Fakta og baggrund om formueskattekursen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og baggrund om formueskattekursen"

Transkript

1 Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse af unoterede aktier ved gave og arv. Reglerne er ophævet af følgende grunde: Formueskattekursen var lavere end handelsværdien i højere grad end hidtil antaget. Det var i konflikt med intentionerne i lovgivningen. Desuden kunne reglerne udnyttes, så dansk beskatning kunne undgås, hvis modtageren af arven eller gaven boede i udlandet. Dvs., at der var tale om et skattehul. Formueskattekursen var en særskilt begunstigelse ved arv og gave af visse unoterede aktier særligt aktier i selskaber med store immaterielle aktiver. Andre unoterede aktier, børsnoterede aktier, personligt ejede virksomheder og andre værdier opnåede ikke lignende begunstigelser. Mere retvisende værdiansættelsesmetoder vil finde anvendelse efter formueskattekursens ophævelse. Aktieoverdragelser ved arv og gave i familieforhold vil således som udgangspunkt kunne værdiansættes efter aktie- og goodwillcirkulærerne, der har været gældende siden Disse cirkulærer udtrykker Skatterådets vejledende retningslinjer for opgørelsen af selskabers værdi De strukturelle effekter på økonomien ved at afskaffe værdiansættelse til formueskattekursen vurderes at være begrænsede, mens indkomstforskellene reduceres. Provenuvirkningen ved at afskaffe formueskattekursen skønnes til ca. ½ mia. kr. årligt.

2 2 Formueskattekursen ramte ikke handelsværdien som forudsat i lovgivningen. Det er skattelovgivningens udgangspunkt, at overdragelse af eksempelvis unoterede aktier mellem nærtstående parter skal ske til handelsværdien for ikke at udløse yderligere beskatning. Det gælder også overdragelser ved gave og arv, idet beregning af bo- og gaveafgift og avancebeskatning hos overdrager skal ske ud fra handelsværdien. Beregning af bo- og gaveafgift og avancebeskatning for unoterede aktier har hidtil (indtil den 5. februar) taget udgangspunkt i reglerne i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (1982-cirkulæret). Dette cirkulære gav mulighed for at værdiansætte unoterede aktier til formueskattekursen. Det klare udgangspunkt var, at formueskattekursen skulle ramme handelsværdien af de overdragede aktier. Det har dog været kendt i mange år, at reglerne om værdiansættelse til formueskatte-kursen ofte ramte lavere end den reelle værdi af aktierne. SKAT har imidlertid ved en såkaldt early warning 1 i 2014 gjort opmærksom på, at værdiansættelse til formueskattekurs kunne ramme endog særdeles langt fra handelsværdien. I SKATs early warning henvises til en sag, hvor beskatningsgrundlaget var ca. 385 mio. kr. for lavt for dels gaveafgift, dels indkomstbeskatning. I en anden sag udgjorde formueskattekursen kun 1 promille af selskabets værdi. Der er ikke tale om enkeltstående tilfælde. SKAT har således konstateret en tendens til, at formueskattekursen i højere grad end tidligere er benyttet som led i skatteplanlægning. Samtidig har SKAT gjort opmærksom på, at avancebeskatning kunne undgås, hvis fx en gavemodtager boede i udlandet. En gevinst på aktierne kunne således føres ud af dansk beskatning. Det er udtryk for et hul i skattereglerne. Reglerne har således ikke fungeret efter hensigten, idet praksis har udviklet sig i en retning, hvor formueskattekursen kunne anvendes, selv om der var et klart belæg for, at formueskattekursen lå væsentligt under handelsværdien. Det blev meget tydeligt, da Skatterådet ved en afgørelse offentliggjort i januar 2015 fastslog, at skatteyderne stort set altid ville have et retskrav på at benytte formueskattekursen til værdiansættelse af unoterede aktier ved gaveoverdragelse. Der var herefter tale om en ny situation. Skatterådet fandt, at formueskattekursen kunne anvendes, selv i tilfælde hvor det i enighed med skatteyderen kunne fastslås, at handelsværdien var meget højere end formueskattekursen på de unoterede aktier. Baggrunden for at afskaffe formueskattekursen var således, at der var konstateret et skattehul, samt at praksis for brug af formueskattekursreglen havde udviklet sig til at fungere i strid med reglerne i boafgiftsloven, hvorefter værdien skal fastsættes til handelsværdien. Reglerne for brug af formueskattekursen ramte vilkårligt og tilgodeså særlige typer overdragelser, jf. følgende eksempler: 1 Early warning-systemet skal gøre Skatteministeriet opmærksom på uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, og SKAT har pligt til at meddele Skatteministeriet om sager, der tyder på misbrug af regler i skattelovgivningen, eller sager hvor skattereglerne bruges i strid med lovgivers intentioner. Der knyttes særlig opmærksomhed og særlige arbejdsgange til early warning-sager.

3 3 Formueskattekursreglen betød, at aktionærer med unoterede aktier skulle betale mindre i skat end aktionærer med børsnoterede aktier, selv om aktierne var lige meget værd. Ligeledes betød reglen, at beskatningen afhang af, om unoterede aktiers handelsværdi var kendt fra en uafhængig handel med aktier i selskabet, eller om sådanne handler ikke havde fundet sted. Formueskattekursreglen betød, at erhvervsdrivende, der driver deres virksomhed i et selskab, kunne betale mindre i skat end selvstændigt erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder. Formueskattekursreglen gav en meget lavere værdiansættelse af selskaber, der ejer immaterielle aktiver, end af andre selskaber. Det betød, at man ved overdragelse af selskaber, der fx ejer varemærkerettigheder, skulle betale systematisk mindre i skat i forhold til overdragelse af selskaber, der fx ejer almindeligt produktionsudstyr. Ophævelsen af formueskattekursreglen har fjernet disse skævheder, så det i højere grad sikres, at der sker en ensartet beskatning af alle skatteydere af de reelle værdier. Dermed er der i højere grad ens vilkår for alle erhvervsdrivende og for alle skattepligtige. Ophævelse med fremadrettet virkning Reglerne om formueskattekursen er ophævet med virkning fra offentliggørelsen af ophævelsen, dvs. den 5. februar. Det er dermed ikke længere muligt at gennemføre overdragelser med brug af formueskattekursreglen. Overdragelser af aktier, der er gennemført inden den 5. februar 2015, påvirkes ikke af, at formueskattekursreglen er ophævet. Det var vurderingen, at ophævelsen måtte gennemføres uden forudgående høring eller anden varsling, da der ellers måtte forudses hamstring i form af udnyttelse af ordningen og gennemførelse af et betydeligt antal overdragelser til værdier, der strider direkte mod reglernes formål. Struktureffekter som følge af afskaffelse af formueskattekurs Afskaffelsen af formueskattekursreglen øger den effektive beskatning af de erhvervsaktiver, der overdrages. Det er vurderingen, at ophævelsen af formueskattekursen har begrænsede strukturvirkninger på økonomien. På langt sigt er beskæftigelseseffekten formentlig omtrent neutral. Der er således mulighed for at opnå en samlet strukturgevinst afhængig af, hvordan provenuet disponeres. Afskaffelsen af formuekursen ventes at medføre et merprovenu på ca. ½ mia. kr. årligt i varig virkning. Skønnet er forbundet med usikkerhed. Ophævelsen af reglerne om formueskattekursen er ikke en generel ændring af virksomhedsbeskatningen, men en ændret beskatning af ejerne, når og hvis unoterede aktier i virksomheden overdrages som arv eller gave. Satserne for bo- og gaveafgift er uændrede herunder 15 pct. for den nære familie men ophævelsen betyder, at der ikke længere gælder et særligt lavt afgiftsgrundlag for visse unoterede aktier.

4 4 Formueskattekursreglen indebar en særskilt lav beskatning af visse former for erhvervsaktiver, nemlig immaterielle aktiver, der overdrages inden for den nære familie. En sådan selektiv begunstigelse medfører en forvridning, som bortfalder eller mindskes, når de berørte aktiver fremover værdiansættes tættere på handelsværdien. Bo- og gaveafgift vurderes at være mindre forvridende end andre skatter på afkast, fx aktieafkast og kapitalindkomst. Det skyldes bl.a., at arv i et vist omfang er utilsigtet i den forstand, at formuen kan være opbygget med mange andre formål end lige netop at spare op til arv og gave. Hertil kommer, at arv og gave alene medfører en indkomsteffekt hos modtagerne, der kan reducere arbejdsudbuddet og tilskyndelsen til at uddanne sig for disse personer. I mange tilfælde har ejeren eller familien anden formue, der kan anvendes til at betale bo- og gaveafgift på linje med alle andre, hvis det ønskes, at virksomheden skal forblive på familiens hænder. I nogle tilfælde er sådanne midler placeret i koncernen i fx finansielle aktiver, men uden for virksomheden. Der er ikke stærke argumenter eller empirisk dokumentation for, at en virksomhed bliver mere lønsom og produktiv, alene fordi arvingerne får ejerindflydelse eller måske direkte overtager ledelsen. Empiriske studier peger faktisk snarere på det modsatte. I et studie tilbage fra 2007 har professor Morten Bennedsen et.al 2 på danske data analyseret, hvordan familieoverdragelse kan påvirke virksomhedens performance. Forfatterne anfører, at We find that family successions have a large negative causal impact on firm performance: operating profitability on assets falls by at least four percentage points around CEO transitions. Omvendt gælder, at arv og gave kan være forbundet med en såkaldt positiv eksternalitet, fx i den forstand at arv og gave ikke kun er til glæde for den, der arver, men også for den person der giver gaven eller arven videre. Det peger isoleret set i retning af en generelt lavere afgift ved arv og gave, men ikke at der skal være særligt lav beskatning af arv og gaver, som tager form af unoterede aktier. Der er ikke belæg for, at levedygtige virksomheder skulle lukke som følge af afskaffelse af reglerne om formueskattekursen. Levedygtige virksomheder må forventes at blive drevet videre enten af et andet familiemedlem eller af nye ejere via et salg. Det er således ikke logisk, at en ejer skulle foretrække at lukke en levedygtig virksomhed frem for at sælge den. Det ville indebære tab for ejeren. Det gælder ikke mindst virksomheder med væsentlige immaterielle værdier, der ofte afspejler den pågældende virksomheds unikke markedsposition eller særlige know-how. Hvis en virksomhed har store goodwill-værdier eller andre immaterielle aktiver, så afspejler det netop den forventede fremtidige indtjening og dermed ejernes mulighed for at betale bo- eller gaveafgiften, evt. over en årrække ved at benytte henstandsordningen. Mht. de fordelingsmæssige effekter trækker bo- og gaveafgift i retning af at mindske forskellene i formue og indkomst. Såvel formuen som modtagne arvebeløb er således forholdsvis koncentreret hos de skatteydere, der har de højeste indkomster. Hertil kommer, at det skattefri bundfradrag i boog gaveafgiften betyder, at større arve- og gavebeløb beskattes hårdere end mindre arvebeløb. 2 Bennedsen, M. Nielsen, K. Perez-Gonzales, F. Wolfenzon, D. Inside the Family firm: The Role of Families in Succession Decisions and Performance, The Quarterly Journal of Economics, May 2007

5 5 Der er således ikke samfundsøkonomiske hensyn, der taler for, at virksomheder nødvendigvis bør overdrages til den nære familie frem for til en anden virksomhed eller andre købere. Bo- og gaveafgift ved generationsskifte bør derfor ikke være lav for nogle bestemte virksomheder, aktiver og ejerformer. Samtidig er det vigtigt at notere, er der i forvejen er særlige regler for overdragelse af ejerandele i en virksomhed til familiemedlemmer. Disse regler er netop udformet af hensyn til de tilfælde, hvor ejeren eller familien på arve- eller gavetidspunktet ikke har tilstrækkelige midler til betaling af bo- og gaveafgift, og hvor det ønskes, at virksomheden skal forblive på familiens hænder. I dette tilfælde kan der således opnås henstand med betaling af bo- og gaveafgift i op til 15 år, når arven eller gaven består af hovedaktionæraktier. Ved en lovændring i 2013 blev den rente, der skal betales ved henstanden, nedsat. Virksomheder kan derudover overdrages med succession til bl.a. familiemedlemmer. Det betyder, at aktieavanceskatten udskydes, indtil aktierne senere afstås. Værdiansættelse af unoterede aktier fremadrettet Efter ophævelse af formueskattekursreglen i 1982-cirkulæret vil aktieoverdragelser ved arv og gave i familieforhold som hovedregel kunne værdiansættes efter aktie- og goodwillcirkulærerne, der har været gældende siden Disse cirkulærer udtrykker Skatterådets vejledende retningslinjer for opgørelsen af selskabers værdi, hvor goodwill medregnes efter en standardiseret model. Disse cirkulærer har siden 2000 været anvendt ved overdragelser mellem nærtstående parter uden for de nære familieforhold, fx ved koncerninterne overdragelser og ved overdragelser mellem selskab og aktionær. Goodwillcirkulæret har tillige været anvendt inden for den nære familie ved overdragelse af personligt ejede virksomheder. Der er således tale om regler, som i forvejen kendes og benyttes af erhvervslivets rådgivere. Cirkulærerne om aktier og goodwill er enkle hjælperegler, der baserer værdiopgørelsen på historiske data. Erhvervslivets rådgivere anvender normalt mere avancerede værdiansættelsesmetoder, der ved opgørelsen af en virksomheds værdi inddrager en uafhængig købers forventning til virksomhedens fremtidige indtjeningspotentiale. SKAT har til brug for værdiansættelse af især større virksomheder udarbejdet en vejledning, der indeholder en beskrivelse af disse mere moderne metoder. Den første version af vejledningen blev offentliggjort i Denne vejledning kan også anvendes 4. Vejledning om fremtidig værdiansættelse findes også i SKATs styresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen jf. SKM SKAT. 3 Cirkulære nr. 44 og 45 af 28. marts Identiske med TSS cirk og TSS cirk i SKATs nummerering. 4 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse. Vejledning E nr. 238, 15. januar 2013.

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001

Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001 Seminarer Helsingør 2001 økonomisk generalrapport Niels Blomgren-Hansen 12. december 2001 Nordisk skattevidenskabeligt forskningsråds seminar i Danmark onsdag d. 7. og torsdag d. 8. november 2001 om Generationsskifte

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere