Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp"

Transkript

1 Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

2 side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet 3 Tilrettelæggelse og gennemførelse 4 Behandling og analyse af data 6 Procedurer for boliger med karakteren 0 eller 1 6 Skema 1 8 Vejledning i udfyldning af skema 12

3 side 3 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? Et sundhedseftersyn er en besigtigelse af samtlige boliger for at sætte fokus på boligens generelle sundhedstilstand, herunder indeklimaet, og dermed at gennemgå de risikoområder, der kan være i en bolig og i værste fald føre til udviklingen af skimmelsvamp. Ved hjælp af et sundheds-check af boligen er det muligt at afhjælpe skader hurtigst muligt såvel som at forebygge problemerne, inden de udvikler sig. Det giver samtidig mulighed for at vejlede beboeren i brug af boligen, så indeklimaproblemer som følge af manglende udluftning, tørring af vasketøj, manglende opvarmning og lignende kan undgås. Et sundhedseftersyn af samtlige boliger kan gennemføres uden betydelige omkostninger, og der kan være fremtidige udgifter til vedligeholdelse at spare for afdelingerne. Samtidig kan en gennemgang af for eksempel løbende haner og kummer give besparelse på udgifterne til vand. Problemer med skimmelsvamp i boligen medfører store udgifter til istandsættelse, som alle beboerne i afdelingen er med til at betale. Derfor er de omkostninger, som er forbundet med at planlægge og gennemføre et sundhedseftersyn, et forsøg på at begrænse disse tab og opnå en besparelse på længere sigt. Dertil kommer, at en gennemgang af boligen ikke kun drager omsorg for vedligeholdelsen af lejemålet, men også for beboeren, som kan undgå generne ved for eksempel skimmelsvamp. Beboerne skal informeres Det er afgørende for undersøgelsens resultater, at holde beboerne løbende orienteret via skriftlige beboermeddelelser og varsling af ejendomskontorets besøg. Information om sundhedseftersynet er en væsentlig forudsætning for, at beboerne er positive over for eftersynet. Ifølge en afgørelse i Landsretten er boligselskabet berettiget til at få adgang til samtlige lejemål for at foretage et sundhedseftersyn, når besøget er varslet 6 uger forinden. Besøg hos beboere, som ikke ønsker det, bør dog kun gennemføres, hvis der foreligger en konkret mistanke om misligholdelse og besøget dermed kan retfærdiggøres. Beboeren behøver ikke være til stede under eftersynet, men forventes i dette tilfælde at indgå aftale med ejendomskontoret om adgang til lejemålet. Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet Sundhedseftersynet er et tilbud til boligafdelingen for at komme eventuelle indeklimaproblemer til livs. Med de nuværende regler er det afdelingen, som kan tage stilling til, om eftersynet skal sætte i værk. Ved gentagende eftersyn af lejemålene, for eksempel hvert andet eller tredje år, er det muligt at følge op på eventuelle problemer, hvad enten det er bygningsrelaterede fejl og mangler eller problemer, der knytter sig til brugen af boligen.

4 side 4 Selve eftersynet foretages af ejendomskontoret. Her fokuseres på de dele af boligen, hvor der generelt er størst risiko for fugt, og de steder hvor der erfaringsmæssigt er tegn på skader. Det kan for eksempel være i fugerne i badeværelser, ved rørgennemføringer, ventilationskanaler, vinduer, døre til vådrum og så videre. Boligen gennemgås efter skema 1 (vedlagt), hvorpå de sårbare bygningsdele fremgår. Er der i en boligafdeling specielle forhold som vedrører boligens sundhed, skal disse efterses ved samme lejlighed, og indføjes i standardskemaet. Tilrettelæggelse og gennemførelse At gennemføre et sundhedseftersyn i alle afdelingens boliger er naturligvis tidskrævende, men ved at planlægge arbejdsopgaverne nøje og forberede eftersynets forskellige faser kan tidsforbruget begrænses. Selve eftersynet hos beboeren foretages af ejendomsfunktionæren. Derfor kan det være en fordel at gennemføre det i en måned, hvor der efter al sandsynlighed ikke skal fejes sne, og hækkene ikke skal klippes. Hvert eftersyn bør tage maksimum 10 minutter, med mindre der gør sig særlige forhold gældende, som kræver en særlig bevågenhed. Afdelingsbestyrelsen kan selv være med til at tilrettelægge eftersynet og eventuelt supplere indholdet af undersøgelse. Som eksempel kan nævnes, at undersøgelsen kan udvides til at afdække beboernes følelse af tryghed i og omkring boligen. Ved en undersøgelse af tryghed kan man vælge parametre som belysning på fællesarealer, trappeopgange, indgangspartier og p- pladser, låsesystemer, graffiti og hærværk. Forløbet er forbundet med en lang række aktiviteter, som er skitseret i skemaet nedenfor. I skemaet forløber tidsplanen i 35 uger, hvorefter renoveringsopgaverne iværksættes, så opdagede fejl og mangler kan udbedres. Tid Uge 1 Aktivitet Afdelingsbestyrelser og selskabsbestyrelse informeres om eftersynet, herunder baggrunden og formålet, samt den forventede tidsplan. Administrationen indstiller, at afdelingen tager stilling til, om eftersynet skal iværksættes og opfordrer bestyrelsen til at fremkomme med særlige ønsker om tilføjelser til standardskemaet. Orientering i eventuelle trykte publikationer eller i en skrivelse om formålet med sundhedseftersynet. Den byggeteknisk ansvarlige medarbejder og det lokale ejendomskontor orienteres om, hvornår eftersynet iværksættes og forventes afsluttet.

5 side 5 Uge 7-9 Tilbagemelding fra afdelingerne om deltagelse i sundhedseftersynet. Særlige forhold/tilføjelser registreres (f.eks. installerede vaskemaskiner eller nedtagne vægge) på eftersynsskemaet. Det lokale ejendomskontor afleverer plan til den byggeteknisk ansvarlige for, hvornår og hvordan de vil gå igennem bebyggelserne. Plan skal være administrationen i hænde senest uge 20. Uge 10 Information til afdelingsbestyrelserne med oplysninger om møder for ejendomsfunktionærer med information om gennemførelsen samt om udarbejdelse af ID-kort, som funktionærerne skal bære under gennemgangen, og varslingsskrivelse til beboerne. Udsendelse af varslingsbreve til samtlige beboere om eftersynet med grundig information om, hvorfor eftersynet er hensigtsmæssigt og hvilke forhold der skal undersøges i boligen. Brevet vedlægges et registreringsskema for særlige forhold i den enkelte bolig. Uge Planlægning af informationsmøder med funktionærerne fra det lokale ejendomskontor. Uge 20 Møderne afholdes for at gennemgå arbejdsgangen samt åbne mulighed for en besvarelse af eventuelle tvivlsspørgsmål. Planer for gennemgang af bebyggelser godkendes af administrationen. Beboermeddelelse om præcis dato og klokkeslæt for besøg udsendes til samtlige beboere ca. 2 uger før besøget. Der holdes informationsmøder med ejendomsfunktionærerne. Her gennemgås proceduren ved sundhedseftersynet, og de sidste spørgsmål om gennemgangen og brugen af spørgeskemaerne besvares. Uge 21 Eftersynet går i gang og lejemålene efterses, samtidig med at skemaet udfyldes og en kopi udleveres til beboeren. Udfyldte spørgeskemaer indsendes løbende til indscanning eller indtastning hos administrationen. Uge I perioden, hvor eftersynet står på, er den teknisk ansvarlige til rådighed med faglig rådgivning på mobiltelefon eller lignende. Det skal være muligt for ejendomsfunktionærerne at komme i kontakt med en bygningssagkyndig for gode råd og information. Orientering til beboerne om, hvordan sundhedseftersynet forløber. Råder boligselskabet over trykt information, er det en god ide at informere generelt om de foreløbige resultater her. Den byggeteknisk ansvarlige evaluerer den foreløbige status med karakterer og beskrivelse af hyppigst forekommende problemer.

6 side 6 Uge Administrationen udarbejder rapporter til afdelingsbestyrelserne med angivelse af skader og forsigtigt skøn over økonomi. Resultater af eftersynet evalueres og publiceres til afdelings- og selskabsbestyrelsen samt til kommunen. Brev til afdelingsbestyrelserne om deltagelse i andet eftersyn, dvs. der hvor ejendomsfunktionærerne ikke kom ind i første omgang, eller hvor lejemålet blev bedømt som i dårlig eller meget ringe stand. Planlægning og iværksættelse af udbedringer og opfølgning i boliger, hvor der kunne konstateres mangler eller andre problemer, herunder fugtskader. Uge 34 Andet eftersyn iværksættes af ejendomsfunktionærerne. Uge 35 -> Opfølgning på sager, hvor ejendomsfunktionærerne er blevet nægtet adgang. Krav om adgang til boligerne stilles denne gang af en advokat. Administrationen udarbejder en samlet status over skønnede omkostninger ved udbedringer og beregning af forventede udgifter. Iværksættelse af udbedringer og opfølgning i de boliger, som er blevet efterset i 2. runde. Behandling og analyse af data Svarskemaerne kan behandles elektronisk, hvis man har den mulighed, eller ved almindelig indtastning. Det er administrationen, som foretager registreringen af de besvarede skemaer fra eftersynene, og det er den byggeteknisk ansvarlige, som analyserer resultaterne og udarbejder en rapport, der beskriver afdelingens generelle sundhedstilstand. Boligerne kan opnå en karakter mellem 0 og 4, hvor 0 er den dårligste karakter og betyder meget ringe stand, mens 4 er den bedste karakter, der betyder meget fin stand. Kopi af rapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen, og de samlede resultater fremlægges for selskabets bestyrelse. Procedurer for andet eftersyn I de tilfælde, hvor det ikke var muligt at komme ind i lejemålet ved første besøg, eller i de lejemål, som blev karakteriseret som værende i dårlig eller meget ringe stand (svarende til karakteren 0 og 1), skal der planlægges et andet eftersyn.

7 side 7 Formålet med andet eftersyn af boliger med karakteren 0 eller 1 er at afdække omfanget af mangler eller store problemer, herunder om der er tale om bygningsmæssige forhold eller adfærdsbetingede forhold. Herefter skal det økonomiske omfang vurderes, samt fordelingen af udgiften mellem beboer og afdeling. Der sendes en skriftlig meddelelse til beboeren om, at det nu er tid til andet sundhedseftersyn. Varslingsfristen er ved dette andet eftersyn 8 dage. Eftersynet gennemføres af det lokale ejendomskontor i fællesskab med den byggeteknisk ansvarlige. Registreringsskemaet fra første eftersyn medbringes igen. Såfremt man ikke har fået adgang tidligere, udfyldes skemaet. Er skemaet udfyldt fra første eftersyn, tjekkes afkrydsningerne og eventuelle rettelser på skemaet foretages. Ved andet eftersyn af boliger i dårlig eller meget ringe stand skal ejendomsfunktionærerne fokusere på store problemer med fugeslip og løse fliser, hvor det undersøges, om der er vandgennemtrængningsrisiko. Endelig rettes fokus mod misfarvninger, som kan dække over adfærdsbetingede forhold. Misligholdte forhold i lejemålet skal reetableres/skadeudbedres, hvilket aftales med afdelingsbestyrelsen. Er der tale om (stærkt) misligholdte lejemål, noteres også misligholdelse, der ikke har sammenhæng til sundhedseftersynet. I tilfælde, hvor det er tydeligt, at beboeren har behov for hjælp, ud over hvad boligselskabet kan tilbyde, etableres eventuelt kontakt til kommunen i form af telefonsamtale eller brev.

8 side 8 Skema 1 Sundhedseftersyn Ingen hjemme: Adresse Postby Adgang nægtet: Kontrol udført af (underskrives med initialer i boksen dog max 3 bogstaver): Selsk.nr. Afd.nr. Lejemålsnr. Dato: 200X, kl. Generelle spørgsmål for alle afdelinger Badeværelse JA NEJ Ja Nej 1 Er baderummet med vindue til det fri? 2 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 3 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 4 Har badeværelset opvarmning (radiator, gulvvarme)? Badeværelsesproblemer JA NEJ Problem: Stort Lille 5 Er de elastiske fuger hele og velsiddende (ej fugeslip)? 6 Er fugen omkring gulvafløb hel og velsiddende (ej utæt)? 7 Er fliserne hele og fastsiddende (ej revner og løstsiddende)? 8 Er vinylbeklædningerne fastsiddende og med tætte fuger? 9 Er terrassobelægning intakt (ej revner)? 10 Er glasvæv fastsiddende (ej løstsiddende eller mangler overfladebehandling)? 11 Har fugerne normal farve (ej sorte/mørke pletter)? Har vægge og loft normal farve (ej sorte/mørke pletter/skjolder)? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)?

9 side Vinduer: Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har tilstødende rum normalt udseende (ej tegn på vandgennemtrængning gennem bagvæg i baderum)? Køkken JA NEJ Ja Nej 17 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 18 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 19 Er der emhætte? Virker den? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Vinduer: Har fuger normalt udseende(ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Stue og værelser JA NEJ Problem: Stort Lille 23 Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har vægge normalt udseende (ej sorte/mørke pletter eller skjolder og løstsiddende tapet)? Lejlighedens generelle sundhedstilstand 27 0 = meget ringe stand 1 = dårlig stand 2 = middel stand 3 = god stand 4 = meget fin stand (Vurderes ud fra besvarelserne i spørgsmål 1-26) Sikkerhed og tryghed i og omkring boligen JA NEJ Problem: Stort Lille Området i og umiddelbart ved boligen: 28 Er hoveddørslåsen sikkerhedsmæssigt i orden? 29 Belysning: Er arealet foran hoveddør godt belyst? Indgangsparti og forareal:

10 side Hærværk eller graffiti: Er der synligt hærværk eller graffiti? 31 Belysning og oversigtsforhold: Er der gode oversigtforhold (ingen skjulesteder)? 32 Er hoveddørslåsen/dørtelefonen sikkerhedsmæssigt i orden? 33 Individuel registrering af særlige forhold (udfyldes kun i afdelinger med særlige registreringsønsker) Afdelingsspecifikke spørgsmål omkring bygningens stand JA NEJ Problem: Stort Lille Er der bemærkninger på næste side: JA NEJ

11 Bemærkninger: side 11

12 side 12 Vejledning i udfyldning af skema Sådan udfyldes, behandles og indleveres registreringsskemaet A) Udfyldelse af registreringsskemaet Alle registreringsskemaer bliver tastet eller scannet ind af administrationen. For at sikre, at en eventuel indscanning bliver vellykket, er det vigtigt at følgende vejledning for udfyldelsen, behandlingen og indleveringen af skemaet følges. a.1) Hvad må registreringsskemaet udfyldes med ved scanning? Skemaet må kun udfyldes med en blå eller sort kuglepen. Tusch, fyldepen, blyant og andre skriveværktøjer må ikke benyttes. a.2) Underskrift og datoangivelse I toppen af skemaet er fortrykt: adresse, postnummer og by, selskabsnummer, afdelingsnummer og lejemålsnummer. Bemærk, der er ikke påført lejernavn eller lejernummer af hensyn det forholdsvis store behov for efterfølgende rettelser som følge af flytninger og tomgangslejemål. Den, der udfører kontrollen, bedes blot underskrive med initialer (eksempelvis Per Jensen = PJ) samt udfylde et klokkeslæt (f.eks ) og en dato med den pågældende ugedag og måned i tal (eksempelvis 23 02). i det afkrydsningsfelt, som besva- a.3) Besvarelse af registreringsskemaet Besvarelsen foregår på den måde, at der sættes et KRYDS rer det pågældende spørgsmål. Afkrydsning af spørgsmål 1 og 4 sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Afkrydsning af spørgsmål 2, 3 og sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Hvis der krydses JA, skal der endvidere tages stilling til om den virker. Hvis der afkrydses i svaret JA til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ikke er nogen problemer, og der må ikke afkrydses yderligere ud for det pågældende spørgsmål. Hvis der afkrydses i svaret NEJ til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ligeledes skal afkrydses i afkrydsningsfeltet - Problem: STORT eller LILLE. Afkrydsning i felterne STORT eller LILLE problem: Generelt skal der afkrydses i STORT problem, hvis det er et problem, som kræver umiddelbar afhjælpning, og/eller hvis det er et problem, som indebærer forventning om en sundhedsrisiko for beboerne og/eller lejligheden eller en sikkerheds- eller tryghedsmæssig risiko for beboerne, f.eks. uheldig placering af cykelskure ved indgangsparti, lamper med dårlig spredning af lys eller en placering, der gør at hele arealet ikke er godt oplyst.

13 side 13 Generelt skal der afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem som ikke kræver umiddelbar afhjælpning, men som kan vente eventuelt til en fraflytning eller umiddelbart bedres ved en ændret adfærd af beboeren. For spørgsmål kan der generelt afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem, der nemt og hurtigt kan afhjælpes, f.eks. at skifte en pære til en kraftigere model, studse beplantning eller smøre låsen. a. 4) Samlet vurdering af lejemålet I spørgsmål 27 som er det sværeste at udfylde bedes der afgivet en samlet vurdering af lejlighedens sundhedstilstand. Der kan knyttes følgende kommentarer til vurderingen: Karakter 4 = meget fin stand Hvis der overhovedet ikke er registreret problemer med lejligheden (ingen afkrydsning i felterne problem: STORT eller LILLE) eller problemer med ventilation (afkrydsning i Nej under Virker den i spørgsmål 2, 3 og 17-19), så vil den samlede vurdering være, at lejligheden er i kategori 4 = meget fin stand. Karakter 3 = god stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er OK. Eksempelvis sidder en enkelt flise løs, og der er en smule fugeslip, men det er ikke noget der kræver umiddelbar afhjælpning, og der er ikke tegn på fugtskader eller lignende nogen steder. Karakter 2 = middel stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er næsten OK, men ikke god nok. Der er konstateret flere små og måske et 1-2 store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), som bør afhjælpes inden for rimelig tid. Sættes der kryds i denne kategori, kan det være ensbetydende med mistanke om eksisterende eller forventede problemer med sundhedstilstanden. Karakter 1= dårlig stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er ikke acceptabel. Der er konstateret flere store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), og meget tyder på fugtskader med synlig/delvis synlig skimmelsvamp. Lejlighedens sundhedsproblemer skal afhjælpes snarligt. Karakter 0 = meget ringe stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er helt uacceptabel. Der er mange problemer og tydelig forekomst af fugtskader og skimmelsvamp. Problemerne skal afhjælpes hurtigst muligt. Spørgsmål vedrører indgangsdør til lejlighed og forareal (repos) på trappe og udfyldes derfor kun for etageboliger. For rækkehuse/et-plans boliger udfyldes ikke spørgsmål 28-29, men kun spørgsmål Spørgsmål 28 henviser til lås i indgangsdør til lejlighed. Låsen skal uden modstand eller behov for kraftigt tryk på dør eller lås fungere, så palen glider i slutblik. Låsens sikkerhed skal ikke vurderes ud fra f.eks. antal stifter i låsen. Spørgsmål 29 sigter mod om der er tilstrækkelig kraftig pære i lampe, eller om pæren overhovedet virker, samt om lampens placering eller antallet af lamper giver en tilstrækkelig god belysning, der sikrer god oversigt over arealet foran og umiddelbart ved indgangsdør.

14 side 14 Spørgsmål 31. Forarealet til opgang eller et-plans bolig bør ikke være mørk og dyster, men oplyst både ude og inde (inde kun etagebolig). Er der desuden ryddet og ordentligt på arealet og ikke f.eks. opstillet cykler eller andre effekter, der er væltet og signalerer uorden og giver dårlig oversigt. Er beplantning eller cykelskure placeret lige ved indgangen på en måde der hæmmer oversigten eller kan give skjulesteder. Spørgsmål 32. Eventuel dørpumpe (etageboliger) skal lukke døren ordentligt, så låsens pal nemt lukker mod slutblik. B) Behandling af registreringsskemaerne b.1) Hvis et spørgsmål ikke er relevant for afdelingen? Hvis afdelingen eksempelvis ikke har terrassobelægning i badeværelset, så kan der heller ikke svares på spørgsmålet. Afkrydsning undlades derfor. I det hele taget gælder der den grundregel, at hvis ejendomskontoret vurderer at et spørgsmål i registreringsskemaet ikke er relevant for afdelingen, så undlades der blot besvarelse for dette spørgsmål. b.2) Hvis der opstår fejl under udfyldelsen af skemaet! Når så mange skemaer skal udfyldes, kan det ikke undgås, at der opstår fejl. For at minimere antallet fejl i forbindelse med udfyldelse af registreringsskemaet er det meget vigtigt, at der i afkrydsningsfelterne KUN SÆTTES KRYDSER. Princippet for indlæsningen af skemaerne er nemlig det samme som for en tips eller- lotto kupon. Den kan ikke maskinelt aflæses, hvis kuponen er udfyldt forkert. Vær derfor OBS på følgende: Sættes kun en enkelt streg eller skraveres hele afkrydsningsfeltet, vil scanneren ikke medtage dette som et gyldigt svar. Hvis der AFKRYDSES forkert, så skraver hele afkrydsningsfeltet, og sæt et KRYDS i det rigtige felt. Hvis skemaer skulle bortkomme eller opnå en tilstand, der gør dem ulæselige, så skal administrationen kontaktes (telefonisk eller via mail) for udsendelse nyt/nye skemaer.

15 side 15 C) Indlevering af registreringsskemaerne c.1) Løbende indlevering af registreringsskemaer til administrationen I takt med at boligerne besigtiges efter ejendomskontorets tidsplan, bedes skemaerne løbende indsendt med almindelig post til administrationen. Den løbende indlevering er vigtig, idet vi skal scanne mere end skemaer, og gerne vil gøre det så smidigt som muligt. c.2) Kopiering af skemaer Alle lejemål skal have en kopi af det udfyldte registreringsskema. Ejendomskontoret bedes indsende originalskemaerne til administrationen, hvorefter der vil blive returneret en kopi til uddeling til hvert lejemål samt en kopi til ejendomskontoret (kontorets lejemålskartotek). Såfremt ejendomskontoret alligevel vælger at kopiere skemaerne til egen brug på ejendomskontoret, så er det af hensyn til scanningen meget vigtigt, at vi modtager originalerne med posten. c.3) Indsendelse af registreringsskemaerne sker til administrationen. D) Behandling og udfyldelse af individuelle registreringer af særlige forhold En række afdelinger vil gerne benytte sundhedseftersynet til at undersøge nogle særlige forhold i boligerne. Spørgsmålene er formuleret af afdelingsbestyrelsen og/eller ejendomskontoret/den byggeteknisk ansvarlige og fremgår af et særligt bilag til registreringsskemaet, det vil sige at de ikke er en del af spørgeskemaet og at de derfor ikke kan behandles elektronisk. Har afdelingen ingen særlige forhold, de ønsker undersøgt, skal der ikke udarbejdes et bilag til registreringsskemaet.

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere