OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND"

Transkript

1 OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Der bliver lukket folkeskolebygninger over hele landet. Det betyder, at mange mindre byer mister et centralt omdrejningspunkt, og i værste fald oplever gradvis nedlukning af fritidslivet og reel fraflytning. Det vil Lokale og Anlægsfonden gerne gøre noget ved. Derfor inviteres interesserede arkitekter til at deltage i et udviklingsforløb, der skal resultere i, at op til tre lukkede folkeskoler forandres til levende aktivitetshuse fyldt med idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1

2 På baggrund af denne ansøgningsrunde, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste, hvoraf fem endelig udvælges til deltagelse i udviklingsprocessen. Samtidig med denne ansøgningsrunde, forløber en ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler. Blandt de indkomne ansøgninger, skal der udvælges op til fem landsbysamfund, der har mod på at omdanne deres lukkede skole til et lokalt aktivitetshus. De op til fem udvalgte landsbysamfund, der i udviklingsprocessen hver vil være repræsenteret ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer, får udleveret bruttolisten og vælger selv derfra, hvilken arkitektrådgiver som de gerne vil danne team med. Selve udviklingsprocessen forløber over to faser. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælges der op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase detailudvikles de tre idékoncepter, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Vil I være med, er det vigtigt, at I som arkitekter har ambitioner om at være med til at skabe en markant og visionær forandring af en tidligere skolebygning, så den i fremtiden kommer til at udgøre et bæredygtigt aktivitetssted for de lokale i nærområdet og omkringliggende landsbyer. Resultatet af udviklingsprocessens to faser bliver et projektforslag, der med illustrationer, tekst og økonomiske kalkulationer, redegør for den bygningsmæssige omdannelse af den tidligere skolebygning, samt de forventede fremtidige aktiviteter og brugergrupper. Det er målsætningen, at de deltagende teams ved projektets udgang hver kan præsentere en løsning, der repræsenterer nytænkning i funktioner og anvendelse der muliggør et bredt spænd af fritidsaktiviteter, sikrer en bæredygtig drift og tilfører den tidligere skolebygning en ny karakter, der udtrykker bygningens forandring fra skolebrug til lokalt aktivitetshus. Det er ambitionen, at op til tre forslag vil blive realiseret, så de omdannede skolebygninger kommer til at stå som eksempelprojekter til inspiration for landets kommuner og landsbysamfund. 2

3 Det er en forudsætning, at der i det enkelte projekt arbejdes med at optimere ombygning af de eksisterende faciliteter og minimere eventuel udbygning, herunder at man er indstillet på evt. delvis nedrivning, således at forslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden fungerer som tovholder og sparringspartner under den samlede proces. Baggrund I de mindre byer er skolen ofte det eneste sted, der kan huse forenings- og aftenskoleaktiviteter. Lukker skolen, er det derfor med stor risiko for, at også foreningslivet forsvinder. I 2011 og 2012 besluttede landets kommuner at lukke 159 folkeskolebygninger. Undersøgelsen der er udført af Lokale og Anlægsfonden ved en rundspørge til samtlige af landets kommuner viser, at der mange steder lukkes skoler uden, at der er lagt planer for bygningernes fremtidige brug. Af de 121 folkeskolebygninger der lukkede i 2011, stod hver tredje således stadig tom i De fleste af skolerne forsøges forsat solgt, men en del står også tomme, fordi der ikke er konkrete planer for bygningerne. Det betyder, at der står ubenyttede folkeskolebygninger, hvor der tidligere var liv og lys. Samtidig er der mange steder efterspørgsel på rum til idræt og kulturaktiviteter. En alternativ mulighed er derfor, at nytænke brugen af bygningerne. Med faglokaler, fællesarealer og større udearealer, rummer skolebygninger potentialer for omdannelse til velfungerende aktivitetshuse. Men de ofte store anlægsmasser kan samtidig være en udfordring, dels i forhold til de mindre landsbysamfund med smalle brugergrundlag, dels i forhold til en forventet begrænset anlægsøkonomi. For at undersøge muligheder og begrænsninger, gennemførte Lokale og Anlægsfonden i 2012 et pilotprojekt i samarbejde med Gudum Sogneforening i Lemvig Kommune. Pilotprojektet resulterede i et forslag til omdannelse af den tidligere Gudum Skole til lokalt aktivitetshus for Gudum Sogn og omegn. Det er med afsæt i erfaringerne herfra, at Fonden nu igangsætter nærværende udviklingsforløb. 3

4 Der er rige og varierede muligheder for at omdanne lukkede folkeskolebygninger til ny brug, og det stiller store krav til kreativiteten både i forhold til arkitektur og funktionalitet. Mange skoler er blevet ud- og ombygget ad flere omgange. Fonden vil derfor med omdannelsen søge at fremme udvikling af funktionsdygtige aktivitetshuse, der fremstår helstøbte i deres rumlige udformning. Fokus vil således være en omdannelse, der resulterer i, at den tidligere skolebygning får tilført en ny karakter og udtrykker, at have forandret sig fra skolebrug til fritidsbrug. Et anlæg der forandres fra at rumme lange gangforløb og klasselokaler, til et aktivitetshus, der rummer faciliteter udformet til formålet, og faciliteter der kan understøtte uformelt ophold og samvær for alle borgere i landsbyen. For at sikre disse formål, vil udviklingsarbejdet tage sigte efter, at de kommende aktivitetshuse i indhold bevæger sig inden for rammerne af fem forskellige poler. Polerne karakteriserer den typiske brug og funktionalitet af aktivitetshuset, og kan beskrives som Forsamlingshuset, Værkstedet, Kulturhuset, Folkeoplysningshuset og Bevægelseshuset. Det enkelte projekt kan tage sigte efter en eller flere af polerne, og altså specialisere aktivitetshusets indhold i større eller mindre grad. Vigtigt er det, at aktivitetshusene inviterer nye brugergrupper indenfor, og at dagens aktivitetsmønstre kommer til at præge husets funktioner. Vigtigt er det også, at rammerne inspirerer til socialt samvær, og at udearealerne bearbejdes, så de udgør en naturlig del af aktivitetshusets udfoldelsesarealer. Endelig er det vigtigt, at omdannelsen resulterer i et aktivitetshus med bred lokal og kommunal opbakning, samt en økonomisk bæredygtig drift. Kreative løsninger kan tages i brug og gøre tomme skolebygninger til moderne samlingssteder for et bredt felt af et lokalområdes fritidsaktiviteter. Lokale og Anlægsfonden vil således med dette udviklingsforløb gøre en indsats for at vise, hvordan de lukkede skolebygninger fortsat kan holdes i live med nye aktiviteter til glæde for både børn, unge og ældre. Organisering Lokale og Anlægsfonden afvikler projektet som en udviklingsproces, der forløber i to faser og afvikles som en kombination af fælles workshops og lokale udviklingsmøder. 4

5 Blandt de indkomne ansøgninger udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Ved en parallel ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler, udvælger Lokale og Anlægsfonde op til fem landsbysamfund, der hver er repræsenteret i udviklingsprocessen ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer. De op til fem udvalgte landsbysamfund, vælger selv hvilken af arkitektrådgiverne fra bruttolisten, som de gerne vil danne team med. Inden udviklingsprocessens første fase igangsættes, skal der således være dannet op til fem teams, bestående af 2-3 personer fra en tegnestue og 3-4 personer fra et landsbysamfund med en lukket skole. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase udvikles de tre idékoncepter til et projektforslag, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Lokale og Anlægsfonden tilrettelægger den samlede udviklingsproces og fungerer som tovholder ved afvikling af fælles workshops og udviklingsmøder i projektets to faser. Med henblik på en endelig realisering af de udarbejdede projektforslag medvirker Lokale og Anlægsfonden til formidling af resultaterne og bidrager med økonomisk støtte til realiseringen af anlæggene. Det er dog en forudsætning for Lokale og Anlægsfondens videre støtte til projekterne, at forslagene lever op til Fondens kvalitetskrav, og at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. Kontaktpersoner i Lokale og Anlægsfonden: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 5

6 Proces Udviklingsprocessen består af to faser. Første fase har deltagelse af op til fem teams og forløber fra den 29. august til den 9. oktober Anden fase har deltagelse af op til tre teams og forløber fra den 19. november til den 17. december Første fase indledes med et fælles opstartsmøde den 29. august i form af et heldagsmøde, der finder sted i København. Derpå arbejder de enkelte teams selvstændigt med udvikling af et idékoncept, dog afbrudt midtvejs af et sparringsmøde med Lokale og Anlægsfonden. Midtvejsmødet finder sted lokalt hos de respektive teams. Den 9. oktober afleverer hvert team deres idékoncept til Lokale og Anlægsfonden ved et fælles heldagsmøde i København. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden efterfølgende op til tre teams, der forsætter videre til anden fase. Anden fase indledes med en fælles workshop den 19. november, der som et heldagsmøde finder sted i København. Derpå arbejder de nu op til tre teams videre med detailudvikling af deres respektive idékoncepter frem til den 17. december 2013, hvor hvert team afleverer et projektforslag, ved et fælles og afsluttende heldagsmøde i København. Forud for udviklingsprocessen forløber den fase, hvor Lokale og Anlægsfonden på baggrund af de indsendte ansøgninger, skal udvælge op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Denne liste sendes efterfølgende til de deltagende landsbysamfund, der selv skal kontakte den tegnestue fra listen, som de ønsker at danne team med. De to parter træffer således selv aftale om teamdannelsen, og meddeler efterfølgende dette til Lokale og Anlægsfonden. Det er således også i denne indledende fase, at Lokale og Anlægsfonden på baggrund af en parallel ansøgningsrunde, skal udvælge de deltagende landsbysamfund. I forbindelse med denne udvælgelse, kan Lokale og Anlægsfonden vurdere det nødvendigt, at aflægge besøg hos et afgrænset antal af ansøgerne, for en besigtigelse af skolebygningerne og en nærmere snak med de lokale aktører. Det forventes, at det enkelte team kan håndtere alle projektets kreative og tekniske discipliner. Arkitekterne bidrager således med den design- og konstruktionsmæssige ekspertise, mens arbejdsgrupperne, der repræsenterer de deltagende landsbysamfund, bidrager med viden om funktioner, brugergrupper, kendskab til lokalområdet m.m. 6

7 Da hensigten med den tilrettelagte proces er at skabe en konstruktiv dialog mellem arkitekter, landsbysamfund og Lokale og Anlægsfonden, er det en forudsætning, at deltagerne indgår i processen som ligeværdige, åbne og lyttende parter og lader sig inspirere af de forslag og idéer, der fremlægges undervejs i processen. Det forventes således også, at alle ved fællesmøderne deltager med kritik, sparring og idégenerering på tværs af de deltagende teams. Forud for første fases fælles opstartsmøde, kan de deltagende arkitektrådgivere og landsbysamfund få tildelt en opgave, der skal fremlægges som et kortere oplæg. Formålet er at skabe en fælles platform af baggrundsinformation og viden som afsæt for løsning af den konkrete opgave. De efterfølgende fællesmøder og workshops vil rumme en blanding af fremlæggelse af foreløbige resultater, diskussioner og sparring med henblik på en udvikling af projekterne. Lokale og Anlægsfonden kan invitere eksterne oplægsholdere og andre ressourcepersoner, der kan supplere med viden og inspiration til at deltage i de fælles møder/workshops. Udviklingsforløbets første fase skal for hver af de op til fem teams resultere i et idékoncept, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Idékonceptet skal indeholde: En uddybende beskrivelse af idékonceptet, herunder beskrivelse af: Behovs- og funktionsanalyse, herunder beskrivelse af målgrupper og funktioner Den overordnede arkitektoniske idé Miljømæssige betragtninger, herunder overvejelser over bæredygtige tiltag Skitser med funktionsprincipper Diagrammer der beskriver arealstørrelser og funktionssammenhænge m.m. En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af idékonceptet til projektforslag Et samlet budget for anlægsprojektet, inddelt i hovedposterne nedrivnings- og rydningsarbejde, anlægsudgifter, omkostninger og moms 7

8 Risikoanalyse med fokus på anlægsøkonomi, drift, målgrupper og funktioner, sidstnævnte f.eks. udarbejdet som et årshjul Organisationsplan for projektet Idékonceptet forventes som minimum at indeholde en analyse af den overordnede idés muligheder, ligesom der forventes at indgå plantegninger 1:500/1:1.000 som giver et helhedsbillede af anlæggets hovedtræk. Endvidere forventes der, at indgå referencebilleder fra relevante projekter. Udviklingsforløbets anden fase skal for hver af de op til tre teams resultere i et projektforslag, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Projektforslaget skal indeholde: En uddybende beskrivelse af forslaget, herunder beskrivelse af: Målgrupper Funktioner Den arkitektoniske idé Materialevalg Overordnede konstruktions- og installationsprincipper Miljømæssige betragtninger, herunder præsentation af bæredygtige tiltag En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af projektforslaget til myndighedsprojekt Et budget for opgavens videre realisering, herunder et overslag over de samlede anlægsudgifter, inkl. rådgiverhonorar m.m. En vurdering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivitetshuset En organisationsplan, der redegør for den fremtidige ledelse af aktivitetshuset 8

9 Projektforslaget skal i øvrigt som minimum indeholde projektbeskrivelse, illustrationer, plan, snit og opstalt i målfaste tegninger, min. 1:200 og i en form der gør det egnet til formidling. Materialet skal således afleveres i digital form til formidling via elektroniske medier, samt på tryk. Der udover bør særlige detaljer afleveres i 1:10. Slutmålet for den samlede proces er realisering af de op til tre projektforslag. Efter udviklingsprocessen er det derfor hensigten at projektforslagene skal hovedprojekteres og den samlede anlægsudgift realiseres, med henblik på at de op til tre skolebygninger endeligt kan ombygges til lokale aktivitetshuse. Formidling De endelige forslag præsenteres på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside, i Fondens nyhedsbrev og pressemeddelelser, og udviklingsarbejdet vil i øvrigt blive præsenteret i Fondens halvårlige magasin Tribune, der bl.a. læses af bygherrer, kommunale beslutningstagere, projektledere og planlæggere. Endelig vil Fonden via sit rådgivnings- og formidlingsarbejde sørge for at udbrede kendskabet til de endelige forslag. 9

10 Økonomi Lokale og Anlægsfonden honorerer de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms, for udarbejdelse af idékoncept og deltagelse i første fase. For udarbejdelse af projektforslag og deltagelse i anden fase, honoreres de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms. Bygherrerne skal til projektets anden fase bidrage med kr. inkl. moms, til medfinansiering af arkitekthonoraret. Det forventes at projektforslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Fondens støtte er i øvrigt betinget af, at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. 10

11 Forventet tidsplan Projektet forventes at forløbe efter følgende tidsplan: Torsdag d. 16. maj 2013: Mandag d. 3. fredag d. 14. juni 2013: Torsdag d. 20. juni 2013: Onsdag d. 26. juni 2013: Fredag d. 28. juni 2013: Juli og august 2013: Torsdag d. 29. august 2013: Onsdag d. 18. september 2013: Torsdag d. 19. september 2013: Onsdag d. 9. oktober 2013: Afleveringsfrist for ansøgning om deltagelse Besøgsperiode (hvis Lokale og Anlægsfonden finder det nødvendigt for den endelige udvælgelse af landsbysamfund, vil Fonden aflægge besøg hos udvalgte ansøgere for besigtigelse af skolebygninger og møde med ansøgere) Offentliggørelse af de deltagende landsbyer, samt annoncering af bruttoliste med arkitektrådgivere Frist for sammensætning af team (meddeles til LOA) Offentliggørelse af de deltagende teams Bygningsvurdering af de involverede skolebygninger Fase 1. Fælles opstart for de deltagende teams (heldagsmøde i København) Sparringsmøde med LOA, team 1, 2 og 3 (finder sted lokalt) Sparringsmøde med LOA, team 4 og 5 (finder sted lokalt) Aflevering, idékoncept. Fælles afslutning, fase 1 (heldagsmøde i København) 11

12 Tirsdag d. 12. november 2013: Offentliggørelse af de op til tre deltagerteams til fase 2 Tirsdag d. 19. november 2013: Workshop 1, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 3. december 2013: Dato reserveres for mulig afholdelse af en workshop 2, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 17. december 2013: Aflevering, detailprojekt. Fælles afslutning, fase 2 (heldagsmøde i København) Medio januar 2014: De endelige forslag offentliggøres 1. halvår 2014: Projektforslagene søges realiseret Ansøgningsfrist Ansøgning om deltagelse i udviklingsprocessen skal være Lokale og Anlægsfonden i hænde senest torsdag den 16. maj 2013 kl Ansøgningsmaterialet sendes i to trykte eksemplarer og elektronisk på en usb-nøgle til Lokale og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 4A, 1437 København K, mrk. Omdannelse af lukkede folkeskoler. 12

13 Udvælgelse Senest torsdag den 20. juni 2013 udvælger Lokale- og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere blandt de indsendte ansøgninger, og bruttolisten offentliggøres. Alle ansøgninger, der er modtaget rettidigt, får direkte besked om udvælgelsen. Samme dag udvælger Lokale og Anlægsfonden op til fem landsbysamfund til deltagelse i udviklingsprocessen. Bruttolisten sendes til de udvalgte deltagere, hvorpå de enkelte landsbysamfund selv tager kontakt til den tegnestue fra bruttolisten, som de ønsker at danne team med. Senest onsdag den 26. juni 2013 skal de udvalgte landsbysamfund meddele Lokale og Anlægsfonden, hvilken tegnestue fra bruttolisten de har aftalt at danne team med. Der vil ved udvælgelse af arkitektrådgivere bl.a. blive lagt vægt på motivation for deltagelses i projektet, visioner for omdannelse af lukkede folkeskoler til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug, samt tidligere relevante opgaver. Endelig vil Lokale og Anlægsfonden søge at udvælge op til otte arkitektrådgivere til bruttolisten, der så vidt muligt repræsenterer forskellige perspektiver på den omdannede skolebygnings funktion som fremtidigt lokalt aktivitetshus. 13

14 Krav til ansøgning fra arkitekter Ansøgningen skal bestå af en beskrivende del og en fakta-del. Den beskrivende del skal indeholde: - Motivation for deltagelse. - Overvejelser over hvor meget tid I forventer at afsætte til opgavens første og anden fase. - Overvejelser over potentialer i det skitserede udviklingsforløb. - Visioner for omdannelse af de lukkede folkeskolebygninger til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Overvejelser om målgrupper for brug af de fremtidige lokale aktivitetshuse. - Overvejelser om omdannelse af tidligere traditionelle skolebygninger, til fremtidigt idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Eventuelle øvrige relevante oplysninger. Den beskrivende del af ansøgningsmaterialet må ikke overstige 5 A4-sider ekskl. evt. bilag. Fakta-delen skal indeholde: - Sammensætning af arkitektrådgivergruppe, inkl. kontaktinformationer, adresser og oplysning om eventuelle andre deltagere i rådgivningsgruppen, herunder angivelse af de personer, der skal deltage i udviklingsprocessens workshop/fællesmøder. - Præsentation af faglige kompetencer, der er repræsenteret i rådgivergruppen. - Referencer til tidligere relevant arbejde. Ansøgningsmaterialet vil alene danne udgangspunkt for udvælgelsen og vil ikke nødvendigvis indgå i den senere udviklingsproces. 14

15 Forudsætninger for at deltage Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at: - I har lyst til at arbejde innovativt og nytænkende med omdannelse af tidligere skolebygninger til et visionært lokalt aktivitetshus. - I er indstillet på, at indgå i en proces hvor viden og erfaring deles i et fælles arbejdsforum og hvor delprodukter og endelige forslag er genstand for diskussion og videreudvikling i et fælles arbejdsforum. - I kan deltage med minimum to gennemgående personer i alle workshops/fællesmøder, der fortrinsvist vil blive afviklet i dagtimerne. - Det endelige projektforslag gøres tilgængeligt til inspiration for andre kommende bygherrer og rådgivere. Yderligere oplysninger Det er muligt at stille opklarende spørgsmål frem til tirsdag d. 14. maj 2013, ved henvendelse til: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 15

OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND

OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning landsbysamfund Der bliver lukket folkeskolebygninger over hele landet. Det betyder, at mange mindre byer

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN LOKALE OG ANLÆGSFONDEN Idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOKALE OG ANLÆGSFONDEN - Udvikler og giver støtte til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri - Indsamler og formidler viden - Rådgiver ifm. udviklings-,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Lethaller. Program. Lethallen skulle opfylde følgende krav

Lethaller. Program. Lethallen skulle opfylde følgende krav Lethaller Program Lokale- og Anlægsfonden søger samarbejdspartnere til udvikling af en ny type lethaller som et økonomisk alternativ til de konventionelle idrætshaller. Der er tale om et forløb over tre

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆTSANLÆG I GRØNLAND Potentialer - mellem drømme og virkelighed Jakob Færch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Oversigt Lokale og Anlægsfondens STØTTEområde Grønlandske DRØMME og ønsker

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2013-2015

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2013-2015 18. december 2012 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2013-2015 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer til idræts-, kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING NYT BESØGSCENTER SKAMLINGSBANKEN, KOLDING Bilag til udbudsbekendtgørelse SKAMLINGSBANKEN, KOLDING I tæt samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen på Skamling,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl. 12.00 1. Indledning I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014

Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 Ventetid med drøn på Ansøgning til Skole+, 05.09.2014 1. Visionen Virring Skoles udfordringer Virring Skole er bygget i perioden 1963 til 1978 og store dele af bygningsmassen er uforandret. Indgangspartiet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION

UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN FOR VÆREBRO PARK INVITATION TIL FEBRUAR 2017 INVITATION TIL Realdania og Partnerskabet for Værebro Park DAB/Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune indbyder

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN

DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Side 1 af 6 DET GODE BOLIGLIV KAMPAGNEPLAN Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere