Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE"

Transkript

1 Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder tilhørende Faaborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at leje et havelod til en rimelig leje, og at opsøge dette ved i fællesskab at leje et jordareal, passende til kolonihaver. Yderligere er det foreningens formål at arbejde på en vis ensartethed af de forskellige haver, så kolonien i sin helhed rar et smukt og tiltalende udseende. Det er ikke noget medlem tilladt, at udnytte sin havelod på anden måde, end beskrevet i disse vedtægter. 3. Medlemmernes rettigheder Som medlemmer kan optages alle der er fyldt 18 år. Personer fra Faaborg Kommune har fortrinsret til at overtage ledige haver. Ingen kan være bruger af foreningens haver uden at være medlem af foreningen. Med bestyrelsens accept kan det dog tillades at to personer deler en have. Dog skal en af disse være indskrevet som lejer, og svare for havelejen. Begge har møderet på generalforsamlingen, men kun den der står som lejer har stemmeret. Medlemskabet af foreningen træder i kraft fra det øjeblik følgende betingelser er opfyldet: 1. Det af generalforsamlingen vedtagne depositum er betalt til foreningens kasserer. 2. Medlemmet har kvitteret for modtagelse af vedtægter og evt. ordensregler, samt underskrevet lejeaftalen. Fra det tidspunkt man har lejet en have, og altså er blevet medlem, forbliver man uanfægtet i besiddelse af denne så længe foreningen eksisterer, såfremt man ikke overtræder de for foreningen gældende vedtægter. 4. Medlemmernes forpligtelser 1. Det er enhver lejers pligt at holde sin have i ren og ordentlig stand. Det er den til enhver tid valgte bestyrelse der skønner hvornår denne regel er opfyldt. 2. Haven må kun benyttes til pryd og køkkenhave. 3. Der må ikke holdes fjerkræ eller andre husdyr. 4. Lejeren skal holde den ud for sin havelod værende havegang. 5. Højden på hække * 1 ) må ikke overstige 150 cm. Undtagen er dog gamle hække som vanskeligt lader sig beskære. Undtaget er også hække som grænser op til koloniens naboer. 6. Hække skal klippes mindst to gange årligt. Første gang senest den 24. juni, og anden gang senest den 1. oktober. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne regel, hvis særlige forhold taler herfor. 7. Haven skal graves eller fræses senest den 1. december. 8. Træer og buske skal til enhver tid holdes inden for havens hæk. 9. Bygning af lysthuse eller drivhuse skal godkendes af bestyrelsen inden byggeriet påbegyndes, og må ikke stride mod Faaborg Kommunes bestemmelser herom. 10. Løsgående hunde må ikke medbringes i kolonien. Ligesom hunde ikke må forstyrre andre medlemmer. 11. Der må ikke sælges afgrøder fra haven. Side 1 af 5

2 12. Bilkørsel og parkering på koloniens område må som hovedregel ikke finde sted. Dog er forsigtig kørsel og parkering i forbindelse med af sog pålæsning tilladt 13. Lågerne for enden af koloniens fællesgange skal holdes lukket. 14. Betaling af haveleje. 15. Brug af pesticider er ikke tilladt på koloniens område. 16. Hegn mod naboer og de enkelte haver må kun være levende hegn. Såfremt et medlem overtræder vedtægterne kan bestyrelsen give medlemmet en skriftlig advarsel med pålæg om at rette op på forholdet inden for 7 dage. Reagerer medlemmet ikke på dette pålæg, eller overtrædelse af vedtægterne gentages inden for samme sæson, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, og derved samtidig ophæve lejeforholdet. Bestyrelsen kan endvidere i følgende situationer ekskludere og derved ophæve lejemålet i forbindelse med at der forinden med 7 dages frist er afgivet et skriftligt påkrav om at oprette på følgende forhold: 1. Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold overfor de pågældende personer 2. Når lejerens adfærd kan være til fare for området eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede. 3. Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som general utryghed, forråelse af områdets miljø eller sundhedsmæssig risiko. 4. Når lejeren uden at der tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5. Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabel støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 6. Når lejeren ødelægger ting på området eller områdets fællesarealer 7. Når lejeren vanrøgter/misligholder det lejede. 8. Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for området eller de pågældende personer. Ved eksklusion disponerer bestyrelsen over indskud, samt de i haven værende planter og redskaber, såfremt disse ikke er fjernet senest 4 dage efter modtagelsen af eksklusionen. Breve vedr. eksklusion skal altid fremsendes anbefalet. Ved udsendelse af påmindelser pålignes medlemmet et gebyr. Gebyret fastsættes af generalforsamlingen. * 1 ) Vedtaget på generalforsamlingen Betaling af haveleje Samtlige medlemmer skal betale haveleje til kassereren. Det meddeles ved opslag i haven hvornår og hvor betalingen skal finde sted. Normalt første weekend i juni måned. Medlemmer som ikke betaler lejen på det annoncerede tidspunkt, må betale til kassereren på dennes bopæl. Medlemmer som ikke betaler lejen rettidigt, pålignes et gebyr. Gebyret fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på haveleje og indskud. 6. Afståelse af haver Såfremt et medlem ønsker at afstå sin have, skal dette meddeles foreningens formand skriftligt. Såfremt et medlem afleverer sin have i gravet/fræset samt rengjort stand, er medlemmet berettiget til at la det indbetalte indskud tilbagebetalt. Et medlem kan efter at have givet skriftlig meddelelse til foreningens formand overdrage sin have til søn, datter, ægtefælle eller samlever, såfremt denne opfylder vedtægternes 3. Såfremt et medlem afgår ved døden, kan søn, datter, ægtefælle eller samlever overtage haven, såfremt denne opfylder vedtægternes 3. Foreningen har ingen forpligtelser i forbindelse med salg/overtagelse af evt. havehuse. Kan det afstående medlem ikke opnå enighed med den nye lejer om overtagelse af evt. hus, påhviler det den afstående lejer at fjerne huset. I modsat fald kan bestyrelsen lade huset fjerne for det afstående medlems regning, eller overdrage huset til den nye lejer. Side 2 af 5

3 Det afstående medlem har ingen indflydelse på hvem der skal overtage lejemålet skæringsdato for afståelse/overtagelse af haven aftales i de enkelte tilfælde med formanden. 7. Udlejning af haver Det påhviler foreningens formand at føre en ekspektanceliste, hvor alle der ønsker en have påføres i den rækkefølge de henvender sig. Medlemmer der tidligere er ekskluderet kan som hovedregel ikke optages som medlem igen. Såfremt særlige forhold taler derfor kan bestyrelsen dog se bort fra denne regel. Alle ledige haver skal opslås i haverne i mindst 7 dage. * 2 ) Etablerede medlemmer har ret til at overtage ledige haver. Hvis flere medlemmer ønsker at overtage en ledig have, har medlemmet med længst medlemskab fortrinsret. Hvis ingen etablerede medlemmer ønsker at overtage en ledig have, tilbydes den til den der står først på ekspektanceliste. Kun hvis ekspektancelisten er tom, eller ingen fra ekspektancelisten ønsker at overtage en ledig have, kan et etableret medlem disponere over mere end en have. Disponerer man over mere end en have, gælder vedtægternes regler for alle lejemål. 8. Klager Enhver klage skal fremsendes skriftligt til foreningens formand, som sammen med den øvrige bestyrelse vil træffe afgørelse på et bestyrelsesmøde. Evt. utilfredshed med bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen, jvf. reglerne for afholdelse af generalforsamling. 9. Tyveri, vold og hærværk Skulle noget medlem eller dennes husstand gøre sig skyldig i tyveri eller hærværk mod andre medlemmers haver ekskluderes vedkommende omgående af foreningen, og kan ikke kræve erstatning af noget art. Medlemmer som gør sig skyldig i vold mod andre medlemmer eller chikanere andre medlemmer ekskluderes omgående af foreningen, og kan ikke kræve erstatning af nogen art. Forening eller bestyrelse hæfter ikke for tab i forbindelse med tyveri eller hærværk. I de tilfælde hvor et medlem ekskluderes forvalter bestyrelsen vedkommendes have og afgrøder efter bestyrelsens skøn, evt. til dækning af den skade, som er sket på andre medlemmers haver. Endvidere inddrages det indbetalte indskud. Evt. forsikring er medlemmernes eget ansvar. * 2 ) Lejeren af ½ have har dog fortrinsret til at overtage hele haven uden forudgående opslag. (vedtaget på generalforsamlingen d ) 10. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt l bestyrelsesmedlem. Endvidere skal der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og l revisorsuppleant. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv fordeler de øvrige poster. Alle valg er gældende for 2 år. Bestyrelsen afgår efter tur, med formanden + et bestyrelsesmedlem på lige årstal, og kassereren + to bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. Bestyrelsen holder møde efter behov, og når et bestyrelsesmedlem anmoder derom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden at have stemmeret. Sekretæren fører protokol med referat af alle bestyrelsesmøder, samt beslutninger truffet af bestyrelsen. Generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Side 3 af 5

4 11. Generalforsamlingen Foreningens årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Kun generalforsamlingen kan give og ændre vedtægter. Vedtægtsændringer og andre bestemmelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal. (undtagen opløsning iflg. 16.). Generalforsamlingen vælger alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter (iflg. 10.) På generalforsamlingen fremlægges protokollen. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 4 uger, ved skriftlig bekendtgørelse eller hvis det er muligt elektronisk med svar tilbage om modtagelse *3) til hvert enkelt medlem. Bekendtgørelsen skal indeholde tid, sted, dagsorden samt revideret årsregnskab. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes skriftligt, og være dateret samt underskrevet med navn. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal der udsendes ændret dagsorden i tilfælde af indkomne forslag. Alle personvalg er skriftlige. Dirigenten samt to stemmetællere indsamler og optæller stemmer. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, med en stemme pr. have. På generalforsamlingen må kun deltage medlemmer og personer fra medlemmers husstand. På ordinære, generalforsamlinger behandles følgende: 1. Valg af dirigent 2. Udpegning af to stemmetællere. 3. Aflægning af beretning. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af haveleje, indskud, gebyrer og honorarer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Eventuelt. Der føres protokol over alle vedtagne beslutninger. *3) Vedtægtsændringen: eller hvis det er muligt elektronisk med svar tilbage om modtagelse vedtaget på generalforsamlingen den Side 4 af 5

5 12. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen, eller 20 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden. Indvarsling skal ske med min. 4 uger. På en ekstraordinær generalforsamling kan vedtægter kun gives eller ændres såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Ved manglende fremmøde (under 2/3), indkaldes der til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger. Ny generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 13. Foreningens drift Foreningen tegnes af formanden. Ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse. Kassereren fører en kassebog, der altid skal udvise foreningens økonomiske situation, samt et medlemskartotek, der indeholder fortegnelse over havens nummer og medlemmets navn og adresse. Sekretæren fører en protokol med referat af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Foreningens midler skal indestå på en konto i et lokalt pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet på foreningens navn. Kassereren må ligge inde med penge efter behov. 14. Revision Revisorerne skal have regnskabet forelagt inden indkaldelse til ordinær generalforsamling. Med regnskabet skal følge kontoudtog, bilag samt kontant beholdning. Endvidere skal der være udarbejdet driftsregnskab og balance. 15 Hæftelse Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser over for foreningen, ud over lejeforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, Bestyrelsen kan ikke under nogen omstændigheder gøres økonomisk forsvarlig. 16. Opløsning Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. (se 12. om indkaldelse). Ved opløsning disponerer generalforsamlingen over foreningens formue, som skal overgives til velgørende formål. Side 5 af 5

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere