.a, 7

8 d) transport for 1 pårørende eller ledsager ved behandling af forsikret barn under 18 år, e) udgifter til den forsikrede og eventuel godkendt ledsagers returrejse til den forsikredes bopælsadresse, hvis den forsikrede er berettiget til dækning af transport, 5.3 Forsikringssum transport Maksimalt DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. 5.4 Valg af transportmiddel Selskabet vurderer og godkender valg af transportmiddel. 5.5 Kørsel i egen bil Godkendt transport i bil erstattes efter Statens til enhver tid gældende laveste takst for privat kørsel i egen bil. 5.6 Selskabets ansvar ved transport Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 6 Behandling 6.1 Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i forsikredes bopælsland. Desuden er det en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 7 Erstatning 7.1 Erstatningsbeløb Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor behandlingen finder sted. Forsikringen dækker kun udgifter for udført behandling. Alle beløb som Selskabet beslutter at refundere, regnes med under den årlige forsikringssum pr. person pr. forsikringsår. 7.2 Rabatter Rabatter, som bringes i stand ved forhandling mellem Selskabet og hospitaler/læger o.l., vil være til gavn for alle forsikringstagere i Selskabet. 7.3 Tilbagebetalingspligt I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet, end forsikrede af Selskabet skønnes berettiget til, er den forsikrede forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede/forsikringstager og Selskabet. 7.4 Sygeforsikringen danmark Selskabet refunderer hele skaden for medlemmer af Sygeforsikringen danmark herunder den del af erstatningen, som det påhviler Sygeforsikringen danmark at dække i henhold til forsikredes operationsdækning. 8

9 8 Undtagelse fra erstatning 8.1 Tidligere eller bestående lidelser Forsikringen dækker ikke udgifter til sygdom, lidelser eller legemssvaghed samt følger af sådanne som forsikringstager og/eller forsikrede var bekendt med eller burde være bekendt med ved forsikringens tegning, eller tidligere har haft symptomer på, medmindre andet er aftalt med Selskabet. 8.2 Undtagelser Selskabet yder endvidere ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) kosmetiske operationer og behandlinger, medmindre operation/behandling er medicinsk betinget og godkendt af Selskabet, b) fedme- og/eller diabetesoperationer, c) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIVantistoffer (HIV-positiv). Dog dækkes sygdomme relateret til AIDS og HIV-antistoffer (HIVpositiv), såfremt de er opstået som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttræden eller ved ulykke under normalt arbejde. I sidstnævnte tilfælde skal forsikrede dog inden 14 dage efter ulykkens opståen, informere Selskabet herom, samt afgive negativ test for HIV-antistof, d) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, e) selvforskyldt legemsbeskadigelse, f) prævention, herunder sterilisation, g) provokeret abort. Dækket er dog de tilfælde, hvor aborten er medicinsk betinget, h) graviditet, fødsel og efterbehandling, i) enhver form for fertilitetsundersøgelse/ behandling inkl. hormonbehandling, insemination og undersøgelse eller anden behandling i relation hertil, herunder udgifter til graviditet, fødsel, førog efterbehandling samt behandling af nyfødte. Børn, født som resultat af fertilitetsbehandling og/ eller født af en rugemor, vil derfor kun kunne blive optaget i henhold til 1, j) enhver form for eksperimentiel pleje, pleje som ikke indgår i den medicinske eller kirurgiske behandling, herunder ophold på plejehjem, k) behandling af seksuel dysfunktion, l) al tandbehandling og tandkirurgi, m) behandling hos naturlæger eller homøopater og med natur-eller homøopatisk medicin samt andre alternative behandlingsformer, n) attester, der ikke er rekvireret af Selskabet, o) behandling for sygdomme under militærtjeneste, p) sygdom eller tilskadekomst, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i: krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, terrorhandling, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, 9

10 militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ej), q) atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, r) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, s) psykologbehandling, t) epidemier, som er taget under offentlig behandling, u) aftalt besøg, behandling eller operation på hospital eller klinik, hvorfra den forsikrede er udeblevet. Udgiften opkræves hos den forsikrede, v) medicin, se dog 5.1.n, w) gentest, x) blokader samt steroidinjektioner, y) speciallæger i almen medicin, z) lægehenvisninger, æ) medlemsskaber. 9 Hvordan skaden anmeldes 9.1 Skadeanmeldelse Anmeldelse til Selskabet skal ske uden ugrundet ophold efter at forsikrede har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. For at være berettiget til erstatning for dækningsberettiget behandling skal Selskabet altid forhåndsgodkende behandlingen/udgiften. Det er altid et krav at Selskabet modtager originale, kvitterede og specificerede regninger fra den forsikrede eller behandlingsstedet samt medicinsk information i form af lægejournaler og policenummer. Selskabet scanner originale bilag ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at få de originale bilag tilbage. Den scannede regning påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. 9.2 Udbetaling Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes originale, kvitterede og specificerede bilag/regninger forsynet med policenummer til Selskabet. 9.3 NemKonto Ihi Bupa anvender NemKonto-systemet i forbindelse med udbetaling af erstatninger til dig. Du skal derfor kun opdatere dine kontooplysninger ét sted i NemKonto-registret. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din Nemkonto. I så fald skal du kontakte os. Ovenstående indebærer, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af oplysninger om din Nemkonto. Økonomistyrelsen er dataansvarlig for NemKonto-systemet, men har overdraget databehandlingsopgaven (driften af IT mv.) til virksomheden KMD A/S. 10

11 Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene at udbetale penge fra os til dig. Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på med digital signatur eller ved at kontakte din bank. 9.4 Anmeldelse af hospitalsophold Hospitalsophold skal uden ugrundet ophold anmeldes til Selskabet med angivelse af lægens diagnose. 9.5 Klager vedrørende sagsbehandling Reklamation i forbindelse med Selskabets skadesbehandling skal anmeldes uden ugrundet ophold, og senest 6 måneder efter sagens afgørelse. 10 Dækning fra anden side 10.1 Anden forsikring Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab eller fra offentlig sygesikring, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes og dækning under denne forsikring vil være subsidiær til sådan anden dækning Offentlig dækning Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der fuldt eller delvist allerede er blevet dækket af det offentlige. Dette gælder ikke i henhold til forsikredes eventuelle operationsdækning i Sygeforsikringen "danmark" Samarbejdspligt Forsikringstager og/eller forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til uden ugrundet ophold at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. Endvidere skal forsikringstager og/eller forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser Selskabets ret overfor ansvarlig skadevolder Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadeholder Selskabets ret overfor Sygeforsikringen danmark Selskabet indtræder i forsikredes ret til erstatning hos Sygeforsikringen danmark i henhold til forsikredes eventuelle operationsdækning. 11 Præmiebetaling 11.1 Fastsættelse af præmie Præmien fastsættes af Selskabet. Præmien reguleres hvert år til hovedforfaldsdatoen på grundlag af regulering af forsikringssummer og dækninger, historisk skadeudvikling samt forventet skadeudvikling Aldersbestemt præmie Præmien er aldersbestemt og vil derfor blive reguleret den første forfaldsdato efter forsikredes fødselsdato Betalingsterminer Forsikringstager kan vælge mellem kvartårlig, halvårlig eller helårlig betaling. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Ændringer i betalingstermin kan kun ske med 1 måneds skriftligt varsel til et kvartals begyndelse og kun én gang årligt. 11

12 11.4 Betalingsansvarlig Forsikringstageren er ansvarlig for at præmien betales rettidigt til Selskabet Udeståender Hvis Selskabet ikke har modtaget præmiebetaling har Selskabet ret til at udligne det overskydende beløb i andet udestående mellem forsikrede/forsikringstager og Selskabet Rabat Sygeforsikringen danmark Hvis forsikringen er tegnet med rabat i kraft af forsikredes operationsdækning i Sygeforsikringen danmark, og forsikrede ophører med at have denne operationsdækningen, mister forsikrede retten til en sådan rabat. 12 Nødvendige oplysninger til Selskabet 12.1 Personlige oplysninger Forsikringstager og/eller forsikrede er pligtige til skriftligt at melde navne og bopælsændring samt ændringer i forsikredes medlemsskab af Sygeforsikringen danmark, herunder gruppeskift og udmeldelse. Endvidere skal forsikringstagers eller forsikredes dødsfald anmeldes. I tilfælde af manglende meddelelse herom er Selskabet ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf Oplysningspligt Forsikringstager og/eller forsikrede er i øvrigt forpligtet til at meddele Selskabet alle tilgængelige oplysninger til brug for Selskabets behandling af forsikredes krav mod Selskabet Helbredsoplysninger generelt Herudover er Selskabet berettiget til at forespørge om forsikredes helbredstilstand og rette henvendelse til enhver, som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder læger og hospitaler. Selskabet er endvidere berettiget til at få udleveret eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale vedrørende forsikredes helbred. 13 Overdragelse, opsigelse og ophør 13.1 Krav for overdragelse af rettigheder Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen Fornyelse af forsikring Forsikringen fornyes automatisk ved hvert hovedforfald Opsigelsesret Forsikringstager og Selskabet kan opsige forsikringen pr. hovedforfald med 1 måneds skriftligt varsel, og tidligst når forsikringen har været i kraft i mindst 12 måneder. Dette gælder alene for forsikringer, som er tegnet/træder i kraft efter 1. januar Svigagtige og urigtige oplysninger Har forsikringstager og/eller forsikrede på noget tidspunkt, herunder men ikke begrænset til oplysninger i forbindelse med forsikringens tegning, ændret originale dokumenter, givet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig Administrationsgebyr I tilfælde af, at forsikringsaftalen betragtes som ugyldig, i henhold til 13.4, er Selskabet berettiget til et administrationsgebyr svarende til en bestemt procentdel af den indbetalte præmie. 12

13 13.6 Selskabets hæftelse Hvis forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham afgivet oplysning var urigtig, hæfter Selskabet, som om den urigtige oplysning ikke forelå Ophør af produkt Selskabet kan med 3 måneders varsel til hovedforfald stoppe eller suspendere en forsikringsgruppe Ophør af retten til erstatning Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. Dog refunderes dækningsberettigede udgifter afholdt i forsikringsperioden i indtil 6 måneder fra forsikringens ophør. Følger af en i forsikringsperioden opstået tilskadekomst eller sygdom er højst dækket i 6 måneder efter forsikringens ophør og skal forhåndsgodkendes af Selskabet i henhold til Plejehjem eller varig behandlingsinstitution Forsikringen ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt kommer på plejehjem eller varig behandlingsinstitution Ophør ved flytning Forsikringen ophører uden yderligere varsel fra det tidspunkt forsikrede eventuelt ikke længere har fast folkeregisteradresse i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget), Sverige, Norge eller Finland og/eller ikke længere er dækket af den nationale sygesikring i et af de førnævnte lande Ændring af dækning Forsikringstager kan ændre sin dækning til per hovedforfald med 1 måneds skriftlig varsel til Selskabet og under forudsætning af, at de i 1 nævnte betingelser er opfyldt Udvidelse af dækning Selskabet behandler udvidelsen af dækning som en ansøgning i overensstemmelse med Tvister, værneting m.v Tvistløsning Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet skal forsikringstageren og/eller forsikrede skrive til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K att: Den klageansvarlige, eller på 14.2 Ankenævn I tilfælde hvor forsikringstageren eller forsikrede ønsker at gå videre med sagen kan sagen prøves ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Værneting Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting. 13

14 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. Alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst: Ansøger: BMI: Bopælsland: Dokumenter: Forfaldsdato: Fornyelse: Forsikrede: Forsikring: Forsikringsbetingelser: Forsikringstager: Hospitalsindlæggelse: Hovedforfaldsdato: ihi Bupa (inkl. vi/os/vores): Ikrafttrædelsesdato: Karenstid: Krisehjælp: Alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst foreligger, når den behandlende læge og Selskabets lægekonsulent er enige om dette. Den eller de personer som er nævnt på Optagelsesbegæring A og Helbredserklæring B som den eller de forsikringsansøgende. BMI er forkortelsen for Body Mass Index og udregnes ved at dividere en persons vægt i kilo med kvadratet på personens højde i meter. BMI'et for en mand, som vejer 80 kg og som er 1,80 m høj, er således 80 (1,80 x 1,80=3,24) = 24,7. Det land, hvor den forsikrede har sin primære bopælsadresse, mens forsikrede er dækket af forsikringen. Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, policedokumenter o.l. Dato hvor præmien skal betales. Den automatiske fornyelse af forsikringen pr. hovedforfaldsdato. De personer der er omfattet af den forsikring, som er aftalt mellem forsikringstager og Selskabet. Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet. Betingelserne for den tegnede forsikring. Den (juridiske eller fysiske) person, der har indgået aftale med Selskabet. Operation eller lægebehandling på et hospital eller en klinik når det er medicinsk nødvendigt at blive indlagt. Fornyelse af forsikringen. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Dato nævnt i policedokumentet på hvilken forsikringen træder i kraft, medmindre andet er angivet i forsikringsbetingelserne. En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen hvor forsikringen ikke yder nogen dækning, medmindre andet er angivet i 2. Ved krisehjælp forstås behandling af kriser, der er udløst af udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier etc. 14

15 Kronisk lidelse: Normalt arbejde: Operation: Optagelsesbegæring: Policedokumentet: Professionel sport: Præeksisterende lidelse: Rekreation: Selskabet: Skade: Specielle vilkår: Standardvilkår: Lidelse/sygdom, der karakteriseres ved en vedvarende tilstand med blivende følger som ikke alle bedres og med behov for rehabilitering og langvarig behandling eller pleje. Normalt arbejde iht. 8.2.c) omfatter følgende erhverv: Læger og tandlæger, sygeplejersker, laboratoriepersonale, sundhedspersonale og tandlægeassistenter, ambulancepersonale, jordemødre, personale inden for brandvæsenet, politimænd/kvinder samt fængselspersonale. Et operativt indgreb som ikke inkluderer endoskopier og scanninger, selvom disse undersøgelser kræver narkose. Ansøgningsbegæring A, Helbredserklæring B og/eller kontrakten/aftalen. Policedetaljer der angiver den købte forsikringstype, årlig præmie og andre specielle vilkår. Sport, der udøves mod betaling. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence samt opvisninger udenfor konkurrence. Lidelse/sygdom, som forsikrede var bekendt med eller burde have været bekendt med på ikrafttrædelsestidspunktet. Lægeordineret kurophold i forbindelse med kritisk sygdom, såsom cancer, slagtilfælde, multipel sklerose og lign. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Det økonomiske krav der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I Selskabets vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens opståen. Begrænsninger, indskrænkninger eller ekstra påførte betingelser til standardvilkår som beskrevet i policedokumentet. Selskabets standardforsikringsvilkår uden specielle begrænsninger, indskrænkninger eller betingelser. Gældende pr. 1. januar 2011 Forbehold for fejl og udeladelser 15

16 Kontakt ihi Bupa s Kundeservice for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åben alle hverdage 08:00 22:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Medical Centre for rådgivning og forhåndsgodkendelse af undersøgelse og behandling 24-timers alarmservice Tel: Fax: Alle opkald optages og kan blive aflyttet. ihi Bupa er brand-navnet for Bupa Denmark Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Insurance Limited er registreret i England nr The British United Provident Association Limited, Registreret i England og Wales nr Hjemsted: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og livsnervesymbolet er registrerede varemærker Bupa Alle rettigheder forbeholdt 333D1-21/ DANISH 16

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company.

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company. As the headquarters of ihi Bupa are moving from Denmark to the UK on 2nd December 2009, at that time the named insurer on your insurance policy, which is currently the Danish branch of Bupa Insurance Limited

Læs mere

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-2, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere