Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp"

Transkript

1 Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

2 side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet 3 Tilrettelæggelse og gennemførelse 4 Behandling og analyse af data 6 Procedurer for boliger med karakteren 0 eller 1 6 Skema 1 8 Vejledning i udfyldning af skema 12

3 side 3 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? Et sundhedseftersyn er en besigtigelse af samtlige boliger for at sætte fokus på boligens generelle sundhedstilstand, herunder indeklimaet, og dermed at gennemgå de risikoområder, der kan være i en bolig og i værste fald føre til udviklingen af skimmelsvamp. Ved hjælp af et sundheds-check af boligen er det muligt at afhjælpe skader hurtigst muligt såvel som at forebygge problemerne, inden de udvikler sig. Det giver samtidig mulighed for at vejlede beboeren i brug af boligen, så indeklimaproblemer som følge af manglende udluftning, tørring af vasketøj, manglende opvarmning og lignende kan undgås. Et sundhedseftersyn af samtlige boliger kan gennemføres uden betydelige omkostninger, og der kan være fremtidige udgifter til vedligeholdelse at spare for afdelingerne. Samtidig kan en gennemgang af for eksempel løbende haner og kummer give besparelse på udgifterne til vand. Problemer med skimmelsvamp i boligen medfører store udgifter til istandsættelse, som alle beboerne i afdelingen er med til at betale. Derfor er de omkostninger, som er forbundet med at planlægge og gennemføre et sundhedseftersyn, et forsøg på at begrænse disse tab og opnå en besparelse på længere sigt. Dertil kommer, at en gennemgang af boligen ikke kun drager omsorg for vedligeholdelsen af lejemålet, men også for beboeren, som kan undgå generne ved for eksempel skimmelsvamp. Beboerne skal informeres Det er afgørende for undersøgelsens resultater, at holde beboerne løbende orienteret via skriftlige beboermeddelelser og varsling af ejendomskontorets besøg. Information om sundhedseftersynet er en væsentlig forudsætning for, at beboerne er positive over for eftersynet. Ifølge en afgørelse i Landsretten er boligselskabet berettiget til at få adgang til samtlige lejemål for at foretage et sundhedseftersyn, når besøget er varslet 6 uger forinden. Besøg hos beboere, som ikke ønsker det, bør dog kun gennemføres, hvis der foreligger en konkret mistanke om misligholdelse og besøget dermed kan retfærdiggøres. Beboeren behøver ikke være til stede under eftersynet, men forventes i dette tilfælde at indgå aftale med ejendomskontoret om adgang til lejemålet. Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet Sundhedseftersynet er et tilbud til boligafdelingen for at komme eventuelle indeklimaproblemer til livs. Med de nuværende regler er det afdelingen, som kan tage stilling til, om eftersynet skal sætte i værk. Ved gentagende eftersyn af lejemålene, for eksempel hvert andet eller tredje år, er det muligt at følge op på eventuelle problemer, hvad enten det er bygningsrelaterede fejl og mangler eller problemer, der knytter sig til brugen af boligen.

4 side 4 Selve eftersynet foretages af ejendomskontoret. Her fokuseres på de dele af boligen, hvor der generelt er størst risiko for fugt, og de steder hvor der erfaringsmæssigt er tegn på skader. Det kan for eksempel være i fugerne i badeværelser, ved rørgennemføringer, ventilationskanaler, vinduer, døre til vådrum og så videre. Boligen gennemgås efter skema 1 (vedlagt), hvorpå de sårbare bygningsdele fremgår. Er der i en boligafdeling specielle forhold som vedrører boligens sundhed, skal disse efterses ved samme lejlighed, og indføjes i standardskemaet. Tilrettelæggelse og gennemførelse At gennemføre et sundhedseftersyn i alle afdelingens boliger er naturligvis tidskrævende, men ved at planlægge arbejdsopgaverne nøje og forberede eftersynets forskellige faser kan tidsforbruget begrænses. Selve eftersynet hos beboeren foretages af ejendomsfunktionæren. Derfor kan det være en fordel at gennemføre det i en måned, hvor der efter al sandsynlighed ikke skal fejes sne, og hækkene ikke skal klippes. Hvert eftersyn bør tage maksimum 10 minutter, med mindre der gør sig særlige forhold gældende, som kræver en særlig bevågenhed. Afdelingsbestyrelsen kan selv være med til at tilrettelægge eftersynet og eventuelt supplere indholdet af undersøgelse. Som eksempel kan nævnes, at undersøgelsen kan udvides til at afdække beboernes følelse af tryghed i og omkring boligen. Ved en undersøgelse af tryghed kan man vælge parametre som belysning på fællesarealer, trappeopgange, indgangspartier og p- pladser, låsesystemer, graffiti og hærværk. Forløbet er forbundet med en lang række aktiviteter, som er skitseret i skemaet nedenfor. I skemaet forløber tidsplanen i 35 uger, hvorefter renoveringsopgaverne iværksættes, så opdagede fejl og mangler kan udbedres. Tid Uge 1 Aktivitet Afdelingsbestyrelser og selskabsbestyrelse informeres om eftersynet, herunder baggrunden og formålet, samt den forventede tidsplan. Administrationen indstiller, at afdelingen tager stilling til, om eftersynet skal iværksættes og opfordrer bestyrelsen til at fremkomme med særlige ønsker om tilføjelser til standardskemaet. Orientering i eventuelle trykte publikationer eller i en skrivelse om formålet med sundhedseftersynet. Den byggeteknisk ansvarlige medarbejder og det lokale ejendomskontor orienteres om, hvornår eftersynet iværksættes og forventes afsluttet.

5 side 5 Uge 7-9 Tilbagemelding fra afdelingerne om deltagelse i sundhedseftersynet. Særlige forhold/tilføjelser registreres (f.eks. installerede vaskemaskiner eller nedtagne vægge) på eftersynsskemaet. Det lokale ejendomskontor afleverer plan til den byggeteknisk ansvarlige for, hvornår og hvordan de vil gå igennem bebyggelserne. Plan skal være administrationen i hænde senest uge 20. Uge 10 Information til afdelingsbestyrelserne med oplysninger om møder for ejendomsfunktionærer med information om gennemførelsen samt om udarbejdelse af ID-kort, som funktionærerne skal bære under gennemgangen, og varslingsskrivelse til beboerne. Udsendelse af varslingsbreve til samtlige beboere om eftersynet med grundig information om, hvorfor eftersynet er hensigtsmæssigt og hvilke forhold der skal undersøges i boligen. Brevet vedlægges et registreringsskema for særlige forhold i den enkelte bolig. Uge Planlægning af informationsmøder med funktionærerne fra det lokale ejendomskontor. Uge 20 Møderne afholdes for at gennemgå arbejdsgangen samt åbne mulighed for en besvarelse af eventuelle tvivlsspørgsmål. Planer for gennemgang af bebyggelser godkendes af administrationen. Beboermeddelelse om præcis dato og klokkeslæt for besøg udsendes til samtlige beboere ca. 2 uger før besøget. Der holdes informationsmøder med ejendomsfunktionærerne. Her gennemgås proceduren ved sundhedseftersynet, og de sidste spørgsmål om gennemgangen og brugen af spørgeskemaerne besvares. Uge 21 Eftersynet går i gang og lejemålene efterses, samtidig med at skemaet udfyldes og en kopi udleveres til beboeren. Udfyldte spørgeskemaer indsendes løbende til indscanning eller indtastning hos administrationen. Uge I perioden, hvor eftersynet står på, er den teknisk ansvarlige til rådighed med faglig rådgivning på mobiltelefon eller lignende. Det skal være muligt for ejendomsfunktionærerne at komme i kontakt med en bygningssagkyndig for gode råd og information. Orientering til beboerne om, hvordan sundhedseftersynet forløber. Råder boligselskabet over trykt information, er det en god ide at informere generelt om de foreløbige resultater her. Den byggeteknisk ansvarlige evaluerer den foreløbige status med karakterer og beskrivelse af hyppigst forekommende problemer.

6 side 6 Uge Administrationen udarbejder rapporter til afdelingsbestyrelserne med angivelse af skader og forsigtigt skøn over økonomi. Resultater af eftersynet evalueres og publiceres til afdelings- og selskabsbestyrelsen samt til kommunen. Brev til afdelingsbestyrelserne om deltagelse i andet eftersyn, dvs. der hvor ejendomsfunktionærerne ikke kom ind i første omgang, eller hvor lejemålet blev bedømt som i dårlig eller meget ringe stand. Planlægning og iværksættelse af udbedringer og opfølgning i boliger, hvor der kunne konstateres mangler eller andre problemer, herunder fugtskader. Uge 34 Andet eftersyn iværksættes af ejendomsfunktionærerne. Uge 35 -> Opfølgning på sager, hvor ejendomsfunktionærerne er blevet nægtet adgang. Krav om adgang til boligerne stilles denne gang af en advokat. Administrationen udarbejder en samlet status over skønnede omkostninger ved udbedringer og beregning af forventede udgifter. Iværksættelse af udbedringer og opfølgning i de boliger, som er blevet efterset i 2. runde. Behandling og analyse af data Svarskemaerne kan behandles elektronisk, hvis man har den mulighed, eller ved almindelig indtastning. Det er administrationen, som foretager registreringen af de besvarede skemaer fra eftersynene, og det er den byggeteknisk ansvarlige, som analyserer resultaterne og udarbejder en rapport, der beskriver afdelingens generelle sundhedstilstand. Boligerne kan opnå en karakter mellem 0 og 4, hvor 0 er den dårligste karakter og betyder meget ringe stand, mens 4 er den bedste karakter, der betyder meget fin stand. Kopi af rapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen, og de samlede resultater fremlægges for selskabets bestyrelse. Procedurer for andet eftersyn I de tilfælde, hvor det ikke var muligt at komme ind i lejemålet ved første besøg, eller i de lejemål, som blev karakteriseret som værende i dårlig eller meget ringe stand (svarende til karakteren 0 og 1), skal der planlægges et andet eftersyn.

7 side 7 Formålet med andet eftersyn af boliger med karakteren 0 eller 1 er at afdække omfanget af mangler eller store problemer, herunder om der er tale om bygningsmæssige forhold eller adfærdsbetingede forhold. Herefter skal det økonomiske omfang vurderes, samt fordelingen af udgiften mellem beboer og afdeling. Der sendes en skriftlig meddelelse til beboeren om, at det nu er tid til andet sundhedseftersyn. Varslingsfristen er ved dette andet eftersyn 8 dage. Eftersynet gennemføres af det lokale ejendomskontor i fællesskab med den byggeteknisk ansvarlige. Registreringsskemaet fra første eftersyn medbringes igen. Såfremt man ikke har fået adgang tidligere, udfyldes skemaet. Er skemaet udfyldt fra første eftersyn, tjekkes afkrydsningerne og eventuelle rettelser på skemaet foretages. Ved andet eftersyn af boliger i dårlig eller meget ringe stand skal ejendomsfunktionærerne fokusere på store problemer med fugeslip og løse fliser, hvor det undersøges, om der er vandgennemtrængningsrisiko. Endelig rettes fokus mod misfarvninger, som kan dække over adfærdsbetingede forhold. Misligholdte forhold i lejemålet skal reetableres/skadeudbedres, hvilket aftales med afdelingsbestyrelsen. Er der tale om (stærkt) misligholdte lejemål, noteres også misligholdelse, der ikke har sammenhæng til sundhedseftersynet. I tilfælde, hvor det er tydeligt, at beboeren har behov for hjælp, ud over hvad boligselskabet kan tilbyde, etableres eventuelt kontakt til kommunen i form af telefonsamtale eller brev.

8 side 8 Skema 1 Sundhedseftersyn Ingen hjemme: Adresse Postby Adgang nægtet: Kontrol udført af (underskrives med initialer i boksen dog max 3 bogstaver): Selsk.nr. Afd.nr. Lejemålsnr. Dato: 200X, kl. Generelle spørgsmål for alle afdelinger Badeværelse JA NEJ Ja Nej 1 Er baderummet med vindue til det fri? 2 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 3 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 4 Har badeværelset opvarmning (radiator, gulvvarme)? Badeværelsesproblemer JA NEJ Problem: Stort Lille 5 Er de elastiske fuger hele og velsiddende (ej fugeslip)? 6 Er fugen omkring gulvafløb hel og velsiddende (ej utæt)? 7 Er fliserne hele og fastsiddende (ej revner og løstsiddende)? 8 Er vinylbeklædningerne fastsiddende og med tætte fuger? 9 Er terrassobelægning intakt (ej revner)? 10 Er glasvæv fastsiddende (ej løstsiddende eller mangler overfladebehandling)? 11 Har fugerne normal farve (ej sorte/mørke pletter)? Har vægge og loft normal farve (ej sorte/mørke pletter/skjolder)? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)?

9 side Vinduer: Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har tilstødende rum normalt udseende (ej tegn på vandgennemtrængning gennem bagvæg i baderum)? Køkken JA NEJ Ja Nej 17 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 18 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 19 Er der emhætte? Virker den? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Vinduer: Har fuger normalt udseende(ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Stue og værelser JA NEJ Problem: Stort Lille 23 Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har vægge normalt udseende (ej sorte/mørke pletter eller skjolder og løstsiddende tapet)? Lejlighedens generelle sundhedstilstand 27 0 = meget ringe stand 1 = dårlig stand 2 = middel stand 3 = god stand 4 = meget fin stand (Vurderes ud fra besvarelserne i spørgsmål 1-26) Sikkerhed og tryghed i og omkring boligen JA NEJ Problem: Stort Lille Området i og umiddelbart ved boligen: 28 Er hoveddørslåsen sikkerhedsmæssigt i orden? 29 Belysning: Er arealet foran hoveddør godt belyst? Indgangsparti og forareal:

10 side Hærværk eller graffiti: Er der synligt hærværk eller graffiti? 31 Belysning og oversigtsforhold: Er der gode oversigtforhold (ingen skjulesteder)? 32 Er hoveddørslåsen/dørtelefonen sikkerhedsmæssigt i orden? 33 Individuel registrering af særlige forhold (udfyldes kun i afdelinger med særlige registreringsønsker) Afdelingsspecifikke spørgsmål omkring bygningens stand JA NEJ Problem: Stort Lille Er der bemærkninger på næste side: JA NEJ

11 Bemærkninger: side 11

12 side 12 Vejledning i udfyldning af skema Sådan udfyldes, behandles og indleveres registreringsskemaet A) Udfyldelse af registreringsskemaet Alle registreringsskemaer bliver tastet eller scannet ind af administrationen. For at sikre, at en eventuel indscanning bliver vellykket, er det vigtigt at følgende vejledning for udfyldelsen, behandlingen og indleveringen af skemaet følges. a.1) Hvad må registreringsskemaet udfyldes med ved scanning? Skemaet må kun udfyldes med en blå eller sort kuglepen. Tusch, fyldepen, blyant og andre skriveværktøjer må ikke benyttes. a.2) Underskrift og datoangivelse I toppen af skemaet er fortrykt: adresse, postnummer og by, selskabsnummer, afdelingsnummer og lejemålsnummer. Bemærk, der er ikke påført lejernavn eller lejernummer af hensyn det forholdsvis store behov for efterfølgende rettelser som følge af flytninger og tomgangslejemål. Den, der udfører kontrollen, bedes blot underskrive med initialer (eksempelvis Per Jensen = PJ) samt udfylde et klokkeslæt (f.eks ) og en dato med den pågældende ugedag og måned i tal (eksempelvis 23 02). i det afkrydsningsfelt, som besva- a.3) Besvarelse af registreringsskemaet Besvarelsen foregår på den måde, at der sættes et KRYDS rer det pågældende spørgsmål. Afkrydsning af spørgsmål 1 og 4 sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Afkrydsning af spørgsmål 2, 3 og sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Hvis der krydses JA, skal der endvidere tages stilling til om den virker. Hvis der afkrydses i svaret JA til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ikke er nogen problemer, og der må ikke afkrydses yderligere ud for det pågældende spørgsmål. Hvis der afkrydses i svaret NEJ til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ligeledes skal afkrydses i afkrydsningsfeltet - Problem: STORT eller LILLE. Afkrydsning i felterne STORT eller LILLE problem: Generelt skal der afkrydses i STORT problem, hvis det er et problem, som kræver umiddelbar afhjælpning, og/eller hvis det er et problem, som indebærer forventning om en sundhedsrisiko for beboerne og/eller lejligheden eller en sikkerheds- eller tryghedsmæssig risiko for beboerne, f.eks. uheldig placering af cykelskure ved indgangsparti, lamper med dårlig spredning af lys eller en placering, der gør at hele arealet ikke er godt oplyst.

13 side 13 Generelt skal der afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem som ikke kræver umiddelbar afhjælpning, men som kan vente eventuelt til en fraflytning eller umiddelbart bedres ved en ændret adfærd af beboeren. For spørgsmål kan der generelt afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem, der nemt og hurtigt kan afhjælpes, f.eks. at skifte en pære til en kraftigere model, studse beplantning eller smøre låsen. a. 4) Samlet vurdering af lejemålet I spørgsmål 27 som er det sværeste at udfylde bedes der afgivet en samlet vurdering af lejlighedens sundhedstilstand. Der kan knyttes følgende kommentarer til vurderingen: Karakter 4 = meget fin stand Hvis der overhovedet ikke er registreret problemer med lejligheden (ingen afkrydsning i felterne problem: STORT eller LILLE) eller problemer med ventilation (afkrydsning i Nej under Virker den i spørgsmål 2, 3 og 17-19), så vil den samlede vurdering være, at lejligheden er i kategori 4 = meget fin stand. Karakter 3 = god stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er OK. Eksempelvis sidder en enkelt flise løs, og der er en smule fugeslip, men det er ikke noget der kræver umiddelbar afhjælpning, og der er ikke tegn på fugtskader eller lignende nogen steder. Karakter 2 = middel stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er næsten OK, men ikke god nok. Der er konstateret flere små og måske et 1-2 store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), som bør afhjælpes inden for rimelig tid. Sættes der kryds i denne kategori, kan det være ensbetydende med mistanke om eksisterende eller forventede problemer med sundhedstilstanden. Karakter 1= dårlig stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er ikke acceptabel. Der er konstateret flere store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), og meget tyder på fugtskader med synlig/delvis synlig skimmelsvamp. Lejlighedens sundhedsproblemer skal afhjælpes snarligt. Karakter 0 = meget ringe stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er helt uacceptabel. Der er mange problemer og tydelig forekomst af fugtskader og skimmelsvamp. Problemerne skal afhjælpes hurtigst muligt. Spørgsmål vedrører indgangsdør til lejlighed og forareal (repos) på trappe og udfyldes derfor kun for etageboliger. For rækkehuse/et-plans boliger udfyldes ikke spørgsmål 28-29, men kun spørgsmål Spørgsmål 28 henviser til lås i indgangsdør til lejlighed. Låsen skal uden modstand eller behov for kraftigt tryk på dør eller lås fungere, så palen glider i slutblik. Låsens sikkerhed skal ikke vurderes ud fra f.eks. antal stifter i låsen. Spørgsmål 29 sigter mod om der er tilstrækkelig kraftig pære i lampe, eller om pæren overhovedet virker, samt om lampens placering eller antallet af lamper giver en tilstrækkelig god belysning, der sikrer god oversigt over arealet foran og umiddelbart ved indgangsdør.

14 side 14 Spørgsmål 31. Forarealet til opgang eller et-plans bolig bør ikke være mørk og dyster, men oplyst både ude og inde (inde kun etagebolig). Er der desuden ryddet og ordentligt på arealet og ikke f.eks. opstillet cykler eller andre effekter, der er væltet og signalerer uorden og giver dårlig oversigt. Er beplantning eller cykelskure placeret lige ved indgangen på en måde der hæmmer oversigten eller kan give skjulesteder. Spørgsmål 32. Eventuel dørpumpe (etageboliger) skal lukke døren ordentligt, så låsens pal nemt lukker mod slutblik. B) Behandling af registreringsskemaerne b.1) Hvis et spørgsmål ikke er relevant for afdelingen? Hvis afdelingen eksempelvis ikke har terrassobelægning i badeværelset, så kan der heller ikke svares på spørgsmålet. Afkrydsning undlades derfor. I det hele taget gælder der den grundregel, at hvis ejendomskontoret vurderer at et spørgsmål i registreringsskemaet ikke er relevant for afdelingen, så undlades der blot besvarelse for dette spørgsmål. b.2) Hvis der opstår fejl under udfyldelsen af skemaet! Når så mange skemaer skal udfyldes, kan det ikke undgås, at der opstår fejl. For at minimere antallet fejl i forbindelse med udfyldelse af registreringsskemaet er det meget vigtigt, at der i afkrydsningsfelterne KUN SÆTTES KRYDSER. Princippet for indlæsningen af skemaerne er nemlig det samme som for en tips eller- lotto kupon. Den kan ikke maskinelt aflæses, hvis kuponen er udfyldt forkert. Vær derfor OBS på følgende: Sættes kun en enkelt streg eller skraveres hele afkrydsningsfeltet, vil scanneren ikke medtage dette som et gyldigt svar. Hvis der AFKRYDSES forkert, så skraver hele afkrydsningsfeltet, og sæt et KRYDS i det rigtige felt. Hvis skemaer skulle bortkomme eller opnå en tilstand, der gør dem ulæselige, så skal administrationen kontaktes (telefonisk eller via mail) for udsendelse nyt/nye skemaer.

15 side 15 C) Indlevering af registreringsskemaerne c.1) Løbende indlevering af registreringsskemaer til administrationen I takt med at boligerne besigtiges efter ejendomskontorets tidsplan, bedes skemaerne løbende indsendt med almindelig post til administrationen. Den løbende indlevering er vigtig, idet vi skal scanne mere end skemaer, og gerne vil gøre det så smidigt som muligt. c.2) Kopiering af skemaer Alle lejemål skal have en kopi af det udfyldte registreringsskema. Ejendomskontoret bedes indsende originalskemaerne til administrationen, hvorefter der vil blive returneret en kopi til uddeling til hvert lejemål samt en kopi til ejendomskontoret (kontorets lejemålskartotek). Såfremt ejendomskontoret alligevel vælger at kopiere skemaerne til egen brug på ejendomskontoret, så er det af hensyn til scanningen meget vigtigt, at vi modtager originalerne med posten. c.3) Indsendelse af registreringsskemaerne sker til administrationen. D) Behandling og udfyldelse af individuelle registreringer af særlige forhold En række afdelinger vil gerne benytte sundhedseftersynet til at undersøge nogle særlige forhold i boligerne. Spørgsmålene er formuleret af afdelingsbestyrelsen og/eller ejendomskontoret/den byggeteknisk ansvarlige og fremgår af et særligt bilag til registreringsskemaet, det vil sige at de ikke er en del af spørgeskemaet og at de derfor ikke kan behandles elektronisk. Har afdelingen ingen særlige forhold, de ønsker undersøgt, skal der ikke udarbejdes et bilag til registreringsskemaet.

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere