Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 43 Folketinget Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport 1) ) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 789 af 28. juni 2013, 7 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, 2 i lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 554 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. 42, stk. 1, nr. 6, ophæves. Nr. 7 bliver herefter nr , stk. 2, 2. pkt., ophæves. 3. I 42, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres»i begge tilfælde er det en forudsætning«til:»det er en forudsætning«. 4. I 42, stk. 3, udgår»og 75 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning,«. 5. I 42, stk. 4, 1. pkt., 42, stk. 6, og 42, stk. 7, ændres»stk. 1, nr. 7«til:»stk. 1, nr. 6«. 2 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, nr. 6, affattes således:»6) personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil,«. 2. 2, stk. 1, nr. 7, litra c, ophæves. Litra d og e bliver herefter litra c og d. 3. 2, stk. 1, nr. 15, ophæves. Nr bliver herefter nr I 2, stk. 4, ændres»nr. 17 og 18«til:»nr. 16 og 17«. 5. 6, 6 a og 6 b ophæves. 6. I 7, stk. 1, 1. pkt., ændres»85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 a og 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 6«til:»og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 a« b, stk. 2, nr. 5, ophæves. 8. I 27, stk. 1, nr. 4, ændres» 5, 5 a, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, eller 6 b, stk. 1,«til:» 5 eller 5 a, stk. 1 og 2,«. 3 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 1, nr. 5, affattes således:»5) Benzindrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«2. 6, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Af dieseldrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport betales det dobbelte af de i 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.«4 I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014, som ændret Skattemin., j.nr AN011793

2 2 ved 2 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, tabelafsnit D, ændres»d. Hyrevogne og sygetransportbiler.«til:»d. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for køretøjer, der er afgiftsberigtiget efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 1-3, og 6 b, stk. 1-3, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar For sådanne køretøjer finder de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 4 og 5, og 6 b, stk. 4 og 5, fortsat anvendelse. Stk og 4 har virkning fra den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

3 3 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Gældende ret Lovforslaget 3.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v Gældende ret Lovforslaget 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger 4.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger 5.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger 6.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger 7.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 9.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger 9.2. Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 10. Forholdet til EU-retten Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Afgiftsharmonisering for taxier m.v. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået Aftale om en vækstpakke indeholdende en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning m.v. De enkelte dele af aftalen er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Nærværende lovforslag vedrører fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger og afgiftsharmonisering for taxier m.v. Alle ovennævnte partier er enige om at gennemføre disse initiativer. 2. Lovforslagets formål og baggrund Aftale om en vækstpakke udmøntes i lovgivning ved blandt andet nærværende lovforslag. Nærværende lovforslag indeholder følgende elementer fra aftalen:»fuld momsfradrag for hotelovernatninger Momsfradraget for hotelovernatninger forhøjes, således at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem.afgiftsharmonisering for taxier m.v. Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

5 5 De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd.«3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Gældende ret Som udgangspunkt er der efter momsloven ikke fradrag for moms på hotelovernatning. Loven giver imidlertid virksomheder ret til at fradrage en del af momsen på hotelovernatninger i det omfang, udgifterne hertil er af streng erhvervsmæssig karakter. Virksomheder med momspligtige aktiviteter kan efter gældende regler fradrage 75 pct. af momsudgiften. Virksomheder, som driver momsfri virksomhed, betaler ikke afgift af deres omsætning, men opnår til gengæld ikke fradrag for moms på indkøbte ydelser, herunder moms på hotelophold. Virksomheder med både momsfri og momspligtig aktivitet kan foretage 75 pct. fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den del af virksomheden, som udøver momspligtig aktivitet. Den danske fradragssats er inden for de seneste år blevet forhøjet. Med virkning fra 1. januar 2011 blev satsen øget fra 25 til 50 pct., og med virkning fra 1. januar 2014 blev satsen øget fra 50 til 75 pct., hvilket udgør det nuværende niveau Lovforslaget Det foreslås, at fradragsbegrænsningen for moms på hotelovernatning ophæves. Forslaget vil betyde, at danske og udenlandske virksomheder opnår fuldt fradrag for momsudgifter afholdt i forbindelse med hotelovernatninger i Danmark, såfremt momsudgiften relaterer sig til virksomhedens momspligtige aktivitet. Ændringen vil bidrage til en forbedring af danske hoteller og konferencecentres mulighed for at tiltrække danske og udenlandske erhvervskunder. Forslaget vil dermed bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen, ligesom der vil ske en generel forbedring af turisterhvervets konkurrencedygtighed. Den gældende fradragsbegrænsning for moms på hotelovernatninger har hjemmel i artikel 176 (2) i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles momssystem, hvorefter Danmark kan opretholde begrænsningen på de betingelser, som var gældende, da 6. momsdirektiv trådte i kraft i Ophæves fradragsbegrænsningen som foreslået, kan den ikke senere genindføres Afgiftsharmonisering for taxier m.v Gældende ret Afgiften på personbiler til erhvervsmæssig persontransport afhænger i dag af, hvilken type tilladelse til persontransport det enkelte køretøj har. For taxier er der endvidere særlige afgiftsregler for køretøjer indrettet til kørestolsbrugere. Reglerne for registreringsafgift, vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift er således forskellige for henholdsvis taxier, kørestolstaxier, limousiner, sygetransportbiler og OST-biler (biler til offentlig servicetrafik). Registreringsafgiften for personbiler til erhvervsmæssig persontransport er i alle tilfælde betydeligt lavere end afgiften for almindelige personbiler Taxier Taxier defineres i 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v., som køretøjer med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring. Med erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, 1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, 2) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller 3) som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål. Af taxier betales 70 pct. i registreringsafgift af afgiftspligtige værdier over kr. Der betales tillæg og gives fradrag for sikkerhedsudstyr m.v. som for almindelige personbiler. Der er dog ingen fradrag eller tillæg for brændstofforbrug. Taxier kan herudover overgå til privat anvendelse uden yderligere betaling af registreringsafgift, hvis taxien har kørt mindst 3 år og mindst km, heraf besatte km (kørsel med eller for betalende passagerer), eller mindst 2 år og km, heraf mindst besatte km. Disse regler benævnes frikørselsordningen. Taxier er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift. Udligningsafgiften er en løbende afgift, der skal udligne forskellen i brændstofafgiften for henholdsvis benzin og diesel. Den almindelige udligningsafgift medfører, at det ved en årskørsel på ca km vil være afgiftsmæssig ligestilling mellem kørsel i henholdsvis en benzindrevet og en dieseldrevet personbil. For dieseldrevne taxier betales udligningsafgift med det dobbelte af satserne for almindelige personbiler, svarende til udligning ved en årskørsel på ca km. Fordoblingen skyldes taxiers øgede kørselsbehov i forhold til almindelige personbiler.

6 Kørestolstaxier Kørestolstaxier defineres som taxier, se afsnit , som er godkendt til befordring af mindst én person siddende i kørestol, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 15. Kørestolstaxier er fritaget for registreringsafgift. Denne type af taxier kan ikke frikøres, og ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der således betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet. Kørestolstaxier er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift. For dieseldrevne kørestolstaxier betales udligningsafgift med det dobbelte af satserne for almindelige personbiler, svarende til udligning ved en årskørsel på ca km Limousiner Limousiner defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, se afsnit , der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. For limousiner betales 20 pct. i registreringsafgift af afgiftspligtige værdier over kr. Der betales tillæg og gives fradrag for sikkerhedsudstyr m.v. som for almindelige personbiler. Der er dog ingen fradrag eller tillæg for brændstofforbrug. Limousiner kan frikøres og overgå til privat anvendelse uden yderligere betaling af registreringsafgift, hvis de har kørt mindst 3 år og mindst km, heraf besatte km, eller mindst 2 år og km, heraf mindst besatte km. Limousiner er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift. For dieseldrevne limousiner betales udligningsafgiften med det dobbelte af satserne for almindelige personbiler, svarende til udligning ved en årskørsel på ca km Sygetransportbiler Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. 1, stk. 3, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Ambulancekørsel er ikke omfattet. For sygetransportbiler betales 20 pct. i registreringsafgift af afgiftspligtige værdier over kr. Der betales tillæg og gives fradrag for sikkerhedsudstyr m.v. som for almindelige personbiler. Der er dog ingen fradrag eller tillæg for brændstofforbrug. Sygetransportbiler kan ikke frikøres, og ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der således betales supplerende registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet. Sygetransportbiler er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift. For dieseldrevne sygetransportbiler betales udligningsafgiften med det dobbelte af satserne for almindelige personbiler, svarende til udligning ved en årskørsel på ca km Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler) Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel, jf. 1, stk. 4, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. OST-biler er fritaget for registreringsafgift. OST-biler kan ikke frikøres, og ved omregistrering til anden anvendelse skal der således betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet. OST-biler betaler vægt- og brændstofforbrugsafgift samt udligningsafgift som almindelige personbiler. Tilladelserne til OST-kørsel erstatter de tidligere gældende tilladelser til erhvervsmæssig persontransport (EP-tilladelser), jf. lov nr. 633 af 14. juni Reglerne for registreringsafgift, vægt- og brændstofforbrugsafgift samt udligningsafgift for biler med EP-tilladelse svarer til reglerne for OST-biler Lovforslaget For at sikre, at der fremover er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport, gennemføres en harmonisering og forenkling af afgifterne. Forslaget vil bidrage til lige og fair konkurrence i taxierhvervet, hvilket erfaringsmæssigt fører til en forbedret effektivitet og service. Forslaget indebærer, at registreringsafgiften afskaffes for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Dernæst afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner. Ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der således fremover betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet af alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport. De løbende afgifter for OST-biler omlægges, så alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport fremover er fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Taxier og limousiner indregistreret før denne dato vil fortsat kunne frikøres efter gældende regler. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger På baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik skønnes det, at fuld momsfradragsret for hotelovernatninger af

7 7 strengt erhvervsmæssig karakter medfører et umiddelbart mindreprovenu på 220 mio. kr. i 2015, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1. Provenuvirkning af fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Varig Mio. kr. (2014-niveau) virkning Umiddelbar provenuvirkning Provenuvirkning efter automatisk tilbageløb Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd Hovedparten af hotelvirksomheder med et betydeligt antal erhvervsrelateret overnattende afregner moms på månedsbasis. Finansårsvirkningen skønnes på den baggrund til -190 mio. kr. i Tilbageløbet er beregnet med udgangspunkt i opgørelser foretaget af HORESTA, som peger på, at omkring 25 pct. af omsætningen kommer fra udenlandske kunder. Danske momsregistrede købere vil herved umiddelbart opnå højere indkomst som følge af det øgede momsfradrag. Det medfører et tilbageløb gennem blandt andet selskabs- og udbytteskatter, afgifter m.v., som skønnes at udgøre ca. 55 pct. svarende til 90 mio. kr. i 2014-niveau. For de udenlandske virksomheder er der ikke tilbageløb. Forhøjelsen af momsfradraget medfører alt andet lige, at den reelle omkostning, som danske og udenlandske virksomheder i praksis står over for ved køb af hotelovernatninger i Danmark i dag, falder. Det må forventes at medføre en øget omsætning i hotel- og restaurantionsbranchen, som vil blive modsvaret af lavere aktivitet og beskæftigelse i andre erhverv. Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 105 mio. kr. Den begrænsede fradragsret for moms på hotelovernatninger udgør en negativ skatteudgift, det vil sige en skattesanktion. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger medfører, at denne hidtidige skattesanktion ophører. Hertil kommer, at det danske momsgrundlag som følge af forslaget reduceres, hvilket medfører en varig besparelse i det danske bidrag til EU s egne indtægter på ca. 3 mio. kr. om året Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Afskaffelse af registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler forventes at resultere i et umiddelbart mindreprovenu til staten, mens afskaffelsen af frikørselsordningen omvendt forventes at resultere i et umiddelbart merprovenu fra registreringsafgift af brugte biler. Harmoniseringen af vægt-, ejer- og udligningsafgiften forventes ikke at have nogen nævneværdig umiddelbar provenuvirkning. Samlet set forventes lovforslaget at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 225 mio. kr. i varig virkning samt et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 130 mio. kr. i varig virkning. Med forslaget reduceres den nuværende skatteudgift vedrørende erhvervsmæssig personbefordring. Provenuvirkningerne fremgår af tabel 4.2 nedenfor. Tabel 4.2. Provenuvirkning af afgiftsharmonisering af taxier m.v. Mio. kr. (2014-niveau) Varig virkning Finansår 2015 Afskaffelse af registreringsafgift Afskaffelse af frikørselsordning I alt umiddelbar provenuvirkning I alt provenuvirkning efter tilbageløb I alt provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd Afskaffelsen af registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler forventes at medføre et mindreprovenu på 35 mio. kr. såvel i de enkelte år som i varig virkning. Finansårseffekten i 2015 forventes at udgøre -30 mio. kr., da der i starten af 2015 afregnes registreringsafgift efter gældende regler for biler indregistreret i slutningen af Kørestolstaxier og OST-biler betaler ikke registreringsafgift efter gældende regler, og der er ikke nogen provenuvirkning for disse biler fra denne del af lovforslaget. Afskaffelsen af frikørselsordningen for taxier og limousiner har virkning for biler, der indregistreres fra 1. januar 2015 og senere. Denne del af lovforslaget har derfor først provenuvirkning fra 2017, hvor de første biler fra 2015 ellers ville være frikørt efter gældende regler. Provenuvirkningen i 2017 forventes at udgøre ca. 185 mio. kr. svarende til registreringsafgiften fra taxier og limousiner, der ellers ville være frikørt efter 2 år. Den fulde provenuvirkning på 265 mio. kr. pr. år opnås i Dette provenu svarer til den skønnede årlige registreringsafgift for taxier og limousiner, der ellers ville være frikørt både efter 2 år og 3 år. Provenu-

8 8 virkningen af afskaffelsen af frikørselsordningen udgør 255 mio. kr. i varig virkning. Kørestolstaxier, sygetransportbiler og OST-biler kan ikke frikøres efter gældende regler, og der er ikke nogen provenuvirkning for disse biler fra denne del af lovforslaget. Harmoniseringen af vægt-, ejer- og udligningsafgiften indebærer ændringer for OST-biler. Vægt-, ejer- og udligningsafgiften for disse køretøjer svarer efter gældende regler til de tilsvarende afgifter for almindelige personbiler. Ifølge lovforslaget skal disse biler fremover fritages for vægt- og brændstofforbrugsafgift. Til gengæld betales udligningsafgift for dieselbiler med det dobbelte af satsen efter gældende regler for almindelige personbiler. Hermed bringes reglerne i overensstemmelse med de regler, der gælder for de øvrige typer af personbiler til erhvervsmæssig persontransport. Denne del af forslaget har ikke nævneværdige provenumæssige virkninger. Beregningen af provenuvirkninger er foretaget med udgangspunkt dels i registerdata for bestanden af køretøjer og betalt afgift pr. køretøj, dels i antallet af udstedte tilladelser inden for de enkelte tilladelseskategorier. Desuden er anvendt skøn for det aktuelle niveau for antallet af nyregistrerede og antal frikørte biler pr. år. For flere tilladelsestyper er der tale om en del variation i antallet af nyregistreringer fra år til år, og de anvendte skøn er baseret på vurderinger af bl.a. bestandens størrelse og det gennemsnitlige antal nyregistreringer over en flerårig periode. I de kategorier, hvor bilerne kan frikøres, er der beregnet afgiftsværdier for de frikørte biler. Det antages, at antallet af frikørsler svarer til antallet af nyregistreringer. Afgiftsværdierne er opgjort med udgangspunkt i indsamlede priser på en række frikørte biler eller biler med lignende alder og kilometertal. Da beregningerne i væsentligt omfang er baseret på vurderinger og skøn, er opgørelsen af provenuvirkningerne behæftet med usikkerhed. Mindreprovenuet i 2015 og 2016 samt merprovenuet i 2017 og de efterfølgende år reduceres som følge af tilbageløb fra andre skatter og afgifter. Samlet set forventes den umiddelbare provenuvirkning på 225 mio. kr. årligt i varig virkning reduceret til 160 mio. kr. årligt i varig virkning efter tilbageløb. Adfærdseffekterne er opgjort under den forudsætning, at meromkostningerne for erhvervet, når forslaget er fuldt indfaset, overvæltes i priserne for erhvervets ydelser. Effekterne omfatter dels ændret arbejdsudbud, dels reduceret forbrugsmulighed og substitution fra køb af taxiydelser til køb af andre typer varer og tjenesteydelser. Det er usikkert, om meromkostningerne kan overvæltes, idet taximarkedet er et reguleret marked, hvor kommunerne fastsætter bl.a. maksimale takster for kørslen. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Forslaget skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser for det offentlige Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Det skønnes, at der vil være engangsomkostninger for SKAT på kr. til systemtilretninger. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Det private erhvervsliv får en umiddelbar lempelse svarende til det umiddelbare mindreprovenu på 220 mio. kr. Hertil kommer, at forslaget styrker konkurrenceevnen for danske udbydere af hotelovernatninger over for konkurrenter i udlandet. Denne effekt forventes at føre til, at et antal danske og udenlandske virksomheder, der i dag lægger deres forbrug af hotelovernatninger i udlandet, vil flytte en del af dette forbrug til Danmark Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Omkostningerne i taxierhvervet vil blive forøget svarende til det umiddelbare merprovenu på ca. 235 mio. kr. årligt, når ændringerne er fuldt indfaset, og ca. 225 mio. kr. årligt i varig virkning. Meromkostningen skyldes afskaffelsen af frikørselsordningen, mens omvendt afskaffelsen af registreringsafgiften isoleret set resulterer i reducerede omkostninger. Meromkostningerne bæres af de dele af erhvervet, der har biler, der er omfattet af frikørselsordningen efter gældende regler, dvs. taxier og limousiner. Omvendt reduceres omkostningerne i erhverv, der udøver sygetransport, idet registreringsafgiften afskaffes for biler til sygetransport samtidig med, at der ikke er mulighed for at frikøre disse biler, hverken efter gældende regler eller ifølge lovforslaget. For så vidt angår kørestolstaxier og OST-biler er der ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Det er usikkert, om meromkostningerne kan overvæltes i priserne for taxiydelser, idet taximarkedet er et reguleret marked, hvor kommunerne fastsætter bl.a. maksimale takster for kørslen. I den udstrækning, der er mulighed for hel eller delvis overvæltning, vil meromkostningerne blive båret af andre typer virksomheder samt af private. De samlede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet kan således evt. blive reduceret gennem hel eller delvis overvæltning. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Ændringen medfører, at der kan foretages fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger, mens fradragsbegrænsningen i forhold til restaurationsydelser bevares. Efter gældende regler kan der foretages fradrag for 25 pct. af afgiften, som er pålagt restaurationsydelser. En differentieret momsfradragssats på henholdsvis restaurations- og hotelydelser medfører administrative byrde for virksomheder, der tilbyder begge ydelser i pakkeform. En differentiering i momsfradragssatsen eksisterer dog allerede i dag, og det vurderes på denne baggrund, at fuld fradragsret for virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger ikke

9 9 vil give øgede administrative konsekvenser for erhvervslivet Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Forslaget medfører en administrativ lettelse i forbindelse med bortfald af angivelse og indbetaling af registreringsafgift for nye taxier, limousiner og sygetransportbiler. Samtidig medfører ophævelsen af frikørselsordningen for taxier og limousiner, at der fremover ikke vil være behov for, at vognmændene dokumenterer deres frikørsel ved hjælp af oplysninger fra kørebøger m.v. for SKAT. Dette vurderes som en administrativ lettelse. Ophævelsen af frikørselsordningen medfører dog samtidigt, at taxier og limousiner skal vurderes og afgiftsberigtiges, når de overgår til anden anvendelse. Dette vurderes som en administrativ byrde. Forslaget vurderes samlet set ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Lovforslaget har været sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). TER bemærker, at lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet. De administrative lettelser består for det første i, at taxier, limousiner og sygetransportbiler fritages for registreringsafgift. Et par tusinde køretøjer forventes årligt at blive fritaget for at ansøge i forbindelse med registreringsafgiften. For det andet vil en mindre administrativ lettelse bestå i, at ordningen om frikørsel af taxier og limousiner ophæves. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger timer årligt på samfundsniveau. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser 9.1. Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Afgiftsændringerne for taxier m.v. trækker på den ene side i retning af anskaffelse af billigere biler. Billigere biler har generelt en kortere levetid og kan køre færre kilometer over levetiden for den enkelte bil. På den anden side gør afgiftsændringerne det mere attraktivt at beholde en dyrere bil i længere tid. Det er vanskeligt at skønne over afgiftsændringernes samlede virkning på taxiernes type, alder, udskiftningshastighed samt antal kørte kilometer for taxivognparken. Hvis meromkostningerne for taxierhvervet kan overvæltes helt eller delvist i priserne, vil efterspørgslen efter taxiydelser blive reduceret og erstattet af efterspørgsel efter transport med andre transportmidler eller efter helt andre typer varer og tjenesteydelser. Det er vanskeligt at opgøre miljøeffekten ved en sådan ændring i efterspørgslen. Det er desuden usikkert, om meromkostningerne kan overvæltes i priserne, idet taximarkedet er et reguleret marked, hvor kommunerne fastsætter bl.a. maksimale takster for kørslen. Samlet set vurderes der for så vidt angår afgiftsharmonisering af taxier m.v. ikke at være nævneværdige miljømæssige effekter ved lovforslaget. 10. Forholdet til EU-retten Fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger Den gældende fradragsbegrænsning for moms på hotelovernatninger har hjemmel i artikel 176 (2) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles momssystem, hvorefter Danmark kan opretholde begrænsningen på de betingelser, som var gældende, da 6. momsdirektiv trådte i kraft i Ophæves fradragsbegrænsningen som foreslået, kan den ikke senere genindføres Afgiftsharmonisering for taxier m.v. Lovforslaget notificeres inden vedtagelse efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en stand still periode. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. september 2014 til den 3. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3F, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, Business Danmark, CAD, CEPOS, Cevea, Danish Operators, Danmarks Motor Union, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Restauranter og Cafeer, Dansk Aktionærforening, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Lokalsyn, Dansk Taxi Råd, Dansk Rejsebureau Forening, Dansk Told- og Skatteforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske Maritime, Danske Speditører, Danske Synsvirksomheder, DANVA, Datatilsynet, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Bilbranche, Den Danske Skatteborgerforening, DI, ERFAgruppen-Bilsyn, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, FDM, Finans og Leasing, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, Frie Funktionærer, FSR - danske revisorer, Greenpeace Danmark, HORESTA, Håndværksrådet, International Transport Danmark, KL, Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, LO, Miljøstyrelsen, Mineralolie Brancheforeningen, Motorcykel Forhandler Foreningen, Motorhistorisk Samråd, Nationalt Center for Miljø og Energi, Naturstyrelsen, Noah, Rejsearrangører i Danmark, Restaurationsbranchen.dk, Sam-

10 10 menslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark, SKAT, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Vedvarende Energi, VisitDenmark og WWF. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Forslaget om hotelmoms skønnes at medføre en besparelse i det danske bidrag til EU s egne indtægter på ca. 3 mio. kr. om året. Forslaget om taxier m.v. medfører samlet set et merprovenu, når det er fuldt indfaset i 2018, på ca. 135 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Den varige virkning udgør ca. 130 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet erhvervslivet en umiddelbar lempelse på Forslaget om hotelmoms skønnes at give 220 mio. kr. Omkostningerne reduceres i erhverv, der udøver sygetransport, som følge af lovforslaget om taxier m.v. Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget om hotelmoms skønnes at medføre et umiddelbart varigt mindreprovenu på ca. 220 mio. kr. svarende til et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 105 mio. kr. Afskaffelsen af registreringsafgiften for taxier m.v. medfører isoleret set et umiddelbart mindreprovenu på ca. 35 mio. kr. årligt. I 2015 og 2016, hvor forslaget om afskaffelse af frikørselsordningen endnu ikke er indfaset, forventes således et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Finansårseffekten i 2015 er et umiddelbart mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms. Forslaget om taxier m.v. skønnes at medføre systemtilretninger hos SKAT for ca kr. Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms. Forslaget om taxier m.v. medfører, at omkostningerne i taxierhvervet vil blive forøget svarende til det umiddelbare merprovenu på 235 mio. kr., årligt, når ændringerne er fuldt indfaset, og 225 mio. kr. årligt i varig virkning. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms. Ingen nævneværdige konsekvenser som følge af forslaget om taxier m.v. Ingen Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms. Det er usikkert, om meromkostningerne kan overvæltes i priserne for taxiydelser, idet taximarkedet er et reguleret marked, hvor kommunerne fastsætter bl.a. maksimale takster for kørslen. Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms. Ingen nævneværdige konsekvenser som følge af forslaget om taxier m.v. Ingen Ingen konsekvenser som følge af forslaget om hotelmoms.

11 11 Forholdet til EU-retten Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Ingen nævneværdige konsekvenser som Ingen nævneværdige konsekvenser som følge af forslaget om taxier m.v. følge af forslaget om taxier m.v. Forslaget om at ophæve fradragsbegrænsningen på hotelovernatninger betyder, at der ikke senere kan genindføres en begrænsning. Lovforslaget notificeres inden vedtagelse efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer. Til 2 Til nr. 1 Til 1 Efter momslovens 42, stk. 1, nr. 6, kan virksomheder ikke fradrage moms af indkøb, som vedrører hotelovernatninger. Uanset bestemmelsen i 42, stk. 1, nr. 6, kan der foretages fradrag for 75 pct. af momsudgiften for hotelovernatninger, jf. momslovens 42, stk. 2, 2. pkt. Da forslaget har til formål at ophæve fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold, således at fradragssatsen forøges fra 75 til 100 pct., foreslås det som følge heraf, at 42, stk. 1, nr. 6, ophæves. Forslaget ændrer ikke ved afgiftsgrundlaget eller betingelserne for at kunne foretage fradrag for moms på hotelovernatninger, herunder at udgifterne skal være af streng, erhvervsmæssig karakter. Til nr. 2 Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1. Som følge af lovforslagets 1, nr. 1, ophæves momslovens 42, stk. 2, 2. pkt. Til nr. 3 Som følge af lovforslagets 1, nr. 1, som ophæver fradragsbegrænsningen for momsudgiften på hotelovernatninger, foreslås det, at momslovens 42, stk. 2, 3. pkt. sprogligt tilrettes. Til nr. 4 Efter momslovens 42, stk. 1og 2, kan der foretages fradrag for 75 pct. af momsudgiften for hotelovernatninger. Efter 42, stk. 3, er virksomheder, der driver kursusvirksomhed, sidestillet med hoteller, og kan således fradrage 75 pct. af moms på indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning. Det forslås i lovforslagets 1, nr. 1, at fradragsbegrænsningen for momsudgiften til hotelovernatninger ophæves. Fradragsmulighederne for kursusvirksomhed foreslås tilpasset af konkurrencemæssige hensyn, så der også fremover er ens fradragsmuligheder. Til nr. 5 Som følge af lovforslagets 1, nr. 1, hvorefter momslovens 42, stk. 1 nr. 6, foreslås ophævet, ændres henvisninger til lovens 42, stk. 1 nr. 7, som herefter bliver til 42, stk. 1 nr. 6. Til nr. 1 Køretøjer, der udfører offentlig servicetrafik, dvs. OST-biler, er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 6. Det foreslås, at denne bestemmelse gøres generel, så alle personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, og som udelukkende anvendes til dette formål, bliver fritaget for registreringsafgift. Efter forslaget vil registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr. 6, således gælde for både taxier, herunder kørestolstaxier, samt limousiner, sygetransportbiler og OST-biler. For nærmere definition af erhvervsmæssig persontransport, samt af de enkelte køretøjstyper, se afsnit 3.2. Til nr. 2 Sygetransportkøretøjer er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 7, litra c. Denne fritagelsesbestemmelse vil efter forslaget være overflødig, fordi fritagelsen for registreringsafgift efter forslagets 2, nr. 1, vil gælde alle køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, herunder sygetransportkøretøjer. Det foreslås derfor, at bestemmelsen ophæves. Til nr. 3 Taxier, som er godkendt til persontransport af mindst én person siddende i kørestol, er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 15. For disse taxier er det ikke muligt at bruge frikørselsordningen i registreringsafgiftslovens 6 a, se nærmere herom under afsnit Fritagelsesbestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 15, vil efter forslaget være overflødig, fordi fritagelsen for registreringsafgift efter forslagets 2, nr. 1, vil gælde alle køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, herunder kørestolstaxier. Det foreslås derfor, at bestemmelsen ophæves. Til nr. 4 Som følge af forslagets 2, nr. 3, hvor det foreslås at ophæve registreringsafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 15, ændres nummereringen af de efterfølgende numre, således at nr. 17 og 18 fremover vil være nr. 16 og 17. Som konsekvens heraf tilrettes 2, stk. 4. Til nr. 5 Det foreslås, at registreringsafgiftslovens 6, 6 a og 6 b vedrørende registreringsafgift af taxier, limousiner og sygetransportbiler ophæves. Disse køretøjskategorier vil efter

12 12 forslaget være fritaget fra registreringsafgift efter 2, stk. 1, nr. 6, jf. forslagets 2, nr. 1. Det foreslås videre, at frikørselsordningerne for taxier og limousiner, som fremgår af samme bestemmelser, ligeledes ophæves. Det medfører, at der ved omregistrering til andet formål end erhvervsmæssig persontransport fremover skal beregnes registreringsafgift efter bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet. Til nr. 6 I registreringsafgiftslovens 7, stk. 1, er fastsat grænser for, hvor omfattende en færdselsskade kan være, uden at der skal betales registreringsafgift af den genopbyggede bil. Grænserne følger størrelsen af registreringsafgiften for de enkelte køretøjskategorier. For sygetransportkøretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 6, er denne grænse fastsat til 90 pct. Det vil sige, at udgiften til fuldstændig udbedring af de skete skader skal overstige 90 pct. af køretøjets handelsværdi, før der skal svares registreringsafgift på ny. Som konsekvens af, at det foreslås at fritage blandt andet sygetransportkøretøjer fra registreringsafgift, ophæves ovenstående regler i registreringsafgiftsloven for så vidt angår disse køretøjer. Til nr. 7 Registreringsafgiftslovens 7 b, stk. 2, angiver beregningsgrundlaget for godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler og motorcykler. Som konsekvens af, at det foreslås at fritage taxier m.v. fra registreringsafgift, ophæves reglerne for beregning af godtgørelse for disse. Til nr. 8 Da det foreslås, at registreringsafgiftslovens 6, 6a og 6 b ophæves, omformuleres 27, stk. 1, nr. 4, så der ikke længere henvises til disse bestemmelser. Til nr. 1 Til 3 Benzindrevne taxier, herunder kørestolstaxier, samt limousiner og sygetransportbiler er fritaget for brændstofforbrugsafgift, jf. brændstofforbrugsafgiftslovens 6, stk. 1, nr. 5. Fritagelsen gælder ikke for OST-biler, som derfor afregner brændstofforbrugsafgift efter samme regler som almindelige personbiler. For nærmere definition af de enkelte køretøjstyper, se afsnit 3.2. Da reglerne efter forslaget ensrettes for alle personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, foreslås det, at fritagelsen udvides til også at gælde OST-biler. Reglerne om OST-biler blev vedtaget i 2011, jf. lov nr. 633 af 14. juni 2011om ændring af lov om taxikørsel m.v. Indtil da fandtes et lignende regelsæt i lov om buskørsel, de såkaldte EP-tilladelser. Af forarbejderne til lov nr. 633 af 14. juni , stk. 4, fremgår følgende:»tidspunktet for udløbet af tilladelser efter lov om buskørsel begrænset til kørsel i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel, de såkaldte EP-tilladelser, er fastsat efter tidspunktet for udløbet af vognmandens øvrige tilladelser efter busloven og således ikke efter udløbet af virksomhedens kontrakt med et trafikselskab om offentlig servicetrafik. De vognmænd, hvis EP-tilladelser udløber før udløbet af virksomhedens kontrakt med et trafikselskab om offentlig servicekørsel, vil derfor kunne komme i klemme, hvis de ikke opfylder kravet om at have en taxitilladelse for at få udstedt en tilladelse til offentlig servicetrafik. For at afhjælpe denne særlige situation vil en virksomheds EP-tilladelser kunne forlænges indtil udløbet af den kontrakt, som virksomheden inden den 15. juni 2011 har indgået med et trafikselskab om offentlig servicetrafik. Det samme gælder, hvis der er afgivet bindende bud om offentlig service trafik inden den 15. juni 2011, selv om der ikke er indgået endelig kontrakt herom. Her vil en eksisterende tilladelse kunne forlænges eller en ny tilladelse tildeles, såfremt der efterfølgende indgås kontrakt.«da brændstofforbrugsafgiften er en løbende afgift, omfatter den foreslåede bestemmelse også de personbiler, som stadig anvendes til erhvervsmæssig persontransport på baggrund af en EP-tilladelse. Til nr. 2 Dieseldrevne taxier, herunder kørestolstaxier, samt limousiner og sygetransportbiler betaler det dobbelte i udligningsafgift i forhold til almindelige personbiler, jf. brændstofforbrugsafgiftslovens 6, stk. 2. Denne bestemmelse gælder ikke for OST-biler. Da reglerne efter forslaget ensrettes for alle personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, foreslås det, at 6, stk. 2, udvides til også at omfatte OST-biler. Da udligningsafgiften er en løbende afgift, omfatter den foreslåede bestemmelse også de personbiler, som stadig anvendes til erhvervsmæssig persontransport på baggrund af en EP-tilladelse, jf. bemærkningerne til 3, nr. 1. Til nr. 1 Til 4 Taxier, herunder kørestolstaxier, samt limousiner og sygetransportbiler er fritaget for vægtafgift, jf. vægtafgiftslovens 3, stk. 1, tabelafsnit D. OST-biler betaler derimod vægtafgift efter de samme regler som almindelige personbiler. Da reglerne efter forslaget ensrettes for alle personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, foreslås det herefter, at fritagelsen for betaling af vægtafgift udvides til også at gælde OST-biler. Da vægtafgiften er en løbende afgift, omfatter den foreslåede bestemmelse også de personbiler, som stadig anvendes

13 13 til erhvervsmæssig persontransport på baggrund af en EPtilladelse, jf. bemærkningerne til 3, nr. 1. Til stk. 1 Til 5 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til stk. 2 Det foreslås, at taxier og limousiner, der er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende bestemmelser i registreringsafgiftsloven, fortsat vil kunne frikøres efter de hidtil gældende bestemmelser herom. Forslaget medfører, at de køretøjer, som i dag er afgiftsberiget og anvendes som taxier og limousiner, jf. registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 1-3, og 6 b, stk. 1-3, samt de køretøjer, som erhverves og afgiftsberigtiges som taxier og limousiner senest den 31. december 2014, fortsat vil kunne gøre brug af reglerne om frikørsel i registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 4 og 5, og 6 b, stk. 4 og 5. Disse køretøjer kan således afgiftsfrit overgå til anden anvendelse, når betingelserne for frikørsel er opfyldt. Til stk. 3 Bestemmelsen fastlægger, at ændringerne sker ved en løbende overgang, idet ændringerne først får virkning for det enkelte køretøj for den først kommende afgiftsperiode i 2015.

14 14 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 789 af 28. juni 2013, 7 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, 2 i lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 554 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 42. Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb mv., som vedrører 1) 5) --- 6) hotelovernatning, jf. dog stk. 2, 7) --- Stk Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 75 pct. af afgift af hotelovernatning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter. Stk Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 75 pct. af afgift af hotelovernatning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter. Stk Stk. 3. Virksomheder, der driver kursusvirksomhed efter 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., kan fradrage 25 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, og 75 pct , stk. 1, nr. 6, ophæves. Nr. 7 bliver herefter nr , stk. 2, 2. pkt., ophæves. 3. I 42, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres»i begge tilfælde er det en forudsætning«til:»det er en forudsætning«. 4. I 42, stk. 3, udgår»og 75 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning,«.

15 15 af afgift af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning, i det omfang indkøbet heraf står i rimeligt forhold til de afholdte kurser. Stk Stk. 4. Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af lejen, dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Stk Stk. 6. Virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af indkøb mv. til disse formål. Stk. 7. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage merværdiafgiften på passagen af den faste forbindelse over Øresund. 5. I 42, stk. 4, 1. pkt., 42, stk. 6, og 42, stk. 7, ændres»stk. 1, nr. 7«til:»stk. 1, nr. 6«. 2 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer: 2. Fritaget for afgift er: 1) 5) --- 6) køretøjer, der med tilladelse til offentlig servicetrafik efter lov om taxikørsel m.v. udelukkende benyttes til udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber, 7) 21) --- Stk , stk.1, nr. 6, affattes således:»6) personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil,«2. Fritaget for afgift er: 1) 6) --- 7) køretøjer, som omhandlet i 5 a, stk. 1, der a) b) ---

16 16 c)eventuelt med reduceret sædeantal udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer (sygetransportkøretøjer), d) e) --- 8) 21) --- Stk Fritaget for afgift er: 1) 14) ) køretøjer som omhandlet i 6 a, stk. 1, som er godkendt til befordring af mindst én person siddende i kørestol. Disse køretøjer kan ikke senere afgiftsberigtiges efter 6 a, 16) 21) --- Stk Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1, nr. 17 og For køretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af patienter og donorer, udgør afgiften 0 pct. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, jf. dog 2, stk. 1, nr. 7, litra c.. Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude. Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, 3, stk. 2, og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter 4, stk. 8. Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets værdi, der overstiger kr. 2. 2, stk. 1, nr. 7, litra c, ophæves. Litra d og e bliver herefter litra c og d. 3. 2, stk.1, nr.15, ophæves. Nr bliver herefter nr I 2, stk. 4, ændres»nr. 17 og 18«til:»nr. 16 og 17«. 5. 6, 6 a og 6 b ophæves.

17 17 6 a. For køretøjer, som har tilladelse til taxikørsel efter 1, stk. 1, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 70 pct. af resten, hvis køretøjet alene benyttes til erhvervsmæssig personbefordring og herudover alene 1) til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, eller 2) til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder. Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude. Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, 3, stk. 2, og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter 4, stk. 8. Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 70 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. Afgiften bortfalder, hvis omregistrering sker, efter at køretøjet her i landet har kørt 1) mindst 3 år og mindst km, heraf mindst besatte kilometer, eller 2) mindst 2 år og mindst km, heraf mindst besatte kilometer. Stk. 5. Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de i stk. 4 og 5 nævnte betingelser er opfyldt. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen. 6 b. For køretøjer, som har tilladelse til limousinekørsel efter 2, stk. 3, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, hvis køretøjet alene benyttes til erhvervsmæssig befordring af

18 18 personer i overensstemmelse med tilladelsen til limousinekørsel. Stk. 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi forhøjes med kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med kr. for nye køretøjer, der kun er forsynet med én sikkerhedspude. Stk. 3. For brugte køretøjer beregnes afgiften på samme måde som for nye. Beløbene i stk. 1 og 2, 3, stk. 2, og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bestemmes efter 4, stk. 8. Stk. 4. Et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften nedsættes dog med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. Afgiften bortfalder, hvis omregistreringen sker, efter at køretøjet her i landet har kørt 1) mindst 3 år og mindst km, heraf mindst besatte kilometer, eller 2) mindst 2 år og mindst km, heraf mindst besatte kilometer. Stk. 5. Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de i stk. 4 og 5 nævnte betingelser er opfyldt. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen. 7. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, medmindre disse er omfattet af 10, stk. 4, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og såfremt udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld m.v. skete skader overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter 4, stk. 1, nr. 1, 65 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 4, stk. 1, nr. 2, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5, stk. 2, 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 a og 90 pct. for køretø- 6. I 7, stk. 1, 1. pkt., ændres»85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 a og 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 6«til:»og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter 5 a«.

19 19 jer afgiftsberigtiget efter 6. Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder. Stk b --- Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af 10 således: 1) 4) --- 5) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter 6, stk. 1, som afgiften efter 6, stk. 1. Stk Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt 1) 3) --- 4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i 5, 5 a, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, eller 6 b, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse, 5) 6) --- Stk b, stk. 2, nr. 5, ophæves. 8. I 27, stk. 1, nr. 4, ændres» 5, 5 a, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, eller 6 b, stk. 1,«til:» 5 eller 5 a, stk. 1 og 2, «. 3 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, foretages følgende ændringer: 6. Fritaget for afgiften er: 1) 4) --- 5) Benzindrevne hyrevogne og sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter. Stk Stk. 2. Af dieseldrevne hyrevogne og dieseldrevne sygetransportbiler, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, 1. 6, stk. 1, nr. 5, affattes således:»5) Benzindrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«2. 6, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Af dieseldrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport betales det

20 20 betales det dobbelte af de i 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift. Stk dobbelte af de i 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.«4 I lov om vægtafgift af motorkøretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, tabelafsnit D, ændres»d. Hyrevogne og sygetransportbiler.«til:»d. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for køretøjer, der er afgiftsberigtiget efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 1-3, og 6 b, stk. 1-3, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar For sådanne køretøjer finder de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens 6 a, stk. 4 og 5, og 6 b, stk. 4 og 5, fortsat anvendelse. Stk og 4 har virkning fra den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

2014/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3881387 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 1, L 43 A Bilag 1, L 43 B Bilag 1 Offentligt 30. oktober 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 205 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet, 2009-511-0035 den 21. april 2009 Høringssvar og kommentarer hertil Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentarer til bemærkninger Advokatsamfundet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler)

Beskatning af varebiler under 4 tons! (gulpladebiler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 103 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen 29.februar 2008 J.nr.57.015 / Vedr. Danmarks Automobilforhandler Forenings foretræde

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 83 Bilag 5 Offentligt J.nr. 12-0236911 Dato: 23. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 83 - Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende Forslag til lov

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere