evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos"

Transkript

1 evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen

2 Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler topchef i Microsoft, Jens Moberg sig i et interview i Psykologi 1. Han siger endvidere om forholdet mellem job og familie, hvad angår følelser: Selv om jeg er meget committed, er det stadig kun et job. Men hvis jeg oplever, at kunne være en bedre far, rører det mig dybt. I meta hodos projektet har vi fra begyndelsen antaget og undervejs i projektet gentagne gange fået bekræftet, at mod til at være sårbar er afhængighedens modstykke. En families liv kan rent faktisk ændres radikalt og grundlæggende FRA afhængighed TIL selvstændighed ved at samle mod nok til at udsætte sig for en behandling, der går ud på at udvikle åbenhed, samhørighed og sårbarhed. For at kunne stille op til disse modige familier, har vi i meta hodos projektet eksperimenteret med og videreudviklet veldokumenterede metoder og vi har trænet terapeuterne i at fastholde fokus både på at kunne operere med relevante metoder, at kunne være nærværende og autentiske i relationen samt at reflektere over virkningen af indsatsen der bliver gjort fra alle sider i dette terapeutiske rum. 1 Psykologi nr.: 6, 2006 Side 1 af 40

3 Indhold side Formål med projektet og sammenfatning af resultater 4 Historie 5 Teori 6 Udviklingsprojektet meta hodos 7 Organisation 8 Formål med evalueringen 9 Evalueringsmetode 11 Gennemgang af aktiviteterne o Efteruddannelsen 11 Om de studerende 12 Om uddannelsesforløbet 12 Indhold og proces på uddannelsen 12 Konkrete metoder der blev undervist og trænet i 13 De studerendes tilbagemeldinger 13 Konklusioner 15 o Kurserne Udvikling af kurserne 16 Markedsføring 16 Resultater 17 o Konklusioner 17 Familiebehandlingen Udvikling af behandlingen 18 Behandlingsforløbet i Ebeltoft Kommune 19 Om familierne der ikke deltog i projektet 19 Om familierne der deltog i projektet 20 Gennemgående metoder i behandlingen 20 o Logbog 20 o Egenterapi i gruppe 20 o Børnegruppe 20 o Forældregruppe 20 o Individuel familiegruppe 20 o Flerfamiliegruppe 21 Behandlingsforløbet 21 Undervisnings- og træningsforløbet for terapeuterne 25 Familiernes oplevelse på meta hodos behandlingen 27 Terapeuternes oplevelse af meta hodos behandlingen 30 Konklusioner 35 o Forskning/formidling 36 Samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning 36 Om erfaringsopsamlingen 36 Konklusioner 36 o Bilagsliste 37 o Litteraturliste 38 Side 2 af 40

4 Formål og sammenfatning af resultater Udviklingsprojektets formål var at udvikle og afprøve metoder til det vi valgte at kalde struktureret, relationsorienteret afhængighedsbehandling. Vi anså det for vigtigt at samle viden og erfaring fra alkoholafvænnings/behandlingsverdenen med viden og erfaring fra familieterapiens verden og at udnytte disse erfaringer til at skabe et paradigmeskifte indenfor det, der traditionelt kaldes misbrugsbehandling På længere sigt, var formålet at arbejde for at etablere en egentlig meta hodos familiebehandlingsinstitution. Institutionen skulle varetage behandling, efteruddannelsesog kursusvirksomhed og til det formål være tilknyttet forsknings-, formidlings- og videnscentre. For efteruddannelsen kan vi konkludere at Det teoretiske fundament skaber den kreativitet og selvstændighed hos de studerende, som vi ønskede. Det giver god mening for en bred vifte af professionelle indenfor social- og sundhedssektoren at arbejde med det dobbelte fokus på egne mønstre i samspil med klienternes. De studerende har fået nye perspektiver og mod på at bruge sig selv på en ny måde indenfor et område, hvor dette er tiltrængt. For kurserne måtte vi sande at Vi let kunne finde råstoffet d.v.s. konsulenter og undervisere til at lave kvalitetskurser. Vi måtte have hjælp til markedsføring og vi kunne have brugt meget mere. Vi nåede en række af de faggrupper vi gerne ville nå med kurserne, men ikke helt i det ønskede omfang. Vi ikke kom helt ud over kanten med vore budskaber. F.eks. nåede vi ikke det private erhvervsliv. Sammenfattende om behandlingen kan vi sige at De antagelser vi ønskede at afprøve i behandlingsdelprojektet viste sig at holde stik. Familierne har entydigt givet udtryk for en grundlæggende forandring i deres måde at håndtere konflikter. Terapeuterne har i væsentlig grad fået ny inspiration ved hjælp af metoderne de blev introduceret til og det dobbelte fokus på afhængighed i relationer i familien og mellem terapeuten og familien. Projektmaterialet med 3 familier og 3 terapeuter er for lidt til generelt at kunne fastslå tydelige sammenhænge men giver nok til at vi gerne vil arbejde videre med ideen rundt i kommunerne. Familierne og terapeuterne oplevede konstant et tidspres som til tider var for presset ved den stramt strukturerede metode. Terapeuternes træning var for begrænset i forhold til de terapeuter der tog hele efteruddannelsen. De følte ofte at de var usikre overfor den behandling de skulle stå for. Ud over det beskrevne har det vist sig at de uddannede terapeuter har introduceret metoderne på i alt fald to institutioner for Side 3 af 40

5 alkoholafhængige, hvor de har haft gavnlig effekt på udbyttet for klienterne. Også hvor der er ringe eller ingen kontakt til familierne kan der arbejdes med at bygge nye relationer op. Vedrørende forskning/formidlingsdelen må vi i projektet og fra CfR erkende at der er brugt en del ressourcer på at forberede en evaluering, som så ikke blev så omfattende og grundig og da slet ikke kom ind i nogle større sammenhænge, hvor det måske kunne have dannet grundlag for nogle sammenligninger med andre metoder og tilgange. Det beklager både vi og Helle Lindgaard fra CfR. Det har dog været et opløftende samarbejde mellem Helle Lindgård og meta hodos. Lige fra begyndelsen stod det os klart, at der ikke umiddelbart var sammenlignelige tilgange og det gav jo fagligt blod på tanden. Derfor var det også oplagt at bruge en del af projektets resourcer på at udvikle evalueringsmetoder sammen med CfR. Det må dog erkendes at det output der er kommet ud af det ikke står mål med indsatsen. Side 4 af 40

6 Historie I 2001 udviklede cand. pæd. psych. Annelise Dalsgaard, socionom Marianne Clausen, cand. psych. Merete Hansen, projektkoordinator Hasse Schneidermann og familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen en efteruddannelse for behandlere og kaldte den meta hodos. meta hodos er sammensat af de græske ord me ta (efter, ved, ud over, hen til) og hodos (vej) og kan oversættes som planmæssig fremgangsmåde eller systematiske procedure. meta hodos skulle uddanne og træne terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. Uddannelsen kombinerede en struktureret afhængighedsbehandling med et oplevelses- og relationsorienteret familiedynamisk grundsyn. meta hodos blev udviklet med midler fra Sundhedsministeriets pulje om støtte til etablering af alkoholbehandleruddannelser og i efteråret 2001 og foråret 2002 kunne det første hold studerende så gennemføre uddannelsen. meta hodos uddannelsen var en stor succes idet alle studerende (som var erfarne alkoholbehandlere), fandt, at de havde fået væsentlige nye faglige input ved fokusændringen fra individorientering til relationsorientering. Desuden fandt de træningen i at arbejde med opmærksomhed på egne afhængighedsmønstre i samspil med klientens, som en væsentlig nyskabelse. Både studerende og undervisere ønskede at afprøve denne form for afhængighedsbehandling i virkeligheden. Den oprindelige Udviklingsgruppe søgte derfor Socialministeriet om yderligere midler til et udviklingsprojekt med det formål at afprøve behandlingsmetoden i en række familier med afhængighedsproblemer. I efteråret 2002 blev Udviklingsprojektet godkendt og etableret med en fast organisation, og fire delprojekter. Hele projektet alle aktiviteter og evalueringen af dem - skulle have været afsluttet ved udgangen af Der blev både i 2004 og 2005 søgt om og bevilget forlængelse så vi ved projektets endelige afslutning ved udgangen af 2006 kunne konstatere at alle aktiviteter var gennemført. Side 5 af 40

7 Teori meta hodos behandlingen ser på hele familien og ikke kun på den, der drikker. meta hodos er en afhængighedsbehandling, der sætter fokus på, hvordan afhængighed eksisterer og udvikler sig i familiære relationer. Vi tror, at afhængighed af eksempelvis alkohol, er den adfærd, en person vælger, hvis han eller hun ikke er i stand til at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. Derfor mener vi også, at afhængighed opstår, udvikles, opretholdes i de relationer, den enkelte indgår i, fortrinsvis i familien. Det betyder ikke, at vi tager afstand fra, at der kan findes biologiske, sociale eller psykologiske risikofaktorer. Men om de udvikler sig til afhængighed, kommer an på relationernes kvalitet og den enkeltes evne til at håndtere det eksistentielle dilemma i samspillet med resten af familiens medlemmer. Dermed kan man sige, at afhængigheden eksisterer mellem familiens medlemmer, samtidig med, at den opleves af dem enkeltvis. Det er grundlæggende i meta hodos s tankegang, at det, der opleves problematisk for det enkelte medlem i familien, altid er hele familiens problem. Det er vores påstand, at i en familie, hvor én udvikler en afhængighed, er der altid flere afhængige, som hver især kæmper med at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. De enkelte familiemedlemmer kan udvikle meget forskellige, mere eller mindre synlige, udtryk for afhængighed. Én udvikler en alkoholafhængighed eller får problemer med andre stemningsændrende midler. En anden bliver afhængig af at arbejde eller lære lektier til perfektion, mens en tredje måske bliver afhængig af at spise eller at lade være. For hver person gælder det, at afhængigheden har en livsnødvendig funktion for den enkeltes overlevelse i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tror, at vi som voksne ubevidst søger en kærlighedspartner, der matcher vores egen måde at overleve på, men med en helt anden håndtering af det eksistentielle dilemma. Ved dette ubevidste partnervalg øger vi risikoen for at udvikle afhængigheder, der fastlåser familien. På samme tid indeholder det ubevidste partnervalg, det potentiale, der er brug for til at håndtere det eksistentielle dilemma på en mere tilfredsstillende måde. meta hodos behandlingen er et struktureret familiebehandlingskoncept, som arbejder med relationerne i familien. Vi finder det ikke betydningsfuldt at lede efter årsagerne til, hvorfor afhængigheden er opstået. I stedet er vi optagede af, sammen med familien, at undersøge og afdække deres individuelle afhængigheder, samt hvordan deres indbyrdes samspil fastlåser familiens relationer. meta hodos erkender, at der fortsat vil eksistere muligheder for at udvikle nye afhængigheder hvis ikke familiens håndtering af det eksistentielle dilemma ændres og samspillet får opmærksomhed og plads. meta hodos behandlingen er derfor baseret på, at der sker et opgør med at udtrykke sig gennem afhængighed, og at der etableres et samarbejde mellem familiens medlemmer om at finde indsigts- og meningsfulde måder at håndtere det eksistentielle dilemma på i familien. Behandlingen er i første omgang rettet mod personer, der er afhængige af alkohol eller andre stemningsændrende midler og som lever i en familie. Der arbejdes med alle familiens medlemmer/parter i den afhængige relation. I anden omgang tænker vi at behandlingen kan vise sig gavnlig på alle områder, hvor man taler om afhængighedsmønstre. Side 6 af 40

8 Udviklingsprojektet meta hodos Udviklingsprojektet bestod i den første tid af fire delprojekter: Behandling, Efteruddannelse, Kursus og Formidling. Formålet med delprojektet Behandling har været at udvikle, afprøve og evaluere en struktureret, relationsorienteret og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. Delprojekt Efteruddannelse gennemførte tre meta hodos uddannelsesforløb med 35 studerende. Delprojektet Kursus udviklede i kurser til frontpersonale i kommuner, amter og private virksomheder. Kurserne skulle give deltagerne en forståelse for at identificere afhængighedssymptomet i familien, og medvirke til visitering til behandling. Endelig har delprojektet Formidling haft til opgave at varetage kommunikation omkring og markedsføring af alle aspekter af meta hodos i udviklingsprojektets levetid. Herunder ligger også kontakt til relevante forskningsinstitutioner og -projekter indenfor afhængighedsbehandling. Side 7 af 40

9 Organisation meta hodos har i hele projektperioden opereret murstensløst. Efter behov har projektet lejet sig ind på kursusejendomme og lignende. Styregruppen har været projektets øverste besluttende myndighed, mens Blå Kors Danmark og i sidste ende Socialministeriet stod for budgetkontrollen. Den overordnede ledelse af Udviklingsprojektet har Projektledelsen varetaget, mens fire Delprojektledere har været ansvarlige for aktiviteterne i delprojekterne. Delprojektlederne besluttede selv, hvem de involverede i udviklingen og afviklingen af deres aktiviteter. Udviklingsgruppen bestod af de fem personer, der oprindeligt udviklede meta hodos konceptet og er ansvarlige for projektets teoretiske fundament. Endelig var det meningen at der skulle have været en Referencegruppe, bestående af en række eksperter fra de forskellige områder, som projektet skulle i berøring med. Referencegruppens opgave var at fungerer som sparringspartner for Projektledelse og Delprojektledere. Side 8 af 40

10 Personbesætningen i den oprindelige organisation: Udviklingsgruppen Annelise Dalsgaard Hasse Scheidermann Marianne Clausen Merete Hansen Svend O. Andersen Styregruppe Finn Erichsen Erik M. Jensen Annelise Dalsgaard MereteHansen Svend O. Andersen Socialministeriet Eigil Andersen Referencegruppe Eigil Andersen (Socialministeriet) Kit Broholm (Sundhedsstyrelsen) Jes Dige (Kræftens Bekæmpelse) Projektledelse Svend O. Andersen Line Dalsgaard Hasse Schneidermann Budgetkontrol /BKD Filip Ensig-Karup Behandling Kursus Annelise Dalsgaard Rikke Lodberg Efteruddannelse Hasse Scheidermann Formidling Projektledelse Forskning Hasse Scheidermannindtil ny delprojektleder findes Formål med evalueringen: At gøre resultaterne af dette projekt interessant for fagfolk der arbejder med familier og afhængighed. Ved at søge og give svar på Om vore påstande holder i virkeligheden: o At der kan skabes grundlæggende og varige ændringer i en afhængig families samspil ved at bruge meta hodos metoder o At dette ændrede samspil skaber grundlag for vækst og trivsel, såvel for børn som voksne i familien o At terapeuten der skal være sammen med familien om disse ændringer nødvendigvis selv må arbejde med egen afhængighedsselvstændighedsadfærd for at kunne være værdifuld. Om den valgte organisering holdt til opgaverne o Overordnet med opdelingen i de 4 delprojekter Efteruddannelse Behandling Kurser Formidling Side 9 af 40

11 Evalueringsmetode: Denne evaluering er utraditionel, forstået på den måde, at den er en beskrivelse af teoretiske overvejelser og erfaringer der er gjort undervejs i projektforløbet. Altså et ekstrakt af de erfaringer der er opnået omkring vigtige processer og de overvejelser der er gjort inden, under og efter de enkelte aktiviteter. (se nærmere under forskning ) Evalueringen bygger på følgende datakilder: 1. evalueringskommentarer fra de studerende på efteruddannelsesforløbene 2. spørgeskemaer til familierne. Alle voksne deltagere har svaret og de er blevet interviewet umiddelbart efter det intensive 3-måneders forløb og ved behandlingens afslutning, 9 måneder efter start. 3. familiernes mening om meta hodos behandlingen 4. spørgeskemaer til de 3 terapeuter der fik sidemandsoplæring 5. materialegennemgang Forbehold i evalueringen. Vedrørende behandlingsdelprojektet er der tale om en begrænset evaluering af familiebehandlingen og der er derfor brug for at gøre opmærksom på et par forbehold: Selve materialet (antal familier) i forbindelse med behandlingsdelprojektet må erkendes at være yderst begrænset. Som beskrevet senere i rapporten (side 20) deltog kun tre familier i og de tre familier var kendetegnet ved at de tidligere havde boet sammen med én eller flere alkoholafhængige. Det viste sig dog i projektforløbet, at én af de voksne deltagere tidligere havde været afhængig af alkohol. Selv om ministeriet har givet tilladelse til ændring af målgruppen, så må både antallet af familier og det, at ingen familier for nuværende levede sammen med en person der er holdt op med at drikke, bemærkes. Vi havde håbet på, at vore resultater kunne komme ind i Danrisprojektet på Center for Rusmiddelforskning (CfR), så der kunne laves sammenligning med tilsvarende behandlingsformer. CfR faldt fra, da vore familier ikke kunne matche Danrisprojektets krav om, at den person der tidligere drak, var med i behandlingen. Rapporten indeholder derfor kun, hvad vi selv har opsamlet af resultater. Side 10 af 40

12 Gennemgang af aktiviteterne: Efteruddannelsen Som nævnt i indledningen er efteruddannelsen udviklet med det formål at kombinere de erfaringer der er at hente indenfor det familieterapeutiske område med erfaringerne der er gjort på alkoholafhængighedsområdet. Når det var og er interessant, er det fordi der for familieterapiens vedkommende ofte er en afmægtighed overfor familier, hvor der er en eller flere der drikker og indenfor alkoholafhængighedsbehandling var der stort set ingen praksis i at arbejde med afhængigheden, hvor alle i familien er med. Der var efterhånden opnået forståelse for, at de pårørende også havde brug for hjælp for at de destruktive mønstre ikke skal fortsætte, men egentlig behandling med fokus på afhængighed i relationer fandtes ikke. Vi ønskede derfor at udvikle teori og praksis, der kunne føre disse discipliner ind i et frugtbart fællesskab og vi havde ambitioner om at formulere et paradigmeskifte sådan at afhængighed i relationer blev en overskrift der kunne rumme de afgørende forskelle mellem det individorienterede, hvor en person karakteriseres som f. eks. alkoholafhængig eller medafhængig og det relationsorienterede, hvor det antages at alle i familien, på en eller anden måde, har deres egne helt unikke reaktioner på familielivet. Og at alle disse reaktioner er væsentlige. Vi ville gerne hen til, at der i stedet for en identificeret patient, som de andre orienterer sig i forhold til, er fokus på en familie, hvor mønstrene er præget af afhængighed, og hvor den enkelte voksne i familien må holde ansvaret for, hvordan dette ændres. Og for børnenes vedkommende at de bliver sat fri til at være børn. Denne frisættelse kan kun ske ved at forældrene tager ansvaret. Vore (og andres) erfaringer viser, at børnene er nødt til at fortsætte i afhængighedsmønstre, indtil forældrene tager ansvaret for at ændre mønstrene. Ingen professionelle kan frisætte børnene, og hvis vi prøver, bliver det bare endnu en byrde på børnenes skuldre. Derfor har de voksne familiemedlemmer haft et særligt fokus i vores uddannelse og behandling mens børnene er med i det omfang der er brug for dem til afdækning af familiemønstre og i arbejdet med at indarbejde nye måder at agere på i familien. Vi ville endvidere gerne fremhæve vigtigheden af, at en familieterapeutisk indsats overfor afhængighed kræver at terapeuten selv er fortrolig med at gennemskue når familien og han indgår i et afhængighedsmønster samt, hvordan han kan komme til sig selv igen og på den måde være inspirerende eksempel på, hvordan man kan bryde mønstret og gå fra afhængighed og ensomhed til selvstændighed og samhørighed. Vi håbede at vores efteruddannelse ville tiltrække studerende fra de faglige miljøer, hvor det omtalte paradigmeskifte kunne være gavnligt. Det vil sige social- og sundhedsfagligt personale fra alkoholområdet, familiehuse og privatpraktiserende psykoterapeuter. Side 11 af 40

13 OM DE STUDERENDE Da vi gerne ville have fat i bestemte målgrupper af fagfolk er det relevant at ridse op, hvor de studerende kom fra og hvilke grunduddannelser/efteruddannelser de havde: Arbejdssted: 1 studerende var ansat på et amtsligt alkoholambulatorium 3 studerende kom fra Blå Kors Behandlingshjem 4 studerende var selvstændige terapeuter/konsulenter med egen praksis 10 studerende var ansat i kommunalt regi 17 studerende var ansat i Blå Kors socialpædagogiske botilbud, væresteder o.lign. Grunduddannelse/efteruddannelse: 1 var uddannet tandlæge (fungerede ikke som sådan længere) 1 havde en handels/bankuddannelse ((fungerede ikke som sådan længere) 6 studerende med sygeplejefaglig grunduddannelse 4 studerende var socialrådgivere 23 var pædagoger 9 havde ud over deres grunduddannelse en længerevarende terapeutisk efteruddannelse OM UDDANNELSESFORLØBET Det første uddannelsesforløb gik hen over et kalenderår og bestod af 4 uger a 5 undervisningsdage og 6 opfølgende weekends. Der var udtrykt klare ønsker fra potentielle kunder fra døgninstitutionsområdet, at et kortere grundforløb, hvor man evt. kunne købe et opfølgende forløb senere, ville være ønskeligt. Da vi i forvejen selv egentlig tænkte i grundforløb og træningsforløb var det forholdsvis enkelt at lave en studieplan for en grunduddannelse på 19 dage (forløbende over 6 måneder)og en træningsuddannelse på 12 dage (forløbende over 6 måneder). Se uddannelsesbeskrivelse i bilag 1. Der blev gennemført 3 grunduddannelsesforløb efter den opdelte model og der kom aldrig studerende nok til træningsforløbet. INDHOLD OG PROCES PÅ UDDANNELSEN Meningen var selvsagt at de studerende tilegnede sig de egenskaber og faglige færdigheder, der skulle til for at kunne fungere både som gruppe- og familieterapeut i strukturerede, relationsorienterede behandlingsforløb. Den terapeutiske træning bestod af et intensivt behandlingsforløb, hvor de studerende under direkte og gensidig supervision fungerede som klienter og terapeuter for hinanden. Der fokuseredes på egen afhængighed og med arten og kvaliteten af relationerne i gruppen, mens gruppen arbejdede. Der blev undervist og trænet i at introducere, gennemføre og reflektere over forskellige gruppe- og familieterapeutiske metoder, der Side 12 af 40

14 har vist sig brugbare og effektive i gruppe- og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. Der blev trænet i fokuseret tilstedeværelse og opmærksomhed, hvor såvel terapeut som klienter arbejder på tre planer: Strukturplanet hvor der er en aftale om hvad der skal tales om i hvor lang tid; Procesplanet, hvor opmærksomheden er på, hvordan der tales og reageres på emnerne og Metaplanet, hvor alle, ved hjælp af reflekterende teams, hæver sig op over det skete, for at reflektere over, hvad der skete i mig selv, den anden og i samspillet. Undervisningen på meta hodos var dels lagt som introduktion til de enkelte metoder, dels i forlængelse af de faglige refleksioner og dels som temaer i forlængelse af det strukturerede program. KONKRETE METODER DER BLEV UNDERVIST OG TRÆNET I Undervisning i nyeste teorier om afhængighed i relationer Logbog til forskel fra dagbog, som er privat, kan der i en logbog noteres hændelser og følelser ned og tages op i morgenrunden. Familiemønstre og opbygning af genogrammer 2 Erfa-gruppe, som er en selvhjælpsgruppe uden terapeut eller supervisor. I behandlingen tænkes erfagrupperne at blive dannet efter hvilke afhængigheder den enkelte har. Metoderefleksion, hvor der hver morgen reflekteres i fællesskab over de metoder der blev trænet i dagen i forvejen. Knagepædagogik, hvor der ved dagens afslutning overvejes, hvordan dagens arbejde kan hænges op på de person lige og faglige knager den studerende i forvejen har. Gruppedynamik og gruppeterapeutiske metoder Målsætning og selvevaluering 3 Afhængighedsbiografi 4 Eksternalisering, internalisering og brobygning 5 Den familieterapeutiske intervention Fremtidsværksted 6 DE STUDERENDES TILBAGEMELDINGER Vi har løbende opsamlet informationer om, hvilket udbytte de studerende fik af uddannelsen og de vigtigste ytringer er: Den amtslige alkoholkonsulent siger: Man må nok erkende, at uddannelsens tankegods og teoretiske baggrund umiddelbart kan være svær at forstå, fordi der er tale om et helt nyt fokus på området. Mange bliver overraskede, for eksempel de pårørende, for de er slet ikke vant til, at de også skal forholde sig til sig selv så direkte, som 2 Se bilag 2 3 Se bilag 3 4 Se bilag 4 5 Se bilag 5 6 Se bilag 6 Side 13 af 40

15 tankegangen lægger op til. Jeg har ikke desto mindre haft stor nytte af meta hodos i mit nuværende arbejde. For eksempel i pårørendegrupper, hvor det har været en stor hjælp også at fokusere på de pårørendes egen afhængighed. Jeg er også blevet mere bevidst om afhængigheden og relationerne mellem mennesker generelt og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Sygeplejersken på det socialpædagogiske botilbud siger: meta hodos har været en utroligt god efteruddannelse, som jeg har haft megen nytte af både professionelt og personligt. Jeg har fået mere kendskab til terapi og en stor forståelse for, hvor smertefuld afhængighedsproblematikken kan være for alle involverede, og det har jeg brugt meget i praksis. Jeg har også fået blik for, hvor vigtigt det er, at afhængighed tackles og afsluttes på en ordentlig måde. meta hodos giver desuden en række konkrete redskaber og metoder til at nå ind til kernen i afhængighedsproblematikken: Hvad er det, klienten vil, når han er afhængig? Det gode ved meta hodos er, at uddannelsen tager udgangspunkt i en blanding af teori og praktisk træning. Uddannelsesforløbet kører faktisk som et behandlingsforløb, fordi man ved siden af al teorien gennem øvelser og rollespil mærker på egen krop, hvordan det er at være afhængig af eksempelvis alkohol. Det er en klar styrke ved uddannelsen. Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet en dygtigere terapeut gennem uddannelsen. Gennem træningen er jeg for eksempel blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg selv virker på klienten, og hvad mine stærke og svage sider er i behandlingen. Familieterapeuten med egen praksis: Det var på mange måder rigtig godt og lærerigt at være deltager på meta hodos uddannelsen. Jeg oplevede på én gang en kendt oplevelsesorienteret og på samme tid ukendt struktureret tilgang til processer og indhold. En inspirerende og velsmagende cocktail. Det bekendte bestod bl.a. familie og helhedssynet - på hvordan familiemedlemmer samarbejder med hinandens mønstre - konstruktivt eller destruktivt. - på hvordan kvaliteten af samspillet er afgørende for den enkeltes og helhedens trivsel. meta hodos har familiesyn og har fokus på de behov der ligger bag afhængighedsadfærden og dermed fratager skyld, hvilket kan give nye udviklingsmuligheder. Det var både personligt og fagligt lærerigt at arbejde med afhængighedsadfærd og mønstre i meta hodos klare struktur. Det blev tydeligt, hvordan deltagernes mønstre samarbejdede på godt og ondt. I processerne, hvor mønstrene blev viklet ud, var det Side 14 af 40

16 også her lærerigt at se, hvordan der blev udviklingsmuligheder frem for en hæmmende dynamik. Dette fokus har jeg stor glæde af at bruge i forskellige sammenhænge, f.eks. når jeg arbejder med grupper af mennesker eller blot i min tænkning om problemer og udvikling, og for mig har det været en berigelse, at de to uddannelser går så godt hånd i hånd". Mit øje for interventionsmuligheder i familiedynamikken er med meta hodos uddannelsen blevet skærpet betydeligt. Samspilsmønstre og betydningen af relationen er med meta hodos metoderne blevet tydeligere at få øje på. Uddannelsen har givet et særligt blik for fastlåste samspil og relevante interventionsmuligheder. Metoderne giver en god ramme at fokusere og at arbejde oplevelsesorienteret indenfor. Med meta hodos oplever jeg at have fået flere strenge at spille på i mit familieterapeutiske arbejde og flere konkrete redskaber til udvikling af såvel relationerne som gruppe- / familiedynamikken. KONKLUSIONER Det teoretiske fundament skaber den kreativitet og selvstændighed hos de studerende, som vi ønskede. Det giver god mening for en bred vifte af professionelle indenfor social- og sundhedssektoren at arbejde med det dobbelte fokus på egne mønstre i samspil med klienternes. De studerende har fået nye perspektiver og mod på at bruge sig selv på en ny måde indenfor et område, hvor dette er tiltrængt. Side 15 af 40

17 Kurserne I projektbevillingen har Socialministeriet specielt fremhævet vigtigheden meta hodos kurser på denne måde: Socialministeriet skal bemærke, at man finder det yderst vigtigt, at der i kommunerne er uddannet personale, der i stand til at gennemskue alkoholproblemerne så tidligt som muligt hos de enkelte personer/familier med henblik på den tidligst mulige indsats. Skal man medvirke til at få en person ud af sit alkoholmisbrug, er det vigtigt, at der sker en behandling af hele familien fra første færd. Det er i denne forbindelse også vigtigt, at der sker en opkvalificering og et tættere samarbejde mellem amter og kommuner på tværs af sektorer, forvaltninger og fagfolk. UDVIKLING AF KURSERNE Der var således lagt op til en vigtig opgave, som vi fra begyndelsen havde store forhåbninger til. Der blev i foråret 2003 arrangeret en workshop med interesserede undervisere/kursusholdere. Invitationen lød på en introduktion til meta hodos teori og at mødes med andre interesserede om at formulere kurser, som projektet så ville sørge for at sælge videre til amter, kommuner og personaleafdelinger i større virksomheder. Der var ca. 15 interesserede der mødte til workshoppen og der skete en afklaringsproces, hvor nogle fandt ud af, at det ikke var noget for dem alligevel og andre gik i gang med at formulere kurser sammen. På selve dagen og i løbet af sommeren blev der formuleret 4 kurser: Den professionelle samtale med familier i alkoholafhængighed -for primærkommunale forvaltninger, der arbejder med familier Virksomhedsudvikling. Fra afhængighedskultur til selvstændighedskultur. Viden og metoder om alkoholafhængighed i familier til frontpersonaler i børn og unge institutioner. Den svære samtale MARKEDSFØRING I september 2003 havde vi entreret os med et marketingsbureau til at rådgive os om de muligheder vi havde for at sælge de ydelser vi havde udviklet. I erkendelse af at markedsføring der virker, både er dyrt og en faglig disciplin i sig selv og at vore begrænsede midler ikke ville række langt, valgte vi denne løsning. Vi fik følgende forslag til aktiviteter i 2003 Gå-hjem møder hos institutioner/amt/kommuner Invitation til Gå Hjem Møde Telefonopfølgning dato-bookning Præsentationsmateriale PowerPoint Udvidet visitkort (folder) der afleveres til deltagere efter mødet Side 16 af 40

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere