Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp"

Transkript

1 Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

2 side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet 3 Tilrettelæggelse og gennemførelse 4 Behandling og analyse af data 6 Procedurer for boliger med karakteren 0 eller 1 6 Skema 1 8 Vejledning i udfyldning af skema 12

3 side 3 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? Et sundhedseftersyn er en besigtigelse af samtlige boliger for at sætte fokus på boligens generelle sundhedstilstand, herunder indeklimaet, og dermed at gennemgå de risikoområder, der kan være i en bolig og i værste fald føre til udviklingen af skimmelsvamp. Ved hjælp af et sundheds-check af boligen er det muligt at afhjælpe skader hurtigst muligt såvel som at forebygge problemerne, inden de udvikler sig. Det giver samtidig mulighed for at vejlede beboeren i brug af boligen, så indeklimaproblemer som følge af manglende udluftning, tørring af vasketøj, manglende opvarmning og lignende kan undgås. Et sundhedseftersyn af samtlige boliger kan gennemføres uden betydelige omkostninger, og der kan være fremtidige udgifter til vedligeholdelse at spare for afdelingerne. Samtidig kan en gennemgang af for eksempel løbende haner og kummer give besparelse på udgifterne til vand. Problemer med skimmelsvamp i boligen medfører store udgifter til istandsættelse, som alle beboerne i afdelingen er med til at betale. Derfor er de omkostninger, som er forbundet med at planlægge og gennemføre et sundhedseftersyn, et forsøg på at begrænse disse tab og opnå en besparelse på længere sigt. Dertil kommer, at en gennemgang af boligen ikke kun drager omsorg for vedligeholdelsen af lejemålet, men også for beboeren, som kan undgå generne ved for eksempel skimmelsvamp. Beboerne skal informeres Det er afgørende for undersøgelsens resultater, at holde beboerne løbende orienteret via skriftlige beboermeddelelser og varsling af ejendomskontorets besøg. Information om sundhedseftersynet er en væsentlig forudsætning for, at beboerne er positive over for eftersynet. Ifølge en afgørelse i Landsretten er boligselskabet berettiget til at få adgang til samtlige lejemål for at foretage et sundhedseftersyn, når besøget er varslet 6 uger forinden. Besøg hos beboere, som ikke ønsker det, bør dog kun gennemføres, hvis der foreligger en konkret mistanke om misligholdelse og besøget dermed kan retfærdiggøres. Beboeren behøver ikke være til stede under eftersynet, men forventes i dette tilfælde at indgå aftale med ejendomskontoret om adgang til lejemålet. Procedurer i forbindelse med sundhedseftersynet Sundhedseftersynet er et tilbud til boligafdelingen for at komme eventuelle indeklimaproblemer til livs. Med de nuværende regler er det afdelingen, som kan tage stilling til, om eftersynet skal sætte i værk. Ved gentagende eftersyn af lejemålene, for eksempel hvert andet eller tredje år, er det muligt at følge op på eventuelle problemer, hvad enten det er bygningsrelaterede fejl og mangler eller problemer, der knytter sig til brugen af boligen.

4 side 4 Selve eftersynet foretages af ejendomskontoret. Her fokuseres på de dele af boligen, hvor der generelt er størst risiko for fugt, og de steder hvor der erfaringsmæssigt er tegn på skader. Det kan for eksempel være i fugerne i badeværelser, ved rørgennemføringer, ventilationskanaler, vinduer, døre til vådrum og så videre. Boligen gennemgås efter skema 1 (vedlagt), hvorpå de sårbare bygningsdele fremgår. Er der i en boligafdeling specielle forhold som vedrører boligens sundhed, skal disse efterses ved samme lejlighed, og indføjes i standardskemaet. Tilrettelæggelse og gennemførelse At gennemføre et sundhedseftersyn i alle afdelingens boliger er naturligvis tidskrævende, men ved at planlægge arbejdsopgaverne nøje og forberede eftersynets forskellige faser kan tidsforbruget begrænses. Selve eftersynet hos beboeren foretages af ejendomsfunktionæren. Derfor kan det være en fordel at gennemføre det i en måned, hvor der efter al sandsynlighed ikke skal fejes sne, og hækkene ikke skal klippes. Hvert eftersyn bør tage maksimum 10 minutter, med mindre der gør sig særlige forhold gældende, som kræver en særlig bevågenhed. Afdelingsbestyrelsen kan selv være med til at tilrettelægge eftersynet og eventuelt supplere indholdet af undersøgelse. Som eksempel kan nævnes, at undersøgelsen kan udvides til at afdække beboernes følelse af tryghed i og omkring boligen. Ved en undersøgelse af tryghed kan man vælge parametre som belysning på fællesarealer, trappeopgange, indgangspartier og p- pladser, låsesystemer, graffiti og hærværk. Forløbet er forbundet med en lang række aktiviteter, som er skitseret i skemaet nedenfor. I skemaet forløber tidsplanen i 35 uger, hvorefter renoveringsopgaverne iværksættes, så opdagede fejl og mangler kan udbedres. Tid Uge 1 Aktivitet Afdelingsbestyrelser og selskabsbestyrelse informeres om eftersynet, herunder baggrunden og formålet, samt den forventede tidsplan. Administrationen indstiller, at afdelingen tager stilling til, om eftersynet skal iværksættes og opfordrer bestyrelsen til at fremkomme med særlige ønsker om tilføjelser til standardskemaet. Orientering i eventuelle trykte publikationer eller i en skrivelse om formålet med sundhedseftersynet. Den byggeteknisk ansvarlige medarbejder og det lokale ejendomskontor orienteres om, hvornår eftersynet iværksættes og forventes afsluttet.

5 side 5 Uge 7-9 Tilbagemelding fra afdelingerne om deltagelse i sundhedseftersynet. Særlige forhold/tilføjelser registreres (f.eks. installerede vaskemaskiner eller nedtagne vægge) på eftersynsskemaet. Det lokale ejendomskontor afleverer plan til den byggeteknisk ansvarlige for, hvornår og hvordan de vil gå igennem bebyggelserne. Plan skal være administrationen i hænde senest uge 20. Uge 10 Information til afdelingsbestyrelserne med oplysninger om møder for ejendomsfunktionærer med information om gennemførelsen samt om udarbejdelse af ID-kort, som funktionærerne skal bære under gennemgangen, og varslingsskrivelse til beboerne. Udsendelse af varslingsbreve til samtlige beboere om eftersynet med grundig information om, hvorfor eftersynet er hensigtsmæssigt og hvilke forhold der skal undersøges i boligen. Brevet vedlægges et registreringsskema for særlige forhold i den enkelte bolig. Uge Planlægning af informationsmøder med funktionærerne fra det lokale ejendomskontor. Uge 20 Møderne afholdes for at gennemgå arbejdsgangen samt åbne mulighed for en besvarelse af eventuelle tvivlsspørgsmål. Planer for gennemgang af bebyggelser godkendes af administrationen. Beboermeddelelse om præcis dato og klokkeslæt for besøg udsendes til samtlige beboere ca. 2 uger før besøget. Der holdes informationsmøder med ejendomsfunktionærerne. Her gennemgås proceduren ved sundhedseftersynet, og de sidste spørgsmål om gennemgangen og brugen af spørgeskemaerne besvares. Uge 21 Eftersynet går i gang og lejemålene efterses, samtidig med at skemaet udfyldes og en kopi udleveres til beboeren. Udfyldte spørgeskemaer indsendes løbende til indscanning eller indtastning hos administrationen. Uge I perioden, hvor eftersynet står på, er den teknisk ansvarlige til rådighed med faglig rådgivning på mobiltelefon eller lignende. Det skal være muligt for ejendomsfunktionærerne at komme i kontakt med en bygningssagkyndig for gode råd og information. Orientering til beboerne om, hvordan sundhedseftersynet forløber. Råder boligselskabet over trykt information, er det en god ide at informere generelt om de foreløbige resultater her. Den byggeteknisk ansvarlige evaluerer den foreløbige status med karakterer og beskrivelse af hyppigst forekommende problemer.

6 side 6 Uge Administrationen udarbejder rapporter til afdelingsbestyrelserne med angivelse af skader og forsigtigt skøn over økonomi. Resultater af eftersynet evalueres og publiceres til afdelings- og selskabsbestyrelsen samt til kommunen. Brev til afdelingsbestyrelserne om deltagelse i andet eftersyn, dvs. der hvor ejendomsfunktionærerne ikke kom ind i første omgang, eller hvor lejemålet blev bedømt som i dårlig eller meget ringe stand. Planlægning og iværksættelse af udbedringer og opfølgning i boliger, hvor der kunne konstateres mangler eller andre problemer, herunder fugtskader. Uge 34 Andet eftersyn iværksættes af ejendomsfunktionærerne. Uge 35 -> Opfølgning på sager, hvor ejendomsfunktionærerne er blevet nægtet adgang. Krav om adgang til boligerne stilles denne gang af en advokat. Administrationen udarbejder en samlet status over skønnede omkostninger ved udbedringer og beregning af forventede udgifter. Iværksættelse af udbedringer og opfølgning i de boliger, som er blevet efterset i 2. runde. Behandling og analyse af data Svarskemaerne kan behandles elektronisk, hvis man har den mulighed, eller ved almindelig indtastning. Det er administrationen, som foretager registreringen af de besvarede skemaer fra eftersynene, og det er den byggeteknisk ansvarlige, som analyserer resultaterne og udarbejder en rapport, der beskriver afdelingens generelle sundhedstilstand. Boligerne kan opnå en karakter mellem 0 og 4, hvor 0 er den dårligste karakter og betyder meget ringe stand, mens 4 er den bedste karakter, der betyder meget fin stand. Kopi af rapporten fremsendes til afdelingsbestyrelsen, og de samlede resultater fremlægges for selskabets bestyrelse. Procedurer for andet eftersyn I de tilfælde, hvor det ikke var muligt at komme ind i lejemålet ved første besøg, eller i de lejemål, som blev karakteriseret som værende i dårlig eller meget ringe stand (svarende til karakteren 0 og 1), skal der planlægges et andet eftersyn.

7 side 7 Formålet med andet eftersyn af boliger med karakteren 0 eller 1 er at afdække omfanget af mangler eller store problemer, herunder om der er tale om bygningsmæssige forhold eller adfærdsbetingede forhold. Herefter skal det økonomiske omfang vurderes, samt fordelingen af udgiften mellem beboer og afdeling. Der sendes en skriftlig meddelelse til beboeren om, at det nu er tid til andet sundhedseftersyn. Varslingsfristen er ved dette andet eftersyn 8 dage. Eftersynet gennemføres af det lokale ejendomskontor i fællesskab med den byggeteknisk ansvarlige. Registreringsskemaet fra første eftersyn medbringes igen. Såfremt man ikke har fået adgang tidligere, udfyldes skemaet. Er skemaet udfyldt fra første eftersyn, tjekkes afkrydsningerne og eventuelle rettelser på skemaet foretages. Ved andet eftersyn af boliger i dårlig eller meget ringe stand skal ejendomsfunktionærerne fokusere på store problemer med fugeslip og løse fliser, hvor det undersøges, om der er vandgennemtrængningsrisiko. Endelig rettes fokus mod misfarvninger, som kan dække over adfærdsbetingede forhold. Misligholdte forhold i lejemålet skal reetableres/skadeudbedres, hvilket aftales med afdelingsbestyrelsen. Er der tale om (stærkt) misligholdte lejemål, noteres også misligholdelse, der ikke har sammenhæng til sundhedseftersynet. I tilfælde, hvor det er tydeligt, at beboeren har behov for hjælp, ud over hvad boligselskabet kan tilbyde, etableres eventuelt kontakt til kommunen i form af telefonsamtale eller brev.

8 side 8 Skema 1 Sundhedseftersyn Ingen hjemme: Adresse Postby Adgang nægtet: Kontrol udført af (underskrives med initialer i boksen dog max 3 bogstaver): Selsk.nr. Afd.nr. Lejemålsnr. Dato: 200X, kl. Generelle spørgsmål for alle afdelinger Badeværelse JA NEJ Ja Nej 1 Er baderummet med vindue til det fri? 2 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 3 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 4 Har badeværelset opvarmning (radiator, gulvvarme)? Badeværelsesproblemer JA NEJ Problem: Stort Lille 5 Er de elastiske fuger hele og velsiddende (ej fugeslip)? 6 Er fugen omkring gulvafløb hel og velsiddende (ej utæt)? 7 Er fliserne hele og fastsiddende (ej revner og løstsiddende)? 8 Er vinylbeklædningerne fastsiddende og med tætte fuger? 9 Er terrassobelægning intakt (ej revner)? 10 Er glasvæv fastsiddende (ej løstsiddende eller mangler overfladebehandling)? 11 Har fugerne normal farve (ej sorte/mørke pletter)? Har vægge og loft normal farve (ej sorte/mørke pletter/skjolder)? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)?

9 side Vinduer: Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har tilstødende rum normalt udseende (ej tegn på vandgennemtrængning gennem bagvæg i baderum)? Køkken JA NEJ Ja Nej 17 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 18 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 19 Er der emhætte? Virker den? Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Vinduer: Har fuger normalt udseende(ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Stue og værelser JA NEJ Problem: Stort Lille 23 Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Har fuger normalt udseende (ej sorte/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej sorte/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har vægge normalt udseende (ej sorte/mørke pletter eller skjolder og løstsiddende tapet)? Lejlighedens generelle sundhedstilstand 27 0 = meget ringe stand 1 = dårlig stand 2 = middel stand 3 = god stand 4 = meget fin stand (Vurderes ud fra besvarelserne i spørgsmål 1-26) Sikkerhed og tryghed i og omkring boligen JA NEJ Problem: Stort Lille Området i og umiddelbart ved boligen: 28 Er hoveddørslåsen sikkerhedsmæssigt i orden? 29 Belysning: Er arealet foran hoveddør godt belyst? Indgangsparti og forareal:

10 side Hærværk eller graffiti: Er der synligt hærværk eller graffiti? 31 Belysning og oversigtsforhold: Er der gode oversigtforhold (ingen skjulesteder)? 32 Er hoveddørslåsen/dørtelefonen sikkerhedsmæssigt i orden? 33 Individuel registrering af særlige forhold (udfyldes kun i afdelinger med særlige registreringsønsker) Afdelingsspecifikke spørgsmål omkring bygningens stand JA NEJ Problem: Stort Lille Er der bemærkninger på næste side: JA NEJ

11 Bemærkninger: side 11

12 side 12 Vejledning i udfyldning af skema Sådan udfyldes, behandles og indleveres registreringsskemaet A) Udfyldelse af registreringsskemaet Alle registreringsskemaer bliver tastet eller scannet ind af administrationen. For at sikre, at en eventuel indscanning bliver vellykket, er det vigtigt at følgende vejledning for udfyldelsen, behandlingen og indleveringen af skemaet følges. a.1) Hvad må registreringsskemaet udfyldes med ved scanning? Skemaet må kun udfyldes med en blå eller sort kuglepen. Tusch, fyldepen, blyant og andre skriveværktøjer må ikke benyttes. a.2) Underskrift og datoangivelse I toppen af skemaet er fortrykt: adresse, postnummer og by, selskabsnummer, afdelingsnummer og lejemålsnummer. Bemærk, der er ikke påført lejernavn eller lejernummer af hensyn det forholdsvis store behov for efterfølgende rettelser som følge af flytninger og tomgangslejemål. Den, der udfører kontrollen, bedes blot underskrive med initialer (eksempelvis Per Jensen = PJ) samt udfylde et klokkeslæt (f.eks ) og en dato med den pågældende ugedag og måned i tal (eksempelvis 23 02). i det afkrydsningsfelt, som besva- a.3) Besvarelse af registreringsskemaet Besvarelsen foregår på den måde, at der sættes et KRYDS rer det pågældende spørgsmål. Afkrydsning af spørgsmål 1 og 4 sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Afkrydsning af spørgsmål 2, 3 og sker ved afkrydsning i enten JA eller NEJ. Hvis der krydses JA, skal der endvidere tages stilling til om den virker. Hvis der afkrydses i svaret JA til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ikke er nogen problemer, og der må ikke afkrydses yderligere ud for det pågældende spørgsmål. Hvis der afkrydses i svaret NEJ til spørgsmål fra 5-16, og indebærer dette, at der ligeledes skal afkrydses i afkrydsningsfeltet - Problem: STORT eller LILLE. Afkrydsning i felterne STORT eller LILLE problem: Generelt skal der afkrydses i STORT problem, hvis det er et problem, som kræver umiddelbar afhjælpning, og/eller hvis det er et problem, som indebærer forventning om en sundhedsrisiko for beboerne og/eller lejligheden eller en sikkerheds- eller tryghedsmæssig risiko for beboerne, f.eks. uheldig placering af cykelskure ved indgangsparti, lamper med dårlig spredning af lys eller en placering, der gør at hele arealet ikke er godt oplyst.

13 side 13 Generelt skal der afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem som ikke kræver umiddelbar afhjælpning, men som kan vente eventuelt til en fraflytning eller umiddelbart bedres ved en ændret adfærd af beboeren. For spørgsmål kan der generelt afkrydses i LILLE problem, hvis det er et problem, der nemt og hurtigt kan afhjælpes, f.eks. at skifte en pære til en kraftigere model, studse beplantning eller smøre låsen. a. 4) Samlet vurdering af lejemålet I spørgsmål 27 som er det sværeste at udfylde bedes der afgivet en samlet vurdering af lejlighedens sundhedstilstand. Der kan knyttes følgende kommentarer til vurderingen: Karakter 4 = meget fin stand Hvis der overhovedet ikke er registreret problemer med lejligheden (ingen afkrydsning i felterne problem: STORT eller LILLE) eller problemer med ventilation (afkrydsning i Nej under Virker den i spørgsmål 2, 3 og 17-19), så vil den samlede vurdering være, at lejligheden er i kategori 4 = meget fin stand. Karakter 3 = god stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er OK. Eksempelvis sidder en enkelt flise løs, og der er en smule fugeslip, men det er ikke noget der kræver umiddelbar afhjælpning, og der er ikke tegn på fugtskader eller lignende nogen steder. Karakter 2 = middel stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er næsten OK, men ikke god nok. Der er konstateret flere små og måske et 1-2 store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), som bør afhjælpes inden for rimelig tid. Sættes der kryds i denne kategori, kan det være ensbetydende med mistanke om eksisterende eller forventede problemer med sundhedstilstanden. Karakter 1= dårlig stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er ikke acceptabel. Der er konstateret flere store problemer (jævnfør afkrydsningsfelterne), og meget tyder på fugtskader med synlig/delvis synlig skimmelsvamp. Lejlighedens sundhedsproblemer skal afhjælpes snarligt. Karakter 0 = meget ringe stand Lejlighedens generelle sundhedstilstand er helt uacceptabel. Der er mange problemer og tydelig forekomst af fugtskader og skimmelsvamp. Problemerne skal afhjælpes hurtigst muligt. Spørgsmål vedrører indgangsdør til lejlighed og forareal (repos) på trappe og udfyldes derfor kun for etageboliger. For rækkehuse/et-plans boliger udfyldes ikke spørgsmål 28-29, men kun spørgsmål Spørgsmål 28 henviser til lås i indgangsdør til lejlighed. Låsen skal uden modstand eller behov for kraftigt tryk på dør eller lås fungere, så palen glider i slutblik. Låsens sikkerhed skal ikke vurderes ud fra f.eks. antal stifter i låsen. Spørgsmål 29 sigter mod om der er tilstrækkelig kraftig pære i lampe, eller om pæren overhovedet virker, samt om lampens placering eller antallet af lamper giver en tilstrækkelig god belysning, der sikrer god oversigt over arealet foran og umiddelbart ved indgangsdør.

14 side 14 Spørgsmål 31. Forarealet til opgang eller et-plans bolig bør ikke være mørk og dyster, men oplyst både ude og inde (inde kun etagebolig). Er der desuden ryddet og ordentligt på arealet og ikke f.eks. opstillet cykler eller andre effekter, der er væltet og signalerer uorden og giver dårlig oversigt. Er beplantning eller cykelskure placeret lige ved indgangen på en måde der hæmmer oversigten eller kan give skjulesteder. Spørgsmål 32. Eventuel dørpumpe (etageboliger) skal lukke døren ordentligt, så låsens pal nemt lukker mod slutblik. B) Behandling af registreringsskemaerne b.1) Hvis et spørgsmål ikke er relevant for afdelingen? Hvis afdelingen eksempelvis ikke har terrassobelægning i badeværelset, så kan der heller ikke svares på spørgsmålet. Afkrydsning undlades derfor. I det hele taget gælder der den grundregel, at hvis ejendomskontoret vurderer at et spørgsmål i registreringsskemaet ikke er relevant for afdelingen, så undlades der blot besvarelse for dette spørgsmål. b.2) Hvis der opstår fejl under udfyldelsen af skemaet! Når så mange skemaer skal udfyldes, kan det ikke undgås, at der opstår fejl. For at minimere antallet fejl i forbindelse med udfyldelse af registreringsskemaet er det meget vigtigt, at der i afkrydsningsfelterne KUN SÆTTES KRYDSER. Princippet for indlæsningen af skemaerne er nemlig det samme som for en tips eller- lotto kupon. Den kan ikke maskinelt aflæses, hvis kuponen er udfyldt forkert. Vær derfor OBS på følgende: Sættes kun en enkelt streg eller skraveres hele afkrydsningsfeltet, vil scanneren ikke medtage dette som et gyldigt svar. Hvis der AFKRYDSES forkert, så skraver hele afkrydsningsfeltet, og sæt et KRYDS i det rigtige felt. Hvis skemaer skulle bortkomme eller opnå en tilstand, der gør dem ulæselige, så skal administrationen kontaktes (telefonisk eller via mail) for udsendelse nyt/nye skemaer.

15 side 15 C) Indlevering af registreringsskemaerne c.1) Løbende indlevering af registreringsskemaer til administrationen I takt med at boligerne besigtiges efter ejendomskontorets tidsplan, bedes skemaerne løbende indsendt med almindelig post til administrationen. Den løbende indlevering er vigtig, idet vi skal scanne mere end skemaer, og gerne vil gøre det så smidigt som muligt. c.2) Kopiering af skemaer Alle lejemål skal have en kopi af det udfyldte registreringsskema. Ejendomskontoret bedes indsende originalskemaerne til administrationen, hvorefter der vil blive returneret en kopi til uddeling til hvert lejemål samt en kopi til ejendomskontoret (kontorets lejemålskartotek). Såfremt ejendomskontoret alligevel vælger at kopiere skemaerne til egen brug på ejendomskontoret, så er det af hensyn til scanningen meget vigtigt, at vi modtager originalerne med posten. c.3) Indsendelse af registreringsskemaerne sker til administrationen. D) Behandling og udfyldelse af individuelle registreringer af særlige forhold En række afdelinger vil gerne benytte sundhedseftersynet til at undersøge nogle særlige forhold i boligerne. Spørgsmålene er formuleret af afdelingsbestyrelsen og/eller ejendomskontoret/den byggeteknisk ansvarlige og fremgår af et særligt bilag til registreringsskemaet, det vil sige at de ikke er en del af spørgeskemaet og at de derfor ikke kan behandles elektronisk. Har afdelingen ingen særlige forhold, de ønsker undersøgt, skal der ikke udarbejdes et bilag til registreringsskemaet.

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Syn af andel. Checkliste

Syn af andel. Checkliste Syn af andel Checkliste Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 INFO Dato: / 20 Kronosvej nr. GENERELT Nærværende punkter under Checklisten vil som minimum blive kontrolleret af bestyrelsen ved syn af andelen

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Tåsingegade 35, st.tv 21 København Ø Andelsboligforeningen: AB Venneminde 21 København Ø Administrator: Boligexperten

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere