Budget Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Beretning"

Transkript

1 Budget Beretning

2

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale Personaleoversigt Takster

4 2

5 Borgmesterens forord Den 9. oktober godkendte byrådet budget med den budgetaftale, som et flertal af byrådets medlemmer havde indgået på byrådets prioriteringsseminar den 25. og 26. september Budgettet balancerer med et likviditetsoverskud på 4,569 mio. kr. et anlægsprogram på 88,280 mio. kr. en låneoptagelse på 19,449 mio. kr., der skal sammenholdes med at vi afdrager 37,545 mio. kr. på vores gæld. afsættelse af 5,0 mio. kr. som grundkapital til etablering af almene ungdomsboliger indregning af statsgaranti for statstilskud og udligning. Skatten er fastsat uændret til 27,0% og grundskyldspromillen uændret til 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for andre. På driftsområderne synes jeg vi er kommet godt i vejs med reduktioner 36,918 mio. kr., hvor størstedelen er sket uden reduktion i serviceniveau. Vi har primært høstet de lavest hængende frugter og reduceret på områder, hvor vi reelt har haft færre udgifter i 2013 og i Driftsønskerne er tilgodeset med godt 9 mio. kr., og her synes jeg vi har prioriteret, så vi har kunnet opretholde serviceniveauet, og endda forbedret det på enkelte områder. Anlægsniveauet på 88,280 mio. kr. omfatter byfornyelse, områdefornyelse og indsatspuljen på i alt 5,500 mio. kr. renovering af skoler og nybyggeri af børnehave 30,050 mio. kr. renovering og ombygning indenfor ældre-, plejesektoren 3,200 mio. kr. vedligeholdelse af haller og projektmidler til landsbyudvalget 1,930 mio. kr. en fortsat udbygning af omfartsveje, renovering af veje i forbindelse kloakarbejder og cykelstier m.v. 44,750 mio. kr. rådhusbyggeri rådighedsbeløb i ,000 mio. kr. diverse anlægsarbejder for 0,850 mio. kr. Anlægsbudgettet er med til at afhjælpe de udfordringer vi har i Vesthimmerlands Kommune med infrastruktur, bygningsmasse, land- og byudvikling. Hertil kommer borgenes og virksomhedernes forventninger til god og effektiv service. Investeringerne er nødvendige, og omfartsvejene omkring Aars og Løgstør vil gavne hele kommunen med fastholdelse og måske forøgelse af virksomheder og arbejdspladser. Dette er med til at sikre det økonomiske grundlag i kommunen og sikre at indbyggertallet forhåbentligt ikke falder mere. 3

6 Vi er bevidste om, at der også i de kommende år venter budgetmæssige udfordringer. Det nuværende fald i antal børn i kommunen kan næppe dække de budgetmæssige udfordringer, der vil komme i takt med en stigning i antal ældre. Dette sammenholdt med en tendens til et faldende antal indbyggere i kommunen i de kommende år. Jeg er dog sikker på, at vi også fremover kan løse disse udfordringer, og jeg ser meget positivt på fremtiden for Vesthimmerlands Kommune. Aars december 2014 Knud Kristensen Borgmester 4

7 Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt før reguleringer Budgetbalance Driftsudgifter i alt efter reguleringer Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget 650 Sundhedsudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

8 6

9 Generelle bemærkninger Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 9. oktober 2014 budgettet for Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge statsgaranti for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag. Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2015: Tabel 1 Budgetforudsætninger 2014 og Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Skatteprocent, kommune 27,00 27,00 Skatteprocent, kirke 1,18 1,18 Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 Grundskyldspromille, øvrige 22,82 22,82 I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0%. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent. I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2015 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige. Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2015 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter I hele kr. Udgifter Indtægter Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge udgifter Udligning vedrørende udlændinge indtægter Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til nedsættelse af skatten i 2013 og Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældrepleje Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

10 I hele kr. Udgifter Indtægter Tilskud til omstilling af folkeskolen Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabsskat m.v Kommunens andel af skat af dødsboer -309 Grundskyld I alt De samlede indtægter udgør netto kr. I forhold til budgetaftalen for 2015 er dette en reduktion på 7,177 mio. kr. Dette skyldes, at en indtægtspost (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering er overført fra indtægter til udgifter). Udligningssystemet Den demografiske udvikling i Vesthimmerlands Kommune påvirker i høj grad kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov og medfører dermed varierende tilskud. Bl.a. har et faldende indbyggertal og aldersfordelingen af kommunens befolkning haft stor betydning for, at det kommunale udligningsbeløb. Det kommunale udligningsbeløb udgjorde i følgende år: mio. kr mio. kr mio. kr. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Kommunen søgte for 2015 om et tilskud på 35 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Vesthimmerlands Kommune med henblik på budgetlægningen for 2015 er tildelt et særtilskud på 15,0 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i de seneste år modtaget væsentlige bidrag fra denne pulje: Tabel 3 Oversigt over modtagne tilskud efter 16 fra 2011 til ,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 15,0 mio. kr. Tilskud til nedsættelse af skatten I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattenedsættelse på 0,1% årligt. Med skattenedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75% af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i i efterfølgende 2 år til 50% og til 25% i 4. år herefter ikke yderligere tilskud). I budgettet for 2015 er skatten fastsat uændret i forhold til Den samlede kompensation for skattenedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2015 en samlet kompensation på 4,8 mio. kr. 8

11 Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattenedsættelsen Nedsat Kompensation 2013 Kompensation 2014 Kompensation 2015 Kompensation 2016 Kompensation med 0,1% 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr med 0,1% - 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. I alt 3,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,8 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 skatteprocent svarer til et skatteprovenu på ca. 5 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august For 2014 fik Vesthimmerlands Kommune tildelt et tilskud på 2,856 mio. kr. Dette tilskud dækkede således kun 5 måneders drift med den nye folkeskolereform. For 2015 er tilskuddet derfor forhøjet til en helårsvirkning på 6,024 mio. kr. De kommunale udgifter til omstilling af folkeskolereformen er tilsvarende forhøjet i overensstemmelse hermed. Kommunale driftsudgifter Budgettets tilblivelse Budgetlægningen startede allerede i januar måned med godkendelse af den økonomiske politik. I marts måned blev udmøntningen heraf fastlagt ved godkendelse af hele budgetproceduren. I budgetforløbet er der foretaget følgende korrektioner: Tabel 5 Budgettets tilblivelse (driftsudgifter) I hele kr. Budget 2015 Godkendt budget Helårlig effekt af skolereformen (merudgift) Helårlig effekt ved omlægning af folkeskolen (merudgift) Helårlig effekt af råderum i 2014 (reduceret effekt) Korrektion for etårige driftsudgifter i 2014 m.v Løn og prisfremskrivning fra 2014 til Lovgivning Beskæftigelsestilskuddet reduceret Bidrag til politisk råderum (effektiviseringer og besparelser) Merudgifter som følge af økonomiaftalen Besparelse LED-lys udsat Besparelse Løgstør Skole (flytning børnehave) -500 Imødekomne nye ønsker til budget Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering I alt

12 Nettodriftsudgiften udviser en forskel på 7,177 mio. kr. i forhold til budgetaftalen for Dette skyldes overførsel af en indtægt (regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering) fra finansiering til drift. Se ovenfor i tabel 2. For nærmere specifikation af bidraget til politisk råderum og imødekomne driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere. Servicerammen for 2015 I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i Tabel 6 Servicerammen 2015 Vesthimmerlands Kommune I hele kr. Udmeldt serviceramme Driftsudgifter jfr. det godkendte budget Heraf overførselsudgifter Heraf forsikrede ledige Heraf indtægter fra central refusionsordning Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Heraf ældreboliger Heraf forsyning Beregnede serviceudgifter Mindreudgift i forhold til den udmeldte ramme I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2015 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2015 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner). Bevillingsrammer Fra og med 2013 blev bevillingsniveauet for driftsudgifter i Vesthimmerlands Kommune ændret fra udvalgsniveau til politikområde. Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en Byrådsbeslutning. Udvalget skal holde udvalgets samlede budgetramme, men udvalget kan ikke frit flytte midler fra et politikområde til et andet. Modsat tidligere skal udvalget, hvis det ønsker at flytte midler mellem politikområderne søge om godkendelse heraf i Byrådet. Bevillingsrammerne er opgjort som netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. 10

13 Tabel 7 Driftsbudget fordelt på politikområder I hele kr. Samlet driftsbudget for 2015 Skattefinansieret Samlet driftsbudget for 2014 Brugerfinansieret (Renovation) Samlet driftsbudget for 2015 I alt Budget 2014 Budget Tabel 7.1 Økonomiudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Beredskab Borgerservice Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) I alt Tabel 7.2 Socialudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde I alt Tabel 7.3 Sundhedsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) I alt Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt

14 Tabel 7.5 Børne- og skoleudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt Tabel 7.6 Kultur- og fritidsudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt Tabel 7.7 Teknik- og miljøudvalget I hele kr. Budget 2014 Budget 2015 Teknik & Miljø, skattefinansieret Bolig og erhverv Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Natur og miljø Klima og vinterberedskab Kollektiv trafik Teknik & Miljø, brugerfinansieret Affald I alt Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe Budget Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. Kommunale anlægsudgifter Anlægsramme, lån og garantier for 2015 Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeret om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer. 12

15 Tabel 8 Lånedispensationer 2015 Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Udnyttelsesprocent Lånepuljen til investeringer på borgernære områder 82,748 mio. kr. 18,0 mio. kr. 21,7 Ordinære lånepulje 66,180 mio. kr. 0 - Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 16,225 mio. kr. 0-20,0 mio. kr. 13,0 mio. kr. - I alt 157,364 mio. kr. 31,0 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver: Byfornyelse (95%) Havne Energimæssige tiltag Som led i budgetaftalen for 2015 er der aftalt følgende anlægsprojekter, garantier og godkendt låneoptagelse for For anlægsarbejder, hvor der er anført et f efter projektnr. anses anlægsprojektet/ rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen. Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Tabel 9 Godkendte anlægsprojekter - Budget 2015 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% ØKan-001 Byfornyelse Statstilskud -500 ØKan-002 Områdefornyelse Statstilskud ØKan-003 Indsatspuljen Statstilskud ØKan-006 Tilbygning til Jobcentret (flytte Rådhuset) ØKan-010-f Ideudvikling for området ved Løgstør Hallerne 200 Økonomiudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg 0% SOCan-001 Behandlerhus Vest 650 Socialudvalget i alt

16 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg SUNan-001-f Hjemmeplejen flytning af genoptræning SUNan-004 Socialpsykiatriens Hus SUNan-005 Sundhedens Hus 500 Sundhedsudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg BSan-048-f Østermarkskolen renovering BSan-048-f Østermarkskolen energi BSan-049-f Kridthuset Flytning af børnehave BSan-047-f Vestermarkskolen PCB renovering BSan-045 Forvaltningen Masterplan BSan-043-f Forvaltningen Pulje til AT-påbud BSan-021-f Limfjordsskolen Børne- og Skoleudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg KFan-511-f Gedsted Hallen varmeanlæg KFan-514-f Hornum-Ulstrup Rideklub udendørs ridebaner KFan-518-f Lokalebookingsystem KFan-519-f Landsbyudvalget projektmidler Kultur- og Fritid i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg TMan-001-f Bygningsvedligehold ekstraordinær TMan-005-f Rottesikring i.h.t. ny bekendtgørelse 300 TMan-006-f Kloaksepareringer 300 TMan-025 Omfartsvej syd om Aars TMan-026-f Forlængelse af Havnevej, Løgstør TMan-056-f Cykelstier pulje TMan-060-f Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 TMan-070-f Hvalpsund Færgehavn renovering af molehoved TMan-073-f Vester Bådhavn bølgebryder til indsejlingen TMan-075-f Hvalpsund Marina oprensning af slam TMan-078-f Trend Strand renovering af slæbested TMan f Vejrenovering - kloakarbejde Teknik- og Miljø i alt

17 Projekt nr. Lån Anlæg Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 21,7% 95%/100% Anlæg Jordforsyning anlægsudgift Jordforsyning salg af jord Jordforsyning netto 0 I alt Beløb i kr. Lån Anlæg Samlet låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse vedr. puljen til vanskeligt stillede kommuner styrkelse af likviditeten 0 Kr. afrunding 3 Samlet låneoptagelse til anlæg Samlede anlægsudgifter skattefinansieret Anlæg vedr. forsyningsområdet - brugerfinansieret 0 Afsat til grundkapitalindskud Anlæg og grundkapitalindskud i alt Kommunal låntagning budget 2015 Vesthimmerlands Kommune udnytter i 2015 ikke fuldt ud de tildelte lånerammer, som er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 11 Lånerammer tildelt Vesthimmerlands Kommune Budget 2015 Lånedispensationer Lånedispensationer Låneoptagelse Fordret Max. Anlægsbudget Låneprovenu kr. Anlægsudgift Låneramme Lånepuljen til investeringer på Det borgernære område Automatisk låneadgang havne og energi Lånedispensation styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Ikke låneberettigede anlægsudgifter Lån i alt I det godkendte budget for 2015 er der ikke indregnet udnyttelse af lånerammen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån på 13 mio. kr. kunne være ydet med en løbetid på 10 år uden afdragsfrihed. Den øvrige låneoptagelse på 19,449 mio. kr. kan ydes med en løbetid på 25 år. 15

18 Kvalitetsfondsområdet er nærmere defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og kan kort beskrives som anlægsudgifter til: Folkeskoler Daginstitutioner Idrætsfaciliteter Ældre Renter Tabel 12 Renter budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 I alt Renteudgiften udgør i 2015 netto 18,923 mio. kr. I 2014 blev der budgetteret med en netto renteudgift på 18,653 mio. kr. Afdrag på lån Tabel 13 Afdrag på lån budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt 37,546 16

19 Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold de reelt optagne lån p.t. Bl.a. er der foretaget regulering for, at der i 2013 og 2014 ikke optages fulde lån i forhold til det budgetterede. Som det fremgår af tabellen, afdrages der i ,5 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i ,5 mio. kr. i nye lån. Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2015 den langfristede gæld med 18,0 mio. kr. I budget 2014 udgjorde de samlede afdrag 36,4 mio. kr. Balanceforskydninger Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2015 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto I alt Der er i budget 2015 afsat 5,0 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet er reserveret til ungdomsboliger. I 2015 skal kommunerne dække 10% af udgiften til etablering af almene boliger. Til og med 2019 vil der årligt være afsat 2,8 mio. kr. til afdrag på gælden til den tidligere kommunale kloakfond (nu overtaget af Vesthimmerlands Vand A/S). Kommunens likviditet Vesthimmerlands Kommune forventer at den gennemsnitlige kassebeholdning (kassebeholdningen målt over de sidste 365 dage) ved udgangen af 2014 vil være over 90 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 udviser en konsolidering på 4,569 mio. kr. Kommunen forventer en lille stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning, og forventer derfor ikke problemer med at overholde kassekreditreglen. 17

20 Budget 2015 fordel på artskonti Vesthimmerlands Kommunes budget for 2015 fordelt på indtægt- og udgiftsarter: Tabel 15 Budget fordelt på artskonti I hele kr. Budget 2015 Indtægter Betalinger fra myndigheder og andre Lønninger Øvrige personaleudgifter Materialer og aktiviteter Tilskud, overførsler og bevillinger Administration IT og kommunikation Inventar og rullende materiel Grunde og bygninger Betalinger til myndigheder og andre Statsrefusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Kasseforbrug / Kassehenlæggelse Afdrag på lån Skatter og tilskud Låneoptagelse I alt 0 18

21 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 18. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt var der en driftsreduktion indarbejdet på 50,0 mio. kr. og en anlægsramme på 75,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 15,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 25,260 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2014 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 18,9 mio. kr. Afdrag på lån med 37,5 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 19,449 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 27,639 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,280 mio. kr. Likviditetsmæssigt er der en henlæggelse på 4,569 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. 19

22 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget for Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud, statsgaranti Skatter, statsgaranti Indtægter før reguleringer Soc-øk - nedgang folketallet Særtilskud som i Likviditetstilskud - som i Nuværende sk atteniveau Indtægter efter reguleringer Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger Neutralisering af råderum Råderum Driftsønsk er Driftsudgifter før reguleringer Effekt refusionsomlægning - maks tab Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter efter reguleringer Renter Yderligere renter Renter i alt Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlægsønsk er Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE

23 Hele kr FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlægsønsk er Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud Kirkekasser 395 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra byrådet 1. behandling Neutralisering af råderum Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, borgernære områder Lån i h. t. økonomisk politik Lån til styrkelse af likviditet Renter, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,906 mio.kr. på 0,543 mio.kr Regulering til nuværende skatteniveau på 27,0% Resultat i forhold til aftalen (likviditetsoverskud) Aftalen giver en kassehenlæggelse på 4,569 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. 21

24 Driftsreduktioner: Nr ØKrå-101 Forsikringer, arbejdsskade m.v ØKrå-102 Leasingydelser til Kommunekredit ØKrå-103 Porto, print, papir, annoncer ØKrå-104 Borgerserviceydelser ØKrå-105 Lønadministration ØKrå-106 Overhead - adm.udgifter for rammeaftaleinstitutioner ØKrå-107 Telefoni, møder, video m.v ØKrå-108 Nem - Svar ØKrå-109 Omstillingspulje ØKrå-110 Administrativt personale Økonomiudvalget i alt Nr SOCrå001 Anbringelser SOCrå002 Forebyggende foranstaltninger SOCrå003 Sikrede institutioner Socialudvalget i alt

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2015 Dato: 26. september 2014 Budgetaftale 2015 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1.

Læs mere

Budget 2016-2019. Beretning

Budget 2016-2019. Beretning Budget 2016-2019 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 36 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2017 Dato: 30. september 2016 Budgetaftale 2017 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. BUDGETAFTALE 2018 Dato: 28. september 2017 Budgetaftale 2018 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195 Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende MED Aalestrup Realskole 1 arbejdsmiljøgruppe Børn og Skole Dagplejen Administrationen Blære Skole og LBO Farsø Skole og SFO Gedsted Skole og Børnehus Arbejdsmiljøgruppre Dagplejen Adm. i Aalestrup,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Politisk drejebog for. Budgetlægningen

Politisk drejebog for. Budgetlægningen Politisk drejebog for Budgetlægningen 2017-2020 April 2016 1 Forord godkendte i mødet den 10. februar 2016 en økonomisk politik for budgetperioden 2017-2020. Den økonomiske politik blev godkendt med følgende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2012-2015. Beretning

Budget 2012-2015. Beretning Budget 2012-2015 Beretning Borgmesterens forord Den 13. oktober 2011 vedtog et enigt byråd at godkende budgettet for 2012-2015. Forinden havde Byrådet afholdt et budgetseminar, hvor der blev indgået en

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen

MED-og arbejdsmiljøorganisationen i Børn- og Skoleforvaltningen Selvejende institution(er) Aalestrup Realskole indgår i den fælles arbejdsmiljøorganisation med 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsmiljøleder via MED- Forvaltningsudvalg for Børn og Skole. Børn og

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere