meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling"

Transkript

1 meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006

2 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer med struktureret, relationsorienteret afhængighedsbehandling. meta hodos efteruddannelse kombinerer erfaringerne fra en struktureret afhængighedsbehandling med et oplevelses- og relationsorienteret, familiedynamisk grundsyn. meta hodos sigter bredt inden for det psykoterapeutiske behandlersystem og henvender sig til ansatte og kommende ansatte med klientkontakt. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. meta hodos er en efteruddannelse, hvor de studerende oplever at blive bedre til deres daglige arbejde samtidig med at de udvikler sig personligt MÅLGRUPPE: Du er enten socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, læge, psykolog eller har anden relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Du arbejder i psykiatrien, på familieværksted, behandlingsinstitution, ambulatorium, plejeog omsorgshjem eller på en institution for mennesker med afhængighedsproblemer - det være sig alkohol- eller blandingsmisbrug, spiseforstyrrelser og anden adfærd, hvor en afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. Du ønsker at kunne kombinere effektiv struktureret afhængighedsbehandling med familieterapeutisk tilgang til dit arbejde. MÅLSÆTNING: meta hodos tager udgangspunkt i de studerendes personlige erfaringer og faglige beredskab. Kursisterne på meta hodos efteruddannelse udvikler personlige kompetencer og professionelle terapeutiske kvalifikationer, der gør det muligt for dem at arbejde med oplevelsesog relationsorienteret struktureret afhængighedsbehandling. Kursisterne lærer at lede både gruppe- og familieterapi og de lærer at udvikle egne behandlingskoncepter. Der lægges særlig vægt på, at nye kompetencer skal kunne afprøves og inddrages i kursisternes eksisterende praksis. Uddannelsen afsluttes med individuel evaluering og studiebevis.

3 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSENS INDHOLD: 19 DAGES TRÆNING I STRUKTURERET, OPLVELSESORIENTERET FAMILIEBEHANDLING De studerende tilegner sig de egenskaber og faglige færdigheder, der skal til for at kunne fungere både som gruppe- og familieterapeut i strukturerede relationsorienterede behandlingsforløb. Den terapeutiske træning består af et intensivt behandlingsforløb, hvor de studerende under direkte og gensidig supervision fungerer som klienter og terapeuter for hinanden. Der fokuseres på egen afhængighed og med arten af relationerne i gruppen, mens gruppen arbejder. Der trænes i at introducere, gennemføre og reflektere over forskellige gruppe- og familieterapeutiske metoder, der har vist sig brugbare og effektive i gruppe- og familie-terapeutisk afhængighedsbehandling. Der trænes i fokuseret tilstedeværelse og opmærksomhed, hvor såvel terapeut som klienter arbejder på tre planer: Strukturplanet hvor der er en aftale om hvad der skal tales om i hvor lang tid; Procesplanet, hvor opmærksomheden er på, hvordan der tales og reageres på emnerne og Metaplanet, hvor alle, ved hjælp af reflekterende teams, hæver sig op over det skete, for at reflektere over, hvad der skete i mig selv, den anden og i samspillet. Undervisningen på meta hodos lægger sig dels i forlængelse af de faglige refleksioner og dels som temaer i forlængelse af det strukturerede program.

4 meta hodos efteruddannelse TRÆNINGSUDDANNELSE MED 12 DAGES TERAPEUTISK TRÆNING, FORMID- LING AF NY VIDEN OG SUPERVISION MED HENBLIK PÅ OMSÆTNING AF KOMPETENCER TIL EGEN PRAKSIS Der undervises i nyopdagede aspekter ved familiebehandling af alkoholafhængighed. Der lægges særlig vægt på at kompetencerne, de studerende har opnået på grundmodulet, skal kunne afprøves og inddrages i de studerendes eksisterende praksis. meta hodos arbejder målrettet med at supervisere de studerende, så der er kontakt mellem uddannelsen og de uformelle læringsrum på arbejdspladserne. De studerende skal kunne vurdere mål og midler i en aktuel afhængighedsbehandling og udvikle egne strukturerede behandlingskoncepter. STUDIEFORHOLD De studerende indføres i moderne teori om bevidsthed, læring og kommunikation, i det omfang det anses for anvendeligt på kursisternes egen problemorienterede læreproces. De studerende tilegner sig indgående kendskab til afhængighedsproblematikken. Sammen med de faste lærere udgør kursisterne et lærende fællesskab. Alle involveredes forståelser og kort over landskabet skal respekteres og medreflekteres og kursisterne skal ikke kun lære noget bestemt af meta hodos uddannelsens lærerstab. Alle involverede skal via træning og fælles refleksioner lære noget nyt. Via meta hodos hjemmeside får de lejlighed til sammen med lærerstaben at opbygge et eget videns- og debatforum. De studerende opfordres til selvstændigt at inddrage relevante videnssystemer, og via f.eks. internet og studiebesøg at opsøge ny viden. Kursisterne organiseres i basisgrupper, der arbejder 2 timer hver aften undervejs i forløbet og danner kernen i kursisternes grupperefleksioner. Der gives i uddannelsens forløb plads til selvstændig personligt og faglig refleksion

5 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSEN 19 dages træning i struktureret behandlingsprogram Modul 1: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Modul 2: Onsdag den fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 3: Onsdag den til fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 4: Mandag den til onsdag den Underviser: Merete Hansen Modul 5: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Alle moduler gennemføres på Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry. TRÆNINGSUDDANNELSEN 12 dage med fortsat træning, formidling af ny viden om familiebehandling af alkoholafhængighed, supervision, og omsætning af kompetencer til egen praksis Optagelse på træningsuddannelsen kræver at grunduddannelsen er gennemgået. Nye forløb planlægges efterhånden som der er nok studerende, så du kan tilmelde dig næste forløb på PRISER: Prisen for GRUNDUDDANNELSEN er kr.: Prisen for TRÆNINGSUDDANNELSEN er kr.: Betalingsbetingelser: Tilmeldingsgebyret på kr betales ved tilmelding. Restbeløbet betales enten samtidig eller i to rater henholdsvis 1 måned før kursusstart og 1 måned inden kursusafslutning. Depositum og betaling indsættes på girokonto nr.: mærket "meta hodos uddannelsens grundmodul 2006 (eller træningsmodul 2006)" Afbudsgebyr: Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart skal 50% af kursusafgiften betales. Ved afbud senere end 48 timer før kursusstart skal 100% af kursusafgiften betales

6 meta hodos efteruddannelse DE FASTE LÆRERKRÆFTER PÅ META HODOS Cand. pæd. psyk. Annelise Dalsgaard Har 18 års erfaring med supervision, terapi og andet konsulentarbejde i eget firma. Har ud over uddannelsen som cand.pæd. psych. en 3 -årig familieterapeutisk uddannelse fra The Kempler Institute of Scandinavia A/S samt diplom-uddannelse i organisation og projektledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, assisterende psykolog og ledende psykolog i en tværfaglig børn- og ungerådgivning. Hun er en erfaren supervisor og voksenunderviser, der i dag arbejder med tværfagligt og tværsektorialt samarbejde, supervision af fagfolk og ledere, rådgivning og supervision af plejefamilier, familiebehandling, ledelsesudvikling, kommunikation, gruppeprocesser samt med terapi og rådgivning til familier (forældre og børn). Annelise er delprojektleder for meta hodos behandling. Det jeg har været glad for ved meta hodos er, at alle - kursister som lærere - er enige om, at meta hodos er noget vi udvikler, mens vi er sammen. Cand. psyk. Merete Hansen. Er virksomhedskonsulent og arbejder ned personaleudvikling fra eget firma. Hun er erfaren supervisor og underviser. Hun har en lang række efteruddannelser bl.a. kurser i systemisk struktureret familieterapi fra universitetet i Bergen og omfattende klinisk erfaring med både individuelle og gruppeorienterede forløb på både børne- og voksenpsykiatriske afdelinger på hospitaler i Norge. Har erfaring med projekt- og metodeudvikling med speciale i kommunalt børne- og ungearbejde. En styrke ved uddannelsen er det klare fokus på relationerne i det teoretiske og praktiske fundament. Det synes jeg giver en ligeværdig måde at forholde sig på og en positiv oplevelse af at ting kan ændres. Et fokus som ikke gør enkelte familiemedlemmer syge, men hvor der sættes fokus på samspilsmønstre. Familieterapeut, socialpædagog og diakon Svend O. Andersen Har 11 års erfaring med supervision og gruppeterapeutisk behandling af alkoholafhængige og pårørende fra diopollonbehandlingen på behandlingshjemmet Egåhus. Han har været udviklingskonsulent i Blå Kors Danmark og arbejder i dag som leder af Familiehuset i Ebeltoft. Driver ud over dette egen familieterapeutisk praksis. Han har en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse fra Kemplerinstititutet, hvorfra han arbejder i konsulentteamet med supervision og undervisning. Svend er projektleder for meta hodos. Det har været vigtigt for mig, at vi på meta hodos hele tiden bevæger os og er opmærksomme på, at vi bevæger os på flere planer. Somme tider bliver jeg helt rundtosset og mister overblikket. Til stor gene for mig selv og nogle gange også for kursisterne, men vi har hele tiden kunne uddrage læring af alt, hvad vi har lavet.

7 meta hodos efteruddannelse HVAD SIGER DE TIDLIGERE STUDERENDE OM meta hodos? Rikke Lodberg, alkoholkonsulent tlf.: , Man må nok erkende, at uddannelsens tankegods og teoretiske baggrund umiddelbart kan være svær at forstå, fordi der er tale om et helt nyt fokus på området. Mange bliver overraskede, for eksempel de pårørende, for de er slet ikke vant til, at de også skal forholde sig til sig selv så direkte, som tankegangen lægger op til. Jeg har ikke desto mindre haft stor nytte af meta hodos i mit nuværende arbejde. For eksempel i pårørendegrupper, hvor det har været en stor hjælp også at fokusere på de pårørendes egen afhængighed. Jeg er også blevet mere bevidst om afhængigheden og relationerne mellem mennesker generelt og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Frede Follmann, forstander Tlf.: , Det gode ved meta hodos er, at uddannelsen tager udgangspunkt i en blanding af teori og praktisk træning. Uddannelsesforløbet kører faktisk som et behandlingsforløb, fordi man ved siden af al teorien gennem øvelser og rollespil mærker på egen krop, hvordan det er at være afhængig af eksempelvis alkohol. Det er en klar styrke ved uddannelsen. Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet en dygtigere terapeut gennem uddannelsen. Gennem træningen er jeg for eksempel blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg selv virker på klienten, og hvad mine stærke og svage sider er i behandlingen.

8 meta hodos efteruddannelse Jette Georgi, sygeplejerske Tlf.: meta hodos har været en utroligt god efteruddannelse, som jeg har haft megen nytte af både professionelt og personligt. Jeg har fået mere kendskab til terapi og en stor forståelse for, hvor smertefuld afhængighedsproblematikken kan være for alle involverede, og det har jeg brugt meget i praksis. Jeg har også fået blik for, hvor vigtigt det er, at afhængighed tackles og afsluttes på en ordentlig måde. meta hodos giver desuden en række konkrete redskaber og metoder til at nå ind til kernen i afhængighedsproblematikken: Hvad er det, klienten vil, når han er afhængig? Inge Skrostrup, familieterapeut Tlf.: , Hele familien har brug for hjælp, hvis én er afhængig af alkohol, og derfor er det en god vinkel, meta hodos har. Gennem uddannelsen har jeg fået et større indblik i de problemer, en alkoholiker har, og hvordan han påvirker og påvirkes af familien. Derfor er jeg blevet langt bedre til at tale med de pårørende og deres afhængighed for det er vigtigt, at de står ved den. Af samme grund er jeg blevet langt bedre til at varetage mit nuværende job. Samtidig er de gode lærerkræfter og blandingen af praksis og teori en stor styrke ved uddannelsen.

9 meta hodos efteruddannelse UDTALELSER FRA ERFARNE FAMILIETERAPEUTER OM meta hodos: Pædagog og familieterapeut Jette Knudsen, Gilleleje Jette er pædagog og har i mange år været leder af forskellige institutioner. Blev færdig som familieterapeut ved Kempler Instituttet i 1992 og arbejdede på det tidspunkt som konsulent for familier i familiebehandling, - hvilket hun gjorde i 12 år. Hun har været delvis selvstændig og delvis pædagogisk konsulent i 3 år, og arbejder nu udelukkende som selvstændig konsulent og familieterapeut. hvordan der blev udviklingsmuligheder frem for en hæmmende dynamik. Dette fokus har jeg stor glæde af at bruge i forskellige sammenhænge, f.eks. når jeg arbejder med grupper af mennesker eller blot i min tænkning om problemer og udvikling, og for mig har det været en berigelse, at de to uddannelser går så godt hånd i hånd". Det var på mange måder rigtig godt og lærerigt at være deltager på meta hodos uddannelsen. Jeg oplevede på én gang en kendt oplevelsesorienteret og på samme tid ukendt struktureret tilgang til processer og indhold. En inspirerende og velsmagende cocktail. Det bekendte bestod bl.a. familie og helhedssynet - på hvordan familiemedlemmer samarbejder med hinandens mønstre - konstruktivt eller destruktivt. - på hvordan kvaliteten af samspillet er afgørende for den enkeltes og helhedens trivsel. meta hodos har familiesyn og har fokus på de behov der ligger bag afhængighedsadfærden og dermed fratager skyld, hvilket kan give nye udviklingsmuligheder. Det var både personligt og fagligt lærerigt at arbejde med afhængigheds adfærd og mønstre i meta hodos klare struktur. Det blev tydeligt, hvordan deltagernes mønstre samarbejdede på godt og ondt. I processerne, hvor mønstrene blev viklet ud, var det også her lærerigt at se, Familieterapeut Inge Skrostrup, Kbh.: Inge har arbejdet som sygeplejerske i godt 20 år, heraf 8 år i psykiatrien. Arbejdet som pårørendekonsulent ved alkoholbehandlingsinstitution i godt 2 år. I dag egen praksis som familieterapeut på Frederiksberg i København. Inge har siden 1998 taget 3 årig efterudd. ved Kempler Instituttet som familieterapeut og efterfølgende et- årig efteruddannelse ved meta hodos "Da jeg startede på meta hodos uddannelsen, var jeg glædeligt overrasket over, hvor velkendt meget var for mig fra min familieterapeutiske efteruddannelse fra Kempler Instituttet. Jeg oplevede en oplevelsesorienteret tilgang i måden vi var sammen på samt det personlige sprogs betydning. Desuden var det relationsorienterede familiesyn meget velkendt for mig. "At når en i familien har et problem, har hele familien et problem", og den der kan ændre relationen, er den, der oplever problemet. Dette har jeg erfaret i mit arbejde med pårørende til alkoholafhængige, da det er dem der oplever problemerne og ikke den alkoholafhængige. meta hodos-uddannelsen er en struktureret afhængighedsbehandling for hele familien. For mig har det været fantastisk lærerigt, at tænke det velkendte familiesyn ind i en alkoholramt familie. Jeg

10 meta hodos efteruddannelse har fået større forståelse for hvad afhængighed er, - hvordan vi alle har afhængigheder, - hvordan afhængigheden præger måden vi er sammen på samt fået redskaber til at adskille afhængigheden fra mine egentlige behov. Lærerigt såvel fagligt som personligt! Det strukturerede forløb i Metahodos uddannelsen gjorde det tydeligt for mig, hvor vanskeligt det er, at fastholde rammer vi sætter - også i familien." Familieterapeut Else Bek Andersen, Odder: Else har arbejdet med familier siden 1996 i Odder Kommune, blev uddannet som familieterapeut fra Kemplerinstituttet i 1999 og har nu egen praksis i Odder. Jeg oplever at være blevet en dygtigere familieterapeut og bedre samarbejdspartner også fordi meta hodos har hjulpet til med at få øje på egne forsvarsstrategier, eget ansvar i relationen og egne behov. - Det personlige arbejde under meta hodos uddannelsen har matchet det faglige. Jeg oplever fin overensstemmelse mellem meta hodos og Kemplerinstituttet hvad angår familiesyn og det terapeutiske arbejde med familierne. Man kan forstå sammenhængen mellem meta hodos og Kemplerinstituttet sådan: meta hodos leverer nogle frugtbare rammer at lave oplevelses- og relationsorienteret familieterapi på. Jeg har i meta hodos uddannelsen fuldt ud kunnet bruge mine kompetencer fra efteruddannelsen i familieterapi fra Kemplerinstituttet. Mit øje for interventionsmuligheder i familiedynamikken er med meta hodos uddannelsen blevet skærpet betydeligt. Samspilsmønstre og betydningen af relationen er med meta hodos metoderne blevet tydeligere at få øje på. Uddannelsen har givet et særligt blik for fastlåste samspil og relevante interventionsmuligheder. Metoderne giver en god ramme at fokusere og at arbejde oplevelsesorienteret indenfor. Med meta hodos oplever jeg at have fået flere strenge at spille på i mit familieterapeutiske arbejde og flere konkrete redskaber til udvikling af såvel relationerne som gruppe- / familiedynamikken.

11 meta hodos efteruddannelse TEORETISK GRUNDLAG: meta hodos behandlingen ser på hele familien og ikke kun på den, der drikker. meta hodos er en afhængighedsbehandling, der sætter fokus på, hvordan afhængighed eksisterer og udvikler sig i familiære relationer. Vi mener, at afhængighed af eksempelvis alkohol, er den adfærd, en person vælger, når han eller hun ikke er i stand til at håndtere det eksistentielle dilemma mellem integritet og samarbejde. Derfor mener vi også, at afhængighed opstår, udvikles, opretholdes i de relationer, den enkelte indgår i, fortrinsvis i familien. Det betyder ikke, at vi tager afstand fra, at der kan findes biologiske, sociale eller psykologiske risikofaktorer. Men om de udvikler sig til afhængighed, kommer an på relationernes kvalitet og den enkeltes evne til at håndtere det eksistentielle dilemma i samspillet med resten af familiens medlemmer. Dermed kan man sige, at afhængigheden eksisterer mellem familiens medlemmer, samtidig med, at den opleves af dem enkeltvis. Det er grundlæggende i meta hodos s tankegang, at det, der opleves problematisk for det enkelte medlem i familien, altid er hele familiens problem. Det er vores påstand, at i en familie, hvor én udvikler en afhængighed, er der altid flere afhængige, som hver især kæmper med at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. De enkelte familiemedlemmer kan udvikle meget forskellige, mere eller mindre synlige, former for afhængighed. En udvikler en alkoholafhængighed eller får problemer med andre stemningsændrende midler. En anden bliver afhængig af at arbejde eller lære lektier til perfektion, mens en tredje måske bliver afhængig af at spise eller at lade være. For hver person gælder det, at afhængigheden har en livsnødvendig funktion for den enkeltes overlevelse i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tror, at vi som voksne ubevidst søger en kærlighedspartner, der matcher vores egen måde at overleve på, men med en helt anden håndtering af det eksistentielle dilemma. Ved dette ubevidste partnervalg øger vi risikoen for at udvikle afhængigheder, der fastlåser familien. På samme tid indeholder det ubevidste partnervalg, det potentiale, der er brug for til at håndtere det eksistentielle dilemma på en mere tilfredsstillende måde. meta hodos behandlingen er et struktureret familiebehandlingskoncept, som arbejder med relationerne i familien. Vi finder det ikke betydningsfuldt at lede efter årsagerne til hvorfor afhængigheden er opstået. I stedet er vi optagede af, sammen med familien, at undersøge og afdække deres individuelle afhængigheder, samt hvordan deres indbyrdes samspil fastlåser familiens relationer. meta hodos erkender, at der fortsat vil eksistere muligheder for at udvikle nye afhængigheder hvis ikke familiens håndtering af det eksistentielle dilemma ændres og samspillet får opmærksomhed og plads. meta hodos behandlingen er derfor baseret på, at der sker et opgør med at udtrykke sig gennem afhængighed, og at der etableres et samarbejde mellem familiens medlemmer om at finde indsigts- og meningsfulde måder at håndtere det eksistentielle dilemma på i familien. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp.

12 meta hodos efteruddannelse UDVIKLINGSPROJEKTET meta hodos meta hodos er et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en struktureret, relationsorienteret og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. At videreudvikle efteruddannelsen, og gennemføre endnu et uddannelsesforløb med 20 studerende. At udvikle og udbyde kurser til frontpersonale i kommuner, amter og private virksomheder. Kurserne vil give deltagerne en forståelse for at identificere afhængighed i familien, og medvirke til visitering til behandling.

13 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Formål - at det enkelte familiemedlem får indsigt og overblik over sin egen og familiens historie og mønstre - at familien får en fælles historie og fælles viden - at visualisere familiens mønstre og historie - at forandre generende og destruktive mønstre Indhold - indsamling af familie informationer gennem et grafisk billede med tegn og symboler - afdækning af familiens mønstre gennem flere generationer - kortlægning af familiens struktur, funktioner og relationer - afdækning af problemstillinger i familiens historie - synliggørelse af familiens styrkeområder - give nye rammer til familiens forståelse af egen situation - træffe nye valg Form - familierne arbejder individuelt - alle medlemmer i familien deltager og deltager på forskellig vis, alt efter hvad der skal belyses - familierne instrueres i og udarbejder et familie-genogram Tid - ca. 2 timer Deltagere - forældre og børn i familien Konsulenter/behandlere - én terapeut og én familie Side 1 af 5

14 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Genogrammet er en måde at tegne et familietræ på en hurtig gestalt over komplekse familiemønstre arbejdet med genogrammet er en del af en større proces med familien arbejdet med genogram er en hurtig måde at skaffe sig information om familiens medlemmer og deres relationer over i hvert fald 3 generationer en rig kilde til hypoteser om, hvordan et givent problem (f.eks. alkohol) er forbundet i familiens kontekst der findes ingen rigtig måde i søgningen efter specifik information symbolisering genogrammet kan løbende fornyes genogrammet forstås bedst i et systemperspektiv familiedynamisk som et subjektivt redskab til intervention og hypotesedannelse genogrammet laves i første session introducerer deltagerne til en relations- og familieforståelse og hjælper familie og terapeut til at se et større billede på kortere tid Bredde i genogram levende og døde tæt på og spredt sårbarheder og styrker relevante hændelser og problemer Fokusperson må anskues ud fra søskende trekanter komplementaritet - familiemedlemmernes gensidige konstruktioner og kontrol af hinandens adfærd Spørgsmål til aktuel situation temaer myter regler emotionelle problemstillinger genogrammet lader kalenderen tale ved at give mulighed for at tale om mulige forbindelser til familiebegivenheder Side 2 af 5

15 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Et familie(system)perspektiv: Familien som et system Problemer eksisterer ikke i et vakuum Familien er det mest magtfulde system en person befinder sig i (fysisk, emotionelt, socialt) Grundlæggende behov: høre til, autonomi, magte, give Afhængig uafhængig Grundlæggende antagelse i genogram: Problemer og signaler/symptomer reflekterer familiesystemets tilpasning til dets totale kontekst på et hvilket som helst tidspunkt socialt afstemt Personligt motiverede valg Tilpasningsforsøg fra det enkelte familiemedlem finder sted på flere niveauer biologisk, intrapsykisk og interpersonelt. Derfor må problemer forstås på mange niveauer Personer er organiseret i familiesystemet i forhold til generation, alder, køn, uddanelse m.m Familier gentager sig selv multigenerations transmisssion af familiemønstre. Genogrammet undersøger disse mønstre Funktionelt Relationelt Strukturelt Hvornår viser kritiske hændelser sig? Hvornår klumper signaler sig sammen? Hvornår bliver familien fastlåst? Mønstre af betydning: der hvor familiemedlemmer er specielt udsatte relationel distance (konflikt) risiko for brud emotionel fusion sammensmeltning jo mere lukket familien er, desto mere immun er familien over for omgivelsernes påvirkning fusion kan have såvel negative som positive effekter to personers relation 1) ustabilitet 2)stress søger mod stabilisering koalition to personer finder en tredie genogrammet hjælper os med at pinpointe kontrasterne Side 3 af 5

16 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Tegning af genogram 1. tegning af familietræ/struktur biologisk og retsgyldigt (gift, separeret, eget barn, plejebarn, adopteret). 2. indsamle og notere familieinformation: Demografisk: alder, fødsel, død, lokalitet, beskæftigelse, uddannelsesniveau m.m. Funktionelt: helbred, psyke, adfærd, objektive signaler (alkohol) Kritiske hændelser: vigtige skift, tab, brud på relationer, successer 3. Historik med årstal Symboler: mand kvinde g samlevende (s), gift (g) sepereret (/), skilt (//) hovedperson afdød mand/kvinde børn i forholdet 35 alder Side 4 af 5

17 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 adoption/pleje A N alkohol narkotika Relationer: Tæt Særlig tæt (fusion) Distance // afbrydelse /\/\/\/\/\/\/\/\/ konflikt Diverse oplysninger som beskæftigelse, hændelse, særlige kendetegn m.v. skrives ved hver enkelt person. Side 5 af 5

18 LÆRINGSMÅL Definer dit mål med meta hodos uddannelsen: Hvad vil du gerne lære af nyt og hvad vil du gerne blive bedre til? Hvordan vil du gerne kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold skal til for at du kan komme til det? Hvad vil dit bidrag være til at nå målet? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

19 evalueringsproces 1. Den enkelte studerende udfylder sin egen evaluering og kopierer den til de andre. 2. Alle gennemgår hinandens evaluering af sig selv og forbereder skriftlig respons. 3. En efter en kommer de studerende på gulvet, gennemgår sin egen evaluering (gerne med korte kommentarer) og får respons fra alle de andre. 4. Den skriftlige respons lægges hos modtageren når den enkelte er færdig, så modtageren kan tage den med hjem til fordøjelsesprocessen. 5. Modtageren af evalueringen får afsluttende lejlighed til at sige, hvilke indtryk responsen gjorde på hende/ham. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

20 selvevaluering Hvad var dine oprindelige mål med meta hodos uddannelsen? Hvilke mål fastholdt du og hvilke ændringer har du lavet i dine mål undervejs? Hvad har du lært og hvad vil du (stadig) gerne blive bedre til? Hvordan mener du nu du vil kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold er allerede i orden og hvad skal til for at du kan komme til at agere som terapeut? Hvad har dit bidrag været til at nå målet? Hvem har ellers bidraget og med hvad? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

21 respons på selvevaluering Til: Fra: 1. På hvilke punkter er du enig i selvevalueringen? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 2. På hvilke punkter er du uenig? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 3. Hvad vil du fremhæve som din personlige respons, som ikke er nævnt i selvevalueringen? Du må gerne - men ikke nødvendigvis - lade dig inspirere af spørgsmålene i selvevalueringsskemaet. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

22 AFHÆNGIGHEDS BIOGRAFI Handler om din afhængigheds historie. Du undersøger hvad eller hvem, du indgår i et afhængigt forhold til. Du vurderer, om afhængigheden er utilsigtet og/eller uønsket AFHÆNGIGHEDSADFÆRD - Et stærkt begær af tvingende karakter efter at gøre eller undlade at gøre bestemte ting. - En afsvækket kontrol med denne adfærd. - Ubehag, rastløshed og humørtab, når man hindres i at fortsatte adfærden. - Fortsættelse (af adfærden) trods negative konsekvenser Din Adfærd: Beskriv adfærden. Er det at indtage stof (piller, alkohol, mad, chokolade, cola...)? At foretage dig handlinger (Spille, se TV, Motionere, undgå konflikter, være hensynsfuld, medicinere, rengøringsdille)? At undlade at foretage dig bestemte handlinger. Hvordan kommer din adfærd til udtryk og hvor længe har du haft den? Beskriv omfang. Hvor ofte og hvor meget kommer din adfærd til udtryk? Er der et mønster og er det alene eller sammen med andre? Beskriv de positive virkninger: Hvad får du ud af denne adfærd? Hvilke positive resultater er der for dig ved denne adfærd? Hvordan virker det? (Forandringer i humør, temperament, relationer til andre mennesker) Beskriv udviklingen af adfærden sammenholdt med din livssituation. Beskriv hvordan og hvornår der er sket forandringer ved adfærden, og beskriv samtidig din livssituation : Civilstand, arbejds-/ boforhold, børn, sygdom, dødsfald, eventuelle problemer i relationer. Hvornår begyndte adfærden fx at accelerere og hvad skete der samtidigt i dit liv? Hvornår mistede du kontrol med adfærden? Har du oplevet, at adfærdsmønster/mængden/tid måtte øges for at opnå samme virkning? Er der sket forandringer i din egen reaktion på adfærden - hvornår begyndte du f.eks. at opleve adfærden som problematisk? Beskriv de negative konsekvenser Hvilke negative konsekvenser og personlige omkostninger har adfærden medført for dig og dine relationer(familie, venner, arbejde og relationer i øvrigt, sex, arbejde og økonomi) Har du oplevet at være blevet konfronteret/bremset? Hvordan og hvornår er det sket? Hvordan reagerede du på det? Har du prøvet at holde op? Hvor længe og hvordan fik du det til at lykkes? Hvad gjorde at du valgte at begynde igen? Har du søgt hjælp hos venner, familie eller professionel? Dr. Margrethes Vej 9, st Århus N. tlf.:

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere