principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie."

Transkript

1 Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min erfaring siger, at teknisk aktieanalyse kan levere disse resultater og kan benyttes af både kortsigtede og langsigtede aktive investorer samt af passive køb og behold -investorer. Derfor vil jeg opridse en håndfuld af de mest gængse af de over 50 typer af teknisk aktieanalyse. Det er analysemetoder, som private inves torer let kan bruge, ofte kan bruge gratis på internettet, eller selv kan opbygge i et regneark. Teknisk aktieanalyse (ofte forkortet TA) er en analysemetode, der tager udgangspunkt i en akties historiske kursudvikling. Dette sker med henblik på at kunne afdække et mønster i kursudviklingen til brug for en forudsigelse af den fremtidige kursudvikling. Kongen af teknisk aktieanalyse, Martin J. Pring, giver sin definition på teknisk aktieanalyse ved at benævne det som kunsten at identificere en vending i trenden (fra faldende til stigende) på et relativt tidligt stadium og ride på den trend, indtil vægten af beviser indikerer, at trenden atter er vendt. Teknisk aktieanalyse er dermed en grundlæggende anden religion end fundamental aktieanalyse, hvor man forsøger at vurdere en aktie gennem analyse af selskabets økonomiske situation, gevinstmuligheder og fremtidsudsigter. Fundamentale aktieanalytikere ser på historiske oplysninger om selskabet, nøgletalsberegning og makroøkonomiske faktorer, mens tekniske aktieanalytikere alene interesserer sig for aktiekursens udvikling. Teknisk analyse kan anvendes på aktier, aktieindekser, råvarer, valuta, renter med videre principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Det er min erfaring, at man med teknisk aktieanalyse kan øge sit afkast og samtidig nedbringe sin risiko. Jeg bruger teknisk aktieanalyse til at vælge aktier og investeringsforeninger til investeringer i både frie midler, mit selskab og mine pensionsordninger. Det giver mig et højere afkast end både bechmark (det indeks, som jeg forsøger at slå), og end hvis jeg havde fulgt en simpel køb og behold -strategi. Ved at anvende teknisk aktieanalyse har jeg i en længere årrække opnået et langt større tocifret risikojusteret afkast end markedets afkast. Jeg opdaterer to modelporteføljer for Dansk Aktionærforening på Shareholders.dk en investerer i aktier, og en anden investerer i investeringsforeninger. Begge forvaltes ud fra teknisk aktieanalyse, og begge porteføljer har siden starten i 2005 også klaret sig langt bedre end markedet med en mindre risiko end markedet. Begge har givet et afkast på 17 procent årligt, hvorimod benchmark-indeksene har givet 7 procent årligt (det danske C20-indeks) og minus 1 procent årligt (det internationale indeks MS World). Teknisk aktieanalyse fører til et bedre risikojusteret afkast, fordi det hjælper dig med 1) at tage tab, mens de er små, og 2) lade profitterne løbe, så længe trenden er stigende. Med teknisk aktieanalyse ryger du ikke så let i de klassiske fælder: At lade tab vokse sig store, mens du håber på bedre tider, eller at stoppe ved en lille profit, bare fordi den er der. Der er stadig sund fornuft i, hvad den engelske økonom David Ricardo (1772-

2 1823) sagde for cirka 200 år siden: Cut your losses and let your profits run. Kursudviklingen for en aktie vises oftest som en linjegraf eller som en bjælkegraf. Linje grafen (se den blå kursgraf for Rockwools B-aktie i figur 1 til venstre) består af daglige, ugentlige eller månedlige slutkurser, som forbindes med en udglattet linje. En bjælkegraf (se de blå bjælker i figur 2 herunder til venstre) viser hver periodes laveste kurs (bjælkens bund), højeste kurs (bjælkens top) og lukkekurs (den lille pind, der stikker ud til højre fra hver bjælke). På de næste sider gennemgår vi de mest anvendte tekniske analysemetoder: 1) Simpelt glidende gennemsnit 2) Støttelinjer, modstandslinjer og handelsområder 3) Trend, trendlinjer og trendkanaler 4) Momentum og RSI Alle de beskrevne metoder indgår i mine egne investeringsbeslutninger, og jeg lader aldrig én metode ligge til grund for handel. Så når jeg nedenfor skriver, at jeg benytter en model, betyder det ikke, at denne model er den eneste, som jeg benytter. Det er vigtigt at se på antallet af beviser på, at aktiekursen er ved at skifte retning, før man beslutter sig. Du finder en fuldstændig teknisk analyse af Rockwool på side 36. For alle investorer uanset analysemetode og tidshorisont gælder følgende universelle regler: 1) Brug en klart defineret objektiv regel for køb og salg, og for din risikoprofil. Selv hvis du aldrig sælger aktier, skal du stadig have en klar regel for, hvornår du køber aktier. 2) Følg regel nummer 1. Jeg råder til, at man benytter en kombination af et antal af tekniske analysemetoder, prøver dem af og måler resultaterne. Er resultaterne gode nok, så hold dig til strategien. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, så find ud af hvorfor og juster strategien. Denne proces kræver tid og gode analytiske evner, så teknisk aktieanalyse er ikke en genvej til hurtige eller store afkast. I virkelighedens verden tager det lang tid at blive rig, mens man kan blive ruineret på få minutter. Så bevar roen, den sunde fornuft og smid frygt, grådighed og håb over bord.

3 Et glidende gennemsnit er en matematisk procedure til at udglatte eller eliminere udsving i aktiekursen og hjælpe med til at bestemme trenden. Trenden er retningen eller tendensen for en kursudvikling. Det glidende gennemsnit beregnes ved at lægge aktiekursen for et antal perioder sammen og dividere med antallet af perioder. Hvis aktie kursen over fire måneder for eksempel er 105, 100, 120 og 110 kroner, så er det glidende gennemsnit over disse perioder 108,75 kroner. I den fjerde måned er aktiekursen 110 og ligger derfor over sit glidende gennemsnit. I grafer med daglige kurser bruger man oftest et kort glidende gennemsnit over 50 dage (den røde sammenhængende linje i figur 1) og/eller et langt glidende gennemsnit over 200 dage (den røde stiplede linje i figur 1). En tommelfingerregel er, at man skal beholde sine aktier, så længe aktiekursen ligger over det glidende gennemsnit. Hvis man benytter to glidende gennemsnit, er det tid til at købe, når det korte glidende gennemsnit bryder op gennem et længere glidende gennemsnit. Det kalder man et købssignal eller golden cross og man siger derefter, at aktien er i køb (for Rockwool skete det i maj 2009 og oktober 2010). Den modsatte situation, at det korte glidende gennemsnit bryder ned igennem et længere glidende gennemsnit, kaldes et salgssignal eller death cross og man siger derefter, at aktien er i salg (for Rockwool skete det i december 2007 og juni 2010). Når man kigger på grafer over daglige kursudsving, er 50 og/eller 200 dages glidende gennemsnit mest udbredt. På ugebasis anvendes som regel 10 og 50 ugers glidende gennemsnit, mens der på månedsbasis benyttes 12, 18 og 24 måneders glidende gennemsnit. Jeg bruger mest 50 dages, 50 ugers og 12 måneders glidende gennemsnit til at handle på. I skrivende stund ligger aktiekursen for Rockwool over sit 50 og 200 dages glidende gennemsnit, og der er opstået et golden cross. Så ud fra disse indikatorer er Rockwool i køb. I nogle perioder er der nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel på en bestemt aktie. I disse perioder kan kursen svinge lidt, men kursen går hverken markant op eller ned, før der for alvor kommer flere købere end sælgere (så stiger kursen), eller flere sælgere end købere (så falder kursen). Men det kan være svært at afgøre, om udsving i aktiekursen bare er normale småsvingninger omkring status quo - eller om de reelt er starten på en ny stigende eller faldende trend. Derfor vil en teknisk aktieanalytiker forsøge at finde de kursniveauer også kaldet handelsområdet som kursen svinger mellem, uden at det er udtryk for nogen ny trend. Bunden af handelsområdet kaldes støttelinjen, fordi den så at sige støtter aktiekursen mod at falde yderligere. Toppen af handelsområdet kaldes modstandslinjen, fordi aktiekursen her møder modstand mod at stige yderligere. I figur 1 over Rockwool B-aktien er der yderst til højre et eksempel på et handelsområde, hvor støtte- og modstandslinjerne er de vandrette sorte streger. Hvis aktiekursen bryder gennem en støttelinje eller en modstandslinje, kan det enten medføre en konsolidering og tilbagevenden til handelsområdet, eller det kan være et egentligt udbrud fra handelsområdet. Det sidste kan så resultere i et nyt handelsområde, i en stigende trend eller i en faldende trend. I skrivende stund er aktiekursen for Rockwool brudt ud af det omtalte handelsområde og ind i et nyt handelsområde over 609-niveauet, der tidligere udgjorde en modstandslinje. Hvor alvorligt skal man så tage et udbrud? Det afhænger af udbruddets længde, og hvor skarp vinklen på udbruddet er. Et langt og skarpt udbrud varsler stor sandsynlighed for, at aktiekursen vil begynde at bevæge sig i et nyt handelsområde eller i en trend. Uanset om man er en kortsigtet investor eller en investor, som aldrig sælger aktier, men gerne vil supplere op, er det ofte en god strategi at købe, når aktiekursen er tæt på støttelinjen. Den kortsigtede investor sælger ud igen, når kursen enten falder under støttelinjen, eller når kursen stiger op i nærheden af modstandslinjen. Jeg er en langsigtet investor, der altid forsøger at handle med trenden, hvorfor jeg forholder mig i ro i handelsområder. Et udbrud nedad bruger jeg som et salgssignal, hvis der er andre tekniske analyser, som også viser salg. Et udbrud opad kan benyttes som et købssignal. En trend er en stigende eller faldende tendens i kursen. Igen vil der hele tiden være små udsving i aktiekursen. Men ofte kan bundene og toppene af de små udsving forbindes med rette linjer, som man kalder trendlinjer (svarende til modstandslinjer og støtte linjer), og som definerer trend kanalen (svarende til handelsområdet). Trendlinjer og trendkanaler er simple, men meget anvendelige måder at finde trenden på. Du kan se to optrende og en nedtrend for aktiekursen for Rockwool i figur 1. Et brud på en trendlinje resulterer enten i konsolidering og tilbagevenden til trenden eller at en ny trend med en anden hældning indledes. Hvor alvorligt et brud på en trendlinje skal tages, afhænger af udbruddets længde, og af hvor skarp vinklen på udbruddet er. Et langt og skarpt udbrud varsler stor sandsynlighed for, at aktiekursen vil begynde at bevæge sig i en ny trendkanal eller ind i et handelsområde. På samme måde som ved støtte- og modstandslinjer kan man benytte linjerne i trendkanaler som signaler til at købe eller sælge. Hvis trenden er stigende, og man ønsker at købe, kan kursfald ned til den nederste trendlinje, benyttes som et købssignal. Hvis man ønsker at sælge i en stigende trend, kan man med fordel gøre det, når kursen nærmer sig den øverste linje i en trendkanal. Hvis trenden er ned, bør man afholde sig fra at købe aktier. Men det kan jo ske, at man har aktier, som man skal eller vil sælge. I sådanne tilfælde bør man forsøge at sælge på de positive korrektioner op mod den øverste trendlinje. Idet jeg er en langsigtet investor, bliver jeg i trenden, så længe den går opad. Et udbrud nedad bruger jeg som et salgssignal, hvis andre tekniske analyser også viser salg.

4 Momentum er i teknisk aktieanalyse hastigheden på en kursbevægelse. Momentum forsøger man at måle med en gruppe analyse-værktøjer, som kaldes oscillatorer. En oscillator kan svinge mellem en høj værdi (der indikerer en overkøbt situation, hvor aktien sandsynligvis vil falde) og en lav værdi (der indikerer en oversolgt situation, hvor aktien sandsynligvis vil stige). Oscillatorer er især brugbare, når man ikke kan se en klar trend som for eksempel i et handelsområde. De mest benyttede oscillatorer er: Relativ styrke-indeks (RSI), rate of change (ROC) og stokastisk. Jeg vil nøjes med at forklare RSI, som er markeret med den nederste grønne kurve i figur 1. (I formelen herunder står RS for relativ styrke og er gennemsnittet af stigninger divideret med gennemsnittet af fald.) RSI = (1 + RS) RSI kan svinge mellem 0 og 100. Tallet angiver forholdet mellem den gennemsnitlige størrelse på stigninger og fald inden for et antal perioder (dage/uger/måneder afhængig af hvilken type graf man kigger på). For eksempel: Hvis de gennemsnitlige stigninger på 10 dage er lige så store som de gennemsnitlige fald på 10 dage, så ligger RSI lige i midten på 50. RSI større end 50 viser derfor, at de gennemsnitlige stigninger over et antal perioder er større end de gennemsnitlige fald over samme antal perioder. Det varierer en del, hvad der er en høj og lav RSI-værdi for forskellige aktier, så man må vurdere niveauerne fra aktie til aktie. Generelt indikerer en RSI-værdi over 90, at en aktie er overkøbt og sandsynligvis vil falde. En RSI-værdi under 10 indikerer, at en aktie er oversolgt og sandsynligvis vil stige. I figur 1 indikerer de sorte pile eksempler på oversolgte og overkøbte situationer. Desuden indikerer RSI-værdier mellem 40 og 80 en igangværende optrend, mens RSI-værdier mellem 20 og 60 indikerer en igangværende nedtrend. Jeg benytter primært RSI til at fortælle, om en given aktie eller et aktieindeks, er blevet for dyr (overkøbt) eller for billig (oversolgt). Rockwool er i øjeblikket hverken overkøbt eller oversolgt, men RSI falder, hvilket er i overensstemmelse med kursudviklingen. Bankmæglerfirmaet Carlo Paulsen, Middelfart bankmaeglerne.dk Bankmæglerfirmaet E.K. Møller, Hørsholm finansskolen.dk Baadsgaard Finans, Kirke Hyllinge baadsgaard-finans.dk Finanshuset i Fredensborg, Fredensborg finanshus.dk Mine Penge, Hellerup minepenge.com Rådgiverne er efter eget udsagn uvildige, men er ikke kontrolleret af Dansk Aktionærforening. Få altid en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at rådgiveren ikke modtager provision eller andre honorarer fra de virksomheder, som rådgiveren anbefaler. Virksomhederne har følgende godkendelser af Finanstilsynet: Virksomheder med kan yde individuel investeringsrådgivning. Virksomheder med kan agere som fondsmæglerselskaber. Rådgivning Syd, Ribe bankmaeglerne.dk Uvildige.dk, Aalborg/Skanderborg/Hellerup uvildige.dk Østjysk Rådgivning, Vejle bankmaeglervejle.dk Dansk Formue- & Investeringspleje, Roskilde danskfi.dk

5 Handelsområde: Rockwool har ligget i et handelsområde i intervallet siden begyndelsen af Primo november er aktiekursen brudt ovenud af dette handelsområde og vil enten påbegynde en ny optrend eller lægge sig i et nyt handelsområde i intervallet 609 til 689. Et kraftigt udbrud efter en lang sidelæns bevægelse er et positivt tegn. Det glidende gennemsnit: Det korte glidende gennemsnit er brudt op igennem det lange glidende gennemsnit, hvilket er positivt. Modstandslinjen: Aktiekursen møder modstandslinjen øverst i det nye handelsområde i 689-området, og en negativ korrektion ned til 658-niveauet er i gang, hvor aktiekursen før har mødt modstand (januar 2010). Denne støtte er svag, fordi det kun er testet en gang i år. Det er mere sandsynligt, at aktiekursen falder ned til støtteområdet i 640-niveauet. RSI: RSI har nået en ny højere top og korrigerer kraftigt ned samtidig med kursfaldet fra 689-niveauet. RSI vil sandsynligvis falde til 55-niveauet. I øjeblikket er der således to tegn på, at aktiekursen ikke skal stige (kursen falder ned mod en støttelinje, og RSI falder) og to tegn på, at aktiekursen skal stige (aktiekursen ligger over sine glidende gennemsnit, og der er et golden cross). Vores femte tegn udbrud af et langvarigt handelsområde indikerer mulighed for indledning på en ny langsigtet optrend. Ejer du ikke aktien: Afvent en negativ korrektion. Køb, hvis støtten i 640-niveauet holder. Eller køb på muligt udbrud over cirka kurs 660. Ejer du aktien: Sælg, hvis aktiekursen falder igennem støtteområdet i 640-niveauet. Ejer du aktien: Hold den, lige så længe Rockwool ligger sidelæns over det gamle modstandsniveau i kurs 609, som nu er et støtteniveau. Sælg ud, hvis kursen falder til under støtten i 609-niveauet (eller hvor du ellers har dit stop loss, over dette niveau). Ejer du ikke aktien: Afvent, at den igangværende negative korrektion fra 689-niveauet slutter. Det sker sandsynligvis i 640-niveauet. Køb, når korrektionen slutter, eller køb på udbrud over 689-niveauet. Analysen er foretaget 12. november. Jesper Lund købte privat Rockwool til sin langsigtede portefølje, da aktiekursen på Rockwool brød kraftigt op igennem det tidligere modstandsområde i 609-niveauet, og fordi aktiekursen synes at genoptage den langsigtede optrend, der begyndte i foråret 2009.

6

7 Teknisk aktieanalyse hjælper dig med at finde ud af, hvornår du skal købe og sælge aktier. Idet aktiekurser bevæger sig kaotisk og dermed ikke tilfældigt, kan man til en vis grad forudsige kursbevægelser. Teknisk aktieanalyse er en kæmpe fordel for investorer, der ønsker løbende justeringer, idet disse kan times. For investorer, der køber, men aldrig sælger aktier, er teknisk aktieanalyse perfekt til at time køb med. Teknisk aktieanalyse beskæftiger sig med faktiske kursbevægelser og ikke med årsagerne til dem, hvorfor man ikke drukner i data, der ikke kan verificeres fuldstændigt alligevel. Du skal kun beskæftige dig med, hvad markedet gør, og ikke med, hvad du eller andre tror, det måske vil gøre. Man kan anvende samme modeller på alle aktier uafhængigt af regnskabsprincipper og så videre. Tekniske indikatorer kan ofte vise dig, når en trend ændrer sig eller slutter, før dette kan opfattes af markedet. Dette vil hjælpe dig til at minimere dine tab og til at vente med at sælge, til det er nødvendigt ( lade dine profitter løbe ). Aktiekurser bevæger sig i mønstre, og mønstre har en tendens til at gentage sig. Det er derfor meget effektivt at analysere mønstre. Det kan være farligt at stole helt på den antagelse, at historiske aktiekurser kan forudsige morgen dagens kurser. Det gør de ofte, men ikke altid. Man risikerer at købe eller sælge for tidligt, altså inden der er en klar trend. Hvis mange handler for tidligt, kan det ende med en selvopfyldende profeti. Så hvis mange investorer bruger (samme) metode til teknisk aktieanalyse, kan fordelene forsvinde. Teknisk aktieanalyse kan føre til en masse handel, der koster kurtage og tab på kursspænd. Hvis man mener, at aktiemarkedet er effektivt (læs om effektive markeder i Aktionæren oktober), så har alle samtidig adgang til al tilgængelig information, hvorfor alle nyheder er indarbejdet i aktiekurserne. Ingen kan derfor tjene penge på en aktiv handelsstrategi.

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov.

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov. Kursusprogram for november & december 2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S oplevede i foråret stor interesse for kursus i konjunktur- og trendanalyse med 120 kursister. Derfor udbydes en ny

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013 www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er www.minagro.dk Om mig Analy3ker og trader www.minagro.dk Peter Arendt, 40 år Adm. Direktør og ejer af minagro analyse af: Afgrøder/Råvarer, Valuta og

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. Oversat fra engelsk af Peter Konner, PointFigure.Dk Oversætterens kommentarer : Nedenstående dokument er

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Udbudsmateriale for Advice Invest A/S

Udbudsmateriale for Advice Invest A/S Udbudsmateriale for Advice Invest A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup CVR nr. 43671586 Fondskode: DK0060220739 i VP 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Ledelse og aflønning 3 3. Erhvervelse

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank.

Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank. Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank. Af Peter E. Jeppesen, kontorchef, Dansk Aktionærforening Dato: 6. februar

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear.

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. VIBRO CONSULT Palle Aggerholm. Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk DK 8260 Viby J. Højtryksturbine

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere