Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 49. Budgetopfølgning Analyse af ungeledighed Særligt tillerettelagt uddannelse - institutioner med tilbud Kvartalsopfølgning 2. kvartal U2U - udtrædelse af projekt Statustal for beskæftigelsesområdet Punkter på lukket møde: Afbud: Carla Madsen (A) Gunhild Bach Nielsen (B) Jens Chr. Golding (A)

3 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning / Jesper Brogaard Beslutningstema Jævnfør bestemmelserne i Principper for Økonomistyring har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning 2 for regnskabsåret 2009 Sagsbeskrivelse Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det konstaterede forbrug ultimo juli 2009 og der heraf forventede ultimo forbrug for 2009 i forhold til det korrigerede budget De væsentligste afvigelser i budgetopfølgning pr er på følgende områder Førtidspension med 35% refusion ny ordning ( mio. kr.) note Kontanthjælp ( mio kr.) - note Fleksjob og ledighedsydelse ( mio. kr.) note Beskæftigelsesordninger ( mio. kr.) note 13. Den forventede merudgift skyldes en regnefejl fra 2007, som bevillingsmæssigt blev korrigeret i 2008 men ikke i Er indregnet i budget Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering Der henvises til udspecificeret budget som er vedlagt som bilag. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og oversender dagsordenpunktet til Økonomiudvalget til videre foranstaltning. Bilag: Pol 5 budgetopfølgning Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning - videresendes til orientering til Økonomiudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

4 Beskæftigelsesudvalget Analyse af ungeledighed / Jesper Brogaard Beslutningstema Analyse af ungeledigheden i Jammerbugt Kommune. Udarbejdet af Markman rekruttering og genplacering august 2009 Sagsbeskrivelse Udfordringerne i en fremtidig ungeindsats kan sammenfattes i følgende tre temaer: 1. Manglende mobilitet mange respondenter har øjensynligt en stærk tilknytning til deres lokalområde: Mere end 3/4 bor tæt på (eller hos) deres forældre, og kun en forsvindende lille del er villige til at flytte efter et job. Viljen til at pendle efter et job er noget større 1/3 er villige til at pendle mere end 50 km. Ikke overraskende er der sammenhæng mellem viljen til at pendle og adgang til egen bil. En hyppigt forekommende fordom er, at borgere i Pandrup er mindre mobile end andre borgere. Ifølge undersøgelsen er det ikke korrekt se bilag 3 for yderligere dokumentation. 2. Resignation og pessimisme undersøgelsen har klare indikationer på, at især de helt unge mødre, de unge under 25 uden forudsætninger for uddannelse og ledige mellem 25 og 30 år føler sig marginaliseret i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Indikationerne ses tydeligt, hvis varigheden af ledighedsanciennitet og vurdering af eget jobperspektiv sammenholdes. Unge med en erhvervsuddannelse er mest positive i vurdering af eget jobperspektiv og har den korteste ledighedsanciennitet. De gennemførte screeninger viser dog, at sidstnævnte målgruppe dækker over ledige med meget forskellige typer problemstillinger herunder at ca. halvdelen ikke har anvendt deres uddannelse i (seneste) ansættelsesforhold. 3. Varierende uddannelsesparathed over halvdelen af respondenterne vurderer, at kurser / uddannelse vil bringe dem tættere på det ordinære arbejdsmarked. Det gælder også de under punkt 2 nævnte marginaliserede målgrupper, men her er motivationen for uddannelse imidlertid mindre end for de øvrige målgrupper (undtagelsen er de unge mødre, som angiveligt er meget motiveret for uddannelse). I forhold til uddannelse er det endvidere en udfordring, at mange respondenter vurderer egne læse- og skrivefærdigheder som mangelfulde: Det gælder især unge under 25 år med forudsætninger for uddannelse, som iht. den nye lovgivning skal have påbud om uddannelse. Tendensen bekræftes i de gennemførte screeninger af marginaliseringstruede dagpengemodtagere, hvor mere end 1/3 angiver at være ordblinde (i forskellig grad) heraf har de flest meget dårlige erfaringer fra deres skolegang.

5 Beskæftigelsesudvalget 3 Anbefalinger i forhold til fremtidig ungeindsats Den nye lovgivning er meget fokuseret på, at unge uden uddannelse skal have en uddannelse (evt. gennem et påbud om påbegyndelse og gennemførelse af en uddannelse), og at unge med en uddannelse skal sluses ud i job, som uddannelsen kvalificerer dem til. Markmans undersøgelse viser, at der er en række udfordringer forbundet hermed, som bør tænkes ind i en fremtidig ungeindsats: Hvis processen omkring unges uddannelse forceres (f.eks. gennem pålæg om uddannelse), er der en betydelig risiko for, at den unge efter kort tid dropper ud af uddannelsen, eller at den unge for at undgå en uønsket uddannelse i stedet tager ufaglærte, mindre attraktive job uden langtidsperspektiv. Derfor bør der bruges ressourcer på at afklare, holdningsbearbejde og motivere den unge i forhold til uddannelse og meget gerne supplere med et mentortilbud, når den unge starter på den uddannelse, som afklaringen har vist er den rette for vedkommende. Det er forjættende, at unge med erhvervsuddannelse bare skal have hjælp til deres jobsøgning, så de kan få et job, hvor de kan vedligeholde deres formelle kompetencer. Men vores undersøgelse (herunder de gennemførte screeninger) viser, at mange af dem, som har en erhvervsuddannelse, har behov for yderligere uddannelse for at blive opdateret fordi de har haft ufaglærte job gennem højkonjunkturen. Der er også flere eksempler på unge, som ikke kan arbejde inden for det fagområde, som deres uddannelse kvalificerer dem til, enten fordi de føler sig inkompetente, eller fordi de har skånehensyn. Derfor er der behov for en grundig visitationsproces fra jobcenterets side, og samtidig anbefaler vi, at der anvendes samarbejdspartnere både i forhold til afklarende, motiverende forløb og i forhold til mentorordninger. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter den fremadrettede ungeindsats. Bilag: Analyse af ungeledigheden bilag 1 bilag 2 bilag 3

6 Beskæftigelsesudvalget 4 Beskæftigelsesudvalget, den Analyseresultatet drøftet, der afventes igangsætning af initiativer med tilbud der målrettes grupperne af ledige Fraværende: Tilbage til toppen

7 Beskæftigelsesudvalget Særligt tillerettelagt uddannelse - institutioner med tilbud / Jesper Brogaard Beslutningstema Jammerbugt Kommune har modtaget 3 tilbud fra lokale institutioner vedrørende udbud af den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) Sagsbeskrivelse Hjorthøjgård. Institutionen Hjorthøjgård er et opholdssted som tilbyder de unge et uddannelsesforløb, hvor de er hovedentreprenør i forhold til samarbejde med eksterne instanser i at sammensætte den optimale uddannelse for hver enkelt unge. Det er et opholdssted, der arbejder med fastlagte standarder og indikatorer for stedets socialpædagogiske indsats. En af disse standarter er, at give den unge personlige succeser og, at udnytte de personlige kompetencer, den unge har med, i strukturerede rammer. Hjorthøjgård har unge boende, som er udad-reagerende med følelsesmæssige uklarheder, stofmisbrugere, kriminelle m.m., og de påtænker at unge med lignende problematikker kunne optages på STU, da de har svært ved at gennemføre nogen anden form for uddannelse. Konceptet for et STU- forløb: 12 ugers afklaringsforløb Håndtering af privatlivet/dagligdagen herunder botræning Arbejds- og uddannelsesforløb. VUC Nordjylland Jammerbugt afdelingen. VUC tilbyder sig som udbyder af STU- 12 ugers afklaringsforløb samt elementer af uddannelsen og styring af hele uddannelsesperioden (hovedentreprenør) Konceptet for et STU-forløb: 12 ugers afklaringsforløb Afvikling af undervisningsplan Ansvarlig for skoleforløb, praktikforløb m.m. hos andre aktører. Produktionsskolerne Midtvendsyssel, Pandrup afdelingen. Produktionsskolen udbyder 12 ugers afklaringsforløb og hele STU udannelsen, dog med behov for køb at elementer af uddannelsen hos andre. De udbyder sig som hovedentreprenør. Konceptet for et STU-forløb: 12 ugers afklaringsforløb Uddannelsesforløb 2 år og 9 måneder inkl. Praktikforløb. Vedr. VUC og Pandrup produktionsskole har der være afholdt fællesmøder om, hvorledes det var muligt, at lavet et ensartet 12 ugers afklaringsforløb,

8 Beskæftigelsesudvalget 6 således at der er en fælles indgang til uddannelsen i lokalområdet for de unge. Afklaringen skal ses, i forhold til den fremtidige placering af et STU forløb. Endvidere har dette et økonomisk incitament, da de lokale udbydere er væsentligt billigere. Visitationsudvalget er indstillet på, at der primært benyttes nævnte tilbud, og kun når den unges helbredsmæssige behov tilsiger det, tilbydes der andre tiltag. Retsgrundlag lov nr.564 af Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter indholdet i af de lokale institutioners tilbud. Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Mulighederne for STU forløb drøftet - der forventes endnu et par tilbud, som vil indgå i viften af muligheder Fraværende: Tilbage til toppen

9 Beskæftigelsesudvalget Kvartalsopfølgning 2. kvartal / Peter Houkjær Beslutningstema Opfølgningsrapport fra beskæftigelsesregion Nordjylland for 2. Kvartal 2009 Sagsbeskrivelse Opfølgningsrapport viser en oversigt over de væsentligste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Jammerbugt efter 2. kvartal Nedenstående vises udvalgte resultater og konklusioner fra rapporten Arbejdskraftreserven: I forhold til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven viser opfølgningsrapporten, at Jobcenter Jammerbugt har haft en stigning i arbejdskraftreserven på 55,4 procent det seneste år. Udviklingen dækker over, at der som i ledighedsudviklingen, har været en stor stigning i antal dagpengemodtagere siden oktober Pt. er antallet på personer (juni 2009). Sygedagpenge (over 26 uger): Udviklingen på sygedagpengeområdet i Jammerbugt viser, at der siden december 2007 har været et konstant fald i antal forløb over 26 uger. Det seneste år er antallet faldet med 15 procent. Trods den positive udvikling udgør sygedagpengeforløb over 26 uger ca. hver tredje af alle sygedagpengeforløb i Jammerbugt. Pt. er antallet på 329 personer (maj 2009). De unge: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Jammerbugt har været konstant stigende siden september Fra juni 2008 til juni 2009 har der været en samlet stigning på 61 procent. dagpengeområdet har oplevet den største stigning, da antallet er steget fra 50 fuldtidspersoner i august 2008 til 136 i juni For kontanthjælpsområdet skete der i samme periode en stigning fra 135 i august 2008 til 200 i juni Dog er antallet faldet en smule fra maj 2009 til juni 2009, hvilket gælder for både dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere. Rettidighed: Kontanthjælpsområdet har på nogle områder oplevet en ganske ustabil rettidighed. Dette gælder for rettidigheden for 1. Aktiveringstilbud samt gentaget aktiveringstilbud (for arbejdsmarkedsparate), hvor rettidigheden siden august 2008, har bevæget sig mellem 50% og 100%. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er tallet mere positivt, da rettidigheden har befundet sig mellem 75% og 100% siden august For jobsamtaler er tallet mere stabilt, da rettidigheden har befundet sig mellem 80% og 90% siden august På dagpengeområdet er billedet også en smule ustabilt. Jobsamtaler har været stødt faldende siden august 2008, og er i juni 2009 på 77%. For 1. aktiveringstilbud har rettidigheden varieret meget, og har befundet sig mellem 40% og 90%. I juni 2009 er rettidigheden på 70%. Endelig har rettidigheden for

10 Beskæftigelsesudvalget 8 gentaget aktivering været mere stabil og desuden ganske positiv. Således har rettidigheden befundet sig mellem 78% og 100% siden august I juni 2009 er rettidigheden på 92%. Personer på kanten af arbejdsmarkedet: Der skal forsat være fokus på udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I perioden 2.kv kv.2009 var der i alt 335 personer på kanten af arbejdsmarkedet (personer som har modtaget overførselsindkomster i mindst 80% af tiden i hvert af de 3 seneste år) i Jobcenter Jammerbugt. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i Jammerbugt er faldet med 24 procent på et år. I Jobcenter Jammerbugt har 32 procent af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, stået uden for arbejdsmarkedet i 6 år eller mere dette er dog en noget lavere andel end i de sammenlignelige jobcentre. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning. Bilag: Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning, idet der gøres en bemærkning til behovet for rettidighed Fraværende: Tilbage til toppen

11 Beskæftigelsesudvalget U2U - udtrædelse af projekt / Jytte Rosenlund Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 21. maj 2008, at Jammerbugt Kommune skulle indgå i et uddannelsesrelateret samarbejde med Thisted og Morsø kommuner med det formål at få flere unge i gang med en uddannelse. Det foreslås nu af organisatoriske grunde at samarbejdet ophører. Sagsbeskrivelse En innovativ strategi mod sorte pletter - også kaldet U2U -projektet uddannelse til unge - er det fællesprojekt, som Jammerbugt Kommune sammen med Thisted Kommune, Morsø Kommune og en række uddannelsesinstitutioner har været en del af. Formålet med projektet har været få flere unge i gang med en uddannelse og sideløbende kvalificere kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i processen. Region Nordjylland har gjort fællesinitiativet muligt idet regionen har ydet økonomisk støtte fra Regionens uddannelsespulje. I projektet er der gennemført syv pilotprojekter, som kort er beskrevet nedenstående. Der er endvidere udarbejdet en publikation, der beskriver projektet mere detaljeret, ligesom der i publikationen yderligere beskrives en række anbefalinger, som har kunnet uddrages af pilotprojekterne. Her følger en kort gennemgang af pilotprojekterne: Elevfravær og elevtrivsel v/ Jammerbugt Kommune og EUC Nordvest Kvalitative interviews med unge og deres familier har givet projektgruppen et værdifuldt materiale om de unges årsager til et højt fravær som i Jammerbugt kommune tolkes som mistrivsel. Projektgruppen præsenterede undersøgelsens resultater på en konference for skoleledere og bestyrelser, hvor deltagerne kunne diskutere og reflektere over problemerne. Klar til uddannelse v/ Thisted Kommune, AOF Nord, Jobcenter Thisted og UU Thy Projektgruppen analyserede, hvilke forskellige aktører, der har fat i de unge, og hvordan aktørerne spiller sammen. Arbejdsgangsanalysen viste sig at være et nyttigt redskab til at få overblik og skabe en mere helhedsorienteret indsats. Tværgående indsats fra folkeskole til afsluttet ungdomsuddannelse med fokus på unge, der er i fare for at droppe ud v/thisted Kommune og UU Thy

12 Beskæftigelsesudvalget 10 Gennem besøg og research i andre kommuner, har projektgruppen udarbejdet et forslag om en særlig projektklasse til unge i folkeskolen, der har behov for en hurtig miljøforandring og anderledes socialpædagogisk tilgang, hvis de skal fastholdes i skolesystemet. Samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunen og produktionsskolerne v/euc Nordvest og Thy Produktionsskole EUC Nordvest og Thy Produktionsskole har besøgt hinanden med det resultat at både ledelser og medarbejdere har set nye muligheder for samarbejde om bl.a. overlevering af elever og udvikling af materialer, der kan forberede produktionsskolernes elever til deres ophold på EUC Nordvest eller omvendt. Et konkret kombinationsforløb er blevet udviklet. Erhvervslivets adoption af frafaldstruede elever v/thisted Kommune og Social- og Sundhedsskolen STV, Thisted Afdelingen Projektgruppen valgte at fokusere på fastholdelse af elever i grundforløb, og interviewede elever, undervisere og vejledere på praktikstederne. Resultatet blev fire anbefalinger om bl.a. mere tid til vejledere på praktikstederne og fælles undervisning i emner, som kan klæde vejledere og undervisere bedre på til at hjælpe de udsatte unge gennem forløbet. Udvikling af et vejledernetværk i de gymnasiale uddannelser v/ Fjerritslev Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium, EUC Nordvest og VUC Thy-Mors Efter en temadag om udvikling af et vejledernetværk, er det lykkedes projektgruppen at etablere et vejledernetværk, der mødes en eller to gange om året. Desuden ønsker projektgruppen at udvikle en mentorordning for de svage elever og har sendt en ansøgning til Region Nordjylland. Undersøgelse af frafald i grundforløbet v/ Fjerritslev Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium, EUC Nordvest og VUC Thy- Mors Gennem interview med unge, som var faldet fra gymnasiet, fik projektgruppen samlet et værdifuldt materiale om de unges grunde til at droppe ud af gymnasiet. Organisatorisk har projekterne været ledet/styret af en styregruppe, hvori har været såvel administrativ som politisk repræsentation fra samtlige deltagende kommuner samt uddannelsesorganisationer. På det seneste Styregruppemøde den 19. maj 2009 blev det drøftet, hvorledes projektet kan videreføres, og konklusionen blev den, at Thy-Mors Uddannelsesråd hvori Jammerbugt Kommune ikke har mulighed for at være repræsenteret - skulle anmodes om at overtage den fremtidige styringsmæssige opgave, hvilket er meget naturligt for Thisted og Morsø kommuner, idet man har udarbejdet en fælles uddannelsesstrategi med tilhørende vision, mål og strategier. Jammerbugt kommune har tidligere i Børne- og Kulturudvalgsmøde den 2. marts 2009 besluttet, at Jammerbugt Kommune ikke indgår i

13 Beskæftigelsesudvalget 11 udarbejdelsen af en fælles uddannelsespolitik med Thisted og Morsø Kommuner, da Jammerbugt Kommune også indgår i Aalborg-samarbejdet På baggrund heraf foreslås det, at Jammerbugt Kommune trækker sig ud af det formelle uddannelsesmæssige samarbejde med Thisted og Morsø kommuner. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at Jammerbugt Kommune trækker sig ud af det formelle uddannelsesmæssige samarbejde med Thisted og Morsø kommuner. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Sagen videresendes til behandling i Beskæftigelsesudvalget. Fraværende: Inge Pedersen (A) Afbud Bilag: U2U - En innovativ strategi mod sorte pletter Beskæftigelsesudvalget, den Beskæftigelsesudvalget har kendskab til et par gode projekter, som er affødt af U2U. Jvf. den godkendte styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2010 ønskes en status på samarbejdet og overtagelse i Beskæftigelsesudvalgets regi. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Beskæftigelsesudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet pr Sagsbeskrivelse Da KMD Opera blev implementeret i Jobcenteret i juni måned 2008 er der i nedenstående refereret til tal primo juli måned 2008 For hver enkelt opgørelse gælder, at tallene er udtryk for det eksakte antal borgere som modtager pågældende ydelse på opgørelsestidspunktet. Opgørelsestidspunktet er altid ultimo måneden. Desuden er der i sagsfremstillingen nævnt det eksakte antal på datoen for dagsordenpunktets oprettelse i Edoc. Der er endvidere tilknyttet bilag som viser det løbende gennemsnit af sygedagpengesager med varighed over og under 52 uger, samt løbende gennemsnit for antal kontanthjælpssager i Bemærk at der på grund af forsinkelse i registreringer i KMD systemerne kan forekomme mindre udsving fra måned til måned. Sygedagpenge Sager under 52 uger (over 4 uger til 52 uger) Der været relativt store udsving i antallet af sager uge for uge i 2008 Derimod har det løbende gennemsnit i antal sager været for nedadgående igennem hele 2008, og endte således på gennemsnitligt 465 sager i : Der er tale om et relativt stort fald i det eksakte antal sager, fra 517 i uge 1 til 399 i uge 35 - svarende til et fald på næsten 30%. Frem til uge 35 i 2009 er det løbende gennemsnit på 453 sager. Sager over 52 uger: Udsvingene har ikke været så udtalte for sager over 52 uger i Frem til uge 34 har der været et mindre fald i faktiske antal sager, og fra uge 35 og frem til udgangen af 2008 har der været en svag stigning i antallet af sager. Igennem 2008 har der været et fald, i det løbende gennemsnit af antal sager. Det løbende gennemsnit var således 171 sager i :

15 Beskæftigelsesudvalget 13 Igennem 2009 har antallet af sager været stabilt faldende, fra 166 i uge 1 til 118 i uge 35 - svarende til et fald på godt 40% Frem til uge 35 i 2009, er det løbende gennemsnit på 143 sager. Status d Der er i alt 118 sager med en varighed på over 52 uger Der er i alt 399 sager med en varighed på under 52 uger Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes gennemsnitligt at være henholdsvis (maksimalt) 120 sager med en varighed over 52 uger og 485 sager med en varighed på op til 52 uger. Budgetopfølgning pr Sygedagpenge med varighed på over 52 uger, hvoraf kommunen fuldt ud afholder udgiften uden statsrefusion. Det gennemsnitlige ugentlige antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 133. Sygedagpenge med varighed på 4-52 uger, hvoraf kommunen med 50% statsrefusion afholder 50% af udgiften. Det gennemsnitlige ugentlige antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 459 Som det fremgår af ovenstående har der været en rimeligt positiv udvikling i antallet af sygedagpengesager. Der er dog fortsat en udfordring i, at få nedbragt antallet af sygedagpengesager, især antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger. Således er der fokus på sygedagpengeområdet som helhed, og den positive udvikling forventes at fortsætte i Kontanthjælp: På grund af fejl hos KMD i forbindelse med opdatering af KMD Opera kan det løbende gennemsnit i uge 35, samt status pr. d.d. for kontanthjælpsmodtagere ikke vises. Matchgruppe Der har været en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp fra 95 borgere ultimo juli måned 2008 til 115 borgere ultimo december måned 2009: Stigningen er fortsat i 2009 og i perioden primo januar 2009 til ultimo marts 2009 har stigningen været på 41 borgere fra 115 til 156 svarende til en stigning tæt på 36% i første kvartal af Ved udgange af juli måned var antallet faldet til 125. Frem til uge 31 i 2009 er det løbende gennemsnit på 143 sager. De unge under 30 år Stigningen har været fra 53 unge ultimo juli 2008 til 61 unge ultimo december :

16 Beskæftigelsesudvalget 14 Stigningen er fortsat i 2009 fra 62 unge ultimo januar 2009 til 87 unge ultimo marts måned 2009 svarende til en stigning på 40% i første kvartal af 2009 Fra april faldet antallet igen og er ved udgangen af juli måned 71. Matchgruppe I matchgruppe 4-5 har her der også været en stigning i antal borgere som modtager ydelser, fra 209 ultimo juli måned til 232 ultimo december. 2009: Stigningen er fortsat i 2009, fra 240 borgere ved udgangen af januar 2009 til 271 borgere ved udgangen af juli måned svarende til en stigning på knap 13% Frem til uge 31 i 2009 er det løbende gennemsnit på 253 sager. De unge under 30 år Stigningen har været fra 95 unge ultimo juli 2008 til 117 ultimo december : Stigningen er fortsat i 2009 fra 122 unge ultimo januar til 136 ultimo juli måned svarende til en stigning på godt 11%. Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 128 match 1-3 kontanthjælpsmodtagere og 238 match 4-5 kontanthjælpsmodtagere. Budgetopfølgning pr Der forventes p.t. samlet at være 456 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 366 helårspersoner. På grund af konjunkturerne, er det meget svært at forudse hvordan udviklingen vil blive i resten af Som det fremgår, er der i Jammerbugt Kommune en stor udfordring i forhold til antallet af unge som har kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Der er fokus på udfordringen, set i forhold til såvel antallet af unge, og set i forhold til, at de unge er et af ministerens indsatsområder for Forsikrede ledige: Pr. 26. august 2009 var der forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune. Heraf var 163 unge under 30 år. Fleksjob og ledighedsydelse: Antallet af personer som har fleksjob som forsørgelsesgrundlag har været svagt stigende i I januar var der 437 borgere som var i fleksjob. Antallet var steget til 471 ved udgangen af juli måned. Status d

17 Beskæftigelsesudvalget 15 Der er 468 borgere som har fleksjob som forsørgelsesgrundlag. Borgere med ledighedsydelse og fleksjob som forsørgelsesgrundlag udgør samlet set 580. Der er dermed 112 borgere som har ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag. Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes ultimo 2008 at være bevilget 520 fleksjob. Heraf forventes antallet af ledighedsydelsessager at udgøre maksimalt 90. Antallet af sager forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 sager pr. måned i 2009 Budgetopfølgning pr Der forventes p.t. samlet at være bevilget 579 (helårspersoner) fleksjob i Heraf forventes antallet af helårspersoner på ledighedsydelse at kunne fastholdes til de budgetterede 90 helårspersoner. Denne forudsætning er specielt begrundet i den kommende fleksjobbank. Førtidspension Primo januar var der 631 borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Ved udgangen af juli 2009 var der 665 borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Status d Det endelige antal kan endnu ikke opgøres. Ved udgangen af juli måned var der i alt 665 borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes ultimo 2008 at være tilkendt 590 førtidspensionsbevillinger. Antallet af bevillinger forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i Budgetopfølgning pr I budget 2009 var der pr. 1. januar 2009 forudsat at være tilkendt 595 førtidspensioner. Pr. 1. januar 2009 var der tilkendt 631 førtidspensioner. Med udgangspunkt i de tilkendte førtidspensioner i 2009 samt en forventet gennemsnitlig tilgang på 3 sager pr. måned, forventes der ultimo 2009 at være tilkendt 680 førtidspensioner. Bemærk at med førtidspension i det ovenstående menes den nye ordning med 35% statsrefusion. Der er yderligere to gamle førtidspensionsordninger en med 50% refusion og en med 35% refusion. Der er 358 borgere som har gammel ordning med 50% refusion som forsørgelsesgrundlag, og 556 borgere som har gammel ordning med 35% refusion som forsørgelsesgrundlag. Opgørelsen er pr Revalidering Antallet af borgere med revalideringsydelse som forsørgelsesgrundlag har i 2009 været stabilt fra 89 ultimo januar måned til 95 ultimo juli måned. Beskæftigelsesplan 2009: Der forventes, at være behov for igangsætning af minimum 100 revalideringsbevillinger.

18 Beskæftigelsesudvalget 16 Budgetopfølgning pr Der forventes ikke væsentlige ændringer i forhold til beskæftigelsesplan Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning, og oversender det til orientering i Økonomiudvalget. Bilag: SDP gennesnit Beskæftigelsesudvalget, den Tages til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget til orientering Fraværende: Tilbage til toppen

19 Beskæftigelsesudvalget 17 Underskrifter Erik Holt (V) Mogens Richter (V) Per Halsboe-Larsen (A) Torben Sørensen (V)

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 9. Budgettjek 2008 - behandling i fagudvalg 1 10. Ny chance for alle -

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget 2011 - udmøntning af rammebesparelser 1 79.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere