Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn"

Transkript

1 Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn Notat v. Lone Bang-Møller, Forskningsafdelingen, juni 2009 Indhold: 1. Indledning og formål med notatet, herunder datagrundlag 2. Overblik over gennemførte aktiviteter 3. Deltagernes erfaringer, oplevelser og udbytte 4. Andre erfaringer 1

2 1. Indledning og formål med notatet, herunder datagrundlag Blå Kors Danmark har i foråret og forsommeren 2009 gennemført et antal forskellige aktiviteter med og for udsatte voksne og deres børn. Disse aktiviteter er støttet af AKTIV-puljen (for opsøgende, kontaktskabende og støttende indsats for socialt udsatte mennesker). I overensstemmelse med vilkårene for støtten har Blå Kors Danmark udarbejdet statusrapport og på den vis afrapporteret til bevilgende myndighed om anvendelsen af bevillingen. Dette notat er en omskrivning af statusrapporten. Ambitionen er at gøre Blå Kors Danmarks og deltagernes - erfaringer med aktiviteterne lidt lettere tilgængelige for en bredere målgruppe. Datagrundlag De erfaringer, som beskrives i efterfølgende afsnit 3, hviler på skriftlige og mundtlige udsagn fra deltagere og medarbejdere/ledere på de aktiviteter, der er gennemført. I langt de fleste tilfælde er der tale om, at deltagerne (såvel børn som voksne) har udfyldt et spørgeskema om deres oplevelser og udbytte. Herudover har lejrmedarbejdere/-ledere nedskrevet deres refleksioner i et dertil udviklet refleksionsskema. I enkelte tilfælde er forældre blevet bedt om at interviewe deres børn og på den måde indhente deres betragtninger. I ét tilfælde er der gennemført telefoninterview med en deltager. Et sådant datagrundlag er naturligvis spinkelt for så vidt angår muligheden for at generalisere i forhold til andre aktiviteter og større målgrupper. I forhold til de konkrete aktiviteter, der er gennemført, vurderes høj grad af troværdighed, idet stort set alle deltagere har bidraget i erfaringsopsamlingen. På de undersøgte parametre (oplevelser af aktiviteten og oplevet udbytte) vurderes samtidig en vis robusthed, også i forhold til andre lignende aktivitetstyper, idet der konstateres høj grad af ensartethed i besvarelserne på tværs af aktivitetstyper. 2

3 2. Overblik over gennemførte aktiviteter Aktiviteternes formål Aktivitererne skal medvirke til, at forældre i de udsatte grupper, som har begrænset eller ingen kontakt eller måske endda belastende kontakt til deres børn, ved hjælp af konstruktiv og netværksskabende støtte bliver hjulpet til at genskabe/udbygge/udvikle kontakten til deres børn. Der kan være mange forskellige konkrete grunde til, at kontakten mellem forældre og børn er belastet (børnene bor ikke hjemme længere, børnene bor i en aktiv alkoholfamilie, børnene har som voksne ikke længere kontakt til forældre med alkoholproblemer m.v.). Aktiviteterne tilbyder på det konkrete plan børn og forældre en tryg ramme for samvær om meningsfulde aktiviteter i en tidsperiode på én eller flere dage, hvor samværet er støttet af professionelle og frivillige, og hvor forældrene er ædru. Idéen er at give børn og forældre nogle gode fælles oplevelser, som kan give inspiration til fortsat fællesskab og fastholde oplevelser af at man godt kan samværet. I forbindelse med nogle af aktiviteterne har der integreret i aktiviteten været arbejdet med problematikker og redskaber omkring relation mellem forældre og børn, i form af foredrag og terapi. Målgruppe Aktiviteterne har henvendt sig til forældre blandt de udsatte grupper og deres børn - samt til børn af udsatte grupper om muligt i samvær med deres forældre. Der findes ingen samlede opgørelser over antallet af udsatte børn og voksne i Danmark. Hvis man tager udgangspunkt i børnene og i den målgruppe, som vi i Blå Kors primært henvender os til, nemlig mennesker med en afhængighedsproblematik, så angiver Sundhedsstyrelsen et skøn på minimum børn som vokser op i familier med svære afhængighedsproblemer. På Blå Kors Danmarks enheder, såvel behandlingsinstitutioner som bosteder og væresteder, har vi kontakt med voksne fra disse familier. Blå Kors Danmarks tilbud til unge børn af alkoholmisbrugere, TUBA, har aktuelt kontakt til 600 unge i terapi og med godt 300 på venteliste forventer TUBA at hjælpe 1200 unge i Disse tal fortæller på forskellig vis noget om målgruppens størrelse. 3

4 Gennemførte aktiviteter Der er gennemført 5 aktiviteter med deltagelse af i alt 24 voksne og 33 børn, fordelt på cirka 50 % mænd og 50 % kvinder. Der er gennemført 2 sejlture med skibet Agape, én endagstur (6 voksne og 8 børn) og én to-dagstur (5 voksne og 7 børn) Der er gennemført en lejr over 3 dage (fredag-søndag i Kr. Himmelfartsferien) på Falster, med deltagelse af 10 voksne og 16 børn. En medarbejder har deltaget på en weekendtur for en forælder og dennes to børn. Der er gennemført individuelle terapiforløb for to indsatte i Kærshovedgård, i tilknytning til Blå Kors Danmarks behandlingsindasts dér, Punktum. 4

5 3. Deltagernes erfaringer, oplevelser og udbytte Deltagernes oplevelser og umiddelbare udbytte Deltagerne er blevet spurgt om deres oplevelser og udbytte ved deltagelse i aktiviteten. Det gennemgående og altdominerende billede af deres vurderinger er, at de ved deltagelse i aktiviteterne har fået gode oplevelser, både med hinanden og med de deltagende lejrmedarbejdere. Det helt overvejende billede er, at deltagerne har oplevet en rigtig god tur med gode oplevelser og godt samvær med deres børn/forældre. Nogle giver udtryk for, at deres forhold egentlig altid er godt, men en stor del udtrykker alligevel, at de har fået idéer og inspiration til hvordan man kan være sammen på en god måde. Nedenfor refereres resultatet fra 30 udfyldte spørgeskemaer (øvrige deltagere har givet deres holdninger til kende gennem interview med deres forældre eller på anden vis). 29 af 30 giver udtryk for, at det har været "en god oplevelse, som er værd at tænke tilbage på" (1 skriver "nogenlunde") 27 ud af 30 udtrykker, at de i høj grad har "haft god kontakt med dit barn/din forælder under aktiviteten" (2 siger "nogenlunde" og 1 "ikke så meget". 16 af 30 skriver, at de tror eller håber, at "kontakten med dit barn/forælder bliver anderledes fremover", mens 5 skriver at det tror de ikke og 6 angiver "ved ikke". Nuancerne i besvarelsen af dette spørgsmål skal ses i lyset af, at flere angiver, at deres forhold på forhånd var godt. 21 ud af 30 angiver at de oplever i høj grad eller nogen grad at have fået idéer til, hvordan de kan være sammen med deres børn/forældre på andre tidspunkter. Etablering af netværk til efterfølgende samvær var ikke en central pointe, og det er også kun 7 ud af 30 angiver, at de har mødt nogen, de kunne tænke sig at have kontakt til efter turen, mens 9 skriver "nej" og 8 skriver "måske". Hertil skal dog lægges mange børn på Falsterlejren, som ifølge lejrledelsen ivrigt udvekslede telefonnumre og gerne ville holde kontakt efterfølgende. 26 ud af 30 angiver, at de har lyst til at deltage i noget lignende igen en anden gang, og kun 2 angiver "måske" (2 har ikke besvaret). 5

6 Børnenes udsagn til deres forældre på Falsterturen om, hvad de oplevede som det bedste, fortæller en historie om, at meningsfulde fælles aktiviteter, gode rammer og forplejning alt i alt er med til at sætte rammen for en god oplevelse. Se også nedenfor. En række udsagn fra deltagerne underbygger ovenstående: Endagstur med AGAPE: "Vi var en gruppe (lektiecafé) med nydanskere, som har haft en pragtfuld dag, med gode oplevelser, dejlig forplejning og god kontakt mellem de enkelte deltagere og mandskabet - som vi har haft det fornøjeligt og godt sammen med. De er gode menneskekendere" - lektiecafe "Det er den bedste tur vi har haft" - udsagn fra børn Forudsætning for at effekten holder er, at "sådan nogle arrangementer er en fremtidig mulighed for denne gruppe for at styrke familieforholdet" - fra lektiecafe "De nye udfordringer med mange grænser der blev overskredet til søs" - (hvilke aktiviteter oplevede I at have størst succes med) - medarbejder fra lektiecafé "Det var en tur, vi sent vil glemme" - deltager "Det er godt for os med en tur" - deltager "Det var sjovt og hyggeligt, naturen var flot. Det var dejligt at stå stille og høre fuglene synge" - deltager "Det var virkelige fedt og sjovt, hyggeligt, man følte som det var luksus" - deltager To-dagstur med AGAPE: "Det var en rigtig god tur, som der egentlig ikke er noget negativt at sige om" - deltager "Det er den ferie vi kan få sammen i år pga pengemangel" - deltager "Det har været en fed tur, en anderledes måde at være sammen med børnene på" - deltager "håber, at mange andre forældre og børn får samme mulighed" - deltager "Jeg oplevede børnene meget aktive og der var fart over feltet hele dagen. Ingen spurgte efter pc eller tv. Når aftenen kom blev der fred - en stilhed sænkede sig over skibet / dyb søvn" - medarbejder på turen Falstertur: "Det nære ophold har været rigtig godt. Da det jo er klart at jeg ikke er så tæt på børnene (kærestens børn), da det kun er engang imellem de er hos deres far "Jeg synes, at gokart-turen var en stor oplevelse - og familieløbet" - barn "At vi var sammen" - sådan harflere børn svaret da deres forældre interviewede om hvad der var bedst "Både J og S sagde at det bedste var "at være sammen med dig". Dette glæder mig meget" - en forælder " Ved ankomst opleves meget lidt kontakt mellem forældre og børn. Gennem leg og aktiviteter udviklede der sig en særdeles god kontakt og samarbejde i familierne" - medarbejder på turen "Kanon koncept, som vi meget gerne en anden gang vil være en del af og håber mange andre vil få den samme glæde af som vi" - deltager 6

7 "Fantastisk at andre mennesker stiller op for at give gode dage til netop mig og min datter" - deltager Tur med forælder og to børn fra Aabenraa: Vi havde det rigtig hyggeligt, det var især dejligt, at vi var en lille gruppe - deltager Jeg skulle ikke tænke på praktiske ting men kunne udelukkende være der for børnene - deltager Medarbejderne på de forskellige aktiviteter nuanceret og kvalificerer ovenstående ved forskellige betragtninger: - Dét at være sammen om noget, efter evne og interesse, var med til at give gode relationer og samvær mellem voksne og børn - Flere beskriver, at de så en vis tilbageholdenhed hos såvel forældre som børn i starten, men at der både individuelt og i forhold til hinanden blev overskredet grænser - For forældrene kan det give tryghed i samværet, at der er nogle andre, som har det overordnede ansvar - Vigtigt, at personalet har menneskekendskab og rummelighed - Aktiviteterne gav sus af glæde - Det blev taget hånd om både børn og voksne, og for begge parter er det måske en ny oplevelse. De voksne er heller ikke vant til at blive kæret om og forkælet. - Adgangen til leg og aktiviteter er med til at bryde isen mellem børn og forældre, men det er samværet som begge parter lægger mest vægt på - Det kan være vanskeligt for forældre selv at gennemføre eksempelvis en weekendtur, hvis de har svært ved at udsætte egne behov/misbrug i længere tid - En medarbejder fortæller, hvordan det har været godt for en forælder at få øvelse i at udholde så tæt nærvær med sine børn som på turen - i trygge rammer - En tur gav også en usikker forælder muligheden for at spejle sin egen varetagelse af forælder/voksenrolle i en anden voksen (deltagende medarbejder) Medarbejdere og deltagere i terapiforløbene i regi af Punktum har blandt andet fokus på relationer til familien, herunder til børnene. Begge deltagere har oplevet behov for at drøfte disse emner i individuelle forløb og har begge oplevet, at de har opnået større selvindsigt om deres forælderrolle og varetagelsen af den. De har opnået en opmærksomhed på hele tiden at blive arbejde med, hvordan de er som forældre og oplever begge, at de er blevet bedre over tid. Hvad skal der til, for at en sådan oplevelse kommer til at gøre forskel på længere sigt for de voksne og deres børn? Karakteristisk ved de aktiviteter, der er gennemført, er, at de er enkeltstående aktiviteter uden mulighed for gentagelse eller opfølgning, med mindre der opnås finansiering hertil andre steder fra. 7

8 Det har derfor været et selvstændigt og vægtigt formål med aktiviteterne at give deltagerne en god oplevelse, som kan stå som noget betydningsfuldt i erindringen og historien om den enkelte familie. Herudover giver flere af deltagerne udtryk for, at de har fået ny inspiration til, hvordan man kan være sammen, og nogle voksne har fået en oplevelse af at mestre det nære samvær med deres børn på en anden måde, end de ellers har prøvet. Der er med aktiviteterne givet næring og ny grokraft til nogle relationer. Når deltagergruppen kommer fra gruppen af særligt udsatte og generelt har ringe erfaringer med og kompetencer til stabilt og nært voksen-barn-samvær, er det samtidig oplagt, at fortsat positiv udvikling og vedligeholdelse af relationen mellem forældre og børn forudsætter opmærksomhed og støtte. Det er derfor vanskeligt at sige noget om, hvilke forandringer aktiviteterne vil medføre for deltagerne på længere sigt, og tvivlsomt om enkeltstående aktiviteter kan medføre forandringer i større skala. I første omgang må man fastholde det positive i, at de har fået en god oplevelser af godt samvær omkring meningsfulde aktiviteter. Idéen er naturligvis, at det skal fastholdes og videreudvikles og at de gode erfaringer fra aktiviteterne giver forældre og børn tro på og redskaber til selv at fastholde og videreudvikle samværet. I og med at deltagerne i de gennemførte aktiviteter har en tilknytning til en Blå Kors Danmarkenhed er der mulighed for, at medarbejderne hér følger op på de erfaringer og oplevelser der er givet på ture og aktiviteter. Nogle planlægger at udsende cd med billeder fra aktiviteten som en måde at fastholde deltagernes erindring af oplevelsen på, og der er mulighed for at målrette udsendelse af kataloger om ferielejre for børn. I sin erfaringsopsamling omkring sommerferieaktiviteter (med nogenlunde sammenlignelig målgruppe og delvist samme formål) sammenfatter Socialt Udviklingscenter ligeledes (SUS Sommerferiepuljen erfaringsopsamling), at det er vanskeligt at udtale sig om langsigtede og mere dybdegående effekter af aktiviteter kort tid efter deres gennemførsel, samt at der har været gode erfaringer med opfølgende aktiviteter som tilbud om rådgivning, fællesspisning og undervisning. Indenfor Blå Kors Danmarks regi er der netop opnået støtte til et projekt omkring værestedet Den Blå Oase i Aabenraa (støtte fra Sommerferiehjælp-puljen SOMHJÆLP). Dette projekt er flerårigt, og i projektet vil der - blandt andet ved den påkrævede eksterne evaluering ved Socialt Udviklingscenter (SUS) - blive indsamlet erfaringer omkring mere langsigtede effekter af støtte til genetabling/udvikling af relationer mellem børn og forældre i alkoholbelastede familier. 8

9 4. Andre erfaringer Der er gennemført et antal aktiviteter for målgruppen Det er lykkedes at gennemføre et antal aktiviteter, d.v.s. at få kontakt til og skabt opmærksomhed blandt målgruppen om muligheden for at få hjælp til etablering og videreudvikling af samspil mellem forældre og børn. Det er erfaringen, at det kræver en stor indsats hos medarbejderne på Blå Kors-enhederne at synliggøre og motivere til deltagelse. Besvarelser fra spørgeskemaer viser, at 10 af 27 oplever at være blevet opfordret til deltagelse af medarbejdere fra Blå Kors, 2 blev opfordret af kommunen, 11 så et opslag og meldte sig til, mens 3 skriver at de "fik et tilbud" (ikke alle har besvaret dette spørgsmål, hvorfor tallene ikke summerer til 30). Der er gennemført forskellige typer aktiviteter De gennemførte aktiviteter er meget forskelligartede, dog alle med fokus på oplevelser og udbygning af relationen mellem forældre og børn i familier, som på én eller anden måde er belastet af alkoholproblemer. Det er vurderingen, at det er vigtigt at have forskellige tilbud, fordi målgruppen har forskellige ressourcer og behov at gå ind i aktiviteten med. Eksempelvis er der forskel på aktiviteter over én eller flere dage; aktiviteter hvor man er meget tæt på hinanden eller hvor der er mulighed for at være mere sig selv som person/familie; aktiviteter med fokus alene på fælles oplevelser eller aktiviteter hvor der er integreret foredrag eller anden drøftelse af samværsproblematikker; aktiviteter alene for forældrene eller aktiviteter for hele familien; aktiviteter med deltagende medarbejdere fra Blå Kors eller aktiviteter alene for familien med efterfølgende opfølgning m.v. Der kræver noget af deltagerne at komme med og at være med Både undervejs i afviklingen af aktiviteterne og i forbindelse med rekruttering til dem blev det tydeligt, at alene dét at komme med på en tur kan være vanskeligt for borgere i den målgruppe, vi henvender os til. Vi ser ofte, at målgruppen har ringe sociale ressourcer og kompetencer, og at det for dem kan være en stor overvindelse at forpligte sig på tæt social kontakt med fremmede eller sågar egne børn - over flere dage. Det er vigtigt i synliggørelse af og rekruttering til samt naturligvis i afviklingen af aktiviteterne, at respektere og tage højde for dette. Det betyder blandt andet, at det kræver en stor indsats hos medarbejdere på væresteder/behandlingssteder/botilbud at motivere og støtte brugerne i at deltage. Og det betyder, at kommunale sagsbehandlere skal have besked om aktiviteterne i god tid, så de også kan nå at forberede og motivere deres borgere til eventuelt at melde sig. Samtidig fortæller det naturligvis også noget om, at vedholdende kontakt og støtte efterfølgende kan være afgørende for, om en familie på længere sigt får udbytte af deres deltagelse. 9

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

GUIDE TIL GODE TEKSTER

GUIDE TIL GODE TEKSTER GUIDE TIL GODE TEKSTER Det ser så let ud men kan være svært Og har vi egentlig nogen regler? www.albertslund.dk SKRIV GODT 1 2 SKRIV GODT INDLEDNING I Albertslund Kommune lægger vi vægt på at inddrage

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension

Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension For mennesker, der har fået bevilget førtidspension, kan hverdagen godt gå hen og blive lidt trist, inaktiv og passiv. Man holder sig

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

Kvalikombo... eller det nytter stadig

Kvalikombo... eller det nytter stadig Kvalikombo... eller det nytter stadig "Det Kan Nytte" i en ny og opdateret form - udviklingen finder sted på botilbud i seks nordsjællandske kommuner. Kommunerne Allerød, Fredensborg, Gribskov, Helsingør,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 2... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Pkt.nr. 23 Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Forældretilfredshed skolestart 2012

Forældretilfredshed skolestart 2012 Information (junimøde og skriftlig information): Meget informativt Godt at mødes tæt på skolestart så man kan få afklaret praktiske spørgsmål. Undgå gentagelser fra januarmødet. Frustrerende at det på

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Jurgita Versiackaite-Pedersen

Jurgita Versiackaite-Pedersen Jurgita Versiackaite-Pedersen Fra: Karen M. Hansen Sendt: 20. august 2015 10:03 Til: Borgmesteren for BUF Emne: Klub Rughave: 18+ tilbud sagsnr. 2011-123460 Vedhæftede filer: Klub Rughave sagsnummer 2011

Læs mere

Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene"

Beboerportræt: Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene" Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Når Fatma skriver, lever hun sig ind i en helt anden verden.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

Vi gør det sammen -4

Vi gør det sammen -4 Vi gør det sammen -4 Sammen med Gud bliver det umulige muligt Kun sammen med Gud. Mål: Livet byder på mange udfordringer. Vi må lære børnene, at Gud ikke giver os udfordringer, som vi ikke kan klare men

Læs mere

Æbelø den 13-15 Juni 2008

Æbelø den 13-15 Juni 2008 Æbelø den 13-15 Juni 2008 Dansk Ornitologisk Forening & Fugleværnsfonden Kursus Dette kursus henvender sig til alle drevene turguider i DOF og Fugleværnsfonden og til dig som gerne vil i gang med at guide

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere