TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT"

Transkript

1 TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag :

2 side 2 af 6 INDHOLD 1. Indledning Baggrund og formål Forudsætninger og opbygning Tilstandsvurdering Besigtigelsen Vurdering Afgrænsninger Vedligeholdelsesbudget år Udregningsgrundlag Teknisk rådgivning og bistand Revision af budgettet... 6 Bilag: Vedligeholdelsesbudgettet Eftersete bygningsdele

3 side 3 af 6 1. INDLEDNING 1.01 Baggrund og formål Ejerforeningen Schelenborg har ved Troels Kjærgaard anmodet EKJ om at udarbejde nærværende tilstands- og vedligeholdelsesrapport for bebyggelsen Kastrupvej og Italiensvej 2, København S. Rapporten beskriver i korte vendinger bebyggelsens vedligeholdelsestilstand som den tager sig ud på nuværende tidspunkt. Endvidere indeholder rapporten en plan, hvori det fremgår hvilke vedligeholdelsestiltag der bør iværksættes indenfor de næste 12 år, herunder hvornår de bør gennemføres i perioden. Samtidig er der i planen anført nogle skønnede udgifter på de enkelte tiltag, således at foreningen har et anvendeligt vedligeholdelsesbudget at styre efter for de næste 12 år. Da der alt andet lige må forventes at ske en udvikling i såvel vedligeholdelsestilstanden som i beslutningerne om at iværksætte nødvendige vedligeholdelsestiltag som årene går, er der lagt op til, at nærværende rapport skal revideres hvert femte år og således at foreningen til stadighed har en plan der strækker sig min. 7 år frem i tiden Forudsætninger og opbygning Rapporten er udarbejdet på grundlag af en tilstandsvurdering af særlige udvalgte bygningsdele, og denne vurdering er igen foretaget på grundlag af en forudgående byggeteknisk besigtigelse af bebyggelsen som helhed. Tilstandsvurderingen og besigtigelsen er beskrevet nærmere under efterfølgende afsnit 2. Til brug for tilstandsvurderingen og/eller planlægningen af besigtigelsen er modtaget plantegninger af bebyggelsen. Rapporten er i øvrigt bygget op på følgende vis: - I afsnit 2 beskrives kort på hvilket grundlag tilstandsvurderingen og besigtigelsen er foretaget. - I afsnit 3 beskrives kort på hvilket grundlag vedligeholdelsesbudgettet er givet, og dermed også den opstillede plan. Selve vedligeholdelsesbudgettet er indsat i rapporten som et selvstændigt bilag. For at lette en senere kopiering heraf er vedligeholdelsesbudgettet endvidere vedlagt rapporten som et selvstændigt dokument. For hver af de bygningsdele der er blevet efterset og som indgår i nærværende rapport er der udarbejdet et såkaldt bygningsdelskort. Disse bygningsdelskort er placeret som bilag til rapporten. I hvert kort er der givet en kort beskrivelse af bygningsdelen (opbygningen), dens øjeblikkelige vedligeholdelsestilstand, samt en kort beskrivelse af de vedligeholdelsestiltag som EKJ har vurderet vil være nødvendige at gennemføre indenfor de næste 12 år.

4 side 4 af 6 2. TILSTANDSVURDERING 2.01 Besigtigelsen Selve besigtigelsen af bebyggelsen blev gennemført i maj år Fra EKJ s side medvirkede en ingeniør med en bred og faglig ekspertise indenfor bygningssyn, byggeteknik og bygningsfysik. Vejret den pågældende dag var overskyet. Temperaturen lå på omkring 10 ºC. Besigtigelsen blev gennemført efter et program som EKJ forinden havde udarbejdet. Selve besigtigelsen blev gennemført som et visuelt eftersyn uden destruktive undersøgelser og uden hjælpemidler som lift eller lignende. Simple hjælpemidler som fotokamera, måleinstrumenter og let værktøj blev dog anvendt. Til brug for EKJ s tilstandsvurdering blev der under besigtigelsen taget et stort antal fotos. Disse er vedlagt rapporten nedbrændt på en CD. Endvidere er besigtigelsen gennemført som et såkaldt stikprøveeftersyn Vurdering Under og efter besigtigelsen har EKJ foretaget en tilstandsvurdering af hver bygningsdel, med hensyn til den øjeblikkelige vedligeholdelsestilstand. Resultatet af denne vurdering er beskrevet under de enkelte bygningsdelskort. Vedligeholdelsestilstanden er vurderet i forhold til en tilstand som man må forvente den pågældende bygningsdel har, set i forhold til dens alder, samt hvis den har fået den nødvendige passende vedligeholdelse gennem årene. Vurdering af nødvendige vedligeholdelsestiltag samt hvornår disse bør iværksættes, foretages på grundlag af resultatet af tilstandsvurderingen. De enkelte tiltag er bestemt ud fra hvad der skal til for at opretholde en passende og nødvendig vedligeholdelsestilstand på bygningsdelen, således at denne ikke lider overlast og nedbrydes unødvendigt med efterfølgende fordyrende vedligeholdelsestiltag til følge. Hvad angår tidspunktet for iværksættelse af tiltaget, er dette bestemt ved, at dette skal ligge umiddelbart før det tidspunkt, hvor det må antages at bygningsdelen lider overlast hvis der ikke iværksættes tiltag. Iværksættelsestidspunkt er et kvalificeret skøn af hvornår det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre det pågældende tiltag. Tidspunktet for tiltaget kan selvfølgelig fremskyndes og det vil, i de fleste tilfælde også være forsvarligt at udskyde igangsættelsen i nogle få år. En udskydelse kan dog medføre væsentligt øgede vedligeholdelsesomkostninger og risiko for større følgeskader. De foreslåede tiltag på bygningsdelene er beskrevet under de enkelte bygningsdelskort. Ovennævnte tiltag er alle begrundet ud fra et byggeteknisk grundlag. Der kan imidlertid også være behov for andre tiltag som ikke nødvendigvis er begrundet ud fra et byggeteknisk grundlag. Sådanne tiltag kan f.eks. være tiltag som kan karakteriseres som værende istandsættelser, der udelukkende kun har betydning for, om en bygningsdel tager sig pæn eller mindre pæn ud.

5 side 5 af 6 Eksempelvis vil maling af en trappeopgang eller en indvendig kældervæg kunne karakteriseres som et sådant tiltag. Vurdering af behovet for sådanne tiltag er oftest en meget individuel sag, hvor der næppe vil være et fælles grundlag at gå ud fra. I nærværende rapport er kun medtaget sådanne tiltag, hvis EKJ har vurderet at den pågældende bygningsdel direkte udviser misligholdelse Afgrænsninger Nærværende tilstands- og vedligeholdelsesrapport dækker kun over de bygningsdele der indgår i bilaget Eftersete bygningsdele. Arbejder der vedrører renholdelse og/eller almindelig drift i bebyggelsen og dermed også økonomien heri, er ikke medtaget i nærværende rapport, medmindre det har direkte betydning for vedligeholdelsestilstanden af en bygningsdel. I rapportens vedligeholdelsesbudget for de næste 12 år, er der heller ikke medregnet akutte reparationer eller udbedringer som følge af f.eks. pludseligt opståede skader på bygningsdele forårsaget af f.eks. storm m.v. eller skader som beror på forhold som ikke har været kendte og/eller ikke kunne forudses. 3. VEDLIGEHOLDELSESBUDGET ÅR Udregningsgrundlag I vedligeholdelsesbudgettet er anført udgifterne til de foreslåede vedligeholdelsestiltag. I vedligeholdelsesbudgettet vil der normalt ikke være anført udgifter til almindelig daglig drift af bygninger og installationer. Vi vil dog gerne aflevere vedligeholdelsesbudgetskemaet digitalt i regneark som excel-fil (og som pdf-fil) hvis dette ønskes, så foreningen selv har mulighed for at indføre disse poster i skemaet. Samtlige beløb anført i vedligeholdelsesbudgettet er inkl. 25 % moms. De anførte priser er prisniveau januar Priserne dækker samtlige håndværker- eller entreprenørudgifter samt udgifter i forbindelse med nødvendigt stillads, hvis dette skønnes påkrævet for at kunne udføre det pågældende tiltag. Endvidere er udgifter til byggepladsforanstaltninger indregnet. Udgifter til eventuel rådgiverbistand ved gennemførelsen af de enkelte tiltag er ikke indregnet, idet EKJ på forhånd ikke vil afgøre hvilke tiltag andelsboligforeningen skal benytte rådgiver til og/eller i hvilket omfang rådgivningen gives. Der henvises i stedet til efterfølgende afsnit, hvor nogle vejledende procentsatser er anført samt nogle generelle anbefalinger. Omkostninger i forbindelse med eventuelle finansieringer af tiltagene er ej heller medregnet i vedligeholdelsesbudgettet. De enkelte priser er udregnet på grundlag af erfaringspriser og/eller ved brug af anerkendte prishåndbøger. Priserne er at betragte som vejledende overslagspriser som bør verificeres inden tiltagene iværksættes og/eller ved forudgående indhentning af tilbud fra håndværkere eller entreprenører.

6 side 6 af 6 Vedligeholdelsesbudgettet og rapporten skal ikke betragtes som endegyldigt. Der vil selvfølgelig altid være mulighed for justeringer Teknisk rådgivning og bistand Som nævnt i foregående afsnit er udgifter til en eventuel rådgivningsbistand ikke medregnet i vedligeholdelsesbudgettet ved de enkelte tiltag. Honorar til en tekniker afhænger naturligvis af hvilke rådgivningsydelser der ønskes givet, samt i hvilket omfang rådgivningen skal udføres. Erfaringsmæssigt kan det imidlertid oplyses, at honoraret til en tekniker normalt vil ligge mellem % af håndværker- eller entreprenørudgifterne i forbindelse med tiltag som er beskrevet i nærværende rapport. Det må imidlertid tilrådes at få et overslag eller et tilbud på rådgiverbistanden når og hvis andelsboligforeningen beslutter sig for at indhente rådgiverbistand. Generelt må det dog tilrådes at en tekniker indledningsvis tages med på råd inden et konkret tiltag igangsættes. Dette for at få godtgjort om det ville være klogt at benytte en rådgiver eller om andelsboligforeningen med en vis rimelighed kan forvente, at få det tilsigtede resultat (kvalitet) ved at bruge f.eks. bebyggelsens egne hushåndværkere. Andelsboligforeningen bør endvidere få vurderet om det konkrete tiltag rent faktisk er nødvendigt eller om det kan udskydes (dette gælder primært tiltag der ligger noget længere ude i fremtiden), samt om det endelige omfang af tiltaget er tilstrækkeligt belyst. Derudover bør der foretages en vurdering af, hvordan tiltaget rent håndværks- og kvalitetsmæssigt bør udføres Revision af budgettet Som beskrevet i indledningen er der lagt op til at vedligeholdelsesbudgettet revideres hvert femte år. Den gennemførte besigtigelse af bebyggelsen og den efterfølgende tilstandsvurdering er også gennemført under denne forudsætning. Hvis en bygningsdel for eksempel er fundet intakt og/eller i en sådan stand, at behov for tiltag ikke direkte vurderes nødvendig inden for de nærmeste år, kan der i bygningsdelkortet under tiltag f.eks. stå, at bygningsdelen bør efterses eller holdes under observation. Et sådant eftersyn kan passende udføres, når vedligeholdelsesplanen skal revideres. Udgiften til revision af vedligeholdelsesplanen er indsat som tiltag sidst i budgettet. EKJ / Preben Vanman Rasmussen

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere