Budget Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Beretning"

Transkript

1 Budget Beretning

2

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale Personaleoversigt Takster

4 2

5 Borgmesterens forord Den 9. oktober godkendte byrådet budget med den budgetaftale, som et flertal af byrådets medlemmer havde indgået på byrådets prioriteringsseminar den 25. og 26. september Budgettet balancerer med et likviditetsoverskud på 4,569 mio. kr. et anlægsprogram på 88,280 mio. kr. en låneoptagelse på 19,449 mio. kr., der skal sammenholdes med at vi afdrager 37,545 mio. kr. på vores gæld. afsættelse af 5,0 mio. kr. som grundkapital til etablering af almene ungdomsboliger indregning af statsgaranti for statstilskud og udligning. Skatten er fastsat uændret til 27,0% og grundskyldspromillen uændret til 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for andre. På driftsområderne synes jeg vi er kommet godt i vejs med reduktioner 36,918 mio. kr., hvor størstedelen er sket uden reduktion i serviceniveau. Vi har primært høstet de lavest hængende frugter og reduceret på områder, hvor vi reelt har haft færre udgifter i 2013 og i Driftsønskerne er tilgodeset med godt 9 mio. kr., og her synes jeg vi har prioriteret, så vi har kunnet opretholde serviceniveauet, og endda forbedret det på enkelte områder. Anlægsniveauet på 88,280 mio. kr. omfatter byfornyelse, områdefornyelse og indsatspuljen på i alt 5,500 mio. kr. renovering af skoler og nybyggeri af børnehave 30,050 mio. kr. renovering og ombygning indenfor ældre-, plejesektoren 3,200 mio. kr. vedligeholdelse af haller og projektmidler til landsbyudvalget 1,930 mio. kr. en fortsat udbygning af omfartsveje, renovering af veje i forbindelse kloakarbejder og cykelstier m.v. 44,750 mio. kr. rådhusbyggeri rådighedsbeløb i ,000 mio. kr. diverse anlægsarbejder for 0,850 mio. kr. Anlægsbudgettet er med til at afhjælpe de udfordringer vi har i Vesthimmerlands Kommune med infrastruktur, bygningsmasse, land- og byudvikling. Hertil kommer borgenes og virksomhedernes forventninger til god og effektiv service. Investeringerne er nødvendige, og omfartsvejene omkring Aars og Løgstør vil gavne hele kommunen med fastholdelse og måske forøgelse af virksomheder og arbejdspladser. Dette er med til at sikre det økonomiske grundlag i kommunen og sikre at indbyggertallet forhåbentligt ikke falder mere. 3

6 Vi er bevidste om, at der også i de kommende år venter budgetmæssige udfordringer. Det nuværende fald i antal børn i kommunen kan næppe dække de budgetmæssige udfordringer, der vil komme i takt med en stigning i antal ældre. Dette sammenholdt med en tendens til et faldende antal indbyggere i kommunen i de kommende år. Jeg er dog sikker på, at vi også fremover kan løse disse udfordringer, og jeg ser meget positivt på fremtiden for Vesthimmerlands Kommune. Aars december 2014 Knud Kristensen Borgmester 4

7 Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt før reguleringer Budgetbalance Driftsudgifter i alt efter reguleringer Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget 650 Sundhedsudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

8 6

9 Generelle bemærkninger Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 9. oktober 2014 budgettet for Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge statsgaranti for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag. Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2015: Tabel 1 Budgetforudsætninger 2014 og Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Skatteprocent, kommune 27,00 27,00 Skatteprocent, kirke 1,18 1,18 Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 Grundskyldspromille, øvrige 22,82 22,82 I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0%. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent. I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2015 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige. Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2015 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter I hele kr. Udgifter Indtægter Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge udgifter Udligning vedrørende udlændinge indtægter Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til nedsættelse af skatten i 2013 og Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældrepleje Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

10 I hele kr. Udgifter Indtægter Tilskud til omstilling af folkeskolen Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabsskat m.v Kommunens andel af skat af dødsboer -309 Grundskyld I alt De samlede indtægter udgør netto kr. I forhold til budgetaftalen for 2015 er dette en reduktion på 7,177 mio. kr. Dette skyldes, at en indtægtspost (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering er overført fra indtægter til udgifter). Udligningssystemet Den demografiske udvikling i Vesthimmerlands Kommune påvirker i høj grad kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov og medfører dermed varierende tilskud. Bl.a. har et faldende indbyggertal og aldersfordelingen af kommunens befolkning haft stor betydning for, at det kommunale udligningsbeløb. Det kommunale udligningsbeløb udgjorde i følgende år: mio. kr mio. kr mio. kr. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Kommunen søgte for 2015 om et tilskud på 35 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Vesthimmerlands Kommune med henblik på budgetlægningen for 2015 er tildelt et særtilskud på 15,0 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i de seneste år modtaget væsentlige bidrag fra denne pulje: Tabel 3 Oversigt over modtagne tilskud efter 16 fra 2011 til ,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 15,0 mio. kr. Tilskud til nedsættelse af skatten I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattenedsættelse på 0,1% årligt. Med skattenedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75% af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i i efterfølgende 2 år til 50% og til 25% i 4. år herefter ikke yderligere tilskud). I budgettet for 2015 er skatten fastsat uændret i forhold til Den samlede kompensation for skattenedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2015 en samlet kompensation på 4,8 mio. kr. 8

11 Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattenedsættelsen Nedsat Kompensation 2013 Kompensation 2014 Kompensation 2015 Kompensation 2016 Kompensation med 0,1% 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr med 0,1% - 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. I alt 3,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,8 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 skatteprocent svarer til et skatteprovenu på ca. 5 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august For 2014 fik Vesthimmerlands Kommune tildelt et tilskud på 2,856 mio. kr. Dette tilskud dækkede således kun 5 måneders drift med den nye folkeskolereform. For 2015 er tilskuddet derfor forhøjet til en helårsvirkning på 6,024 mio. kr. De kommunale udgifter til omstilling af folkeskolereformen er tilsvarende forhøjet i overensstemmelse hermed. Kommunale driftsudgifter Budgettets tilblivelse Budgetlægningen startede allerede i januar måned med godkendelse af den økonomiske politik. I marts måned blev udmøntningen heraf fastlagt ved godkendelse af hele budgetproceduren. I budgetforløbet er der foretaget følgende korrektioner: Tabel 5 Budgettets tilblivelse (driftsudgifter) I hele kr. Budget 2015 Godkendt budget Helårlig effekt af skolereformen (merudgift) Helårlig effekt ved omlægning af folkeskolen (merudgift) Helårlig effekt af råderum i 2014 (reduceret effekt) Korrektion for etårige driftsudgifter i 2014 m.v Løn og prisfremskrivning fra 2014 til Lovgivning Beskæftigelsestilskuddet reduceret Bidrag til politisk råderum (effektiviseringer og besparelser) Merudgifter som følge af økonomiaftalen Besparelse LED-lys udsat Besparelse Løgstør Skole (flytning børnehave) -500 Imødekomne nye ønsker til budget Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering I alt

12 Nettodriftsudgiften udviser en forskel på 7,177 mio. kr. i forhold til budgetaftalen for Dette skyldes overførsel af en indtægt (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering) fra finansiering til drift. Se ovenfor i tabel 2. For nærmere specifikation af bidraget til politisk råderum og imødekomne driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere. Servicerammen for 2015 I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i Tabel 6 Servicerammen 2015 Vesthimmerlands Kommune I hele kr. Udmeldt serviceramme Driftsudgifter jfr. det godkendte budget Heraf overførselsudgifter Heraf forsikrede ledige Heraf indtægter fra central refusionsordning Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Heraf ældreboliger Heraf forsyning Beregnede serviceudgifter Mindreudgift i forhold til den udmeldte ramme I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2015 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2015 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner). Bevillingsrammer Fra og med 2013 blev bevillingsniveauet for driftsudgifter i Vesthimmerlands Kommune ændret fra udvalgsniveau til politikområde. Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en Byrådsbeslutning. Udvalget skal holde udvalgets samlede budgetramme, men udvalget kan ikke frit flytte midler fra et politikområde til et andet. Modsat tidligere skal udvalget, hvis det ønsker at flytte midler mellem politikområderne søge om godkendelse heraf i Byrådet. Bevillingsrammerne er opgjort som netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. 10

13 Tabel 7 Driftsbudget fordelt på politikområder I hele kr. Samlet driftsbudget for 2015 Skattefinansieret Samlet driftsbudget for 2014 Brugerfinansieret (Renovation) Samlet driftsbudget for 2015 I alt Budget 2014 Budget Tabel 7.1 Økonomiudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Beredskab Borgerservice Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) I alt Tabel 7.2 Socialudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde I alt Tabel 7.3 Sundhedsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) I alt Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt

14 Tabel 7.5 Børne- og skoleudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt Tabel 7.6 Kultur- og fritidsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt Tabel 7.7 Teknik- og miljøudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget 2015 Teknik & Miljø, skattefinansieret Bolig og erhverv Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Natur og miljø Klima og vinterberedskab Kollektiv trafik Teknik & Miljø, brugerfinansieret Affald I alt Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe Budget Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. Kommunale anlægsudgifter Anlægsramme, lån og garantier for 2015 Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeret om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer. 12

15 Tabel 8 Lånedispensationer 2015 Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Udnyttelsesprocent Lånepuljen til investeringer på borgernære områder 82,748 mio. kr. 18,0 mio. kr. 21,7 Ordinære lånepulje 66,180 mio. kr. 0 - Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 16,225 mio. kr. 0-20,0 mio. kr. 13,0 mio. kr. - I alt 157,364 mio. kr. 31,0 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver: Byfornyelse (95%) Havne Energimæssige tiltag Som led i budgetaftalen for 2015 er der aftalt følgende anlægsprojekter, garantier og godkendt låneoptagelse for For anlægsarbejder, hvor der er anført et f efter projektnr. anses anlægsprojektet/ rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen. Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Tabel 9 Godkendte anlægsprojekter - Budget 2015 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% ØKan-001 Byfornyelse Statstilskud -500 ØKan-002 Områdefornyelse Statstilskud ØKan-003 Indsatspuljen Statstilskud ØKan-006 Tilbygning til Jobcentret (flytte Rådhuset) ØKan-010-f Ideudvikling for området ved Løgstør Hallerne 200 Økonomiudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% SOCan-001 Behandlerhus Vest 650 Socialudvalget i alt

16 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg SUNan-001-f Hjemmeplejen flytning af genoptræning SUNan-004 Socialpsykiatriens Hus SUNan-005 Sundhedens Hus 500 Sundhedsudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg BSan-048-f Østermarkskolen renovering BSan-048-f Østermarkskolen energi BSan-049-f Kridthuset Flytning af børnehave BSan-047-f Vestermarkskolen PCB renovering BSan-045 Forvaltningen Masterplan BSan-043-f Forvaltningen Pulje til AT-påbud BSan-021-f Limfjordsskolen Børne- og Skoleudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg KFan-511-f Gedsted Hallen varmeanlæg KFan-514-f Hornum-Ulstrup Rideklub udendørs ridebaner KFan-518-f Lokalebookingsystem KFan-519-f Landsbyudvalget projektmidler Kultur- og Fritid i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg TMan-001-f Bygningsvedligehold ekstraordinær TMan-005-f Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse 300 TMan-006-f Kloaksepareringer 300 TMan-025 Omfartsvej syd om Aars TMan-026-f Forlængelse af Havnevej, Løgstør TMan-056-f Cykelstier pulje TMan-060-f Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 TMan-070-f Hvalpsund Færgehavn renovering af molehoved TMan-073-f Vester Bådhavn bølgebryder til indsejlingen TMan-075-f Hvalpsund Marina oprensning af slam TMan-078-f Trend Strand renovering af slæbested TMan f Vejrenovering - kloakarbejde Teknik- og Miljø i alt

17 Projekt nr. Lån Anlæg Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg Jordforsyning anlægsudgift Jordforsyning salg af jord Jordforsyning netto 0 I alt Beløb i kr. Lån Anlæg Samlet låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse vedr. puljen til vanskeligt stillede kommuner styrkelse af likviditeten 0 Kr. afrunding 3 Samlet låneoptagelse til anlæg Samlede anlægsudgifter skattefinansieret Anlæg vedr. forsyningsområdet - brugerfinansieret 0 Afsat til grundkapitalindskud Anlæg og grundkapitalindskud i alt Kommunal låntagning budget 2015 Vesthimmerlands Kommune udnytter i 2015 ikke fuldt ud de tildelte lånerammer, som er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 11 Lånerammer tildelt Vesthimmerlands Kommune Budget 2015 Lånedispensationer Lånedispensationer Låneoptagelse Fordret Max. Anlægsbudget Låneprovenu kr. Anlægsudgift Låneramme Lånepuljen til investeringer på Det borgernære område Automatisk låneadgang havne og energi Lånedispensation styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Ikke låneberettigede anlægsudgifter Lån i alt I det godkendte budget for 2015 er der ikke indregnet udnyttelse af lånerammen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån på 13 mio. kr. kunne være ydet med en løbetid på 10 år uden afdragsfrihed. Den øvrige låneoptagelse på 19,449 mio. kr. kan ydes med en løbetid på 25 år. 15

18 Kvalitetsfondsområdet er nærmere defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og kan kort beskrives som anlægsudgifter til: Folkeskoler Daginstitutioner Idrætsfaciliteter Ældre Renter Tabel 12 Renter budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 I alt Renteudgiften udgør i 2015 netto 18,923 mio. kr. I 2014 blev der budgetteret med en netto renteudgift på 18,653 mio. kr. Afdrag på lån Tabel 13 Afdrag på lån budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt 37,546 16

19 Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold de reelt optagne lån p.t. Bl.a. er der foretaget regulering for, at der i 2013 og 2014 ikke optages fulde lån i forhold til det budgetterede. Som det fremgår af tabellen, afdrages der i ,5 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i ,5 mio. kr. i nye lån. Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2015 den langfristede gæld med 18,0 mio. kr. I budget 2014 udgjorde de samlede afdrag 36,4 mio. kr. Balanceforskydninger Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto I alt Der er i budget 2015 afsat 5,0 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet er reserveret til ungdomsboliger. I 2015 skal kommunerne dække 10% af udgiften til etablering af almene boliger. Til og med 2019 vil der årligt være afsat 2,8 mio. kr. til afdrag på gælden til den tidligere kommunale kloakfond (nu overtaget af Vesthimmerlands Vand A/S). Kommunens likviditet Vesthimmerlands Kommune forventer at den gennemsnitlige kassebeholdning (kassebeholdningen målt over de sidste 365 dage) ved udgangen af 2014 vil være over 90 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 udviser en konsolidering på 4,569 mio. kr. Kommunen forventer en lille stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning, og forventer derfor ikke problemer med at overholde kassekreditreglen. 17

20 Budget 2015 fordel på artskonti Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 fordelt på indtægt- og udgiftsarter: Tabel 15 Budget fordelt på artskonti I hele kr. Budget 2015 Indtægter Betalinger fra myndigheder og andre Lønninger Øvrige personaleudgifter Materialer og aktiviteter Tilskud, overførsler og bevillinger Administration IT og kommunikation Inventar og rullende materiel Grunde og bygninger Betalinger til myndigheder og andre Statsrefusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Kasseforbrug / Kassehenlæggelse Afdrag på lån Skatter og tilskud Låneoptagelse I alt 0 18

21 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 18. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt var der en driftsreduktion indarbejdet på 50,0 mio. kr. og en anlægsramme på 75,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 15,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 25,260 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2014 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 18,9 mio. kr. Afdrag på lån med 37,5 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 19,449 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 27,639 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,280 mio. kr. Likviditetsmæssigt er der en henlæggelse på 4,569 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. 19

22 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget for Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud, statsgaranti Skatter, statsgaranti Indtægter før reguleringer Soc-øk - nedgang folketallet Særtilskud som i Likviditetstilskud - som i Nuværende sk atteniveau Indtægter efter reguleringer Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger Neutralisering af råderum Råderum Driftsønsk er Driftsudgifter før reguleringer Effekt refusionsomlægning - maks tab Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter efter reguleringer Renter Yderligere renter Renter i alt Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlægsønsk er Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE

23 Hele kr FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlægsønsk er Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud Kirkekasser 395 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra byrådet 1. behandling Neutralisering af råderum Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, borgernære områder Lån i h. t. økonomisk politik Lån til styrkelse af likviditet Renter, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Regulering til nuværende skatteniveau på 27,0% Resultat i forhold til aftalen (likviditetsoverskud) Aftalen giver en kassehenlæggelse på 4,569 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. 21

24 Driftsreduktioner: Nr ØKrå-101 Forsikringer, arbejdsskade m.v ØKrå-102 Leasingydelser til Kommunekredit ØKrå-103 Porto, print, papir, annoncer ØKrå-104 Borgerserviceydelser ØKrå-105 Lønadministration ØKrå-106 Overhead - adm.udgifter for rammeaftaleinstitutioner ØKrå-107 Telefoni, møder, video m.v ØKrå-108 Nem - Svar ØKrå-109 Omstillingspulje ØKrå-110 Administrativt personale Økonomiudvalget i alt Nr SOCrå001 Anbringelser SOCrå002 Forebyggende foranstaltninger SOCrå003 Sikrede institutioner Socialudvalget i alt

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere