principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie."

Transkript

1 Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min erfaring siger, at teknisk aktieanalyse kan levere disse resultater og kan benyttes af både kortsigtede og langsigtede aktive investorer samt af passive køb og behold -investorer. Derfor vil jeg opridse en håndfuld af de mest gængse af de over 50 typer af teknisk aktieanalyse. Det er analysemetoder, som private inves torer let kan bruge, ofte kan bruge gratis på internettet, eller selv kan opbygge i et regneark. Teknisk aktieanalyse (ofte forkortet TA) er en analysemetode, der tager udgangspunkt i en akties historiske kursudvikling. Dette sker med henblik på at kunne afdække et mønster i kursudviklingen til brug for en forudsigelse af den fremtidige kursudvikling. Kongen af teknisk aktieanalyse, Martin J. Pring, giver sin definition på teknisk aktieanalyse ved at benævne det som kunsten at identificere en vending i trenden (fra faldende til stigende) på et relativt tidligt stadium og ride på den trend, indtil vægten af beviser indikerer, at trenden atter er vendt. Teknisk aktieanalyse er dermed en grundlæggende anden religion end fundamental aktieanalyse, hvor man forsøger at vurdere en aktie gennem analyse af selskabets økonomiske situation, gevinstmuligheder og fremtidsudsigter. Fundamentale aktieanalytikere ser på historiske oplysninger om selskabet, nøgletalsberegning og makroøkonomiske faktorer, mens tekniske aktieanalytikere alene interesserer sig for aktiekursens udvikling. Teknisk analyse kan anvendes på aktier, aktieindekser, råvarer, valuta, renter med videre principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Det er min erfaring, at man med teknisk aktieanalyse kan øge sit afkast og samtidig nedbringe sin risiko. Jeg bruger teknisk aktieanalyse til at vælge aktier og investeringsforeninger til investeringer i både frie midler, mit selskab og mine pensionsordninger. Det giver mig et højere afkast end både bechmark (det indeks, som jeg forsøger at slå), og end hvis jeg havde fulgt en simpel køb og behold -strategi. Ved at anvende teknisk aktieanalyse har jeg i en længere årrække opnået et langt større tocifret risikojusteret afkast end markedets afkast. Jeg opdaterer to modelporteføljer for Dansk Aktionærforening på Shareholders.dk en investerer i aktier, og en anden investerer i investeringsforeninger. Begge forvaltes ud fra teknisk aktieanalyse, og begge porteføljer har siden starten i 2005 også klaret sig langt bedre end markedet med en mindre risiko end markedet. Begge har givet et afkast på 17 procent årligt, hvorimod benchmark-indeksene har givet 7 procent årligt (det danske C20-indeks) og minus 1 procent årligt (det internationale indeks MS World). Teknisk aktieanalyse fører til et bedre risikojusteret afkast, fordi det hjælper dig med 1) at tage tab, mens de er små, og 2) lade profitterne løbe, så længe trenden er stigende. Med teknisk aktieanalyse ryger du ikke så let i de klassiske fælder: At lade tab vokse sig store, mens du håber på bedre tider, eller at stoppe ved en lille profit, bare fordi den er der. Der er stadig sund fornuft i, hvad den engelske økonom David Ricardo (1772-

2 1823) sagde for cirka 200 år siden: Cut your losses and let your profits run. Kursudviklingen for en aktie vises oftest som en linjegraf eller som en bjælkegraf. Linje grafen (se den blå kursgraf for Rockwools B-aktie i figur 1 til venstre) består af daglige, ugentlige eller månedlige slutkurser, som forbindes med en udglattet linje. En bjælkegraf (se de blå bjælker i figur 2 herunder til venstre) viser hver periodes laveste kurs (bjælkens bund), højeste kurs (bjælkens top) og lukkekurs (den lille pind, der stikker ud til højre fra hver bjælke). På de næste sider gennemgår vi de mest anvendte tekniske analysemetoder: 1) Simpelt glidende gennemsnit 2) Støttelinjer, modstandslinjer og handelsområder 3) Trend, trendlinjer og trendkanaler 4) Momentum og RSI Alle de beskrevne metoder indgår i mine egne investeringsbeslutninger, og jeg lader aldrig én metode ligge til grund for handel. Så når jeg nedenfor skriver, at jeg benytter en model, betyder det ikke, at denne model er den eneste, som jeg benytter. Det er vigtigt at se på antallet af beviser på, at aktiekursen er ved at skifte retning, før man beslutter sig. Du finder en fuldstændig teknisk analyse af Rockwool på side 36. For alle investorer uanset analysemetode og tidshorisont gælder følgende universelle regler: 1) Brug en klart defineret objektiv regel for køb og salg, og for din risikoprofil. Selv hvis du aldrig sælger aktier, skal du stadig have en klar regel for, hvornår du køber aktier. 2) Følg regel nummer 1. Jeg råder til, at man benytter en kombination af et antal af tekniske analysemetoder, prøver dem af og måler resultaterne. Er resultaterne gode nok, så hold dig til strategien. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, så find ud af hvorfor og juster strategien. Denne proces kræver tid og gode analytiske evner, så teknisk aktieanalyse er ikke en genvej til hurtige eller store afkast. I virkelighedens verden tager det lang tid at blive rig, mens man kan blive ruineret på få minutter. Så bevar roen, den sunde fornuft og smid frygt, grådighed og håb over bord.

3 Et glidende gennemsnit er en matematisk procedure til at udglatte eller eliminere udsving i aktiekursen og hjælpe med til at bestemme trenden. Trenden er retningen eller tendensen for en kursudvikling. Det glidende gennemsnit beregnes ved at lægge aktiekursen for et antal perioder sammen og dividere med antallet af perioder. Hvis aktie kursen over fire måneder for eksempel er 105, 100, 120 og 110 kroner, så er det glidende gennemsnit over disse perioder 108,75 kroner. I den fjerde måned er aktiekursen 110 og ligger derfor over sit glidende gennemsnit. I grafer med daglige kurser bruger man oftest et kort glidende gennemsnit over 50 dage (den røde sammenhængende linje i figur 1) og/eller et langt glidende gennemsnit over 200 dage (den røde stiplede linje i figur 1). En tommelfingerregel er, at man skal beholde sine aktier, så længe aktiekursen ligger over det glidende gennemsnit. Hvis man benytter to glidende gennemsnit, er det tid til at købe, når det korte glidende gennemsnit bryder op gennem et længere glidende gennemsnit. Det kalder man et købssignal eller golden cross og man siger derefter, at aktien er i køb (for Rockwool skete det i maj 2009 og oktober 2010). Den modsatte situation, at det korte glidende gennemsnit bryder ned igennem et længere glidende gennemsnit, kaldes et salgssignal eller death cross og man siger derefter, at aktien er i salg (for Rockwool skete det i december 2007 og juni 2010). Når man kigger på grafer over daglige kursudsving, er 50 og/eller 200 dages glidende gennemsnit mest udbredt. På ugebasis anvendes som regel 10 og 50 ugers glidende gennemsnit, mens der på månedsbasis benyttes 12, 18 og 24 måneders glidende gennemsnit. Jeg bruger mest 50 dages, 50 ugers og 12 måneders glidende gennemsnit til at handle på. I skrivende stund ligger aktiekursen for Rockwool over sit 50 og 200 dages glidende gennemsnit, og der er opstået et golden cross. Så ud fra disse indikatorer er Rockwool i køb. I nogle perioder er der nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel på en bestemt aktie. I disse perioder kan kursen svinge lidt, men kursen går hverken markant op eller ned, før der for alvor kommer flere købere end sælgere (så stiger kursen), eller flere sælgere end købere (så falder kursen). Men det kan være svært at afgøre, om udsving i aktiekursen bare er normale småsvingninger omkring status quo - eller om de reelt er starten på en ny stigende eller faldende trend. Derfor vil en teknisk aktieanalytiker forsøge at finde de kursniveauer også kaldet handelsområdet som kursen svinger mellem, uden at det er udtryk for nogen ny trend. Bunden af handelsområdet kaldes støttelinjen, fordi den så at sige støtter aktiekursen mod at falde yderligere. Toppen af handelsområdet kaldes modstandslinjen, fordi aktiekursen her møder modstand mod at stige yderligere. I figur 1 over Rockwool B-aktien er der yderst til højre et eksempel på et handelsområde, hvor støtte- og modstandslinjerne er de vandrette sorte streger. Hvis aktiekursen bryder gennem en støttelinje eller en modstandslinje, kan det enten medføre en konsolidering og tilbagevenden til handelsområdet, eller det kan være et egentligt udbrud fra handelsområdet. Det sidste kan så resultere i et nyt handelsområde, i en stigende trend eller i en faldende trend. I skrivende stund er aktiekursen for Rockwool brudt ud af det omtalte handelsområde og ind i et nyt handelsområde over 609-niveauet, der tidligere udgjorde en modstandslinje. Hvor alvorligt skal man så tage et udbrud? Det afhænger af udbruddets længde, og hvor skarp vinklen på udbruddet er. Et langt og skarpt udbrud varsler stor sandsynlighed for, at aktiekursen vil begynde at bevæge sig i et nyt handelsområde eller i en trend. Uanset om man er en kortsigtet investor eller en investor, som aldrig sælger aktier, men gerne vil supplere op, er det ofte en god strategi at købe, når aktiekursen er tæt på støttelinjen. Den kortsigtede investor sælger ud igen, når kursen enten falder under støttelinjen, eller når kursen stiger op i nærheden af modstandslinjen. Jeg er en langsigtet investor, der altid forsøger at handle med trenden, hvorfor jeg forholder mig i ro i handelsområder. Et udbrud nedad bruger jeg som et salgssignal, hvis der er andre tekniske analyser, som også viser salg. Et udbrud opad kan benyttes som et købssignal. En trend er en stigende eller faldende tendens i kursen. Igen vil der hele tiden være små udsving i aktiekursen. Men ofte kan bundene og toppene af de små udsving forbindes med rette linjer, som man kalder trendlinjer (svarende til modstandslinjer og støtte linjer), og som definerer trend kanalen (svarende til handelsområdet). Trendlinjer og trendkanaler er simple, men meget anvendelige måder at finde trenden på. Du kan se to optrende og en nedtrend for aktiekursen for Rockwool i figur 1. Et brud på en trendlinje resulterer enten i konsolidering og tilbagevenden til trenden eller at en ny trend med en anden hældning indledes. Hvor alvorligt et brud på en trendlinje skal tages, afhænger af udbruddets længde, og af hvor skarp vinklen på udbruddet er. Et langt og skarpt udbrud varsler stor sandsynlighed for, at aktiekursen vil begynde at bevæge sig i en ny trendkanal eller ind i et handelsområde. På samme måde som ved støtte- og modstandslinjer kan man benytte linjerne i trendkanaler som signaler til at købe eller sælge. Hvis trenden er stigende, og man ønsker at købe, kan kursfald ned til den nederste trendlinje, benyttes som et købssignal. Hvis man ønsker at sælge i en stigende trend, kan man med fordel gøre det, når kursen nærmer sig den øverste linje i en trendkanal. Hvis trenden er ned, bør man afholde sig fra at købe aktier. Men det kan jo ske, at man har aktier, som man skal eller vil sælge. I sådanne tilfælde bør man forsøge at sælge på de positive korrektioner op mod den øverste trendlinje. Idet jeg er en langsigtet investor, bliver jeg i trenden, så længe den går opad. Et udbrud nedad bruger jeg som et salgssignal, hvis andre tekniske analyser også viser salg.

4 Momentum er i teknisk aktieanalyse hastigheden på en kursbevægelse. Momentum forsøger man at måle med en gruppe analyse-værktøjer, som kaldes oscillatorer. En oscillator kan svinge mellem en høj værdi (der indikerer en overkøbt situation, hvor aktien sandsynligvis vil falde) og en lav værdi (der indikerer en oversolgt situation, hvor aktien sandsynligvis vil stige). Oscillatorer er især brugbare, når man ikke kan se en klar trend som for eksempel i et handelsområde. De mest benyttede oscillatorer er: Relativ styrke-indeks (RSI), rate of change (ROC) og stokastisk. Jeg vil nøjes med at forklare RSI, som er markeret med den nederste grønne kurve i figur 1. (I formelen herunder står RS for relativ styrke og er gennemsnittet af stigninger divideret med gennemsnittet af fald.) RSI = (1 + RS) RSI kan svinge mellem 0 og 100. Tallet angiver forholdet mellem den gennemsnitlige størrelse på stigninger og fald inden for et antal perioder (dage/uger/måneder afhængig af hvilken type graf man kigger på). For eksempel: Hvis de gennemsnitlige stigninger på 10 dage er lige så store som de gennemsnitlige fald på 10 dage, så ligger RSI lige i midten på 50. RSI større end 50 viser derfor, at de gennemsnitlige stigninger over et antal perioder er større end de gennemsnitlige fald over samme antal perioder. Det varierer en del, hvad der er en høj og lav RSI-værdi for forskellige aktier, så man må vurdere niveauerne fra aktie til aktie. Generelt indikerer en RSI-værdi over 90, at en aktie er overkøbt og sandsynligvis vil falde. En RSI-værdi under 10 indikerer, at en aktie er oversolgt og sandsynligvis vil stige. I figur 1 indikerer de sorte pile eksempler på oversolgte og overkøbte situationer. Desuden indikerer RSI-værdier mellem 40 og 80 en igangværende optrend, mens RSI-værdier mellem 20 og 60 indikerer en igangværende nedtrend. Jeg benytter primært RSI til at fortælle, om en given aktie eller et aktieindeks, er blevet for dyr (overkøbt) eller for billig (oversolgt). Rockwool er i øjeblikket hverken overkøbt eller oversolgt, men RSI falder, hvilket er i overensstemmelse med kursudviklingen. Bankmæglerfirmaet Carlo Paulsen, Middelfart bankmaeglerne.dk Bankmæglerfirmaet E.K. Møller, Hørsholm finansskolen.dk Baadsgaard Finans, Kirke Hyllinge baadsgaard-finans.dk Finanshuset i Fredensborg, Fredensborg finanshus.dk Mine Penge, Hellerup minepenge.com Rådgiverne er efter eget udsagn uvildige, men er ikke kontrolleret af Dansk Aktionærforening. Få altid en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at rådgiveren ikke modtager provision eller andre honorarer fra de virksomheder, som rådgiveren anbefaler. Virksomhederne har følgende godkendelser af Finanstilsynet: Virksomheder med kan yde individuel investeringsrådgivning. Virksomheder med kan agere som fondsmæglerselskaber. Rådgivning Syd, Ribe bankmaeglerne.dk Uvildige.dk, Aalborg/Skanderborg/Hellerup uvildige.dk Østjysk Rådgivning, Vejle bankmaeglervejle.dk Dansk Formue- & Investeringspleje, Roskilde danskfi.dk

5 Handelsområde: Rockwool har ligget i et handelsområde i intervallet siden begyndelsen af Primo november er aktiekursen brudt ovenud af dette handelsområde og vil enten påbegynde en ny optrend eller lægge sig i et nyt handelsområde i intervallet 609 til 689. Et kraftigt udbrud efter en lang sidelæns bevægelse er et positivt tegn. Det glidende gennemsnit: Det korte glidende gennemsnit er brudt op igennem det lange glidende gennemsnit, hvilket er positivt. Modstandslinjen: Aktiekursen møder modstandslinjen øverst i det nye handelsområde i 689-området, og en negativ korrektion ned til 658-niveauet er i gang, hvor aktiekursen før har mødt modstand (januar 2010). Denne støtte er svag, fordi det kun er testet en gang i år. Det er mere sandsynligt, at aktiekursen falder ned til støtteområdet i 640-niveauet. RSI: RSI har nået en ny højere top og korrigerer kraftigt ned samtidig med kursfaldet fra 689-niveauet. RSI vil sandsynligvis falde til 55-niveauet. I øjeblikket er der således to tegn på, at aktiekursen ikke skal stige (kursen falder ned mod en støttelinje, og RSI falder) og to tegn på, at aktiekursen skal stige (aktiekursen ligger over sine glidende gennemsnit, og der er et golden cross). Vores femte tegn udbrud af et langvarigt handelsområde indikerer mulighed for indledning på en ny langsigtet optrend. Ejer du ikke aktien: Afvent en negativ korrektion. Køb, hvis støtten i 640-niveauet holder. Eller køb på muligt udbrud over cirka kurs 660. Ejer du aktien: Sælg, hvis aktiekursen falder igennem støtteområdet i 640-niveauet. Ejer du aktien: Hold den, lige så længe Rockwool ligger sidelæns over det gamle modstandsniveau i kurs 609, som nu er et støtteniveau. Sælg ud, hvis kursen falder til under støtten i 609-niveauet (eller hvor du ellers har dit stop loss, over dette niveau). Ejer du ikke aktien: Afvent, at den igangværende negative korrektion fra 689-niveauet slutter. Det sker sandsynligvis i 640-niveauet. Køb, når korrektionen slutter, eller køb på udbrud over 689-niveauet. Analysen er foretaget 12. november. Jesper Lund købte privat Rockwool til sin langsigtede portefølje, da aktiekursen på Rockwool brød kraftigt op igennem det tidligere modstandsområde i 609-niveauet, og fordi aktiekursen synes at genoptage den langsigtede optrend, der begyndte i foråret 2009.

6

7 Teknisk aktieanalyse hjælper dig med at finde ud af, hvornår du skal købe og sælge aktier. Idet aktiekurser bevæger sig kaotisk og dermed ikke tilfældigt, kan man til en vis grad forudsige kursbevægelser. Teknisk aktieanalyse er en kæmpe fordel for investorer, der ønsker løbende justeringer, idet disse kan times. For investorer, der køber, men aldrig sælger aktier, er teknisk aktieanalyse perfekt til at time køb med. Teknisk aktieanalyse beskæftiger sig med faktiske kursbevægelser og ikke med årsagerne til dem, hvorfor man ikke drukner i data, der ikke kan verificeres fuldstændigt alligevel. Du skal kun beskæftige dig med, hvad markedet gør, og ikke med, hvad du eller andre tror, det måske vil gøre. Man kan anvende samme modeller på alle aktier uafhængigt af regnskabsprincipper og så videre. Tekniske indikatorer kan ofte vise dig, når en trend ændrer sig eller slutter, før dette kan opfattes af markedet. Dette vil hjælpe dig til at minimere dine tab og til at vente med at sælge, til det er nødvendigt ( lade dine profitter løbe ). Aktiekurser bevæger sig i mønstre, og mønstre har en tendens til at gentage sig. Det er derfor meget effektivt at analysere mønstre. Det kan være farligt at stole helt på den antagelse, at historiske aktiekurser kan forudsige morgen dagens kurser. Det gør de ofte, men ikke altid. Man risikerer at købe eller sælge for tidligt, altså inden der er en klar trend. Hvis mange handler for tidligt, kan det ende med en selvopfyldende profeti. Så hvis mange investorer bruger (samme) metode til teknisk aktieanalyse, kan fordelene forsvinde. Teknisk aktieanalyse kan føre til en masse handel, der koster kurtage og tab på kursspænd. Hvis man mener, at aktiemarkedet er effektivt (læs om effektive markeder i Aktionæren oktober), så har alle samtidig adgang til al tilgængelig information, hvorfor alle nyheder er indarbejdet i aktiekurserne. Ingen kan derfor tjene penge på en aktiv handelsstrategi.

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Aktieskolen Teknisk analyse I

Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieraadet.dk Velkommen til Lars Persson Cockpit Formål Med baggrund i Teknisk Analyse bliver deltageren introduceret til at kunne analysere og vurdere aktier på en ny og

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Selvom Jesper Lunds tekniske modelportefølge med investeringsforeninger er steget 22,7 procent

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent Marts 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. marts 2015 Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent men en kortvarig negativ korrektion

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen April 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2015 Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen vi forventer stadig en kortvarig negativ

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Aktiemarkedet er i gang med en korrektionsfase, der udvikler sig forskelligt på tværs af større landeindex. I USA er Dow

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger August 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2015 Aktieblodbad i august. Verdensmarkedsindekset er gået i salg. Der er foretaget store omlægninger af porteføljen

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse

Kursus i Teknisk Analyse Kursus i Teknisk Analyse udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som virksomheder på baggrund af mere end 30 års erfaring. Kurset giver både en grundlæggende og en dybdegående viden indenfor

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juli 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. juli 2015 Kina trak ned, mens andre markeder trak mere op. Der er foretaget omlægninger af porteføljen, se hvilke i porteføljeoversigten

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Maj 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2015 Bioteknologi, Indiske og USA Aktier trak op. Porteføljen har i 2015 slået verdensmarkedet med 7 procentpoint. Kan festen

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Et stille døgn på valutamarkedet, giver ingen væsentlige ændringer for situationen i EUR/USD. Der er tale om en konsolideringsfase

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. oktober 2015 C20-indekset er svækket, og Bull-indikatoren tester 40 %, der er et kritisk niveau. Danske Bank og Jyske Bank er gået i salg I oktober steg C20-indekserne, på trods

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Seneste kurs. Seneste opdatering. kurs

Seneste kurs. Seneste opdatering. kurs 23. oktober 212 23. oktober 212 Oversigt 23. oktober 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Apple har viste et større kursfald den seneste måned, men fik et løft på næsten 4% mandag. Flere andre teknologiaktier

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Februar 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 29. februar 2016 Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i Dansk Finansservice

Læs mere

Investor afværger tab med hjemmestrikket model

Investor afværger tab med hjemmestrikket model MANDAG 20. OKTOBER NR. 202 / 2014 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Investor afværger tab med hjemmestrikket model Med en egenudviklet model har

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? Analyse og data pr. 30. september 2015. Udsendt den 23. oktober 2015. Ekstra-mail - Handler med rettidig omhu? Der ses meget få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi før

Læs mere

Kontaktdata. Spidskompetencer. Handelsrådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse

Kontaktdata. Spidskompetencer. Handelsrådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse Kontaktdata Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Rådgivning handel Analyse Handelsrådgiver John Jensen Vi reagerer alle forskelligt ELLER Dagsorden Risiko som begreb og beregningsmulighed Risiko som begreb

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 %

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % Analyse og data pr. 30. september C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % September var en gysermåned for C20-indekserne. Heldigvis gik det langt værre i lande som Tyskland og

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november Bull-indikatoren falder til 45 fra 60 procent: Carlsberg B, ISS og Vestas er gået i salg. Den anbefalede aktieandel sænkes Resumé Idet Carlsberg, ISS og Vestas er gået

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet Analyse og data pr. 31. december Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet er steget 3,72 procentpoint mere årligt end verdensmarkedet I steg porteføljen 10,8 procent,

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Analyse og data pr. 31. januar 2017 Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Resumé Idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb, og ingen andre

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik

VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik 12. oktober 212 12. oktober 212 VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik af John Yde, yde@demetra.dk EUR/USD bliver foreløbig bremset nedad ved 2 dages gl. gns., som er placeret ved 1.282 niv. - altså lige

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov.

Kursus. Dato. Teknisk analyse for nybegyndere. 14. nov. Teknisk analyse for øvede. 15. nov. Business Cycle modeller & strategisk planlægning. 26. nov. Kursusprogram for november & december 2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S oplevede i foråret stor interesse for kursus i konjunktur- og trendanalyse med 120 kursister. Derfor udbydes en ny

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Januar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. januar 2015 Champagnepropperne knaldede løs i hele januar Dansk Finansservice Investeringsforeninger er kommet forrygende

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. januar 2016 C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 50 % fra 55 %. Novozymes dykkede 13,5 procent og gik i salg I januar faldt C20 CAP-indekset 3,63 procent, og

Læs mere

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017 BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI 7. april 2017 OVERBLIK 3 AMERIKANSK ØKONOMI 4 AMERIKANSK ØKONOMI (FORTSAT) De amerikanske konjunkturer er langt fra ligevægt. Stigende renter fører normalt til afslutningen

Læs mere

IFTA e-bog. Copyright - IFTA ApS. Alle rettigheder forbeholdt - CVR-NR. 3396 0557. OOo Kontakt: CHjort@ifta.dk

IFTA e-bog. Copyright - IFTA ApS. Alle rettigheder forbeholdt - CVR-NR. 3396 0557. OOo Kontakt: CHjort@ifta.dk De Fem Markedsstrukturer Når du laver en undersøgelse af eventuelle emner, er det vigtigt at huske, at kursbevægelsen kun afslører en håndfuld af muligheder i forbindelse med de større tidsrammer. De større

Læs mere

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013

www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er US hvedefutures Åbyhøj, 24 oktober 2013 www.minagro.dk Sådan analyserer jeg Råvarer og Ak3er www.minagro.dk Om mig Analy3ker og trader www.minagro.dk Peter Arendt, 40 år Adm. Direktør og ejer af minagro analyse af: Afgrøder/Råvarer, Valuta og

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november C20-indekset er styrket, og Bull-indikatoren stiger til 60 % fra 40 %. Carlsberg, Coloplast, GN Store Nord og Novozymes er gået i køb I november steg C20-indekserne godt

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk EUR/USD fortsætter de korrektive bevægelser opad på kort sigt til test af modstand i 131.67-132.55 zonen. Aktuelt testes

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Analyse og data pr. 30. september Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Resumé Idet H. Lundbeck er gået i salg, og ingen andre aktier har skiftet signal, falder Bull-indikatoren

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Uge Resumé fra agrocom.dk

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 08 2014 agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.) Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst Hvede (marts 14) Uge 06 2014 192,00 198,75 4% Sojaskrå (maj 14) Uge 39 2013 $410,00 $435,00-6% Renten (30

Læs mere