meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling"

Transkript

1 meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006

2 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer med struktureret, relationsorienteret afhængighedsbehandling. meta hodos efteruddannelse kombinerer erfaringerne fra en struktureret afhængighedsbehandling med et oplevelses- og relationsorienteret, familiedynamisk grundsyn. meta hodos sigter bredt inden for det psykoterapeutiske behandlersystem og henvender sig til ansatte og kommende ansatte med klientkontakt. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. meta hodos er en efteruddannelse, hvor de studerende oplever at blive bedre til deres daglige arbejde samtidig med at de udvikler sig personligt MÅLGRUPPE: Du er enten socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, læge, psykolog eller har anden relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Du arbejder i psykiatrien, på familieværksted, behandlingsinstitution, ambulatorium, plejeog omsorgshjem eller på en institution for mennesker med afhængighedsproblemer - det være sig alkohol- eller blandingsmisbrug, spiseforstyrrelser og anden adfærd, hvor en afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. Du ønsker at kunne kombinere effektiv struktureret afhængighedsbehandling med familieterapeutisk tilgang til dit arbejde. MÅLSÆTNING: meta hodos tager udgangspunkt i de studerendes personlige erfaringer og faglige beredskab. Kursisterne på meta hodos efteruddannelse udvikler personlige kompetencer og professionelle terapeutiske kvalifikationer, der gør det muligt for dem at arbejde med oplevelsesog relationsorienteret struktureret afhængighedsbehandling. Kursisterne lærer at lede både gruppe- og familieterapi og de lærer at udvikle egne behandlingskoncepter. Der lægges særlig vægt på, at nye kompetencer skal kunne afprøves og inddrages i kursisternes eksisterende praksis. Uddannelsen afsluttes med individuel evaluering og studiebevis.

3 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSENS INDHOLD: 19 DAGES TRÆNING I STRUKTURERET, OPLVELSESORIENTERET FAMILIEBEHANDLING De studerende tilegner sig de egenskaber og faglige færdigheder, der skal til for at kunne fungere både som gruppe- og familieterapeut i strukturerede relationsorienterede behandlingsforløb. Den terapeutiske træning består af et intensivt behandlingsforløb, hvor de studerende under direkte og gensidig supervision fungerer som klienter og terapeuter for hinanden. Der fokuseres på egen afhængighed og med arten af relationerne i gruppen, mens gruppen arbejder. Der trænes i at introducere, gennemføre og reflektere over forskellige gruppe- og familieterapeutiske metoder, der har vist sig brugbare og effektive i gruppe- og familie-terapeutisk afhængighedsbehandling. Der trænes i fokuseret tilstedeværelse og opmærksomhed, hvor såvel terapeut som klienter arbejder på tre planer: Strukturplanet hvor der er en aftale om hvad der skal tales om i hvor lang tid; Procesplanet, hvor opmærksomheden er på, hvordan der tales og reageres på emnerne og Metaplanet, hvor alle, ved hjælp af reflekterende teams, hæver sig op over det skete, for at reflektere over, hvad der skete i mig selv, den anden og i samspillet. Undervisningen på meta hodos lægger sig dels i forlængelse af de faglige refleksioner og dels som temaer i forlængelse af det strukturerede program.

4 meta hodos efteruddannelse TRÆNINGSUDDANNELSE MED 12 DAGES TERAPEUTISK TRÆNING, FORMID- LING AF NY VIDEN OG SUPERVISION MED HENBLIK PÅ OMSÆTNING AF KOMPETENCER TIL EGEN PRAKSIS Der undervises i nyopdagede aspekter ved familiebehandling af alkoholafhængighed. Der lægges særlig vægt på at kompetencerne, de studerende har opnået på grundmodulet, skal kunne afprøves og inddrages i de studerendes eksisterende praksis. meta hodos arbejder målrettet med at supervisere de studerende, så der er kontakt mellem uddannelsen og de uformelle læringsrum på arbejdspladserne. De studerende skal kunne vurdere mål og midler i en aktuel afhængighedsbehandling og udvikle egne strukturerede behandlingskoncepter. STUDIEFORHOLD De studerende indføres i moderne teori om bevidsthed, læring og kommunikation, i det omfang det anses for anvendeligt på kursisternes egen problemorienterede læreproces. De studerende tilegner sig indgående kendskab til afhængighedsproblematikken. Sammen med de faste lærere udgør kursisterne et lærende fællesskab. Alle involveredes forståelser og kort over landskabet skal respekteres og medreflekteres og kursisterne skal ikke kun lære noget bestemt af meta hodos uddannelsens lærerstab. Alle involverede skal via træning og fælles refleksioner lære noget nyt. Via meta hodos hjemmeside får de lejlighed til sammen med lærerstaben at opbygge et eget videns- og debatforum. De studerende opfordres til selvstændigt at inddrage relevante videnssystemer, og via f.eks. internet og studiebesøg at opsøge ny viden. Kursisterne organiseres i basisgrupper, der arbejder 2 timer hver aften undervejs i forløbet og danner kernen i kursisternes grupperefleksioner. Der gives i uddannelsens forløb plads til selvstændig personligt og faglig refleksion

5 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSEN 19 dages træning i struktureret behandlingsprogram Modul 1: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Modul 2: Onsdag den fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 3: Onsdag den til fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 4: Mandag den til onsdag den Underviser: Merete Hansen Modul 5: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Alle moduler gennemføres på Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry. TRÆNINGSUDDANNELSEN 12 dage med fortsat træning, formidling af ny viden om familiebehandling af alkoholafhængighed, supervision, og omsætning af kompetencer til egen praksis Optagelse på træningsuddannelsen kræver at grunduddannelsen er gennemgået. Nye forløb planlægges efterhånden som der er nok studerende, så du kan tilmelde dig næste forløb på PRISER: Prisen for GRUNDUDDANNELSEN er kr.: Prisen for TRÆNINGSUDDANNELSEN er kr.: Betalingsbetingelser: Tilmeldingsgebyret på kr betales ved tilmelding. Restbeløbet betales enten samtidig eller i to rater henholdsvis 1 måned før kursusstart og 1 måned inden kursusafslutning. Depositum og betaling indsættes på girokonto nr.: mærket "meta hodos uddannelsens grundmodul 2006 (eller træningsmodul 2006)" Afbudsgebyr: Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart skal 50% af kursusafgiften betales. Ved afbud senere end 48 timer før kursusstart skal 100% af kursusafgiften betales

6 meta hodos efteruddannelse DE FASTE LÆRERKRÆFTER PÅ META HODOS Cand. pæd. psyk. Annelise Dalsgaard Har 18 års erfaring med supervision, terapi og andet konsulentarbejde i eget firma. Har ud over uddannelsen som cand.pæd. psych. en 3 -årig familieterapeutisk uddannelse fra The Kempler Institute of Scandinavia A/S samt diplom-uddannelse i organisation og projektledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, assisterende psykolog og ledende psykolog i en tværfaglig børn- og ungerådgivning. Hun er en erfaren supervisor og voksenunderviser, der i dag arbejder med tværfagligt og tværsektorialt samarbejde, supervision af fagfolk og ledere, rådgivning og supervision af plejefamilier, familiebehandling, ledelsesudvikling, kommunikation, gruppeprocesser samt med terapi og rådgivning til familier (forældre og børn). Annelise er delprojektleder for meta hodos behandling. Det jeg har været glad for ved meta hodos er, at alle - kursister som lærere - er enige om, at meta hodos er noget vi udvikler, mens vi er sammen. Cand. psyk. Merete Hansen. Er virksomhedskonsulent og arbejder ned personaleudvikling fra eget firma. Hun er erfaren supervisor og underviser. Hun har en lang række efteruddannelser bl.a. kurser i systemisk struktureret familieterapi fra universitetet i Bergen og omfattende klinisk erfaring med både individuelle og gruppeorienterede forløb på både børne- og voksenpsykiatriske afdelinger på hospitaler i Norge. Har erfaring med projekt- og metodeudvikling med speciale i kommunalt børne- og ungearbejde. En styrke ved uddannelsen er det klare fokus på relationerne i det teoretiske og praktiske fundament. Det synes jeg giver en ligeværdig måde at forholde sig på og en positiv oplevelse af at ting kan ændres. Et fokus som ikke gør enkelte familiemedlemmer syge, men hvor der sættes fokus på samspilsmønstre. Familieterapeut, socialpædagog og diakon Svend O. Andersen Har 11 års erfaring med supervision og gruppeterapeutisk behandling af alkoholafhængige og pårørende fra diopollonbehandlingen på behandlingshjemmet Egåhus. Han har været udviklingskonsulent i Blå Kors Danmark og arbejder i dag som leder af Familiehuset i Ebeltoft. Driver ud over dette egen familieterapeutisk praksis. Han har en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse fra Kemplerinstititutet, hvorfra han arbejder i konsulentteamet med supervision og undervisning. Svend er projektleder for meta hodos. Det har været vigtigt for mig, at vi på meta hodos hele tiden bevæger os og er opmærksomme på, at vi bevæger os på flere planer. Somme tider bliver jeg helt rundtosset og mister overblikket. Til stor gene for mig selv og nogle gange også for kursisterne, men vi har hele tiden kunne uddrage læring af alt, hvad vi har lavet.

7 meta hodos efteruddannelse HVAD SIGER DE TIDLIGERE STUDERENDE OM meta hodos? Rikke Lodberg, alkoholkonsulent tlf.: , Man må nok erkende, at uddannelsens tankegods og teoretiske baggrund umiddelbart kan være svær at forstå, fordi der er tale om et helt nyt fokus på området. Mange bliver overraskede, for eksempel de pårørende, for de er slet ikke vant til, at de også skal forholde sig til sig selv så direkte, som tankegangen lægger op til. Jeg har ikke desto mindre haft stor nytte af meta hodos i mit nuværende arbejde. For eksempel i pårørendegrupper, hvor det har været en stor hjælp også at fokusere på de pårørendes egen afhængighed. Jeg er også blevet mere bevidst om afhængigheden og relationerne mellem mennesker generelt og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Frede Follmann, forstander Tlf.: , Det gode ved meta hodos er, at uddannelsen tager udgangspunkt i en blanding af teori og praktisk træning. Uddannelsesforløbet kører faktisk som et behandlingsforløb, fordi man ved siden af al teorien gennem øvelser og rollespil mærker på egen krop, hvordan det er at være afhængig af eksempelvis alkohol. Det er en klar styrke ved uddannelsen. Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet en dygtigere terapeut gennem uddannelsen. Gennem træningen er jeg for eksempel blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg selv virker på klienten, og hvad mine stærke og svage sider er i behandlingen.

8 meta hodos efteruddannelse Jette Georgi, sygeplejerske Tlf.: meta hodos har været en utroligt god efteruddannelse, som jeg har haft megen nytte af både professionelt og personligt. Jeg har fået mere kendskab til terapi og en stor forståelse for, hvor smertefuld afhængighedsproblematikken kan være for alle involverede, og det har jeg brugt meget i praksis. Jeg har også fået blik for, hvor vigtigt det er, at afhængighed tackles og afsluttes på en ordentlig måde. meta hodos giver desuden en række konkrete redskaber og metoder til at nå ind til kernen i afhængighedsproblematikken: Hvad er det, klienten vil, når han er afhængig? Inge Skrostrup, familieterapeut Tlf.: , Hele familien har brug for hjælp, hvis én er afhængig af alkohol, og derfor er det en god vinkel, meta hodos har. Gennem uddannelsen har jeg fået et større indblik i de problemer, en alkoholiker har, og hvordan han påvirker og påvirkes af familien. Derfor er jeg blevet langt bedre til at tale med de pårørende og deres afhængighed for det er vigtigt, at de står ved den. Af samme grund er jeg blevet langt bedre til at varetage mit nuværende job. Samtidig er de gode lærerkræfter og blandingen af praksis og teori en stor styrke ved uddannelsen.

9 meta hodos efteruddannelse UDTALELSER FRA ERFARNE FAMILIETERAPEUTER OM meta hodos: Pædagog og familieterapeut Jette Knudsen, Gilleleje Jette er pædagog og har i mange år været leder af forskellige institutioner. Blev færdig som familieterapeut ved Kempler Instituttet i 1992 og arbejdede på det tidspunkt som konsulent for familier i familiebehandling, - hvilket hun gjorde i 12 år. Hun har været delvis selvstændig og delvis pædagogisk konsulent i 3 år, og arbejder nu udelukkende som selvstændig konsulent og familieterapeut. hvordan der blev udviklingsmuligheder frem for en hæmmende dynamik. Dette fokus har jeg stor glæde af at bruge i forskellige sammenhænge, f.eks. når jeg arbejder med grupper af mennesker eller blot i min tænkning om problemer og udvikling, og for mig har det været en berigelse, at de to uddannelser går så godt hånd i hånd". Det var på mange måder rigtig godt og lærerigt at være deltager på meta hodos uddannelsen. Jeg oplevede på én gang en kendt oplevelsesorienteret og på samme tid ukendt struktureret tilgang til processer og indhold. En inspirerende og velsmagende cocktail. Det bekendte bestod bl.a. familie og helhedssynet - på hvordan familiemedlemmer samarbejder med hinandens mønstre - konstruktivt eller destruktivt. - på hvordan kvaliteten af samspillet er afgørende for den enkeltes og helhedens trivsel. meta hodos har familiesyn og har fokus på de behov der ligger bag afhængighedsadfærden og dermed fratager skyld, hvilket kan give nye udviklingsmuligheder. Det var både personligt og fagligt lærerigt at arbejde med afhængigheds adfærd og mønstre i meta hodos klare struktur. Det blev tydeligt, hvordan deltagernes mønstre samarbejdede på godt og ondt. I processerne, hvor mønstrene blev viklet ud, var det også her lærerigt at se, Familieterapeut Inge Skrostrup, Kbh.: Inge har arbejdet som sygeplejerske i godt 20 år, heraf 8 år i psykiatrien. Arbejdet som pårørendekonsulent ved alkoholbehandlingsinstitution i godt 2 år. I dag egen praksis som familieterapeut på Frederiksberg i København. Inge har siden 1998 taget 3 årig efterudd. ved Kempler Instituttet som familieterapeut og efterfølgende et- årig efteruddannelse ved meta hodos "Da jeg startede på meta hodos uddannelsen, var jeg glædeligt overrasket over, hvor velkendt meget var for mig fra min familieterapeutiske efteruddannelse fra Kempler Instituttet. Jeg oplevede en oplevelsesorienteret tilgang i måden vi var sammen på samt det personlige sprogs betydning. Desuden var det relationsorienterede familiesyn meget velkendt for mig. "At når en i familien har et problem, har hele familien et problem", og den der kan ændre relationen, er den, der oplever problemet. Dette har jeg erfaret i mit arbejde med pårørende til alkoholafhængige, da det er dem der oplever problemerne og ikke den alkoholafhængige. meta hodos-uddannelsen er en struktureret afhængighedsbehandling for hele familien. For mig har det været fantastisk lærerigt, at tænke det velkendte familiesyn ind i en alkoholramt familie. Jeg

10 meta hodos efteruddannelse har fået større forståelse for hvad afhængighed er, - hvordan vi alle har afhængigheder, - hvordan afhængigheden præger måden vi er sammen på samt fået redskaber til at adskille afhængigheden fra mine egentlige behov. Lærerigt såvel fagligt som personligt! Det strukturerede forløb i Metahodos uddannelsen gjorde det tydeligt for mig, hvor vanskeligt det er, at fastholde rammer vi sætter - også i familien." Familieterapeut Else Bek Andersen, Odder: Else har arbejdet med familier siden 1996 i Odder Kommune, blev uddannet som familieterapeut fra Kemplerinstituttet i 1999 og har nu egen praksis i Odder. Jeg oplever at være blevet en dygtigere familieterapeut og bedre samarbejdspartner også fordi meta hodos har hjulpet til med at få øje på egne forsvarsstrategier, eget ansvar i relationen og egne behov. - Det personlige arbejde under meta hodos uddannelsen har matchet det faglige. Jeg oplever fin overensstemmelse mellem meta hodos og Kemplerinstituttet hvad angår familiesyn og det terapeutiske arbejde med familierne. Man kan forstå sammenhængen mellem meta hodos og Kemplerinstituttet sådan: meta hodos leverer nogle frugtbare rammer at lave oplevelses- og relationsorienteret familieterapi på. Jeg har i meta hodos uddannelsen fuldt ud kunnet bruge mine kompetencer fra efteruddannelsen i familieterapi fra Kemplerinstituttet. Mit øje for interventionsmuligheder i familiedynamikken er med meta hodos uddannelsen blevet skærpet betydeligt. Samspilsmønstre og betydningen af relationen er med meta hodos metoderne blevet tydeligere at få øje på. Uddannelsen har givet et særligt blik for fastlåste samspil og relevante interventionsmuligheder. Metoderne giver en god ramme at fokusere og at arbejde oplevelsesorienteret indenfor. Med meta hodos oplever jeg at have fået flere strenge at spille på i mit familieterapeutiske arbejde og flere konkrete redskaber til udvikling af såvel relationerne som gruppe- / familiedynamikken.

11 meta hodos efteruddannelse TEORETISK GRUNDLAG: meta hodos behandlingen ser på hele familien og ikke kun på den, der drikker. meta hodos er en afhængighedsbehandling, der sætter fokus på, hvordan afhængighed eksisterer og udvikler sig i familiære relationer. Vi mener, at afhængighed af eksempelvis alkohol, er den adfærd, en person vælger, når han eller hun ikke er i stand til at håndtere det eksistentielle dilemma mellem integritet og samarbejde. Derfor mener vi også, at afhængighed opstår, udvikles, opretholdes i de relationer, den enkelte indgår i, fortrinsvis i familien. Det betyder ikke, at vi tager afstand fra, at der kan findes biologiske, sociale eller psykologiske risikofaktorer. Men om de udvikler sig til afhængighed, kommer an på relationernes kvalitet og den enkeltes evne til at håndtere det eksistentielle dilemma i samspillet med resten af familiens medlemmer. Dermed kan man sige, at afhængigheden eksisterer mellem familiens medlemmer, samtidig med, at den opleves af dem enkeltvis. Det er grundlæggende i meta hodos s tankegang, at det, der opleves problematisk for det enkelte medlem i familien, altid er hele familiens problem. Det er vores påstand, at i en familie, hvor én udvikler en afhængighed, er der altid flere afhængige, som hver især kæmper med at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. De enkelte familiemedlemmer kan udvikle meget forskellige, mere eller mindre synlige, former for afhængighed. En udvikler en alkoholafhængighed eller får problemer med andre stemningsændrende midler. En anden bliver afhængig af at arbejde eller lære lektier til perfektion, mens en tredje måske bliver afhængig af at spise eller at lade være. For hver person gælder det, at afhængigheden har en livsnødvendig funktion for den enkeltes overlevelse i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tror, at vi som voksne ubevidst søger en kærlighedspartner, der matcher vores egen måde at overleve på, men med en helt anden håndtering af det eksistentielle dilemma. Ved dette ubevidste partnervalg øger vi risikoen for at udvikle afhængigheder, der fastlåser familien. På samme tid indeholder det ubevidste partnervalg, det potentiale, der er brug for til at håndtere det eksistentielle dilemma på en mere tilfredsstillende måde. meta hodos behandlingen er et struktureret familiebehandlingskoncept, som arbejder med relationerne i familien. Vi finder det ikke betydningsfuldt at lede efter årsagerne til hvorfor afhængigheden er opstået. I stedet er vi optagede af, sammen med familien, at undersøge og afdække deres individuelle afhængigheder, samt hvordan deres indbyrdes samspil fastlåser familiens relationer. meta hodos erkender, at der fortsat vil eksistere muligheder for at udvikle nye afhængigheder hvis ikke familiens håndtering af det eksistentielle dilemma ændres og samspillet får opmærksomhed og plads. meta hodos behandlingen er derfor baseret på, at der sker et opgør med at udtrykke sig gennem afhængighed, og at der etableres et samarbejde mellem familiens medlemmer om at finde indsigts- og meningsfulde måder at håndtere det eksistentielle dilemma på i familien. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp.

12 meta hodos efteruddannelse UDVIKLINGSPROJEKTET meta hodos meta hodos er et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en struktureret, relationsorienteret og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. At videreudvikle efteruddannelsen, og gennemføre endnu et uddannelsesforløb med 20 studerende. At udvikle og udbyde kurser til frontpersonale i kommuner, amter og private virksomheder. Kurserne vil give deltagerne en forståelse for at identificere afhængighed i familien, og medvirke til visitering til behandling.

13 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Formål - at det enkelte familiemedlem får indsigt og overblik over sin egen og familiens historie og mønstre - at familien får en fælles historie og fælles viden - at visualisere familiens mønstre og historie - at forandre generende og destruktive mønstre Indhold - indsamling af familie informationer gennem et grafisk billede med tegn og symboler - afdækning af familiens mønstre gennem flere generationer - kortlægning af familiens struktur, funktioner og relationer - afdækning af problemstillinger i familiens historie - synliggørelse af familiens styrkeområder - give nye rammer til familiens forståelse af egen situation - træffe nye valg Form - familierne arbejder individuelt - alle medlemmer i familien deltager og deltager på forskellig vis, alt efter hvad der skal belyses - familierne instrueres i og udarbejder et familie-genogram Tid - ca. 2 timer Deltagere - forældre og børn i familien Konsulenter/behandlere - én terapeut og én familie Side 1 af 5

14 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Genogrammet er en måde at tegne et familietræ på en hurtig gestalt over komplekse familiemønstre arbejdet med genogrammet er en del af en større proces med familien arbejdet med genogram er en hurtig måde at skaffe sig information om familiens medlemmer og deres relationer over i hvert fald 3 generationer en rig kilde til hypoteser om, hvordan et givent problem (f.eks. alkohol) er forbundet i familiens kontekst der findes ingen rigtig måde i søgningen efter specifik information symbolisering genogrammet kan løbende fornyes genogrammet forstås bedst i et systemperspektiv familiedynamisk som et subjektivt redskab til intervention og hypotesedannelse genogrammet laves i første session introducerer deltagerne til en relations- og familieforståelse og hjælper familie og terapeut til at se et større billede på kortere tid Bredde i genogram levende og døde tæt på og spredt sårbarheder og styrker relevante hændelser og problemer Fokusperson må anskues ud fra søskende trekanter komplementaritet - familiemedlemmernes gensidige konstruktioner og kontrol af hinandens adfærd Spørgsmål til aktuel situation temaer myter regler emotionelle problemstillinger genogrammet lader kalenderen tale ved at give mulighed for at tale om mulige forbindelser til familiebegivenheder Side 2 af 5

15 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Et familie(system)perspektiv: Familien som et system Problemer eksisterer ikke i et vakuum Familien er det mest magtfulde system en person befinder sig i (fysisk, emotionelt, socialt) Grundlæggende behov: høre til, autonomi, magte, give Afhængig uafhængig Grundlæggende antagelse i genogram: Problemer og signaler/symptomer reflekterer familiesystemets tilpasning til dets totale kontekst på et hvilket som helst tidspunkt socialt afstemt Personligt motiverede valg Tilpasningsforsøg fra det enkelte familiemedlem finder sted på flere niveauer biologisk, intrapsykisk og interpersonelt. Derfor må problemer forstås på mange niveauer Personer er organiseret i familiesystemet i forhold til generation, alder, køn, uddanelse m.m Familier gentager sig selv multigenerations transmisssion af familiemønstre. Genogrammet undersøger disse mønstre Funktionelt Relationelt Strukturelt Hvornår viser kritiske hændelser sig? Hvornår klumper signaler sig sammen? Hvornår bliver familien fastlåst? Mønstre af betydning: der hvor familiemedlemmer er specielt udsatte relationel distance (konflikt) risiko for brud emotionel fusion sammensmeltning jo mere lukket familien er, desto mere immun er familien over for omgivelsernes påvirkning fusion kan have såvel negative som positive effekter to personers relation 1) ustabilitet 2)stress søger mod stabilisering koalition to personer finder en tredie genogrammet hjælper os med at pinpointe kontrasterne Side 3 af 5

16 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Tegning af genogram 1. tegning af familietræ/struktur biologisk og retsgyldigt (gift, separeret, eget barn, plejebarn, adopteret). 2. indsamle og notere familieinformation: Demografisk: alder, fødsel, død, lokalitet, beskæftigelse, uddannelsesniveau m.m. Funktionelt: helbred, psyke, adfærd, objektive signaler (alkohol) Kritiske hændelser: vigtige skift, tab, brud på relationer, successer 3. Historik med årstal Symboler: mand kvinde g samlevende (s), gift (g) sepereret (/), skilt (//) hovedperson afdød mand/kvinde børn i forholdet 35 alder Side 4 af 5

17 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 adoption/pleje A N alkohol narkotika Relationer: Tæt Særlig tæt (fusion) Distance // afbrydelse /\/\/\/\/\/\/\/\/ konflikt Diverse oplysninger som beskæftigelse, hændelse, særlige kendetegn m.v. skrives ved hver enkelt person. Side 5 af 5

18 LÆRINGSMÅL Definer dit mål med meta hodos uddannelsen: Hvad vil du gerne lære af nyt og hvad vil du gerne blive bedre til? Hvordan vil du gerne kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold skal til for at du kan komme til det? Hvad vil dit bidrag være til at nå målet? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

19 evalueringsproces 1. Den enkelte studerende udfylder sin egen evaluering og kopierer den til de andre. 2. Alle gennemgår hinandens evaluering af sig selv og forbereder skriftlig respons. 3. En efter en kommer de studerende på gulvet, gennemgår sin egen evaluering (gerne med korte kommentarer) og får respons fra alle de andre. 4. Den skriftlige respons lægges hos modtageren når den enkelte er færdig, så modtageren kan tage den med hjem til fordøjelsesprocessen. 5. Modtageren af evalueringen får afsluttende lejlighed til at sige, hvilke indtryk responsen gjorde på hende/ham. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

20 selvevaluering Hvad var dine oprindelige mål med meta hodos uddannelsen? Hvilke mål fastholdt du og hvilke ændringer har du lavet i dine mål undervejs? Hvad har du lært og hvad vil du (stadig) gerne blive bedre til? Hvordan mener du nu du vil kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold er allerede i orden og hvad skal til for at du kan komme til at agere som terapeut? Hvad har dit bidrag været til at nå målet? Hvem har ellers bidraget og med hvad? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

21 respons på selvevaluering Til: Fra: 1. På hvilke punkter er du enig i selvevalueringen? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 2. På hvilke punkter er du uenig? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 3. Hvad vil du fremhæve som din personlige respons, som ikke er nævnt i selvevalueringen? Du må gerne - men ikke nødvendigvis - lade dig inspirere af spørgsmålene i selvevalueringsskemaet. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

22 AFHÆNGIGHEDS BIOGRAFI Handler om din afhængigheds historie. Du undersøger hvad eller hvem, du indgår i et afhængigt forhold til. Du vurderer, om afhængigheden er utilsigtet og/eller uønsket AFHÆNGIGHEDSADFÆRD - Et stærkt begær af tvingende karakter efter at gøre eller undlade at gøre bestemte ting. - En afsvækket kontrol med denne adfærd. - Ubehag, rastløshed og humørtab, når man hindres i at fortsatte adfærden. - Fortsættelse (af adfærden) trods negative konsekvenser Din Adfærd: Beskriv adfærden. Er det at indtage stof (piller, alkohol, mad, chokolade, cola...)? At foretage dig handlinger (Spille, se TV, Motionere, undgå konflikter, være hensynsfuld, medicinere, rengøringsdille)? At undlade at foretage dig bestemte handlinger. Hvordan kommer din adfærd til udtryk og hvor længe har du haft den? Beskriv omfang. Hvor ofte og hvor meget kommer din adfærd til udtryk? Er der et mønster og er det alene eller sammen med andre? Beskriv de positive virkninger: Hvad får du ud af denne adfærd? Hvilke positive resultater er der for dig ved denne adfærd? Hvordan virker det? (Forandringer i humør, temperament, relationer til andre mennesker) Beskriv udviklingen af adfærden sammenholdt med din livssituation. Beskriv hvordan og hvornår der er sket forandringer ved adfærden, og beskriv samtidig din livssituation : Civilstand, arbejds-/ boforhold, børn, sygdom, dødsfald, eventuelle problemer i relationer. Hvornår begyndte adfærden fx at accelerere og hvad skete der samtidigt i dit liv? Hvornår mistede du kontrol med adfærden? Har du oplevet, at adfærdsmønster/mængden/tid måtte øges for at opnå samme virkning? Er der sket forandringer i din egen reaktion på adfærden - hvornår begyndte du f.eks. at opleve adfærden som problematisk? Beskriv de negative konsekvenser Hvilke negative konsekvenser og personlige omkostninger har adfærden medført for dig og dine relationer(familie, venner, arbejde og relationer i øvrigt, sex, arbejde og økonomi) Har du oplevet at være blevet konfronteret/bremset? Hvordan og hvornår er det sket? Hvordan reagerede du på det? Har du prøvet at holde op? Hvor længe og hvordan fik du det til at lykkes? Hvad gjorde at du valgte at begynde igen? Har du søgt hjælp hos venner, familie eller professionel? Dr. Margrethes Vej 9, st Århus N. tlf.:

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere