evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos"

Transkript

1 evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen

2 Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler topchef i Microsoft, Jens Moberg sig i et interview i Psykologi 1. Han siger endvidere om forholdet mellem job og familie, hvad angår følelser: Selv om jeg er meget committed, er det stadig kun et job. Men hvis jeg oplever, at kunne være en bedre far, rører det mig dybt. I meta hodos projektet har vi fra begyndelsen antaget og undervejs i projektet gentagne gange fået bekræftet, at mod til at være sårbar er afhængighedens modstykke. En families liv kan rent faktisk ændres radikalt og grundlæggende FRA afhængighed TIL selvstændighed ved at samle mod nok til at udsætte sig for en behandling, der går ud på at udvikle åbenhed, samhørighed og sårbarhed. For at kunne stille op til disse modige familier, har vi i meta hodos projektet eksperimenteret med og videreudviklet veldokumenterede metoder og vi har trænet terapeuterne i at fastholde fokus både på at kunne operere med relevante metoder, at kunne være nærværende og autentiske i relationen samt at reflektere over virkningen af indsatsen der bliver gjort fra alle sider i dette terapeutiske rum. 1 Psykologi nr.: 6, 2006 Side 1 af 40

3 Indhold side Formål med projektet og sammenfatning af resultater 4 Historie 5 Teori 6 Udviklingsprojektet meta hodos 7 Organisation 8 Formål med evalueringen 9 Evalueringsmetode 11 Gennemgang af aktiviteterne o Efteruddannelsen 11 Om de studerende 12 Om uddannelsesforløbet 12 Indhold og proces på uddannelsen 12 Konkrete metoder der blev undervist og trænet i 13 De studerendes tilbagemeldinger 13 Konklusioner 15 o Kurserne Udvikling af kurserne 16 Markedsføring 16 Resultater 17 o Konklusioner 17 Familiebehandlingen Udvikling af behandlingen 18 Behandlingsforløbet i Ebeltoft Kommune 19 Om familierne der ikke deltog i projektet 19 Om familierne der deltog i projektet 20 Gennemgående metoder i behandlingen 20 o Logbog 20 o Egenterapi i gruppe 20 o Børnegruppe 20 o Forældregruppe 20 o Individuel familiegruppe 20 o Flerfamiliegruppe 21 Behandlingsforløbet 21 Undervisnings- og træningsforløbet for terapeuterne 25 Familiernes oplevelse på meta hodos behandlingen 27 Terapeuternes oplevelse af meta hodos behandlingen 30 Konklusioner 35 o Forskning/formidling 36 Samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning 36 Om erfaringsopsamlingen 36 Konklusioner 36 o Bilagsliste 37 o Litteraturliste 38 Side 2 af 40

4 Formål og sammenfatning af resultater Udviklingsprojektets formål var at udvikle og afprøve metoder til det vi valgte at kalde struktureret, relationsorienteret afhængighedsbehandling. Vi anså det for vigtigt at samle viden og erfaring fra alkoholafvænnings/behandlingsverdenen med viden og erfaring fra familieterapiens verden og at udnytte disse erfaringer til at skabe et paradigmeskifte indenfor det, der traditionelt kaldes misbrugsbehandling På længere sigt, var formålet at arbejde for at etablere en egentlig meta hodos familiebehandlingsinstitution. Institutionen skulle varetage behandling, efteruddannelsesog kursusvirksomhed og til det formål være tilknyttet forsknings-, formidlings- og videnscentre. For efteruddannelsen kan vi konkludere at Det teoretiske fundament skaber den kreativitet og selvstændighed hos de studerende, som vi ønskede. Det giver god mening for en bred vifte af professionelle indenfor social- og sundhedssektoren at arbejde med det dobbelte fokus på egne mønstre i samspil med klienternes. De studerende har fået nye perspektiver og mod på at bruge sig selv på en ny måde indenfor et område, hvor dette er tiltrængt. For kurserne måtte vi sande at Vi let kunne finde råstoffet d.v.s. konsulenter og undervisere til at lave kvalitetskurser. Vi måtte have hjælp til markedsføring og vi kunne have brugt meget mere. Vi nåede en række af de faggrupper vi gerne ville nå med kurserne, men ikke helt i det ønskede omfang. Vi ikke kom helt ud over kanten med vore budskaber. F.eks. nåede vi ikke det private erhvervsliv. Sammenfattende om behandlingen kan vi sige at De antagelser vi ønskede at afprøve i behandlingsdelprojektet viste sig at holde stik. Familierne har entydigt givet udtryk for en grundlæggende forandring i deres måde at håndtere konflikter. Terapeuterne har i væsentlig grad fået ny inspiration ved hjælp af metoderne de blev introduceret til og det dobbelte fokus på afhængighed i relationer i familien og mellem terapeuten og familien. Projektmaterialet med 3 familier og 3 terapeuter er for lidt til generelt at kunne fastslå tydelige sammenhænge men giver nok til at vi gerne vil arbejde videre med ideen rundt i kommunerne. Familierne og terapeuterne oplevede konstant et tidspres som til tider var for presset ved den stramt strukturerede metode. Terapeuternes træning var for begrænset i forhold til de terapeuter der tog hele efteruddannelsen. De følte ofte at de var usikre overfor den behandling de skulle stå for. Ud over det beskrevne har det vist sig at de uddannede terapeuter har introduceret metoderne på i alt fald to institutioner for Side 3 af 40

5 alkoholafhængige, hvor de har haft gavnlig effekt på udbyttet for klienterne. Også hvor der er ringe eller ingen kontakt til familierne kan der arbejdes med at bygge nye relationer op. Vedrørende forskning/formidlingsdelen må vi i projektet og fra CfR erkende at der er brugt en del ressourcer på at forberede en evaluering, som så ikke blev så omfattende og grundig og da slet ikke kom ind i nogle større sammenhænge, hvor det måske kunne have dannet grundlag for nogle sammenligninger med andre metoder og tilgange. Det beklager både vi og Helle Lindgaard fra CfR. Det har dog været et opløftende samarbejde mellem Helle Lindgård og meta hodos. Lige fra begyndelsen stod det os klart, at der ikke umiddelbart var sammenlignelige tilgange og det gav jo fagligt blod på tanden. Derfor var det også oplagt at bruge en del af projektets resourcer på at udvikle evalueringsmetoder sammen med CfR. Det må dog erkendes at det output der er kommet ud af det ikke står mål med indsatsen. Side 4 af 40

6 Historie I 2001 udviklede cand. pæd. psych. Annelise Dalsgaard, socionom Marianne Clausen, cand. psych. Merete Hansen, projektkoordinator Hasse Schneidermann og familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen en efteruddannelse for behandlere og kaldte den meta hodos. meta hodos er sammensat af de græske ord me ta (efter, ved, ud over, hen til) og hodos (vej) og kan oversættes som planmæssig fremgangsmåde eller systematiske procedure. meta hodos skulle uddanne og træne terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. Uddannelsen kombinerede en struktureret afhængighedsbehandling med et oplevelses- og relationsorienteret familiedynamisk grundsyn. meta hodos blev udviklet med midler fra Sundhedsministeriets pulje om støtte til etablering af alkoholbehandleruddannelser og i efteråret 2001 og foråret 2002 kunne det første hold studerende så gennemføre uddannelsen. meta hodos uddannelsen var en stor succes idet alle studerende (som var erfarne alkoholbehandlere), fandt, at de havde fået væsentlige nye faglige input ved fokusændringen fra individorientering til relationsorientering. Desuden fandt de træningen i at arbejde med opmærksomhed på egne afhængighedsmønstre i samspil med klientens, som en væsentlig nyskabelse. Både studerende og undervisere ønskede at afprøve denne form for afhængighedsbehandling i virkeligheden. Den oprindelige Udviklingsgruppe søgte derfor Socialministeriet om yderligere midler til et udviklingsprojekt med det formål at afprøve behandlingsmetoden i en række familier med afhængighedsproblemer. I efteråret 2002 blev Udviklingsprojektet godkendt og etableret med en fast organisation, og fire delprojekter. Hele projektet alle aktiviteter og evalueringen af dem - skulle have været afsluttet ved udgangen af Der blev både i 2004 og 2005 søgt om og bevilget forlængelse så vi ved projektets endelige afslutning ved udgangen af 2006 kunne konstatere at alle aktiviteter var gennemført. Side 5 af 40

7 Teori meta hodos behandlingen ser på hele familien og ikke kun på den, der drikker. meta hodos er en afhængighedsbehandling, der sætter fokus på, hvordan afhængighed eksisterer og udvikler sig i familiære relationer. Vi tror, at afhængighed af eksempelvis alkohol, er den adfærd, en person vælger, hvis han eller hun ikke er i stand til at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. Derfor mener vi også, at afhængighed opstår, udvikles, opretholdes i de relationer, den enkelte indgår i, fortrinsvis i familien. Det betyder ikke, at vi tager afstand fra, at der kan findes biologiske, sociale eller psykologiske risikofaktorer. Men om de udvikler sig til afhængighed, kommer an på relationernes kvalitet og den enkeltes evne til at håndtere det eksistentielle dilemma i samspillet med resten af familiens medlemmer. Dermed kan man sige, at afhængigheden eksisterer mellem familiens medlemmer, samtidig med, at den opleves af dem enkeltvis. Det er grundlæggende i meta hodos s tankegang, at det, der opleves problematisk for det enkelte medlem i familien, altid er hele familiens problem. Det er vores påstand, at i en familie, hvor én udvikler en afhængighed, er der altid flere afhængige, som hver især kæmper med at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. De enkelte familiemedlemmer kan udvikle meget forskellige, mere eller mindre synlige, udtryk for afhængighed. Én udvikler en alkoholafhængighed eller får problemer med andre stemningsændrende midler. En anden bliver afhængig af at arbejde eller lære lektier til perfektion, mens en tredje måske bliver afhængig af at spise eller at lade være. For hver person gælder det, at afhængigheden har en livsnødvendig funktion for den enkeltes overlevelse i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tror, at vi som voksne ubevidst søger en kærlighedspartner, der matcher vores egen måde at overleve på, men med en helt anden håndtering af det eksistentielle dilemma. Ved dette ubevidste partnervalg øger vi risikoen for at udvikle afhængigheder, der fastlåser familien. På samme tid indeholder det ubevidste partnervalg, det potentiale, der er brug for til at håndtere det eksistentielle dilemma på en mere tilfredsstillende måde. meta hodos behandlingen er et struktureret familiebehandlingskoncept, som arbejder med relationerne i familien. Vi finder det ikke betydningsfuldt at lede efter årsagerne til, hvorfor afhængigheden er opstået. I stedet er vi optagede af, sammen med familien, at undersøge og afdække deres individuelle afhængigheder, samt hvordan deres indbyrdes samspil fastlåser familiens relationer. meta hodos erkender, at der fortsat vil eksistere muligheder for at udvikle nye afhængigheder hvis ikke familiens håndtering af det eksistentielle dilemma ændres og samspillet får opmærksomhed og plads. meta hodos behandlingen er derfor baseret på, at der sker et opgør med at udtrykke sig gennem afhængighed, og at der etableres et samarbejde mellem familiens medlemmer om at finde indsigts- og meningsfulde måder at håndtere det eksistentielle dilemma på i familien. Behandlingen er i første omgang rettet mod personer, der er afhængige af alkohol eller andre stemningsændrende midler og som lever i en familie. Der arbejdes med alle familiens medlemmer/parter i den afhængige relation. I anden omgang tænker vi at behandlingen kan vise sig gavnlig på alle områder, hvor man taler om afhængighedsmønstre. Side 6 af 40

8 Udviklingsprojektet meta hodos Udviklingsprojektet bestod i den første tid af fire delprojekter: Behandling, Efteruddannelse, Kursus og Formidling. Formålet med delprojektet Behandling har været at udvikle, afprøve og evaluere en struktureret, relationsorienteret og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. Delprojekt Efteruddannelse gennemførte tre meta hodos uddannelsesforløb med 35 studerende. Delprojektet Kursus udviklede i kurser til frontpersonale i kommuner, amter og private virksomheder. Kurserne skulle give deltagerne en forståelse for at identificere afhængighedssymptomet i familien, og medvirke til visitering til behandling. Endelig har delprojektet Formidling haft til opgave at varetage kommunikation omkring og markedsføring af alle aspekter af meta hodos i udviklingsprojektets levetid. Herunder ligger også kontakt til relevante forskningsinstitutioner og -projekter indenfor afhængighedsbehandling. Side 7 af 40

9 Organisation meta hodos har i hele projektperioden opereret murstensløst. Efter behov har projektet lejet sig ind på kursusejendomme og lignende. Styregruppen har været projektets øverste besluttende myndighed, mens Blå Kors Danmark og i sidste ende Socialministeriet stod for budgetkontrollen. Den overordnede ledelse af Udviklingsprojektet har Projektledelsen varetaget, mens fire Delprojektledere har været ansvarlige for aktiviteterne i delprojekterne. Delprojektlederne besluttede selv, hvem de involverede i udviklingen og afviklingen af deres aktiviteter. Udviklingsgruppen bestod af de fem personer, der oprindeligt udviklede meta hodos konceptet og er ansvarlige for projektets teoretiske fundament. Endelig var det meningen at der skulle have været en Referencegruppe, bestående af en række eksperter fra de forskellige områder, som projektet skulle i berøring med. Referencegruppens opgave var at fungerer som sparringspartner for Projektledelse og Delprojektledere. Side 8 af 40

10 Personbesætningen i den oprindelige organisation: Udviklingsgruppen Annelise Dalsgaard Hasse Scheidermann Marianne Clausen Merete Hansen Svend O. Andersen Styregruppe Finn Erichsen Erik M. Jensen Annelise Dalsgaard MereteHansen Svend O. Andersen Socialministeriet Eigil Andersen Referencegruppe Eigil Andersen (Socialministeriet) Kit Broholm (Sundhedsstyrelsen) Jes Dige (Kræftens Bekæmpelse) Projektledelse Svend O. Andersen Line Dalsgaard Hasse Schneidermann Budgetkontrol /BKD Filip Ensig-Karup Behandling Kursus Annelise Dalsgaard Rikke Lodberg Efteruddannelse Hasse Scheidermann Formidling Projektledelse Forskning Hasse Scheidermannindtil ny delprojektleder findes Formål med evalueringen: At gøre resultaterne af dette projekt interessant for fagfolk der arbejder med familier og afhængighed. Ved at søge og give svar på Om vore påstande holder i virkeligheden: o At der kan skabes grundlæggende og varige ændringer i en afhængig families samspil ved at bruge meta hodos metoder o At dette ændrede samspil skaber grundlag for vækst og trivsel, såvel for børn som voksne i familien o At terapeuten der skal være sammen med familien om disse ændringer nødvendigvis selv må arbejde med egen afhængighedsselvstændighedsadfærd for at kunne være værdifuld. Om den valgte organisering holdt til opgaverne o Overordnet med opdelingen i de 4 delprojekter Efteruddannelse Behandling Kurser Formidling Side 9 af 40

11 Evalueringsmetode: Denne evaluering er utraditionel, forstået på den måde, at den er en beskrivelse af teoretiske overvejelser og erfaringer der er gjort undervejs i projektforløbet. Altså et ekstrakt af de erfaringer der er opnået omkring vigtige processer og de overvejelser der er gjort inden, under og efter de enkelte aktiviteter. (se nærmere under forskning ) Evalueringen bygger på følgende datakilder: 1. evalueringskommentarer fra de studerende på efteruddannelsesforløbene 2. spørgeskemaer til familierne. Alle voksne deltagere har svaret og de er blevet interviewet umiddelbart efter det intensive 3-måneders forløb og ved behandlingens afslutning, 9 måneder efter start. 3. familiernes mening om meta hodos behandlingen 4. spørgeskemaer til de 3 terapeuter der fik sidemandsoplæring 5. materialegennemgang Forbehold i evalueringen. Vedrørende behandlingsdelprojektet er der tale om en begrænset evaluering af familiebehandlingen og der er derfor brug for at gøre opmærksom på et par forbehold: Selve materialet (antal familier) i forbindelse med behandlingsdelprojektet må erkendes at være yderst begrænset. Som beskrevet senere i rapporten (side 20) deltog kun tre familier i og de tre familier var kendetegnet ved at de tidligere havde boet sammen med én eller flere alkoholafhængige. Det viste sig dog i projektforløbet, at én af de voksne deltagere tidligere havde været afhængig af alkohol. Selv om ministeriet har givet tilladelse til ændring af målgruppen, så må både antallet af familier og det, at ingen familier for nuværende levede sammen med en person der er holdt op med at drikke, bemærkes. Vi havde håbet på, at vore resultater kunne komme ind i Danrisprojektet på Center for Rusmiddelforskning (CfR), så der kunne laves sammenligning med tilsvarende behandlingsformer. CfR faldt fra, da vore familier ikke kunne matche Danrisprojektets krav om, at den person der tidligere drak, var med i behandlingen. Rapporten indeholder derfor kun, hvad vi selv har opsamlet af resultater. Side 10 af 40

12 Gennemgang af aktiviteterne: Efteruddannelsen Som nævnt i indledningen er efteruddannelsen udviklet med det formål at kombinere de erfaringer der er at hente indenfor det familieterapeutiske område med erfaringerne der er gjort på alkoholafhængighedsområdet. Når det var og er interessant, er det fordi der for familieterapiens vedkommende ofte er en afmægtighed overfor familier, hvor der er en eller flere der drikker og indenfor alkoholafhængighedsbehandling var der stort set ingen praksis i at arbejde med afhængigheden, hvor alle i familien er med. Der var efterhånden opnået forståelse for, at de pårørende også havde brug for hjælp for at de destruktive mønstre ikke skal fortsætte, men egentlig behandling med fokus på afhængighed i relationer fandtes ikke. Vi ønskede derfor at udvikle teori og praksis, der kunne føre disse discipliner ind i et frugtbart fællesskab og vi havde ambitioner om at formulere et paradigmeskifte sådan at afhængighed i relationer blev en overskrift der kunne rumme de afgørende forskelle mellem det individorienterede, hvor en person karakteriseres som f. eks. alkoholafhængig eller medafhængig og det relationsorienterede, hvor det antages at alle i familien, på en eller anden måde, har deres egne helt unikke reaktioner på familielivet. Og at alle disse reaktioner er væsentlige. Vi ville gerne hen til, at der i stedet for en identificeret patient, som de andre orienterer sig i forhold til, er fokus på en familie, hvor mønstrene er præget af afhængighed, og hvor den enkelte voksne i familien må holde ansvaret for, hvordan dette ændres. Og for børnenes vedkommende at de bliver sat fri til at være børn. Denne frisættelse kan kun ske ved at forældrene tager ansvaret. Vore (og andres) erfaringer viser, at børnene er nødt til at fortsætte i afhængighedsmønstre, indtil forældrene tager ansvaret for at ændre mønstrene. Ingen professionelle kan frisætte børnene, og hvis vi prøver, bliver det bare endnu en byrde på børnenes skuldre. Derfor har de voksne familiemedlemmer haft et særligt fokus i vores uddannelse og behandling mens børnene er med i det omfang der er brug for dem til afdækning af familiemønstre og i arbejdet med at indarbejde nye måder at agere på i familien. Vi ville endvidere gerne fremhæve vigtigheden af, at en familieterapeutisk indsats overfor afhængighed kræver at terapeuten selv er fortrolig med at gennemskue når familien og han indgår i et afhængighedsmønster samt, hvordan han kan komme til sig selv igen og på den måde være inspirerende eksempel på, hvordan man kan bryde mønstret og gå fra afhængighed og ensomhed til selvstændighed og samhørighed. Vi håbede at vores efteruddannelse ville tiltrække studerende fra de faglige miljøer, hvor det omtalte paradigmeskifte kunne være gavnligt. Det vil sige social- og sundhedsfagligt personale fra alkoholområdet, familiehuse og privatpraktiserende psykoterapeuter. Side 11 af 40

13 OM DE STUDERENDE Da vi gerne ville have fat i bestemte målgrupper af fagfolk er det relevant at ridse op, hvor de studerende kom fra og hvilke grunduddannelser/efteruddannelser de havde: Arbejdssted: 1 studerende var ansat på et amtsligt alkoholambulatorium 3 studerende kom fra Blå Kors Behandlingshjem 4 studerende var selvstændige terapeuter/konsulenter med egen praksis 10 studerende var ansat i kommunalt regi 17 studerende var ansat i Blå Kors socialpædagogiske botilbud, væresteder o.lign. Grunduddannelse/efteruddannelse: 1 var uddannet tandlæge (fungerede ikke som sådan længere) 1 havde en handels/bankuddannelse ((fungerede ikke som sådan længere) 6 studerende med sygeplejefaglig grunduddannelse 4 studerende var socialrådgivere 23 var pædagoger 9 havde ud over deres grunduddannelse en længerevarende terapeutisk efteruddannelse OM UDDANNELSESFORLØBET Det første uddannelsesforløb gik hen over et kalenderår og bestod af 4 uger a 5 undervisningsdage og 6 opfølgende weekends. Der var udtrykt klare ønsker fra potentielle kunder fra døgninstitutionsområdet, at et kortere grundforløb, hvor man evt. kunne købe et opfølgende forløb senere, ville være ønskeligt. Da vi i forvejen selv egentlig tænkte i grundforløb og træningsforløb var det forholdsvis enkelt at lave en studieplan for en grunduddannelse på 19 dage (forløbende over 6 måneder)og en træningsuddannelse på 12 dage (forløbende over 6 måneder). Se uddannelsesbeskrivelse i bilag 1. Der blev gennemført 3 grunduddannelsesforløb efter den opdelte model og der kom aldrig studerende nok til træningsforløbet. INDHOLD OG PROCES PÅ UDDANNELSEN Meningen var selvsagt at de studerende tilegnede sig de egenskaber og faglige færdigheder, der skulle til for at kunne fungere både som gruppe- og familieterapeut i strukturerede, relationsorienterede behandlingsforløb. Den terapeutiske træning bestod af et intensivt behandlingsforløb, hvor de studerende under direkte og gensidig supervision fungerede som klienter og terapeuter for hinanden. Der fokuseredes på egen afhængighed og med arten og kvaliteten af relationerne i gruppen, mens gruppen arbejdede. Der blev undervist og trænet i at introducere, gennemføre og reflektere over forskellige gruppe- og familieterapeutiske metoder, der Side 12 af 40

14 har vist sig brugbare og effektive i gruppe- og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. Der blev trænet i fokuseret tilstedeværelse og opmærksomhed, hvor såvel terapeut som klienter arbejder på tre planer: Strukturplanet hvor der er en aftale om hvad der skal tales om i hvor lang tid; Procesplanet, hvor opmærksomheden er på, hvordan der tales og reageres på emnerne og Metaplanet, hvor alle, ved hjælp af reflekterende teams, hæver sig op over det skete, for at reflektere over, hvad der skete i mig selv, den anden og i samspillet. Undervisningen på meta hodos var dels lagt som introduktion til de enkelte metoder, dels i forlængelse af de faglige refleksioner og dels som temaer i forlængelse af det strukturerede program. KONKRETE METODER DER BLEV UNDERVIST OG TRÆNET I Undervisning i nyeste teorier om afhængighed i relationer Logbog til forskel fra dagbog, som er privat, kan der i en logbog noteres hændelser og følelser ned og tages op i morgenrunden. Familiemønstre og opbygning af genogrammer 2 Erfa-gruppe, som er en selvhjælpsgruppe uden terapeut eller supervisor. I behandlingen tænkes erfagrupperne at blive dannet efter hvilke afhængigheder den enkelte har. Metoderefleksion, hvor der hver morgen reflekteres i fællesskab over de metoder der blev trænet i dagen i forvejen. Knagepædagogik, hvor der ved dagens afslutning overvejes, hvordan dagens arbejde kan hænges op på de person lige og faglige knager den studerende i forvejen har. Gruppedynamik og gruppeterapeutiske metoder Målsætning og selvevaluering 3 Afhængighedsbiografi 4 Eksternalisering, internalisering og brobygning 5 Den familieterapeutiske intervention Fremtidsværksted 6 DE STUDERENDES TILBAGEMELDINGER Vi har løbende opsamlet informationer om, hvilket udbytte de studerende fik af uddannelsen og de vigtigste ytringer er: Den amtslige alkoholkonsulent siger: Man må nok erkende, at uddannelsens tankegods og teoretiske baggrund umiddelbart kan være svær at forstå, fordi der er tale om et helt nyt fokus på området. Mange bliver overraskede, for eksempel de pårørende, for de er slet ikke vant til, at de også skal forholde sig til sig selv så direkte, som 2 Se bilag 2 3 Se bilag 3 4 Se bilag 4 5 Se bilag 5 6 Se bilag 6 Side 13 af 40

15 tankegangen lægger op til. Jeg har ikke desto mindre haft stor nytte af meta hodos i mit nuværende arbejde. For eksempel i pårørendegrupper, hvor det har været en stor hjælp også at fokusere på de pårørendes egen afhængighed. Jeg er også blevet mere bevidst om afhængigheden og relationerne mellem mennesker generelt og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Sygeplejersken på det socialpædagogiske botilbud siger: meta hodos har været en utroligt god efteruddannelse, som jeg har haft megen nytte af både professionelt og personligt. Jeg har fået mere kendskab til terapi og en stor forståelse for, hvor smertefuld afhængighedsproblematikken kan være for alle involverede, og det har jeg brugt meget i praksis. Jeg har også fået blik for, hvor vigtigt det er, at afhængighed tackles og afsluttes på en ordentlig måde. meta hodos giver desuden en række konkrete redskaber og metoder til at nå ind til kernen i afhængighedsproblematikken: Hvad er det, klienten vil, når han er afhængig? Det gode ved meta hodos er, at uddannelsen tager udgangspunkt i en blanding af teori og praktisk træning. Uddannelsesforløbet kører faktisk som et behandlingsforløb, fordi man ved siden af al teorien gennem øvelser og rollespil mærker på egen krop, hvordan det er at være afhængig af eksempelvis alkohol. Det er en klar styrke ved uddannelsen. Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet en dygtigere terapeut gennem uddannelsen. Gennem træningen er jeg for eksempel blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg selv virker på klienten, og hvad mine stærke og svage sider er i behandlingen. Familieterapeuten med egen praksis: Det var på mange måder rigtig godt og lærerigt at være deltager på meta hodos uddannelsen. Jeg oplevede på én gang en kendt oplevelsesorienteret og på samme tid ukendt struktureret tilgang til processer og indhold. En inspirerende og velsmagende cocktail. Det bekendte bestod bl.a. familie og helhedssynet - på hvordan familiemedlemmer samarbejder med hinandens mønstre - konstruktivt eller destruktivt. - på hvordan kvaliteten af samspillet er afgørende for den enkeltes og helhedens trivsel. meta hodos har familiesyn og har fokus på de behov der ligger bag afhængighedsadfærden og dermed fratager skyld, hvilket kan give nye udviklingsmuligheder. Det var både personligt og fagligt lærerigt at arbejde med afhængighedsadfærd og mønstre i meta hodos klare struktur. Det blev tydeligt, hvordan deltagernes mønstre samarbejdede på godt og ondt. I processerne, hvor mønstrene blev viklet ud, var det Side 14 af 40

16 også her lærerigt at se, hvordan der blev udviklingsmuligheder frem for en hæmmende dynamik. Dette fokus har jeg stor glæde af at bruge i forskellige sammenhænge, f.eks. når jeg arbejder med grupper af mennesker eller blot i min tænkning om problemer og udvikling, og for mig har det været en berigelse, at de to uddannelser går så godt hånd i hånd". Mit øje for interventionsmuligheder i familiedynamikken er med meta hodos uddannelsen blevet skærpet betydeligt. Samspilsmønstre og betydningen af relationen er med meta hodos metoderne blevet tydeligere at få øje på. Uddannelsen har givet et særligt blik for fastlåste samspil og relevante interventionsmuligheder. Metoderne giver en god ramme at fokusere og at arbejde oplevelsesorienteret indenfor. Med meta hodos oplever jeg at have fået flere strenge at spille på i mit familieterapeutiske arbejde og flere konkrete redskaber til udvikling af såvel relationerne som gruppe- / familiedynamikken. KONKLUSIONER Det teoretiske fundament skaber den kreativitet og selvstændighed hos de studerende, som vi ønskede. Det giver god mening for en bred vifte af professionelle indenfor social- og sundhedssektoren at arbejde med det dobbelte fokus på egne mønstre i samspil med klienternes. De studerende har fået nye perspektiver og mod på at bruge sig selv på en ny måde indenfor et område, hvor dette er tiltrængt. Side 15 af 40

17 Kurserne I projektbevillingen har Socialministeriet specielt fremhævet vigtigheden meta hodos kurser på denne måde: Socialministeriet skal bemærke, at man finder det yderst vigtigt, at der i kommunerne er uddannet personale, der i stand til at gennemskue alkoholproblemerne så tidligt som muligt hos de enkelte personer/familier med henblik på den tidligst mulige indsats. Skal man medvirke til at få en person ud af sit alkoholmisbrug, er det vigtigt, at der sker en behandling af hele familien fra første færd. Det er i denne forbindelse også vigtigt, at der sker en opkvalificering og et tættere samarbejde mellem amter og kommuner på tværs af sektorer, forvaltninger og fagfolk. UDVIKLING AF KURSERNE Der var således lagt op til en vigtig opgave, som vi fra begyndelsen havde store forhåbninger til. Der blev i foråret 2003 arrangeret en workshop med interesserede undervisere/kursusholdere. Invitationen lød på en introduktion til meta hodos teori og at mødes med andre interesserede om at formulere kurser, som projektet så ville sørge for at sælge videre til amter, kommuner og personaleafdelinger i større virksomheder. Der var ca. 15 interesserede der mødte til workshoppen og der skete en afklaringsproces, hvor nogle fandt ud af, at det ikke var noget for dem alligevel og andre gik i gang med at formulere kurser sammen. På selve dagen og i løbet af sommeren blev der formuleret 4 kurser: Den professionelle samtale med familier i alkoholafhængighed -for primærkommunale forvaltninger, der arbejder med familier Virksomhedsudvikling. Fra afhængighedskultur til selvstændighedskultur. Viden og metoder om alkoholafhængighed i familier til frontpersonaler i børn og unge institutioner. Den svære samtale MARKEDSFØRING I september 2003 havde vi entreret os med et marketingsbureau til at rådgive os om de muligheder vi havde for at sælge de ydelser vi havde udviklet. I erkendelse af at markedsføring der virker, både er dyrt og en faglig disciplin i sig selv og at vore begrænsede midler ikke ville række langt, valgte vi denne løsning. Vi fik følgende forslag til aktiviteter i 2003 Gå-hjem møder hos institutioner/amt/kommuner Invitation til Gå Hjem Møde Telefonopfølgning dato-bookning Præsentationsmateriale PowerPoint Udvidet visitkort (folder) der afleveres til deltagere efter mødet Side 16 af 40

18 Disse skulle følges op af nedenstående aktiviteter i 2004: Gå-hjem møder hos institutioner/amter/kommuner ledere + frontpersonale: Tilpasning af koncept jvf. erfaringer fra 2003 Geografisk segmentering udvælg fokusområder Opbygning af database med att. personer Hjemmeside optimeres solstråle-historier nemmere tilgængelig tilmelding til e-news PR spændende/provokerende vinkler på aktuelle emner debatskabende synlig i frontpersonalets fagmedier + studier, hvor frontpersonale uddannes almene (evt. med referencegruppemedlemmer som frontfigur) nyhedsbrev udsendes til alle, I har været i berøring med + via website Direct mails til målrettede målgrupper news følgebrev + folder (det udvidede visitkort) Konferencer: Foredragsholdere ud og udbrede budskabet! Opsøg aktivt mulighederne! Annoncering RESULTATER Vi valgte at følge bureauets råd så tæt som muligt og aktiviteterne førte til følgende: 70 socialrådgivere på to temadage i Den professionelle samtale med familier i alkoholafhængighed 6 gå-hjem-møder for hele alkoholbehandlingsinstitutioner og mindre grupper af fagfolk 50 fagfolk fra social- og sundhedssektoren i Viden og metoder om alkoholafhængighed i familier et enkelt kursus i den svære samtale for et Områdecenter for ældre deltagelse i Landskonferencen for dagbehandlingssteder i 2004 med en informationsstand og en workshop med 20 deltagere Der ud over har kursuslederen henvendt sig til forskellige sociale højskoler og pædagogseminarier i håb om, at de via deres kursus- og videreuddannelsesafdelinger ville være interesserede i at udbyde kurserne med vore folk. Det var de ikke. KONKLUSIONER Vi kunne let finde råstoffet d.v.s. konsulenter og undervisere til at lave kvalitetskurser. Vi måtte have hjælp til markedsføring og vi kunne have brugt meget mere. Vi kom ikke helt ud over kanten med vore budskaber. F.eks. nåede vi ikke det private erhvervsliv. Side 17 af 40

19 Familiebehandlingen UDVIKLING AF BEHANDLINGEN meta hodos behandling er udviklet på baggrund af efteruddannelsens erfaringer og de mange års erfaring med relationsorienteret familieterapeutisk arbejde og struktureret afhængighedsbehandling de medvirkende undervisere og metodeudviklere har bragt ind i projektet. Behandlingen er en kombination af struktureret afhængighedsbehandling og oplevelsesorienteret familieterapi. Den henvender sig til familier, der oplever sig fastlåst som følge af alkohol, og hvor familien ønsker hjælp til at komme ud af den fastlåste dynamik. I behandlingen skabes der nye muligheder for ligeværdigt samspil i familien, så den enkelte oplever sig bedre i stand til at udfylde deres roller samtidigt med en personlig udvikling. Behandlingsforløbet var den aktivitet projektet brugte allermest udviklingstid på. Vi anså det for væsentligt at erfaringer der indtil nu var gjort, så vidt muligt, skulle integreres i vore overvejelser. Som før nævnt var der tale om erfarne folk fra den familieterapeutiske kultur og afhængighedsbehandlingskulturen, som ville i dialog og det var et ganske stort arbejde. Der blev i første omgang udviklet et grundmateriale som beskrev behandlingsprogrammet 7 med den terapeutiske proces i 6 faser, hvor indholdet i hver enkelt fase var beskrevet i detaljer. Efterhånden som de ydre forudsætninger ændredes efter de samarbejdspartnere vi var i forhandling med, kunne dette grundprogram tilrettes. Det viste sig faktisk at være en ægte grundmodel, for da den blev beskrevet var det med udgangspunkt i et døgnophold for hele familien i 30 dage og det endelige behandlingsforløb bestod af 3 weekender, hvor hele familien var med og 18 hele dage, hvor de voksne var i behandling. Et forløb, hvor den intensive del forløb over 3 måneder og opfølgningen over yderligere 3 måneder 8. Selve det at finde en eller flere samarbejdspartnere at udføre behandlingen og træningen af terapeuterne sammen med skulle vise sig at give store vanskeligheder. Vi røg lige ind i kommunernes optagethed af strukturreformen. Der ud over havde vi på forhånd identificeret en anden stor forhindring: vanetænkningen hos de henvisende/- samarbejdende instanser. Vi valgte derfor at tage fat der, hvor vi selv havde kontakter og kunne referere til personer vi kendte. På et tidspunkt så det ud til at Ebeltoft og Skibby kommuner var klar med deres familiehuse, men Skibby sprang fra, og så var der kun Ebeltoft tilbage. Det viste sig oven i købet, at vi måtte ansøge ministeriet om at målgruppen ændredes til også at kunne indeholde familier, hvor der havde været en alkoholafhængig. 7 Bilag 7 8 Bilag 8 Side 18 af 40

20 BEHANDLINGSFORLØBET I EBELTOFT KOMMUNE Der blev i efteråret 2005 indgået en formel aftale mellem Blå Kors Danmark og Ebeltoft Kommune 9 om at gennemføre behandlingsoplægget i Ebeltoft Kommunes familiehus med 4 familier og træning af 3 terapeuter. I december blev de udvalgte familier introduceret til forløbet og der viste sig at være 3 familier, da behandlingen begyndte i marts I perioden 4. marts maj 2006 gennemførtes behandlingsforløbets intensive del (fase 1-5). Forløbets indhold og proces kan ses i Behandlingsforløbet i Ebeltoft 10 I perioden 3. maj oktober 2006 er der opfølgende gruppesamtaler med de voksne og en enkelt dag med de 3 familier samlet. (fase 6) I denne periode modtog de to gruppeterapeuter løbende supervision. Gruppen opløses, da et gruppemedlem vil prioritere sit nye arbejde og derfor afslutter sit forløb. Så er der faktisk ikke længere en gruppe, og de to andre familier forsætter i individuelle forløb i Familiehuset. Terapeuterne der skulle oplæres, havde 4 dages undervisning med introduktion af metoder, personlig fordybelse og refleksion over egen afhængighedsadfærd inden forløbet gik i gang. Ud over disse 4 dage var der inden hver ny fase 1-2 dage til forberedelse af terapeuterne til næste fase i alt 4 dage. Der var intentioner om at hele holdet d.v.s. terapeuter og undervisere/trænere skulle have haft supervision 3 gange i løbet af forløbet - det blev til 2 gange. OM FAMILIERNE DER IKKE DELTOG I PROJEKTET Familiehuset i Ebeltoft havde i slutningen af 2005 kontakt med 9 familier hvor der er eller har været en alkoholafhængig. De 7 af de 9 familier blev præsenteret for projektet og overvejede i en samtale med projektlederen om de ville være med. De to familier ansås ikke at være indstillet på at have fokus på afhængighed, og blev ikke spurgt. I den første familie, som blev spurgt og som ikke ville deltage var det fordi moderen ikke kunne overskue at skulle åbne for temaet afhængighed hun var i underskud og så sig ikke i stand til at være med. I den anden familie sås afhængigheden ikke længere som et problem, da man var blevet skilt fra den der drak. I den tredje familie, var moderen stadig aktiv alkoholafhængig og ville ikke lade være at drikke mens behandlingen stod på. I den fjerde familie ville moderen ikke deltage fordi der var tale om flerfamilieterapi, og hun kunne nogenlunde regne ud, hvem der ville være med. (Hvilket hun såmænd også kunne) 9 Bilag 9 10 Bilag 8 Side 19 af 40

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode som udviklet af Inger Poulsen & Inger Thormann Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet STOF NR. 13, 2009 Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 300 kursuspladser var ikke nok til at dække behovet for efteruddannelse. - I efteråret 2009 oprettes der derfor to nye kurser.

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

FamilieCamp. FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

FamilieCamp. FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN Tal Ordentligt FamilieCamp Al forskning viser, at for at have balance som menneske,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere