Strategi Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014."

Transkript

1 Strategi Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse og udadtil mod presse, interessenter, offentlige og private samarbejdspartnere, potentielle målgrupper og beslutningstagere og fokuserer på institutionens synlige handlinger og mål, herunder især positioneringen som det fleksible uddannelsessted for unge og voksne på FYN, Langeland og Ærø positioneringen som det rummelige HF & VUC positioneringen som det kompetente HF & VUC Indadtil i organisationen Kommunikationen koncentrerer sig om på overskuelig vis at formidle hovedbudskaber og fokuserede nyheder i et 14 dages elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet suppleres af aktuelle medarbejder- og kursistblogs med afsæt i afdelingerne, som både medarbejdere og kursister har lyst og motivation til at deltage aktivt i. Målepunkter: Læseraktiviteten og - bidragene måles månedligt via træk i Google Analytics og trafikken på Facebook. Den skriftlige kommunikation suppleres af ledelsens målrettede dialog med medarbejdere og kursister på møder og i de relevante samarbejds- og medbestemmelsesorganer samt faglige og pædagogiske fora. Omdrejningspunktet for al kommunikation er HF & VUC FYNs faglige og pædagogiske udvikling. Målepunkter: Den mundtlige kommunikations synlige indsats og effekt måles første gang ved medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2013 og kursisttilfredshedsundersøgelsen ultimo Herudover måles effekten gennem MUS- og Gruppeudviklingssamtalerne og gennem sparringssamtaler med kursistrådene. Udadtil i forhold til omverden HF & VUC FYN er med sin fleksible uddannelsesprofil synlig i de lokale og fynsdækkende skrevne medier, i fagblade samt i de elektroniske medier, herunder Facebook. Dette gælder både fagudbud, presseomtale, annoncering og gode kursist- og medarbejderhistorier.

2 Især institutionens nye hjemmeside og kommende mobile website udgør en væsentlig del af uddannelsesinformationen til institutionens målgrupper og samarbejdspartnere. På uddannelsesmesser er institutionen repræsenteret ved en for kommende kursister identitetsskabende stand. Kommuner, Jobcentre, virksomheder og samarbejdspartnere får løbende information fra uddannelsesafdelingerne om VUC-uddannelserne og opfølgende besøg af VUC s opsøgende konsulenter i samarbejde med VEU-Center Fyn. Målepunkter: Presseomtale måles hver 14. dag via medieklip, som formidles i Nyhedsbrevet. Hjemmesidebesøg måles månedsvis via hits. Facebook-besøg via klick. VEU-konsulenternes opsøgende virksomhed hos samarbejdspartnere og offentlige og private virksomheder måles månedligt ud fra antal besøg og deraf afledte virksomhedsforløb el. individuelle kursisthenvendelser. Gennemførelsesstrategi HF & VUC FYN fornemmeste opgave er kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse med aflagt prøve/eksamen og bedst mulige resultat for den enkelte. Det opnås ved ledelsens fokus på Tidlig inkluderende indsats på hold og i klasser over for kursister, der ikke er skolevante En styrket indsats med opmærksomhed på læring og læringsudbytte på tværs af sociale kår. For at opnå dette motiveres kursisterne til et indbyrdes læringssamarbejde i studiegrupper. Der opfordres til et intensiveret samarbejde mellem lærer og kursist og mellem lærerne indbyrdes - muliggjort med længere skoledage og mere tilstedeværelse, der også giver mening i forhold til udvikling af den enkelte kursists læringspotentiale Indføring af tolæreraftaler på aftalte perioder i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål Udvidet samarbejde mellem lærer, vejleder, tutor, coach og ledelse Omlagt vejledning med fokus på den enkelte kursists gennemførelse Omlagt kursisttid til skriftlige arbejder, således at en del af opgaverne løses på VUC Lektieintegreret undervisning med vægt på relevant lærerstøtte i forbindelse med en meningsfuld efterbehandling af og forberedelse til undervisningen Lærerens relationsskabende og motiverende undervisning med klare rammer og gode faglige udfordringer Lærerens opmærksomhed omkring inkluderende klasserumsledelse Lærerens nedbrydelse af stof i overskuelige og anvendelsesorienterede temaer Lærerens fokus på kursistens fortsatte uddannelse efter HF & VUC FYN Kursistens oplevelse af at blive set, anerkendt og bakket op En studieaktivitet, der bygger på en kombination af forberedelse, fremmøde, aflevering af opgaver og engagement i undervisningen

3 Ovenstående indsatser skal også ses i forhold til de nyeste udfordringer, som HF & VUC FYN forventes at ville byde ind på i forhold til såvel unge, berørt af Kontanthjælpsreform såvel som unge voksne, der kunne sigte mod de nye erhvervsuddannelser. Målepunkter: Gennemførelsesstrategien måles 20 % inde i den enkelte kursists uddannelsesforløb, ved de halvårlige kursistevalueringssamtaler og ved afslutning af forløbet med prøve/eksamen. Målsætning (2013) videreføres i 2015: 10 % forbedring af kursistgennemførelsen fra start til 20 % optælling. Gennemførelse med prøve/eksamen i kursusåret 2013/2014 forøges med 5 % på avu og 2 % på hf i forhold kursusåret 2012/2013 Herudover udtages - med udgangspunkt i Uddannelsesministeriets statistik om bl.a. hfkursisternes overgang til de videregående uddannelser - måltal for institutionen. Tal for avu-kursisternes overgang til EUD forsøges indhentet via kontakt til UU for efteråret Gennemførelsesstrategiens tiltag og resultater er ligeledes genstand for ledernes faglige/pædagogiske evalueringssamtaler med lærerteamene og med medarbejderne i MUS-/GUSsamtalerne. Pædagogisk it-strategi 2015 Overordnede mål for it-strategien: It skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring - fx ved at aktivere, variere, tilgodese læringsstile, understøtte undervisningsdifferentiering, etc. Kursisterne skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund dvs. være kritiske, bevidste it-brugere på avanceret niveau Undervisning og læring Et generelt kompetenceløft hos lærerne, der sikrer, at de kan håndtere strategiens målsætning og de krav, der ligger i de relevante bekendtgørelser konkretiseret som brugerniveau 3 i it-kompetencehjulet Samarbejdet med IT-Centret omkring kompetenceudvikling tilpasset vores behov (VUC-lærere, der underviser VUC-kursister) udbygges. Der foreligger en klar struktur med et fastlagt forløb for it-kompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for erfarne undervisere.

4 År 3: Alle lærere har gennemført relevante kursusforløb, og vedligeholdelsestilbud for lærere på it-området indarbejdes i årsplanen. År 3: En overvejende del af undervisningsmidlerne foreligger elektronisk, og en andel udgør interaktive programmer, der understøtter kursisternes individuelle læringsproces Der etableres en ramme for deling af elektronisk materiale (fx i form af en digital materialebank), og der nedfældes standarder for, at elektronisk materiale gøres tilgængeligt for kolleger. Der iværksættes fælles tiltag med fokus på elektroniske undervisningsmaterialer, fx "virtuel uge", hvor alle materialer brugt i undervisningen skal være elekroniske. Indkøb af undervisningsmaterialer i papir gøres kun undtagelsesvis og kun ud fra væsentlige pædagogiske begrundelser. Der iværksættes tilbagevendende konkurrence på tværs af Fyn for kursistproducerede it-produkter med relation til fag eller temaer. Uddannelsestilbud Vi tilbyder en varieret vifte af tilrettelæggelsesformer, der tager udgangspunkt i kursisters behov - med forskellige former for og omfang af tilstedeværelse kombineret med virtuel undervisning År 3: Forsøg med Fjernundervisnings-ressourcecentre (udviklings- og samarbejdssteder for lærerne) på 3 undervisningssteder ud over Odense. Der iværksættes understøttelse af og forsøg med virtuel undervisning inden for rammerne af den ordinære holdundervisning med fokus på kursistaktiverende forløb understøttet af it-medier. Enhver lærer skal kunne påtage sig undervisning i alle tilrettelæggelsesformer: fjern, fleksibel, parallel og anden relevant virtuel tilrettelæggelsesform. Dette gælder også over for kursister, som oplever forhindringer under færdiggørelsen af deres nærundervisning og vælger virtuel undervisning for at kunne afslutte uddannelsen som planlagt.

5 År 3: Der tilbydes forskellige typer af fysiske og virtuelle rum til forskellige typer læring, fx zoneopdelte eller fleksible rammer, mobile og multifunktionelle møbler etc. Fokus på kursisternes digitale dannelse. Digital dannelse betyder, at den enkelte kursist er i stand til: - At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet - At forstå dialoggenrerne på nettet og anvende dem målrettet - At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte sin digitale identitet - At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet - At være åben over for at lære og være innovativ i virtuelle studiegrupper på nettet Infrastruktur Optimal infrastruktur minimale barrierer Krav om at alle hf-kursister medbringer egen pc eller tablet. Afprøvning af alternative læringsplatforme: Google Apps, Office 365. Der gøres forsøg med valgfrihed mellem lærer-pc og lærer-tablet. Afhængigt af erfaringerne fra år 1 indføres generel valgfrihed mellem lærer-pc og lærer-tablet for at lette den elektroniske hverdag for lærerne. Om nødvendigt udvikles app til interaktion mellem tablet og elektronisk tavle. År 3: Alle kursister medbringer egen PC/tablet/elektronisk læringsredskab Stationære pc er i undervisningslokalerne er udfaset, og den samlede beholdning af undervisnings-pc'er er reduceret med minimum 30% i forhold til 1. januar Fuld integration af forskellige e-læringsplatforme er på plads, så der er let adgang for kursister og lærere ( Mit VUC eller tilsvarende). Der er etableret medieværksteder i alle undervisningsafdelinger til brug for udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer. Ledelse Medarbejdernes ressourcer og uddannelsesbehov kortlægges, og relevante udviklingsmuligheder tilvejebringes og fremtidssikres Der gennemføres lederefteruddannelse inden for det it-pædagogiske område. I forbindelse med MUS-samtaler er der udarbejdet personlig profil i itkompetencehjulet på alle medarbejdere og tilrettelagt relevante opkvalificeringsforløb for den enkelte

6 År 3: Strategien og de gennemførte initiativer evalueres og inddrages i den fremadrettede indsats på området

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere