Brugervejledning til Nokia udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. US Patent No og andre anmeldte patenter. T9-tekstinputsoftware Copyright (C) Tegic Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller indkomst eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan disse måtte opstå.

3 Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

4 Indholdsfortegnelse SIKKERHED...8 Generelle oplysninger...11 Pakkens mærkater...11 Adgangskoder Kom godt i gang...13 Taster og displayindikator...13 Isætning af SIM-kort og batteri...14 Opladning af batteriet...15 Sådan tænder eller slukker du telefonen...16 Display i standby-tilstand...16 Andre vigtige indikatorer...17 Udskiftning af covers Opkaldsfunktioner...19 Sådan foretager du et opkald...19 Opkald ved hjælp af telefonbogen...19 Konferenceopkald...19 Genopkald...20 Hurtigkald...20 Besvarelse af et opkald...21 Funktioner i forbindelse med indgående opkald...21 Aflytning af talebeskeder...21 Sådan låser du tastaturet...22 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 3. Skrivning af tekst...23 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput...23 Brug af forprogrammeret tekstinput...23 Skrivning af sammensatte ord...25 Brug af traditionelt tekstinput Menufunktioner...26 Liste over menufunktioner...26 Adgang til menufunktioner ved hjælp af genveje...30 Beskeder (Menu 01)...30 Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder...31 Læsning af en tekstbesked...31 Chat...32 Billedbeskeder...33 Modtagelse af en billedbesked...33 Distributionslister...34 Skabeloner...35 Smileys...36 Sorterede beskeder...36 Slet beskeder...36 Beskedtæller...36 Beskedindstillinger...36 Profil...37 Fælles...37 Infotjeneste...37 Nummer til telefonsvarer...37 Rediger kommandoer...38 Kontakter (Menu 2)...38 Opkaldsinfo (Menu 3)...41 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Toner (Menu 4)...43 Profiler (Menu 5)...43 Indstillinger (Menu 6)...44 Indstillinger for højre rulletast...44 Tidsindstillinger...45 Opkaldsindstillinger...46 Telefonindstillinger...47 Pauseskærm...48 Indstillinger for ekstraudstyr...48 Tastaturlåsindstillinger...49 Sikkerhedsindstillinger...49 Gendan fabriksindstillinger...51 Alarm (Menu 7)...51 Radio (Menu 8)...52 Indstilling af en radiokanal...53 Brug af radioen...53 Påmindelser (Menu 9)...55 Spil (Menu 10)...56 Tilbehør (Menu 11)...56 Regnemaskine...57 Beregning...57 Valutaomregning...57 Stopur...58 Nedtællingsur...58 Komponist...59 SIM-tjenester (Menu 12) Batterioplysninger...60 Opladning og afladning...60 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 Vedligeholdelse...62 Vigtige oplysninger om sikkerhed...64 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på Ring op. Tryk på Afslut for at afslutte et opkald. Tryk på Besvar for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på (Ring op). Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 Dualband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion. Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester. Oplader og tilbehør Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7 og ACP-12. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar mærkaterne et sikkert sted. Sæt -mærkaten på denne brugervejledning. Adgangskoder Sikkerhedskode: Denne kode, der leveres med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Se Sikkerhedsniveau i menuen Sikkerhedsindstillinger på side 49 for at se, hvordan det virker. PIN-kode: Denne kode, der følger med SIM-kortet, kan beskytte kortet mod uautoriseret brug. Angiv koden under PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 49), så der anmodes om koden, hver gang telefonen tændes. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal indtaste PUK-koden for at fjerne blokeringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode. PIN2-kode: Denne kode følger med nogle SIM-kort og kræves for at få adgang til visse tjenester, f.eks. omkostningstællere. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Hvis du indtaster PIN2-koden forkert tre gange i træk, vises PIN2-koden er spærret på displayet, og du bliver bedt om at indtaste PUK2-koden. Foretag ændring af sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden under Skift adgangskoder i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 49). Opbevar de nye koder et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. PUK- og PUK2-kode: Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, må SIM-kortet ikke længere bruges. Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, afvises PIN2-koden, og du kan ikke bruge de tjenester, der kræver PIN2-koden. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 1. Kom godt i gang Taster og displayindikator 1. Tænd/sluk-tast: tænder og slukker telefonen. Hvis du trykker kortvarigt på tænd/ sluk-tasten, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i nogle få sekunder. 2. Navi TM -tast: Denne tasts funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne, f.eks. Menu i standbytilstand. 3. Piletaster:,, og Med disse taster, kan du rulle gennem navne, telefonnumre, menuer, indstillinger osv. De venstre og højre taster justerer også lydstyrken under et opkald. 4. Clear-tast: afslutter en vilkårlig funktion. Denne tast rydder tal på skærmen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 5. angiver tal og tegn. Hvis du trykker på og holder den nede, ringer telefonen til telefonsvareren (netværkstjeneste). Isætning af SIM-kort og batteri Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Kontroller, at batteriet er fjernet, før du installerer SIM-kortet. Kontroller, at telefonen er slukket og afbrudt fra ethvert tilbehør, før du fjerner batteriet. 1. Tryk på udløserknappen på bagcoveret (1), åbn bagcoveret, og fjern det (2). 2. Løft batteriet i fingergrebet, og fjern det (3). 3. Løft forsigtigt SIM-kortholderen ved hjælp af telefonens fingergreb (4), og åbn klap-coveret (5). 4. Isæt SIM-kortet, så det afskårne hjørne placeres øverst til højre, og så den guldbelagte kontakt vender nedad (6). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 5. Luk SIM-kortholderen (7), og tryk på den, så den klikker på plads. 6. Sæt batteriet og bagcoveret på plads igen. Opladning af batteriet Oplad ikke batteriet, hvis telefoncoveret er fjernet. Telefonen skal altid opbevares med coveret på. 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt i væggen. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig på displayet. Telefonen kan bruges under opladning, hvis den er tændt. Det tager op til 3 timer og 30 minutter at oplade et afladet BL-5C-batteri med ACP-7-opladeren. Hvis Oplader ikke vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 Sådan tænder eller slukker du telefonen Tryk på og hold nede et øjeblik. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Display i standby-tilstand 1. Operatørlogo (netværkstjeneste). 2. Det trådløse netværks signalstyrke på den aktuelle placering. 3. Batteriopladningsniveau. 4. Navi TM -tastens funktion. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Andre vigtige indikatorer Du har modtaget en tekst- eller billedbesked. Telefonen ringer ikke eller afgiver ikke en bip-lyd, når du modtager et opkald eller en tekstbesked. Tastaturet er låst. Alarmen er aktiveret. Udskiftning af covers Bemærk! Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Tryk på udløserknappen på bagcoveret (1), åbn bagcoveret, og fjern det (2). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Fjern forsigtigt frontcoveret (3). 3. Indsæt tastaturet i det nye frontcover (4). 4. Ret den øverste del af frontcoveret ind efter den øverste del af telefonen, og tryk på frontcoveret for at få det til at klikke på plads (5). 5. Placer bagcoveret på telefonen, og skub det mod den øverste del af telefonen for at få det til at klikke på plads (6). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 2. Opkaldsfunktioner Sådan foretager du et opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret. Sådan foretager du internationale telefonopkald: Tilføj et + ved at trykke på to gange, og tilføj landekoden (eller områdekoden) foran områdenummeret (slet eventuelt det første 0). Tryk på for at slette cifret til venstre for markøren. 2. Tryk på Ring op for at foretage opkald til nummeret. Tryk på for at øge eller på for at mindske lydstyrken i ørestykket eller headset et. 3. Tryk på Afslut for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af telefonbogen Tryk på i standby-tilstand for at finde det ønskede navn. Tryk på Ring op for at foretage opkald til nummeret. Konferenceopkald Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til fire personer at deltage i det samme opkald. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 1. Hvis du vil foretage et opkald til den første deltager, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge det fra telefonbogen og trykke på Ring op. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på og Valg og derefter vælge Nyt opkald. 3. Når det nye opkald besvares, skal du føje det til konferenceopkaldet ved at trykke på Valg og vælge Konference. 4. Hvis du vil føje endnu en ny deltager til opkaldet, skal du trykke på Valg, vælge Nyt opkald og gentage trin Du kan afslutte konferencen ved at trykke på Valg og derefter vælge Afslut opkald. Genopkald Hvis du vil foretage genopkald til et af de seneste 20 telefonnumre, som du har ringet til eller forsøgt at ringe til, skal du trykke på i standby-tilstand og derefter rulle med og til det ønskede telefonnummer eller navn. Tryk på Ring op. Hurtigkald Tryk på Menu, og vælg Kontakter og Hurtigkald. Vælg den tast, der skal tildeles et nummer, og det ønskede navn, og tryk på Tildel. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 Når telefonnummeret er blevet tildelt en nummertast, kan du foretage hurtigkald til nummeret for at foretage et telefonopkald eller sende en besked på følgende måder: Tryk på den relevante nummertast, og tryk derefter på Ring op, eller Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede, indtil der ringes op, eller beskededitoren startes (se Opkaldsindstillinger på side 46). Besvarelse af et opkald Tryk på Besvar i standby-tilstand. Tryk på, hvis du vil afvise opkaldet. Funktioner i forbindelse med indgående opkald Afhængigt af telefonopkaldet kan nogle af følgende handlinger udføres under et opkald ved at trykke på og derefter Valg: U/mikrofon eller M/mikrofon, Standby eller Tilbage, Besvar, Afvis, Menu, Højttaler eller Håndsæt og Kontakter, hvorefter følgende netværkstjenester også kan bruges: Nyt opkald, Afslut alle, Send DTMF, Skift og Afslut opkald. Aflytning af talebeskeder Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren. Tryk på og hold nede i standby-tilstand for at ringe til telefonsvareren. Se Nummer til telefonsvarer på side 37, hvis du vil ændre nummeret på telefonsvareren. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 Se Omstilling under Opkaldsindstillinger på side 46, hvis du vil omstille opkald til telefonsvareren. Sådan låser du tastaturet Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse. Sådan låser du tastaturet eller låser det op: Tryk på Menu i standby-tilstand og derefter hurtigt på. Du kan også angive, at telefonen automatisk skal aktivere tastaturlåsen efter et bestemt tidsrum. Se Telefonindstillinger på side 47. Når tastaturet er låst, vises indikatoren på displayet. Bemærk! Når tastaturet er låst, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på (Ring op). Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 3. Skrivning af tekst Du kan indtaste tekst på to forskellige måder: ved hjælp af traditionelt tekstinput, der angives med, eller ved hjælp af en anden metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput, som angives med. Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Valg, og vælg Ordbog, når du skriver tekst. Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen. Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge Ordbog fra. Brug af forprogrammeret tekstinput Forprogrammeret tekstinput er en nem måde at skrive tekst på. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. 1. Indtast det ønskede ord ved at trykke på den enkelte tast én gang for at indsætte ét bogstav. Skriv f.eks. Nokia ved at trykke på,,, og. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 Tryk på for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold denne tast nede for at rydde skærmen. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionelt og forprogrammeret tekstinput, skal du trykke gentagne gange på og kontrollere indikatoren øverst på displayet. Tryk på og hold nede for at skifte mellem små og store bogstaver og tal. Hvis du vil indsætte et tegnsætningstegn, skal du trykke én gang på og derefter gentagne gange på, indtil det ønskede tegnsætningstegn vises. Tryk på og hold nede, hvis du vil have vist en liste over specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på Anvend. Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde nede og derefter indtaste de ønskede tal. 2. Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på og begynde at skrive det næste ord. Hvis du vil ændre ordet, skal du trykke gentagne gange på, indtil det ønskede ord vises. Hvis? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput (se side 25) og trykke på OK. Tryk på Valg for at få adgang til funktionerne Matcher og Indsæt. Under Indsæt kan du vælge funktionerne Indsæt ord, Indsæt nummer og Indsæt symbol. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 Skrivning af sammensatte ord Skriv den første halvdel af ordet, tryk på, og skriv den anden halvdel. Brug af traditionelt tekstinput Når du skriver tekst, skal du trykke på den tast, der er forsynet med det ønskede bogstav, én eller flere gange, indtil bogstavet vises. Brug følgende funktioner til at redigere teksten: Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk gentagne gange på for at indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn, eller tryk på, vælg det ønskede tegn, og tryk derefter på Indsæt. Tryk på eller for at flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre. Tryk på eller for at flytte markøren op eller ned. Tryk på for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold denne tast nede for at rydde skærmen. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Hvis du vil tilføje et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Hvis du vil indtaste et bogstav, der er angivet på den samme tast som det tidligere bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke og derefter indtaste bogstavet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 4. Menufunktioner Liste over menufunktioner 1. Beskeder 1. Skriv besked 2. Indbakke 3. Kladder 1 4. Sendte beskeder 5. Chat 6. Billedbeskeder 7. Distributionslister 8. Skabeloner 9. Smileys 10.Sorterede beskeder 11.Slet beskeder 12.Beskedtæller 13.Beskedindstillinger 14.Infotjeneste 15.Nummer til telefonsvarer 2 1. Vises muligvis ikke, hvis du endnu ikke har brugt funktionen Gem besked. 2. Vises muligvis ikke, hvis netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen har gemt telefonsvarerens nummer på SIM-kortet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

27 16.Rediger kommandoer 2. Kontakter 1. Søg 2. Tilføj kontakt 3. Slet 4. Rediger 5. Kopiér 6. Tildel tone 7. Send telefonnr. 8. Indstillinger 9. Hurtigkald 10.Nr.sortering 11.Tjenestenumre 1 12.Infonumre 3. Opkaldsinfo 1. Ubesvaredeopkald 2. Indgåendeopkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Opkaldsvarighed 6. Beskedtæller 1. Netværkstjeneste. Om du kan se disse funktioner og deres indhold afhænger af det SIM-kort, du bruger. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 27

28 7. Opkaldspriser 8. Opkaldsprisindstillinger 9. Forudbetalt kredit 4. Toner 5. Profiler 1. Normal 2. Lydløs 3. Diskret 4. Høj 5. Min profil 6. (tom) 6. Indstillinger 1. Indstillinger for højre rulletast 2. Tidsindstillinger 3. Opkaldsindstillinger 4. Telefonindstillinger 5. Indstillinger for ekstraudstyr 1 6. Tastaturlåsindstillinger 7. Pauseskærm 8. Sikkerhedsindstillinger 1. Vises muligvis ikke, hvis du ikke allerede har tilsluttet ekstraudstyr til mobiltelefonen for første gang. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 28

29 9. Gendan fabriksindstillinger 7. Alarm 8. Radio 9. Påmindelser 10. Spil 11. Tilbehør 1. Regnemaskine 2. Stopur 3. Nedtællingsur 4. Komponist 12. SIM-tjenest Tilgængelighed, navn og indhold afhænger af det anvendte SIM-kort. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 29

30 Adgang til menufunktioner ved hjælp af genveje Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Disse numre kaldes genvejsnumre. Tryk på Menu i standby-tilstand, og indtast inden tre sekunder genvejsnummeret på den menu, du vil have adgang til. Gentag dette for undermenuer. Bemærk, at genvejsnummeret for Beskeder er 01. Beskeder (Menu 01) Du kan skrive og sende tekstbeskeder, der består af flere dele 1 (netværkstjeneste). Afsendelse af beskeder, der består af flere dele, kan have indvirkning på faktureringen af beskeden. Hvis du bruger specialtegn (Unicode), kræves der muligvis flere dele til beskeden, end der ellers kræves. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Du kan desuden få vist det antal SMS-beskeder, der sendes fra telefonen, med Beskedtæller. Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord Beskeden er sendt. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester. 1. Nokia 2300 giver dig mulighed for at skrive en besked med en længde, der er op til flere gange større end grænsen for en almindelig besked, som defineres af tjenesteudbyderen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 30

31 Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder Hvis du vil sende en besked, skal telefonnummeret til beskedcentralen være gemt i telefonen. Se Beskedindstillinger på side Indtast beskeden. Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer vises øverst til højre på displayet. 2. Tryk på Valg, når beskeden er færdig, vælg Send, indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på OK. Hvis du vil sende beskeden til flere personer, skal du vælge Sendevalg og Send til flere, rulle til den første modtager og trykke på Send. Gentag disse trin for hver modtager, og tryk på for at vende tilbage til beskededitoren. Vælg Sendevalg og Send til liste, hvis du vil sende en besked til en foruddefineret distributionsliste. Se Distributionslister på side 34, hvis du vil definere og redigere distributionslister. Andre valgmuligheder er f.eks. Indsæt, Brug skabelon, Gem besked og Slet. Hvis Gem besked er valgt, gemmes denne besked i mappen Kladder. 3. Når en besked er blevet afsendt, gemmes der en kopi af beskeden i mappen Sendte beskeder. Læsning af en tekstbesked Når du har modtaget tekstbeskeder i standby-tilstand, vises antallet af nye beskeder samt indikatoren på displayet. 1. Tryk på Vis for at se beskederne med det samme. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 31

32 Tryk på for at se beskederne på et senere tidspunkt. Gå til menuen Indbakke, når du vil læse beskederne. 2. Anvend og til at gennemse beskederne. 3. Mens du læser beskeden, kan du trykke på Valg for at vælge mellem følgende indstillinger: Slet, Besvar, Chat, Rediger, Hent nummer, Som påmindelse, Videresend, Detaljer og Føj til sort.liste. Se nedenfor angående oplysninger om chat. Chat Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Chat for at starte en chatsession. Du kan også starte en chatsession ved at vælge Chat på listen Valg, når du læser en modtaget tekstbesked. 1. Indtast den anden persons telefonnummer, eller hent det i telefonbogen, og tryk på OK. Hvis du vil chatte med den person, som du sidst chattede med, vises en del af indholdet af den sidste chatsession. 2. Indtast kaldenavnet for chatsessionen, og tryk på OK. 3. Indtast beskeden, tryk på Valg, og vælg Send. 4. Svarbeskeden fra den anden person vises over den besked, du har sendt. Tryk på OK, hvis du vil besvare beskeden, og gentag trin 3 ovenfor. Tryk på Valg, og vælg Chatnavn, hvis du vil redigere dit kaldenavn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 32

33 Bemærk, at chat er baseret på SMS-beskeder, og at hver chatbesked sendes som en separat SMS-besked. De beskeder, der modtages og sendes under en chatsession, gemmes ikke. Billedbeskeder Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste). Når du opretter en billedbesked, skal du gå til mappen Billedbeskeder og vælge det billede, du vil sende. Tryk derefter på Valg, og vælg Send for at sende det. Bemærk, at hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. Modtagelse af en billedbesked Tryk på Vis for at få vist beskeden med det samme. Hvis du vil se beskeden på et senere tidspunkt, skal du trykke på, hvorefter den ulæste besked gemmes i mappen Indbakke. Når du gemmer en ny billedbesked, skal du udskifte den fabriksinstallerede billedbesked i telefonen. Valgmuligheder for en billedbesked Tryk på Valg, mens du læser en tekstbesked, og vælg Slet, Besvar, Chat, Hent nummer, Som påmindelse eller Detaljer. Du kan desuden vælge Rediger tekst for at redigere teksten i den modtagne billedbesked. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 33

34 Gem billede for at gemme billedet fra den modtagne billedbesked i mappen Billedbeskeder. Bemærk, at når du gør dette, skal du vælge et af de forudinstallerede billeder blive erstattet af det nye billede. Som pausesk. for at indstille det modtagne billede som pauseskærm for den aktuelt anvendte profil. Distributionslister Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste, der indeholder de pågældende modtagere, og bruge denne liste, når du sender en besked. Du kan definere op til seks distributionslister, der hver indeholder op til ti modtagere. Når du sender beskeder til en distributionsliste, vil der blive sendt særskilte beskeder til alle medlemmer på listen. Hvis du vil have vist og redigere distributionslister, skal du trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Beskeder og Distributionslister. Tryk på Valg, og vælg Vis liste for at få vist navnene på den valgte distributionsliste. Tilføj liste for at tilføje en ny distributionsliste. Omdøb liste for at omdøbe den valgte distributionsliste. Send besked for at sende en besked til distributionslisten. Slet liste for at slette den valgte distributionsliste. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 34

35 Hvis du vil redigere indholdet af en distributionsliste, skal du være i listevisningen med indstillingen Vis liste. Tryk på Valg, og rediger indholdet af en distributionsliste ved at vælge Tilføj kontakt for at føje et navn til distributionslisten. Fjern kontakt for at slette det valgte navn på distributionslisten. Hvis du vil sende en besked til modtagerne på en distributionsliste, efter at du har skrevet beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Sendevalg og Send til liste. Mens beskeden sendes til modtagerne, vises det antal beskeder, der mangler at blive sendt, på displayet. Hvis et eller flere afsendelsesforsøg mislykkes, vises der en rapport, som angiver antallet af fejl, vellykkede forsøg og navne, som ikke blev fundet (de navne, som ikke længere eksisterer i telefonbogen). Tryk på Vælg, og vælg Send igen for at sende beskeden igen til de modtagere, til hvem det ikke lykkedes at sende beskeden. Vis for at få vist listen over modtagere, til hvem det ikke lykkedes at sende beskeden. Skabeloner Du kan få vist eller redigere de forudindstillede beskeder ( skabeloner ), som du kan anvende til at skrive en besked. Du kan redigere en eksisterende skabelon for at oprette en ny skabelon. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 35

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

3. udgave DA, 9205519

3. udgave DA, 9205519 Nokia N95-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-159 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere