Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus:

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer... 4 Personalesammensætning... 4 Børn med særlige behov... 5 Børnenormering... 5 De fysiske rammer... 5 Åbningstid... 5 Økonomi... 6 Refusionsberettigede tilskud ved egen håndtering af forældrebetaling... 7 Administrativ bistand... 8 Tilskuddet... 9 Driftsgaranti... 9 Optagelse... 9 Tilsyn Øvrige bestemmelser Klagevejledning Underskrift Bilag der skal vedlægges ansøgning

3 Ansøgning om godkendelse af privat leverandører af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at starte et privat børnehus i henhold til gældende lovgivning, beliggende i Odense Kommune skal sende en ansøgning til Odense Kommune. Ansøgeren skal udfylde og underskrive dette dokument og vedlægge relevante bilag og dokumentation. Materialet indsendes til: Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen Ørbækvej Odense SØ Mrk.: Godkendelse af privat børnehus. Stamoplysninger Følgende private leverandør ønsker at opnå godkendelse af et privat børnehus: Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by Evt. c/o adresse Kontaktperson Telefonnummer Evt. mobiltelefonnummer Evt. fax nummer CVR-nr./SE-nr. Bankforbindelse Bankens registreringsnummer Bankkontonummer Virksomheden ønsker godkendelse snarest muligt Virksomheden ønsker godkendelse (angiv dato) (sæt kryds) Enkeltmandsfirma Aktieselskab Anpartsselskab Selvejende institution Interessentskab Andelsselskab Anden driftsform (angiv hvilken) 2

4 Virksomhedens ansvarlige indehaver: Ansvarlig indehaver(e) Cpr-nr./CVR-nr. Virksomhedens ansvarlige ledelse: Ansvarlig leder (fx bestyrelsesformand) Telefonnummer CPR-nr. Privatinstitutionen ønskes etableret på følgende adresse: Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ansøgningen om godkendelsen sker på følgende vilkår: Overordnede rammer Det er præciseret fra ministeriets side, at det ikke er hensigten at skabe discountinstitutioner, og at kommunerne derfor skal stille samme krav til private som til kommunale børnehuse. Det private børnehus skal således til enhver tid være bekendt med og leve op til gældende lovgivning på området. Herunder centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner, børnemiljø og sprogstimulering efter folkeskoleloven. Den private institution er forpligtet til at være bekendt med og overholde de til enhver tid gældende love, regler og lignende samt politiske godkendelseskriterier og kommunens overordnede politiske strategier og målsætninger på området. Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne skal blandt andet indeholde: - Optagelseskriterier i børnehuset, herunder evt. fortrinsret - Opsigelsesvarsel af børn i børnehuset. Børnehuset kan ikke opsige børn, med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde. - Bestyrelseskonstruktion - Bestyrelsens sammensætning - Bestyrelsens kompetence - Den Pædagogiske Leders kompetence - Procedurer for valg af bestyrelsen - Formål for det private børnehuss Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige eksempelvis på børnehusets hjemmeside. 3

5 Forældreindflydelse Forældre til børn i private børnehuse skal som minimum have samme forældreindflydelse som forældre til børn i selvejende børnehuse. Bestyrelseskonstruktion, valg, kompetencer mm. skal beskrives i børnehusets vedtægter. De pædagogiske rammer Det private børnehus er omfattet af lovbestemte formålsbestemmelser for dagtilbud. Det private børnehus skal arbejde for at sikre børnene gode opvækstvilkår i overensstemmelse med Odense Kommunens Børn- og Ungepolitik og øvrige politikker på området. Det private børnehus skal udarbejde pædagogiske læreplaner og en virksomhedsplan. Det er vigtigt, at det fremgår af virksomhedsplanen, hvordan børnehuset lever op til bestemmelserne om pædagogiske læreplaner. Virksomhedsplanen og de pædagogiske læreplaner skal være godkendt af bestyrelsen og vedlægges ansøgningen. Hvis børnehuset opnår godkendelse, forpligter børnehuset sig til løbende at ajourføre de nævnte planer. Foretages ændringer, indsendes kopi af de reviderede planer til Odense Kommunes B/Uforvaltning. Personalesammensætning Lederen af det private børnehus skal være færdiguddannet pædagog fra et statslig godkendt uddannelsesinstitution eller have dokumenterede kvalifikationer svarende til en pædagoguddannet. Dokumentation for lederens uddannelse vedlægges ansøgningen. Såfremt der ikke på ansøgningstidspunktet er ansat en leder, skal dokumentationen fremsendes, så snart ansættelsen finder sted. I sådanne tilfælde vil en evt. godkendelse være betinget af behørig dokumentation. Det private børnehus skal have en forsvarlig personalenormering, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Odense Kommunes politikker på området samt gældende lovgivning på området herunder blandt andet formålsbestemmelserne i Dagtilbudsloven. Minimumsnormeringen i et privat børnehus skal være: Ved op til 9 børn (i alderen 3-5 år) minimum 1 voksen Ved børn (i alderen 3-5 år) minimum 2 voksne Ved børn (i alderen 3-5 år) minimum 3 voksne Og så fremdeles. For børn i alderen 0-2 år skal normeringen være maksimalt 4 børn pr. voksen. Ved voksne forstås personer, der er fyldt 18 år. 4

6 Privatinstitutionen skal indhente børneattest for alt personale i børnehuset. Attesterne skal godkendes af Odense Kommune. Børn med særlige behov Det private børnehus skal være tilgængelig for børn med handicaps. Såfremt et barn vurderes at have behov for støttepædagogisk bistand, kan det private børnehus tildeles ekstra ressourcer udover driftstilskuddet i overensstemmelse med barnets behov for særlig støtte. Tildeling af ekstra ressourcer sker på baggrund af en konkret individuel vurdering foretaget af fagpersoner i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning. Hvorvidt et barn har behov for særlig støtte, vil være en vurdering og et skøn i forhold til hvert enkelt barn. Det private børnehus er underlagt underretningspligt. Det private børnehus skal sikre overholdelse af de lovbestemte krav til sprogstimulering af tosprogede småbørn og følge kommunens retningslinier for sprogstimulering. Børnenormering Det private børnehus ønskes godkendt til maksimalt at optage følgende antal børn: 0-2,10 årige børn 2,10-6 årige børn Børn i alt De fysiske rammer Det anbefales, at det private børnehus ikke har samme navn som andre børnehuse i Odense Kommune. Ansøgningen vedlægges en ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndighederne, der bekræfter, at de fysiske rammer er godkendt til formålet. Børnehusets legeplads skal til enhver tid være godkendt efter gældende lovgivning. Børnehuset skal sikre børnene røgfri miljøer. Åbningstid Børnehuset vil være åben for børn i timer pr. uge. 5

7 Økonomi I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår børnehusets åbningstid. Et privat børnehus der ønsker at modtage fuldt driftstilskud skal derfor have en ugentlig åbningstid på minimum samme timetal som de kommunale børnehuse i Odense Kommune. For at modtage fuldt driftstilskud skal børnehuset tillige have åbent samme antal dage årligt som de kommunale børnehuse. Tilsvarende kan driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til private børnehuse med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Det private børnehus` bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke børnehuset for pasningsforpligtelser i forhold til de indmeldte børn, der har behov for pasning på de lukkede dage. Det private børnehus er forpligtet til, i god tid, at give både kommunen og forældrene information om antal lukkedage det pågældende år. Det private børnehus kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen. Børn der er optaget i private børnehuse skal registreres i kommunens pladsanvisningssystem for at sikre korrekt beregning af eventuelle søskendetilskud samt økonomisk- og pædagogisk friplads. Et barn kan ikke have 2 driftstilskud, det er derfor vigtig, at det private børnehus gør forældrene opmærksom på, at barnets forrige indmeldelsesforhold skal være ophørt, før barnet kan optages i det private børnehus. Sker optagelse alligevel selvom barnet har en anden plads, modtager det private børnehus ikke driftstilskuddet for den/de måneder dette vedrører. Private børnehuse skal derfor sørge for, at Pladsanvisningen modtager meddelelse om indmeldelse af optagne børn. Meddelelsen skal være skriftlig og skal som minimum indeholde startdato, barns CPR-nummer samt betalers CPR-nummer og adresse. Oplysning om indmeldelser meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt - dog senest d. 1. i måneden forinden barnets start. Såfremt denne deadline ikke overholdes, kan beregningen af eventuelt søskendetilskud og fripladstilskud ikke starte rettidigt. For at opnå et eventuelt søskendetilskud er det vigtigt, at der er registreret samme betaler på alle familiens børn, uanset om de er i kommunal eller privat pasning. Optages børn, der har bopæl uden for Odense Kommune, må det private børnehus selv aftale betaling med pågældende bopælskommune. Der gives ikke meddelelse til Pladsanvisningen om indmeldelse af disse børn. Hvis forældre med børn i de private børnehus flytter uden for Odense Kommune, bortfalder kommunens tilskud fra folkeregisterfraflytningsdatoen. I det omfang det private børnehus modtager meddelelse om sådanne fraflytninger, er børnehuset forpligtet til at videregive oplysningen til Pladsanvisningen. Medmindre andet er oplyst, forudsættes det ved beregningen, at det private børnehus opkræver forældrebetaling i 11 måneder på lige fod med Odense Kommune. Det private børnehus kan selv fastsætte takster for forældrebetalingen for en plads. Børnehusets takster oplyses til Odense Kommunes pladsanvisning til brug for beregningen af fripladstilskud og søskendetilskud. Deadline for oplysninger af nye takster er 1. december året forinden, at taksterne skal i brug. 6

8 Det private børnehus håndterer selv opkrævningen af forældrebetalingen. Til hjælp leverer Pladsanvisningen hver måned en liste indeholdende oplysninger om takst, søskendetilskud, fripladstilskud samt forældres egenbetaling på alle institutionens optagne børn. Private børnehuse er selv ansvarlige for eventuel inddrivelse af restancer i forældrebetalingen. Odense Kommune kan på intet tidspunkt afkræves eventuelle manglende forældrebetalinger. Listen fra Pladsanvisningen bruges ligeledes til kontrol af, hvorvidt indmeldelsesoplysninger er korrekte. Er listen ikke i uoverensstemmelser med de faktiske forhold meddeles dette til Pladsanvisningen, hvorefter Pladsanvisningen sørger for regulering. På næstkommende liste vil disse uoverensstemmelser være reguleret. Refusionsberettigede tilskud ved egen håndtering af forældrebetaling Søskendetilskud Søskendetilskud gives til familier med to eller flere børn i kommunale og/eller private dagtilbud/sfo. Søskendetilskud udregnes automatisk i pladsanvisningssystemet til den/de søskende, der har ret til tilskuddet. Har forældre også barn i kommunal pasning, vil søskendetilskuddet, såfremt det tilfalder det kommunalt passede barn, blive fratrukket den kommunale opkrævning på vanlig vis. Søskendetilskuddet beregnes som 50% af forældrebetalingen (fratrukket et eventuelt fripladstilskud) - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Det private børnehus modtager søskendetilskud for optagne børn månedsvis bagud. Beregningerne laves på baggrund af oplysninger fra pladsanvisningssystemet. Ændres der i regler for beregning af søskendetilskud, vil disse ændringer også gælde det private børnehus. Fripladstilskud Forældre kan få tilskud til forældrebetalingen i form af økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens samlede indkomst er under beløbsgrænsen. Der kan i private børnehuse max. opnås et fripladstilskud svarende til, hvad man ville kunne opnå i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Forældre kan søge økonomisk friplads via Pladsanvisningen. Fripladsen lægges ind i pladsanvisningssystemet til fremtidig automatisk beregning. Det vil sige, at beløbets størrelse fremover vil fremgå af den liste det private børnehus modtager hver måned. Forældre skal give meddelelse om ændringer i forhold vedr. økonomisk friplads til Pladsanvisningen. 7

9 Er der i familien i forvejen børn i enten privat eller kommunalt børnehus, der får friplads, skal der ikke søges igen, da den økonomiske friplads automatisk slår igennem på alle børn, der er registreret med samme betaler. Det private børnehus modtager fripladstilskud for optagne børn månedsvis bagud. Beregningerne laves på baggrund af oplysninger fra pladsanvisningssystemet. Pædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads ydes til børn med særlige sociale behov. Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads skal forældre søge om økonomisk friplads via Forældrerbetalingen. Efter henvendelse til Forældrebetalingen søger forældre om socialpædagogisk friplads via egen sagsbehandler. Ved bevilling af socialpædagogisk friplads foretages en individuel vurdering af tilskuddets størrelse - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes tilskud til børn på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud der gives på denne baggrund udgør 50% af forældrebetalingen - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Ved ansøgning om et sådant tilskud er ansøgning om økonomisk friplads ikke nødvendig. Får et barn tilskud på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan man søge om yderligere nedsættelse af forældrebetalingen, såfremt betingelserne for socialpædagogisk eller økonomisk friplads er opfyldt. Socialpædagogiske fripladser afregnes med det Børn- og Ungerådgivningskontor, som er tilknyttet betalerens adresse. Friplads på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne afregnes med Handicapafsnittet. Det private børnehus sender regninger for pædagogiske fripladser til ovennævnte afdelinger. Der afregnes hvert halve eller hele år. Oplysningspligt Det private børnehus har en forpligtelse til at oplyse forældre til optagne børn om muligheden for at søge tilskud herunder blandt andet fripladstilskud, søskendetilskud og pædagogisk fripladstilskud. Administrativ bistand Udover administrationsbidraget yder Odense Kommune ingen administrativ bistand til det private børnehus i form af opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af løn, personaleadministration mv. Kommunen yder ikke løbende pædagogisk rådgivning og vejledning. Børnehuset kan ved modtagelse af særskilt invitation deltage i ledermøder, kurser og temadage arrangeret af Odense Kommune. 8

10 Tilskuddet Børnehusets åbningstid er afgørende for størrelsen af driftstilskuddet pr. barn. Beregningen af tilskuddet tager udgangspunkt i åbningstiden i Odense Kommunes børnehuse. For at modtage fuldt driftstilskud skal det private børnehus have en tilsvarende åbningstid. Satserne for driftstilskuddet pr. barn pr. år i et fuldtids privat børnehus fremgår af Odense Kommunes hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til Børn- og ungeforvaltningen. Den private institution får udbetalt tilskuddet månedsvis bagud. Odense Kommune udbetaler tilskuddet i rater over 12 måneder. Beregningerne af tilskuddets størrelse laves på baggrund af oplysninger fra pladsanvisningssystemet. Der udbetales ikke tilskud for flere børn end institutionen er godkendt til. Driftsgaranti Det private børnehus skal i forbindelse med godkendelsen stille en bankgaranti på anfordringsvilkår. Beløbet beregnes og fastsættes af Odense Kommune. Garantien skal dække 2 måneders bruttodrift. Garantien beregnes ud fra driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud samt forældrebetaling. Forældrebetalingen beregnes ud fra Odense Kommunes takster. Garantiens størrelse afhænger af børnenormeringen. Garantistiller (f.eks. bank) Garantiens størrelse Er garantien stillet på anfordringsvilkår Optagelse Det private børnehus optager selv børn og opstiller retningslinier herfor i vedtægterne. Odense Kommune kan altså ikke anvise plads i børnehuset. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af vedtægterne, som skal være offentligt tilgængelige, fx via privatinstitutionens hjemmeside. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper af børn fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse og tro. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis det private børnehus er oprettet med et bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne, og disse ikke strider mod ovenstående. 9

11 Tilsyn Odense Kommune skal føre tilsyn med det private børnehus, herunder om det fortsat opfylder kravene for godkendelse samt om den opfylder centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogstimulering osv. Børnehuset er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret fysisk adgang til børnehuset. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge det private børnehus besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold for at følge med i, at kravene overholdes. Tilsynet omfatter: A: Ét anmeldt besøg årligt, hvor børnehusets pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer mv. B: Uanmeldte besøg, hvor det vurderes, om børnehuset fortsat lever op til godkendelseskriterierne eller der skal følges op på et tidligere anmeldt tilsyn. Såfremt det vurderes, at børnehuset ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, kan og skal kommunen stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis børnehuset anvender et evt. overskud til et ulovligt formål. Øvrige bestemmelser Det private børnehus skal til enhver tid skriftligt kunne dokumentere hvordan det lever op til godkendelseskriterierne. Det private børnehus har pligt til at oplyse Odense Kommune om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Manglende meddelelse om ændringer kan i sig selv medføre tilbagekaldelse af godkendelsen. Det private børnehus skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, der retter sig mod børneområdet og dagtilbud, samt de til enhver tid i Odense Kommune gældende rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagtilbudsområdet. Odense Kommunes godkendelse til at drive et privat børnehus kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person. Det private børnehus er underlagt de samme regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til børnehusets forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen. Der gælder de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som for de kommunale og selvejende børnehuse. Det private børnehus skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale børnehuse i forbindelse med bygningsforhold, legepladsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold herunder APV, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn mv. 10

12 Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love erklæring om at (sæt kryds): Virksomheden ikke er under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning, tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignede situation. Virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger Odense Kommune forventer, at den private leverandør har orden i sin økonomi og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Hvis Odense Kommune efter godkendelsen af børnehuset vurderer, at den private leverandør misligholder eller ikke længere lever op til krav og forpligtigelser, kan kommunen standse udbetalingen af tilskuddet uden varsel samt tilbagekalde godkendelsen. I tilfælde af misligholdelse forbeholder Odense Kommune sig retten til at søge erstatningsansvar. Klagevejledning Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til byrådet eller til Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet. Oplysninger om rette klageinstans kan fås ved henvendelse til Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen. Private leverandører, der får afslag på godkendelse af et privat børnehus, kan indbringe afslaget for det kommunale tilsyn. Underskrift Ansøgeren erklærer at have læst og accepteret Odense Kommunes krav til private leverandører på dagtilbudsområdet som grundlag for børnehusets oprettelse og drift. Ansøgeren indestår samtidigt, at alle oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Dato, navn, titel og underskrift: (Dokumentation for at underskriver er underskriftsberettiget skal vedlægges) 11

13 Bilag der skal vedlægges ansøgning: I forhold til børneattester fremsendes dokumentation umiddelbart efter opstart 1. Børnehusets virksomhedsplan 2. Børnehusets pædagogiske læreplan 3. Dokumentation for lederens uddannelsesmæssige baggrund 4. Børneattest på alle, der er ansat eller ønskes ansat i børnehuset 5. Ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndighederne. Evt. supplerende godkendelser 6. Børnehusets vedtægter. Evt. med supplerende oplysninger 7. Driftsgaranti dokumentation for bankgaranti på anfordringsvilkår 8. Dokumentation for at underskriver er underskriftsberettiget 12

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner 12. december 2013 Godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution beliggende i Silkeborg Kommune i henhold til Lov om dag-, fritids-

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Ansøgningsskema for godkendelse af privatinstitution Private,

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn: 1/6 Ansøgning om godkendelse af privat leverandør af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution i henhold til Dagtilbudsloven 20 med beliggenhed i Fanø Kommune,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 1. udgave 2014. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens navn Daginstitutionens

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres):

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres): Børne- og Ungeafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Boern.unge@holstebro.dk Ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Holstebro Kommune 1. Stamdata for virksomheden

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således:

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Høje-Taastrup Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd d. 16. juni 2015 Daginstitutioner kan med

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R FOR PRIVATINSTITUTIONER 1. Ansøgningen og

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere