Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun s. Ill.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun 1983. 414 s. Ill."

Transkript

1 Anmeldelser 131 I lay-out og reklameføring reklamef~ring ligner GMH-serien et pluralistisk foretagende. Givetvis spiller forlagets interesser ind her, og det skal skai ikke bebrejdes forfatterne. Værket Vffirket skal skai jo også ogsa sælges sffilges og nå na ud til musikinteresserede på pa alle niveauer. Det havde så sa iøvrigt i~vrigt været Vffiret en let sag at skrive en pluralistisk registrerende musikhistorie, og det tjener vore kolleger til ti1 ære, ffire, at de har overkommet og overhovedet turdet fremlægge fremlffigge dette arbejde, der åbner abner op for nye perspektiver i musikhistoriefremstillingen herhjemme. Som det siges i forordet til bd. I: "Musikkulturen anskues som en del dei af en historisk proces, hvori musikken indgår indgar i et samspil med politiske, sociale, økonomiske ~konomiske og ideologiske elementer..«.«. Problemet Problernet er dernæst, dernffist, hvordan man anskuer begrebet»samspik»samspil«. Det klinger jo umiddelbart af noget behageligt og relativt gnidningsløst, gnidningsl~st, men forfatterkollegiet har helt åbenbart abenbart lagt noget andet og mere i ordet: modspil er således saledes også ogsa en mulighed, og det er nok her, at mange læseres lffiseres mere eller mindre vaneprægede vaneprffigede forestillinger om musik vil vii komme på pa en hård hard pr~ve. prøve. Det er i sig selv ikke nogen skade til, men det skal skai dog tilføjes, tilf~jes, at pr~velsen prøvelsen ikke er blevet mindre af, at forfatterholdningen i den grad er domineret af skepsis og kritik overfor den musikalske emneverden. Meget - og måske maske for meget - er faldet af i svinget: den musikalske oplevelse, sanseligheden, humoren, spilleglæden spilleglffiden og fantasien. Vi lffiser læser meget om magthavere, samfund og sociale teorier, mens det sociale liv liu med dets konkrete og tætte tffitte nærvær nffirvffir på pa problemerne problernerne lades i stikken, og dermed også ogsa den læser, lffiser, der har brug for prfficis præcis den form for støtte st~tte i sine forsøg fors~g på pa at identificere sig med de givne problemer. At udgangspunktets niveau har været Vffiret højt h~jt (Adorno, Poul Nielsen) kan ikke kritiseres, men det må ma erkendes, at det har været Vffiret SVffirt svært for forfatterne af G MH at få fa de højtsvungne h~jtsvungne teorier bragt ned på pa jorden i en sådan sadan form, at det problematiserende ikke går gar hen og bliver problematisk. De har muligvis været Vffiret for tæt tffit på pa deres forbilleder, - så sa tæt tffit under alle omstændigheder, omstffindigheder, at det har voldt åbenbare abenbare vanskeligheder at vurdere alternativerne. Man har villet fremmane et helhedssyn, og det er ærgerligt ffirgerligt nok blevet mere snævert snffivert end helt. Men lad det så sa være. Vffire. Det afgørende afg~rende er, at der, trods de hårde harde betingelser ved selve opgavestillingen, med dette 4-binds værk vffirk er rejst en vigtig milepæl milepffil i dansk musikhistorieskrivning. Der er anlagt en vej ud i nye områder, omrader, og selvom der er nogle huller og farefulde sving på pa den, skal skai den nok blive brugt flittigt af trafikanter af mange slags. Mogens Helmer Petersen Sybille Reventlow: Reuentlow: Musik på pa Fyn blandt kendere og liebhavere. liebhauere. G. E. C. Gad. København K(Jbenhaun s. Ill.»Musik på pa Fyn - blandt kendere og liebhavere «udgør udg(jr en del dei af det forskningsråds-projekt, forskningsräds-projekt, som nærmere nffirmere omtales i anmeldelsen afdorthe Falcon

2 132 Anmeldelser Møllers Mjilllers bog om danske instrumentbyggere (Dansk Arbog for Musikforskning 1983). Den nu foreliggende publikation er et imponerende arbejde. På Pä grundlag af omfattende arkivalske undersøgelser undersjilgelser fremtrreder fremtræder bogen som en umåde umädelig case-study i udforskningen af, hvad der foregik iden i danske provins - her defineret som Odense med opland. Og man må mä konstatere, at netop i den del dei af landet foregik en hel del. dei. Men - begynd på pä side 178, hvor Sybille Reventlow tager stilling til begrebsparret kender og liebhaver, som er en del dei af bogens titel, som er et væsentligt vresentligt kriterium for bogens disposition, og som den da også ogsä i høj hjilj grad handler om. Det vil vii måske mäske lønne ljilnne sig også ogsä for den, der iøvrigt ijilvrigt mener at have check på pä de dele. Kender og liebhaver var i det 18. århundrede ärhundrede en formulering, hvis betydning ikke lå lä fast, og man kan åbenbart äbenbart stadig have sine tvivl. tvivi. Det agtværdige agtvrerdige selskab, i hvis årbog ärbog dette publiceres, har oplevet en livlig aften, hvor Sybille Reventlow fremlagde nogle afsine resultater, hvilket afstedkom en engageret debat blandt de lærde lrerde - ikke så sä meget om resultaterne som netop om begreberne kender og liebhaver. Uanset hvorledes man iøvrigt ijilvrigt kan vælge vrelge at skelne mellem disse to prredikater, prædikater, så sä er det fælles frelles for dem, at de er blevet brugt om enhver, der beskæftigede beskreftigede sig med kunsten uden at have den som profession - det man i dag betegner som amatørerne. amawrerne. Udgangspunktet for SRs arbejde var oprindelig ønsket jilnsket om at undersøge undersjilge musiklivet i forbindelse med herregårdskredsene herregärdskredsene på pä Fyn - altså altsä udfra et socialt kriterium. Et af arbejdets væsentlige vresentlige resultater blev imidlertid en afdækning afdrekning af den særlige srerlige betydning, som netop nogle af dette milieus musikamatører musikamawrer fik for etableringen af et offentligt musikliv i Danmarks næststørste nrestswrste by og dens opland i perioden ca Det er en udvikling, som afviger fra de forhold, man kan iagttage andre steder, hvor de ny private og offentlige initiativer som regel blev sat i værk vrerk af borgerlige kredse. SR analyserer med stor skarpsindighed de faktorer, som er medvirkende til den særlige srerlige fynske model-»særligsrerlig«på pä det nationale plan målt mält med det, vi allerede kender, nemlig forholdene i København. Kjilbenhavn. Eftersom SRs forskning er den første fjilrste i sin art herhjemme, kan man endnu intet vide om, hvordan det fynske mønster mjilnster vil vii tage sig ud i forhold til de øvrige jilvrige dele aflanden udenfor hovedstaden, et forbehold forfatteren løbende ljilbende inddrager der, hvor konklusionerne drages af kildernes udsagn. Samtidig bliver det klart for læseren, Ireseren, hvor varierede og komplicerede de mekanismer var, som styrede forholdet mellem den fynske herremand og andre musikkredse. Det såkaldt säkaldt socialt afgrænsede afgrrensede milieu var en langt mere fleksibel og facetteret organisme i netop den periode, end man måske mäske delbart dei skulle forvente. SR fremhæver, fremhrever, at der ikke kun er tale om en vis umid borgerliggørelse borgerliggjilrelse af adelsstanden. Af betydning er først fjilrst og fremmest det ressefællesskab, ressefrellesskab, man i herregårdskredsene herregärdskredsene havde ud af huset, så sä at sige, når när det kom til at udfolde et aktivt musikliv. I den sammenhæng sammenhreng havde den fynske adel berøringsflader berjilringsflader til snart sagt alle tænkelige trenkelige lag i befolkningen, både bäde generelt betragtet ud fra en social synsvinkel og mere snrevert snævert set som forholdet amatør-professionelle. amawr-professionelle. Bogen handler derfor også ogsä om disse andre inte sam-

3 Anmeldelser 133 fundslag, og man kan således säledes sige, at omslagets titel "Musik på pä Fyn«er berettiget, selvom tyngdepunktet i henseende til ti1 repertoiret ligger iden i musik, som beskæftigede beskreftigede adelens og borgerskabets kendere og liebhavere, således säledes som det også ogsä fremgår fremgär af sel sei ve titelbladet. Til gengæld gengreld synes jeg nok, at omslagets periodeafgrænsning periodeafgrrensning er lovlig flot. Den er formentlig valgt af hensyn til forskningsrådets forskningsrädets samlede projekt, som har afstukket disse grænser. grrenser. SR har sikret sig imod enhver misforståelse misforstäelse i bogens indledende kapitel. Ikke desto mindre efterlader hun os med et enkelt ubesvaret spørgsmål, som netop udløses udl~ses af bogens reelle afgrænsning afgrrensning tilo Dette punkt sp~rgsmäl, skal skai jeg senere vende tilbage til. Den meget fyldige indledning skaber et foreløbigt forel~bigt overblik over emnet, de principielle problemer problerner og deres konsekvenser for afsøgningen afs~gningen af diverse kildegrupper. Adelens store ber~ringsflade berøringsflade i musikalske sammenhænge sammenhrenge bevirker bl.a., at materialet svulmer op til et sådant sädant omfang, at man har måttet mättet afgrænse afgrrense den systematiske afsøgning afs~gning til bestemte besternte år, är, til afgrænsede afgrrensede lokaliteter eller til ti1 konkrete sagsområder. sagsomräder. Hvad SR ikke specielt fremhæver fremhrever på pä dette sted, men hvilket kan læses Ireses ud af kildefortegnelsen og erkendes på pä anden måde mäde er, at der åbenbart äbenbart har været vreret to interessante kilder, som forfatteren ikke har haft adgang til nøjere n~jere at undersøge: unders~ge: dels selve nodesamlingen fra Odense Klub, som ogsä også først f~rst blev fremdraget i dels de formentlig meget væsentlige vresentlige privatarkiver, som knytter sig til Brahetrolleborg. Som antydet ovenfor finder jeg, at en henvisning til den nærmere nrermere diskussion af kender- og liebhaver-begreberne havde været vreret på pä sin plads i indledningen, men iøvrigt i~vrigt vandrer man særdeles srerdeles veludrustet videre ud til ti1 de efterfølgende efterf~lgende kapitlers dokumentation og indsigtsfulde vurdering af det fynske musikalske univers. Bogen falder herefter i 4 hoveddele: 1) Liebhavere gennemgår gennemgär detaljeret de forskellige milieuer på pä Fyn og deres musikalske repertoire. 2) Kendere beskæftiger sig med begrebet musikalsk dannelse. Man indføres indf~res i oplysningstidens diskussion af målet mälet og midlerne til folkets musikopdragelse og konsekvenserne heraf specielt for de predagogiske pædagogiske forhold på pä Fyn. 3) Den dannede Almenhed giver niveauet af den offentlige debat på pä Fyn omkring dels økono ~konomiske og nationale aspekter - dels nøglebegreber n~glebegreber som almenvellet, natur, humanitet og nytte, der var centrum for periodens åndelige ändelige og materielle skreftiger bestræbelser bestrrebelser - også ogsä når när kunstneriske aktiviteter, herunder musiklivet - skulle indgå indgä i en samlet opfattelse af, hvad tilværelsen tilvrerelsen b~r bør omfatte. 4) Afslutning vender tilbage specielt til adelens betydning for musiklivet på pä Fyn. Hertil føjer f~jer sig noteapparat, oversigt over litteratur og arkivalske kilder og et alfabetisk register over person- og stednavne. Endelig får fär vi i hænderne hrenderne 3 kronologisk opstillede lister, som uden at påberåbe päberäbe sig fuldstændighed fuldstrendighed dog er uhyre nyttige både bäde under læsningen lresningen af SRs bog og som opslagsvrerk opslagsværk i det hele taget: 1) operarepertoiret i Odense , 3) koncertliste (tid, sted, program og ud~vende) udøvende) for Fyn samt 3) teatertrupper i Odense indtil Desuden en liste over litteratur om musik i de gennemgåede gennemgäede biblioteker, ordnede efter ejerforhold.

4 134 Anmeldelser På Pä Fyn dyrkede man alle arter afkunstmusik. Repertoiret er internationalt og savner mesten næsten helt det danske stof, vi kender fra København. KS'lbenhavn. Det mest interessante ved denne del dei af SRs undersøgelse underss'lgelse er nok påvisningen pävisningen af, at det fynske musikliv ikke aftog sit repertoire ved en efterhængende efterhrengende kulturimpuls fra hovedstaden, men orienterede sig direkte mod Tyskland og således säledes stændigt strendigt indforskrev et aktuelt musikalsk stof, ofte på pä et ambitiøst ambitis'lst niveau. I gennemgangen af de musikalske kredse er personligheden Frederik J uel en selv både bäde sympatisk og meget central skikkelse, fordi dokumentationen af et frodigt musikliv på pä Valdemars Slot er så sä rig. Nodesamlingen viser Frederik Juels udadvendte aktiviteter fra o. 1790, og godsregnskaberne belyser det forudgående forudgäende tiårs tiärs musikliv på pä slottet. SR kan ud fra kildernes tale afkræfte afkrrefte myten om, at bonden og herremanden på pä Juels tid musicerede sammen i orkestret - intet tyder på, pä, at Juel selv spillede et instrument iden i forbindelse. Til gengæld gengreld bekrreftes bekræftes det, at både bäde bønder, bs'lnder, karle, tjenere og musikanter har bidraget til det etablerede højere hs'ljere musikliv på pä Tåsinge Täsinge og Svendborgegnen i denne periode. Dette må mä interessere mange mennesker, som beskreftiger beskæftiger sig med folkelig musikalsk praksis, og det svarer for S'lvrigt øvrigt til, hvad man kan læse lrese om beslægtede beslregtede forhold i Sverige. Men Frederik Juel er også ogsä en central skikkelse, fordi han spillede så sä stor en rolle for aktiviteterne i Odense Klub, der indgående indgäende behandles i et langt og meget spændende sprendende afsnit. Her drejede det sig i realiteten om at stable et borgerligt musikliv på pä benene, hvilket krævede krrevede både bäde»sande liebhavere", liebhavere«, d.v.s. kvalificeret interesse, og S'lkonomisk økonomisk overskud. Adelen kunne præstere prrestere begge dele, sävel såvel mrecenatet mæcenatet som den kulturelle baggrund. Derfor blev den fødselshjælper, fs'ldselshjrelper, hvilket var en slidelig affære. affrere. Vi følger fs'llger klubbens skiftende skæbne skrebne bl.a. repertoirernæssigt repertoiremressigt og S'lkonomisk, økonomisk, og er vidne til en fremadskridende udmattelse hos bl.a. Frederik Juel- ifølge ifs'llge SR, fordi man havde at gøre gs'lre med en højst hs'ljst heterogen og ofte, når när det kom til stykket, uinteresseret forsamling. Måske Mäske dog også ogsä fordi der var tale om at skabe noget helt afgørende afgs'lrende nyt, hvilket ikke nødvendigvis ns'ldvendigvis stod herregårdskredsene herregärdskredsene ganske klart, endsige var deres egentlige ærinde. rerinde. Noget i SRs fremstilling frcmstilling kunne tyde på, pä, at adelskredsene i første fs'lrste omgang simpelt hen søgte ss'lgte at udstrække udstrrekke musiklivet fra deres private domæner domrener på pä gårdene gärdene til også ogsä at dække drekke byopholdet i vinterhalvåret, vinterhalväret, og at man først fs'lrst efter at processen var sat igang blev klar over, hvilke vanskeligheder man ljifb løb ind i ved at måtte mätte trække trrekke på pä borgerskabets medvirken i klub og teater. Et andet af de meget interessante aspekter i klubbens historie er forholdet til ti1 stadsmusikantembedet og overhovedet konflikterne i rollespillet mellem professionelle musikere og amats'lrerne, amatørerne, hvorom nrermere nærmere imine i afsluttende bemærkninger. bemrerkninger. Var de fynske herremænd herremrend kendere -liebhavere - eller begge dele? SR giver et indblik i tidens diskussion afmusikkens opgave og betydning. At være vrere kender vil iden i sammenhæng sammenhreng være vrere ensbetydende med at have sat sig ind i teoretiske, æstetiske restetiske og filosofiske problemstillinger og derved have baggrund for at formulere egne vurderingskriterier. Liebhaveren derimod kaster sig - even-

5 Anmeldelser 135 tuelt med erhvervede færdigheder frerdigheder - glad og gerne ud i musikalsk aktivitet som tilhører, tilh~rer, arrangør arrang~r eller udøvende, ud~vende, uden at fundere så sä meget over meningen med det hele. Det viser sig, ikke overraskende, at sansen for musikalsk kvalitet ikke nødvendigvis n~dvendigvis betyder kenderstatus, men at det iøvrigt i~vrigt er umuligt at foretage en entydig rubricering af de musikinteresserede fynboer efter dette bogholderi. Der hvor forholdene ytrer sig tydeligst og mest konkret, er i spørgsmålet sp~rgsmälet om opdragelse og uddannelse af den brede befolkning til at beskæftige beskreftige sig med musik. Det drejede sig i alt væsentligt vresentligt om skolekommissionen af 1789, der var delt i spørgsmålet sp~rgsmälet om de to hovedindstillinger: på pä den ene side musikken som nyttig hjælpedisciplin hjrelpedisciplin for navnlig kirkesangen - på pä den anden forståelsen forstäelsen af musik som en selvstændig selvstrendig kunstart med betydning for menneskets almene dannelse. Reventlow på pä Brahetrolleborg var - også ogsä på pä landsplan - igangsættende, igangsrettende, og indsatsen påvirkedes pävirkedes i positiv retning med det nære nrere forhold til Schulz og hans ideer i slutningen af 1780erne. Seminariet på pä Brahetrolleborg var et lovende projekt, men det er karakteristisk for udviklingen, at mens det fynske koncertliv repertoiremæssigt repertoiremressigt arbejdede helt på pä egen hånd, händ, så sä var undervisnjngssektoren efter Brahetrolleborg-seminariets oprettelse i 1794 afhrengigt afhængigt af den centrale instans, og efter 1804 sejrede den jordbundne og ret håndfaste händfaste opfattelse, som åbenbart äbenbart Kunzen formulerede, og som lagde hovedvregten hovedvægten på pä de nrere nære krav om at uddanne seminarister til nødtørftige n~dt~rftige organister og kirkesangere. Under læsningen lresningen nikker man genkendende: her små smä 200 år är senere er vi stadig fortrolige med visioner om integreret undervisning, som må mä vige pladsen for mere snusfornuftige krav om indlæring indlrering af teknisk betonede frerdigheder. færdigheder. Hovedafsnittet»Den dannede almenhed«har interessante underrubrikker som "Kunsten og Pengene«og»»Motivation for Kulturen«. SR kommer helt ud i krogene af sit emne, der belyses kyndigt og vel belagt med citater fra tidens mere eller mindre lødige l~dige offentlige debat i det fynske. Det afsluttende kapitel, hvor boet skal skai gøres g~res endeligt op, er til gengæld gengreld overraskende kort og kontant. Tonen ligger på pä grænsen grrensen til det strengt formanende, og SR vælger vrelger her at fokusere på pä det forhold, at der hvor adelen fik indflydelse, højnedes h~jnedes kvaliteten af de musikalske og musikopdragende aktiviteter, medens niveauet sænkedes srenkedes faretruende der, hvor herregårdskredsene herregärdskredsene trak sig tilbage. Hvad disse mennesker rørte r~rteved ved,, fik betydning på pä længere Irengere sigt - hvad de slap afhænde, afhrende, visnede ofte bort. Denne konklusion formuleres i et så sä forkortet perspektiv, at man uvilkårligt uvilkärligt snapper efter vejret. Sandt nok: de nøgne n~gne kendsgerninger må mä aftvinge os beundring for adelen som kulturbærende kulturbrerende lag, men det er også ogsa tankevækken tankevrekkende, at en anden faktor har kunnet modarbejde kvaliteten af det, der foregik i Odense Klub. Hvorfor var det ikke muligt at fastholde den udmærkede udmrerkede musiker Schydtz' indsats for klubben i 1797? Ikke fordi man havde afskaffet stadsmusikantembedet, for det skete først f~rst noget senere, men fordi Guldberg ved reskript af 1780 knæsatte knresatte kapelchefens ret til at placere afgåede afgäede kapelmusici i dette embedeeog derved lette kongens kasse for udgiften til pensionering.

6 136 Anmeldelser Vi befinder os i stadsmusikantens alleryderste, forvitrede funktionstid. Det er en mærkeligt mmrkeligt uafklaret periode, og fra centralt hold var der åbenbart äbenbart ingen forståelse forstäelse for decentraliseringens nødvendighed. n~dvendighed. Statsmagten forhindrede altså altsä borgerskabet i selv at tage beslutningerne om, hvem der på pä et meget kritisk tidspunkt skulle være vmre en samlende skikkelse i byens professionelle musikliv og samtidig medvirke til en kvalitetsbetonet liebhavermusik i klubben. Netop den kombination er måske mäske den vigtigste drivkraft i det værdifulde vmrdifulde arbejde, som udf~res udføres indenfor amatørmusikken amat~rmusikken i dag - med statens velsignelse og økonomiske j1lkonomiske støtte, st~tte, men principielt uden dens direkte indblanding iøvrigt. i~vrigt. Det trak ud med borgerskabets indsats, men den kom med musikforeningen, der afløste afi~ste klubben. Og netop i nærheden nmrheden af dette tidspunkt afslutter SR sin egentlige undersøgelse unders~gelse - formentlig fordi kilderne tørrer tj1lrrer mærkbart mmrkbart ud? Så Sä bliver der naturligvis heller ikke mulighed for at sige ret meget positivt om dette unge samfundslag, men et lille forsonende udblik var der måske mäske dog råd räd til her ved vejs ende, hvor også ogsä hele den pædagogiske pmdagogiske sektor får fär sig en ordentlig bredside! Selvom anmelderen altså altsä føler, f~ler, at det skorter på pä en smule besindighed lige før f~r tæppefald, tmppefald, så sä må mä man indrømme, indr~mme, at det i sin art er godt tourneret, og den krakteristik kan gælde gmlde for bogen som helhed. Det er få fä beskåret beskäret at skrive så sä levende og morsomt om komplicerede forhold, som Sybille Reventlow gør g~r det i» Musik på pä Fyn«. Stilen er præget prmget af et veloplagt personligt engagement, som indimellem slår slär gnister af et tilsyneladende enormt og uformeligt kildemateriale. I 1983 udkom også ogsä resultatet af et forskningsprojekt med tilknytning bl.a. til Musikvetenskapliga institutionen ved GOteborgs Göteborgs universitet:»vi aro äro musikanter altifrån altifrän Skaraborg«udgivet af Skaraborgs lansmuseum. länsmuseum. Ifølge If~lge forordet er dette den første f~rste regionale musikhistorie i Sverige. Der er stort set tale om en bredt anlagt formidling i form af oversigtsartikler, men heraf fremgår fremgär ret tydeligt, at mens stormagtstiden i 1600-tallet har været vmret genstand for flere fiere indgående indgäende undersøgelser, unders~gelser, er det 18. århundredes ärhundredes udforskning af den lokale musik historie endnu på pä et præliminært prmliminmrt stadium. Hensigten med bbgen er da også ogsä at stimulere til videre forskning, og det kan man kontrasignere fra dansk side. Sybille Reventlows arbejde er den første f~rste store indsats for udforskningen afmusiklivets historie iden i danske provins. Man må mä håbe, häbe, at den får fär et talrigt følge. fj1llge. Mette Muller Müller MUSICA SVECIAE Fornnordiska klanger / The Sounds of Prehistoric Scandinavia. E MI (1 plade + illustreret ledsagehrefte hæfte på pa svensk og engelsk)»musikarkæologi»musikarkmologi er idag en internationalt vedtaget betegnelse betegneise for den forskning, som med tværvidenskabelige tvmrvidenskabelige metoder forsøger fors~ger at kortlægge, kortlmgge, beskrive og

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af:

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af: Dansk Kvindesamfund - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet Udarbejdet af: Nina Christine Lundbye Kirstine Kaasgaard Poulsen Mette Liv Skovgaard Vejleder: Anette Warring Historie 1. Modul,

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 2005 Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme Torben Bechmann Jensen Telefonrådgivning som metode til forebyggelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund Historiske livsstudier af Niels Windfeld Lund 1995 Indledning... 1 Vejen til en problemstilling... 2 syntese-problemstilling... 3 kulturhistorie - en væsentlig historie?... 12 Den sociale deling af historien...

Læs mere

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000

Jens Chr. Manniche HISTORIKERTRADITION. jcm i oktober 2000 Jens Chr. Manniche DEN RADIKALE HISTORIKERTRADITION 2. Udgave *** FORORD TIL 2. UDGAVE Denne bog blev oprindeligt trykt i et lille oplag (700 stk.), og der har i en årrække være en vis efterspørgsel efter

Læs mere

Under 18-årige stofmisbrugeres situation

Under 18-årige stofmisbrugeres situation Undersøgelse af Under 18-årige stofmisbrugeres situation Konklusioner og perspektiver Konsulentfirmaet Ole Thisgaard Formidlingscentret for socialt Arbejde April 2001 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere