AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE"

Transkript

1 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en forenkling af beskatningen af aktieavancer. Forenklingsforslaget har været længe undervejs, bl.a. fordi regeringen har haft problemer med at overholde det selvvalgte skattestop. Ændringerne i hovedreglerne vedrører: Mindre beholdninger af børsnoterede aktier (under / kr.) ejet i mere end tre år, der hidtil har været skattefri, men hvor aktieavancen fremover beskattes som aktieindkomst. Aktier ejet i mindre end tre år, der hidtil er blevet beskattes som kapitalindkomst, beskattes fremover som aktieindkomst. AErådet kan ikke støtte, at der samtidig gennemføres en lettelse i beskatningen med provenutab på 85 mill. kr. for det offentlige til følge - og som samtidig har en meget skæv fordelingsprofil.. Denne skattelettelse skal ses i sammenhæng med, at aktieejere fik en skattelettelse på godt 300 mill. kr. som følge af den tidligere på året vedtagne nedsættelse af selskabsskatten fra 30 procent til 28 procent, der indebar, at aktieindkomst samlet set vil blive behandlet mildere. Herudover kan AErådet ikke støtte de foreslåede overgangsordninger. Man har som skæringsdato for overgangsordningerne har valgt den 31. december Specielt hvad angår overgangsreglen vedr kr. grænsen indebærer dette spekulationsmuligheder, idet aktieejere i løbet af resten af 2005 har mulighed for at tilpasse deres aktiebeholdninger - enten ved køb eller salg - således at kursværdien pr. 31. december 2005 ligger under kr. og for ægtefæller under kr. Gevinst på disse beholdninger vil i al fremtid være skattefri, uanset hvor store kursgevinsterne bliver efter den 1. januar 2006, blot aktierne først afstås efter tre års ejertid. AErådet finder i denne sammenhæng, at det er uhensigtsmæssigt med evigtvarende overgangsregler. Der vil således kunne forekomme skattefri aktieavance om f.eks. 35 år eller 55 år. AErådet foreslår, at for at kunne oppebære skattefrihed for aktieavancer på disse aktiebeholdninger - som efter AErådets opfattelse kun bør omfatte kursgevinster inden lovforslagets fremsættelse - skal de afstås indenfor en kortere årrække f.eks. tre eller fem år. Herved undgås for lange overgangsregler. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2005\aktieavance-fh.doc

2 2 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en forenkling af beskatningen af aktieavancer. Lovforslaget er udformet således, at det indebærer et provenutab for det offentlige og dermed en tilsvarende skattelettelse for aktieejerne, når de sælger deres aktier. Forenklingsforslaget har været længe undervejs, bl.a. fordi regeringen har haft problemer med at overholde det selvvalgte - og meget firkantede - skattestop. Dette præger også udformningen af de foreslåede overgangsregler, der herved bliver unødigt komplicerede. Allerede i september 2000 fremkom en betænkning fra en arbejdsgruppe under Skatteministeriet med forslag til forenkling af reglerne om beskatning af aktier, jf. AE-notat herom af 6. oktober AErådet gav her udtryk for, at en forenkling af aktieavancebeskatningen ville være en fordel både for aktionærer, myndigheder og samfundet. AErådet har modtaget det foreliggende lovforslag til høring. AErådet kan, jf. vedlagte udkast til høringssvar, støtte forenklingen af reglerne vedr. beskatning af aktieavancer. AErådet kan derimod ikke støtte, at der samtidig gennemføres en lettelse i beskatningen med provenutab for det offentlige til følge, en skattelettelse der skal ses i sammenhæng med, at aktieejere fik en skattelettelse som følge af den tidligere på året vedtagne nedsættelse af selskabsskatten fra 30 procent til 28 procent. Herudover kan AErådet ikke støtte de foreslåede overgangsordninger, der både er komplicerede og uforholdsmæssigt gunstige for aktionærerne samt åbner muligheder for spekulation i skattefrihed. Der har fra anden side været fremført kritik af, at forslaget ikke overholder skattestoppet. Den kritik skal AErådet ikke blande sig i.

3 3 Gældende regler for personer De gældende regler for personer er unødigt komplicerede, og der er i høj grad anledning til forenkling. Som altovervejende hovedregel gælder realisationsprincippet, d.v.s. at man beskattes først af gevinsten, når man afstår aktier. Dette princip foreslås videreført. Man skelner mellem aktier ejet i mindre eller mere end tre år, jf. diagram 1. Fortjenesten på aktier ejet i mindre end tre år beskattes som kapitalindkomst. Størrelsen af denne beskatning vil afhænge af skatteyderens øvrige økonomiske forhold, herunder især om han har negativ eller positiv nettokapitalindkomst. Satserne kan ændre sig fra år til år og var i 2005 fra 33,3 procent til 59,7 procent (gns. kommuneskatteprocent). Modstykket til denne beskatning af aktieavancer er, at tab kan modregnes i anden fortjeneste opnået på aktier ejet i mindre end tre år. For aktier ejet i mere end tre år skelner man mellem børsnoterede og unoterede aktier. For børsnoterede aktier gælder den såkaldte kr.-regel. Selve satsen reguleres hvert år og vil i 2005 udgøre kr. -- for ægtefæller gælder en dobbelt grænse ( kr.). Reglen går ud på, at hvis kursværdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier er under denne grænse og har været det i de seneste tre år før afståelsen, kan aktierne afstås skattefrit. Modsvarende kan tab ikke fradrages. For aktiebeholdninger, der overstiger denne grænse (2005: / ) beskattes fortjenesten fra aktier som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 28 procent af de første kr. (i 2005, satsen reguleres hvert år) og med 43 procent af resten. Tab kan modregnes i andre fortjenester opnået på børsnoterede aktier ejet i mindst tre år.

4 4 For unoterede aktier gælder, at fortjeneste på aktier ejet i mere end tre år beskattes som aktieindkomst (28 procent - 43 procent). Modsvarende kan tab fratrækkes. Diagram 1. Gældende regler for personer Unoterede aktier Børsnoterede aktier i beholdninger over kr. i 2005 ( kr. for ægtefæller) Børsnoterede aktier i beholdninger under kr. i 2005 ( for ægtefæller Gevinst Tab Gevinst Tab Gevinst Tab Ejet under tre år Beskattes som kapitalindkomst Kildeartsbegrænset tabsfradrag Beskattes som kapitalindkomst Kildeartsbegrænset tabsfradrag Beskattes som kapitalindkomst Kildeartsbegrænset tabsfradrag Ejet i tre år eller mere Beskattes som aktieindkomst Tabsfradrag (særlig modregningsadgang i anden indkomst) Beskattes som aktieindkomst Kildeartsbegrænset tabsfradrag Skattefrihed Intet tabsfradrag Regler for personer efter lovforslaget Alle almindelige aktier Gevinst Gevinst beskattes som aktieindkomst (uanset ejertid) Tab Tab på unoterede aktier Tabsfradrag (særlig modregningsadgang i anden indkomst). Tab på børsnoterede aktier (tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning). Lovforslaget Lovforslaget indeholder dels nogle forenklinger af hovedreglerne dels nogle overgangsordninger. Hovedregler: Ophævelse af tre-års reglen, således at avancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertiden - og ikke som nu i visse tilfælde som kapitalindkomst. Ophævelse af tre-års reglen medfører en ændring af opgørelsesprincip for børsnoterede aktier ejet i mindre end tre år, idet der skiftes fra aktie-foraktie-metoden (fortjeneste = salgssum -købssum for den pågældende aktie)

5 5 til gennemsnitsmetode (fortjeneste = salgssum-gennemsnitlig købesum for alle den skattepligtiges aktier i samme selskab). Ophævelse af kr.'s reglen, således at små beholdninger af børsnoterede aktier ikke længere er skattefri. Udvidelse af mulighederne for tabsfradrag. Overgangsregler: En overgangsregel for aktier, som er anskaffet før ændringernes virkningstidspunkt, og som sælges efter en ejertid på mindre end tre år. Reglen går ud på, at fortjenester fortsat beskattes som kapitalindkomst, hvis beskatningen som kapitalindkomst er lempeligere end aktieindkomst. En overgangsregel, som sikrer, aktier købt før ændringernes virkningstidspunkt vil kunne sælges skattefrit, hvis de indgår i beholdninger, som på lovens virkningstidspunkt ligger under kr.'s grænsen, og sælges efter en ejertid på mindst tre år. Der er ingen tidsbegrænsning på denne overgangsregel. Som skæringsdato for overgangsordningen har man ikke valgt datoen for lovforslagets fremsættelse, men den 31. december Lovforslagets betydning For unoterede aktier ejet i mere end tre år samt for større beholdninger (over / kr.) af børsnoterede aktier ejet i mere end tre år, sker der ingen ændringer. Ændringerne i hovedreglerne vedrører: Mindre beholdninger af børsnoterede aktier (under / kr.) ejet i mere end tre år, der hidtil har været skattefri, men hvor aktieavancen fremover beskattes som aktieindkomst. Aktier ejet i mindre end tre år, der hidtil er blevet beskattes som kapitalindkomst, men som fremover beskattes som aktieindkomst. For at friholde de mere end husstande, der har en aktiebeholdning med en værdi under kr.'s grænsen, og som derved potentielt kan

6 6 blive ramt af en skattestigning, har man i forslaget indført en overgangsregel, der sikrer fortsat skattefrihed på aktier, som den skattepligtige har ejet i tre år eller mere. Efter overgangsreglen skal gevinst og tab på børsnoterede aktier i beholdningen under kr.'s grænsen (henholdsvis den dobbelte bundgrænse for ægtefæller), der er anskaffet før den 1. januar 2006, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen. Herved sikres, at der ikke sker beskatning af gevinst og tab på børsnoterede aktier, der vedrører perioden før den foreslåede lovændrings ikrafttræden. Det er fortsat et krav, at aktierne først afstås efter tre års ejertid, og at aktierne indgår i en beholdning med en kursværdi, der pr. 31. december 2005 lå under kr. Hvad angår gevinst på aktier med en ejertid under tre år betyder en overgang fra kapitalindkomst til aktieindkomstbeskatning i de fleste tilfælde i en lempelse af beskatningen. I visse tilfælde kan der dog været tale om en skærpelse. Skattesatsen for kapitalindkomst varierer med progressionen i skattesystemet. Hvis den skattepligtige i øvrigt har negativ kapitalindkomst, er skatteværdien af en reduktion af den negative kapitalindkomst ca. 33,3 procent. Hvis den skattepligtige ikke har negativ kapitalindkomst, men i øvrigt kun betaler bundskat, er skattesatsen for yderligere kapitalindkomst 38,8 procent. Skattesatsen for aktieindkomst er 28 procent for indkomst under progressionsgrænsen ( kr. for indkomståret 2005) og 43 procent af indkomst over progressionsgrænsen. Personer med negativ nettokapitalindkomst kan opleve en stigning i den marginale skat ved at gå fra beskatning som kapitalindkomst (ca. 33,3 procent) til beskatning som aktieindkomst over progressionsgrænsen (43 procent). Tilsvarende kan personer, der i øvrigt alene betaler bundskat, opleve en stigning i den marginale skat ved at gå fra beskatning som kapitalindkomst (ca. 38,8 procent) til beskatning som aktieindkomst over progressionsgrænsen (43 procent). For ikke at ramme allerede købte aktier indeholder modellen en særlig overgangsregel for aktier ejet i mindre end tre år, som er købt før ændringernes virkningstidspunkt (reglen får dermed kun betydning i tre år efter de nye reglers virkningstidspunkt).

7 7 Reglen går ud på, at den del af aktieindkomsten, som stammer fra fortjenester på sådanne aktier, flyttes over i kapitalindkomsten. Det gælder dog kun i det omfang, fortjenesterne beskattes lempeligere som kapitalindkomst end som aktieindkomst. Regler for selskaber Ingen ændring. Lovforslagets ændringer vedrører personer. For selskaber gælder, at gældende regler opretholdes. Det vil sige skattepligt ved salg inden for tre års ejertid og modregning af tab inden for tre års ejertid i skattepligtige gevinster. Skattefrihed og ingen tabsfradrag ved salg efter tre år eller mere. Provenuskøn Lovforslaget skønnes at medføre et provenutab for det offentlige på 85 mill. kr. i En nærmere fordeling heraf fremgår af nedenstående tabel. Oversigt over lovforslagets provenuvirkning, mio.kr. (2006-niveau) års reglen (fra kapitalindkomst til aktieindkomst Tabsfradrag Afskaffelse af kr.'s grænsen Overgangsregel kr. grænsen Overgangsregel vedr. 3-års reglen I alt Det fremgår, at langt størstedelen af provenutabet - 69 mill.kr. - skyldes overgang fra beskatning som kapitalindkomst til beskatning som aktieindkomst for aktier ejet i mindre end tre år, hvilket i de fleste tilfælde vil indebære en lavere beskatning. AErådets vurdering Ud fra en samlet vurdering må lovforslaget til reform af aktieavancebeskatningsreglerne bedømmes positivt, men AErådet forholder sig kritisk dels til, at der bliver tale om en skattelettelse til aktionærerne dels til de foreslåede overgangsordninger.

8 8 AErådet positivt AErådet mener, at der med en forenkling af reglerne vil være fordele både for aktionærerne, for myndighederne og for samfundet. For aktionærerne (både de nuværende og for potentielle aktionærer) vil en forenkling af skattereglerne i sig selv være en klar fordel. For myndighederne vil forenklingen af skattereglerne give administrative lettelser. Specielt har den såkaldte kr.'s regel vist sig at være meget kompliceret, især hvis den skattepligtiges beholdning ligger lige omkring denne bundgrænse For samfundet vil mere enkle og overskuelige regler vedr. aktieavancebeskatning kunne bidrage til at fremme en dansk aktiekultur og dermed til at fremskaffe mere risikovillig kapital til gavn for erhvervsudviklingen. Forenkling af reglerne vil samtidig ophæve en række af de uhensigtsmæssige indlåsningseffekter, der er indeholdt i de nuværende, komplicerede regler, og som kan medføre, at den skattepligtige ud fra rent skattemæssige overvejelser vælger at beholde en aktie i mere end tre år ved gevinst og sælge aktien inden tre år i tilfælde af tab. Endvidere beskattes udbyttet allerede i dag som aktieindkomst uanset ejertiden. Der skabes dermed også større sammenhæng mellem beskatningen af udbytter og aktieavancer. AErådets kritik Vedr. provenutabet, der i bemærkningerne til lovforslaget skønnes til 85 mill.kr. i 2006, finder AErådet ikke, at beskatningen af aktieavance samlet set bør lempes. Lempelsen skal endvidere ses på baggrund af, at aktieejerne opnåede en skattelettelse som følge af den tidligere på året vedtagne nedsættelse af selskabsskatten fra 30 procent til 28 procent. En sidevirkning af nedsættelsen af selskabsskatten er, at aktieindkomst samlet set vil blive beskattet mildere.

9 9 Dette skyldes, at den lavere selskabsskat ikke bliver modsvaret af en tilsvarende forhøjelse af aktieindkomstskatten. Da den tidligere SR-regering i år 2000 foreslog en nedsættelse af selskabsskatten fra 32 procent til 30 procent, foreslog den samtidig, at beskatningen af aktieindkomst blev tilpasset denne lavere selskabsskat ved at forhøje skattesatsen for udbytter m.v. under kr. (2001-niveau) fra 25 procent til 28 procent og for udbytter m.v. herover fra 40 procent til 43 procent. Herved sikredes en fortsat sammenhæng til personbeskatningen. I den aktuelle situation har regeringen ikke gennemført en tilsvarende forhøjelse af aktieindkomstskatten. Det indebærer, at den samlede skattesats efter betaling af selskabsskat og aktieindkomstskat af udbyttet ændres fra hidtil 49,6 procent til 48,16 procent for udbytter under (2005-niveau - beløbsgrænsen reguleres årligt), mens den samlede skattesats for større udbytter nedsættes fra 60,1 procent til 58,96 procent. Udover at nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 30 procent il 28 procent generelt overkompenserer virksomhederne for virkningerne af stramning af reglerne vedr. international sambeskatning gennemfører man samtidig reelt skattelettelser for aktieejere ved at lade virkningerne af den lavere selskabsskat slå fuldt ud igennem på den samlede beskatning af aktier. Aktieindkomstskatten skønnes i 2005 at indbringe et provenu på 5,9 mia.kr. Heraf udgør de 4,5 mia.kr. udbytter over progressionsgrænsen på kr. En forhøjelse af aktieindkomstskatten på 2 procent points svarende til, at selskabsskattenedsættelsen skønnes at kunne indbringe godt 300 mill.kr. - som man altså vælger at forære til aktieejerne. AErådet skønner, at reduktionen i selskabsskatten isoleret set kan medføre, at de danske aktieejere har fået en kursgevinst på ca. 5 mia.kr.

10 10 Fordelingsvirkninger Skatteministeriet skønner som sagt, at omlægningen af beskatningen af aktieavancer vil medføre et provenutab på 85 mio. kr. det først år efter indførelsen. Langt hovedparten af denne skattelettelse vil med stor sikkerhed gå til den rigeste del af befolkningen. Det er imidlertid vanskeligt at regne på den præcise fordelingsvirkning af omlægningen på grund af de nuværende komplicerede regler på området (3-års reglen samt kr s grænsen). Der kan imidlertid gives et groft skøn over fordelingsprofilen i skattelettelsen ved at antage, at lettelsen i beskatningen af aktieavancer fordele sig på samme måde som fordelingen af beskatningen af aktieindkomst (udbytter mv.). Med denne antagelse viser figur 1, at de rigeste 10 procent af befolkningen får en skattelettelse på 78 mio. kr. svarende til godt 90 procent af den samlede skattelettelse 1. Figur 1. Lettelsen i aktiebeskatningen fordelt på indkomstgrupper Mio. kr Mio. kr Decil2. Decil3. Decil4. Decil5. Decil6. Decil7. Decil8. Decil9. Decil 10. Decil 0 Anm.: Skattelettelsens fordeling på indkomstgrupper er groft antaget at svare til fordelingen af skatten på aktieindkomst (udbytter mv.). Kun personer over 17 år er medtaget. Kilde: AErådet på baggrund af lovmodellen 1 Med de nye regler vil små-aktionærer der holder aktierne i mere end 3 år blive beskattet hårdere. Det skyldes, at kursgevinster på disse aktiebeholdninger med de gældende regler er skattefrie, mens de fremover bliver beskattet. Da en del af små-aktionærerne formentlig vil befinde sig i den mellemste/laveste ende af indkomstfordelingen kan skatteomlægningen betyde, at disse indkomstgrupper oplever et egentlig tab. Det er således ikke utænkeligt at fordelingsprofilen er endnu mere skæv end fordelingen i figur 1.

11 11 AErådet mener, at man bør tilpasse skattesatserne, så der ikke fremkommer noget provenutab ved de ændrede regler for aktieavancebeskatning. Overgangsregler Vedr. de foreslåede overgangsordninger finder AErådet, at disse er både komplicerede og uforholdsmæssigt gunstige for aktionærerne. Udformningen er bl.a. præget af forsøg på at overholde skattestoppet. Det er AErådets synspunkt, at kursgevinster, der har fundet sted inden lovforslagets fremsættelse, ikke bør beskattes hårdere efter de nye regler end efter de gamle regler. Kursgevinster efter denne dato bør derimod være omfattet af de nye regler. AErådet kan derfor ikke tilslutte sig, at man som skæringsdato for overgangsordningerne har valgt den 31. december Specielt hvad angår overgangsreglen vedr kr. grænsen indebærer dette spekulationsmuligheder, idet aktieejere i løbet af resten af 2005 har mulighed for at tilpasse deres aktiebeholdninger - enten ved køb eller salg - således at kursværdien pr. 31. december 2005 ligger under kr. og for ægtefæller under kr. Gevinst på disse beholdninger vil i al fremtid være skattefri, uanset hvor store kursgevinsterne bliver efter den 1. januar 2006, blot aktierne først afstås efter tre års ejertid. AErådet finder i denne sammenhæng, at det er uhensigtsmæssigt med evigtvarende overgangsregler. Ifølge lovforslaget er der ingen tidsbegrænsning, hvad angår skattefrihed for disse aktiebeholdninger. Der vil således kunne forekomme skattefri aktieavance om f.eks. 35 år eller 55 år. AErådet foreslår, at for at kunne oppebære skattefrihed for aktieavancer på disse aktiebeholdninger - som efter AErådets opfattelse kun bør omfatte kursgevinster inden lovforslagets fremsættelse - skal de afstås indenfor en kortere årrække f.eks. tre eller fem år. Herved undgås for lange overgangsregler.

12 12 BILAG i:\november 2005\høring-fh.doc 18. november 2005/FH SkatErhverv Skatteministeriets departement Vedr. lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov og tilhørende følgeforslag AErådet har modtaget ovennævnte lovforslag til høring og har følgende bemærkninger: AErådet er enig i, at de gældende regler for beskatning af aktier er komplicerede og uigennemskuelige, og at der er et klart behov for forenkling af disse regler. AErådet kan derfor tilslutte sig hovedelementerne i lovforslaget herunder ophævelse af tre-årsreglen, således at avancer beskattes som aktieindkomst uanset ejertiden samt ophævelse af kr.'s reglen, således at små beholdninger af børsnoterede aktier ikke længere er skattefri. AErådet mener, at der ved en forenkling af reglerne vil være fordele både for aktionærerne, for myndighederne og for samfundet. For aktionærerne (både de nuværende og for potentielle aktionærer) vil en forenkling af skattereglerne i sig selv være en klar fordel. For myndighederne vil forenklingen af skattereglerne give administrative lettelser. Specielt har den såkaldte kr.'s regel vist sig at være meget kompliceret, især hvis den skattepligtige beholdning ligger lige omkring denne bundgrænse. For samfundet vil mere enkle og overskuelige regler vedr. aktieavancebeskatning kunne bidrage til at fremme en dansk aktiekultur og dermed til at fremskaffe mere risikovillig kapital til gavn for erhvervsudviklingen.

13 13 Forenkling af reglerne vil samtidig ophæve en række af de uhensigtsmæssige indlåsningseffekter, der er indeholdt i de nuværende, komplicerede regler, og som kan medføre, at den skattepligtige ud fra rent skattemæssige overvejelser vælger at beholde en aktie i mere end tre år ved gevinst og sælge aktien inden tre år i tilfælde af tab. Vedr. provenutabet, der i bemærkningerne til lovforslaget skønnes til 85 mill.kr. i 2006, finder AErådet ikke, at beskatningen af aktieavance samlet set bør lempes. Lempelsen skal endvidere ses på baggrund af, at aktieejerne opnåede en skattelettelse som følge af den tidligere på året vedtagne nedsættelse af selskabsskatten fra 30 procent til 28 procent. En sidevirkning heraf er, at aktieindkomst samlet set vil blive beskattet mildere, da man - i modsætning til hvad der er tilfældet ved selskabsskattenedsættelsen fra 32 til 30 procent under den tidligere SR-regering i år ikke gennemfører en tilsvarende forhøjelse af aktieindkomstskatten. AErådet skønner, at aktieejerne herved opnåede en årlig skattelettelse på ca. 300 mill.kr. Lettelsen i den samlede beskatning af aktieindkomst kommer i udpræget grad den bedst stillede del af befolkningen til gode og det samme må antages at være tilfældet ved de foreslåede ændringer vedr. aktieavancebeskatningen. AErådet mener, at man bør tilpasse skattesatserne, så der ikke fremkommer noget provenutab ved de ændrede regler for aktieavancebeskatning. Vedr. de foreslåede overgangsordninger finder AErådet, at disse er både komplicerede og uforholdsmæssigt gunstige for aktionærerne. Udformningen er bl.a. præget af forsøg på at overholde skattestoppet. Det er AErådets synspunkt, at kursgevinster, der har fundet sted inden lovforslagets fremsættelse, ikke bør beskattes hårdere efter de nye regler end efter de gamle regler.

14 14 Kursgevinster efter denne dato bør derimod være omfattet af de nye regler. AErådet kan derfor ikke tilslutte sig, at man som skæringsdato for overgangsordningen har valgt den 31. december Specielt hvad angår overgangsreglen vedr kr. grænsen indebærer dette spekulationsmuligheder, idet aktieejere i løbet af resten af 2005 har mulighed for at tilpasse deres aktiebeholdninger - enten ved køb eller salg - således at kursværdien pr. 31. december 2005 ligger under kr. og for ægtefæller under kr. Gevinst på disse beholdninger vil i al fremtid være skattefri, uanset hvor store kursgevinsterne bliver efter den 1. januar 2006, blot aktierne først afstås efter tre års ejertid. AErådet finder i denne sammenhæng, at det er uhensigtsmæssigt med evigtvarende overgangsregler. Ifølge lovforslaget er der ingen tidsbegrænsning, hvad angår skattefrihed for disse aktiebeholdninger. Der vil således kunne forekomme skattefri aktieavance om f.eks. 35 år eller 55 år. AErådet foreslår, at for at kunne oppebære skattefrihed for aktieavancer på disse aktiebeholdninger -som efter AErådets opfattelse kun bør omfatte kursgevinster inden lovforslagets fremsættelse - skal de afstås indenfor en kortere årrække f.eks. tre eller fem år. Herved undgås for lange overgangsregler. Med venlig hilsen Frithiof Hagen

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 6. september 2017 J.nr. 2017-3344 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 399 af 22. maj

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 595 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-2927792 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 595 af 28. maj

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) Skatteudvalget L 78 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige behandling

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavancebeskatning HD 1. Del Afsluttende projekt Erhvervsøkonomisk institut Udarbejdet af: Morten Riisberg Nørgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Aktieavancebeskatning Aarhus School of Business Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere