OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND"

Transkript

1 OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Der bliver lukket folkeskolebygninger over hele landet. Det betyder, at mange mindre byer mister et centralt omdrejningspunkt, og i værste fald oplever gradvis nedlukning af fritidslivet og reel fraflytning. Det vil Lokale og Anlægsfonden gerne gøre noget ved. Derfor inviteres interesserede arkitekter til at deltage i et udviklingsforløb, der skal resultere i, at op til tre lukkede folkeskoler forandres til levende aktivitetshuse fyldt med idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1

2 På baggrund af denne ansøgningsrunde, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste, hvoraf fem endelig udvælges til deltagelse i udviklingsprocessen. Samtidig med denne ansøgningsrunde, forløber en ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler. Blandt de indkomne ansøgninger, skal der udvælges op til fem landsbysamfund, der har mod på at omdanne deres lukkede skole til et lokalt aktivitetshus. De op til fem udvalgte landsbysamfund, der i udviklingsprocessen hver vil være repræsenteret ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer, får udleveret bruttolisten og vælger selv derfra, hvilken arkitektrådgiver som de gerne vil danne team med. Selve udviklingsprocessen forløber over to faser. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælges der op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase detailudvikles de tre idékoncepter, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Vil I være med, er det vigtigt, at I som arkitekter har ambitioner om at være med til at skabe en markant og visionær forandring af en tidligere skolebygning, så den i fremtiden kommer til at udgøre et bæredygtigt aktivitetssted for de lokale i nærområdet og omkringliggende landsbyer. Resultatet af udviklingsprocessens to faser bliver et projektforslag, der med illustrationer, tekst og økonomiske kalkulationer, redegør for den bygningsmæssige omdannelse af den tidligere skolebygning, samt de forventede fremtidige aktiviteter og brugergrupper. Det er målsætningen, at de deltagende teams ved projektets udgang hver kan præsentere en løsning, der repræsenterer nytænkning i funktioner og anvendelse der muliggør et bredt spænd af fritidsaktiviteter, sikrer en bæredygtig drift og tilfører den tidligere skolebygning en ny karakter, der udtrykker bygningens forandring fra skolebrug til lokalt aktivitetshus. Det er ambitionen, at op til tre forslag vil blive realiseret, så de omdannede skolebygninger kommer til at stå som eksempelprojekter til inspiration for landets kommuner og landsbysamfund. 2

3 Det er en forudsætning, at der i det enkelte projekt arbejdes med at optimere ombygning af de eksisterende faciliteter og minimere eventuel udbygning, herunder at man er indstillet på evt. delvis nedrivning, således at forslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden fungerer som tovholder og sparringspartner under den samlede proces. Baggrund I de mindre byer er skolen ofte det eneste sted, der kan huse forenings- og aftenskoleaktiviteter. Lukker skolen, er det derfor med stor risiko for, at også foreningslivet forsvinder. I 2011 og 2012 besluttede landets kommuner at lukke 159 folkeskolebygninger. Undersøgelsen der er udført af Lokale og Anlægsfonden ved en rundspørge til samtlige af landets kommuner viser, at der mange steder lukkes skoler uden, at der er lagt planer for bygningernes fremtidige brug. Af de 121 folkeskolebygninger der lukkede i 2011, stod hver tredje således stadig tom i De fleste af skolerne forsøges forsat solgt, men en del står også tomme, fordi der ikke er konkrete planer for bygningerne. Det betyder, at der står ubenyttede folkeskolebygninger, hvor der tidligere var liv og lys. Samtidig er der mange steder efterspørgsel på rum til idræt og kulturaktiviteter. En alternativ mulighed er derfor, at nytænke brugen af bygningerne. Med faglokaler, fællesarealer og større udearealer, rummer skolebygninger potentialer for omdannelse til velfungerende aktivitetshuse. Men de ofte store anlægsmasser kan samtidig være en udfordring, dels i forhold til de mindre landsbysamfund med smalle brugergrundlag, dels i forhold til en forventet begrænset anlægsøkonomi. For at undersøge muligheder og begrænsninger, gennemførte Lokale og Anlægsfonden i 2012 et pilotprojekt i samarbejde med Gudum Sogneforening i Lemvig Kommune. Pilotprojektet resulterede i et forslag til omdannelse af den tidligere Gudum Skole til lokalt aktivitetshus for Gudum Sogn og omegn. Det er med afsæt i erfaringerne herfra, at Fonden nu igangsætter nærværende udviklingsforløb. 3

4 Der er rige og varierede muligheder for at omdanne lukkede folkeskolebygninger til ny brug, og det stiller store krav til kreativiteten både i forhold til arkitektur og funktionalitet. Mange skoler er blevet ud- og ombygget ad flere omgange. Fonden vil derfor med omdannelsen søge at fremme udvikling af funktionsdygtige aktivitetshuse, der fremstår helstøbte i deres rumlige udformning. Fokus vil således være en omdannelse, der resulterer i, at den tidligere skolebygning får tilført en ny karakter og udtrykker, at have forandret sig fra skolebrug til fritidsbrug. Et anlæg der forandres fra at rumme lange gangforløb og klasselokaler, til et aktivitetshus, der rummer faciliteter udformet til formålet, og faciliteter der kan understøtte uformelt ophold og samvær for alle borgere i landsbyen. For at sikre disse formål, vil udviklingsarbejdet tage sigte efter, at de kommende aktivitetshuse i indhold bevæger sig inden for rammerne af fem forskellige poler. Polerne karakteriserer den typiske brug og funktionalitet af aktivitetshuset, og kan beskrives som Forsamlingshuset, Værkstedet, Kulturhuset, Folkeoplysningshuset og Bevægelseshuset. Det enkelte projekt kan tage sigte efter en eller flere af polerne, og altså specialisere aktivitetshusets indhold i større eller mindre grad. Vigtigt er det, at aktivitetshusene inviterer nye brugergrupper indenfor, og at dagens aktivitetsmønstre kommer til at præge husets funktioner. Vigtigt er det også, at rammerne inspirerer til socialt samvær, og at udearealerne bearbejdes, så de udgør en naturlig del af aktivitetshusets udfoldelsesarealer. Endelig er det vigtigt, at omdannelsen resulterer i et aktivitetshus med bred lokal og kommunal opbakning, samt en økonomisk bæredygtig drift. Kreative løsninger kan tages i brug og gøre tomme skolebygninger til moderne samlingssteder for et bredt felt af et lokalområdes fritidsaktiviteter. Lokale og Anlægsfonden vil således med dette udviklingsforløb gøre en indsats for at vise, hvordan de lukkede skolebygninger fortsat kan holdes i live med nye aktiviteter til glæde for både børn, unge og ældre. Organisering Lokale og Anlægsfonden afvikler projektet som en udviklingsproces, der forløber i to faser og afvikles som en kombination af fælles workshops og lokale udviklingsmøder. 4

5 Blandt de indkomne ansøgninger udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Ved en parallel ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler, udvælger Lokale og Anlægsfonde op til fem landsbysamfund, der hver er repræsenteret i udviklingsprocessen ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer. De op til fem udvalgte landsbysamfund, vælger selv hvilken af arkitektrådgiverne fra bruttolisten, som de gerne vil danne team med. Inden udviklingsprocessens første fase igangsættes, skal der således være dannet op til fem teams, bestående af 2-3 personer fra en tegnestue og 3-4 personer fra et landsbysamfund med en lukket skole. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase udvikles de tre idékoncepter til et projektforslag, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Lokale og Anlægsfonden tilrettelægger den samlede udviklingsproces og fungerer som tovholder ved afvikling af fælles workshops og udviklingsmøder i projektets to faser. Med henblik på en endelig realisering af de udarbejdede projektforslag medvirker Lokale og Anlægsfonden til formidling af resultaterne og bidrager med økonomisk støtte til realiseringen af anlæggene. Det er dog en forudsætning for Lokale og Anlægsfondens videre støtte til projekterne, at forslagene lever op til Fondens kvalitetskrav, og at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. Kontaktpersoner i Lokale og Anlægsfonden: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 5

6 Proces Udviklingsprocessen består af to faser. Første fase har deltagelse af op til fem teams og forløber fra den 29. august til den 9. oktober Anden fase har deltagelse af op til tre teams og forløber fra den 19. november til den 17. december Første fase indledes med et fælles opstartsmøde den 29. august i form af et heldagsmøde, der finder sted i København. Derpå arbejder de enkelte teams selvstændigt med udvikling af et idékoncept, dog afbrudt midtvejs af et sparringsmøde med Lokale og Anlægsfonden. Midtvejsmødet finder sted lokalt hos de respektive teams. Den 9. oktober afleverer hvert team deres idékoncept til Lokale og Anlægsfonden ved et fælles heldagsmøde i København. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden efterfølgende op til tre teams, der forsætter videre til anden fase. Anden fase indledes med en fælles workshop den 19. november, der som et heldagsmøde finder sted i København. Derpå arbejder de nu op til tre teams videre med detailudvikling af deres respektive idékoncepter frem til den 17. december 2013, hvor hvert team afleverer et projektforslag, ved et fælles og afsluttende heldagsmøde i København. Forud for udviklingsprocessen forløber den fase, hvor Lokale og Anlægsfonden på baggrund af de indsendte ansøgninger, skal udvælge op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Denne liste sendes efterfølgende til de deltagende landsbysamfund, der selv skal kontakte den tegnestue fra listen, som de ønsker at danne team med. De to parter træffer således selv aftale om teamdannelsen, og meddeler efterfølgende dette til Lokale og Anlægsfonden. Det er således også i denne indledende fase, at Lokale og Anlægsfonden på baggrund af en parallel ansøgningsrunde, skal udvælge de deltagende landsbysamfund. I forbindelse med denne udvælgelse, kan Lokale og Anlægsfonden vurdere det nødvendigt, at aflægge besøg hos et afgrænset antal af ansøgerne, for en besigtigelse af skolebygningerne og en nærmere snak med de lokale aktører. Det forventes, at det enkelte team kan håndtere alle projektets kreative og tekniske discipliner. Arkitekterne bidrager således med den design- og konstruktionsmæssige ekspertise, mens arbejdsgrupperne, der repræsenterer de deltagende landsbysamfund, bidrager med viden om funktioner, brugergrupper, kendskab til lokalområdet m.m. 6

7 Da hensigten med den tilrettelagte proces er at skabe en konstruktiv dialog mellem arkitekter, landsbysamfund og Lokale og Anlægsfonden, er det en forudsætning, at deltagerne indgår i processen som ligeværdige, åbne og lyttende parter og lader sig inspirere af de forslag og idéer, der fremlægges undervejs i processen. Det forventes således også, at alle ved fællesmøderne deltager med kritik, sparring og idégenerering på tværs af de deltagende teams. Forud for første fases fælles opstartsmøde, kan de deltagende arkitektrådgivere og landsbysamfund få tildelt en opgave, der skal fremlægges som et kortere oplæg. Formålet er at skabe en fælles platform af baggrundsinformation og viden som afsæt for løsning af den konkrete opgave. De efterfølgende fællesmøder og workshops vil rumme en blanding af fremlæggelse af foreløbige resultater, diskussioner og sparring med henblik på en udvikling af projekterne. Lokale og Anlægsfonden kan invitere eksterne oplægsholdere og andre ressourcepersoner, der kan supplere med viden og inspiration til at deltage i de fælles møder/workshops. Udviklingsforløbets første fase skal for hver af de op til fem teams resultere i et idékoncept, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Idékonceptet skal indeholde: En uddybende beskrivelse af idékonceptet, herunder beskrivelse af: Behovs- og funktionsanalyse, herunder beskrivelse af målgrupper og funktioner Den overordnede arkitektoniske idé Miljømæssige betragtninger, herunder overvejelser over bæredygtige tiltag Skitser med funktionsprincipper Diagrammer der beskriver arealstørrelser og funktionssammenhænge m.m. En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af idékonceptet til projektforslag Et samlet budget for anlægsprojektet, inddelt i hovedposterne nedrivnings- og rydningsarbejde, anlægsudgifter, omkostninger og moms 7

8 Risikoanalyse med fokus på anlægsøkonomi, drift, målgrupper og funktioner, sidstnævnte f.eks. udarbejdet som et årshjul Organisationsplan for projektet Idékonceptet forventes som minimum at indeholde en analyse af den overordnede idés muligheder, ligesom der forventes at indgå plantegninger 1:500/1:1.000 som giver et helhedsbillede af anlæggets hovedtræk. Endvidere forventes der, at indgå referencebilleder fra relevante projekter. Udviklingsforløbets anden fase skal for hver af de op til tre teams resultere i et projektforslag, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Projektforslaget skal indeholde: En uddybende beskrivelse af forslaget, herunder beskrivelse af: Målgrupper Funktioner Den arkitektoniske idé Materialevalg Overordnede konstruktions- og installationsprincipper Miljømæssige betragtninger, herunder præsentation af bæredygtige tiltag En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af projektforslaget til myndighedsprojekt Et budget for opgavens videre realisering, herunder et overslag over de samlede anlægsudgifter, inkl. rådgiverhonorar m.m. En vurdering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivitetshuset En organisationsplan, der redegør for den fremtidige ledelse af aktivitetshuset 8

9 Projektforslaget skal i øvrigt som minimum indeholde projektbeskrivelse, illustrationer, plan, snit og opstalt i målfaste tegninger, min. 1:200 og i en form der gør det egnet til formidling. Materialet skal således afleveres i digital form til formidling via elektroniske medier, samt på tryk. Der udover bør særlige detaljer afleveres i 1:10. Slutmålet for den samlede proces er realisering af de op til tre projektforslag. Efter udviklingsprocessen er det derfor hensigten at projektforslagene skal hovedprojekteres og den samlede anlægsudgift realiseres, med henblik på at de op til tre skolebygninger endeligt kan ombygges til lokale aktivitetshuse. Formidling De endelige forslag præsenteres på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside, i Fondens nyhedsbrev og pressemeddelelser, og udviklingsarbejdet vil i øvrigt blive præsenteret i Fondens halvårlige magasin Tribune, der bl.a. læses af bygherrer, kommunale beslutningstagere, projektledere og planlæggere. Endelig vil Fonden via sit rådgivnings- og formidlingsarbejde sørge for at udbrede kendskabet til de endelige forslag. 9

10 Økonomi Lokale og Anlægsfonden honorerer de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms, for udarbejdelse af idékoncept og deltagelse i første fase. For udarbejdelse af projektforslag og deltagelse i anden fase, honoreres de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms. Bygherrerne skal til projektets anden fase bidrage med kr. inkl. moms, til medfinansiering af arkitekthonoraret. Det forventes at projektforslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Fondens støtte er i øvrigt betinget af, at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. 10

11 Forventet tidsplan Projektet forventes at forløbe efter følgende tidsplan: Torsdag d. 16. maj 2013: Mandag d. 3. fredag d. 14. juni 2013: Torsdag d. 20. juni 2013: Onsdag d. 26. juni 2013: Fredag d. 28. juni 2013: Juli og august 2013: Torsdag d. 29. august 2013: Onsdag d. 18. september 2013: Torsdag d. 19. september 2013: Onsdag d. 9. oktober 2013: Afleveringsfrist for ansøgning om deltagelse Besøgsperiode (hvis Lokale og Anlægsfonden finder det nødvendigt for den endelige udvælgelse af landsbysamfund, vil Fonden aflægge besøg hos udvalgte ansøgere for besigtigelse af skolebygninger og møde med ansøgere) Offentliggørelse af de deltagende landsbyer, samt annoncering af bruttoliste med arkitektrådgivere Frist for sammensætning af team (meddeles til LOA) Offentliggørelse af de deltagende teams Bygningsvurdering af de involverede skolebygninger Fase 1. Fælles opstart for de deltagende teams (heldagsmøde i København) Sparringsmøde med LOA, team 1, 2 og 3 (finder sted lokalt) Sparringsmøde med LOA, team 4 og 5 (finder sted lokalt) Aflevering, idékoncept. Fælles afslutning, fase 1 (heldagsmøde i København) 11

12 Tirsdag d. 12. november 2013: Offentliggørelse af de op til tre deltagerteams til fase 2 Tirsdag d. 19. november 2013: Workshop 1, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 3. december 2013: Dato reserveres for mulig afholdelse af en workshop 2, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 17. december 2013: Aflevering, detailprojekt. Fælles afslutning, fase 2 (heldagsmøde i København) Medio januar 2014: De endelige forslag offentliggøres 1. halvår 2014: Projektforslagene søges realiseret Ansøgningsfrist Ansøgning om deltagelse i udviklingsprocessen skal være Lokale og Anlægsfonden i hænde senest torsdag den 16. maj 2013 kl Ansøgningsmaterialet sendes i to trykte eksemplarer og elektronisk på en usb-nøgle til Lokale og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 4A, 1437 København K, mrk. Omdannelse af lukkede folkeskoler. 12

13 Udvælgelse Senest torsdag den 20. juni 2013 udvælger Lokale- og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere blandt de indsendte ansøgninger, og bruttolisten offentliggøres. Alle ansøgninger, der er modtaget rettidigt, får direkte besked om udvælgelsen. Samme dag udvælger Lokale og Anlægsfonden op til fem landsbysamfund til deltagelse i udviklingsprocessen. Bruttolisten sendes til de udvalgte deltagere, hvorpå de enkelte landsbysamfund selv tager kontakt til den tegnestue fra bruttolisten, som de ønsker at danne team med. Senest onsdag den 26. juni 2013 skal de udvalgte landsbysamfund meddele Lokale og Anlægsfonden, hvilken tegnestue fra bruttolisten de har aftalt at danne team med. Der vil ved udvælgelse af arkitektrådgivere bl.a. blive lagt vægt på motivation for deltagelses i projektet, visioner for omdannelse af lukkede folkeskoler til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug, samt tidligere relevante opgaver. Endelig vil Lokale og Anlægsfonden søge at udvælge op til otte arkitektrådgivere til bruttolisten, der så vidt muligt repræsenterer forskellige perspektiver på den omdannede skolebygnings funktion som fremtidigt lokalt aktivitetshus. 13

14 Krav til ansøgning fra arkitekter Ansøgningen skal bestå af en beskrivende del og en fakta-del. Den beskrivende del skal indeholde: - Motivation for deltagelse. - Overvejelser over hvor meget tid I forventer at afsætte til opgavens første og anden fase. - Overvejelser over potentialer i det skitserede udviklingsforløb. - Visioner for omdannelse af de lukkede folkeskolebygninger til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Overvejelser om målgrupper for brug af de fremtidige lokale aktivitetshuse. - Overvejelser om omdannelse af tidligere traditionelle skolebygninger, til fremtidigt idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Eventuelle øvrige relevante oplysninger. Den beskrivende del af ansøgningsmaterialet må ikke overstige 5 A4-sider ekskl. evt. bilag. Fakta-delen skal indeholde: - Sammensætning af arkitektrådgivergruppe, inkl. kontaktinformationer, adresser og oplysning om eventuelle andre deltagere i rådgivningsgruppen, herunder angivelse af de personer, der skal deltage i udviklingsprocessens workshop/fællesmøder. - Præsentation af faglige kompetencer, der er repræsenteret i rådgivergruppen. - Referencer til tidligere relevant arbejde. Ansøgningsmaterialet vil alene danne udgangspunkt for udvælgelsen og vil ikke nødvendigvis indgå i den senere udviklingsproces. 14

15 Forudsætninger for at deltage Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at: - I har lyst til at arbejde innovativt og nytænkende med omdannelse af tidligere skolebygninger til et visionært lokalt aktivitetshus. - I er indstillet på, at indgå i en proces hvor viden og erfaring deles i et fælles arbejdsforum og hvor delprodukter og endelige forslag er genstand for diskussion og videreudvikling i et fælles arbejdsforum. - I kan deltage med minimum to gennemgående personer i alle workshops/fællesmøder, der fortrinsvist vil blive afviklet i dagtimerne. - Det endelige projektforslag gøres tilgængeligt til inspiration for andre kommende bygherrer og rådgivere. Yderligere oplysninger Det er muligt at stille opklarende spørgsmål frem til tirsdag d. 14. maj 2013, ved henvendelse til: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 15

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere