Budget Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Beretning"

Transkript

1 Budget Beretning

2

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale Personaleoversigt Takster

4 2

5 Borgmesterens forord Den 9. oktober godkendte byrådet budget med den budgetaftale, som et flertal af byrådets medlemmer havde indgået på byrådets prioriteringsseminar den 25. og 26. september Budgettet balancerer med et likviditetsoverskud på 4,569 mio. kr. et anlægsprogram på 88,280 mio. kr. en låneoptagelse på 19,449 mio. kr., der skal sammenholdes med at vi afdrager 37,545 mio. kr. på vores gæld. afsættelse af 5,0 mio. kr. som grundkapital til etablering af almene ungdomsboliger indregning af statsgaranti for statstilskud og udligning. Skatten er fastsat uændret til 27,0% og grundskyldspromillen uændret til 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for andre. På driftsområderne synes jeg vi er kommet godt i vejs med reduktioner 36,918 mio. kr., hvor størstedelen er sket uden reduktion i serviceniveau. Vi har primært høstet de lavest hængende frugter og reduceret på områder, hvor vi reelt har haft færre udgifter i 2013 og i Driftsønskerne er tilgodeset med godt 9 mio. kr., og her synes jeg vi har prioriteret, så vi har kunnet opretholde serviceniveauet, og endda forbedret det på enkelte områder. Anlægsniveauet på 88,280 mio. kr. omfatter byfornyelse, områdefornyelse og indsatspuljen på i alt 5,500 mio. kr. renovering af skoler og nybyggeri af børnehave 30,050 mio. kr. renovering og ombygning indenfor ældre-, plejesektoren 3,200 mio. kr. vedligeholdelse af haller og projektmidler til landsbyudvalget 1,930 mio. kr. en fortsat udbygning af omfartsveje, renovering af veje i forbindelse kloakarbejder og cykelstier m.v. 44,750 mio. kr. rådhusbyggeri rådighedsbeløb i ,000 mio. kr. diverse anlægsarbejder for 0,850 mio. kr. Anlægsbudgettet er med til at afhjælpe de udfordringer vi har i Vesthimmerlands Kommune med infrastruktur, bygningsmasse, land- og byudvikling. Hertil kommer borgenes og virksomhedernes forventninger til god og effektiv service. Investeringerne er nødvendige, og omfartsvejene omkring Aars og Løgstør vil gavne hele kommunen med fastholdelse og måske forøgelse af virksomheder og arbejdspladser. Dette er med til at sikre det økonomiske grundlag i kommunen og sikre at indbyggertallet forhåbentligt ikke falder mere. 3

6 Vi er bevidste om, at der også i de kommende år venter budgetmæssige udfordringer. Det nuværende fald i antal børn i kommunen kan næppe dække de budgetmæssige udfordringer, der vil komme i takt med en stigning i antal ældre. Dette sammenholdt med en tendens til et faldende antal indbyggere i kommunen i de kommende år. Jeg er dog sikker på, at vi også fremover kan løse disse udfordringer, og jeg ser meget positivt på fremtiden for Vesthimmerlands Kommune. Aars december 2014 Knud Kristensen Borgmester 4

7 Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt før reguleringer Budgetbalance Driftsudgifter i alt efter reguleringer Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget 650 Sundhedsudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

8 6

9 Generelle bemærkninger Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 9. oktober 2014 budgettet for Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge statsgaranti for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag. Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2015: Tabel 1 Budgetforudsætninger 2014 og Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Skatteprocent, kommune 27,00 27,00 Skatteprocent, kirke 1,18 1,18 Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 Grundskyldspromille, øvrige 22,82 22,82 I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0%. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent. I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2015 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige. Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2015 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter I hele kr. Udgifter Indtægter Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge udgifter Udligning vedrørende udlændinge indtægter Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til nedsættelse af skatten i 2013 og Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældrepleje Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

10 I hele kr. Udgifter Indtægter Tilskud til omstilling af folkeskolen Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabsskat m.v Kommunens andel af skat af dødsboer -309 Grundskyld I alt De samlede indtægter udgør netto kr. I forhold til budgetaftalen for 2015 er dette en reduktion på 7,177 mio. kr. Dette skyldes, at en indtægtspost (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering er overført fra indtægter til udgifter). Udligningssystemet Den demografiske udvikling i Vesthimmerlands Kommune påvirker i høj grad kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov og medfører dermed varierende tilskud. Bl.a. har et faldende indbyggertal og aldersfordelingen af kommunens befolkning haft stor betydning for, at det kommunale udligningsbeløb. Det kommunale udligningsbeløb udgjorde i følgende år: mio. kr mio. kr mio. kr. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Kommunen søgte for 2015 om et tilskud på 35 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Vesthimmerlands Kommune med henblik på budgetlægningen for 2015 er tildelt et særtilskud på 15,0 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i de seneste år modtaget væsentlige bidrag fra denne pulje: Tabel 3 Oversigt over modtagne tilskud efter 16 fra 2011 til ,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 15,0 mio. kr. Tilskud til nedsættelse af skatten I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattenedsættelse på 0,1% årligt. Med skattenedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75% af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i i efterfølgende 2 år til 50% og til 25% i 4. år herefter ikke yderligere tilskud). I budgettet for 2015 er skatten fastsat uændret i forhold til Den samlede kompensation for skattenedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2015 en samlet kompensation på 4,8 mio. kr. 8

11 Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattenedsættelsen Nedsat Kompensation 2013 Kompensation 2014 Kompensation 2015 Kompensation 2016 Kompensation med 0,1% 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr med 0,1% - 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. I alt 3,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,8 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 skatteprocent svarer til et skatteprovenu på ca. 5 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august For 2014 fik Vesthimmerlands Kommune tildelt et tilskud på 2,856 mio. kr. Dette tilskud dækkede således kun 5 måneders drift med den nye folkeskolereform. For 2015 er tilskuddet derfor forhøjet til en helårsvirkning på 6,024 mio. kr. De kommunale udgifter til omstilling af folkeskolereformen er tilsvarende forhøjet i overensstemmelse hermed. Kommunale driftsudgifter Budgettets tilblivelse Budgetlægningen startede allerede i januar måned med godkendelse af den økonomiske politik. I marts måned blev udmøntningen heraf fastlagt ved godkendelse af hele budgetproceduren. I budgetforløbet er der foretaget følgende korrektioner: Tabel 5 Budgettets tilblivelse (driftsudgifter) I hele kr. Budget 2015 Godkendt budget Helårlig effekt af skolereformen (merudgift) Helårlig effekt ved omlægning af folkeskolen (merudgift) Helårlig effekt af råderum i 2014 (reduceret effekt) Korrektion for etårige driftsudgifter i 2014 m.v Løn og prisfremskrivning fra 2014 til Lovgivning Beskæftigelsestilskuddet reduceret Bidrag til politisk råderum (effektiviseringer og besparelser) Merudgifter som følge af økonomiaftalen Besparelse LED-lys udsat Besparelse Løgstør Skole (flytning børnehave) -500 Imødekomne nye ønsker til budget Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering I alt

12 Nettodriftsudgiften udviser en forskel på 7,177 mio. kr. i forhold til budgetaftalen for Dette skyldes overførsel af en indtægt (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering) fra finansiering til drift. Se ovenfor i tabel 2. For nærmere specifikation af bidraget til politisk råderum og imødekomne driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere. Servicerammen for 2015 I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i Tabel 6 Servicerammen 2015 Vesthimmerlands Kommune I hele kr. Udmeldt serviceramme Driftsudgifter jfr. det godkendte budget Heraf overførselsudgifter Heraf forsikrede ledige Heraf indtægter fra central refusionsordning Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Heraf ældreboliger Heraf forsyning Beregnede serviceudgifter Mindreudgift i forhold til den udmeldte ramme I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2015 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2015 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner). Bevillingsrammer Fra og med 2013 blev bevillingsniveauet for driftsudgifter i Vesthimmerlands Kommune ændret fra udvalgsniveau til politikområde. Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en Byrådsbeslutning. Udvalget skal holde udvalgets samlede budgetramme, men udvalget kan ikke frit flytte midler fra et politikområde til et andet. Modsat tidligere skal udvalget, hvis det ønsker at flytte midler mellem politikområderne søge om godkendelse heraf i Byrådet. Bevillingsrammerne er opgjort som netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. 10

13 Tabel 7 Driftsbudget fordelt på politikområder I hele kr. Samlet driftsbudget for 2015 Skattefinansieret Samlet driftsbudget for 2014 Brugerfinansieret (Renovation) Samlet driftsbudget for 2015 I alt Budget 2014 Budget Tabel 7.1 Økonomiudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Beredskab Borgerservice Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) I alt Tabel 7.2 Socialudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde I alt Tabel 7.3 Sundhedsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) I alt Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt

14 Tabel 7.5 Børne- og skoleudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt Tabel 7.6 Kultur- og fritidsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt Tabel 7.7 Teknik- og miljøudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget 2015 Teknik & Miljø, skattefinansieret Bolig og erhverv Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Natur og miljø Klima og vinterberedskab Kollektiv trafik Teknik & Miljø, brugerfinansieret Affald I alt Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe Budget Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. Kommunale anlægsudgifter Anlægsramme, lån og garantier for 2015 Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeret om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer. 12

15 Tabel 8 Lånedispensationer 2015 Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Udnyttelsesprocent Lånepuljen til investeringer på borgernære områder 82,748 mio. kr. 18,0 mio. kr. 21,7 Ordinære lånepulje 66,180 mio. kr. 0 - Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 16,225 mio. kr. 0-20,0 mio. kr. 13,0 mio. kr. - I alt 157,364 mio. kr. 31,0 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver: Byfornyelse (95%) Havne Energimæssige tiltag Som led i budgetaftalen for 2015 er der aftalt følgende anlægsprojekter, garantier og godkendt låneoptagelse for For anlægsarbejder, hvor der er anført et f efter projektnr. anses anlægsprojektet/ rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen. Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Tabel 9 Godkendte anlægsprojekter - Budget 2015 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% ØKan-001 Byfornyelse Statstilskud -500 ØKan-002 Områdefornyelse Statstilskud ØKan-003 Indsatspuljen Statstilskud ØKan-006 Tilbygning til Jobcentret (flytte Rådhuset) ØKan-010-f Ideudvikling for området ved Løgstør Hallerne 200 Økonomiudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% SOCan-001 Behandlerhus Vest 650 Socialudvalget i alt

16 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg SUNan-001-f Hjemmeplejen flytning af genoptræning SUNan-004 Socialpsykiatriens Hus SUNan-005 Sundhedens Hus 500 Sundhedsudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg BSan-048-f Østermarkskolen renovering BSan-048-f Østermarkskolen energi BSan-049-f Kridthuset Flytning af børnehave BSan-047-f Vestermarkskolen PCB renovering BSan-045 Forvaltningen Masterplan BSan-043-f Forvaltningen Pulje til AT-påbud BSan-021-f Limfjordsskolen Børne- og Skoleudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg KFan-511-f Gedsted Hallen varmeanlæg KFan-514-f Hornum-Ulstrup Rideklub udendørs ridebaner KFan-518-f Lokalebookingsystem KFan-519-f Landsbyudvalget projektmidler Kultur- og Fritid i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg TMan-001-f Bygningsvedligehold ekstraordinær TMan-005-f Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse 300 TMan-006-f Kloaksepareringer 300 TMan-025 Omfartsvej syd om Aars TMan-026-f Forlængelse af Havnevej, Løgstør TMan-056-f Cykelstier pulje TMan-060-f Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 TMan-070-f Hvalpsund Færgehavn renovering af molehoved TMan-073-f Vester Bådhavn bølgebryder til indsejlingen TMan-075-f Hvalpsund Marina oprensning af slam TMan-078-f Trend Strand renovering af slæbested TMan f Vejrenovering - kloakarbejde Teknik- og Miljø i alt

17 Projekt nr. Lån Anlæg Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg Jordforsyning anlægsudgift Jordforsyning salg af jord Jordforsyning netto 0 I alt Beløb i kr. Lån Anlæg Samlet låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse vedr. puljen til vanskeligt stillede kommuner styrkelse af likviditeten 0 Kr. afrunding 3 Samlet låneoptagelse til anlæg Samlede anlægsudgifter skattefinansieret Anlæg vedr. forsyningsområdet - brugerfinansieret 0 Afsat til grundkapitalindskud Anlæg og grundkapitalindskud i alt Kommunal låntagning budget 2015 Vesthimmerlands Kommune udnytter i 2015 ikke fuldt ud de tildelte lånerammer, som er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 11 Lånerammer tildelt Vesthimmerlands Kommune Budget 2015 Lånedispensationer Lånedispensationer Låneoptagelse Fordret Max. Anlægsbudget Låneprovenu kr. Anlægsudgift Låneramme Lånepuljen til investeringer på Det borgernære område Automatisk låneadgang havne og energi Lånedispensation styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Ikke låneberettigede anlægsudgifter Lån i alt I det godkendte budget for 2015 er der ikke indregnet udnyttelse af lånerammen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån på 13 mio. kr. kunne være ydet med en løbetid på 10 år uden afdragsfrihed. Den øvrige låneoptagelse på 19,449 mio. kr. kan ydes med en løbetid på 25 år. 15

18 Kvalitetsfondsområdet er nærmere defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og kan kort beskrives som anlægsudgifter til: Folkeskoler Daginstitutioner Idrætsfaciliteter Ældre Renter Tabel 12 Renter budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 I alt Renteudgiften udgør i 2015 netto 18,923 mio. kr. I 2014 blev der budgetteret med en netto renteudgift på 18,653 mio. kr. Afdrag på lån Tabel 13 Afdrag på lån budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt 37,546 16

19 Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold de reelt optagne lån p.t. Bl.a. er der foretaget regulering for, at der i 2013 og 2014 ikke optages fulde lån i forhold til det budgetterede. Som det fremgår af tabellen, afdrages der i ,5 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i ,5 mio. kr. i nye lån. Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2015 den langfristede gæld med 18,0 mio. kr. I budget 2014 udgjorde de samlede afdrag 36,4 mio. kr. Balanceforskydninger Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto I alt Der er i budget 2015 afsat 5,0 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet er reserveret til ungdomsboliger. I 2015 skal kommunerne dække 10% af udgiften til etablering af almene boliger. Til og med 2019 vil der årligt være afsat 2,8 mio. kr. til afdrag på gælden til den tidligere kommunale kloakfond (nu overtaget af Vesthimmerlands Vand A/S). Kommunens likviditet Vesthimmerlands Kommune forventer at den gennemsnitlige kassebeholdning (kassebeholdningen målt over de sidste 365 dage) ved udgangen af 2014 vil være over 90 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 udviser en konsolidering på 4,569 mio. kr. Kommunen forventer en lille stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning, og forventer derfor ikke problemer med at overholde kassekreditreglen. 17

20 Budget 2015 fordel på artskonti Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 fordelt på indtægt- og udgiftsarter: Tabel 15 Budget fordelt på artskonti I hele kr. Budget 2015 Indtægter Betalinger fra myndigheder og andre Lønninger Øvrige personaleudgifter Materialer og aktiviteter Tilskud, overførsler og bevillinger Administration IT og kommunikation Inventar og rullende materiel Grunde og bygninger Betalinger til myndigheder og andre Statsrefusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Kasseforbrug / Kassehenlæggelse Afdrag på lån Skatter og tilskud Låneoptagelse I alt 0 18

21 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 18. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt var der en driftsreduktion indarbejdet på 50,0 mio. kr. og en anlægsramme på 75,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 15,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 25,260 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2014 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 18,9 mio. kr. Afdrag på lån med 37,5 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 19,449 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 27,639 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,280 mio. kr. Likviditetsmæssigt er der en henlæggelse på 4,569 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. 19

22 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget for Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud, statsgaranti Skatter, statsgaranti Indtægter før reguleringer Soc-øk - nedgang folketallet Særtilskud som i Likviditetstilskud - som i Nuværende sk atteniveau Indtægter efter reguleringer Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger Neutralisering af råderum Råderum Driftsønsk er Driftsudgifter før reguleringer Effekt refusionsomlægning - maks tab Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter efter reguleringer Renter Yderligere renter Renter i alt Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlægsønsk er Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE

23 Hele kr FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlægsønsk er Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud Kirkekasser 395 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra byrådet 1. behandling Neutralisering af råderum Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, borgernære områder Lån i h. t. økonomisk politik Lån til styrkelse af likviditet Renter, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Regulering til nuværende skatteniveau på 27,0% Resultat i forhold til aftalen (likviditetsoverskud) Aftalen giver en kassehenlæggelse på 4,569 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. 21

24 Driftsreduktioner: Nr ØKrå-101 Forsikringer, arbejdsskade m.v ØKrå-102 Leasingydelser til Kommunekredit ØKrå-103 Porto, print, papir, annoncer ØKrå-104 Borgerserviceydelser ØKrå-105 Lønadministration ØKrå-106 Overhead - adm.udgifter for rammeaftaleinstitutioner ØKrå-107 Telefoni, møder, video m.v ØKrå-108 Nem - Svar ØKrå-109 Omstillingspulje ØKrå-110 Administrativt personale Økonomiudvalget i alt Nr SOCrå001 Anbringelser SOCrå002 Forebyggende foranstaltninger SOCrå003 Sikrede institutioner Socialudvalget i alt

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

! " "## $ % &' % (! " # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' "# % 2

!  ## $ % &' % (!  # $% '' (! $ * & & ) ) ' )! ) + * ' ' # % 2 !$% &'%(!$% & ' * ''( &! '!$ * + '% 2 +*',, *,., /, 0 1, 2 2 2 2 2, 2 +*',' * 3, +44 % / $ % 0 4 0 ' 5 3 ,'* 6 8./ Børnehaven Elmevej, Elmevej 4, Hornum, 9600 Aars Materielgården Hornum, Evaholmvej 6,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere