OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND"

Transkript

1 OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER I LANDSBYSAMFUND Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Der bliver lukket folkeskolebygninger over hele landet. Det betyder, at mange mindre byer mister et centralt omdrejningspunkt, og i værste fald oplever gradvis nedlukning af fritidslivet og reel fraflytning. Det vil Lokale og Anlægsfonden gerne gøre noget ved. Derfor inviteres interesserede arkitekter til at deltage i et udviklingsforløb, der skal resultere i, at op til tre lukkede folkeskoler forandres til levende aktivitetshuse fyldt med idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1

2 På baggrund af denne ansøgningsrunde, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste, hvoraf fem endelig udvælges til deltagelse i udviklingsprocessen. Samtidig med denne ansøgningsrunde, forløber en ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler. Blandt de indkomne ansøgninger, skal der udvælges op til fem landsbysamfund, der har mod på at omdanne deres lukkede skole til et lokalt aktivitetshus. De op til fem udvalgte landsbysamfund, der i udviklingsprocessen hver vil være repræsenteret ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer, får udleveret bruttolisten og vælger selv derfra, hvilken arkitektrådgiver som de gerne vil danne team med. Selve udviklingsprocessen forløber over to faser. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælges der op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase detailudvikles de tre idékoncepter, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Vil I være med, er det vigtigt, at I som arkitekter har ambitioner om at være med til at skabe en markant og visionær forandring af en tidligere skolebygning, så den i fremtiden kommer til at udgøre et bæredygtigt aktivitetssted for de lokale i nærområdet og omkringliggende landsbyer. Resultatet af udviklingsprocessens to faser bliver et projektforslag, der med illustrationer, tekst og økonomiske kalkulationer, redegør for den bygningsmæssige omdannelse af den tidligere skolebygning, samt de forventede fremtidige aktiviteter og brugergrupper. Det er målsætningen, at de deltagende teams ved projektets udgang hver kan præsentere en løsning, der repræsenterer nytænkning i funktioner og anvendelse der muliggør et bredt spænd af fritidsaktiviteter, sikrer en bæredygtig drift og tilfører den tidligere skolebygning en ny karakter, der udtrykker bygningens forandring fra skolebrug til lokalt aktivitetshus. Det er ambitionen, at op til tre forslag vil blive realiseret, så de omdannede skolebygninger kommer til at stå som eksempelprojekter til inspiration for landets kommuner og landsbysamfund. 2

3 Det er en forudsætning, at der i det enkelte projekt arbejdes med at optimere ombygning af de eksisterende faciliteter og minimere eventuel udbygning, herunder at man er indstillet på evt. delvis nedrivning, således at forslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden fungerer som tovholder og sparringspartner under den samlede proces. Baggrund I de mindre byer er skolen ofte det eneste sted, der kan huse forenings- og aftenskoleaktiviteter. Lukker skolen, er det derfor med stor risiko for, at også foreningslivet forsvinder. I 2011 og 2012 besluttede landets kommuner at lukke 159 folkeskolebygninger. Undersøgelsen der er udført af Lokale og Anlægsfonden ved en rundspørge til samtlige af landets kommuner viser, at der mange steder lukkes skoler uden, at der er lagt planer for bygningernes fremtidige brug. Af de 121 folkeskolebygninger der lukkede i 2011, stod hver tredje således stadig tom i De fleste af skolerne forsøges forsat solgt, men en del står også tomme, fordi der ikke er konkrete planer for bygningerne. Det betyder, at der står ubenyttede folkeskolebygninger, hvor der tidligere var liv og lys. Samtidig er der mange steder efterspørgsel på rum til idræt og kulturaktiviteter. En alternativ mulighed er derfor, at nytænke brugen af bygningerne. Med faglokaler, fællesarealer og større udearealer, rummer skolebygninger potentialer for omdannelse til velfungerende aktivitetshuse. Men de ofte store anlægsmasser kan samtidig være en udfordring, dels i forhold til de mindre landsbysamfund med smalle brugergrundlag, dels i forhold til en forventet begrænset anlægsøkonomi. For at undersøge muligheder og begrænsninger, gennemførte Lokale og Anlægsfonden i 2012 et pilotprojekt i samarbejde med Gudum Sogneforening i Lemvig Kommune. Pilotprojektet resulterede i et forslag til omdannelse af den tidligere Gudum Skole til lokalt aktivitetshus for Gudum Sogn og omegn. Det er med afsæt i erfaringerne herfra, at Fonden nu igangsætter nærværende udviklingsforløb. 3

4 Der er rige og varierede muligheder for at omdanne lukkede folkeskolebygninger til ny brug, og det stiller store krav til kreativiteten både i forhold til arkitektur og funktionalitet. Mange skoler er blevet ud- og ombygget ad flere omgange. Fonden vil derfor med omdannelsen søge at fremme udvikling af funktionsdygtige aktivitetshuse, der fremstår helstøbte i deres rumlige udformning. Fokus vil således være en omdannelse, der resulterer i, at den tidligere skolebygning får tilført en ny karakter og udtrykker, at have forandret sig fra skolebrug til fritidsbrug. Et anlæg der forandres fra at rumme lange gangforløb og klasselokaler, til et aktivitetshus, der rummer faciliteter udformet til formålet, og faciliteter der kan understøtte uformelt ophold og samvær for alle borgere i landsbyen. For at sikre disse formål, vil udviklingsarbejdet tage sigte efter, at de kommende aktivitetshuse i indhold bevæger sig inden for rammerne af fem forskellige poler. Polerne karakteriserer den typiske brug og funktionalitet af aktivitetshuset, og kan beskrives som Forsamlingshuset, Værkstedet, Kulturhuset, Folkeoplysningshuset og Bevægelseshuset. Det enkelte projekt kan tage sigte efter en eller flere af polerne, og altså specialisere aktivitetshusets indhold i større eller mindre grad. Vigtigt er det, at aktivitetshusene inviterer nye brugergrupper indenfor, og at dagens aktivitetsmønstre kommer til at præge husets funktioner. Vigtigt er det også, at rammerne inspirerer til socialt samvær, og at udearealerne bearbejdes, så de udgør en naturlig del af aktivitetshusets udfoldelsesarealer. Endelig er det vigtigt, at omdannelsen resulterer i et aktivitetshus med bred lokal og kommunal opbakning, samt en økonomisk bæredygtig drift. Kreative løsninger kan tages i brug og gøre tomme skolebygninger til moderne samlingssteder for et bredt felt af et lokalområdes fritidsaktiviteter. Lokale og Anlægsfonden vil således med dette udviklingsforløb gøre en indsats for at vise, hvordan de lukkede skolebygninger fortsat kan holdes i live med nye aktiviteter til glæde for både børn, unge og ældre. Organisering Lokale og Anlægsfonden afvikler projektet som en udviklingsproces, der forløber i to faser og afvikles som en kombination af fælles workshops og lokale udviklingsmøder. 4

5 Blandt de indkomne ansøgninger udvælger Lokale og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Ved en parallel ansøgningsrunde for landsbysamfund med lukkede folkeskoler, udvælger Lokale og Anlægsfonde op til fem landsbysamfund, der hver er repræsenteret i udviklingsprocessen ved en arbejdsgruppe på 3-4 personer. De op til fem udvalgte landsbysamfund, vælger selv hvilken af arkitektrådgiverne fra bruttolisten, som de gerne vil danne team med. Inden udviklingsprocessens første fase igangsættes, skal der således være dannet op til fem teams, bestående af 2-3 personer fra en tegnestue og 3-4 personer fra et landsbysamfund med en lukket skole. Slutproduktet efter første fase er et idékoncept, der skitserer og beskriver det overordnede koncept for omdannelsen af den tidligere skolebygning. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden op til tre teams, der går videre til processens anden fase. I anden fase udvikles de tre idékoncepter til et projektforslag, med henblik på endelig realisering af de enkelte projekter. Lokale og Anlægsfonden tilrettelægger den samlede udviklingsproces og fungerer som tovholder ved afvikling af fælles workshops og udviklingsmøder i projektets to faser. Med henblik på en endelig realisering af de udarbejdede projektforslag medvirker Lokale og Anlægsfonden til formidling af resultaterne og bidrager med økonomisk støtte til realiseringen af anlæggene. Det er dog en forudsætning for Lokale og Anlægsfondens videre støtte til projekterne, at forslagene lever op til Fondens kvalitetskrav, og at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. Kontaktpersoner i Lokale og Anlægsfonden: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 5

6 Proces Udviklingsprocessen består af to faser. Første fase har deltagelse af op til fem teams og forløber fra den 29. august til den 9. oktober Anden fase har deltagelse af op til tre teams og forløber fra den 19. november til den 17. december Første fase indledes med et fælles opstartsmøde den 29. august i form af et heldagsmøde, der finder sted i København. Derpå arbejder de enkelte teams selvstændigt med udvikling af et idékoncept, dog afbrudt midtvejs af et sparringsmøde med Lokale og Anlægsfonden. Midtvejsmødet finder sted lokalt hos de respektive teams. Den 9. oktober afleverer hvert team deres idékoncept til Lokale og Anlægsfonden ved et fælles heldagsmøde i København. På baggrund af idékoncepterne, udvælger Lokale og Anlægsfonden efterfølgende op til tre teams, der forsætter videre til anden fase. Anden fase indledes med en fælles workshop den 19. november, der som et heldagsmøde finder sted i København. Derpå arbejder de nu op til tre teams videre med detailudvikling af deres respektive idékoncepter frem til den 17. december 2013, hvor hvert team afleverer et projektforslag, ved et fælles og afsluttende heldagsmøde i København. Forud for udviklingsprocessen forløber den fase, hvor Lokale og Anlægsfonden på baggrund af de indsendte ansøgninger, skal udvælge op til otte arkitektrådgivere til en bruttoliste. Denne liste sendes efterfølgende til de deltagende landsbysamfund, der selv skal kontakte den tegnestue fra listen, som de ønsker at danne team med. De to parter træffer således selv aftale om teamdannelsen, og meddeler efterfølgende dette til Lokale og Anlægsfonden. Det er således også i denne indledende fase, at Lokale og Anlægsfonden på baggrund af en parallel ansøgningsrunde, skal udvælge de deltagende landsbysamfund. I forbindelse med denne udvælgelse, kan Lokale og Anlægsfonden vurdere det nødvendigt, at aflægge besøg hos et afgrænset antal af ansøgerne, for en besigtigelse af skolebygningerne og en nærmere snak med de lokale aktører. Det forventes, at det enkelte team kan håndtere alle projektets kreative og tekniske discipliner. Arkitekterne bidrager således med den design- og konstruktionsmæssige ekspertise, mens arbejdsgrupperne, der repræsenterer de deltagende landsbysamfund, bidrager med viden om funktioner, brugergrupper, kendskab til lokalområdet m.m. 6

7 Da hensigten med den tilrettelagte proces er at skabe en konstruktiv dialog mellem arkitekter, landsbysamfund og Lokale og Anlægsfonden, er det en forudsætning, at deltagerne indgår i processen som ligeværdige, åbne og lyttende parter og lader sig inspirere af de forslag og idéer, der fremlægges undervejs i processen. Det forventes således også, at alle ved fællesmøderne deltager med kritik, sparring og idégenerering på tværs af de deltagende teams. Forud for første fases fælles opstartsmøde, kan de deltagende arkitektrådgivere og landsbysamfund få tildelt en opgave, der skal fremlægges som et kortere oplæg. Formålet er at skabe en fælles platform af baggrundsinformation og viden som afsæt for løsning af den konkrete opgave. De efterfølgende fællesmøder og workshops vil rumme en blanding af fremlæggelse af foreløbige resultater, diskussioner og sparring med henblik på en udvikling af projekterne. Lokale og Anlægsfonden kan invitere eksterne oplægsholdere og andre ressourcepersoner, der kan supplere med viden og inspiration til at deltage i de fælles møder/workshops. Udviklingsforløbets første fase skal for hver af de op til fem teams resultere i et idékoncept, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Idékonceptet skal indeholde: En uddybende beskrivelse af idékonceptet, herunder beskrivelse af: Behovs- og funktionsanalyse, herunder beskrivelse af målgrupper og funktioner Den overordnede arkitektoniske idé Miljømæssige betragtninger, herunder overvejelser over bæredygtige tiltag Skitser med funktionsprincipper Diagrammer der beskriver arealstørrelser og funktionssammenhænge m.m. En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af idékonceptet til projektforslag Et samlet budget for anlægsprojektet, inddelt i hovedposterne nedrivnings- og rydningsarbejde, anlægsudgifter, omkostninger og moms 7

8 Risikoanalyse med fokus på anlægsøkonomi, drift, målgrupper og funktioner, sidstnævnte f.eks. udarbejdet som et årshjul Organisationsplan for projektet Idékonceptet forventes som minimum at indeholde en analyse af den overordnede idés muligheder, ligesom der forventes at indgå plantegninger 1:500/1:1.000 som giver et helhedsbillede af anlæggets hovedtræk. Endvidere forventes der, at indgå referencebilleder fra relevante projekter. Udviklingsforløbets anden fase skal for hver af de op til tre teams resultere i et projektforslag, der udviser omdannelse og fornyelse i de tidligere skolebygningers udtryk og funktioner. Projektforslaget skal indeholde: En uddybende beskrivelse af forslaget, herunder beskrivelse af: Målgrupper Funktioner Den arkitektoniske idé Materialevalg Overordnede konstruktions- og installationsprincipper Miljømæssige betragtninger, herunder præsentation af bæredygtige tiltag En vurdering af de tidsmæssige rammer for bearbejdning af projektforslaget til myndighedsprojekt Et budget for opgavens videre realisering, herunder et overslag over de samlede anlægsudgifter, inkl. rådgiverhonorar m.m. En vurdering af fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivitetshuset En organisationsplan, der redegør for den fremtidige ledelse af aktivitetshuset 8

9 Projektforslaget skal i øvrigt som minimum indeholde projektbeskrivelse, illustrationer, plan, snit og opstalt i målfaste tegninger, min. 1:200 og i en form der gør det egnet til formidling. Materialet skal således afleveres i digital form til formidling via elektroniske medier, samt på tryk. Der udover bør særlige detaljer afleveres i 1:10. Slutmålet for den samlede proces er realisering af de op til tre projektforslag. Efter udviklingsprocessen er det derfor hensigten at projektforslagene skal hovedprojekteres og den samlede anlægsudgift realiseres, med henblik på at de op til tre skolebygninger endeligt kan ombygges til lokale aktivitetshuse. Formidling De endelige forslag præsenteres på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside, i Fondens nyhedsbrev og pressemeddelelser, og udviklingsarbejdet vil i øvrigt blive præsenteret i Fondens halvårlige magasin Tribune, der bl.a. læses af bygherrer, kommunale beslutningstagere, projektledere og planlæggere. Endelig vil Fonden via sit rådgivnings- og formidlingsarbejde sørge for at udbrede kendskabet til de endelige forslag. 9

10 Økonomi Lokale og Anlægsfonden honorerer de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms, for udarbejdelse af idékoncept og deltagelse i første fase. For udarbejdelse af projektforslag og deltagelse i anden fase, honoreres de deltagende arkitektrådgivere med kr. inkl. moms. Bygherrerne skal til projektets anden fase bidrage med kr. inkl. moms, til medfinansiering af arkitekthonoraret. Det forventes at projektforslaget kan realiseres for en samlet anlægssum på mellem 4-8 mio. kr. inkl. moms. Kan forslaget leve op til Lokale og Anlægsfondens arkitektoniske og funktionelle kvalitetskrav, vil Fonden kunne støtte realiseringen af det enkelte projekt med op til 50 % af den samlede anlægssum, dog med maks. 3 mio. kr. Fondens støtte er i øvrigt betinget af, at den resterende anlægsfinansiering kan rejses lokalt. 10

11 Forventet tidsplan Projektet forventes at forløbe efter følgende tidsplan: Torsdag d. 16. maj 2013: Mandag d. 3. fredag d. 14. juni 2013: Torsdag d. 20. juni 2013: Onsdag d. 26. juni 2013: Fredag d. 28. juni 2013: Juli og august 2013: Torsdag d. 29. august 2013: Onsdag d. 18. september 2013: Torsdag d. 19. september 2013: Onsdag d. 9. oktober 2013: Afleveringsfrist for ansøgning om deltagelse Besøgsperiode (hvis Lokale og Anlægsfonden finder det nødvendigt for den endelige udvælgelse af landsbysamfund, vil Fonden aflægge besøg hos udvalgte ansøgere for besigtigelse af skolebygninger og møde med ansøgere) Offentliggørelse af de deltagende landsbyer, samt annoncering af bruttoliste med arkitektrådgivere Frist for sammensætning af team (meddeles til LOA) Offentliggørelse af de deltagende teams Bygningsvurdering af de involverede skolebygninger Fase 1. Fælles opstart for de deltagende teams (heldagsmøde i København) Sparringsmøde med LOA, team 1, 2 og 3 (finder sted lokalt) Sparringsmøde med LOA, team 4 og 5 (finder sted lokalt) Aflevering, idékoncept. Fælles afslutning, fase 1 (heldagsmøde i København) 11

12 Tirsdag d. 12. november 2013: Offentliggørelse af de op til tre deltagerteams til fase 2 Tirsdag d. 19. november 2013: Workshop 1, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 3. december 2013: Dato reserveres for mulig afholdelse af en workshop 2, fase 2. Fælles for alle tre teams (heldagsmøde i København) Tirsdag d. 17. december 2013: Aflevering, detailprojekt. Fælles afslutning, fase 2 (heldagsmøde i København) Medio januar 2014: De endelige forslag offentliggøres 1. halvår 2014: Projektforslagene søges realiseret Ansøgningsfrist Ansøgning om deltagelse i udviklingsprocessen skal være Lokale og Anlægsfonden i hænde senest torsdag den 16. maj 2013 kl Ansøgningsmaterialet sendes i to trykte eksemplarer og elektronisk på en usb-nøgle til Lokale og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 4A, 1437 København K, mrk. Omdannelse af lukkede folkeskoler. 12

13 Udvælgelse Senest torsdag den 20. juni 2013 udvælger Lokale- og Anlægsfonden op til otte arkitektrådgivere blandt de indsendte ansøgninger, og bruttolisten offentliggøres. Alle ansøgninger, der er modtaget rettidigt, får direkte besked om udvælgelsen. Samme dag udvælger Lokale og Anlægsfonden op til fem landsbysamfund til deltagelse i udviklingsprocessen. Bruttolisten sendes til de udvalgte deltagere, hvorpå de enkelte landsbysamfund selv tager kontakt til den tegnestue fra bruttolisten, som de ønsker at danne team med. Senest onsdag den 26. juni 2013 skal de udvalgte landsbysamfund meddele Lokale og Anlægsfonden, hvilken tegnestue fra bruttolisten de har aftalt at danne team med. Der vil ved udvælgelse af arkitektrådgivere bl.a. blive lagt vægt på motivation for deltagelses i projektet, visioner for omdannelse af lukkede folkeskoler til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug, samt tidligere relevante opgaver. Endelig vil Lokale og Anlægsfonden søge at udvælge op til otte arkitektrådgivere til bruttolisten, der så vidt muligt repræsenterer forskellige perspektiver på den omdannede skolebygnings funktion som fremtidigt lokalt aktivitetshus. 13

14 Krav til ansøgning fra arkitekter Ansøgningen skal bestå af en beskrivende del og en fakta-del. Den beskrivende del skal indeholde: - Motivation for deltagelse. - Overvejelser over hvor meget tid I forventer at afsætte til opgavens første og anden fase. - Overvejelser over potentialer i det skitserede udviklingsforløb. - Visioner for omdannelse af de lukkede folkeskolebygninger til lokale aktivitetshuse til idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Overvejelser om målgrupper for brug af de fremtidige lokale aktivitetshuse. - Overvejelser om omdannelse af tidligere traditionelle skolebygninger, til fremtidigt idræts-, kultur- og fritidsbrug. - Eventuelle øvrige relevante oplysninger. Den beskrivende del af ansøgningsmaterialet må ikke overstige 5 A4-sider ekskl. evt. bilag. Fakta-delen skal indeholde: - Sammensætning af arkitektrådgivergruppe, inkl. kontaktinformationer, adresser og oplysning om eventuelle andre deltagere i rådgivningsgruppen, herunder angivelse af de personer, der skal deltage i udviklingsprocessens workshop/fællesmøder. - Præsentation af faglige kompetencer, der er repræsenteret i rådgivergruppen. - Referencer til tidligere relevant arbejde. Ansøgningsmaterialet vil alene danne udgangspunkt for udvælgelsen og vil ikke nødvendigvis indgå i den senere udviklingsproces. 14

15 Forudsætninger for at deltage Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at: - I har lyst til at arbejde innovativt og nytænkende med omdannelse af tidligere skolebygninger til et visionært lokalt aktivitetshus. - I er indstillet på, at indgå i en proces hvor viden og erfaring deles i et fælles arbejdsforum og hvor delprodukter og endelige forslag er genstand for diskussion og videreudvikling i et fælles arbejdsforum. - I kan deltage med minimum to gennemgående personer i alle workshops/fællesmøder, der fortrinsvist vil blive afviklet i dagtimerne. - Det endelige projektforslag gøres tilgængeligt til inspiration for andre kommende bygherrer og rådgivere. Yderligere oplysninger Det er muligt at stille opklarende spørgsmål frem til tirsdag d. 14. maj 2013, ved henvendelse til: Udviklingskonsulent, Jakob Færch, tlf.: / Udviklingskonsulent, Laura Munch, tlf.: / 15

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udvalgte referencer. Th. Langs Skole, Silkeborg. Nybygning: 350 m 2. Ombygning: 100 m 2. Kr. 6,7 mio. excl. moms. Bygherre: Areal: Anlægssum:

Udvalgte referencer. Th. Langs Skole, Silkeborg. Nybygning: 350 m 2. Ombygning: 100 m 2. Kr. 6,7 mio. excl. moms. Bygherre: Areal: Anlægssum: Th. Langs Skole, Silkeborg. 2013. Helhedsplan og projekt. Cirkulært laboratorium. Nutidigt hus til fremtidens Science-undervisning. Integreret brug af udearealer. Procesledelse og udarbejdelse af projekt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere